Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0032(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0210/2010

Předložené texty :

A7-0210/2010

Rozpravy :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 17/02/2011 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Rozpravy
Pondělí, 6. září 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

16. Dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předseda. – Dalším bodem je zpráva pana Zalby Bidegaina jménem Výboru pro mezinárodní obchod o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)) (A7-0210/2010).

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, zpravodaj.(ES) Pane předsedo, pane komisaři, pane předsedo Rady, dámy a pánové, přijetí dohody o volném obchodu s Jižní Koreou otevře příležitosti jak pro evropský, tak pro korejský průmysl. Aby se však předešlo jakémukoli negativnímu dopadu na evropská výrobní odvětví, je nezbytné, abychom měli účinnou ochrannou doložku.

Moji kolegové i já jsme na tom ve Výboru pro mezinárodní obchod v několika posledních měsících pracovali a je důležité, aby Parlament jako celek důrazně podpořil celý soubor pozměňovacích návrhů.

Zpráva byla v červnu přijata 27 hlasy pro, 1 se zdržel hlasování. Pomocí této doložky bude možné uplatnit ochranná opatření, pokud by hrozilo, že snížení cel na produkty dovážené z Jižní Koreje závažně poškodí evropské výrobní odvětví.

Jak víte, podle nových pravomocí udělených Parlamentu po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je toto nařízení přijímáno podle řádného legislativního postupu. Bohužel nebylo možné vést před letními prázdninami třístranné jednání s pověřením Rady.

První oficiální třístranné jednání proběhlo 30. srpna a stínoví zpravodajové i já jsme vyslechli reakci Rady na naše pozměňovací návrhy. Toto setkání nám umožnilo v mnoha bodech pokročit dále a formulovat konečné znění několika odstavců a cítíme po tomto setkání důvěru v to, že Rada skutečně chce dosáhnout dohody v těch nejkontroverznějších bodech a pilně na tom pracuje. To je samozřejmě něco, co vnímáme velmi pozitivně.

Zároveň si však nemyslíme, že byl dostatek času na to, aby Rada uspokojivě vysvětlila svůj postoj k bodům, na které má odlišný názor, než jaký zaujal Výbor pro mezinárodní obchod.

Všechny politické skupiny proto jednomyslně rozhodly, že je načase, aby Parlament přijal na plenárním zasedání stanovisko k pozměňovacím návrhům přijatým v červenci ve Výboru pro mezinárodní obchod, které jsou pro uplatnitelnou a účinnou ochrannou doložku zásadní.

Zároveň bylo přijato jednomyslné rozhodnutí neuzavírat dveře před možnou dohodou v prvním čtení, která bude možná, jak pevně věříme, jakmile Rada vysvětlí svůj postoj.

Proto budeme zítra hlasovat jenom o pozměňovacích návrzích předložených Výborem pro mezinárodní obchod a v souladu s článkem 55 odložíme hlasování o legislativní zprávě na druhé dílčí zasedání v říjnu, kdy, jak doufáme, legislativní postup pozitivně ukončíme.

Domníváme se, že zpráva obsahuje celou řadu zlepšení, jako je vytvoření online platformy pro urychlení procesu; možnost, aby výrobní odvětví zahájilo šetření; povinnost Komise podávat zprávy; a zlepšení ve sledování korejských dovozů a dohledu nad nimi. To jsou body, v nichž jsme již s Radou v zásadě dosáhli dohody.

Domnívám se, že to je dobrý výsledek, ale stále si myslíme, že to nestačí. Jsou zde další, dokonce ještě zásadnější body, které si zaslouží plnou pozornost vyjednávačů a jež zde musí všechny politické skupiny hájit, tak jak jsme to dělali ve Výboru pro mezinárodní obchod. V podstatě hovořím o čtyřech bodech.

Za prvé musíme zmírnit případné riziko pro zranitelnější členské státy tím, že zavedeme regionální doložku pro jednotlivé regiony, aby se předešlo tomu, že budou zasažena některá citlivá výrobní odvětví. Neměli bychom zapomínat, že ochranná doložka je v zásadě dočasná a jejím cílem je ochránit právě ta citlivá hospodářská odvětví tak, aby měla dostatek času se přizpůsobit nové situaci.

Za druhé, musíme jednoznačně dohlížet na produkty, jichž se týká ustanovení o navracení cla.

Za třetí, musíme hájit úlohu Parlamentu v souvislosti se zahájením šetření, a posledním bodem je postup rozhodování nebo postup projednávání ve výboru.

Chci připomenout dobrou vůli, kterou projevilo při vyjednáváních belgické předsednictví, a rovněž zásadní úlohu, již hraje a bude nadále hrát Komise při směřování vyjednávání k řádnému závěru.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komise. – Pane předsedo, nařízení, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou, je velice důležitý právní akt, nejenom proto, že až bude přijat, poskytne evropským výrobním odvětvím nezbytnou ochranu, bude-li to zapotřebí, ale i proto, že to je první dokument týkající se obchodu, do jehož přípravy je Evropský parlament zapojen jako spoluzákonodárce. Proto mě těší, když vidím odhodlání a odpovědnost, s níž Parlament k tomuto konkrétnímu dokumentu přistupuje.

Oceňuji úsilí, jež Evropský parlament vynaložil na přípravu pozměňovacích návrhů k návrhu Komise ve velmi napjatých lhůtách. Také bych chtěl potvrdit, že Komise je plně odhodlána dosáhnout dohody, jež zajistí účinný ochranný mechanismus, který odstraní případné obavy některých průmyslových odvětví v Evropské unii.

Dostal jsem informace, že první neformální třístranné jednání o nařízení o ochranné doložce s Koreou proběhlo dobře a že bylo dosaženo pokroku u značného počtu pozměňovacích návrhů, jak zpravodaj právě zmínil. Například bylo dosaženo dohody v tak důležitých záležitostech, jako je udělení práva podat žádost o zahájení ochranného šetření výrobním odvětvím Evropské unie a začlenění vnitřních předpisů o navracení cla do nařízení o ochranné doložce.

Uvědomuji si, že na neformálním třístranném jednání dosud nebyly podrobně projednány ty nejobtížnější otázky. Doufám, že příští setkání Parlamentu, Rady a Komise, která budou uspořádána v blízké budoucnosti, jak jsem vyrozuměl, přinesou podstatný pokrok a umožní dosáhnout dohody i v těch nejnáročnějších bodech.

