Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 7 юли 2010 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Поправка на приет текст (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Внасяне на документи: вж. протоколи
 5.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Програма за дейността на белгийското председателство (разискване)
 7.Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз (разискване)
 8.Време за гласуване
  8.1.Възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (гласуване)
  8.2.Нови храни (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (гласуване)
  8.3.Промишлени емисии (комплексно предотвратяване и ограничаване на замърсяването) (преработен текст) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (гласуване)
  8.4.Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (A7-0149/2010, Satu Hassi) (гласуване)
  8.5.Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари (изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО) (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (гласуване)
  8.6.Европейски орган за ценни книжа и пазари (A7-0169/2010, Sven Giegold) (гласуване)
  8.7.Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и създаване на Европейски съвет за системен риск (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (гласуване)
  8.8.Европейски банков орган (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (гласуване)
  8.9.Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (A7-0170/2010, Peter Skinner) (гласуване)
  8.10.Капиталови изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и надзорен преглед на политиките за възнагражденията (A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (гласуване)
  8.11.Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (гласуване)
  8.12.Трансгранично управление на кризи в банковия сектор (A7-0213/2010, Elisa Ferreira) (гласуване)
  8.13.Европейски инструмент за финансова стабилност и европейски механизъм за финансово стабилизиране и бъдещи действия (гласуване)
  8.14.Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз (B7-0407/2010) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Европейска служба за външна дейност (разискване)
 13.Косово - Албания (разискване)
 14.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протокола
 15.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 16.Проучване на петролните залежи и тяхното извличане - рискове, отговорност и регламентиране (разискване)
 17.Положението в Киргизстан (разискване)
 18.AIDS/HIV с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.) (разискване)
 19.Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1171 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1316 kb)
Правна информация - Политика за поверителност