Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0032(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0210/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0210/2010

Keskustelut :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Äänestykset :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 17/02/2011 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Puheenvuorot
Maanantai 6. syyskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

16. EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Esityslistalla on seuraavana Zalba Bidegainin kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen täytäntöönpanosta (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, esittelijä.(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat, Etelä-Korean kanssa tehdyn vapaakauppasopimuksen hyväksyminen luo uusia mahdollisuuksia sekä Euroopan että Korean teollisuudelle. Tehokas suojalauseke on kuitenkin tarpeen, jotta sopimuksella ei olisi kielteisiä vaikutuksia Euroopan teollisuudelle.

Olemme kollegoideni kanssa työskennelleet tämän asian parissa kansainvälisen kaupan valiokunnassa viime kuukaudet, ja siksi on tärkeää, että parlamentti kokonaisuudessaan antaa vahvan tukensa koko tarkistuspaketille.

Mietintö hyväksyttiin kesäkuussa siten, että 27 äänesti puolesta ja yksi tyhjää. Lausekkeen nojalla suojatoimenpiteitä voidaan soveltaa, jos Etelä-Koreasta tuotavilta tuotteilta perittävien tullien alentaminen uhkaa haitata vakavasti Euroopan teollisuutta.

Kuten tiedätte, parlamentin Lissabonin sopimuksen johdosta saamien uusien valtuuksien mukaisesti tämän asetuksen hyväksymisessä noudatetaan tavanomaista lainsäädäntömenettelyä. Valitettavasti ennen kesälomaa ei ollut mahdollista pitää kolmikantakokousta neuvoston kanssa.

Ensimmäinen virallinen kolmikantakokous pidettiin 30. elokuuta, ja sain yhdessä varjoesittelijöiden kanssa kuulla, miten neuvosto reagoi tarkistuksiimme. Kyseisen kokouksen ansiosta pääsimme eteenpäin monissa asioissa ja pystyimme määrittelemään muutamien kohtien lopullisen tekstin, ja kokous antoi meille varmuuden siitä, että neuvosto todella haluaa päästä sopimukseen kaikkein ristiriitaisimmista kohdista ja tekee paljon työtä sen eteen. Suhtaudumme tähän tietenkin hyvin myönteisesti.

Samalla kuitenkin epäilemme, ettei neuvostolla ole ollut tarpeeksi aikaa selvittää riittävästi kantaansa niihin kohtiin, joissa sen näkemys eroaa kansainvälisen kaupan valiokunnan näkemyksestä.

Tämän vuoksi kaikki poliittiset ryhmät päättivät yksimielisesti, että parlamentin on esitettävä täysistunnossa kantansa kansainvälisen kaupan valiokunnan heinäkuussa hyväksymistä tarkistuksista, jotka ovat tärkeitä suojalausekkeen sovellettavuuden ja vaikuttavuuden kannalta.

Samalla päätettiin yksimielisesti, ettei mahdolliselle sopimukselle sanota ei ensimmäisessä käsittelyssä. Uskomme tämän olevan mahdollista, kun neuvosto selvittää kantaansa.

Siksi äänestämme huomenna vain kansainvälisen kaupan valiokunnan jättämistä tarkistuksista ja siirrämme äänestyksen lainsäädäntöä koskevasta mietinnöstä työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti lokakuun toiselle istuntojaksolle, jolloin toivoaksemme olemme päässeet myönteiseen tulokseen lainsäädäntömenettelystä.

Mielestämme mietintö sisältää lukuisia parannuksia. Näitä ovat esimerkiksi verkkofoorumin perustaminen prosessien nopeuttamiseksi, tuotannonalalle annettu mahdollisuus käynnistää tutkimusprosessi, komission velvoite laatia raportteja ja Koreasta peräisin olevan tuonnin seurannan ja valvonnan parannukset. Näistä kohdista olemme jo periaatteessa sopineet neuvoston kanssa.

Mielestäni tämä on hyvä tulos, mutta meille se ei kuitenkaan vielä riitä. On vielä tärkeämpiä näkökohtia, joiden suhteen neuvottelijoiden on syytä olla tarkkana ja joita kaikkien poliittisten ryhmien on täällä puolustettava, kuten teimme kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Tarkoitan lähinnä seuraavia neljää näkökohtaa.

Ensinnäkin meidän on lievennettävä haavoittuvimmille jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvia riskejä toteuttamalla aluekohtaisia suojalausekkeita, joilla voidaan estää joillekin herkille tuotannonaloille koituvia haittoja. Emme saa unohtaa, että suojalauseke on periaatteessa väliaikainen ja että sen tarkoitus on nimenomaan suojella herkimpiä talouden aloja antamalla niille aikaa mukautua uuteen tilanteeseen.

Toiseksi meidän on selvästi luotava seurantajärjestelmä tuotteille, joihin tullinpalautusta koskeva lauseke vaikuttaa.

Kolmanneksi meidän on puolustettava parlamentin roolia tutkimusten käynnistysprosessissa, ja viimeinen näkökohta on päätöksentekomenettely tai komitologia.

Lopuksi haluan kiittää puheenjohtajavaltio Belgian neuvotteluissa osoittamaa hyvää tahtoa ja todeta, että komission panos neuvottelujen saattamisessa järkevään päätökseen on nyt ja jatkossakin ratkaisevan tärkeä.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, asetus EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen täytäntöönpanosta on hyvin tärkeä säädös, ei vain siksi, että tultuaan hyväksytyksi se antaa EU:n teollisuudelle riittävästi suojaa tarvittaessa, vaan myös siksi, että kyseessä on ensimmäinen kaupan asiakirja, jossa Euroopan parlamentti on mukana lainsäädäntövallan käyttäjänä. Olenkin tyytyväinen voidessani todeta, kuinka sitoutuneesti ja vastuullisesti parlamentti juuri tätä asiaa käsittelee.

Pidän arvossa Euroopan parlamentin ponnisteluja sen laadittua tarkistuksia komission ehdotukseen hyvin tiukalla aikataululla. Haluan myös vakuuttaa, että komissio on täysin sitoutunut pääsemään sopimukseen, jolla saadaan aikaan tehokas suojamekanismi, joka vähentää mahdollisia huolenaiheita joillakin EU:n teollisuudenaloilla.

Minulle on kerrottu, että ensimmäinen virallinen kolmikantakokous, jonka aiheena oli Korea-sopimuksen suojalauseketta koskeva asetus, sujui hyvin ja että useiden tarkistusten osalta saavutettiin edistystä, kuten esittelijä äsken mainitsi. Sopimukseen päästiin monista tärkeistä asioista, muun muassa siitä, että EU:n teollisuudelle myönnetään oikeus vaatia suojatoimenpiteitä koskevien tutkimusten käynnistämistä ja että suojalauseketta koskevaan asetukseen sisällytetään tullinpalautusta koskevia sisäisiä sääntöjä.

Tiedän, ettei virallisissa kolmikantaneuvotteluissa ole vielä keskusteltu yksityiskohtaisesti kaikkein vaikeimmista asioista. Toivon, että seuraavissa parlamentin, neuvoston ja komission välisissä kokouksissa, jotka käsittääkseni järjestetään lähiaikoina, tehdään merkittäviä edistysaskelia ja että niiden pohjalta voidaan päästä yhteisymmärrykseen kaikkein vaikeimmistakin ongelmista.