Chtěl bych poděkovat váženým poslancům a zejména členům Výboru pro mezinárodní obchod (INTA), že se tímto dokumentem zabývají přednostně. Rovněž bych rád zopakoval, že je Komise odhodlána důsledně provádět celou dohodu o volném obchodu, tedy nejen ochranný mechanismus, ale i všechny ostatní aspekty dohody o volném obchodu, zejména včetně ustanovení o udržitelném rozvoji a předpisů souvisejících s necelními překážkami.

Na závěr mi dovolte, abych využil této příležitosti a informoval vás také o posledních událostech, pokud jde o postup přijímání Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou v Radě. Jak možná víte, Rada pro zahraniční věci, která je naplánována na 10. září, vydá, jak doufáme, zmocnění k podpisu a prozatímnímu uplatňování této dohody o volném obchodu. Jakmile bude toto rozhodnutí přijato, bude možné dohodu oficiálně podepsat a předat ji Parlamentu, kde bude předmětem postupu souhlasu.

O datu prozatímního uplatňování rozhodne v pozdější fázi Rada. Toto rozhodnutí bude s nejvyšší pravděpodobností přijato, až Parlament vydá souhlas s dohodou o volném obchodu a bude dosaženo dohody o nařízení o ochranné doložce.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Děkuji vám, pane komisaři, že jste představil názory Evropské komise.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, jménem skupiny PPE.(DE) Pane předsedo, dámy a pánové, to, čeho zde Parlament, Rada a Komise společně v posledních týdnech a měsících dosáhli, je příkladné. Chtěl bych poděkovat zejména panu Zalbovi za jeho práci.

Evropský parlament u první záležitosti týkající se politiky zahraničního obchodu od Lisabonské smlouvy – v níž máme hrát rozhodující úlohu – ukazuje, že jsme schopni jednat. V červenci jsme měli ve výboru první čtení a dnes večer pořádáme rozpravu. Kdyby to bylo na nás v Parlamentu, mohli bychom o ochranných doložkách hlasovat zítra. Bohužel nám však jiný orgán – Rada – neumožnila dohodu zítra schválit. Ocenil bych, kdyby zde Rada dnes byla přítomna. Také bych ocenil, kdyby Rada v této věci projevila trochu více pružnosti a svižnosti.

K úloze Evropského parlamentu bych chtěl říct velmi jasně toto: Komise, poslanci a výrobní odvětví budou mít v budoucnu podle ochranné doložky právo zahájit šetření. My, Evropský parlament, chceme mít toto právo také. Myslím, že mohu hovořit za všechny poslance, když řeknu, že se tohoto práva nevzdáme. Naléhavě Komisi a Radu žádám, aby to při vyjednáváních co nejdříve odsouhlasili.

Další moje poznámka se týká navracení cla. Komise navrhuje, aby toto téma bylo zařazeno do ochranných doložek. Naléhavě vyzývám Radu, aby to přestala blokovat a aby s tím souhlasila.

Moje třetí poznámka se týká záležitosti regulace CO2 ze strany Jižní Koreje, kterou je rovněž třeba vyřešit. Korejská vláda plánuje zavést v automobilovém odvětví předpisy týkající se CO2. Všichni se obáváme, že by tyto předpisy mohly být využity k tomu, aby bylo otevření jihokorejského trhu pro automobily z Evropy odvoláno. Naléhavě vyzývám Komisi, aby o tom s Korejci hovořila co nejdůrazněji. Tato záležitost s regulací CO2 je lakmusovým papírkem. Nevedlo by k cíli, kdyby hned první nový právní předpis, který Korejci přijmou, odporoval dohodě o volném obchodu.

V tomto smyslu přeji zpravodaji a všem zúčastněným hodně dalších úspěchů. Byl bych velmi vděčný, kdybychom toto téma mohli uzavřít ještě letos.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, jménem skupiny S&D.(DE) Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za dobrou spolupráci, která Parlamentu pomohla zaujmout jednomyslný, mimořádně zásadní postoj ve výboru – což je třeba velmi přivítat – a znovu jasně ukázala, jaký význam má nařízení o ochranné doložce.

Vedle dohody s Jižní Koreou je to první dohoda, kterou jsme dojednali po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, jež Parlamentu přidělila novou úlohu, kterou musí hrát. Za druhé je tato dohoda o volném obchodu s Jižní Koreou a nařízení o ochranné doložce také něco jako vzor pro budoucí dohody a i z tohoto důvodu musíme postupovat obzvláště opatrně. To jsou dva důležité důvody, kvůli kterým bychom neměli lhostejně přijmout neurčitý postoje, ale měli bychom skutečně bojovat za to, aby byly přijaty moudré předpisy.

Jak víte, pane komisaři, je zde šest bodů, která nás obzvláště znepokojují. Rád bych je stručně shrnul. Za prvé je to mechanismus navracení cla. Jestliže korejští výrobci při výrobě svého zboží použijí díly pocházející z třetích zemí, nemusí za něj zaplatit žádné clo a mohou jej vyvézt do Evropy, zatímco evropští výrobci tuto výjimku z povinnosti zaplatit clo nemají, ani když použijí tytéž díly. Korejským výrobcům to tedy poskytuje konkurenční výhodu. Je třeba bedlivě sledovat, zda to nevede k narušením trhu. Toho nelze dosáhnout pouhým prohlášením; musí to být začleněno do nařízení o ochranné doložce jako základ pro zahájení šetření, aby to bylo právně závazné.

Za druhé budou také existovat regionální odchylky. Jednotlivá citlivá odvětví nejsou ve všech členských státech zastoupena stejně silně. V důsledku toho musíme věnovat zvláštní pozornost tomu, jak lze citlivá odvětví v jednotlivých regionech chránit před cílenými útoky. Není to jednoduchý úkol, protože se nacházíme na vnitřním trhu – ale musí být nalezeno politické řešení.

Za třetí, protože to je první dohoda od Lisabonské smlouvy, pane komisaři, jde rovněž o budování nové rovnováhy mezi Radou a Parlamentem; a protože jsme dosáhli dohody také s Komisí, je jedině správné, aby byla v dohodě zakotvena rovnocenná úloha Parlamentu a Rady.

Za čtvrté, prováděcí postupy jsou samozřejmě vaší záležitostí – nechceme se vměšovat do provozního provádění –, nicméně jako Parlament musíme zajistit, že práva Parlamentu nebudou při postupu projednávání ve výboru zpochybněna. Potřebujeme zejména právo na odvolání – také toto musí být zajištěno.

Mojí pátou poznámkou je, že mnoho desetiletí zkušeností s Jižní Koreou ukázalo, že kromě obchodní politiky v oblasti cel jsou neustále vytvářeny necelní překážky obchodu. Proto musíme zavést jasný mechanismus sledování, podávání zpráv a zahajování konzultací, pokud v oblasti necelních překážek vyvstanou problémy.

Za šesté, pokud to myslíme s novou formou obchodní dohody vážně, musíme také zapojit a posílit občanskou společnost. To znamená, že v ní musí být pevně zakotveny a provedeny zásadní normy MPO – například norma č. 87, která zaměstnancům zakládá právo na stávku. Článek 314 jihokorejského trestního zákoníku oproti tomu uvádí, že „zasahování do plynulého provozu podniku“ je trestným činem. S tím musíme něco udělat – občanská společnost musí být posílena, je nutno zajistit zásadní normy MPO a zásadní normy v oblasti životního prostředí a rovněž je nutno občanskou společnost zapojit do dohlížení na dohodu formou domácích poradních skupin.

Moje poslední poznámka, pane komisaři: řekl jste, že k prozatímnímu uplatňování s nejvyšší pravděpodobností dojde, až bude dosaženo dohody. Toto „s nejvyšší pravděpodobností“ bych chtěl škrtnout. K prozatímnímu uplatňování nemůže dojít, dokud Parlament v této věci nedojde k rozhodnutí!

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, jménem skupiny ALDE.(DE) Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, chtěl bych jako stínový zpravodaj za skupinu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu poděkovat panu komisaři De Guchtovi a rovněž zpravodaji panu Zalbovi za jejich pozitivní spolupráci v souvislosti s dohodou o volném obchodu s Jižní Koreou a ochrannými doložkami.

Nejprve bych chtěl zdůraznit, že my liberálové a demokraté zde v Evropském parlamentu bychom si přáli, aby byla dohoda co nejdříve ratifikována a přijata, protože jsme pro volný obchod a protože vidíme, že dohoda s Jižní Koreou přináší velké příležitosti jak pro hospodářství Evropské unie, tak pro hospodářství Jižní Koreje. Pokud však jde o ochranné doložky, musíme brát obavy, které nám sdělila evropská výrobní odvětví, velmi vážně. Věříme, že ochranné doložky jsou nástroj, který tyto obavy dokáže odstranit. Doufáme, že hlasování tento týden vyšle signál, že politické síly v Parlamentu jsou jednotné a že díky těmto ochranným doložkám se dosáhne dobře fungující dohody. Proto vyzýváme Radu a Komisi, aby nám v důležitých sporných záležitostech vyšly vstříc.

Především nechceme, aby byl zneužíván systém navracení cla. Nemůžeme dovolit, aby navracení cla v Jižní Koreji otevřelo dveře levným produktům, zejména levným primárním produktům z Číny a ostatních asijských zemí. Kromě toho chceme, aby Jihokorejci odstranili své necelní překážky obchodu – jako je regulace CO2 u automobilů –, aby k nám tak zadními dvířky nepronikaly další překážky pro obchod.

Chceme, aby byly dodržovány sociální normy a normy v oblasti životního prostředí. Samozřejmě musí být urovnána také záležitost postupu projednávání ve výboru, tedy pozdějšího uplatňování dohody. Chceme, aby v této věci hrál Parlament výraznou úlohu. Rovněž chceme, aby sama výrobní odvětví a členské státy mohly v budoucnosti zahájit taková šetření a sledování.

Poslední bod mi dělá starosti: Rada bude v příštích dnech diskutovat a možná i hlasovat o prozatímním uplatňování dohody. Musím zde vyslovit varování, že Parlament musí podle Lisabonské smlouvy dát souhlas. Prozatímní uplatňování by bylo proti duchu Lisabonské smlouvy. Proto Radu vyzývám, aby prozatímní uplatňování dohody neschvalovala a aby počkala na rozhodnutí Parlamentu. Udělali jsme vše, co je v našich silách, abychom umožnili včasné rozhodnutí, a měli bychom to dokázat znova jednotou při hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, jménem skupiny GUE/NGL.(DE) Pane předsedo, pane komisaři De Guchte, dámy a pánové, i já bych chtěl jménem své skupiny podpořit výbor v jeho úsilí o to, aby předložil návrh nařízení, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka dohody o volném obchodu, k hlasování tento plenární týden.

Transparentnost, otevřenost – a zároveň vyjasnění práv Evropského parlamentu být spolurozhodujícím zákonodárným orgánem Evropské unie v souvislosti se všemi budoucími obchodními dohodami –, a tedy i vážné zohledňování názorů, obav a starostí mnoha zúčastněných stran a dotčených aktérů v souvislosti s dohodou o volném obchodu, která má teprve být ratifikována; toho všeho se nařízení o ochranné doložce přímo dotýká. Dovolte mi, abych uvedl, že názory na obsah a zejména na znění dohody o volném obchodu se velice různí – nejenom zde v Evropském parlamentu, ale ještě více mezi zaměstnanci v podnicích a vedoucími pracovníky v těchto podnicích, což se týká nejenom velkých podniků, ale mnohem více podniků malých a středně velkých, a to na straně obou obchodních partnerů.

Je to první dohoda o volném obchodu 21. století uzavíraná mezi vysoce rozvinutými ekonomikami v globalizovaném hospodářském světě, která vstoupí v platnost v podmínkách hospodářské a finanční krize. Mechanismu ochranné doložky je proto přisuzován značný význam, který patrně dalece přesahuje konkrétní aspekty, jež zde byly představeny.

Je nutno zajistit právní jistotu, pokud jde o provádění ochranných opatření a příležitostí k jejich uplatňování, jak je stanoveno v dohodě, pokud se má obchodní spolupráce, celosvětová otevřenost a společný pokrok v hospodářském a sociálním vývoji příslušných ekonomik pohybovat pozitivním způsobem kupředu v zájmu pracujících a občanů obou obchodních partnerů. Časové plánování a lhůty, regionální ochrana, dokládání důvodů a opatření ke sledování – to vše je nepostradatelné, a jak se zde již moji kolegové zmínili, Evropský parlament musí mít stejná práva jako Rada. Vzhledem k obavám souvisejícím s navracením cla, které vyjádřili aktéři z občanské společnosti, odborových organizací a podniků – obavám založeným právě na jejich vlastní zkušenosti – je nutné konkrétně stanovit pravidla původu.

Podporuji také ten přístup, že doložka musí být nejen účinná, ale že musí být možné ji rovněž uplatnit v praxi. Musí to být nástroj, který lze v závažných případech využít. Považuji za naléhavě nutné dnes ještě jednou zdůraznit, že toto nařízení musí schválit a prosadit Rada a všech 27 členských států, jinak dohoda nemůže vstoupit v platnost.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, jménem skupiny EFD.(DA) Pane předsedo, tato dohoda o volném obchodu je výhodná jak pro Koreu, tak pro Evropskou unii, a to z hlediska hospodářského, sociálního i z hlediska životního prostředí. Je v zájmu Evropské unie, aby byla toto dohoda přijata, dříve než Korea uzavře podobnou dohodu se Spojenými státy. Je potřeba postupovat rychle, protože prezident Obama nedávno v Torontu oznámil, že USA má v úmyslu ratifikovat obchodní dohodu s Koreou příští rok. Nicméně začínám mít pochyby ohledně toho, zda je vůbec tato dohoda skutečně tak prostá. V Koreji byla nedávno odhalena poměrně rozsáhlá síť korupce na té nejvyšší úrovni, takže musíme sledovat vývoj u našich nejdůležitějších obchodních partnerů velmi pozorně. Dohoda o volném obchodu zdůrazňuje skutečnost, že Korea do této skupiny patří.

Potřebujeme také nalézt způsob, jak zajistit, aby měli nezávislí odborníci v oblasti pracovního práva nebo samotná Evropská unie přímý přístup k zaměstnancům v zóně Kaesong Industrial Complex (KIC), jinými slovy v obchodní zóně v Kaesongu, kde pracují Severokorejci pro jihokorejské společnosti. Jinak riskujeme, že poskytneme přístup produktům vyrobeným za použití nucené pracovní síly a bez ohledu na lidská práva. Jestliže nebudeme moci získat do těchto oblastí přístup, nesmíme dovolit, aby se tato dohoda vztahovala na produkty ze zóny KIC. Nicméně dobrou věcí na celé této záležitosti je, že tato dohoda přinese větší transparentnost a že bude možné žalovat společnosti, které nesplní stanovené požadavky, a postavit je před soud. Podobně teď byly odhaleny podmínky pracujících, takže je možné o nich diskutovat a dohlížet na ně. Pokud v tom budeme mít úspěch, bude to jasný krok správným směrem.

Závěrem bych chtěla poznamenat, že se zdá, že Evropská unie bude mít z této dohody maximální prospěch. Doufejme, že díky ní bude vytvořeno více pracovních míst a že podpoří evropský růst.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Dámy a pánové, je vidět, že se ohledně návrhu zcela shodujeme a můžeme si poblahopřát, že všichni chceme, aby byla dohoda co nejdříve provedena a že to je pro nás velmi důležité.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE).(SV) Pane předsedo, chtěl bych začít poděkováním panu Zalbovi Bidegainovi, protože vím, že na této věci skutečně pilně pracoval, a myslím si, že dosáhl velmi dobrého výsledku.

Zítřejší hlasování o ochranných doložkách dohody o volném obchodu s Jižní Koreou bude skutečně historické, a to ze dvou důvodů. Za prvé to znamená, že nyní začneme s diskusemi o té nejkomplexnější dohodě o volném obchodu, jakou Evropská unie kdy uzavřela. Je to ta nejradikálnější dohoda ze všech dohod, na kterých jsme se dosud podíleli, a přinese ty největší zisky. Na tom samozřejmě není nic divného. Je to v zásadě díky skutečnosti, že Jižní Korea je jedním z našich nejvýznamnějších obchodních partnerů, že je to 11. největší hospodářství na světě a jedna z prvních zemí OECD, se kterou Evropská unie uzavírá dohodu o volném obchodu.

Je to také první dohoda, ve které využíváme „Globální Evropu“, přičemž výchozím bodem je konkurenceschopnost Evropy a to, co je důležité z hospodářského hlediska, spíše než to, co je důležité politicky. Je zjevné, že máme ambice. Například v oblasti zemědělství zde děláme více než doposud kdykoli, když šlo o dohodu o volném obchodu. Otevře to našemu průmyslu mnoho příležitostí. Samozřejmě to otevře příležitosti také pro průmysl našich jihokorejských přátel, ale o tom všem volný obchod je. Je to náročné, bylo to náročné a náročné to bude i v budoucnu, ale důležité věci často bývají velmi náročné. O to tady jde.

Za druhé, toto je první případ, kdy byl Parlament zapojen a má pravomoc spolurozhodování. Znamenalo to, že jsme měli ukázat, že umíme přijmout zodpovědnost, a domnívám se, že jsme to udělali. Musíme ukázat, že máme co nabídnout a že můžeme úlohu Evropské unie posílit na místo toho, abychom působili jako brzda. Myslím, že se nám to podařilo. Samozřejmě nebudou vyslyšeny všechny naše požadavky, ale už ta skutečnost, že jsme je vznesli, znamená, že Komise bude nucena věnovat větší pozornost například otázce sociálních podmínek a necelních překážek obchodu.

Mám jeden názor, na který bych chtěl zvláště upozornit, protože nesouhlasím se vším, co jsme ve výboru odhlasovali. Týká se záležitosti regionálních ochranných opatření. Mám pochyby o něčem takovém po Lisabonské smlouvě a myslím si, že by bylo lepší zavést místo toho ochranná opatření v celé Evropské unii. Vnitřní trh a volný pohyb dávají velké příležitosti, jak tento druh regionálního ochranného opatření obejít, a nevěřím, že by kdokoli z přítomných chtěl vyvolávat rozruch ohledně volného pohybu či vnitřního trhu a zpochybnit je. Celkově však je zítřejší hlasování důležitým signálem, že vstupujeme do nového období, pokud jde o obchodní politiku, a to je dobře.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D).(IT) Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, především si myslím, že si musíme položit otázku, co chceme jako Evropa, co žádáme jako Evropa a jaké závazky hodláme přijmout v souvislosti s touto vážnou hospodářskou a finanční krizí, hospodářským poklesem, který jsme zaznamenali na celém světě, a obtížnou obnovou, která nás čeká.

Podle mého názoru by měla dohoda o volném obchodu v okamžiku tak složitém z hlediska mnohostranných vztahů, neboť jednání z Dohá stagnují, splňovat alespoň dva hlavní požadavky. Na jedné straně by měla zavést opravdu rovné mezinárodní podmínky soutěže mezi námi a ostatními konkurenty ve světovém obchodu a na straně druhé by měla světu ukázat, kam chce Evropa nasměrovat své hospodářství a rozvoj.

Tato dohoda od toho všeho byla oddělena. Nezohledňuje vůbec celosvětové souvislosti. Je na jedné straně nebo na druhé. Je to zkrátka velice chytře vytvořená dohoda o volném obchodu. Je to důležitý koncepční dokument a určitě by z ní mohly vzejít užitečné scénáře ve zcela regulovaném světě, světě, v němž jsou na denním pořádku reciprocita, společná pravidla a společné normy jakosti. Svět však takový není. Ve skutečnosti vidíme, že je trestáno evropské výrobní odvětví, na němž by se mělo stavět v zájmu většího rozvoje, větší zaměstnanosti a většího počtu pracovních míst, zatímco odvětví finančních služeb je už zase odměňováno.

Pozitivní aspekty této dohody budou mít jen stěží vůbec nějaký vliv na vzrůst HDP; v tom nejlepším případě HDP vzroste o 0,03 %. Nevidím potřebu takové dohody. Dokonce i Spojené státy po opatrných nabídkách prezidenta Obamy nyní brzdí, pod tlakem alespoň 100 kongresmanů z většinové strany, kteří tento druh dohody – podobný té, jakou se chystáme podepsat – popsali jako „smrtonosný pro pracovní místa“.

Proces ratifikace v Koreji je mimořádně pomalý a nejsou zaručeny ani normy v oblasti životního prostředí, ani sociální normy. Přesto chceme k ratifikaci dospět velmi rychle.

Musíme však požadovat jednu věc. Požadovali jsme ji dříve v předběžných fázích prostřednictvím odevzdaných hlasů. Tato dohoda o volném obchodu nemůže být prozatímně prováděna, pokud nebude přijato nařízení o ochranné doložce, a v tomto Parlamentu jsme zavedli některé důležité změny, jež nám umožní řešit následující fáze efektivněji.

(Předseda řečníka přerušil)

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE).(IT) Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, trochu se podobáme ryongům, drakům z korejské mytologie, kteří jsou vlídní a shovívaví, ale velice odhodlaní. Také si uvědomujeme, že jsme evropským orgánem přímo zvoleným našimi občany, a proto požadujeme účinnou ochrannou doložku.

Parlament je ochoten uzavřít dohodu v prvním čtení, avšak s podmínkou, že budou předloženy konkrétní návrhy s ohledem na zájmy evropských pracovníků a výrobních odvětví a zejména na institucionální výsady Parlamentu. Máme šest požadavků, které již zčásti předložili jiní poslanci.

Prvním požadavkem je, že nedojde k prozatímnímu provádění, dokud nebude přijato ochranné nařízení a dokud Parlament neudělí souhlas s dohodou.

Druhým požadavkem je regionální nebo – v každém případě – flexibilní ochranná doložka, protože Evropa je rozmanitá a je důležité, aby s dohodou souhlasily různé zúčastněné strany a aby ji uvítaly.

Třetí a ještě důležitější požadavek se týká úlohy Parlamentu při daných postupech: právo požádat o šetření – samozřejmě jsme požadovali, aby toto právo bylo rozšířeno i na výrobní odvětví –, právo dostávat úplné informace a přístup k online platformě.

Čtvrtý se týká postupu projednávání ve výboru v rámci provádění nařízení: Rada nemůže mít větší úlohu než Parlament. Trváme na tom, aby Parlament hrál silnou roli, a na postupu – poradním postupu –, který mu dá právo veta v případech, kdy Komise po skončení šetření rozhodne, že opatření nebudou uplatněna.

Za páté – pokud jde o navracení cla, tak tato otázka musí být zařazena do ochranných doložek a musí patřit k faktorům, které jsou při jakémkoli šetření a sledování zohledňovány.

A konečně šestý požadavek – je třeba sledovat sociální a pracovní podmínky a normy v oblasti životního prostředí a je nutno zavést rovné podmínky soutěže pro Korejce i Evropany, pokud jde o CO2.

Plně podporujeme tuto dohodu o volném obchodu a jakoukoli dohodu o volném obchodu, která je nástrojem stability a míru. Nikdo by však k jejímu obsahu neměl přistupovat naivně a Rada nemůže přehlížet úlohu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (S&D).(EL) Pane předsedo, dnes je nám adresována výzva, abychom schválili významný legislativní text týkající se mezinárodního obchodu, jehož provádění bude mít závažné důsledky pro evropský trh. Vzhledem k nynější mezinárodní hospodářské krizi je při každém provádění dohody o volném obchodu třeba postupovat opatrně krok za krokem a zajistit, že výrobní odvětví v Unii nebudou ohrožena vážnými ztrátami.

Je zapotřebí, aby bylo možné ochrannou doložku dohody o volném obchodu s Koreou začlenit do právních předpisů EU, aby měla platnost právního předpisu a mohla být bez komplikací aktivována. Evropská komise zároveň musí soustavně sledovat statistiky dovozu a vývozu, aby mohla v případě vzniku nerovnováh přímo zasáhnout.. Rovněž je třeba pečlivě sledovat dodržování norem v oblasti pracovních podmínek a životního prostředí, aby se zabránilo nekalé hospodářské soutěži mezi stejnými nebo přímo si konkurujícími produkty v případě, že by tato kritéria nebyla bezvýhradně uplatňována.

A konečně bych chtěla upozornit na to, že podporujeme uplatňování regionální doložky v zájmu zabezpečení optimálního fungování vnitřního trhu; doložka totiž umožní přijímat opatření v regionech a v zemích, v nichž mají výrobní odvětví často významný podíl na hlavním trhu. Tato dohoda o volném obchodu s Koreou je první, která má otevřít Evropu velkému asijskému trhu, musíme tedy být obzvláště opatrní, protože bude sloužit jako precedens pro další takové dohody.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Pane předsedo, jakákoli dohoda o volném obchodu musí být založena na zásadě reciprocity nebo vzájemného prospěchu, a upřímně řečeno mám pochyby, že tomu tak v případě dohody s Jižní Koreou je.

Ráda bych uvedla číselný údaj: 50 % našeho nynějšího trhu s Jižní Koreou je záležitostí automobilového odvětví; Evropská unie však dováží 450 000 jihokorejských automobilů, zatímco vyváží jenom 33 000 evropských automobilů. To je mírně řečeno mimořádně nevyvážený obchodní vztah, který se navíc odehrává na pozadí výjimečně závažné krize.

Skutečností je, že tato dohoda vytvoří precedens. Připraví cestu dalším dohodám s velkými asijskými zeměmi – mám na mysli zejména Japonsko, ale budou to i další země. A co více, je to první dohoda, k níž jsme dospěli po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, a proto je pro Evropský parlament zásadní – a já v této otázce našeho zpravodaje podporuji –, aby mu bylo popřáno sluchu a aby jej slyšela Komise.

Proto ať se stane cokoli – nepředjímám výsledky hlasování o dohodě o volném obchodu –, musíme ochrannou doložku zpřísnit a především musíme přezkoumat mechanismus navracení cla, zavést regionální ochrannou doložku, posílit úlohu Evropského parlamentu v rámci postupu, zavést postup projednávání ve výboru ad hoc, který bude zohledňovat práva Parlamentu, a začlenit sociální normy a normy v oblasti životního prostředí.

A konečně, jak jste slíbil, pane komisaři, nechceme, aby byla tato dohoda o volném obchodu prozatímně uplatňována, dokud o ní Evropský parlament definitivně nerozhodne v hlasování.

Děkuji za pozornost a doufám, že moje připomínky vezmete v úvahu.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Pane předsedo, pane komisaři, tato první dohoda o volném obchodu po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost obsahuje některé pozitivní prvky: byla posílena úloha Evropského parlamentu a byly poskytnuty záruky pro případ, že by došlo k porušení práv odborů nebo pracujících.

Tato dohoda o volném obchodu však nesmí Evropské unii sloužit jako automatický vzor pro budoucí dohody o volném obchodu. Proč tomu tak je? Evropská unie si sama stanovila vysoké cíle a hodnoty, které jsou zakotveny ve smlouvách a zejména v Lisabonské smlouvě – a musí se podle nich chovat v záležitostech, jako jsou lidská práva a právní jistota, abych uvedla aspoň dvě.

Proto bych chtěla tuto dohodu uvést do souvislosti se všemi ostatními stávajícími dohodami o volném obchodu – zejména s andskými zeměmi Kolumbií a Peru –, které již byly vyjednány a očekává se jejich schválení. Je nezbytné vést před uzavřením dohody s třetími zeměmi velmi svědomitě dialog o lidských právech. Obsah dohody o volném obchodu musí být přizpůsoben konkrétní situaci dotčených zemí, zvláště v oblastech obchodu a sociálních a ekologických norem. Musíme zabránit zejména tomu, aby se tyto země – a rovněž Evropská unie – pouze hnaly za vábničkou dohody o volném obchodu a poté – jakmile ji dostanou – se jednoduše vrátily ke starým způsobům, s tím, že dostaly za porušování lidských práv rozhřešení.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Dvoustranná ochranná doložka dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou je ochranné opatření, které by bylo potřebné v případě hrozby, že korejské dovozy závažně poškodí výrobní odvětví a pracovní místa v Evropské unii.

Zásada navracení cla, kdy je korejským společnostem povoleno získat zpět cla zaplacená za důležité díly, je obzvláště citlivá, protože by z ní korejské společnosti mohly mít prospěch a mohla by mít také značný vliv na evropskou konkurenceschopnost.

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Koreou bude přínosná, pokud se bude řídit zásadou spravedlivé hospodářské soutěže. Komise bude v této souvislosti muset přísně sledovat vývojovou tendenci vývozů mezi Jižní Koreou a Evropskou unií, zejména v odvětvích považovaných za zranitelná, a v případě jakékoli nesrovnalosti bude muset rychle jednat, aby ji napravila.

Je také třeba posílit vytvořený kontrolní systém, aby mohli zástupci dotčených výrobních odvětví, odbory a sociální partneři a rovněž Evropský parlament ve své roli přímého zástupce evropských občanů spustit poplach a požádat o zahájení šetření.

Úloha Evropského parlamentu v kontrolním systému a obavy týkající se navracení cla jsou záležitosti, v nichž budou muset Parlament, Rada a Evropská komise rychle nalézt kompromis. S ohledem na to je hlasování o této zprávě během tohoto parlamentního zasedání pozitivním krokem, který naznačuje, že Parlament je ochoten toto nařízení přijmout co nejdříve.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: Roberta ANGELILLI
Místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Paní předsedající, chtěla bych poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům za práci, kterou odvedli, a za jejich dobrou spolupráci. Přeji jim ve zbývající části vyjednávání další úspěchy.

Především vítám rychlý pokrok při vyjednávání o ochranné doložce dohody s Koreou. Evropský parlament prostřednictvím rychlého hlasování ve výboru v červenci a hlasování o pozměňovacích návrzích naplánovaného na září i akceschopností při vyjednávání prokázal, že můžeme po Lisabonu pracovat účinně a konstruktivně. Rada je nyní vybízena, aby učinila totéž, abychom mohli rychle dosáhnout dohody o ochranné doložce.

Vítám návrh Komise na prohlášení o sociálních normách a normách v oblasti životního prostředí. Je to dobrý kompromis, který zdůrazňuje významnost této záležitosti. Zvláště posílení úlohy Parlamentu lze vnímat jako důležitý krok k demokratizaci obchodní politiky a naléhavě vyzývám Radu a Komisi, aby nalezly řešení, jež účinné a silné zapojení Evropského parlamentu zajistí.

Chtěla bych ještě jednou upozornit na to, že Parlament se v této záležitosti nevzdá. Především považuji za důležitý krok návrh Komise na zařazení otázky navracení cla do ochranné doložky a naléhavě vyzývám Radu, aby jej podpořila.

Žádám Komisi, aby věnovala více pozornosti plánům korejské vlády na regulaci CO2 a aby při jednáních prosazovala úpravu, která bude pro evropské podniky spravedlivá a nepovinná. Tato záležitost s regulací CO2 by měla být vyřešena dříve, než dohoda vstoupí v platnost.

Dostalo se nám spousty pozitivních zpětných vazeb téměř ze všech oblastí a odvětví: ze strojírenského, farmaceutického, elektrotechnického a chemického průmyslu a od řady poskytovatelů služeb. Není pochyb o tom, že by si některá odvětví byla přála více, ale celkově panuje velká spokojenost – s výjimkou automobilového průmyslu. A i zde existují zjevné rozdíly mezi různými výrobci, dodavateli a ostatními aktéry. Pokud jde o dohodu s Koreou, rozhodně jsme na správné cestě.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Dohoda o volném obchodu s Jižní Koreou by měla všeobecně přispět k povzbuzení obchodu a podpoře zaměstnanosti. Některá průmyslová odvětví si však jejím prostřednictvím zajistí mnoho výhod, zatímco jiná naopak mohou utrpět značné škody.

Podporuji zohlednění oprávněných obav určitých výrobních odvětví včetně automobilového průmyslu, a tedy i přijetí nařízení o provádění ochranné doložky při volném obchodu mezi Evropskou unií a Koreou. Vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu může mít na průmyslová odvětví jednotlivých členských států rozdílný vliv, plně souhlasím s návrhem zpravodaje, aby existovala možnost uplatnit ve výjimečných případech ochranná opatření na regionální úrovni, protože je nutné vzít v úvahu specifickou situaci v jednotlivých členských státech a dotčené regiony musí mít možnost uplatnit opatření, která zabrání závažnému negativnímu vlivu na regionální hospodářství a zaměstnanost.

Na závěr bych chtěl podotknout, že by Komise měla následně být odpovědná za dohlížení na správné a včasné provádění tohoto právního nástroje, aby se předešlo způsobení vážné újmy nějakému odvětví Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). (PL) Paní předsedající, pane komisaři, chtěl jsem se zmínit o několika záležitostech souvisejících s automobilovým průmyslem, především s odvětvím osobních automobilů. Rád bych upozornil na dva aspekty – za prvé je to hodnota automobilových dílů dovážených do Koreje, které jsou nám poté prodávány; jsou zde konkrétní limity. Za druhé je to metoda výpočtu cla za díly namontované v rámci kvóty. Evropští výrobci osobních automobilů vyjádřili obavu v souvislosti s těmito dvěma limity, s počtem dílů dovezených Koreou a s metodou výpočtu cla. Chtěl bych požádat, aby se případně věnovala pozornost naší schopnosti příslušné předpisy vymáhat.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Paní předsedající, někdy si říkám, že si potřebujeme připomenout, co to vlastně je síla Evropy – zásadní síla pro evropský rozvoj. V čem spočívá? Spočívá ve schopnosti otevírat trhy a vytvářet příležitosti pro volnější obchod. Dnešní situace v Evropě není dobrá, je však mnohem lepší, než by mohla být.

A nemáme snad také v úmyslu pomocí celosvětového volného obchodu překonat chudobu a vytvořit svobodu ve světě přesně týmž způsobem? Proto musím říci, že jsem někdy poněkud znepokojen, když poslouchám některé své kolegy, kteří se zjevně pokoušejí vytvořit nové překážky a zkomplikovat vývoj volného obchodu.

Dle mého názoru je to špatný způsob, jak se vypořádat se situací. Chtěl jsem jen toto říci a vyjádřit svou podporu komisaři De Guchtovi. Volný obchod vytváří svobodu a zbavuje lidi chudoby. Je to cesta, kterou by se měl Evropský parlament vydat.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Paní předsedající, když se na toto téma diskutovalo loni, vyjádřil jsem mu svou podporu. Velmi mě těší pokrok, kterého od té doby bylo dosaženo, a blahopřeji zpravodaji a Komisi.

Domnívám se, že pro nás v Evropské unii je velmi důležité, abychom měli kvalitní dohody o volném obchodu, zvláště pak se zeměmi, s jejichž politickou filosofií můžeme sympatizovat a souhlasit. Myslím, že země jako Korea potřebuje těsné vazby s Evropskou unií, zejména proto, že je obklopena některými nepřátelskými režimy. Samozřejmě to přinese obrovský prospěch. Myslím si, že je důležité upozorňovat na tyto přínosy všechny naše občany, tak, aby z nich mohli těžit.

Je na Koreji, aby ve své zemi udělala totéž. Existují jisté nástrahy, domnívám se však, že záruky nastíněné mou kolegyní paní Köstingerovou je mohou překonat. Rozhodně tuto dohodu vítám. Doufám, že bude vytvořena co nejrychleji a budeme moci pokračovat v uzavírání dohod s dalšími podobnými zeměmi, jejichž filozofie je podobná té naší, především s asijskými zeměmi, hlavně s Japonskem.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Havel (S&D). (CS) Vážená paní předsedající, pane komisaři, vítám, že jsme pokročili takovým způsobem při vyjednávání dohody s Koreou. Samozřejmě rozvoj trhu je naším cílem, rozvoj konkurence nám pomáhá a Korea nepochybně je přátelská země. Na druhé straně zůstávají vážné otázky, na které současný tvar dohody ještě neodpovídá. Jedná se jednak o závazky v oblasti životního prostředí, které by měly být reciproční, týká se to otázky lidských práv a týká se to také toho, aby do Evropy nepřicházely výrobky z dalších zemí prostřednictvím této dohody s Koreou. To vše by mohlo ohrozit naše pracovní místa, mohlo by to ohrozit naše podniky. Já doufám, že tak, jak se jednalo doposud, budeme pokračovat rychle dále a najdeme přijatelný kompromis. Bez toho kompromisu by pro nás ovšem bylo velmi obtížné hlasovat pro tuto dohodu.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Návrh Evropské komise splňuje očekávání Evropského parlamentu a především našich výrobních odvětví, pokud jde o jejich ochranu a dodržování zásad konkurenčního obchodu. Evropský parlament zastupující evropskou společnost považuje vytvoření ochranných doložek za velmi důležité s ohledem na zajištění rovných příležitostí pro zvláště zranitelná odvětví našeho hospodářství. Volný obchod a účast na světovém trhu jsou hybnou silou vývoje, avšak pouze tehdy, když všechny strany dodržují normy v oblasti životního prostředí a zaměstnávání a neexistují žádné další formy státní podpory, takže je obchod založen na zásadách plné konkurenceschopnosti.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komise. – Paní předsedající, jak zdůraznilo několik poslanců, mezi Komisí, Parlamentem a Radou probíhají jednání, takže se omezím na několik souhrnných poznámek.

Za prvé, pokud jde o ustanovení ohledně CO2, diskutoval jsem asi před deseti dny v Da Nangu s korejským ministrem obchodu. Hovořili jsme o ustanoveních týkajících se CO2, jejichž provádění má být v Koreji zahájeno. Jsou velmi důležitá, protože pokud by byl jejich obsah nepřijatelný, tak by výsady, které Korejci poskytli vývozům evropských automobilů, působily poněkud planým dojmem.

Je jasné, že korejská vláda s těmito návrhy vystoupí do 15. října, takže budeme s jejich obsahem plně obeznámeni dříve, než povedeme závěrečnou diskusi o ratifikaci. Budeme tuto záležitost sledovat velice pozorně. Dal jsem korejskému ministrovi jasně najevo, že pokud nebude uspokojivá, pro nás v Evropě to znamená konec.

Dovolte mi také dodat něco k dohodě. Vlastně již existuje dohoda mezi Spojenými státy a Koreou, ale vláda USA ji doposud nenavrhla americkému Kongresu. Hovoří se o tom, že mezi Koreou a USA proběhnou nové diskuse. Dovolte mi zdůraznit, že korejský ministr velmi jasně uvedl, že pokud se v dohodě mezi USA a Koreou něco změní, uplatní se to automaticky také na Evropu. Takže obavy, že by se mezi Koreou a USA mohlo stát něco, co by bylo Evropě ke škodě, jsou nesprávné. Uplatní se to automaticky také na Evropu.

Pokud jde o navracení cla, dohodli jsme se, že tuto záležitost budeme v citlivých odvětvích od vstupu v platnost sledovat. Můžeme tyto informace zohlednit rovněž při ochranných šetřeních. Na třístranných vyjednáváních jsme v této věci velmi blízko dohodě.

Více problémů mám spíše s tím, že by Parlament měl mít možnost zahájit řízení, a to s regionálními zárukami, protože podle mého názoru regionální záruky již podle Lisabonské smlouvy nejsou možné. Jsme připraveni diskutovat o možných alternativách, ale právní služba Rady velmi jednoznačně uvedla, že by to bylo v naprostém rozporu s Lisabonskou smlouvou. V této věci tedy budeme muset být opatrní.

Musím říci, že pokud jde o možné zahájení řízení, nevidím k němu příliš mnoho prostoru. Dle mého mínění to není to, co bych nazval vhodnou úlohou pro Parlament. Samozřejmě můžete požádat Komisi o zahájení řízení, když odhlasujete usnesení, mám však pochyby ohledně práva formálně řízení zahájit.

Na závěr bych chtěl něco poznamenat v souvislosti se svým úvodním projevem. Děkuji vám, že jste s velkým soustředěním naslouchali tomu, co jsem v tomto projevu řekl, totiž že rozhodnutí bude s nejvyšší pravděpodobností přijato, až Evropský parlament udělí souhlas s dohodou o volném obchodu a bude přijato ochranné nařízení.

Patrně máte problém se slovy „s nejvyšší pravděpodobností“, nicméně nemohu to formulovat jinak z toho prostého důvodu, že je na Radě, aby o tom rozhodla. Nemohu hovořit za Radu. Mohu říci, jaký je postoj Komise – budeme trvat na tom, aby to Rada udělala, teprve až bude přijato ochranné nařízení a až Parlament udělí souhlas s dohodou o volném obchodu.

To je náš jednoznačný postoj. Parlament by měl na třístranných jednáních požádat samotnou Radu, aby se v této věci zavázala a prohlásila, že to neučiní před závěrečným hlasováním Parlamentu. Nicméně já mohu říci jedině „s nejvyšší pravděpodobností“, protože mi nepřísluší říkat, co by měla Rada udělat. Mohu vysvětlit postoj Komise, avšak nemohu hovořit za Radu.

Tolik tedy k současnému stavu. Diskuse při třístranných jednáních probíhají dobře. V nadcházejících dnech budeme živě diskutovat a já opravdu věřím, že dokážeme nalézt řešení přijatelné pro všechny.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, zpravodaj. – (ES) Paní předsedající, chtěl bych svým kolegům poděkovat za vlídná slova.

Pane komisaři De Guchte, jak jsme zde dnes slyšeli, postoj Evropského parlamentu je velmi jednoznačný.

Jak uvedl jeden kolega, toto je historický okamžik, který vytvoří precedens, a toto je historická zpráva, která bude vzorem pro budoucí dohody. Parlament chce dosáhnout dohody v prvním čtení a udělá vše, co je v jeho možnostech, aby se to podařilo.

Jak řekl jeden můj kolega, toto je rozhodující okamžik pro evropská výrobní odvětví, která potřebují nové pobídky a nové trhy, jež má tato dohoda přinést.

Doba je však nyní choulostivá z hlediska zaměstnanosti a my musíme zaměstnanost v Evropě zajistit. Také musíme zaručit, že dohoda nepoškodí evropská výrobní odvětví, a aby se tak stalo, potřebujeme silnou ochrannou doložku, takovou, jakou přijal Výbor pro mezinárodní obchod a jakou pravděpodobně schválí a posílí Parlament v zítřejším hlasování.

Proto je nyní načase, aby jednala Rada a také Komise. Komise nás musí nadále podporovat a my oba orgány vyzýváme, aby převzaly odpovědnost. Chci zdůraznit, že se pokusíme dosáhnout dohody v prvním čtení, nicméně se musíme pohnout z místa. Věřím, že to je možné, a očekáváme návrhy.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (ECR). – Paní předsedající, bohužel jsem se po cestě sem zdržel – vlak z Bruselu, kterým, jak jsem si všiml, cestovali také někteří belgičtí členové Rady, měl více než hodinové zpoždění. Telefonoval jsem předem, abych požádal o odebrání mého jména ze seznamu, protože svoji řečnickou dobu v této sněmovně beru velmi vážně. Pokusil jsem se předem zatelefonovat a moje sekretářka telefonicky požádala o odebrání mého jména ze seznamu poslanců, kteří mají vystoupit.

Omlouvám se, že vás na to upozorňuji. Byl bych vystoupil, kdybych tady býval byl. Bohužel jsem kvůli zmíněné dopravní situaci vystoupit nemohl, ale moje jméno přesto na seznamu zůstalo. Mimochodem – zcela pana Zalbu podporuji.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Děkuji, beru to na vědomí.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat v úterý 7. 9. 2010.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí