Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2236(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0204/2010

Внесени текстове :

A7-0204/2010

Разисквания :

PV 08/07/2010 - 3
CRE 08/07/2010 - 3

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.8
CRE 08/07/2010 - 6.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0286

Разисквания
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

3. Бъдещето на ОСП след 2013 г. (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът (A7-0204/2010) на г-н Lyon, от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони, относно бъдещето на общата селскостопанска политика след 2013 г. (2009/2236(INI)).

Радваме се да посрещнем члена на Комисията Чолош. В Страсбург Комисията назначава някои от своите членове да присъства ad hoc на заседания, но считам за знак на изключителна отговорност факта, че членът на Комисията, отговарящ за обсъжданата в момента област, присъства тук и участва в разискването. Считам това за изключително позитивна подробност.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, докладчик. (EN) Г-н председател, искам да започна, като изкажа съчувствието си на германските колеги и поздравя испанските след снощния отличен мач.

Искам да изложа двата според мен основни въпроса, на които трябва да отговорим по отношение на реформата на ОСП. За какво служи ОСП? Защо все още има място в 21 в.? В тези времена на икономическа криза, обременени с дългове публични финанси и рестриктивни бюджети е жизненоважно ОСП да даде отговори на тези въпроси, ако искаме данъкоплатците да продължат и в бъдеще да оказват толкова необходимата си подкрепа на селските стопани.

Едно от основните предизвикателства, пред които е изправено обществото, е как да отговори на нарастващото световно търсене на храни, което според оценките на Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие ще се удвои до 2050 г. Голямото предизвикателство, разбира се, е как да се справим с това удвояване на търсенето на храни на фона на по-малкото земя, по-малкото вода и по-малкото енергия вследствие на въздействието на изменението на климата. Как да постигнем невъзможното и да избегнем „перфектната буря“, предречена от главния научен съветник на Обединеното кралство, сър Джон Бедингтън, който през 2009 г. Каза, че през 2030 г. ни очаква перфектна буря, защото всички тези неща се движат по един и същ график. Ако не вземем мерки, можем да очакваме огромна дестабилизация, нарастване на бунтовете и потенциално значителни проблеми с международната миграция, тъй като хората ще започнат да се местят, за да избегнат недостига на храна и вода.

Такъв е мащабът на предизвикателството. Считам, че справянето с изменението на климата и повишаването на устойчивостта на нашето селскостопанско производство са цели, които трябва да бъдат в основата на бъдещата реформа. Те са жизненоважни стъпки, ако искаме да продължим да се радваме на гарантирана продоволствена сигурност за европейските граждани и да допринасяме за справянето с нарастващото световно търсене на храни.

Реформата трябва също така да насърчи „зеления“ растеж чрез разработване на възобновяеми източници в малък мащаб като вятърна енергия, енергия от биомаса, биогаз и биогорива от второ поколение. Това ще спомогне за създаването на работни места и ще предостави реални възможности на селските стопани да разнообразят производството и да припечелят допълнителни приходи. Трябва да откликнем и на призива за по-голяма защита на околната среда, като гарантираме, че селските стопани имат възможност да участват в агроекологични програми с цел по-голямата част от обработваемата земя да бъде обхваната от такава програма през периода на следващата реформа. Използвайки стимула, а не санкцията — това е много важен принцип, насърчаване със стимул, а не с голямата санкция на правилата и разпоредбите — ще спечелим селските стопани за тази кауза.

Справедливостта също трябва да бъде ключов мотор на реформата: справедливост както към старите, така и към новите държави-членки, в разпределянето на пакетите с преки плащания в ЕС; справедливо разпределяне между селски стопани и държави-членки чрез прекратяване на историческите плащания до 2020 г. Не е редно и оправдано да продължим да извършваме плащания в зависимост от това как си обработвал земята преди 10 години. Нуждаем се и от справедливи условия, така че селските стопани в хранителната верига да могат да устоят на силата на веригите магазини. Така че справедливостта и принципът на справедливостта трябва да бъдат в основата на бъдещата реформа.

Трябва да обърнем внимание и на проблема с пазарната нестабилност, но по този въпрос бих призовал настоятелно към предпазливост. Да, все още се нуждаем от намеса и частни помощи за складиране. Да, трябва да проучим други инструменти като застраховка срещу рискове и фючърсни пазари. Да, нуждаем се от нашия специален бюджетен ред за финансиране на действия срещу кризата. Но трябва да отхвърлим всяка мисъл за връщане към широкомащабното управление на пазарите, каквото имаше преди. Това вече беше изпробвано и се провали. Предлагам да не се връщаме отново по този път.

В заключение, уверен съм, че Парламентът ще подкрепи нашите реформи, които модернизират ОСП и я насочват в нова посока, за да се справи с новите предизвикателства на 21 век. Подкрепяйки доклада, Парламентът ще даде насока на обсъждането, ще определи дневния ред, като искам да приканя члена на Комисията да използва нашите идеи при оформянето на своите предложения относно реформата на ОСП, които ще публикува през ноември тази година.

 
  
MPphoto
 

  Дачиан Чолош, член на Комисията. (FR) Г-н председател, госпожи и господа, за мен, разбира се, е огромна чест да участвам в тези разисквания, които са от особен интерес за мен, след като трябва да внеса предложения относно реформата на общата селскостопанска политика. Както казах преди по време на изслушванията си пред Парламента, считам, че връзката с Европейския парламент е ключова за предприемането на реформа на общата селскостопанска политика, която в по-голяма степен да е в съзвучие с очакванията на европейските граждани и да е по-добре разбрана от тях.

Искам искрено да благодаря на г-н Lyon за доклада, който той представя за гласуване днес, както и на целия му екип и, разбира се, на всички членове на комисията по земеделие и развитие на селските райони, които внесоха изменения, които обогатиха текста.

Приветствам и призива на доклада и волята за по-добра комуникация по отношение на общата селскостопанска политика и бъдещето на селското стопанство в Европейския съюз. Считам, че, освен изключително важното си техническо съдържание, докладът е много добър инструмент за съобщаване на информация за общата селскостопанска политика, за това, което тя беше до момента, за необходимостта от такава политика в бъдеще и за необходимостта от развитие на тази политика.

Обърнах внимание и на призива ви за преразглеждане на общата селскостопанска политика в съответствие не само с Договора от Лисабон, който определя ясни цели за ОСП, но и със стратегията „Европа 2020“. Считам, че тук имаме възможността да приспособим по-добре нашата обща селскостопанска политика към сегашните очаквания на гражданите, извън традиционните й цели да гарантира сигурността на снабдяването на пазара.

Препоръчвате също така мерки, които да помогнат за подобряване на функционирането на хранителната верига и на баланса между различните оператори в рамките на веригата, както и на прозрачността на позициите и възможностите за преговори на селскостопанските производители. Това са елементи, които ще бъдат отразени не само в реформата на ОСП, но и в други инициативи, които Комисията ще предложи.

Изчетох много внимателно и предложенията ви относно бъдещето на преките плащания като инструмент за гарантиране не само на стабилността на приходите на селските стопани, но и на минимално равнище на осигуряване на обществени блага. Тук според мен имаме нова концепция за преките плащания и нова обосновка, свързана с гарантирането на минимален основен доход на селските стопани, но и със стимулите за произвеждане на обществени блага.

Обърнах внимание и на предложението да бъдат преразгледани критериите, които управляват разпределянето на тези преки плащания, започвайки от този нов критерий, но също така с цел да се осигури по-равностойно разпределяне между различните държави-членки, региони и категории селски стопани, като се вземе под внимание и специфичният характер на селското стопанство в необлагодетелстваните и затруднени райони.

Обърнах внимание също така, както каза г-н Lyon, на необходимостта да се гарантира, че ОСП е съсредоточена върху пазара, и това трябва да се постигне с премерени средства, за да се избегне ситуация, при която селските стопани се сблъскват с много хаотични пазари. От тази гледна точна считам, че акцентът върху пазарите е напълно съвместим с подобряването на механизмите за управление на пазарите като средство да се гарантира по-конкретно, че тези пазари могат да функционират както трябва, без да засягат, както казах, постигането на целите за поддържане на селското стопанство в цяла Европа и съхраняване на разнообразието на нашето земеделие.

Имам някои забележки относно измененията, които бяха внесени и ще бъдат обсъдени. Считам, че производството на храни е важна цел на ОСП. Това производство получава възнаграждение директно от пазарите, но трябва да вземем под внимание и обществените блага, които не получават възнаграждение от пазарите, а трябва да бъдат обхванати от публична финансова вноска. В селскостопанското производство можем да вземем предвид тези два аспекта: производството на храни и производството на обществени блага, аспекти, които получават възнаграждение от пазарите, и такива, които не получават такова възнаграждение и които трябва да бъдат подкрепени от публичната хазна.

Що се отнася до структурата на общата селскостопанска политика, няколко пъти съм казвал, че според мен общата селскостопанска политика трябва да се състои от два стълба не само за да направи изпълнението на целите на ОСП по-ясно, но и за да гарантира, че инструментите, с които разполагаме, се управляват по-добре. Разполагаме с инструменти, които трябва да се прилагат на годишна основа и чиито резултати могат да се измерват всяка година, но имаме и някои мерки, които трябва да се прилагат в продължение на няколко години, като част от програми, които дават резултати след няколко години. За да се осигури по-добро управление на ресурсите и средствата, с които разполагаме в рамките на общата селскостопанска политика, считам, че се нуждаем от тези два стълба, които, разбира се, трябва да играят допълваща роля и да имат по-ясно формулирани цели. След това, преди всичко, би било добре да поясним как трябва да се прилагат мерките, които те обхващат.

Що се отнася до кръстосаното спазване, считам, че то имаше положително въздействие върху преките плащания. То също така формулира ясно отправната точка за обществените блага, справедливо възнаграждавани от публичната хазна. Разбира се, можем да опростим мерките за кръстосано спазване. Можем да гарантираме, че съдържанието им е по-ясно както за селските стопани, така и за националните или регионални органи, които ги прилагат и наблюдават. Освен това считам, че екологичното кръстосано спазване, свързано с основните преки плащания, е и добра отправна точка за по-нататъшното ясно формулиране на останалите мерки, които да стимулират производството на обществени блага.

По отношение на пазарните мерки, както казах, считам, че е необходимо да се съсредоточим върху пазарите, но трябва също така да съхраним предпазните мрежи и да потърсим нови мерки, които да ни дадат възможност да постигнем целта за равнище на стабилност на пазарните цени и приходите.

Що се отнася до структурите на малките, средните и големите селски стопанства, съгласен съм, че те трябва да постигат по-добри резултати — и това се отнася и за малките селски стопанства — но трябва да можем да гарантираме, че тази промяна се извършва в тяхната конкретна среда, възползвайки се максимално от специфичния им потенциал. За тази цел може тези селски стопанства да се преструктурират, което е тясно свързано с напредване към пазарите, но без завой към единен модел на селско стопанство, така че да може да се запази разнообразието в селското стопанство.

След тези забележки сега ще изслушам внимателно вашите коментари и наблюдения и мога да Ви уверя, г-н Lyon, че ще проуча много грижливо съдържанието на гласувания от Парламента доклад и със сигурност ще го взема предвид, когато изготвям законодателните инициативи на Комисията през следващите месеци.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via, докладчик по становището на комисията по бюджети. (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, считам, че докладът Lyon има заслугата да формулира ясно набор от цели на общата селскостопанска политика, който е много по-широк от преди и е съобразен със стратегията „ЕС 2020“.

Както става ясно от доклада, тази селскостопанска политика трябва да остане европейска по своя обхват, така че наистина трябва да попречим на всички онези, които планираха да я национализират повторно и които търсеха национална подкрепа за това. Прави се убедителното заключение, че ресурсите трябва да са съизмерими с определените много по-големи цели, не на последно място за да се постигнат обществените цели и целта да имаме обществени блага без пазара. В доклада ясно се заявява, че заделените ресурси за новата обща селскостопанска политика трябва да бъдат равностойни на отпусканите досега за тази политика.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin, от името на групата PPE.(FR) Г-н председател, преди всичко искам да благодаря на г-н Lyon, както и на екипа от докладчици в сянка, които според мен работиха ефективно с него по доклада.

Що се отнася до нашата група, докладът излага амбициозен план за европейското селско стопанство. Той беше написан след кризите със суровините през 2007 г. и 2008 г. и след земеделската криза през 2009 г., която ни научи, че либерализмът не е решението за селското стопанство.

Целта на нашето селско стопанство е, на първо място, да осигури — да гарантира — продоволствена сигурност за 450 млн. европейци, но освен това трябва и да заемем мястото си на платежоспособните пазари. Ясно е, че условията, които преобладаваха след средата на 20 в., са претърпели развитие, че техниката е претърпяла развитие и все още предстои да се развива, че тя трябва да се промени и че инструментите на селскостопанската политика също трябва да претърпят развитие. Селското стопанство трябва да бъде подкрепено в своето развитие.

Първият стълб, финансиран единствено от бюджета на ЕС, трябва да посреща равнището на изисквания на обществото, които възлагаме на селското стопанство, а вторият, съфинансиран стълб трябва да продължи да подпомага модернизирането на селското стопанство и селскостопанските хранителни продукти, като отчита новите обстоятелства. Тази политика трябва да бъде и по-справедлива — да, именно по-справедлива — спрямо държавите и спрямо самите селски стопани. Нашето желание определено е да върнем надеждата на 14 млн. селски стопани и техните семейства, и в частност да осигурим поемането на щафетата от 4,5 млн. селски стопани, които днес са над 60-годишна възраст и които ще спрат работа. Въпросът за смяната на поколенията ще бъде една от нашите грижи.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak, от името на групата S&D.(PL) Г-н председател, разискванията, които проведохме през последните месеци в Европейския парламент, недвусмислено разкриват необходимостта от промяна на общата селскостопанска политика. Никой от нас не се съмнява, че ОСП трябва да помогне да се гарантира продоволствена сигурност през следващите няколко десетилетия, като осигурява качествени и здравословни храни и в същото време поддържа биологичното разнообразие и защитава околната среда.

В бъдеще ОСП трябва в по-голяма степен да отговаря на социалните нужди като създаването на работни места и положението на жените и младите хора в селското стопанство. Искам твърдо да подчертая, че на селските стопани трябва да се осигурят стабилни и адекватни приходи в замяна на усиления им труд и на това, че ни снабдяват с висококачествени стоки.

Докладът, който ще приемем днес, включва предложения, внесени от членове на ЕП, които представляват политически групи и отделни държави-членки. Предстои да вземем сериозни решения, които ще определят избора на конкретен път, така че парите, изразходвани за ОСП в бъдеще, да донесат ползи както за селските стопани, така и за потребителите.

И накрая, желая искрено да благодаря на г-н Lyon за това, че ни даде възможност да работим толкова добре заедно.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, от името на групата ALDE.(SV) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, г-н Lyon направи няколко, може би малки, но все пак изключително важни крачки към промяната на селскостопанската политика. Нуждаем се от общата европейска селскостопанска политика. Нека забравим всякакви идеи за повторно национализиране. Трябва също да осъзнаем, че живеем в нова епоха с много трудни проблеми, които сме длъжни да решим. Сред тях, разбира се, е осигуряването на храни за девет милиарда души. В същото време сме изправени и пред огромни предизвикателства по отношение на климата и гарантираното функциониране на природните цикли.

Нека не гледаме на селското стопанство като на екологичен престъпник и проблем за околната среда. В селското и горското стопанство се крият основните решения на огромните ни проблеми.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, г-н Lyon, преди всичко искам да Ви благодаря за доклада. Работихме добре заедно в качеството си на докладчици и считам, че намерихме отличен компромис, който можем да подкрепим изцяло. От голямо значение е, че Парламентът отправя силно послание, заявяващо нашето намерение да продължим да следваме обща селскостопанска политика.

Разбира се, в природата на нещата е компромисът да не включва всичко, което искаме. Но все пак това, което смятам за важно за нас и което бих искал да подчертая, е, че имаме перспективата за една по-„зелена“ ОСП — имам предвид зелена не само в смисъла на устойчива енергийна политика, но също и на устойчива селскостопанска политика — и че трябва да започнем да гледаме на конкуренцията не само като на конкурентоспособна позиция спрямо световния пазар, но и да обръщаме повече внимание на ситуацията в европейското селско стопанство, фокусирайки се върху условията на конкуренцията вътре в европейското селско стопанство, не само придържайки се към правилата на СТО за бъдещата селскостопанска политика, но и развивайки в крайна сметка наша собствена силна обща европейска селскостопанска политика.

Важно е в бъдеще да определяме преките плащания от първия стълб в съответствие с една устойчива селскостопанска политика и да разполагаме със силен втори стълб за развитие на селските райони с акцент върху работните места.

Това, което няма да подкрепим — нещо, което заявихме ясно в комисията — е селскостопанска политика, свързана със световния пазар, която се основава на субсидии за износ. Продължаваме да отхвърляме тази стратегия и, за разлика от мнозина, сме по-критични в оценката си на историята на сегашната селскостопанска политика. С други думи, искаме селскостопанска политика, която да се отдалечава от индустриализацията и по-голямата концентрация, както и от пазарната политика, основаваща се изцяло на конкуренцията. Вместо това искаме да се фокусираме върху факта, че селскостопанската политика наистина е политика за бъдещето, чиято цел е да осигури политика за селските райони, която да подпомага продоволствената сигурност и съхраняването на почвата, водите и биологичното разнообразие. Считаме също, че трябва да разгърнем селскостопанска политика, която да се бори срещу изменението на климата и, не на последно място, да бъде важен механизъм за осигуряване на работни места.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, от името на групата ECR.(EN) Г-н председател, докладът дава възможност на Парламента да изложи своите възгледи, преди Комисията да представи своите предложения относно бъдещето на ОСП до края на годината. Макар че аз и моята група ще гласуваме в подкрепа на доклада, искам ясно да заявя, че не сме съгласни с някои части от него. Запазването на структурата на втория стълб със сигурност е от жизнено значение и ще се окаже ключово за дългосрочния успех на ОСП.

Като цяло обаче считам, че той е добра отправна точка за подробно разискване по въпроса и показва, че комисията може да работи заедно. Като Парламент носим огромната отговорност да гарантираме, че всяка бъдеща реформа ще гарантира, че селското стопанство като сектор може да бъде конкурентоспособно и да оцелее в бъдеще. ОСП е претърпяла големи промени и трябва да гарантираме, че е годна да изпълни целите през 21 в. Не трябва да забравяме, че ОСП не е само за земеделските стопани: тя ни осигурява безопасно и сигурно снабдяване с храни и широк кръг от обществени блага и ползи за околната среда. За да постигнем тези цели, смятам, че бюджетът трябва поне да бъде запазен, и искам да благодаря на докладчика за един много добър доклад и за неговото сътрудничество.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, от името на групата GUE/NGL.(PT) Г-н председател, моля, приемете поздравленията ми.

Предишните реформи на ОСП доведоха до либерализирането на селскостопанските пазари. Те станаха причина за дълбоката несправедливост в разпределянето на помощите — между държавите, продуктите и производителите. Те унищожиха инструментите за регулиране на производството като квотите и производствените права, заедно с механизмите за намеса и регулиране на пазара. Те подчиниха селското стопанство на правилата на СТО, при което то беше използвано като разменна монета за други интереси.

Резултатът е очевиден: безпрецедентното изоставяне на производството от милиони малки и средни земеделски предприятия, несигурност на доходите и нарастваща нестабилност на цените, както и изостряне на продоволствената зависимост в безброй държави и региони.

Всичко това говори за необходимостта от дълбока промяна в ОСП, която да гарантира продоволствената сигурност и самоосигуряване, като даде приоритет на необходимостта държавите и регионите да развият производството за посрещане на нуждите си, като в същото време подпомогне екологичната устойчивост и развитието на селските райони; да насърчи едно по-разнообразно производство и да предотврати намаляването му, като в същото време признае специфичните особености на различните сектори и региони; да преодолее, чрез моделиране и ограничаване на помощта, сегашния дисбаланс между продуктите, производителите и държавите, и накрая, да предвиди механизми за намеса, които да гарантират справедливи цени за производството и да осигурят на земеделските стопани равнище на доходи, което да гарантира постоянно производство и редовно снабдяване с храни.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana, от името на групата EFD.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, преди всичко искам да поздравя г-н Lyon за работата му, както и председателя и секретариата на комисията по земеделие и развитие на селските райони. Благодарен съм и на члена на Комисията Чолош, тъй като той и комисията по земеделие и развитие на селските райони определено установиха добри работни връзки, а това е изключително важно. Надявам се, че и в бъдеще, през предстоящите етапи на законодателния процес, Комисията ще продължи да обръща специално внимание на производителите и потребителите, които без съмнение бяха сериозно ощетени заради структурата на пазара и неотдавнашната криза.

В моя регион, Венето, има 150 000 земеделски стопанства, като с усилията си те не само осигуряват качествени продукти, но и гарантират защита на селската околна среда, което според нас е принос, който не само трябва да бъде запазен, но и насърчен.

Но за да могат да продължат да извършват дейността си, нашите земеделски стопани искат от нас да предоставим по-големи гаранции срещу нестабилността на цените и да продължим да отпускаме преки помощи. От жизнено значение е и да запазим втория стълб на общата селскостопанска политика. Политиката за развитие на селските райони трябва да бъде съхранена преди всичко защото тя спомага за развитието на различните видове местно селско стопанство, които съществуват в Европа, от които се изисква да отговарят на все по-високите стандарти за качество.

В един конкурентен пазар, където често са в неблагоприятна позиция, нашите земеделски стопани призовават за намаляване на наложената им бюрократична тежест като част от приоритетните дейности, тъй като това със сигурност допринася за тяхната по-ниска конкурентоспособност.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Г-н председател, искам да благодаря на докладчика за доклада. Наистина беше добре да имаме един вслушващ се в другите докладчик, като неговите пътувания в държавите-членки отразяват това, както и изводите в доклада.

Бъдещето на земеделието и на ОСП трябва да осигури на земеделските стопани надеждни, сигурни доходи. Плащанията по първи стълб трябва да продължат да предоставят на земеделските стопани преки плащания, които да им осигурят минимално равнище на сигурност на приходите. За тази цел се нуждаем от бюджет за ОСП, който най-малкото да остане на сегашното равнище или, което е по-важно, да бъде увеличен, за да се отчете разширяването на Съюза.

Пазарната нестабилност имаше пагубен ефект върху промишлеността в Европа и ние трябва да запазим предпазните мрежи, за да поддържаме стабилността и да гарантираме рентабилност. Разпределянето на средствата за ОСП трябва да вземе предвид производствените разходи в държавите-членки.

Комисията трябва да проучи по-задълбочено определението за „справедливост“; за земеделските стопани в Северна Ирландия плащането на база единица площ ще бъде пагубно за промишленост, при която много земеделски стопани са на ръба на оцеляването. В Северна Ирландия има много земеделски стопани, чиито земи са с по-малка площ, но които ги обработват активно, и подобно плащане няма да отговаря нито на техния труд, нито на финансовата тежест, на която са подложени. Затова регионалните различия трябва да бъдат взети предвид и отчетени в ОСП след 2013 г.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE).(DE) Г-н председател, г-н Чолош, госпожи и господа, днес се води важно разискване по доклада на George Lyon и искам да използвам възможността искрено да благодаря на г-н Lyon за готовността да търси компромис, който той показа при изготвянето на документа. Успяхме да постигнем добър компромис, който може да получи подкрепата на много групи, и се надявам, че този компромис ще бъде подкрепен от голямо мнозинство при гласуването, което ще се проведе днес по обяд.

Общата селскостопанска политика в Европа беше и е един от най-важните стълбове на процеса на европейско обединяване. В доклада описваме ефектите от общата селскостопанска политика след 2013 г. Европейският земеделски сектор произвежда висококачествени храни, съхранява жизненоважните селски райони и много работни места, поддържа и подпомага нашия традиционен ландшафт и биологично разнообразие, и може да допринесе за съхраняването на изкопаемите горива чрез производство на възобновяеми суровини и енергия. За да гарантираме, че европейското селско стопанство може да продължи да изпълнява тези функции в бъдеще, трябва да намерим концепция за периода след 2013 г., която да му позволи да изпълнява многото си задачи.

Приветствам факта, че членът на Комисията Чолош ясно заяви, че иска системата от два стълба да бъде запазена. Моята група ще подкрепи това. Първият стълб действа като противовес на ограниченията, при които европейското селско стопанство функционира спрямо други селскостопански региони по света, а вторият стълб включва създаването на набор от мерки, които да позволят на държавите-членки да гарантират, че селското стопанство получава допълнителни помощи, които му позволяват да изпълнява функциите си. Голямото мнозинство от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) ще гласува „за“.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D). – (PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, социалистите и демократите са особено щастливи да видят, че техните основни предложения са отразени в доклада Lyon: 80–90% от нашите изменения бяха взети под внимание и успяхме да приемем 49 от 50-те ангажимента, гласувани в комисията по земеделие.

В частност приветстваме факта, че докладът Lyon съдържа ясна воля за запазване на истинския общностен характер на ОСП и желание тя да продължи да получава адекватен бюджет. Той включва осъждане на историческите критерии за отпускане на помощи на земеделските стопани и заменянето им с нови критерии, които се основават главно върху околната среда и намерението за постигане на по-справедливо разпределяне на помощта между земеделските стопани и държавите-членки, както беше посочено от няколко мои колеги, и признава, че регулирането на пазара и управлението на риска и кризите трябва да разполагат с подходящи инструменти на политиката. Той включва и нова система от помощи, основаваща се на компенсации за предоставянето на услуги и обществени блага, които са от полза за цялото общество, но не получават възнаграждение от пазара.

Така Комисията има много източници на вдъхновение за своето съобщение, което ще бъде представено през ноември, и аз приветствам факта, че членът на Комисията вече показа готовност да приеме нашите препоръки.

Надявам се, че след шест месеца ще мога да поздравя члена на Комисията Чолош със същото удовлетворение, с което днес поздравявам колегата си г-н Lyon за отличната му работа, която облагородява и укрепва ролята на Парламента в момента, в който, по силата на Договора от Лисабон, получаваме правомощия на съвместно взимане на решения.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers (ALDE).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, искам да благодаря на нашия докладчик за конструктивното му сътрудничество и за важните аспекти, изтъкнати в неговия доклад относно бъдещето на ОСП след 2013 г. Докладът призовава за по-нататъшно развитие на съществуващата обща селскостопанска политика, а не за разработване на нова политика. Това е положителен факт.

Основната функция на селското стопанство е и продължава да бъде производството на храни за нашите граждани. Все по-нарастващата нужда от обществени блага, увеличаването на населението и паралелният недостиг на природни ресурси правят това още по-трудно за постигане. От земеделските стопани се изисква да произвеждат все повече и повече с все по-малко и по-малко. Това е невъзможно без повишаване на ефективността. Европейският парламент, Комисията и Съветът носят отговорността да осигурят необходимите рамкови условия за това. Ако ние в Европа искаме да поддържаме в бъдеще един здравословен и разнообразен селскостопански сектор, ще трябва да вземем предвид и нуждите на земеделските стопани, а именно като наложим колкото е възможно по-малко бюрокрация и като допуснем колкото е възможно по-голяма предприемаческа свобода, за да им дадем възможност да печелят разумни доходи.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith (Verts/ALE).(EN) Г-н председател, няма да направя изключение и ще поздравя своя колега от Шотландия, George Lyon, за този изключително убедителен доклад. В доклада има много неща, от които можем да бъдем доволни, и аз споделям мнението, изразено от много колеги тази сутрин. Особено съм доволен от ясното изявление в доклада, че производството на храни е основното предназначение на общата селскостопанска политика. Всичко останало е с голяма стойност и много целесъобразно, но второстепенно.

Трябва ясно да осъзнаем, че продоволствената сигурност е неотменна част от нашата европейска национална сигурност и основното обществено благо, осигурявано от ОСП, което само по себе си заслужава парите. Особено впечатление ми направиха забележките на г-н La Via относно бюджета, които намериха отклик в изказванията на забележително малко колеги тази сутрин. Може би се смята за типично за шотландците да обръщат толкова голямо внимание на бюджета, но ако нямаме достатъчно финансови ресурси, отпуснати за тази политика, всичко губи смисъла си. Ще съм благодарен на члена на Комисията, ако каже няколко думи за това как предлага да се защити този бюджет в бъдеще, не на последно място защото редица държави-членки, включително Великобритания, искат да прекратят преките плащания на земеделските стопани.

Можете обаче да бъдете сигурни в подкрепата на Парламента за запазването на една изпълнима ОСП и изпълним бюджет и това е добра основа за продължаване на обсъждането.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Г-н председател, аз също искам да изразя уважението си към г-н Lyon, който е изготвил доклад, съдържащ концепция за най-значителните предизвикателства, с които се сблъсква европейското селско стопанство.

Госпожи и господа, трябва да решим проблема с премахването на несъответствията в субсидиите, които се изплащат в различните държави-членки, а това е много сериозен проблем. Ако погледнем към сегашните субсидии — и ако искаме да запазим тази система — виждаме огромни разлики. Има държави, където субсидията е над 500 евро за хектар след 2013 г., и държави — предимно новите държави-членки — където е по-малко от 100 евро. Трябва да се изправим пред този проблем и да го решим. Не можем да продължаваме с такива огромни разлики в дългосрочен план. Трудно ще е да решим въпроса.

Искам да благодаря на г-н Smith, който отбеляза проблема с бюджета. Няма да решим този проблем без по-голям бюджет, защото е трудно да взимаме от онези, които имат повече; вместо това трябва да даваме на онези, които имат по-малко. Ще цитирам мотото на Френската революция: „Свобода, равенство, братство“ — нямаме проблем със свободата, но имаме по-голяма необходимост от равенство и братство и призовавам колегите си в Парламента от старите държави-членки да ни помогнат да решим този проблем в дух на равенство и братство.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL).(GA) Г-н председател, аз също приветствам този важен доклад, въпреки че съм малко разочарована от факта, че той не излага концепция за общата селскостопанска политика (ОСП), която да спре обезлюдяването на селските райони и да гарантира, че активните земеделски стопани могат да осигурят стоките и услугите, необходими на обществото.

Нуждаем се от ОСП, която да осигурява висококачествени храни, произведени по високи стандарти; грижа и поддръжка на земите и опазване на водите, почвата и биологичното разнообразие; обща политика, която да осигури работни места в селските райони и укрепнала селска икономика, както и политика, която ще активизира борбата срещу изменението на климата.

Необходимо е да изменим ОСП, за да помогнем на онези, които се нуждаят спешно от това. Към момента най-големият дял е за едрите собственици и производителите. Важно е да имаме и подходящ бюджет за ОСП и аз изказвам благодарностите си на г-н Lyon.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà (EFD).(IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, г-н Lyon, госпожи и господа, в подобна ситуация земеделските стопанства се нуждаят от силна подкрепа, за да внесат иновации и да постигнат напредък.

Ролята на земеделските стопани трябва да претърпи радикална промяна: систематизирайки селскостопанското производство, земеделските стопани се превръщат в селскостопански предприемачи и така насърчават икономическото развитие. Считам, че от основно значение е възстановяването на безбройните изоставени райони да бъде използвано за създаването на малки, затворени селскостопански отрасли — с други думи, системи, които свързват пряко селскостопанската обработка с продажбите. Тези системи могат да функционират и да се разпространят в целия Европейски съюз.

Считам, че в рамките на новата обща селскостопанска политика (ОСП) Комисията трябва да подкрепи създаването на селскостопански кооперативи, така че да намали производствените разходи и да повиши конкурентоспособността на земеделските стопани. Комисията трябва да се посвети на определянето на бюджет, който да е достатъчен за постигането на тези цели. Финансирането на новата ОСП трябва да е свързано с резултатите, така че да се избегнат пилеенето на средства и различните видове спекулации.

Нещо повече, в такъв момент на криза много млади хора искат да се върнат към земеделието. Те обаче се сблъскват с различни пречки: земята е прекалено скъпа, а справянето с политиките за развитие на селските райони е трудно; фактът, че се чака дълго за земя и че тя се предоставя по-скоро в зависимост от доходите, отколкото от идеите на младите предприемачи, пречи на тази група да реализира потенциала си. Считам, че Комисията трябва да възприеме отзивчив и гъвкав подход към подпомагането на младите земеделски стопани. Трябва да се задейства и информационна политика, започвайки от училищата и университетите, за да се насърчи…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Споделям мнението на колегите, които изтъкнаха качествата на този доклад и широкия консенсус, с който той беше подкрепен в комисията по земеделие и развитие на селските райони.

От една страна, докладът е амбициозен, защото се опитва да намери решения на сегашните големи предизвикателства; от друга страна, това е балансиран доклад, който се опитва да отговори на разбираемите опасения на новите държави-членки относно справедливото разпределяне на ползите от общата селскостопанска политика.

Искам да подчертая по-конкретно членовете, отнасящи се до архитектурата на общата селскостопанска политика. ОСП трябва да продължи да се основава на своите два стълба. Премахването им ще доведе до унищожаването на ОСП или ще я лиши от всякаква възможност да подпомага модернизирането на селското стопанство и да насърчава неговата конкурентоспособност. Премахването на стълба за развитие на селските райони ще бъде грешка и ще забави модернизирането на селското стопанство в цяла Европа, но преди всичко в новите държави-членки.

Друг ключов момент е запазването на бюджета за ОСП поне на сегашното му равнище. Европейските земеделски стопани са задължени да покриват най-високите стандарти за качество, което се отразява в качеството на храните, с които се хранят европейците, и в нашата конкурентоспособност в световен план. Земеделските стопани обаче се нуждаят от подкрепа, за да покрият тези стандарти. Една добре структурирана, подходящо финансирана обща селскостопанска политика означава безопасни, висококачествени храни за европейците.

Считам, че гласуването на доклада ще позволи на Парламента да даде на Съвета и на Комисията ясен, недвусмислен сигнал за нашата позиция в качеството ни на представители на гражданите на Европа.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, през следващите няколко години предизвикателствата пред развитието на европейската селскостопанска система ще бъдат огромни: трябва да отговорим на нарастващото търсене на храни чрез устойчиво използване на природните ресурси, с паралелно повишаване на резултатите в областта на опазването на околната среда.

Тази перспектива, която укрепва връзката между селскостопанския сектор и производството на обществени блага, придава на селското стопанство ново стратегическо значение: създаването на бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) днес е решението на тези големи предизвикателства пред нашето общество, а политиката ще играе ключова роля за справянето с това, което вече се превърна в хранителна криза. Затова въпросът е да се произвежда повече, като в същото време се замърсява по-малко: това е трудната цел, която европейското селско стопанство ще трябва да изпълни през следващите няколко години.

Въз основа на тези предположения комисията по земеделие и развитие на селските райони, която имам честта да председателствам, изготви задълбочен и сбит труд — който г-н Lyon, с участието на всички групи, ръководи по отличен начин — под формата на доклад, представен днес на вниманието на Парламента. Това е доклад, за който сме убедени, че ще помогне за полагането на основите на бъдещата ОСП и ще даде на Европейската комисия някои ясни насоки за подготовката на съобщението в края на годината относно бъдещето на ОСП след 2013 г.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE).(EN) Г-н председател, аз също искам да благодаря на своя колега George Lyon за отличната му работа по доклада. ОСП е изправена пред много предизвикателства и в разширена Европа е жизненоважно ЕС да поддържа една силна и добре финансирана селскостопанска политика, която ще работи в полза на земеделските стопани, селските общини и обществото, и ще гарантира продоволствена сигурност. Важно е също така да няма повторно национализиране на ОСП чрез съфинансиране. Общата селскостопанска политика трябва да продължи да бъде обща европейска политика.

През последните 50 години ОСП повиши производителността, спомогна за постигането на добър стандарт на живот на селскостопанската общност, подсигури наличността на доставки и осигури на потребителите качествени храни на разумни цени. Европейските граждани извличат значителна полза от селското стопанство под формата на продоволствена сигурност, защита на околната среда, борба с изменението на климата, поддържане на селските общини и подпомагане на семействата на земеделските стопани.

За да може ОСП да продължи да работи за европейските граждани и да посреща техните нужди, тя трябва да получи силна подкрепа и това, разбира се, означава силен бюджет. Второ, прозрачността и пропорционалността трябва да бъдат в центъра на бъдещата ОСП. Европейската селскостопанска политика трябва да подкрепи земеделските стопани с главната цел да произвежда висококачествени храни, без да възпрепятства земеделските стопани или да ги натоварва с прекомерни административни изисквания или бюрократични формалности.

И последно, европейските земеделски стопани произвеждат храни от най-високо качество и по най-високи стандарти. Трябва да се гарантира, че всички внасяни в ЕС продукти са произведени със същото качество и по същия стандарт като продуктите на ЕС. Трябва също да гарантираме равни условия, лоялна конкуренция и бъдещата жизнеспособност на европейското селско стопанство.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (ECR). (CS) Най-голямата несправедливост на сегашната обща селскостопанска политика е фактът, че субсидиите се разпределят неравностойно и несправедливо между старите и новите държави-членки. Тази година земеделските стопани в новите държави-членки, които се присъединиха през 2004 г., ще получат само 70% от това, което получават земеделските стопани в стария Европейски съюз на така наречените петнадесет. Българите и румънците ще получат едва 40%. В същото време всички се конкурират на общия пазар на Европейския съюз. Категорично смятам, че тази несправедливост трябва да бъде премахната възможно най-скоро. Всички земеделски стопани в Съюза са в една и съща ситуация и при едни и същи условия за субсидии. Затова подкрепям изменение 6, което настоява тази цел да бъде постигната възможно най-скоро, и се надявам моите колеги в Парламента да го подкрепят.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).(EL) Г-н председател, предназначението на общата селскостопанска политика беше да съхрани независимостта на Европа по отношение на производството на храни. През 70-те години близо 70% от бюджета на ЕС се изразходваха за селско стопанство. Но след редица конкурентни реформи бюджетните разходи за селско стопанство намаляха до 35% за финансовия период 2007-2013 г.

За съжаление днес преразгледаната ОСП се изготвя при същите условия на конкурентоспособност като предишната политика. Обидно е, че икономическата криза се използва като претекст да се орежат помощите за земеделски стопани. Освен това именно те носят отговорност за днешните условия на криза.

Основната цел на новата ОСП трябва да бъде насърчаване на световен модел, който да съчетава здравословни храни, защита на околната среда и борба срещу емисиите на въглероден диоксид. Не трябва да забравяме, че агрохимическият модел на конвенционалното селско стопанство носи сериозна отговорност за парниковия ефект и изменението на климата, именно защото той работи против земеделските стопани, хората и биологичното разнообразие на планетата.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Г-н председател, изказвам се в качеството си на действащ земеделски стопанин. Плановете за бъдещето на ОСП трябва да са изпълними на практика и с разумна цена. В армията се използва израза „без имена, за да не се наказваме с обиколка в пълно бойно снаряжение“; но член на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) гласува против доклада в комисията. Това може би се дължи на факта, че при днешната финансова криза разходите са източник на притеснение, а ентусиазмът на доклада по отношение на неселскостопанските цели по втори стълб отклонява средства от земеделските стопани.

Вманиачаването на доклада по отношение на изменението на климата може да доведе до това да приемем съвет, който принуждава земеделците да изпомпват изгорелите газове от тракторите под почвата, и резултатът от това ще е увеличаване на потреблението на гориво и замърсяване на морските дъна. Опитът ми като очевидец на опитите на предприемачите да инжектират замърсена вода под почвата, за да изпълнят правилата на ЕС, ме навежда на мисълта, че ни чакат проблеми. На животновъдите, които отглеждат преживни животни, може да бъде наложено изискването да намалят емисиите на метан, като заменят сеното и силажа с по-скъпи провизии на основата на зърнени култури. Ако ще има ОСП, тя трябва да помага на земеделските стопани, а не да им пречи.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE).(ES) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, през следващите няколко месеца ще започне истинското разискване на новата обща селскостопанска политика (ОСП). Важно е да постигнем удовлетворително споразумение, така че се надявам белгийското председателство да успее да постигне това, което испанското председателство не успя. Надявам се, че белгийското председателство ще може да ръководи обсъжданията по начин, който да накара държавите-членки да се посветят на запазването на една наистина силна ОСП в бъдеще, с достатъчен бюджет за посрещане на нуждите на 27-те държави-членки, както нови, така и стари; надявам се също, че няма да стане като през 2005 г., когато нямаше достатъчно средства и трябваше да се импровизира някакво изменение.

В предстоящата реформа на ОСП залагаме на карта жизнеспособността на сектор, който не само осигурява нематериални блага и услуги, като грижата за околната среда, но трябва също да гарантира снабдяването на европейската общественост с храни. В миналото сме ставали свидетели на тревожни ситуации на дефицит и затова Европейският парламент трябва да определи сигурността на снабдяването на базата на производството на ЕС за основна цел на следващата реформа, без да забравя другите ползи, като борбата срещу изменението на климата.

 
  
MPphoto
 

  Stéphane Le Foll (S&D).(FR) Г-н председател, разбирам, че сте изкарали кратка и щастлива нощ. Благодаря на члена на Комисията за това, че изслуша цялото разискване, и искам да поздравя г-н Lyon за свършената работа по доклада, който той представя тази сутрин.

Каква е целта тук? Да накараме хората да осъзнаят, че в днешния свят селското стопанство, храните и околната среда са предизвикателства пред цяла Европа. Това е целта. Какво имам предвид? Да се отхвърли повторното национализиране на ОСП и да се увеличи съфинансирането, това е първият момент. Да се поддържа бюджет за селското стопанство, който да е равностоен на тези предизвикателства и на големия проблем с продоволствената сигурност, това е вторият момент. Да се гарантира, че селското стопанство може да осигури необходимите на обществото обществени блага, това е третият елемент. Четвъртият елемент е да се регулира и да се предотврати пазарната нестабилност, която според мен е жизненоважна. Трябва да се върнем към този въпрос и да отидем още по-далеч.

Последният момент се отнася до първия и втория стълб. Предупреждавам всички онези, които защитават тази структура — и те може би са прави — че в крайна сметка, в тази рамка на обсъждане на бюджета, има опасност първият стълб да бъде намален значително и всичко да се прехвърли към втория стълб, който самият е съфинансиран, което ще е в разрез с целта, която сме определили — да се избегне повторно национализиране на общата селскостопанска политика. Казвам това тази сутрин, тъй като това е разискването, което водим в момента.

Г-н член на Комисията, искам да завърша с една проста идея. ОСП беше създадена по едно и също време с Европейската икономическа общност. Сега сме в Европейския съюз. Наистина считам, че трябва да разполагаме с голяма политика…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR).(EN) Г-н председател, в този поставящ ни пред предизвикателства свят е жизненоважно общата селскостопанска политика да се променя, за да бъде в крак с предизвикателствата на бъдещето, а не да живее в миналото.

Реформираната обща селскостопанска политика ще трябва да играе жизненоважна роля за справянето с проблеми като продоволствената сигурност, пазарната нестабилност и изменението на климата, но искам да спомена други три принципа, които според мен са не по-малко важни.

Първо, трябва да признаем, че най-добрият начин да постигнем целите на общата селскостопанска политика, е да създадем жизнеспособен, динамичен земеделски сектор и смятам, че не трябва да губим от поглед тази цел.

Второ, за да постигнем това, е необходимо общата селскостопанска политика да бъде по-проста, по-справедлива и по-прозрачна в момента на доставяне.

И накрая, тя трябва да предлага стойност срещу пари. Всички нации и всички сектори в момента преживяват трудни икономически времена и предупреждавам комисията да не храни нереалистични очаквания по отношение на европейския бюджет. Според мен това означава, че трябва да гарантираме, че средствата се използват ефективно. Докладчикът е съставил отличен доклад. Поздравявам го за работата му и съм щастлив да засвидетелствам подкрепата си.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD).(EN) Г-н председател, в бъдеще общата селскостопанска политика ще поставя по-голям акцент върху връзката си с политиката в областта на изменението на климата. В моя избирателен район в Уелс съществуващите схеми и вторият стълб ще бъдат заменени със схемата Glastir, която е фокусирана върху целите по отношение на изменението на климата и поглъщането на въглерод. На земеделските стопани ще се плаща на хектар за опазване на водите, повторно залесяване и т.н. При реформирането на ОСП след 2013 г. е важно да не се жертва първи стълб в името на постигането на целите по втори стълб.

Единното плащане на стопанство е от жизнено значение за много земеделски стопани, разчитащи на субсидии, които могат да им бъдат отнети във всеки един момент. Ако уелските земеделски стопани не са доволни от разпоредбите на Glastir, ще им бъдат ли предложени разумни алтернативи или ще бъдат санкционирани по всякакъв начин за това, че не са приели схемата? Избор без алтернатива не е никакъв избор.

Селското стопанство в Уелс има дълга история и много общности преживяват изцяло от земеделие. Сегашните реформи на селскостопанската политика, основаващи се единствено на идеологията за изменението на климата, могат да изложат на риск уелската земеделска традиция и икономическото бъдеще на Уелс.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). (ES) Г-н председател, години наред общата селскостопанска политика (ОСП) полага усилия да се приспособи и сега навлизаме в нов етап от този процес на непрестанно реформиране.

Г-н член на Комисията, докладът Lyon признава ролята, която селското стопанство, като стратегически сектор, може да играе, допринасяйки за приоритетите на новата стратегия „Европа 2020“. Искаме силна ОСП след 2013 г., която да запази общия си характер, без да накърнява специфичния характер на някои сектори или региони. Пазарната й ориентация ще остане както досега. Но нарастващата пазарна нестабилност, в съчетание с изискванията на международните ангажименти на Съюза, може да окаже негативно въздействие върху доходите на земеделските стопани.

Нуждаем се от подходяща предпазна мрежа. Преките помощи трябва да бъдат финансирани изцяло от бюджета на Съюза, а ОСП трябва да разполага с адекватни бюджетни средства за справяне с новите предизвикателства и цели, които стоят пред нея, на поне същото равнище като това за 2013 г., тъй като допълнителното съкращаване може да изложи на риск ефективността й.

Г-н член на Комисията, нашите земеделски стопани ще трябва за пореден път да положат усилия да се адаптират. Всички промени, които се извършват, трябва да бъдат придружени от реалистични преходни периоди.

Искам да благодаря на г-н Lyon и на всички докладчици в сянка за тяхната работа. Те изготвиха доклад, който ние в Парламента можем да подкрепим и който ще бъде положителен сигнал за прекратяването на несигурната ситуация на европейските земеделски стопани.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Имаме проблем: 23 членове на ЕП поискаха думата в рамките на процедурата с вдигане на ръка. Както знаете, Правилникът за дейността предвижда да се изкажат петима. Освен това, за цялото разискване бяха предвидени 57 минути, а досега изтекоха 59, като нито членът на Комисията, нито докладчикът са се изказали, за да закрият разискването.

Тъй като темата ми се струва много важна — доказателство за това е изключително големият брой на хората, които поискаха думата — ще дадем думата на 10 души, два пъти повече от предвиденото в Правилника.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Г-н председател, г-н Чолош, отказът от историческия метод на определяне на равнище на подкрепа и въвеждането на ново и справедливо разпределяне на ресурсите от общата селскостопанска политика между земеделските стопани от целия Европейски съюз, без да се прави разлика между „стари“ и „нови“ държави-членки, е едно от най-значителните предизвикателства пред общата селскостопанска политика след 2013 г.

Подкрепям модела на подкрепа от два стълба, при който плащанията се извършват на земеделските стопани и те са предназначени за развитието и модернизирането на земеделските стопанства, а не на собствениците, които взимат парите, но не ги инвестират в селското стопанство, което възпрепятства жизненоважната промяна. Приемайки новите предизвикателства, общата селскостопанска политика трябва да продължи да се грижи за екологичните ценности и продоволствената сигурност. В допълнение, предлагам да оставим непокътнати изпитаните и изпробвани инструменти за регулиране на пазара. Такива например са квотите за мляко. Ако те бъдат отменени, с какво ще ги заместим? Разбира се, има някои идеи, но няма никаква сигурност…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Искам да поздравя докладчика, докладчиците в сянка и всички, които участваха в този проект, който е от особено значение за бъдещето на ОСП.

В един глобализиран свят Европейският съюз, със своя общностен пазар, трябва да предприеме единни действия, за да гарантира сигурността на снабдяването с храни и да насърчи възобновяемите ресурси. Той трябва също да се бори с изменението на климата и да активизира усилията за изследователска дейност, за да се възползва максимално от възможностите, които тя предлага.

ОСП трябва да предложи перспективи и стабилна рамка, които да насърчат развитието на селскостопанското производство посредством повишена производителност и конкурентоспособност, както и да гарантира, че пазарът функционира както трябва, с което да осигури стратегическа продоволствена независимост във всички ключови производствени сектори.

Считам, че е жизненоважно да запазим двата стълба на общата селскостопанска политика, като правим ясно разграничение между първия стълб, който е достатъчно силен да гарантира справедлив стандарт на живот на земеделските стопани във всички държави-членки…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  José Bové (Verts/ALE).(FR) Г-н председател, преди всичко искам да благодаря на нашия докладчик, г-н Lyon, с когото според мен всички работихме на базата на взаимното разбирателство, за да се опитаме да вървим напред, и искам да кажа накратко, само с няколко думи, че доказателството е пред очите ни.

Доказателството е, че днес Европа е нетен вносител на селскостопански суровини. Трябва да разполагаме с амбициозна селскостопанска политика и политика в областта на храните, за да можем да гарантираме, че посрещаме нуждите на нашите граждани по отношение на храните.

Освен това днес имаме ОСП, която трябва да бъде реформирана по три причини. Това е ОСП, която е несправедлива от икономическа, социална и екологична гледна точка. В икономически план: сумите, плащани на производителите, са по-малки от техните производствени разходи, и ОСП трябва да позволи този проблем да бъде решен. В социален план: помощта се разпределя несправедливо между държавите, регионите и земеделските стопани. Осемдесет процента от помощта се отпуска на 20% от земеделските стопани. В екологичен план: нуждаем се от ОСП, която опазва почвата, която опазва…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Г-н председател, с две думи, за общата селскостопанска политика важи следното: сега има повече държави, повече приоритети и по-малко пари. Това означава, че ОСП се нуждае от коренна реформа, а такава реформа изисква да се започне от нулата. Тъй като храната е най-важният колективен принос на селскостопанския сектор, производството на храни трябва да бъде гарантирано, особено с оглед на продоволствената сигурност през следващите десетилетия.

В допълнение, искаме висококачествени храни в Европа и отдаваме голямо значение на хуманното отношение към животните и на околната среда. И въпреки това нашите земеделски стопани не винаги получават възнаграждение от пазара за този принос към общественото благо. Световните им конкуренти не са длъжни да се съобразяват с такива изисквания или, ако са длъжни, изискванията, които трябва да покриват, са много по-ниски. Затова се нуждаем от подкрепа там, където пазарът не оказва такава. Това, че докладът призовава за помощи за хектар площ, е положителен факт. Това ще действа като противовес на по-нататъшната интензификация на селското стопанство и ще направи постигането на екологичните цели по-реалистична перспектива. Това е начинът, по който можем да възнаградим нашите земеделски стопани.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Всички знаем, че общата селскостопанска политика на Европейския съюз е много сложен и чувствителен въпрос. Продължаващото прилагане на така наречения исторически принцип по отношение на подкрепата за селското стопанство дори след разширяването на ЕС внесе значителен дисбаланс в европейската икономическа политика.

Затова е необходимо да въведем възможно най-скоро обективно справедливи критерии в системата за разпределяне на финансовата подкрепа за земеделските стопани, тъй като това ще създаде правилните условия за нормална икономическа конкуренция между земеделските стопани на единния европейски пазар.

Средствата трябва да се разпределят правилно и балансирано, така че земеделските стопани във всички държави от ЕС да имат право на еднакво равнище на подкрепа и да могат да се конкурират лоялно.

Според мен с оглед на това трябва да подкрепим изменение 6 към внесения доклад, което ще ни помогне да внесем справедливост в механизма за подкрепа на европейското селскостопанско производство.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, селскостопанската политика се нуждае от съгласувана рамка. Тя трябва да укрепи ЕС като цяло, като в същото време вземе предвид и регионалните различия. Вторият фактор е особено важен за моята родна страна, Австрия, когато се подготвят специфични екологични и инвестиционни програми.

Селскостопанската политика е изправена пред някои огромни предизвикателства. Оценките сочат, че населението в света ще нарасне до 9 млрд. души, а в същото време се сблъскваме с последиците от изменението на климата като недостиг на вода и суши. За да решим тези проблеми, е жизненоважно не само да има по-ефективно сътрудничество вътре в ЕС, но и ЕС да действа съгласувано в световен план.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, днешното обсъждане дава много окуражаващи сигнали за селското стопанство от всички страни на Парламента. Приветствам най-вече акцента върху насърчаването на младите хора да се занимават със селско стопанство, което е от жизнено значение; това, че не трябва да има повторно национализиране на ОСП; това, че членът на Комисията заяви, че двата стълба трябва да бъдат запазени, защото без първи стълб няма да има нужда от втори стълб, тъй като тогава земеделието би било нерентабилно и следователно обществените блага не биха били гарантирани; и, както каза г-жа Dodd, трябва да помислим какво имаме предвид под понятието „справедлив“, особено с оглед на различните разходи и покупателна способност в Съюза.

Освен това самият г-н Lyon спомена историческата основа. Считам, че в този момент е много важно за земеделските стопани да им бъде пратен ясен сигнал за това какво е вероятно да се случи, така че да не бъдат оставени на произволните спекулации, без да знаят дали да купуват или да продават акции въз основа на историческия модел. Затова бих приветствал един ясен сигнал по въпроса от страна на члена на Комисията колкото се може по-скоро.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, аз също искам да благодаря и да поздравя нашия колега г-н Lyon за отличния му доклад, който е първата положителна крачка към преразглеждането на ОСП.

Целта при новата ОСП е да има една голяма европейска политика в областта на селското стопанство, храните, социалните въпроси и околната среда, а не Европа, която се основава само на разюздания свободен пазар. Искаме ОСП да бъде по-законосъобразна по отношение на обещаните и приетите от данъкоплатеца публични ресурси, по-справедлива в разпределянето на европейските средства между 27-те държави-членки и между земеделските стопани и по-ефективна по отношение на подходящото използване на публични средства.

Ще трябва да бъдат въведени нови публични механизми за регулиране на селскостопанското производство, които да гарантират на потребителите продоволствена сигурност. Ние сме за една силна ОСП, която разполага с бюджета, който й е нужен да постигне целите си. За тази цел, докладът Lyon уместно подчертава появата на нови предизвикателства, с които ОСП ще се сблъска: в частност изменението на климата, управлението на водите, възобновяемите енергийни източници, биологичното разнообразие и ерозията на почвите.

Докладът призовава за една по-проста, по-отговорна ОСП, която да отговаря по-ефективно на нуждите на европейските земеделски стопани в интерес на последователността и на запазването…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, общата селскостопанска политика (ОСП) е жизненоважна и ще продължи да бъде такава още дълго време, не на последно място от гледна точка на заетостта. В Европа заетостта в селското стопанство е намаляла с 25% за по-малко от 10 години, със загуба на почти 4 млн. работни места. Ако искаме да решим неотложния проблем с безработицата, не можем да допуснем ОСП да се носи по течението, а трябва да инвестираме в нея, като осигурим адекватни ресурси, които да доведат до постоянен растеж. Затова новата ОСП ще трябва да осигури поне същото равнище на финансиране като преди.

Но, г-н член на Комисията, днес Парламентът иска от Вас не да осигурите същото равнище на финансиране, а да го увеличите. Последното изискване, което не подлежи на договаряне, е съществуващото днес финансиране да остане същото, но искането е да се увеличи — и то значително — финансирането на селското стопанство. Докладът Lyon съдържа някои много положителни елементи, мерки за намаляване на пазарната нестабилност, за подпомагане на сектора, за гарантиране на справедливи доходи за земеделските стопани и за гарантиране на сегашната…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D). – (PT) Г-н председател, ние също се застъпваме за силна обща селскостопанска политика, насочена не само към земеделските стопани, но и към над 500 млн. жители на Европа, която е снабдена с амбициозен бюджет, способен да се справи с нарастващите предизвикателства, пред които сме изправени, и, преди всичко, която действа във всички европейски региони. Гарантирането на всичко това е от ключово значение за Азорските острови, където селското стопанство е незаменим стълб на модела на устойчиво развитие.

Тази нова ОСП трябва да се откаже от историческите критерии за отпускане на средства, тъй като това беше пагубно за Португалия и португалските земеделски стопани. Новата ОСП трябва да вземе под внимание специфичния характер на селското стопанство, като осигури набор от инструменти за регулиране на пазара и управление на риска, които да могат да гарантират правилното функциониране на пазара и стабилността на селскостопанското производство.

ОСП след 2013 г. трябва да повиши конкурентоспособността на европейския селскостопански модел, като гарантира правилно разпределяне на вътрешния пазар на стойността, създавана от установените връзки по протежение на хранителната верига, и като отвори външните пазари…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Внесени бяха две искания за изказване във връзка със спазването на Правилника за дейността. Първа има думата г-жа McGuinness.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-н председател, само един процедурен въпрос; знам, че и други колеги ще споделят безпокойството ми относно процедурата с вдигане на ръка и Вие имате пълната власт в това отношение, но членове на ЕП, които са в комисията по земеделие, които дълго време работиха по това досие и които присъстваха на това разискване от самото му начало, според мен заслужават тяхното мнение да бъде чуто. Аз не можах да привлека вниманието Ви, защото не погледнахте към мен, въпреки че привлякох погледа на шестима души около Вас, г-н председател. Може ли да поискам от Комисията, докато имам думата, да коментира възможността необлагодетелстваните райони да бъдат преместени в първи стълб? Ще изложа това в писмено изявление по този въпрос. Колеги, надявам се, че ще ме подкрепите.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-жо McGuinness, уверявам Ви, че гледах към Вас почти през цялото време и че видях, когато поискахте думата.

Проблемът обаче е, че тази точка не е структурирана по този начин: с други думи, не е структурирана така, че да дава приоритет на членовете на съответната комисия, а на онези членове на ЕП, които привлекат вниманието на председателя с вдигане на ръка преди всички останали. Такъв е Правилникът за дейността. Освен това правилото гласи да се изкажат петима, а ние дадохме думата на 10.

Това е много важен въпрос. Времето за групите беше разпределено между членовете на ЕП, така че всеки да може да разполага с една минута, но почти никой не говори по-малко от минута и половина, така че няма начин да дадем положителен отговор, както всички бихме искали, на хората, които искат да се изкажат извън времето, предоставено на съответната група.

Сега има думата г-н Obermayr също във връзка със спазването на Правилника за дейността.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Г-н председател, предполагам, че имахте предвид мен. Искам да се присъединя към казаното от предишния оратор. Разбира се, благодаря Ви за щедростта да дадете думата на десет оратори, вместо на пет. Естествено разбираме, че сте ограничен във времето, но се надявам, че и Вие ще ни разберете. Това е много важен въпрос. Има райони в Европа, които носят тежък товар и са под огромна заплаха. Разбира се, вярно е и това, че този въпрос надхвърля работата на комисиите.

Второ, казахте, че проблемът с процедурата с вдигане на ръка не е решен. Настояваме този проблем да бъде решен възможно най-скоро, защото не знам дали не трябва да почнем да се редим на опашка от предния ден, или да подаваме заявления три дена по-рано и след това да прекарваме нощта тук, за да можем в крайна сметка да имаме шанса да вземем думата. Важно е също така, ако ще бъдат изслушани само 10 оратори, да ни се каже кои са тези 10.

Ще е от полза и ще е справедливо възможно най-скоро да се приложат подходящи структури. Така Вие ще сте подложен на по-малко стрес и ще си спечелите по-голяма популярност, ако можете да позволите на повече хора да вземат думата. Освен това ще сте доволен, че е намерено решение, което да е справедливо за нас. Моля Ви за снизхождение и отново Ви благодаря за разбирането.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Напълно сте прав. Тази идея с „улавянето на погледа“ на председателя очевидно е напълно субективна, тъй като председателят има очи, но няма големи фасетъчни очи като на влечуго, което означава, че който успее да привлече погледа му, получава думата; секретарският персонал може да помогне много в това отношение. И все пак имате право: това е проблем, към който Бюрото на Парламента — и аз разбирам това — не подхожда достатъчно разумно.

Например това, което каза г-жа McGuinness, че членовете на съответните комисии трябва да имат приоритет, ми се струва напълно логично, но такава разпоредба няма. Предвидено е единствено, че председателят е този, който ръководи разискването по свое усмотрение, което очевидно го поставя в изключително сложни ситуации.

Освен това самите членове на ЕП не спазват Правилника за дейността, защото синята карта не се използва, за да се иска думата по време на процедурата с вдигане на ръка. Синята карта трябва да се използва, за да се прекъсне оратор, който говори в този момент, за да му се зададе въпрос в рамките на 30 секунди. Но има членове, които непрекъснато вадят синята карта.

Ще трябва да организираме кратък курс, за да научим членовете на ЕП, че синята карта има специфично предназначение и че, за да поискат думата по време на процедурата с вдигане на ръка, трябва да вдигнат ръка, да вдигнат бяла карта или да използват някакво друго средство, а не синята карта.

Не искам обаче да удължавам разискването. Доста изостанахме от графика, а през времето, което пропиляхме, обсъждайки този въпрос, можеше да са се изказали двама или трима души.

 
  
MPphoto
 

  Дачиан Чолош, член на Комисията. − (FR) Г-н председател, не съм сигурен дали бяха зададени много въпроси. Определено забелязах, че бяха потвърдени някои принципи, които, както видяхме, са добре отразени в доклада.

Във всеки случай, основното заключение, което си извадих от това разискване, е, че се нуждаем от обща селскостопанска политика, селскостопанска политика, която трябва да бъде общностна политика, и че се нуждаем от бюджет, който трябва да съответства на целите, които определихме за селското стопанство. Затова смятам, че се нуждаем от реалистичен бюджет. Според мен реалистичен е бюджет, който е в крак с целите, поставени пред общата селскостопанска политика.

Забелязваме, че искаме все повече и повече от нашите земеделски стопани. Разбира се, искаме също така предоставените ресурси да се използват по-ефективно и да се отчитат по-ясно. Между другото, виждам, че моят колега г-н Левандовски — членът на Комисията, отговарящ за бюджетите — е тук; може би е дошъл специално да потвърди, че ОСП ще разполага с бюджет, който ще е съизмерим с целите, които й поставихме.

Отбелязах си и факта, че, за да може селското стопанство — общата селскостопанска политика — да постигне целите, които му поставихме, трябва да отчетем всички разлики между всички видове селско стопанство, които съществуват в Европейския съюз. Трябва да вземем предвид това разнообразие, така че в регионите, където то съществува, тези различни видове селско стопанство да могат да помогнат за постигането на целите не просто по отношение на снабдяването на пазара, производството и сигурността на снабдяването на пазара, но за да се направи крачка към по-добро съобразяване с околната среда, управление на природните ресурси и развитие на икономическия капацитет в селските райони. Трябва да помислим как селското стопанство и хранително-вкусовият сектор могат да допринесат за това.

Взех под внимание и факта, че всички тези размисли за бъдещето на общата селскостопанска политика трябва да помогнат за насърчаването на младите хора, трябва да дадат перспективи на младите хора, които искат да се установят, които искат да инвестират в селско стопанство, така че селскостопанската дейност да бъде и дейност на бъдещето и да можем да постигнем нашите цели.

Искам също да отправя ясно послание и да отговоря на въпроса на г-н Kelly за преките помощи. Смятам, няма никакво съмнение, че ако искаме да имаме по-справедливо селско стопанство и по-прозрачна и по-ефективна обща селскостопанска политика, трябва да определим ясни критерии за разпределянето на преките помощи в съответствие с целите, които ще поставим. Затова според мен историческите препратки не са справедливи, прозрачни или обективни критерии. Трябва да заменим тези исторически препратки с много по-ясни цели, които да наложат някакво равнище на справедливост и да позволят да се отчете в по-голяма степен селскостопанското разнообразие, което съществува в Европейския съюз. Това ще даде на държавите-членки и на регионите средствата да оползотворят по-добре ресурсите, с които разполагат.

В заключение, искам отново да заявя, че се нуждаем от обща селскостопанска политика за Европа. Нуждаем се от обща селскостопанска политика за целия Европейски съюз и, разбира се, от обща селскостопанска политика, която не пречи на останалите региони в света да развиват своето селско стопанство.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, докладчик. (EN) Г-н председател, искам, първо, да засегна някои от ключовите въпроси, които колегите повдигнаха по време на разискването. Ново стратегическо значение на производството на храни и ОСП: абсолютно. Два стълба: абсолютно, съгласен съм с това. Производството на храни в основата на ОСП: да, точно в това е смисълът на ОСП. Всичко останало са допълнения, които гарантират, че имаме рентабилен земеделски сектор, който може да създава екологични ползи, да се бори с изменението на климата и всички останали неща, които изложихме в доклада.

Силен бюджет: да, абсолютно; справедливост за старите и новите държави-членки: толкова много членове на ЕП поставиха това като проблем и това е въпрос, на който трябва да обърнем внимание. Трябва да има обективност и прозрачност при разпределянето на парите между държавите-членки. Те трябва да се справят с предизвикателството на стратегията „Европа 2020“. От огромно значение е земеделието и ОСП да се разглеждат като част от решението за постигане на тези цели, а не като част от проблема.

Искам да изкажа благодарност на моите докладчици в сянка — Michel Dantin, г-н Häusling, г-н Olejniczak и Jim Nicholson. Постигнахме прекрасно сътрудничество при съставянето на доклада, който според мен е много силен и който излага ясна идея за посоката, в която Парламентът иска ОСП да тръгне след 2013 г. Бих казал, че той поставя Парламента в много силна позиция що се отнася до взаимодействието и преговорите с Комисията и Съвета на министрите на земеделието. Искам да Ви кажа, г-н член на Комисията: присъединете се към нас и ще можем със сигурност да представим заедно тази идея.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе днес, четвъртък, 8 юли 2010 г., в 12,00 ч.

Искам отново да се извиня на членовете на ЕП, на които не можах да дам думата. Както каза г-жа McGuinness, те могат да внесат писмено изявление.

Ще поставя този въпрос пред Бюрото — и се надявам, че всички ще подкрепите това — че при процедурата с вдигане на ръка не трябва да се дава думата на членове, които не са присъствали от началото на разискването, когато докладчикът представя своя доклад или когато членът на Комисията взима думата. Случва се членове на ЕП да се възмущават, че не им е било разрешено да се изкажат, а не са присъствали, за да чуят как членът на Комисията или докладчикът обясняват и излагат заключенията си. Трябва да се положат усилия за стриктно спазване, но такива усилия трябва да положим всички ние.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма.(IT) Общата селскостопанска политика (ОСП) е една от най-важните политики на Европейския съюз, като имаме предвид, че разходите за селско стопанство възлизат на около 43% от бюджета на ЕС. Съгласно член 33 от Договора за създаване на Европейската общност целите на ОСП са да гарантира на европейските потребители разумни цени, а на земеделските стопани — справедлив стандарт на живот.

Неотдавнашната икономическа и финансова криза доведе до намаляване на доходите на земеделските стопани от средно 12,2% между 2008 г. и 2009 г., по-строги условия за достъп до кредити и повишаване на безработицата в селските райони. Нестабилността на цените на продуктите на селскостопанските пазари нарасна рязко и това нарастване се очаква да продължи. Затова считам, че в бъдещата ОСП трябва да се предвиди минимална предпазна мрежа, която да позволи да се справим с несигурността на пазарните цени и да осигурим бързи, ефективни решения за икономическите кризи в сектора.

Организацията на ООН за прехрана и земеделие предвижда, че до 2050 г. световното население ще нарасне от сегашните 6 млрд. до 9 млрд. души и че удвоеното търсене на храни ще наложи съответно повишаване на световното производство на храни. Следователно продоволствената сигурност ще бъде главното предизвикателство пред бъдещото селско стопанство и Съюзът ще носи отговорността да продължи да я гарантира за благото на европейските граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), в писмена форма.(RO) Приспособяването на ОСП към новите социални и икономически условия е необходима стъпка. Наистина трябва да отговорим на някои ключови въпроси, за да можем да направим това. Напълно съм съгласен с необходимостта от гарантиране на сигурността на снабдяването с храни. Но до каква степен искаме да сме независими и колко сме склонни да платим за това?

Досега ОСП поддържаше високи цени на храни, които са по-евтини в други държави. ЕС не може да налага свободна търговия, докато в същото време защитава собствения си селскостопански пазар. Трябва да бъдат намерени решения, които да позволят на ЕС да наложи подходящи световни стандарти за качество, така че да се намалят разликите в цените на селскостопанските продукти в различните държави.

Аз обаче съм загрижен най-много за въздействието, което реформите на ОСП оказаха върху земеделските стопани. Отделянето на плащанията от производството успя единствено да насочи преките плащания към едрите земевладелци, които определено не са земеделски стопани. Отделянето от производството е необходимо, за да се избегне свръхпроизводство. Аз обаче призовавам Комисията да предложи по-справедливи критерии, така че земеделските стопани да могат да бъдат истинските бенефициери на ОСП. Нуждаем се от стимули за земеделските стопани, най-вече за да насърчим младите хора да се насочат към селските райони. Това обаче няма да стане, докато поддържаме сегашната система на преки плащания, която е нелепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма.(EN) Общата селскостопанска политика (ОСП) има потенциала да предложи решения на много от проблемите, които понастоящем засягат европейските земеделски стопанства, и това не е толкова очевидно в никоя друга държава-членка, колкото в Ирландия, където има еднакъв ангажимент както към осигуряването на справедливо и пълноценно споразумение за ОСП, така и към постигането на напредък чрез прилагане на промените, необходими на земеделието в 21 в. Но, за да спечели доверието и да ангажира селскостопанската общност в Европа, новата ОСП трябва да осигури стабилност на земеделските стопани и справедливи цени, каквито се осигуряват в момента, на стоките, които те произвеждат. В замяна, европейските граждани ще получават не само надеждни, висококачествени стоки, за които е гарантирано, че са произведени по високите практически стандарти на ЕС, но и ще се ползват от социалните и културни измерения на ОСП като онези, които са включени във втори стълб. Преди всичко ЕС трябва да запази доверието на европейските земеделски стопани. Селскостопанската общност съзнава, че предстои промяна с това ново споразумение и в момента е готова да я приеме. За да се възползват от тази положителна връзка, институциите на ЕС трябва да осигурят споразумение, което да е модерно и в същото време пълноценно и справедливо за всички.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE), в писмена форма.(HU) Европа ще се нуждае от ефективна и обща селскостопанска политика и след 2013 г. Затова бюджетът на ЕС за селско стопанство трябва поне да бъде запазен на сегашното равнище.

Европа носи изключителната отговорност да гарантира продоволствената сигурност в света. Причината за това е, че именно в Европа могат да се произвеждат най-безопасните храни при най-стриктни стандарти за защита на околната среда. Затова основната задача на ОСП е да съхрани капацитета за селскостопанско производство на Европейския съюз.

Затова е жизненоважно да се гарантира, че преките плащания няма да бъдат намалени.

Относно развитието на селските райони в рамките на втория стълб, трябва да се гарантира, че те се използват предимно за селскостопански цели.

Земеделските стопани трябва да бъдат защитени от колебанията на интервенционните цени, каквито се наблюдаваха често през последните няколко години. Нуждаем се от инструменти за намеса на пазара и в определени сектори, като тези на виното и на млякото, са необходими мерки за ограничаване на предлагането. Те ще намалят загубите на земеделските стопани, предизвикани от колебанията на цените.

Европейската търговия с храни е много по-концентрирана от хранително-преработвателната промишленост или селскостопанското производство. Много често стотици земеделски стопани се конкурират с големи вериги хипермаркети и са в много по-неизгодна позиция. Затова трябва да помогнем за подобряване на сътрудничеството между земеделските стопани. За тази цел обаче е необходимо изключение от строгите правила на ЕС за конкуренцията в селското стопанство.

Вносът от трети страни трябва да е предмет на същите строги разпоредби за защита на околната среда, безопасност на храните, хуманно отношение към животните и други, както европейските земеделски стопани.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE), в писмена форма.(DE) Докладът по собствена инициатива на г-н Lyon включва Парламента на един ранен етап в разискването за бъдещето на ОСП. Искам да благодаря на всички участници за свършената от тях работа. Формулирани бяха дългосрочни цели за цялата Общност.

Според мен има три основни елемента, които трябва да бъдат взети предвид, ако искаме да осигурим последователно и устойчиво развитие на селското стопанство в цяла Европа. 1. Жизненоважно е да гарантираме, че ОСП ще се финансира адекватно след 2013 г. и че изготвяме подходящ бюджет.

2. Изпробваната и изпитана структура от два стълба трябва да бъде запазена със силен първи стълб и също толкова силен втори стълб. Единственият начин да запазим европейския селскостопански модел е да гарантираме, че производството на нашите храни отговаря на най-високите стандарти в първи стълб, а във втори стълб — да осигурим добри перспективи за развитие на селските райони и създаване на работни места и инфраструктура за земеделските стопани и онези, които не са земеделски стопани, мъже и жени, и особено за младите хора.

3. Големите колебания на либерализираните пазари и последиците от изменението на климата продължават да налагат необходимостта от предпазна мрежа. Пред нас се появиха нови цели по отношение на пазарната ориентация, безопасността на продуктите, защитата на животните и необходимостта от защита на околната среда и биологичното разнообразие в резултат на изменението на климата. С оглед на тези предизвикателства добрата селскостопанска политика е най-добрата политика за бъдещето и е в интерес на всички наши граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), в писмена форма. – (LV) Тази резолюция предвижда преход от област като историческата база за определяне на плащанията на преки помощи през следващия период на финансово планиране. По този начин осигуряваме възможността за преходен период. Той е от жизнено значение, но цели седем години са твърде дълъг преходен период. Протакането на прилагането на новия метод може да окаже негативно въздействие върху постигането на една важна цел на реформата на ОСП – подкрепа, която е целенасочена, справедлива, балансирана, проста и прозрачна. Аргумент в подкрепа на запазването на бюджета на ОСП на равнището му от 2013 г. са оправданите очаквания на новите държави-членки, че подкрепата на ОСП в техния случай ще бъде съпоставима с оказаната на по-старите държави-членки. Убедена съм, че ОСП може да бъде силна и наистина обща само ако целта й е да гарантира лоялна конкуренция между всички европейски земеделски стопани. Неизкривената конкуренция в Европа е предпоставка за конкурентоспособността на европейските земеделски стопани на световните пазари. Искам да изтъкна изразената в резолюцията политическа воля за укрепване на позициите на първичните производители в продоволствената верига, така че организациите на първичните производители да могат да станат по-ефективни и да могат да преговарят равностойно с големите представители на търговския и преработвателния отрасъл. Надявам се, че елементът с развитието на селските райони в ОСП ще бъде консолидиран и че основният акцент в стратегията за развитие на селските райони ще бъде поставен върху селските общини, подобряването на околната среда, модернизирането и преструктурирането на селското стопанство, укрепването на сближаването, подобряване на продажбата на продукцията и конкурентоспособността, запазването и създаването на работни места в селските райони и изменението на климата, възобновяемата енергия и биологичното разнообразие.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), в писмена форма.(PL) Бъдещето на общата селскостопанска политика след 2013 г. е изключително важно за нас. Много важни неща зависят от ОСП – структурата на бюджета на Европейския съюз и бъдещето на селското стопанство, земеделските стопани и селските райони. Целият Европейски парламент трябва да е наясно със значението на ОСП за бъдещето на ЕС. Това, което е от ключово значение, разбира се, е въпросът за преките плащания, както и необходимостта от премахване на несъответствията между тях в различните държави. Днес различията в равнището на плащания в различните държави-членки са прекалено големи. Това подкопава чувството на солидарност, равнопоставеност и общност. Това, от което земеделските стопани се нуждаят най-много, са стабилни доходи, както сега, така и в дългосрочен план. Без такива доходи е много трудно да се модернизират земеделските стопанства и ще бъде трудно да се запази благотворното влияние на селското стопанство върху природната и културна среда. Затова нека положим усилия да помогнем да се гарантира, че бъдещите промени в общата селскостопанска политика ще доведат до стабилни доходи за европейските земеделски стопани. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), в писмена форма.(EN) Приветствам доклада, който е първата крачка от проучването на формата и характера на общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. Докладът отново потвърждава, че ще има ОСП след 2013 г., че тя трябва да продължи да бъде обща политика и че нейният бюджет трябва поне да бъде запазен на сегашните равнища. Докладът е категоричен, че политиката трябва да продължи да бъде политика на ЕС и отхвърля опитите за повторното й национализиране. Земеделските стопани трябва да се окуражат от факта, че Парламентът разбира техните опасения. ОСП след 2013 г. трябва да подкрепи активните производители и да ги възнагради за храните, които произвеждат, и множеството обществени блага, които осигуряват на обществото – включително високо равнище на хуманно отношение към животните и екологични норми. Мерките в подкрепа на пазара ще бъдат от ключово значение за осигуряването на адекватни предпазни мрежи срещу крайната пазарна нестабилност, която вероятно ще бъде характерна за пазара в бъдеще. Едва седем процента от земеделските стопани на ЕС са под 35-годишна възраст – това е ясен сигнал, че трябва да осигурим условия, които да задържат младите хора в земеделието. Жизненоважно е да се постави силен акцент върху младите поколения в ОСП след 2013 г., за да се гарантира иновативно и ефективно развитие на селското стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), в писмена форма.(ET) За начало искам да благодаря на моя колега г-н Lyon за изготвянето на един изключително балансиран доклад. Считам, че това вече ни дава възможност да положим добра основа за обсъждане в близко бъдеще. Изменението на селскостопанската политика вероятно е една от най-големите задачи на настоящата пленарна сесия. Истина е, че ще започнем да берем плодовете от тези закони много по-късно, може би чак след десет години. Макар че най-важната задача на селското стопанство е да осигурява храни, значението на селското стопанство за обществения интерес е все по-широко признато, независимо дали намира израз в социалната политика, околната среда или културата. Сравнително малка част от населението на практика изхранва 100% от хората, ползва земята икономично и се грижи за социалния баланс на селските райони в целия Европейски съюз. Докладът е добра основа за бъдещите обсъждания. Благодаря ви за вниманието.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Rodust (S&D), в писмена форма. – (DE) Благодаря на докладчика. Много идеи от моята група бяха включени в доклада, който стои пред нас, и сега е налице много добър резултат.

Основната ни цел трябва да бъде да гарантираме производство на висококачествени храни в Европа.

При обсъждането на организирането на селскостопанската реформа често се споменаваше компенсирането за обществените блага. Според мен това разискване върви в правилната посока.

Само ако гражданите на ЕС бъдат убедени, че наистина се полагат усилия, а просто се пръскат пари наляво и надясно, общата селскостопанска политика ще получи признанието, което заслужава.

Развитието на селските райони играе все по-голяма роля. За да предотвратим унищожаването и опустиняването на нашето селско стопанство, трябва да разработим допълнителни инструменти, които да спрат изоставянето на селските райони.

Активните селски райони са привлекателна среда за живеене не само за земеделските стопани, но и за хората, които не искат да живеят в градовете.

Трябва да одобрим доклада във вида, в който е, с голямо мнозинство в пленарна зала, за да изпратим ясен сигнал навън.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), в писмена форма.(HU) Когато започна процесът на европейска интеграция, общата селскостопанска политика не само подсигуряваше снабдяването на населението с храни, но и положи основите на едно модерно европейско селско стопанство и други специфични политики. Неотдавна обаче в Европейския съюз влязоха 12 нови държави-членки. Това означава, че ЕС се сдоби с ново селскостопанско население от 7 млн. души в допълнение към 6-те милиона, които имаше преди 2004 г. Освен това, след присъединяването на новите държави-членки, селскостопанската земя на ЕС от 130 млн. хектара нарасна с 40% до 185 млн. По времето, когато се присъединиха, новите държави-членки предполагаха, че техните земеделски стопани ще получават същото равнище на подкрепа от ОСП като земеделските стопани в старите държави-членки. Това обаче може да бъде постигнато само ако заделените за селско стопанство ресурси не бъдат намалени след 2013 г. ЕС трябва да вземе под внимание различните ситуации и нужди на държавите-членки, защото европейското селско стопанство ще защитава в еднаква степен интересите на държавите-членки, земеделските стопани и гражданите, ако ресурсите не се разпределят несправедливо заради различията в равнището на модернизация.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D), в писмена форма. (HU) Общата селскостопанска политика се нуждае от основна и смела реформа, която да вземе предвид специфичното положение на новите държави-членки. Запазването на ОСП е оправдано в очите на европейските данъкоплатци и може да се защити в преговорите с министрите на финансите само ако можем да покажем, че освен безопасност на европейските храни, селското стопанство може да осигури на обществото и социални и екологични обществени блага. Считам, че само една мащабна реформа може да спаси общата селскостопанска политика. Инвестициите на новите държави-членки в селско стопанство трябва да бъдат подкрепени със субсидирани компенсации, в противен случай европейското селско стопанство ще функционира на две или, имайки предвид ситуацията в Румъния и България, на три различни равнища на развитие. Това още повече ще задълбочи пропастта между ЕС-15 и 12-те нови държави-членки. Постигането на „зелено“ селско стопанство в Европа и производството на екологични обществени блага изискват нови инвестиции, особено в новите държави-членки. Земеделските стопани не трябва да бъдат наказвани, а да получават финансови стимули, които да им помогнат да закупят техника, даваща възможност за екологична и щадяща почвата обработка, да заменят генетичния запас на отглежданите видове и да инвестират в мерки за защита на околната среда и чистотата на водите.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), в писмена форма.(PL) При реформирането на ОСП не трябва да забравяме принципите на интеграция, солидарност и общност. Преките плащания се отразяват значително на сигурността на доставките на храни. Те не само че помагат за стабилизиране на доходите на земеделските стопани, но и компенсират разходите, необходими за спазването на все по-големите изисквания, които се налагат на селското стопанство. Ако не премахнем разликите в равнището на преките помощи, този инструмент — основният финансов инструмент на ОСП — ще продължи да разделя Европейския съюз на стари и нови държави-членки. Отказът от историческите критерии за разпределяне не само ще бъде символичен жест на пълната интеграция, но и ще допринесе за осигуряването на равни условия на конкуренция на единния общностен пазар. Освен това е жизненоважно стратегията за развитие на селските райони да продължи да бъде ключов елемент от ОСП, подпомагайки икономическото и социално развитие в един по-широк смисъл. Тук основна роля играе непрестанното преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства, както и множеството иновации, чиято цел е да повишат ефективността и да подобрят конкурентоспособността на разширения Съюз. Един силен втори стълб е възможност да се помогне на младите земеделски стопани да навлязат в селското стопанство, както и да се подобри качеството на живот, да се активизира обществото и да се подобри положението на жените в селските райони.

 
Правна информация - Политика за поверителност