Kiitän arvoisia parlamentin jäseniä ja erityisesti kansainvälisen kaupan valiokuntaan kuuluvia jäseniä siitä, että olette käsitelleet tätä asiaa painopistealueena. Toistan myös kiitokseni siitä, että komissio on sitoutunut niin voimakkaasti vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanoon. En tässä tarkoita vain vapaakauppasopimuksen suojamekanismia, vaan myös sopimuksen muita näkökohtia, joihin kuuluvat erityisesti kestävää kehitystä koskevat määräykset ja tullin ulkopuolisia kaupan esteitä koskevat menettelysäännöt.

Lopuksi haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kertoa teille, miten EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen hyväksymismenettely neuvostossa on edennyt viime aikoina. Kuten ehkä tiedätte, 10. syyskuuta pidettäväksi suunnitellussa ulkoasiainneuvoston kokouksessa annetaan, niin toivomme, lupa vapaakauppasopimuksen allekirjoittamiseen ja tilapäiseen soveltamiseen. Kun tämä päätös on tehty, sopimus voidaan allekirjoittaa virallisesti ja lähettää parlamentille hyväksyntämenettelyä varten.

Neuvosto päättää tilapäisen soveltamisen päivämäärästä myöhempänä ajankohtana. On hyvin todennäköistä, että kyseinen päätös tehdään heti, kun parlamentti on antanut suostumuksensa vapaakauppasopimukselle ja kun on päästy sopimukseen suojalauseketta koskevasta asetuksesta.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Arvoisa komission jäsen, kiitos Euroopan komission näkökantojen esittelystä.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, PPE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, se, mitä parlamentti, neuvosto ja komissio ovat saaneet aikaan viime viikkoina ja kuukausina, on esimerkillistä. Haluan kiittää erityisesti jäsen Zalbaa hänen tekemästään työstä.

Kyseessä on ensimmäinen ulkomaankauppapolitiikkaa koskeva asia Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen – jossa olemme ratkaisevassa asemassa – ja Euroopan parlamentti näyttää, että olemme toimintakykyisiä. Ensimmäinen käsittely oli valiokunnassa heinäkuussa, ja tänä iltana on keskustelun aika. Jos parlamentti saisi päättää, suojalausekkeista äänestettäisiin huomenna. Valitettavasti vain toinen toimielin eli neuvosto ei ole tähän mennessä edistynyt siten, että voisimme hyväksyä sopimuksen huomenna. Mielestäni olisi ollut suotavaa, että neuvosto olisi ollut tänään läsnä. Neuvosto saisi mielestäni olla myös hieman joustavampi ja nopeampi tässä asiassa.

Haluan sanoa hyvin selvästi seuraavan asian Euroopan parlamentin roolista: Komissio, jäsenvaltiot ja teollisuus saavat tulevaisuudessa oikeuden käynnistää tutkimuksen suojalausekkeen nojalla. Me, Euroopan parlamentin jäsenet, haluamme myös tuon oikeuden. Luullakseni voin puhua kaikkien parlamentin jäsenten nimissä, kun sanon, ettemme luovu tästä oikeudesta. Kehotan komissiota ja neuvostoa suostumaan neuvotteluissa tähän mahdollisimman nopeasti.

Seuraavaksi käsittelen tullinpalautuksia. Komissio ehdottaa, että tämä asia sisällytettäisiin suojalausekkeisiin. Vaadin, ettei neuvosto enää estä tätä vaan hyväksyy asian.

Kolmanneksi käsittelen Etelä-Korean hiilidioksidisääntelyä, josta on myös keskusteltava. Korean hallitus suunnittelee autoteollisuutta koskevaa hiilidioksidisääntelyä. Pelkäämme kaikki, että tätä sääntelyä voidaan käyttää hyväksi hidastettaessa Korean markkinoiden avautumista ja eurooppalaisten autojen pääsyä Korean markkinoille. Kehotan komissiota puhumaan korealaisille tästä mahdollisimman voimakkain sanoin. Hiilidioksidisääntelyä käytetään koetinkivenä. Asiaa ei ainakaan auta, jos ensimmäisen Korean hyväksymän uuden lain tarkoitus on horjuttaa vapaakauppasopimusta.

Tätä taustaa vasten toivon esittelijälle ja kaikille asianosaisille hyvää ja jatkuvaa menestystä. Olisin hyvin kiitollinen, jos tämä asia saataisiin päätökseen ennen vuoden loppua.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, S&D-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan ensin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä, joka on myötävaikuttanut siihen, että parlamentin valiokunnassa on omaksuttu yksimielisesti erittäin periaatteellinen kanta – mikä on hyvin myönteistä – ja jälleen kerran osoittanut tämän suojalauseketta koskevan asetuksen tärkeyden.

Tämä on Etelä-Korean kanssa tehtävän sopimuksen ohessa ensimmäinen sopimus, jonka olemme neuvotelleet sen jälkeen kun Lissabonin sopimus, jossa parlamentille annettiin uusia tehtäviä, tuli voimaan. Etelä-Korean kanssa tehtävä vapaakauppasopimus ja suojalauseketta koskeva asetus ovat myös eräänlainen luonnos tulevia sopimuksia varten, ja sen vuoksi meidän on edettävä erityisen varovasti. Tässä kaksi hyvää syytä, miksi emme saisi puolihuolimattomasti hyväksyä kantoja, joilla ei ole mitään tehoa, ja miksi pitäisi taistella sen puolesta, että hyväksyttävät asetukset ovat järkeviä.

Arvoisa komission jäsen, kuten tiedätte, mietinnössä on kuusi kohtaa, joista olemme erityisen huolestuneita. Kertaan lyhyesti, mitkä ne ovat. Ensimmäinen on tullinpalautusmekanismi. Jos korealaiset valmistajat käyttävät tavaroiden valmistamiseen kolmansista maista peräisin olevia osia, heidän ei tarvitse maksaa tullia osista ja he voivat tuoda tavaroitaan Eurooppaan. Samoja osia käyttävät eurooppalaiset valmistajat sen sijaan eivät saa vapautusta tullimaksuista. Korealaiset valmistajat saavat siis kilpailuetua. On tarkasti seurattava, johtaako tämä markkinoiden vääristymiseen. Tähän ei päästä pelkällä ilmoittamisella. Asiasta on tehtävä oikeudellisesti sitova sisällyttämällä se suojalauseketta koskevaan asetukseen tutkimusten käynnistämisen perusteeksi.

Toinen huolenaihe ovat alueelliset vaihtelut. Kaikissa jäsenvaltioissa ei ole yhtä paljon herkkiä aloja. Meidän on siis kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten herkkiä aloja voidaan suojella niihin kohdistuvilta hyökkäyksiltä eri alueilla. Se ei sisämarkkinoiden vuoksi ole yksinkertaista, mutta poliittinen ratkaisu on löydettävä.

Kolmanneksi: Arvoisa komission jäsen, koska tämä on ensimmäinen sopimus Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, siinä on otettava huomioon myös neuvoston ja parlamentin välinen uusi tasapaino, ja koska asiasta on sovittu myös komission kanssa, on vain oikein ja kohtuullista, että parlamentin ja neuvoston yhtäläinen rooli kytkeytyy tiiviisti sopimukseen.

Neljänneksi: Täytäntöönpano kuuluu tietenkin teille – emme halua sekaantua toiminnalliseen täytäntöönpanoon – mutta parlamenttina meidän täytyy varmistua siitä, ettei parlamentin oikeuksia aseteta kyseenalaisiksi komitologiamenettelyssä. Erityisesti tarvitsemme peruuttamisoikeuden – sekin on varmistettava.

Viidenneksi, monen vuosikymmenen kokemus Etelä-Koreasta on osoittanut meille, että tullitariffeja koskevan kauppapolitiikan lisäksi muodostetaan jatkuvasti tullien ulkopuolisia kaupan esteitä. Sen vuoksi meillä on oltava myös selvä mekanismi valvontaa, raportointia ja neuvottelujen aloittamista varten sen varalta, että tullien ulkopuolisten kaupan esteiden alalla tulee ongelmia.

Kuudes kohta on se, että jos olemme vakavissamme tekemässä uudenlaista kauppasopimusta, myös kansalaisyhteiskunta on otettava mukaan ja sitä on lujitettava. Tämä tarkoittaa sitä, että työelämään on juurrutettava kiinteästi ILOn perusnormit – kuten normi 87, joka takaa työntekijöille lakko-oikeuden – ja pantava ne täytäntöön. Etelä-Korean rikoslain 314 pykälässähän päinvastoin sanotaan, että sujuvan liiketoiminnan häiritseminen on rikos. Tälle on tehtävä jotain – kansalaisyhteiskuntaa on lujitettava, ILOn perusnormit ja ympäristöä koskevat perusnormit on taattava ja kansalaisyhteiskunnan on osallistuttava sopimuksen valvontaan EU:n alueen neuvoa-antavissa ryhmissä (Domestic Advisory Groups).

Arvoisa puhemies, viimeisenä huolenaiheena on se, että sanoitte tilapäisen soveltamisen hyvin todennäköisesti alkavan heti, kun sopimukseen on päästy. Haluaisin poistaa sanonnan "hyvin todennäköisesti". Tilapäinen soveltaminen ei voi alkaa ennen kuin parlamentti on tehnyt päätöksen asiasta!

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, ALDE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän varjoesittelijänä kiittää komission jäsen De Guchtia ja esittelijä Zalbaa myönteisessä hengessä sujuneesta yhteistyöstä laatiessamme Etelä-Korean kanssa tehtävää vapaakauppasopimusta ja sen suojalausekkeita.

Haluan aluksi korostaa, että Euroopan parlamentin liberaalidemokraattien mielestä sopimus olisi ratifioitava ja hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti. Kannatamme vapaata kauppaa, ja mielestämme Etelä-Korean kanssa tehtävä sopimus tarjoaa sekä Euroopan unionin että Etelä-Korean taloudelle loistavat mahdollisuudet. Suojalausekkeiden osalta on sanottava kuitenkin, että meidän on suhtauduttava hyvin vakavasti huolenaiheisiin, joita olemme Euroopan teollisuuden kanssa tuoneet esiin. Mielestämme suojalausekkeiden avulla on mahdollista ottaa nämä huolenaiheet huomioon. Toivomme tällä viikolla toimitettavan äänestyksen antavan viestiä siitä, että parlamentin poliittiset voimat ovat yksimielisiä ja että tehtävästä sopimuksesta tulee suojalausekkeiden ansiosta hyvin toimiva. Siksi kehotamme neuvostoa ja komissiota lähentymään meitä niissä tärkeissä asioissa, jotka ovat ratkaisematta.

Erityisen tärkeää meille on, ettei tullinpalautusjärjestelmää käytetä väärin. Emme voi sallia, että halpatuotteita, erityisesti Kiinasta ja muista Aasian maista tulevia halpoja alkutuotteita, tuodaan meille vapaasti Etelä-Korean kautta tullipalautusjärjestelmän avulla. Lisäksi haluamme eteläkorealaisten purkavan asettamansa tullien ulkopuoliset kaupan esteet, esimerkiksi autoja koskevan hiilidioksidisääntelyn, jotta meille ei kenenkään huomaamatta syntyisi uusia kaupan esteitä.

Haluamme, että sosiaali- ja ympäristönormeja noudatetaan. Komitologiakysymys on tietysti myös ratkaistava sopimuksen myöhempää soveltamista varten. Haluamme, että tässä näkyy parlamentin vahva rooli. Haluamme myös, että tulevaisuudessa teollisuus itse ja jäsenvaltiot voivat käynnistää kyseiset tutkimukset ja seurannan.

Vielä yksi kohta, joka aiheuttaa huolta: Neuvosto keskustelee lähipäivinä sopimuksen tilapäisestä soveltamisesta ja mahdollisesti myös äänestää siitä. Minun on kuitenkin varoitettava, että Lissabonin sopimuksen mukaisesti siihen tarvitaan parlamentin suostumus. Tilapäinen soveltaminen olisi Lissabonin sopimuksen hengen vastaista. Kehotankin neuvostoa hyväksymään sopimuksen tilapäisen soveltamisen vasta, kun parlamentti on tehnyt päätöksensä. Olemme tehneet kaiken voitavamme, jotta oikea-aikainen päätös olisi mahdollinen, ja meidän olisi osoitettava tämä jälleen äänestämällä yhtenäisesti.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen De Gucht, hyvät kollegat, haluan ryhmäni puolesta olla mukana tukemassa valiokuntaa, jotta vapaakauppasopimuksen kahdenvälisten suojalausekkeiden täytäntöönpanoa koskevasta asetusehdotuksesta voitaisiin äänestää tällä täysistuntoviikolla.

Suojalauseketta koskeva asetus vaikuttaa suoraan moneen asiaan, muun muassa avoimuuteen, koska se selventää Euroopan parlamentin oikeuksia sen toimiessa tulevaisuudessa EU:n yhteislainsäätäjänä kaikissa kauppasopimuksissa. Monen asiaan liittyvän tahon ja toimijan mielipiteet ja huolenaiheet, jotka koskevat vielä ratifioimatonta vapaakauppasopimusta, otetaan vakavasti. Vapaakauppasopimuksen sisällöstä ja varsinkin sanamuodosta on toisistaan hyvin paljon eroavia mielipiteitä – ei ainoastaan Euroopan parlamentissa vaan vielä enemmän yritysten työntekijöiden ja johdon keskuudessa. Tämä koskee suurten yritysten lisäksi ennen kaikkea pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä kumpaakin kauppakumppania.

Tämä sopimus on 2000-luvun ensimmäinen vapaakauppasopimus erittäin kehittyneiden talouksien välillä globaalissa maailmassa, ja se tulee voimaan tilanteessa, jossa valitsee talous- ja finanssikriisi. Näin ollen suojalausekemekanismin merkitys on huomattava ja ulottuu paljon laajemmalle kuin tässä esitettyihin näkökohtiin.

Sopimuksen mukaisten suojatoimenpiteiden täytäntöönpanoa ja soveltamismahdollisuuksia koskeva oikeusvarmuus on taattava, jos halutaan myönteisessä hengessä edistää kaupan alan yhteistyötä ja globaalia avoimuutta ja viedä kummankin talouden taloudellista ja sosiaalista kehitystä eteenpäin siten, että se hyödyttää molempien kauppakumppaneiden työntekijöitä ja kansalaisia. Aikataulut ja määräajat, alueelliset turvatoimenpiteet, todisteiden antaminen, valvontatoimet – kaikki nämä ovat välttämättömiä, ja kuten kollegani täällä ovat jo sanoneet, Euroopan parlamentilla on oltava samat oikeudet kuin neuvostolla. Kansalaisyhteiskunnan toimijat, ammattijärjestöt ja yritykset ovat olleet huolestuneita tullinpalautuksiin liittyvistä ongelmista – heillä on niistä omakohtaista kokemusta – ja siksi on välttämätöntä laatia alkuperämerkintöjä koskevat säännöt.

Kannatan myös sitä lähestymistapaa, ettei riitä, että lauseke on vaikuttava, vaan se on voitava myös siirtää käytäntöön. Lausekkeen on oltava väline, jota voidaan käyttää vakavissa tapauksissa. Mielestäni tänään on jälleen kiireellisesti painotettava sitä, että neuvoston ja kaikkien 27 jäsenvaltion on vietävä eteenpäin tätä asetusta ja hyväksyttävä se. Muuten se ei voi tulla voimaan.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, EFD-ryhmän puolesta.(DA) Arvoisa puhemies, tämä vapaakauppasopimus hyödyttää sekä Etelä-Koreaa että EU:ta niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin ja myös ympäristön kannalta katsottuna. On EU:n etujen mukaista, että tämä sopimus hyväksytään ennen kuin Korea tekee samanlaisen sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Se on tehtävä nopeasti, koska presidentti Obama ilmoitti juuri Torontossa, että Yhdysvallat aikoo ratifioida kauppasopimuksen Korean kanssa ensi vuonna. Alan kuitenkin epäillä, onko tämä sopimus loppujen lopuksi niin yksinkertainen. Koreassa paljastettiin äskettäin melko laaja korkeimman tason korruptioverkosto, joten meidän on seurattava hyvin tarkoin tärkeimpien kauppakumppaneittemme tilannetta. Vapaakauppasopimuksen yhteydessä korostuu se tosiasia, että Korea kuuluu tähän ryhmään.

Meidän on myös löydettävä keinot sen varmistamiseksi, että EU:n omat riippumattomat työlainsäädännön asiantuntijat pääsevät tapaamaan työntekijöitä Kaesongin teollisuusalueella, missä pohjoiskorealaisia työskentelee eteläkorealaisissa yrityksissä. Muuten on olemassa se vaara, että tarjoamamme tuotteet on valmistettu pakkotyönä ja ilman, että ihmisoikeuksia on otettu huomioon. Ellemme pääse näille alueille, meidän on kieltäydyttävä sisällyttämästä Kaesongin teollisuusalueella valmistettuja tuotteita sopimukseen. Kaiken kaikkiaan on kuitenkin hyvä asia, että sopimus lisää avoimuutta ja että yrityksiä vastaan voidaan nostaa syytteitä ja ne voidaan haastaa oikeuteen, jos ne eivät täytä asetettuja vaatimuksia. Samoin työläisten olot on nyt tuotu julki, niistä voidaan keskustella ja ne voidaan tutkia. Jos onnistumme tässä, se on varmasti askel oikeaan suuntaan.

Lopuksi totean, että näyttää siltä, että EU hyötyy eniten tästä sopimuksesta. Toivottavasti tuloksena on lisää työpaikkoja ja lisäpotkua Euroopan kasvulle.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Hyvät kollegat, kuten näemme, olemme ehdotuksesta täysin yksimielisiä. Voimme onnitella itseämme siitä, että kaikki haluamme, että sopimus pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti, ja että se on meille hyvin tärkeä.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE).(SV) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää Zalba Bidegainia, koska tiedän, että hän on tehnyt todella paljon työtä asian eteen, ja mielestäni hän on onnistunut erittäin hyvin.

Huominen äänestys Etelä-Korean kanssa tehtävän vapaakauppasopimuksen suojalausekkeista on itse asiassa historiallinen kahdesta syystä. Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että aloitamme keskustelut kattavimmasta vapaakauppasopimuksesta, minkä EU on koskaan tehnyt. Se on radikaalein sopimus, ja siitä saatavat voitot ovat suurimpia, mitä sopimuksista on saatu. Tässä ei ole tietenkään mitään ihmeellistä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että Etelä-Korea on yksi tärkeimmistä kauppakumppaneistamme, maailman yhdenneksitoista suurin talous ja yksi ensimmäisistä OECD-maista, joiden kanssa EU tekee vapaakauppasopimuksen.

Kyseessä on myös ensimmäinen sopimus, jossa käytetään käsitettä "globaali Eurooppa", jossa lähtökohtana on Euroopan kilpailukyky ja se, mikä on talouden kannalta tärkeää, ei niinkään se, mikä on poliittisesti tärkeää. Tavoitteemme ovat selvästi korkealla. Esimerkiksi maatalouteen kiinnitetään huomiota enemmän kuin koskaan ennen vapaakauppasopimuksissa. Se antaa paljon lisää mahdollisuuksia teollisuudellemme. Se antaa lisää mahdollisuuksia tietysti myös Etelä-Korean ystävien teollisuudelle, mutta siitähän vapaakaupassa on kysymys. Vaikeuksia on, on ollut ja on myös tulevaisuudessa, mutta tärkeät asiat ovat usein vaikeita. Tässä on jutun koko idea.

Toiseksi tämä on ensimmäinen tapaus, jossa Euroopan parlamentti on osallisena ja jossa sillä on yhteispäätösvaltuudet. Tämän vuoksi olemme joutuneet osoittamaan, että pystymme ottamaan vastuuta, ja mielestäni olemme myös tehneet sen. Meidän on osoitettava, että pystymme saamaan aikaan jotain uutta ja lujittamaan EU:n roolia, ettemme olisi vain jarruna. Mielestäni olemme onnistuneet siinä. Kaikkia vaatimuksiamme ei tietenkään kuunnella, mutta jo se, että olemme esittäneet vaatimuksia, pakottaa komission kiinnittämään enemmän huomiota esimerkiksi sosiaalisiin ongelmiin ja tullin ulkopuolisiin kaupan esteisiin.

Haluan erityisesti nostaa esiin yhden näkökannan, koska en ole samaa mieltä kaikista valiokunnassa hyväksytyistä asioista. Kyse on alueellisista suojatoimenpiteistä. Suhtaudun tähän epäillen Lissabonin sopimuksen jälkeen, ja mielestäni olisi parempi, jos sen sijaan ottaisimme käyttöön suojatoimenpiteet koko EU:ssa. Tämän tyyppisiä alueellisia suojatoimenpiteitä on mahdollista helposti kiertää, koska meillä on sisämarkkinat ja vapaa liikkuvuus. En usko, että kukaan täällä haluaa ruveta muuttamaan tai kyseenalaistaa vapaata liikkuvuutta tai sisämarkkinoita. Yleisesti ottaen huominen äänestys on kuitenkin tärkeä merkki siitä, että olemme astumassa uudelle kaudelle kauppapolitiikassa, ja se on hyvä asia.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, minusta meidän on aivan ensiksi mietittävä, mitä me Eurooppana haluamme, mitä Eurooppana vaadimme ja mitä sitoumuksia aiomme tehdä selvittääksemme tämän vakavan talous- ja finanssikriisin, maailmanlaajuisen laman, josta toipuminen on vaikeaa.

Katsoisin, että kun vapaakauppasopimus tehdään tällaisena aikana, jolloin monenvälisissä suhteissa on vaikeuksia Dohan neuvottelujen ollessa pysähdyksissä, sen on täytettävä vähintään seuraavat kaksi vaatimusta. Yhtäältä sen pitäisi varmistaa kansainvälisesti tasapuoliset edellytykset meille ja muille maailmankaupan kilpailijoille ja toisaalta osoittaa maailmalle, mihin suuntaan Eurooppa haluaa taloutensa ja kehityksensä kulkevan.

Tämä sopimus on kaikkea muuta. Siinä ei oteta lainkaan huomioon globaalia näkökulmaa. Asioita katsotaan aina jommankumman osapuolen näkökulmasta. Se on vain hyvin älykkäästi laadittu vapaakauppasopimus. Se on tärkeä käsitteellinen asiakirja, jonka avulla varmasti pystyttäisiin luomaan hyviä tulevaisuudennäkymiä, jos maailma olisi kokonaan säännelty ja jos vastavuoroisuus, yhteiset säännöt ja yhteiset laatustandardit olisivat osa arkipäivää. Maailma ei kuitenkaan ole tällainen. Tosiasia on, että nytkin Eurooppaa rangaistaan tehdasteollisuuden kehittämisestä, vaikka tehdasteollisuuteen panostaminen tuo edistystä, parantaa työllisyyttä ja lisää työpaikkoja, kun taas rahoituspalveluala saa jälleen kerran korvauksia.

Jos tarkastellaan sopimuksen myönteisiä puolia, voidaan todeta, ettei sillä ole juurikaan vaikutusta BKT:n kasvuun: vaikutus on parhaassakin tapauksessa vain 0,03 prosenttia. En pidä sopimusta tarpeellisena. Yhdysvallatkin painaa nyt jarrua presidentti Obaman varovaisten tunnustelujen jälkeen, koska ainakin 100 kongressiedustajaa suurimmasta puolueesta on painostanut tekemään niin. He ovat nimittäneet tämäntyyppistä sopimusta, joka on samanlainen kuin meidän aiottu sopimuksemme, kuoliniskuksi työpaikoille ("job killing).

Ratifiointiprosessi Koreassa sujuu erittäin hitaasti, eikä sen enempää ekologisia kuin sosiaalisiakaan normeja taata. Tästä huolimatta haluamme ratifioinnin tapahtuvan hyvin nopeasti.

Meidän on kuitenkin pyydettävä yhtä asiaa. Me pyysimme sitä jo valmisteluvaiheissa pidetyssä äänestyksessä. Vapaakauppasopimuksen tilapäinen täytäntöönpano ei ole mahdollista, ellei suojalauseketta koskevaa asetusta ole hyväksytty. Olemme parlamentissa tehneet siihen joitakin merkittäviä tarkistuksia, joiden avulla pystymme toimimaan tehokkaammin seuraavissa vaiheissa.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, muistutamme hieman Korean mytologiaan kuuluvia lohikäärmeitä, jotka ovat kilttejä ja hyväntahtoisia, mutta hyvin päättäväisiä. Tiedämme myös, että olemme kansalaisten suoraan valitsema EU:n toimielin, ja siksi vaadimme vaikuttavan suojalausekkeen.

Parlamentti on halukas päättämään sopimuksesta ensimmäisessä käsittelyssä, mutta sillä ehdolla, että tehdään konkreettisia ehdotuksia, joissa otetaan huomioon eurooppalaisten työntekijöiden ja tuotannonalojen edut sekä erityisesti parlamentin institutionaaliset oikeudet. Meillä on kuusi vaatimusta, joita muut parlamentin jäsenet ovat jo osittain käsitelleet.

Ensimmäinen on se, että tilapäistä täytäntöönpanoa ei sovelleta ennen kuin suojalauseketta koskeva asetus on hyväksytty ja parlamentti on antanut sopimukselle hyväksyntänsä.

Toiseksi vaadimme alueellista tai ainakin joustavaa suojalauseketta, koska Eurooppa on moninainen ja on tärkeää, että eri sidosryhmät hyväksyvät sopimuksen ja ovat siihen tyytyväisiä.

Kolmas ja tärkeämpi vaatimus koskee parlamentin asemaa menettelyissä: Vaadimme oikeutta aloittaa tutkimus – me olemme tietenkin pyytäneet, että teollisuus saa tämän oikeuden – oikeutta saada kaikki tiedot ja oikeutta käyttää verkostofoorumia.

Neljäs vaatimus koskee komitologiaa asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä: neuvosto ei voi olla tärkeämmässä asemassa kuin parlamentti. Vaadimme, että parlamentille taataan vahva rooli ja että luodaan menettely – neuvoa-antava menettely – joka mahdollistaa veto-oikeuden käytön, jos neuvosto päättää, ettei toimiin tutkimuksen jälkeen ryhdytä.

Viides kohta koskee tullinpalautuksia. Tullimaksut on sisällytettävä suojalausekkeisiin ja niiden on oltava yhtenä tekijänä tehtäessä tutkimuksia ja suoritettaessa valvontaa.

Kuudenneksi vaadimme sosiaali- ja työolojen sekä ympäristönormien seurantaa. Lisäksi korealaisille ja eurooppalaisille on luotava tasapuoliset toimintaedellytykset hiilidioksidisääntelyä koskevassa asiassa.

Kannatamme sataprosenttisesti tätä vapaakauppasopimusta, kuten mitä tahansa vapaakauppasopimusta, jolla edistetään vakautta ja rauhaa. Sen sisällön suhteen ei pitäisi kuitenkaan olla liian sinisilmäinen, eikä neuvosto saisi aliarvioida parlamentin roolia.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (S&D).(EL) Arvoisa puhemies, meidät on kutsuttu tänään koolle hyväksymään tärkeä lainsäädäntöteksti, joka koskee kansainvälistä kauppaa ja jonka täytäntöönpanolla on vakavia seurauksia Euroopan markkinoille. Koska vallalla on kansainvälinen talouskriisi, vapaakauppasopimusta toteutettaessa on joka vaiheessa huolehdittava siitä, ettei unionin tuotantoaloille aiheuteta suuria menetyksiä.

Korean kanssa tehtävän vapaakauppasopimuksen suojalauseke on tarpeen siksi, että se voidaan sisällyttää EU:n lainsäädäntöön, jolloin sillä on lainsäädännöllinen voima ja se voidaan ottaa vaivattomasti käyttöön. Lisäksi Euroopan komission on seurattava järjestelmällisesti tuonti- ja vientitilastoja, jotta se voi puuttua asiaan heti, kun epätasapainoa ilmenee. Myös työoloihin ja ympäristönormeihin liittyvien määräysten noudattamista on seurattava tarkkaan, jotta samojen tai toistensa kanssa kilpailevien tuotteiden välille ei synny epäoikeudenmukaista kilpailua, kun edellä mainittuja kriteerejä ei noudateta kirjaimellisesti.

Lopuksi haluan korostaa, että kannatamme alueellisen suojalausekkeen soveltamista, jotta sisämarkkinoiden toimintaa voidaan suojata parhaalla mahdollisella tavalla. Sen avulla on mahdollista toteuttaa toimenpiteitä alueilla ja maissa, joiden tuotantoalat muodostavat usein tärkeän osan päämarkkinoista. Koska Korean kanssa tehtävä vapaakauppasopimus on Euroopan ensimmäinen vapaakauppasopimus, joka kohdistuu näinkin laajaan Aasian markkina-alueeseen, meidän on oltava erityisen varovaisia, sillä sopimus toimii ennakkotapauksena muille vastaaville sopimuksille.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Arvoisa puhemies, vapaakauppasopimuksen on aina perustuttava vastavuoroisuuden tai molemminpuolisen hyödyn periaatteeseen, ja rehellisesti sanoen en usko, että näin on laita Etelä-Koreaa koskevassa sopimuksessa.

Haluan tuoda esiin erään luvun: 50 prosenttia nykyisestä Etelä-Korean kaupastamme liittyy autoteollisuuteen, ja kuitenkin Euroopan unioniin tuodaan Etelä-Koreasta 450 000 autoa, mutta unionista viedään Etelä-Koreaan vain 33 000 eurooppalaista autoa. Kauppasuhde on lievästi sanottuna erittäin epätasapainoinen, ja näin on poikkeuksellisen pahan kriisin yhteydessä.

Tosiasiassa tämä sopimus muodostaa ennakkotapauksen. Se tasoittaa tietä muille suurten Aasian maiden kanssa tehtäville sopimuksille – tarkoitan tässä erityisesti Japanin kanssa tehtävää sopimusta, mutta muitakin on tulossa. Lisäksi kyseessä on ensimmäinen sopimus Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ja siksi on ratkaisevan tärkeää – olen esittelijän kannalla tässä asiassa – että Euroopan parlamentti saa äänensä kuuluville ja että komissio kuuntelee sitä.

Mitä tahansa tapahtuukin – en halua ennustaa vapaakauppasopimusta koskevan äänestyksen tulosta – meidän on tehtävä suojalausekkeesta vahvempi ja erityisesti tarkistettava tullinpalautusmekanismia, toteutettava alueellinen suojalauseke, vahvistettava Euroopan parlamentin asemaa menettelyssä, otettava käyttöön parlamentin oikeuksia kunnioittava tilapäinen valiokuntamenettely sekä yhdenmukaistettava sosiaali- ja ympäristönormit.

Lopuksi sanon, ettemme halua, että vapaakauppasopimusta sovelletaan tilapäisesti ennen kuin Euroopan parlamentti on äänestänyt lopullisesti sen puolesta, ja tehän, arvoisa komission jäsen, olette tämän luvanneet.

Kiitos, että kuuntelitte ja toivoakseni myös panitte merkille, mitä minulla oli sanottavana.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tämä ensimmäinen Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeinen sopimus sisältää joitakin myönteisiä näkökohtia. Euroopan parlamentin roolia on vahvistettu, ja on otettu käyttöön suojatoimenpiteitä, joilla estetään ammattijärjestöjen tai työntekijöiden oikeuksien rikkominen.

Tästä huolimatta Etelä-Korean kanssa tehtävää vapaakauppasopimusta ei saa käyttää luonnoksena Euroopan unionin tulevaisuuden vapaakauppasopimuksissa. Miksi näin on? Euroopan unioni on asettanut itselleen suuria odotuksia määritellessään perussopimuksiin ja erityisesti Lissabonin sopimukseen sisältyvät tavoitteet ja arvot – ja sen on lunastettava nämä odotukset, kun kyse on esimerkiksi ihmisoikeuksista ja oikeusvarmuudesta, vain kaksi mainitakseni.

Tämän vuoksi haluaisin tarkastella tätä sopimusta suhteessa kaikkiin muihin ajankohtaisiin vapaakauppasopimuksiin, erityisesti Andien valtioiden Kolumbian ja Perun kanssa tehtyyn sopimukseen, joka on jo neuvoteltu valmiiksi ja odottaa hyväksyntää. Ennen kuin kolmansien maiden kanssa tehdään sopimuksia, on käytävä hyvin yksityiskohtainen vuoropuhelu ihmisoikeuksista. Vapaakauppasopimuksen sisältö on räätälöitävä ottaen huomioon, mikä on kyseisessä maassa vallitseva tilanne erityisesti kaupan sekä sosiaali- ja ympäristönormien alalla. Meidän on estettävä, etteivät nämä maat – ja EU myös – ainoastaan tavoittele vapaakauppasopimuksesta saatavia hyötyjä ja ne saatuaan palaa entisiin tapoihinsa, kun ovat saaneet synninpäästön ihmisoikeusrikkomuksistaan.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Euroopan unionin ja Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke on suojatoimi siltä varalta, että Korean tuonti uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa Euroopan unionin teollisuudelle ja työllisyydelle.

Tullinpalautusperiaate, joka tarkoittaa, että korealaiset yritykset voivat saada palautuksia tärkeiden osien tullimaksuista, on erityisen arkaluonteinen, koska se voi hyödyttää Koreaa ja vaikuttaa huomattavasti Euroopan kilpailukykyyn.

EU:n ja Korean vapaakauppasopimus on hyödyllinen järjestelmä, kunhan siinä noudatetaan oikeudenmukaisen kilpailun periaatetta. Tämän vuoksi komission on seurattava tarkasti, miten Etelä-Korean ja Euroopan unionin vienti kehittyy erityisesti haavoittuvina pidetyillä aloilla, ja ryhdyttävä nopeasti toimiin mahdollisten sääntöjenvastaisuuksien korjaamiseksi.

Käytettyä valvontajärjestelmää on myös vahvistettava niin, että hälytyskelloja voivat soittaa ja tutkimuksia käynnistää myös asianomaisten tuotannonalojen, ammattiliittojen ja työmarkkinaosapuolten edustajat sekä EU:n kansalaisia suoraan edustava Euroopan parlamentti.

Euroopan parlamentin rooli valvontajärjestelmässä ja tullinpalautukseen liittyvät huolenaiheet ovat asioita, joista parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission on päästävä nopeasti kompromissiin. Tätä taustaa vasten äänestys mietinnöstä tässä parlamentin istunnossa on myönteinen edistysaskel ja osoittaa parlamentin olevan valmis hyväksymään tämän asetuksen mahdollisimman pian.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän työstään ja hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja toivon heille jatkuvaa menestystä jäljellä olevissa neuvotteluissa.

Erityisen tyytyväinen olen Korea-sopimuksen suojalauseketta koskevien neuvottelujen pikaiseen edistymiseen. Valiokuntaäänestys järjestettiin ripeästi jo heinäkuussa, ja tarkistuksista on tarkoitus äänestää syyskuussa. Nämä seikat ja valmius toimia neuvotteluissa ovat osoittaneet, että Euroopan parlamentti pystyy työskentelemään tehokkaasti ja rakentavasti Lissabonin sopimuksen jälkeen. Neuvostoa kehotetaan tekemään samoin, jotta suojalausekkeesta päästäisiin nopeasti sopimukseen.

Suhtaudun myönteisesti komission ehdottamaan sosiaali- ja ympäristönormeja koskevaan julkilausumaan. Se on hyvä kompromissi, joka korostaa tämän näkökohdan merkitystä. Erityisesti parlamentin roolin vahvistaminen voidaan nähdä tärkeänä kauppapolitiikan demokratisointia edistävänä seikkana. Kehotan neuvostoa ja komissiota pyrkimään ratkaisuun, joka takaa Euroopan parlamentille vaikuttavan ja vahvan roolin.

Haluan jälleen kerran painottaa, että parlamentti ei anna tässä asiassa periksi. Pidän komission ehdotusta sisällyttää tullinpalautus suojalausekkeeseen merkittävänä edistyksenä ja kehotan neuvostoa kannattamaan tätä ehdotusta.

Toivoisin, että komissio kiinnittäisi enemmän huomiota Korean hallituksen suunnittelemaan hiilidioksidisääntelyyn ja että se kiirehtisi neuvotteluja, jotta saataisiin aikaan lainsäädäntö, joka on oikeudenmukainen ja vapaa eurooppalaisille yrityksille. Hiilidioksidisääntelyä koskeva ongelma on ratkaistava ennen kuin sopimus tulee voimaan.

Olemme saaneet paljon myönteistä palautetta lähes kaikilta aloilta ja sektoreilta: koneenrakennusalalta, lääketeollisuudelta, sähkötekniikan alalta, kemianteollisuudelta ja useilta palveluntuottajilta. Joillain aloilla olisi varmaankin haluttu saada vielä enemmän, mutta yleensä ollaan hyvin tyytyväisiä – paitsi autoteollisuudessa. Sielläkin on selviä eroja eri valmistajien ja toimittajien välillä. Olemme ehdottomasti oikealla tiellä tehdessämme sopimuksen Korean kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Etelä-Korean kanssa tehtävän vapaakauppasopimuksen tavoitteena on yleisesti ottaen piristää kaupankäyntiä ja lisätä työllisyyttä. On kuitenkin niin, että toiset teollisuudenalat hyötyvät siitä paljon, kun taas toiset päinvastoin kärsivät huomattavaa vahinkoa.

Kannatan sitä, että joidenkin teollisuudenalojen, muun muassa autoteollisuuden, oikeutetut huolenaiheet otetaan huomioon, ja siksi kannatan myös EU:n ja Korean välisen vapaakauppasopimuksen suojalausekkeen täytäntöönpanoa koskevan asetuksen hyväksymistä. Tosiasia on, että vapaakauppasopimus voi vaikuttaa teollisuudenaloihin eri jäsenvaltioissa eri tavoin. Siksi kannatan esittelijän ehdotusta, että olisi oltava mahdollisuus soveltaa suojatoimenpiteitä poikkeustapauksissa alueellisella tasolla, koska on otettava huomioon jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet. Alueilla, joihin vaikutus kohdistuu, on oltava mahdollisuus soveltaa toimenpiteitä, joilla estetään alueen talouden ja työllisyyden vakava vahingoittuminen.

Lopuksi haluan sanoa, että komission tehtävä on varmistaa tämän oikeudellisen välineen oikea ja pikainen täytäntöönpano, jotta EU:n alueelle ei aiheuteta vakavaa vahinkoa.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, halusin ottaa esiin useita asioita, jotka liittyvät autoteollisuuteen, erityisesti suosittujen autojen valmistukseen. Kiinnitän huomiota kahteen asiaan. Ensimmäinen on Koreaan tuotujen ja sen jälkeen meille myytyjen autonosien arvo, johon sovelletaan tiettyjä raja-arvoja. Toinen on menetelmä, jota käytetään laskettaessa tullimaksuja asennetuille osille kiintiöiden puitteissa. Euroopan suosittujen autojen valmistajat ovat ilmaisseet huolestumisensa näistä kahdesta raja-arvosta, Koreaan tuotujen osien määrästä ja tullimaksujen laskemismenetelmästä. Kysyn, olisiko kiinnitettävä huomiota siihen, onko meillä valmiuksia saattaa asiaankuuluvat asetukset voimaan.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Arvoisa puhemies, toisinaan mietin, että meidän olisi muistutettava itsellemme, mikä todella on Euroopan vahvuus – perusvahvuus, joka takaa Euroopan kehittymisen. Missä Euroopan vahvuus on näkynyt? Se on näkynyt kykynä avata markkinoita ja luoda mahdollisuuksia vapaammalle kaupalle. Tilanne Euroopassa ei ole nyt hyvä, mutta paljon parempi kuin olisi voinut olla.

Eikö tarkoituksemme olekin, että maailmanlaajuisen vapaakaupan avulla myös muu maailma pääsee samalla tavoin eroon köyhyydestä ja saa lisää vapautta? Tämän vuoksi minun on sanottava, että olen joskus hieman huolissani kuunnellessani joitakin kollegoitani, jotka selvästikin yrittävät luoda uusia esteitä ja vaikeuttaa vapaan kaupan kehitystä.

Mielestäni tässä mennään harhaan. Haluan vain sanoa tämän ja lausua tukeni komission jäsen De Guchtille. Juuri vapaa kauppa tuo vapautta ja pitää köyhyyden loitolla. Se on tie, joka Euroopan parlamentin on valittava.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, kun tästä keskusteltiin viime vuonna, olin asian puolesta. Olen hyvin ilahtunut sen jälkeen saavutetusta edistyksestä ja onnittelen esittelijää sekä komissiota.

Mielestäni on tärkeää, että Euroopan unionilla on hyviä vapaakauppasopimuksia erityisesti sellaisten maiden kanssa, joiden poliittiseen ajattelutapaan voimme suhtautua myötämielisesti. Korean kaltainen maa tarvitsee läheisiä yhteyksiä Euroopan unioniin erityisesti siksi, että sen naapureina on vihamielisiä hallintojärjestelmiä. Tietysti sopimuksista on valtavasti hyötyä. Mielestäni on tärkeää, että korostamme näitä hyötyjä kaikille kansalaisillemme, jotta he voivat hyötyä.

Korealaisten tehtävä on tehdä samoin omassa maassaan. Sopimukseen sisältyy sudenkuoppia, mutta uskon, että ne voidaan välttää suojatoimenpiteiden avulla, kuten kollegani Köstinger mainitsi. Pidän sopimusta erittäin tervetulleena. Toivon sen toteutuvan mahdollisimman nopeasti. Sen jälkeen voimme ryhtyä tekemään sopimuksia muiden samanlaisten maiden kanssa, joilla on samantapaiset ajattelutavat kuin meillä, erityisesti Aasiassa ja erityisesti Japanin kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Havel (S&D). (CS) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, suhtaudun myönteisesti siihen, että Korean kanssa tehtävää sopimusta koskevat neuvottelut ovat edistyneet niin hyvin. Tavoitteemme on tietysti markkinoiden kehitys, ja kilpailun kehittyminen auttaa meitä. Lisäksi Korea on kiistatta ystävällinen maa. Toisaalta jäljellä on vakavia kysymyksiä, joita sopimus nykyisessä muodossaan ei käsittele. Ongelmana ovat ympäristön alan velvoitteet, joiden pitäisi olla vastavuoroisia, ja ihmisoikeudet sekä sen varmistaminen, ettei Eurooppaan tule tuotteita muista maista tämän Korea-sopimuksen johdosta. Kaikki tämä voi saattaa työpaikkojamme ja yrityksiämme vaaraan. Toivon, että kuten ennenkin etenemme nopeasti ja löydämme hyväksyttävän kompromissin. Ilman tällaista kompromissia meidän olisi tietenkin hyvin vaikea äänestää sopimuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Euroopan komission ehdotus täyttää Euroopan parlamentin odotukset. Erityisesti se täyttää teollisuutemme odotukset, koska siihen sisältyy teollisuuden suojeleminen ja siinä otetaan huomioon kilpailukykyisen kaupan periaatteet. Eurooppalaista yhteiskuntaa edustava Euroopan parlamentti katsoo, että suojalausekkeiden laatiminen on hyvin tärkeää, jotta taloutemme haavoittuvimmille aloille voidaan taata tasaveroiset mahdollisuudet. Vapaa kauppa ja osallistuminen maailmankauppaan vauhdittavat kehitystä, mutta vain silloin, jos kaikki osapuolet noudattavat ympäristö- ja työolonormeja ja maassa ei sovelleta muita valtiontuen muotoja, jolloin kaupankäynti perustuu täysin kilpailuperiaatteisiin.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, kuten useat parlamentin jäsenet ovat korostaneet, neuvottelut komission, parlamentin ja neuvoston välillä ovat parhaillaan käynnissä, joten voin esittää vain joitakin tiivistyksiä.

Ensinnäkin hiilidioksidia koskeva säännös: keskustelin siitä Korean kauppaministerin kanssa noin kymmenen päivää sitten Da Nangissa. Keskustelimme hiilidioksidia koskevista säännöksistä, joita Koreassa on suunniteltu. Ne ovat hyvin tärkeitä, koska jos niiden sisältö ei ole hyväksyttävä, Korean eurooppalaiselle autoviennille antamat myönnytykset näyttävät melko ontoilta.

Tiedetään, että Korean hallitus tekee ehdotukset ennen syyskuun 15. päivää, mikä tarkoittaa sitä, että tiedämme ehdotusten sisällön ennen lopullista ratifiointikeskustelua. Me seuraamme asiaa hyvin tarkkaan. Tein korealaiselle ministerille hyvin selväksi, että ellei lopputulos ole tyydyttävä, asia päättyy Euroopan osalta siihen.

Kerron vielä vähän sopimuksesta. Yhdysvaltojen ja Korean välillä on itse asiassa jo voimassa sopimus, mutta Yhdysvaltain hallinto ei ole esittänyt sitä Yhdysvaltain kongressille. Puhutaan, että Korea ja Yhdysvallat aloittavat uudet neuvottelut. Haluan korostaa sitä, että korealainen ministeri totesi hyvin selvästi, että jos Yhdysvaltain ja Korean väliseen sopimukseen tulee jotain muutoksia, se vaikuttaa automaattisesti myös Euroopan sopimukseen. Näin ollen pelko siitä, että Korean ja Yhdysvaltain välillä voisi tapahtua jotain, mikä olisi vahingollista Euroopalle, ei ole perusteltu. Muutokset koskevat automaattisesti myös Eurooppaa.

Tullinpalautusten osalta sovimme, että seuraamme niiden voimaantulosta lähtien, miten ne vaikuttavat herkkiin aloihin. Voimme ottaa nämä tiedot huomioon myös suojatoimenpiteitä koskevissa tutkimuksissa. Olemme päässeet kolmikantakeskusteluissa tästä hyvin lähelle yhteisymmärrystä.

Enemmän olen huolissani parlamentin mahdollisuudesta aloittaa menettelyjä ja alueellisista suojatoimenpiteistä, koska alueelliset suojatoimenpiteet eivät minun nähdäkseni ole enää mahdollisia Lissabonin sopimuksen takia. Olemme valmiit keskustelemaan mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista, mutta neuvoston oikeudellinen yksikkö on tehnyt hyvin selväksi, että tämä on täysin Lissabonin sopimuksen vastaista. Asian suhteen on siis oltava varovainen.

Minun on sanottava, että menettelyjen aloittamisen osalta en näe juurikaan mahdollisuuksia. Nähdäkseni tämä ei kuulu parlamentin varsinaisiin tehtäviin. Voitte luonnollisesti pyytää komissiota aloittamaan menettelyt hyväksymällä asiaa koskevan päätöslauselman, mutta en oikein usko, että tarvitsette muodollista menettelyjen aloittamisoikeutta.

Haluan lopuksi tehdä avauspuheenvuoroani koskevan huomautuksen. Kiitos, että kuuntelitte hyvin tarkkaavaisesti, mitä puheenvuorossa sanoin, nimittäin että on hyvin todennäköistä, että kyseinen päätös tehdään heti, kun parlamentti on antanut suostumuksensa vapaakauppasopimukselle ja kun on päästy sopimukseen suojalauseketta koskevasta asetuksesta.

Teitä häiritsevät tässä ehkä sanat "hyvin todennäköistä", mutta en voi ilmaista sitä muutenkaan siitä yksikertaisesta syystä, että päätös riippuu neuvostosta. En voi puhua neuvoston nimissä. Voin sanoa, mikä on komission kanta, ja me kyllä vaadimme neuvostoa odottamaan, kunnes suojalauseketta koskeva asetus on hyväksytty ja parlamentti on antanut suostumuksensa vapaakauppasopimukselle.

Tämä on selkeä kantamme. Parlamentin olisi pyydettävä kolmikantakokouksessa neuvostoa sitoutumaan tähän ja sanomaan, että se odottaa, kunnes parlamentissa on suoritettu lopullinen äänestys asiasta. Voin kuitenkin sanoa vain "hyvin todennäköistä", koska tehtäväni ei ole määrätä, mitä neuvosto tekee. Voin selittää, mikä on komission kanta, mutta en voi puhua neuvoston puolesta.

Näin siis ovat asiat tällä hetkellä. Kolmikantakeskustelut sujuvat hyvin. Käymme lähipäivinä jälleen uusia keskusteluja, ja uskon, että pääsemme ratkaisuun, jonka kaikki voivat hyväksyä.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, esittelijä.(ES) Arvoisa puhemies, kiitän kollegoitani ystävällisistä sanoista.

Arvoisa komission jäsen De Gucht, kuten olemme tänään kuulleet, Euroopan parlamentti tekee hyvin selväksi oman kantansa.

Kuten yksi parlamentin jäsenistä sanoi, tämä on historiallinen hetki, joka muodostaa ennakkotapauksen, ja kyse on historiallisesta mietinnöstä, joka muodostaa ennakkotapauksen tulevia sopimuksia varten. Parlamentti haluaa päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä ja tekee kaikkensa siihen päästäkseen.

Kuten eräs kollegoista sanoi, kyseessä on ratkaiseva hetki Euroopan teollisuudelle, joka tarvitsee uusia kannusteita ja uusia markkinoita, joita tämä sopimus varmasti tarjoaa.

Myös työllisyyden kannalta tämä aika on hankalaa, ja meidän on turvattava Euroopan työllisyys. Lisäksi meidän on taattava, ettei tämä sopimus vahingoita Euroopan teollisuutta. Sitä varten tarvitaan vahva suojalauseke, jollainen on kansainvälisen kaupan valiokunnan hyväksymä lauseke, joka parlamentin huomisessa äänestyksessä luultavasti saa tukea ja vahvistusta.

Tämän vuoksi neuvoston ja myös komission on nyt aika toimia. Komission on jatkettava tukensa antamista meille, ja me kehotamme kumpaakin toimielintä kantamaan vastuunsa. Korostan, että pyrimme pääsemään sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä, mutta meidän on päästävä liikkeelle. Nähdäkseni se on mahdollista, ja odotamme ehdotuksia.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, valitettavasti kuljetukseni tänne – Brysselin juna, jossa tietääkseni eräät neuvoston belgialaiset jäsenetkin tulivat – oli yli tunnin myöhässä. Soitin etukäteen ja pyysin poistamaan nimeni puhujaluettelosta, sillä suhtaudun puheaikaani täällä parlamentissa hyvin vakavasti. Yritin soittaa etukäteen, ja sihteerini soitti ja pyysi, että nimeni poistetaan puhujaluettelosta.

Pyydän anteeksi, että kiinnitän huomionne asiaan. Jos olisin ollut paikalla, olisin käyttänyt puheenvuoron. Valitettavasti en liikenneongelman vuoksi voinut tehdä sitä, mutta nimeni oli silti luettelossa. Kannatan muuten täysin jäsen Zalbaa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Kiitos, merkitsen tämän muistiin.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö