Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 7. juuli 2010 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 6.Belgia eesistumise tegevuskava (arutelu)
 7.Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avaldus (arutelu)
 8.Hääletused
  8.1.Noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamine ning finantsteenuste sektori tasustamispoliitika (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (hääletus)
  8.2.Uuendtoit (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (hääletus)
  8.3.Tööstusheited (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (hääletus)
  8.4.Puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (A7-0149/2010, Satu Hassi) (hääletus)
  8.5.Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitused (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (hääletus)
  8.6.Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (A7-0169/2010, Sven Giegold) (hääletus)
  8.7.Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (hääletus)
  8.8.Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (hääletus)
  8.9.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus (A7-0170/2010, Peter Skinner) (hääletus)
  8.10.Kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuded ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamine (A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (hääletus)
  8.11.Euroopa Keskpanga eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (hääletus)
  8.12.Piiriülene kriisijuhtimine pangandussektoris (A7-0213/2010, Elisa Ferreira) (hääletus)
  8.13.Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahend ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism ning kavandatav tegevus (hääletus)
  8.14.Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avaldus (B7-0407/2010) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Euroopa välisteenistus (arutelu)
 13.Kosovo - Albaania (arutelu)
 14.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Naftamaardlate uurimine ja kasutamine - ohud, vastutus ja reguleerimine (arutelu)
 17.Olukord Kõrgõzstanis (arutelu)
 18.AIDS/HIV ja XVIII rahvusvaheline AIDSi konverents (18.–23. juuli 2010, Viin) (arutelu)
 19.Kassettlahingumoona konventsiooni (KLK) jõustumine 1. augustil 2010 ja ELi roll (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1171 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1316 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika