Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0032(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0210/2010

Predkladané texty :

A7-0210/2010

Rozpravy :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/02/2011 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 6. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predseda. – Ďalším bodom programu je správa pána Zalbu Bidegaina v mene Výboru pre medzinárodný obchod o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní dvojstrannej ochrannej doložky dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, spravodajca. (ES) Vážený pán predseda, pán komisár, pán predseda Rady, dámy a páni, prijatie dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou prinesie nové príležitosti pre európsky aj kórejský priemysel. Aby sme sa však vyhli negatívnym vplyvom na európsky priemysel, je nevyhnutné mať účinnú ochrannú doložku.

Na tom sme spolu s kolegami pracovali v uplynulých mesiacoch vo Výbore pre medzinárodný obchod. Preto je dôležité, aby celý Parlament dôrazne podporil celý balík pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Správa bola prijatá v júni 27 hlasmi za, jeden člen sa zdržal hlasovania. Táto doložka umožní uplatniť ochranné opatrenia, ak zníženie ciel na produkty dovážané z Južnej Kórey vážne ohrozí európsky priemysel.

Ako viete, podľa nových právomocí Parlamentu vyplývajúcich z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy prebieha prijatie tohto nariadenia podľa riadneho legislatívneho postupu. Žiaľ, pred letnými prázdninami nebolo možné uskutočniť trojstranné rokovania s mandátom od Rady.

Prvé oficiálne trojstranné rokovanie sa konalo 30. augusta, kde sme si spolu s tieňovými spravodajcami vypočuli reakciu Rady na naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Toto stretnutie nám umožnilo napredovať v mnohých bodoch a stanoviť konečné znenie niektorých odsekov. Na tomto stretnutí sme nadobudli silný dojem, že Rada chce skutočne dosiahnuť dohodu o najkontroverznejších otázkach a veľmi sa o to snaží. Vnímame to, samozrejme, veľmi pozitívne.

Zároveň si však myslíme, že nebol dostatok času na vysvetlenie pozície Rady v otázkach, kde sa jej názor odlišuje od stanoviska prijatého Výborom pre medzinárodný obchod.

Všetky politické skupiny preto jednohlasne rozhodli, že je na Parlamente, aby na plenárnom zasadnutí zaujal stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré v júli prijal Výbor pre medzinárodný obchod a ktoré sú nevyhnutné na to, aby bola ochranná doložka platná a účinná.

Zároveň bolo prijaté jednohlasné rozhodnutie nevylúčiť prípadnú dohodu v prvom čítaní. Sme pevne presvedčení, že keď Rada vysvetlí svoju pozíciu, dohoda bude možná.

Zajtra budeme preto hlasovať len o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré predložil Výbor pre medzinárodný obchod, a v súlade s článkom 55 odložíme hlasovanie o legislatívnej správe na druhú októbrovú schôdzu, na ktorej, dúfajme, úspešne dokončíme legislatívny postup.

Sme presvedčení, že správa obsahuje množstvo zlepšení. Ide napríklad o vytvorenie internetovej platformy na urýchlenie procesov, možnosť pre priemyselné odvetvia iniciovať vyšetrovací proces, povinnosť Komisie predkladať správy a zlepšenie monitorovania kórejského dovozu a dohľadu nad ním. Na týchto veciach sme sa už s Radou v podstate dohodli.

Domnievam sa, že je to dobrý výsledok, ale aj tak si nemyslíme, že to stačí. Existujú totiž iné, oveľa podstatnejšie veci, na ktoré sa musia vyjednávači plne sústrediť a ktoré musia obhajovať všetky politické skupiny tak ako my vo Výbore pre medzinárodný obchod. V zásade hovorím o štyroch veciach.

Po prvé, musíme znížiť prípadné riziko pre zraniteľnejšie členské štáty ustanovením regionálnej doložky pre jednotlivé regióny, aby sme pred nepriaznivým vplyvom ochránili niektoré citlivejšie priemyselné odvetvia. Nemali by sme zabúdať na to, že ochranná doložka je vlastne dočasná a jej cieľom je práve chrániť najcitlivejšie odvetvia nášho hospodárstva, aby mali dosť času prispôsobiť sa novej situácii.

Po druhé, určite musíme ustanoviť dohľad nad produktmi, ktorých sa týka doložka o vrátení cla.

Po tretie, musíme obhajovať úlohu Parlamentu v procese iniciovania vyšetrovania a poslednou vecou je proces rozhodovania alebo komitológie.

Na záver by som chcel okrem dobrej vôle, ktorú počas rokovaní preukázalo belgické predsedníctvo, spomenúť kľúčovú úlohu, ktorú zohráva a bude zohrávať Komisia pri úspešnom dokončení rokovaní.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komisie. – Vážený pán predseda, nariadenie vykonávajúce dvojstrannú ochrannú doložku dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou je veľmi dôležitý právny predpis nielen preto, že po jeho prijatí poskytne v prípade potreby ochranu priemyslu EÚ, ale aj preto, že ide o prvý obchodný dokument, na ktorom sa Európsky parlament podieľa ako spoločný zákonodarca. Preto ma teší odhodlanie a zodpovednosť Parlamentu pri práci na tomto dokumente.

Oceňujem úsilie, ktoré Európsky parlament vynaložil pri príprave pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie vo veľmi krátkom čase. Chcel by som tiež potvrdiť, že Komisii veľmi záleží na dosiahnutí dohody, ktorá zabezpečí účinný ochranný mechanizmus, ktorý bude riešiť možné obavy niektorých priemyselných odvetví EÚ.

Bol som informovaný, že prvé neformálne trojstranné stretnutie o ochrannom nariadení pre Kóreu bolo úspešné a že sa pokročilo v mnohých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ako práve spomenul pán spravodajca. Napríklad sa dosiahla dohoda o takých dôležitých otázkach ako udelenie práva priemyslu EÚ požiadať o začatie ochranného vyšetrovania a zahrnutie vnútorných pravidiel o vrátení cla do ochranného nariadenia.

Viem, že o najzložitejších otázkach sa na neformálnom trojstrannom rokovaní ešte podrobne nediskutovalo. Dúfam, že ďalšie stretnutia Parlamentu, Rady a Komisie, ktoré, ak dobre rozumiem, by sa mali zorganizovať v blízkej budúcnosti, prinesú výrazný pokrok a umožnia dosiahnutie dohody aj o tých najzložitejších otázkach.

Chcel by som poďakovať váženým poslancom, a najmä členom Výboru pre medzinárodný obchod (INTA), za to, že tento dokument považovali za prioritu. Chcel by som tiež zopakovať, že Komisii záleží na dôkladnom vykonávaní celej dohody o voľnom obchode. To neznamená len vykonávanie ochranného mechanizmu, ale aj všetkých ostatných aspektov dohody o voľnom obchode, predovšetkým ustanovení o udržateľnom rozvoji a pravidiel súvisiacich s necolnými prekážkami.

Na záver mi dovoľte využiť túto príležitosť aj na to, aby som vás informoval o najnovšom dianí v Rade, pokiaľ ide o proces prijímania dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou. Ako možno viete, Rada pre zahraničné veci, ktorej zasadnutie je naplánované na 10. septembra, dúfame, odsúhlasí podpísanie a dočasné uplatňovanie dohody o voľnom obchode. Po prijatí tohto rozhodnutia bude možné oficiálne podpísať dohodu a odovzdať ju do Parlamentu na schválenie.

O dátume dočasného uplatňovania rozhodne Rada neskôr. Toto rozhodnutie sa pravdepodobne prijme po schválení dohody o voľnom obchode Parlamentom a dosiahnutí dohody o ochrannom nariadení.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Pán komisár, ďakujem vám za prednesenie stanovísk Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, v mene poslaneckého klubu PPE. (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, to, čo tu Parlament, Rada a Komisia spoločne dosiahli v posledných týždňoch a mesiacoch, je príkladné. Chcel by som poďakovať predovšetkým pánovi Zalbovi za jeho prácu.

Táto prvá záležitosť zahraničnej obchodnej politiky od prijatia Lisabonskej zmluvy – v ktorej zohrávame rozhodujúcu úlohu – dokazuje, že v Európskom parlamente dokážeme konať. Prvé čítanie vo výbore sme mali v júli a dnes večer je čas na rozpravu. Keby to záviselo od nás v Parlamente, mohli by sme o ochrannej doložke hlasovať zajtra. Žiaľ, iná inštitúcia – teda Rada – nám neumožnila schváliť túto dohodu už zajtra. Ocenil by som, keby tu dnes Rada bola prítomná. Ocenil by som tiež, keby Rada v tejto veci prejavila trochu viac pružnosti a rýchlosti.

Pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu, chcel by som veľmi jasne povedať, že Komisia, členské štáty a priemyselné odvetvia budú mať v budúcnosti právo iniciovať vyšetrovanie podľa ochrannej doložky. Aj my v Európskom parlamente chceme mať toto právo. Myslím, že budem hovoriť za všetkých poslancov, keď vyhlásim, že sa tohto práva nevzdáme. Vyzývam Komisiu a Radu, aby to v rámci rokovaní čo najrýchlejšie odsúhlasili.

Moja ďalšia poznámka sa týka vrátenia cla. Komisia navrhuje, aby sa vrátenie cla zahrnulo do ochrannej doložky. Vyzývam Radu, aby túto vec prestala blokovať a akceptovala to.

Moja tretia poznámka sa týka nariadenia Južnej Kórey o emisiách CO2, ktorým sa tiež treba zaoberať. Kórejská vláda plánuje zaviesť nariadenie o emisiách CO2 pre automobilový priemysel. Všetci sa obávame, že toto nariadenie by sa mohlo použiť na obmedzenie prístupu európskych áut na kórejský trh. Vyzývam Komisiu, aby o tom s Kóreou čo najráznejšie rokovala. Toto nariadenie o emisiách CO2 je ako lakmusový papierik. Nebolo by veľmi prospešné, keby prvý nový právny predpis prijatý Kóreou podkopal dohodu o voľnom obchode.

Vzhľadom na to želám pánovi spravodajcovi a všetkým zainteresovaným veľa ďalších úspechov. Bol by som veľmi vďačný, ak by sa nám túto záležitosť podarilo uzavrieť do konca roka.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, v mene skupiny S&D. (DE) Vážený pán predseda, pán komisár, dámy a páni, najprv by som chcel aj ja poďakovať pánovi spravodajcovi za dobrú spoluprácu, ktorá Parlamentu pomohla jednohlasne prijať vo výbore mimoriadne zásadnú pozíciu. To treba vrelo privítať a znova to dokazuje význam tohto ochranného nariadenia.

Spolu s dohodou s Južnou Kóreou ide o prvú dohodu, ktorú sme vyrokovali po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, na základe ktorej Parlament získal novú úlohu. Po druhé, táto dohoda o voľnom obchode s Južnou Kóreou a ochranná doložka sú zároveň akousi predlohou pre budúce dohody a vzhľadom na to musíme konať mimoriadne opatrne. Toto sú dva závažné dôvody, prečo by sme nemali nonšalantne prijímať rozdrobené stanoviská, ale mali by sme naozaj bojovať za prijatie prezieravých nariadení.

Ako viete, pán komisár, v tejto súvislosti nás osobitne znepokojuje šesť vecí. Najprv by som ich rád stručne zhrnul. Po prvé, mechanizmus vrátenia cla. Ak kórejskí výrobcovia použijú pri výrobe svojich výrobkov súčiastky z tretích krajín, nemusia z nich platiť clo a môžu ich vyviezť do Európy, zatiaľ čo európski výrobcovia – aj keď použijú tie isté súčiastky – nie sú rovnako oslobodení od cla. Preto majú kórejskí výrobcovia konkurenčnú výhodu. Treba to dôkladne sledovať, aby sa zistilo, či to nespôsobuje deformáciu trhu. Nedokážeme to dosiahnuť obyčajným vyhlásením. Musíme dosiahnuť právnu záväznosť dohľadu začlenením do ochranného nariadenia ako základu na iniciovanie vyšetrovania.

Po druhé, vyskytnú sa aj regionálne rozdiely. Citlivé odvetvia nie sú vo všetkých členských štátoch zastúpené rovnomerne. Preto musíme osobitnú pozornosť venovať spôsobu ochrany citlivých odvetví v jednotlivých regiónoch pred cielenými útokmi. Nejde o jednoduchú úlohu, pretože máme vnútorný trh, ale musí sa nájsť politické riešenie.

Po tretie, pán komisár, keďže toto je prvá dohoda od prijatia Lisabonskej zmluvy, ide tu aj o novú rovnováhu medzi Radou a Parlamentom, a keďže sme dosiahli dohodu aj s Komisiou, je správne, aby sa v tejto dohode zakotvila rovnocenná úloha Parlamentu a Rady.

Po štvrté, implementácia je, samozrejme, vaša vec – nemáme záujem zasahovať do praktickej implementácie –, ale ako Parlament musíme zabezpečiť, aby sa práva Parlamentu pri komitologickom postupe nespochybňovali. Konkrétne potrebujeme právo na odstúpenie. Aj to treba zaručiť.

Po piate, desaťročia skúseností s Južnou Kóreou ukazujú, že okrem colnej obchodnej politiky sa neustále vytvárajú necolné prekážky obchodu. Preto tiež potrebujeme prehľadný mechanizmus monitorovania, hlásenia a iniciovania konzultácií v prípade vzniku problémov v oblasti necolných prekážok obchodu.

Po šieste, ak myslíme tento nový typ dohody o obchode vážne, tak do nej musíme zapojiť aj občiansku spoločnosť a posilniť ju. To znamená, že sa musia pevne zakotviť a vykonávať základné normy Medzinárodnej organizácie práce – napríklad norma 87, ktorá dáva zamestnancom právo na štrajk. Článok 314 trestného zákonníka Južnej Kórey, naopak, uvádza, že zasahovanie do plynulej prevádzky podniku je trestný čin. S tým musíme niečo urobiť – musí sa posilniť občianska spoločnosť, musia sa zaručiť základné normy Medzinárodnej organizácie práce a základné environmentálne normy a občianska spoločnosť sa musí zapojiť do monitorovania dohody vo forme domácich poradných skupín.

Moja posledná poznámka, pán komisár. Povedali ste, že k dočasnému uplatňovaniu pravdepodobne dôjde po dosiahnutí dohody. Chcel by som škrtnúť slovo „pravdepodobne“. K dočasnému uplatňovaniu nemôže dôjsť, kým Parlament nedosiahne v tejto veci dohodu.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, v mene skupiny ALDE.(DE) Vážený pán predseda, pán komisár, dámy a páni, ako tieňový spravodajca za Skupinu Aliancie liberálov a demokratov za Európu by som chcel poďakovať pánovi komisárovi De Guchtovi, ako aj pánovi spravodajcovi Zalbovi za ich pozitívnu spoluprácu v súvislosti s dohodou o voľnom obchode s Južnou Kóreou a ochrannými doložkami.

V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že my liberáli a demokrati v Európskom parlamente by sme chceli, aby bola dohoda prijatá a ratifikovaná čo najskôr, pretože sme za voľný obchod a pretože si myslíme, že dohoda s Južnou Kóreou poskytuje skvelé príležitosti pre hospodárstvo Európskej únie, ako aj Južnej Kórey. Pokiaľ však ide o ochranné doložky, musíme brať veľmi vážne obavy, ktoré nám adresoval európsky priemysel. Myslíme si, že ochranné doložky sú nástrojom, ktorý je schopný tieto obavy zohľadniť. Dúfame, že hlasovanie, ktoré sa tento týždeň uskutoční, vyšle posolstvo, že politické sily v Parlamente sú jednotné, a že výsledkom týchto ochranných doložiek bude uzatvorenie dobre fungujúcej dohody v tomto Parlamente. Vyzývame preto Radu a Komisiu, aby s nami prebrali dôležité nedoriešené otázky.

Predovšetkým nechceme, aby dochádzalo k zneužívaniu systému vrátenia cla. Nemôžeme dopustiť, aby vrátenie cla vytvorilo z Južnej Kórey otvorené dvere pre lacné výrobky, zvlášť lacné výrobky z Číny a iných ázijských krajín. Okrem toho chceme, aby Juhokórejčania odstránili svoje netarifné prekážky obchodu – ako sú predpisy týkajúce sa emisií CO2 pre autá –, aby k nám zadnými dverami neprenikali nové obchodné prekážky.

Chceme, aby sa dodržiavali sociálne a environmentálne normy. Treba, prirodzene, riešiť aj otázku komitológie; teda, pokiaľ ide o neskoršie uplatňovanie dohody. Chceme, aby v tom zohrával dôležitú úlohu Parlament. Takisto chceme, aby samotný priemysel a členské štáty mohli v budúcnosti iniciovať takéto vyšetrovania a kontrolu.

Ešte je tu jedna vec, ktorá tiež vyvoláva obavy: v najbližších dňoch bude Rada diskutovať o predbežnom uplatňovaní dohody a pravdepodobne bude o tom aj hlasovať. Chcel by som upozorniť na to, že podľa Lisabonskej zmluvy musí na to dať Parlament súhlas. Predbežné uplatňovanie by sa priečilo duchu Lisabonskej zmluvy. Preto Radu vyzývam, aby neschválila predbežné uplatňovanie dohody, ale aby si počkala na rozhodnutie Parlamentu. Urobili sme všetko pre to, aby sme umožnili prijatie rozhodnutia v pravý čas, a znovu by sme to mali preukázať tým, že budeme hlasovať ako jednotný front.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážený pán predseda, pán komisár De Gucht, dámy a páni, v mene našej skupiny by som chcel vyjadriť podporu úsiliu výboru predložiť návrh nariadenia, ktorým sa vykonáva dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode, na hlasovanie počas tohto plenárneho týždňa.

Transparentnosť, otvorenosť – pri ozrejmení práv Európskeho parlamentu byť spolurozhodovacou zákonodarnou inštitúciou EÚ pri všetkých budúcich obchodných dohodách –, čiže plné zohľadnenie názorov, starostí a obáv zúčastnených strán a aktérov, ktorých sa dotkne zatiaľ neratifikovaná dohoda o voľnom obchode; všetkého tohto sa priamo dotýka nariadenie o ochrannej doložke. Dovoľte mi konštatovať, že existujú veľmi rozdielne názory na obsah a predovšetkým text dohody o voľnom obchode – a to nielen v Európskom parlamente, ale oveľa viac medzi zamestnancami podnikov, ako aj medzi vedením týchto podnikov, pričom sa to týka nielen veľkých podnikov, ale oveľa viac malých a stredných podnikov, a to na strane obidvoch obchodných partnerov.

Ide o prvú dohodu o voľnom obchode v 21. storočí medzi vysoko rozvinutými hospodárstvami vo svete globalizovaného hospodárstva, pričom nadobudne platnosť v podmienkach hospodárskej a finančnej krízy. Mechanizmu ochrannej doložky prislúcha teda značná dôležitosť, ktorá pravdepodobne ďaleko presiahne aspekty, o ktorých sa tu diskutuje.

Treba zabezpečiť právnu istotu, pokiaľ ide o uplatňovanie zmluvy a možnosti uplatňovania ochranných opatrení v nej stanovených, ak sa majú pozitívne vyvíjať obchodná spolupráca, globálna otvorenosť a spoločný pokrok, pokiaľ ide hospodársky a sociálny rozvoj príslušných hospodárstiev v záujme zamestnancov a občanov obidvoch obchodných partnerov. Časové plánovanie a lehoty, regionálne ochranné opatrenia, dokazovanie, kontrolné opatrenia – všetko toto je nevyhnutné a, ako už spomenuli kolegovia poslanci, Európsky parlament musí mať rovnaké práva ako Rada. Obavy týkajúce sa vrátenia cla, ktoré zazneli od aktérov v občianskej spoločnosti, odborových organizácií a podnikov – obavy vyplývajúce práve z ich vlastných skúseností – nás nútia jasne stanoviť pravidlá pôvodu.

Takisto podporujem prístup, že doložka musí byť nielen účinná, ale musí byť možné presadiť ju aj v praxi. Doložka musí byť nástrojom, ktorý možno použiť vo vážnych prípadoch. Pokladám za nevyhnutné znovu dnes zdôrazniť, že toto nariadenie musí prerokovať a schváliť Rada a všetkých 27 členských štátov, inak nemôže dohoda nadobudnúť platnosť.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, v mene skupiny EFD.(DA) Vážený pán predseda, táto dohoda o voľnom obchode je obojstranne prospešná pre Kóreu aj EÚ, a to na hospodárskej a sociálnej úrovni, ako aj z hľadiska životného prostredia. Je v záujme EÚ, aby bola táto dohoda prijatá skôr, ako uzatvorí Kórea podobnú dohodu so Spojenými štátmi. Treba to urobiť rýchlo, pretože prezident Obama nedávno v Tokiu oznámil, že Spojené štáty zamýšľajú ratifikovať dohodu o voľnom obchode s Kóreou v budúcom roku. Ja však začínam mať pochybnosti o tom, či je táto dohoda v konečnom dôsledku naozaj taká jednoduchá. V Kórei práve odhalili korupčnú sieť na najvyššej úrovni, takže spolu s našimi najdôležitejšími obchodnými partnermi musíme veľmi pozorne sledovať vývoj. Dohoda o voľnom obchode vyzdvihuje skutočnosť, že Kórea patrí do tejto skupiny.

Takisto musíme nájsť spôsoby, ako zabezpečiť, aby mohli mať odborníci na pracovné právo alebo samotná EÚ priamy prístup k zamestnancom v käsongskom priemyselnom komplexe (KIC), inými slovami k priemyselným oblastiam v Käsongu, kde pracujú Severokórejčania pre juhokórejské spoločnosti. Inak riskujeme, že poskytneme prístup k výrobkom vyrábaným s využitím nútenej práce a bez ohľadu na ľudské práva. Ak nezískame prístup k týmto oblastiam, nesmieme dovoliť, aby boli výrobky pochádzajúce z KIC zahrnuté do dohody. Vcelku je však pozitívne, že táto dohoda prinesie väčšiu transparentnosť a že spoločnosti možno žalovať a postaviť ich pred súd, ak nesplnia stanovené požiadavky. Podobne boli sprístupnené informácie o podmienkach zamestnancov, takže je teraz možné o nich diskutovať a skúmať ich. Ak sa nám to podarí, bude to jednoznačne krok správnym smerom.

Na záver by som chcela skonštatovať, že sa zdá, že z dohody bude mať najväčší prospech EÚ. Dúfajme, že to povedie k väčšej zamestnanosti a posilní to európsky rast.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Vážené dámy a vážení páni, vidíme, že pokiaľ ide o návrh, vládne všeobecná zhoda, a môžeme si gratulovať, že všetci chceme, aby sa začal uplatňovať čo najskôr, a že je pre nás veľmi dôležitý.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE).(SV) Vážený pán predseda, chcel by som na úvod poďakovať pánovi Zalbovi Bidegainovi, pretože viem, že na tejto veci naozaj veľmi usilovne pracoval, a myslím si, že dosiahol veľmi dobrý výsledok.

Zajtrajšie hlasovanie o ochranných doložkách pre dohodu o voľnom obchode s Južnou Kóreou bude vlastne historickým hlasovaním, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, znamená to, že teraz začneme diskutovať o najkomplexnejšej dohode o voľnom obchode, ktorú EÚ kedy uzatvorila. Ide o najradikálnejšiu dohodu a o dohodu, ktorá prinesie najvyššie zisky, s akými sme mali kedy dočinenia. Na tom nie je, samozrejme, nič zvláštne. Je to predovšetkým preto, lebo Južná Kórea je jedným z našich najdôležitejších obchodných partnerov, 11. najväčším hospodárstvom na svete a jednou z prvých krajín OECD, s ktorými EÚ uzatvára dohodu o voľnom obchode.

Ide tiež o prvú dohodu, v ktorej uplatňujeme stratégiu Globálna Európa, kde východiskovým bodom je konkurencieschopnosť Európy a skôr to, čo je dôležité z hospodárskeho hľadiska, ako to, čo je dôležité z politického hľadiska. Je očividné, že máme ambície. Napríklad toho robíme oveľa viac než kedykoľvek predtým v oblasti poľnohospodárstva, pokiaľ ide o voľný obchod. Ponúkne nám to množstvo príležitostí pre náš priemysel. Ponúkne to, samozrejme, príležitosti aj pre priemysel našich juhokórejských priateľov, ale presne o to ide pri voľnom obchode. Je to ťažké, bolo to ťažké a bude to ťažké aj v budúcnosti, ale veci, ktoré sú dôležité, sú často veľmi ťažké. Presne o to tu ide.

Po druhé, ide o prvý prípad, na ktorom sa podieľal Európsky parlament a v ktorom má spolurozhodovaciu právomoc. Znamenalo to, že sme museli ukázať, že dokážeme prevziať zodpovednosť, a myslím si, že sme to dokázali. Musíme ukázať, že dokážeme niečo predložiť na diskusiu a posilňovať úlohu EÚ, a nie pôsobiť jednoducho ako brzda. Myslím si, že to sme dosiahli. Samozrejme, nie všetky naše požiadavky budú vypočuté, ale už skutočnosť, že sme ich predložili, znamená, že bude Komisia napríklad nútená venovať väčšiu pozornosť otázke sociálnych podmienok a necolných obchodných prekážok.

Chcel by som osobitne zdôrazniť jeden svoj názor, pretože nesúhlasím so všetkým, o čom sme vo výbore hlasovali. Týka sa otázky regionálnych ochranných opatrení. Po Lisabonskej zmluve mám v tejto otázke pochybnosti a myslím si, že by bolo lepšie zaviesť ochranné opatrenia v celej EÚ. V podmienkach vnútorného trhu a voľného pohybu existujú značné možnosti obísť tento druh regionálneho ochranného opatrenia a nemyslím si, že ktokoľvek z nás by chcel zasahovať do voľného pohybu alebo do vnútorného trhu, alebo ho spochybňovať. Celkovo však možno konštatovať, že zajtrajšie hlasovanie je dôležitým signálom, že vstupujeme do novej éry, pokiaľ ide o obchodnú politiku, a to je dobre.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D).(IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, v prvom rade chcem povedať, že si myslím, že si musíme položiť otázku, čo chceme ako Európa, čo požadujeme ako Európa a aké záväzky chceme prijať vo vzťahu k tejto vážnej hospodárskej a finančnej kríze, útlmu ktorý postihol celý svet, a ťažkej obnove, ktorej čelíme.

Podľa môjho názoru by dohoda o voľnom obchode uzatvorená v období takom ťažkom pre multilaterálne vzťahy, keď sú rokovania v Dauhe na mŕtvom bode, mala spĺňať aspoň dve základné požiadavky. Na jednej strane by mala vytvoriť skutočne rovnaké medzinárodné pravidlá medzi nami a ostatnými konkurentmi vo svetovom obchode a na druhej strane by mala svetu ukázať, akým smerom chce Európa orientovať svoje hospodárstvo a rozvoj.

Táto dohoda je od tohto všetkého úplne odtrhnutá. Vôbec nezohľadňuje globálny kontext. Je na jednej strane, alebo na druhej. Je to jednoducho veľmi šikovne napísaná dohoda o voľnom obchode. Je to dôležitý koncepčný dokument, ktorý by určite mohol viesť k veľmi užitočným scenárom v úplne regulovanom svete, vo svete, kde sa všeobecne uplatňujú reciprocita, spoločné pravidlá a spoločné normy kvality. Vo svete to však tak nie je. Sme svedkami toho, ako európsky výrobný priemysel, na ktorom by mala Európa stavať, ak chce dosiahnuť väčší rozvoj, vyššiu zamestnanosť a viac pracovných miest, je trestaný, kým sektor finančných služieb je znovu odmeňovaný.

Pozitívne aspekty tejto dohody majú sotva nejaký vplyv na rast HDP; v najlepšom prípade porastie o 0,03 %. To nám nepomôže. Po opatrných návrhoch prezidenta Obamu teraz pod tlakom aspoň 100 kongresmanov väčšinovej strany, ktorí takúto dohodu – podobnú tej, ktorú sa chystáme podpísať – označili za „zabijaka pracovných miest“, začínajú brzdiť aj Spojené štáty.

Ratifikačný proces v Kórei postupuje veľmi pomaly a zaručené nie sú ani ekologické, ani sociálne normy. My napriek tomu chceme uskutočniť ratifikáciu veľmi rýchlo.

Musíme však požadovať jednu vec. Požadovali sme to už v prvom štádiu prostredníctvom hlasovania. Bez schválenia nariadenia o ochrannej doložke nemôže byť žiadne predbežné uplatňovanie dohody o voľnom obchode a tu v Parlamente sme prijali niekoľko dôležitých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré nám umožnia účinnejšie sledovať nasledujúce fázy.

(Predseda prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE).(IT) Vážený pán predseda, pán komisár, dámy a páni, sme trochu ako Ryongovia, draci kórejskej mytológie, ktorí sú nežní, láskaví, ale veľmi odhodlaní. Tiež sme si vedomí toho, že sme európskou inštitúciou, ktorá je priamo volená našimi občanmi, a preto požadujeme účinnú ochrannú doložku.

Parlament je ochotný uzatvoriť dohodu v prvom čítaní, ale pod podmienkou, že budú predložené návrhy, ktoré budú zohľadňovať záujmy európskych zamestnancov a priemyslu a predovšetkým inštitucionálne práva Parlamentu. Máme šesť požiadaviek, ktoré už čiastočne predniesli iní poslanci.

Prvou je žiadne predbežné uplatňovanie pred prijatím nariadenia o ochrannej doložke a pred schválením dohody Parlamentom.

Druhou je regionálna alebo, v každom prípade, flexibilná ochranná doložka, pretože Európa je rozmanitá a je dôležité, aby dohodu prijali a privítali rôzne zainteresované strany.

Tretia, ešte dôležitejšia požiadavka sa týka úlohy Parlamentu v konaniach: práva požiadať o vyšetrovanie – požiadali sme, samozrejme, o rozšírenie tohto práva na priemysel –, práva na plné informácie a prístup k internetovej platforme.

Štvrtá sa týka komitológie pri uplatňovaní nariadenia: Rada nemôže mať dôležitejšiu úlohu ako Parlament. Trváme na tom, aby Parlament zohrával dôležitú úlohu, aby existoval postup – poradný postup – zabezpečujúci veto v prípadoch, keď sa Komisia rozhodne neuplatniť opatrenia vyplývajúce z vyšetrovania.

Po piate, pokiaľ ide o vrátenie cla, clo treba zahrnúť do ochranných doložiek a musí byť jedným z faktorov pri akomkoľvek vyšetrovaní a kontrole.

A nakoniec, šiestou požiadavkou je, že musí existovať kontrola sociálnych a pracovných podmienok a environmentálnych noriem a že musia existovať rovnaké podmienky pre Kórejčanov a Európanov v oblasti emisií CO2.

Plne podporujeme túto dohodu o voľnom obchode a akúkoľvek dohodu o voľnom obchode, ktorá je nástrojom stability a mieru. Nikto by však nemal byť naivný, pokiaľ ide o jej obsah, ani nemôže Rada ignorovať úlohu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (S&D).(EL) Vážený pán predseda, dnes sa od nás žiada, aby sme schválili dôležitý legislatívny text týkajúci sa medzinárodného obchodu, ktorého uplatňovanie bude mať vážne dôsledky pre európsky trh. Vzhľadom na súčasnú medzinárodnú hospodársku krízu treba pri uplatňovaní akejkoľvek dohody o voľnom obchode dbať na to, aby sa krok za krokom vylúčilo akékoľvek riziko spôsobenia vážnych strát výrobným odvetviam v Únii.

Ochranná doložka v dohode o voľnom obchode s Kóreou je potrebná na to, aby mohla byť začlenená do právnych predpisov EÚ, aby mala silu právneho predpisu a aby mohla byť aktivovaná bez komplikácií. Zároveň musí Európska komisia systematicky monitorovať štatistiky dovozu a vývozu, aby mohla priamo zasiahnuť, ak sa objaví nerovnováha. Takisto treba dôkladne monitorovať dodržiavanie špecifikácií týkajúcich sa pracovných podmienok a environmentálnych noriem, aby nevznikla nespravodlivá hospodárska súťaž medzi rovnakými alebo priamo si konkurujúcimi výrobkami v dôsledku nedôsledného uplatňovania uvedených kritérií.

Nakoniec by som chcela poukázať na skutočnosť, že súhlasíme s uplatnením regionálnej doložky, ktorej cieľom je zaručiť čo najlepšie fungovanie vnútorného trhu a ktorá umožňuje prijímanie opatrení v regiónoch a krajinách s výrobnými odvetviami, ktoré majú často vysoký podiel základného trhu. Keďže dohoda o voľnom obchode s Kóreou je prvou dohodou, ktorá Európu otvára takému veľkému ázijskému trhu, musíme postupovať zvlášť obozretne, pretože bude precedensom pre ďalšie takéto dohody.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Vážený pán predseda, akákoľvek dohoda o voľnom obchode musí byť založená na zásade reciprocity alebo na vzájomnom prospechu a úprimne musím povedať, že pochybujem, že je to tak pri dohode týkajúcej sa Južnej Kórey.

Chcela by som uviesť jedno číslo: 50 % nášho súčasného obchodu s Južnou Kóreou sa týka automobilového priemyslu, pričom však Európska únia dováža 450 000 juhokórejských áut, ale vyváža len 33 000 európskych áut. Ide, mierne povedané, o mimoriadne nevyvážený obchodný vzťah, ktorý existuje na pozadí mimoriadne vážnej krízy.

Skutočnosťou je, že táto dohoda vytvorí precedens. Pripraví pôdu iným dohodám s veľkými ázijskými krajinami – mám na mysli predovšetkým Japonsko, ale prídu aj ďalšie. Navyše ide o prvú dohodu dosiahnutú po Lisabonskej zmluve, a preto je dôležité, aby Európsky parlament – a v tomto plne súhlasím s naším spravodajcom – vyjadril svoj názor a aby si tento názor vypočula Komisia.

Preto, nech už to dopadne akokoľvek – nechcem predbiehať výsledok hlasovania o dohode o voľnom obchode – musíme prijať prísnejšiu ochrannú doložku a predovšetkým musíme prehodnotiť mechanizmus vrátenia cla, uplatniť regionálnu ochrannú doložku, posilniť úlohu Európskeho parlamentu v tomto procese, zaviesť postup v ad hoc výbore, ktorý bude rešpektovať práva Parlamentu a integrovať sociálne a environmentálne normy.

A nakoniec, ako ste sľúbili, pán komisár, nechceme dočasné uplatňovanie tejto dohody o voľnom obchode ešte pred tým, ako bude o nej definitívne hlasovať Európsky parlament.

Ďakujem vám za pozornosť a za to, že ste si moje pripomienky, dúfam, vzali k srdcu.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Vážený pán predseda, pán komisár, táto prvá dohoda o voľnom obchode od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy obsahuje niekoľko pozitívnych prvkov: posilnila sa úloha Európskeho parlamentu a prijali sa záruky pre prípad, že dôjde k porušeniu práv odborových zväzov alebo zamestnancov.

Dohodu o voľnom obchode s Južnou Kóreou však Európska únia nesmie použiť ako vzor pre budúce dohody o voľnom obchode. Prečo? Európska únia si cieľmi a hodnotami stanovenými v zmluvách a zvlášť v Lisabonskej zmluve vytýčila vysoké ambície – a tieto ambície musí v takých oblastiach, ako sú ľudské práva a právna istota, aby som vymenovala aspoň dve, aj realizovať.

Chcela by som preto poukázať na súvis medzi touto a všetkými ostatnými aktuálnymi dohodami o voľnom obchode – zvlášť na dohodu s Kolumbiou a Peru, s andskými štátmi, ktorá už bola prerokovaná a čaká na schválenie. Pred uzatvorením dohody s tretími krajinami je dôležité uskutočniť veľmi dôkladný dialóg o ľudských právach. Obsah dohody o voľnom obchode treba prispôsobiť konkrétnej situácii príslušných krajín, predovšetkým v oblasti obchodu a sociálnych a environmentálnych noriem. Predovšetkým musíme týmto krajinám – a aj samotnej EÚ – zabrániť v tom, aby jednoducho skočili po dohode o voľnom obchode a aby sa potom – keď ju dosiahnu – vrátili k svojim starým spôsobom, pretože to by znamenalo, že bolo týmto krajinám udelené rozhrešenie za porušovanie ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Dvojstranná ochranná doložka v dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou je ochranným opatrením, ktoré by sa muselo prijať, ak by hrozilo, že dovoz z Kórey spôsobí vážne škody priemyslu a zamestnanosti v Európskej únii.

Zásada vrátenia cla, na základe ktorej kórejské spoločnosti môžu získať späť clo pri dôležitých komponentoch, je zvlášť citlivou záležitosťou, keďže kórejské spoločnosti by z toho mohli mať prospech a zároveň by to malo vážne dôsledky na európsku konkurencieschopnosť.

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou zostáva výhodným opatrením dovtedy, pokým sa riadi zásadami spravodlivej hospodárskej súťaže. V tomto zmysle bude musieť Komisia dôkladne kontrolovať trend vývozu medzi Južnou Kóreou a Európskou úniou, zvlášť v odvetviach považovaných za zraniteľné, a vždy podniknúť rýchle kroky na nápravu akéhokoľvek nesúladu.

Treba tiež posilniť zavedený kontrolný systém, aby mohli predstavitelia dotknutých odvetví priemyslu, odborové zväzy a sociálni partneri, ako aj Európsky parlament v úlohe priameho zástupcu občanov EÚ začať zvoniť na poplach a požadovať začatie vyšetrovania.

Úloha Európskeho parlamentu v systéme kontroly a obavy týkajúce sa vrátenia cla sú záležitosťami, v ktorých budú musieť Parlament, Rada a Európska komisia urýchlene dosiahnuť kompromis. Z tohto hľadiska je hlasovanie za túto správu počas tohto zasadnutia Parlamentu pozitívnym krokom poukazujúcim na pripravenosť Parlamentu prijať toto nariadenie čo najskôr.

 
  
  

PREDSEDÁ: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, chcela by som poďakovať pánovi spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za vykonanú prácu a za dobrú spoluprácu a popriať im ďalšie úspechy počas zostávajúcej časti rokovaní.

Predovšetkým vítam rýchly pokrok v rokovaniach o ochrannej doložke dohody s Kóreou. Svojím pohotovým hlasovaním vo výbore v júli a plánovaným hlasovaním o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v septembri, ako aj svojou schopnosťou konať na rokovaniach Európsky parlament ukázal, že po prijatí Lisabonskej zmluvy dokážeme pracovať účinne a konštruktívne. Od Rady sa teraz požaduje, aby urobila to isté, aby sme rýchlo mohli dosiahnuť dohodu o ochrannej doložke.

Vítam návrh Komisie na vyhlásenie o sociálnych a environmentálnych normách. Je to dobrý kompromis, ktorý vyzdvihuje dôležitosť tohto bodu. Zvlášť posilnenie úlohy Parlamentu možno vnímať ako dôležitý krok smerom k demokratizácii obchodnej politiky a Radu a Komisiu naliehavo žiadam, aby našli riešenie, ktoré zabezpečí účinné a intenzívne zapojenie Európskeho parlamentu.

Chcela by som ešte raz zdôrazniť, že Parlament v tejto veci neustúpi. Za zvlášť dôležitý krok považujem návrh Komisie zahrnúť do ochrannej doložky vrátenie cla a naliehavo Radu žiadam, aby tento návrh podporila.

Komisiu žiadam, aby venovala viac pozornosti plánovaným predpisom kórejskej vlády v oblasti emisií CO2 a aby pri rokovaniach presadzovala spravodlivú a slobodnú reguláciu emisií pre európske podniky. Otázka regulácie v oblasti emisií CO2 by sa mala doriešiť ešte pred nadobudnutím platnosti dohody.

Prišli veľmi pozitívne ohlasy takmer z každej oblasti a odvetvia: zo strojárenstva, farmaceutického, elektrotechnického a chemického priemyslu a od rôznych poskytovateľov služieb. Niet pochýb o tom, že niektoré sektory chceli dosiahnuť viac, ale celkove vládne veľká spokojnosť – s výnimkou automobilového priemyslu. Ale aj tu existujú jasné rozdiely medzi niektorými výrobcami a dodávateľmi. Pokiaľ ide o dohodu s Kóreou, sme jednoznačne na správnej ceste.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Dohoda o voľnom obchode s Južnou Kóreou by mala vo všeobecnosti prispieť k stimulovaniu obchodu a rastu zamestnanosti. Niektoré priemyselné odvetvia však ňou získajú mnohé výhody, iné naopak môžu utrpieť značné škody.

Podporujem zohľadnenie oprávnených obáv určitých výrobných odvetví vrátane automobilového priemyslu, a teda aj prijatie nariadenia o vykonávaní ochrannej doložky o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou. Vzhľadom na to, že dohoda o voľnom obchode môže rozdielne vplývať na priemyselné odvetvia jednotlivých členských štátov, plne súhlasím so spravodajcovým návrhom, aby existovala možnosť uplatniť vo výnimočných prípadoch ochranné opatrenia na regionálnej úrovni, pretože je nutné vziať do úvahy špecifickú situáciu v jednotlivých členských štátoch a dotknuté regióny musia mať k dispozícii možnosť uplatniť opatrenia na zabránenie závažnému negatívnemu vplyvu na regionálnu ekonomiku a zamestnanosť.

Na záver by som chcel podotknúť, že by Komisia mala následne starostlivo bdieť nad správnym a včasným vykonávaním tohto právneho nástroja, aby sa predišlo spôsobeniu vážnej ujmy odvetviu EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). (PL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, chcel som spomenúť niekoľko záležitostí týkajúcich sa automobilového priemyslu, zvlášť výroby populárnych áut. Chcel by som poukázať na dva aspekty, z ktorých prvým je hodnota automobilových súčiastok dovážaných do Kórey a potom predávaných nám, pri ktorých existujú určité prahy, a druhým spôsob výpočtu cla pre nainštalované súčiastky v rámci kvóty. Výrobcovia obľúbených európskych automobilov vyjadrili obavy, pokiaľ ide o tieto dva prahy, množstvo súčiastok dovážaných Kóreou a spôsob výpočtu cla. Chcel by som požiadať o to, aby sa pozornosť podľa možnosti venovala našej schopnosti presadzovať príslušné nariadenia.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Vážená pani predsedajúca, niekedy si myslím, že si potrebujeme pripomínať, na čom je vlastne založená sila Európy – základná hybná sila rozvoja Európy. V čom spočívala táto sila? Spočívala v schopnosti otvárať trhy, vytvárať príležitosti pre voľný obchod. V súčasnosti nie je situácia v Európe dobrá, ale je oveľa lepšia, ako mohla byť.

Nie je vari pravda tiež to, že je naším zámerom prostredníctvom globálneho voľného obchodu prekonať chudobu a presne tým istým spôsobom dosiahnuť slobodu vo svete? Preto musím povedať, že som občas trochu znepokojený, keď počúvam niektorých kolegov poslancov, ktorí sa jasne pokúšajú vytvoriť nové prekážky a sťažiť rozvoj voľného obchodu.

Myslím si, že to nie je správny prístup. Chcel som len povedať tieto veci a vyjadriť podporu pánovi komisárovi De Guchtovi. Je to voľný obchod, čo vytvára slobodu a udržuje ľudí mimo chudoby. Touto cestou by mal ísť aj Európsky parlament.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážená pani predsedajúca, keď sa o tejto veci diskutovalo minulý rok, vo svojich vystúpeniach som ju podporil. Veľmi sa teším z pokroku, ktorý sa odvtedy dosiahol, a blahoželám pánovi spravodajcovi a Komisii.

Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme v Európskej únii mali dobré dohody o voľnom obchode, zvlášť s krajinami, s ktorých politickou filozofiou môžeme sympatizovať a súhlasiť. Myslím si, že krajina ako Kórea potrebuje úzke vzťahy s Európskou úniou, najmä ak je obkolesená nepriateľskými režimami. Vyplývajú z toho, samozrejme, veľké výhody. Podľa mňa musíme tieto výhody ozrejmiť všetkým našim občanom, aby mali z toho prospech aj oni.

Je na Kórei, aby urobila to isté vo svojej krajine. Existujú úskalia, myslím si však, že pomocou záruk, tak ako ich načrtla moja kolegyňa pani Köstingerová, ich možno prekonať. Určite túto dohodu vítam. Dúfam, že sa začne uplatňovať čo najskôr, a potom môžeme uzatvoriť dohody s inými, podobnými krajinami s filozofiou podobnou našej vlastnej, zvlášť v Ázii, a zvlášť s Japonskom.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Havel (S&D). (CS) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, vítam, že sme takto pokročili pri rokovaniach o dohode s Kóreou. Rozvoj trhu je, samozrejme, naším cieľom, rozvoj konkurencie nám pomáha a Kórea je nepochybne priateľská krajina. Na druhej strane zostávajú vážne otázky, na ktoré súčasná podoba dohody zatiaľ neodpovedá. Ide jednak o záväzky v oblasti životného prostredia, ktoré by mali byť recipročné, týka sa to otázky ľudských práv a týka sa to tiež toho, aby prostredníctvom tejto dohody s Kóreou do Európy neprichádzali výrobky z ďalších krajín. To všetko by mohlo ohroziť naše pracovné miesta, mohlo by to ohroziť naše podniky. Dúfam, že tak, ako to bolo aj doteraz, budeme pokračovať rýchlo ďalej a prijmeme prijateľný kompromis. Bez takéhoto kompromisu by pre nás bolo, samozrejme, veľmi ťažké hlasovať za túto dohodu.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Návrh Európskej komisie napĺňa očakávania Európskeho parlamentu a zvlášť nášho priemyslu, pokiaľ ide o jeho ochranu a dodržiavanie zásad konkurenčného obchodu. Európsky parlament, ktorý zastupuje európsku spoločnosť, považuje vytvorenie ochranných doložiek za veľmi dôležité z hľadiska dosiahnutia rovných príležitostí pre zvlášť zraniteľné odvetvia nášho hospodárstva. Voľný obchod a účasť na svetovom trhu sú hybnou silou rozvoja, ale len vtedy, ak obidve strany dodržiavajú environmentálne a pracovné normy a neexistujú žiadne ďalšie formy štátnej podpory, takže obchod je založený na zásadách plnej konkurencieschopnosti.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, ako zdôraznilo niekoľko poslancov, práve prebiehajú rokovania medzi Komisiou, Parlamentom a Radou, takže sa obmedzím na niekoľko zhrňujúcich poznámok.

Po prvé, čo sa týka ustanovenia o emisiách CO2, pred desiatimi dňami som sa v Da Nangu rozprával s kórejským ministrom obchodu. Diskutovali sme o opatreniach týkajúcich sa emisií CO2, ktoré sa chystajú iniciovať v Kórei. Sú veľmi dôležité, pretože ak by nebol obsah prijateľný, ústupky, ktoré prijali Kórejčania pre vývoz európskych áut, by v podstate nemali zmysel.

Je jasné, že kórejská vláda príde s návrhmi pred 15. októbrom, čo znamená, že budeme vedieť, čo presne obsahujú, ešte pred konečnou diskusiou o ratifikácii. Budeme túto vec dôkladne sledovať. Kórejskému ministrovi som dal jasne najavo, že ak s tým nebudeme spokojní, u nás v Európe by to znamenalo koniec.

Chcel by som tiež dodať niečo k dohode. Medzi Spojenými štátmi a Kóreou už vlastne existuje dohoda, len ju zatiaľ americká vláda nepredložila Kongresu. Hovorí sa o tom, že medzi Kóreou a Spojenými štátmi prebehnú nové rokovania. Chcel by som len zdôrazniť, že kórejský minister veľmi jasne vyhlásil, že ak sa v dohode medzi Spojenými štátmi a Kóreou čokoľvek zmení, automaticky sa to uplatní aj na Európu. Takže obavy, že medzi Kóreou a Spojenými štátmi by mohlo dôjsť k niečomu, čo by bolo na úkor Európy, sú neopodstatnené. Automaticky to bude platiť aj pre Európu.

Čo sa týka vrátenia cla, súhlasili sme, že od jeho nadobudnutia platnosti to budeme v citlivých odvetviach monitorovať. Príslušné informácie môžeme potom zohľadniť aj pri vyšetrovaniach týkajúcich sa dodržiavania ochranných opatrení. Na rokovaniach trialógu sme veľmi blízko k dosiahnutiu dohody v tejto otázke.

Väčší problém mám s možnosťou začatia konania Parlamentom a s regionálnymi ochrannými opatreniami, pretože regionálne ochranné opatrenia už podľa môjho názoru na základe Lisabonu nie sú možné. Sme ochotní diskutovať o možných alternatívach, ale právna služba Rady sa vyjadrila veľmi jasne, že by sa to jednoznačne priečilo Lisabonskej zmluve. Takže v tomto smere budeme musieť byť opatrní.

Musím povedať, že pokiaľ ide o možnosť začatia konania, nevidím tu veľa priestoru. Ja osobne by som to nenazval náležitou úlohou Parlamentu. V každom prípade môžete o začatie konania požiadať Komisiu odhlasovaním uznesenia, mám však pochybnosti o tom, či by malo existovať právo formálne ho iniciovať.

Na záver by som chcel ešte niečo poznamenať k svojmu úvodnému vystúpeniu. Ďakujem za to, že ste si veľmi pozorne vypočuli to, čo som v tom vystúpení hovoril, konkrétne to, že rozhodnutie sa s najväčšou pravdepodobnosťou prijme vtedy, keď Európsky parlament odsúhlasí dohodu o voľnom obchode a keď sa dosiahne dohoda o nariadení o ochrannej doložke.

Pravdepodobne budete mať problém so slovami „s najväčšou pravdepodobnosťou“, inak to však nedokážem vyjadriť z toho jednoduchého dôvodu, že o tom musí rozhodnúť Rada. Nemôžem hovoriť za Radu. Môžem povedať, aké je stanovisko Komisie, a budeme trvať na tom, aby to Rada urobila až po prijatí nariadenia o ochrannej doložke a po odsúhlasení dohody o voľnom obchode Parlamentom.

To je naše jasné stanovisko. Parlament by mal v rámci trialógu požadovať, aby sa v tejto veci angažovala samotná Rada a aby vyhlásila, že tak neurobí pred konečným hlasovaním v Parlamente. Ja však môžem povedať len „s najväčšou pravdepodobnosťou“, pretože mi neprislúcha hovoriť, čo by mala robiť Rada. Môžem vysvetliť stanovisko Komisie, ale nemôžem hovoriť za Radu.

Takže v takejto situácii sa v súčasnosti nachádzame. Rokovania trialógu prebiehajú dobre. V najbližších dňoch budeme viesť nové rokovania a som skutočne presvedčený, že dokážeme dosiahnuť riešenie, ktoré bude prijateľné pre každého.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, spravodajca.(ES) Vážená pani predsedajúca, chcem poďakovať kolegom poslancom za ich milé slová.

Pán komisár De Gucht, ako sme dnes počuli, Parlament vyjadril svoje stanovisko úplne jasne.

Ako povedal jeden náš kolega, ide o historický moment, ktorý bude predstavovať precedens, a toto je historická správa, ktorá bude predstavovať precedens pre budúce dohody. Parlament chce dosiahnuť dohodu v prvom čítaní a urobí všetko pre to, aby sa mu to podarilo.

Ako povedal náš kolega, ide o kľúčový moment pre európsky priemysel, ktorý potrebuje nové stimuly a nové trhy, ktoré má táto dohoda priniesť.

Takisto sa však nachádzame v ťažkom období pre zamestnanosť a zamestnanosť v Európe musíme zaručiť. Musíme takisto zaručiť, aby táto dohoda nepoškodila európsky priemysel. Preto potrebujeme silnú ochrannú doložku, takú, akú prijal Výbor pre medzinárodný obchod, ktorá pravdepodobne bude na zajtrajšom hlasovaní Parlamentu odsúhlasená a posilnená.

Komisia a Rada musia preto teraz konať. Komisia nás musí aj naďalej podporovať a obidve inštitúcie vyzývame, aby prijali zodpovednosť. Chcem zdôrazniť, že sa budeme usilovať dosiahnuť dohodu v prvom čítaní, ale musíme sa pustiť do práce. Som presvedčený, že je to možné, a čakáme na návrhy.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (ECR). – Vážená pani predsedajúca, doprava, ktorou som sem cestoval – vlak z Bruselu, v ktorom, ako viem, cestovali aj niektorí belgickí členovia Rady – mala vyše hodinové zdržanie. Telefonoval som dopredu, aby som požiadal o vyňatie svojho mena zo zoznamu, pretože svoj rečnícky čas v tomto Parlamente beriem veľmi vážne. Pokúšal som sa zatelefonovať dopredu a moja sekretárka zatelefonovala a požiadala o vyňatie môjho mena zo zoznamu rečníkov.

Ospravedlňujem sa, že vás tým zaťažujem. Vystúpil by som, keby som tu bol. Žiaľ, nepodarilo sa mi to pre dopravnú situáciu, ale moje meno aj tak zostalo na zozname. Mimochodom, plne podporujem pána Zalbu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďakujem, beriem to na vedomie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia