Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pondělí, 6. září 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

19. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám na základě článku 150 jednacího řádu.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE).(ES) Paní předsedající, článek 3 Lisabonské smlouvy připisuje Evropské unii odpovědnost za hospodářskou, sociální a územní soudržnost a za solidaritu mezi členskými státy. Soudržnost a především soudržnost územní tedy patří k hlavním cílům Unie, jejichž účelem je zajistit harmonický rozvoj a odstranění rozdílů mezi regiony. Lisabonská smlouva rovněž zmiňuje podporu ostrovních regionů.

Hovořím o tom, jelikož španělská vláda oznámila snížení dotací na zlevněné lety místním obyvatelům na Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy a ostrovy Ceuta a Melilla. Jinými slovy má v úmyslu omezit slevy pro obyvatele těchto regionů. Pro ně má letecká doprava zásadní význam. Není to jen jedna z možností, naopak, jsou na ní závislí, jelikož je to jejich jediný kontakt s okolním světem, takže zachování slev těmto regionům zajistí rovné příležitosti a schopnost obstát v konkurenci.

Vyzývám Parlament, aby tuto územní soudržnost podpořil, a věřím, že španělská vláda zrušení slev přehodnotí.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Paní předsedající, dámy a pánové, je nám všem známo, že lhát se nemá. Víme, že pokud někdo něco slíbí, a pak to nedodrží, je to podvodné jednání. Před šesti lety probíhala jednání o přistoupení Lotyšska k Evropské unii, při nichž lotyšská vláda slíbila evropskému komisaři pro rozšíření, že vyřeší problém osob, které žijí na území Lotyšska, ale nejsou jeho občany. Do dnešního dne tato otázka nebyla vyřešena. Lotyšsko již dlouho patří k EU, avšak 300 tisíc lidí v Evropě, kteří žijí v Lotyšsku, doposud nemá žádný status. Zdá se mi, že lži na evropské úrovni vešly do módy. Snad se mýlím. A pokud se nemýlím, pak je třeba tento problém vyřešit. Je to velmi důležité. Děkuji vám za pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). – Paní předsedající, při mnoha příležitostech jsme hovořili o problémech spojených s pásmem Gazy, o jeho ekonomické blokádě ze strany Izraele a o bídě, která je jejím přímým důsledkem, často však nemáme šanci pochvalně se vyjádřit k některým dobrým věcem, které se tam dějí.

V průběhu léta byly v tomto pásmu vytvořeny dva světové rekordy, kterých dosáhly děti. Sedm tisíc dětí překonalo světový rekord v driblování a za účasti podobného počtu dětí padl i další světový rekord, a to v pouštění draků. Stojí za tím agentura UNRWA, která tam pořádá program letních táborů pro děti a nabízí jim možnost zapojit se do aktivit i přes strašlivou situaci, v níž se nachází.

Doufám, že tato sněmovna jim k tomuto úspěchu poblahopřeje a mějte na paměti, že polovina obyvatel pásma Gazy nedosahuje věku osmnácti let. Pro nikoho nehlasovali. Nejsou zodpovědní za žádný problém nebo konflikt, k nimž v této oblasti dochází. Snaží se jen vést normální život a mít naději a přání do budoucnosti. Rovněž děkuji agentuře UNRWA, její organizaci a všem Palestincům, kteří v této oblasti pracují a umožňují konání těchto letních táborů.

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi (Verts/ALE).(FR) Paní předsedající, mezinárodní tisk přinesl povzbudivé zprávy z Baskicka. Jeden z protagonistů ozbrojeného konfliktu, separatistická organizace ETA, se veřejně vyjádřila ve prospěch politického mírového řešení. Ve svém prohlášení se zmiňuje o ukončení vojenských zásahů, které překračuje pouhé příměří, o němž informovala média, a o zavedení mezinárodní kontroly, do níž se Evropská unie musí v plné míře zapojit.

Evropská unie již rozhodujícím způsobem přispěla k naplnění a konsolidaci mírového procesu v Severním Irsku v roce 1998. V Baskicku se Evropská unie rovněž musí zhostit svých dalekosáhlých povinností, aby nově obnovená naděje nemohla být zmařena předsudky, které nám neustále předhazují konzervativci. Evropský parlament musí zajistit, že se chopí každé příležitosti k šíření míru, konečně i do Baskicka, které se nachází v samém srdci Evropské unie.

Paní předsedající, chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že baskický konflikt se odehrává v samém srdci Evropské unie. Vrhá nebezpečný stín na demokracii, a tudíž je v nejvyšším zájmu Unie aktivně pracovat na dosažení mírového řešení.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Paní předsedající, každý členský stát EU se potýká s tím, že v současné době je třeba šetřit. V celé Evropě dochází k radikálním škrtům veřejných výdajů, přesto jsou daňoví poplatníci každý rok nuceni finančně dotovat narůstající výdaje samotné Evropské unie. Měli bychom si položit otázku, proč nejvyšší priorita tohoto Parlamentu nespočívá v ochraně daňových poplatníků, které zastupujeme, a ve snížení výdajů EU.

Je zcela nelogické, že v členských státech jsou snižovány výdaje na právo, pořádek, vzdělávání a další nezbytně nutné veřejné služby, avšak EU podobná ukázněnost chybí. Řadě pracovníků ve veřejném sektoru byly zmrazeny nebo dokonce sníženy platy - zajímalo by mě, do jaké míry se zde přítomný komisař zachová solidárně. Snižují-li členské státy výdaje o 20 % v reálných hodnotách na období dalších pěti let, měli bychom žádat, aby EU učinila totéž. Parlament by měl vyzvat Komisi ke snížení svých výdajů a k tomu, aby nevyužité prostředky vrátila členským státům.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Paní předsedající, úvěrová krize v eurozóně, která mou zemi, Řecko, na naléhání Evropské unie přivedla k Mezinárodnímu měnovému fondu, poukázala na vážné sociální a demokratické nedostatky v Evropské unii, a ještě závažněji v Lisabonské smlouvě.

Kromě sociálních tahů (v Řecku byly například zrušeny kolektivní smlouvy) máme tedy i politické tahy, kdy řádně zvolená řecká vláda nemohla schválit rozhodnutí, jelikož všechno již bylo určeno v memorandu podepsaném mezi Evropskou unií a Mezinárodním měnovým fondem, Evropský parlament nemohl přijmout usnesení, jímž by tato rozhodnutí byla schválena nebo zamítnuta, a kdy se o všech těchto věcech rozhodovalo prezidentskými dekrety.

Chtěl jsem však poukázat na to, že i na evropské úrovni máme politické tahy, jelikož v souladu s článkem 122 byl vytvořen finanční mechanismus, jímž je evropským státům umožněno brát úvěry, a ani občané ani Evropský parlament nebyl požádán o vyjádření.

Jinými slovy došlo ke změně statutu, a proto vás, paní předsedkyně, žádám, abyste tuto záležitost vznesla a zajistila její projednání v Evropském parlamentu v souladu s článkem 218 o uzavírání mezinárodních dohod.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). – Paní předsedající, jako poslanec Evropského parlamentu za Wales jsem s velkým znepokojením přijal zprávu o plánu pana komisaře Lewandowskiho zrušit britský rabat. Pan Lewandowski se domnívá, že systém britského rabatu již nelze ospravedlnit, jelikož rozpočet EU prošel zásadními změnami a rabat tak ztratil svůj původní důvod.

Pane Lewandowski, sám sebe označujete za čestného zprostředkovatele, vysvětlete mi tedy, z jakého důvodu se od Britů neustále žádá, aby platili více. V čem spočívá ta čestnost?

Možná je vám známo, že příspěvek britských daňových poplatníků na posílení eura v rámci Mezinárodního měnového fondu dosáhne 10 miliard GBP. Kromě toho nás žádají o finanční podporu Řecka, Lotyšska a Maďarska, které prochází hospodářskými obtížemi. Vypadá to, že Británie bude nucena celkem zaplatit asi 23 miliard GBP na podporu eura. Ještě něco? Kolik ještě budeme muset zaplatit? EU žádá vlády členských států o snížení jejich veřejných výdajů, je však zcela zvrácené, že rozpočet samotné EU na příští období narůstá. Jak dlouho budeme muset platit za EU a za euro? Jaké výhody vyplývají britským občanům z toho, že jsou součástí této falešné unie?

(Předsedající řečníka přerušila)

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Paní předsedající, dámy a pánové, v Maďarsku jsme minulý týden oslavili sedmdesáté výročí Druhé vídeňské arbitráže. Na jejím základě bylo Maďarsku navráceno území severního Sedmihradska, což mělo být jistou kompenzací za nespravedlnost, kterou Evropa vůči Maďarsku prokázala uzavřením Trianonské mírové smlouvy po první světové válce. Touto arbitráží, Druhou vídeňskou arbitráží, Evropa uznala, že Trianonská mírová smlouva byla smlouvou špatnou. Po druhé světové válce bylo však severní Sedmihradsko opět od své vlasti odtrženo. Hnutí za lepší Maďarsko věří, že po sedmdesáti letech se maďarský národ opět spojí, a to co nejdříve v rámci Evropské unie bez hranic. Vyzývám Evropský parlament, aby se nestavěl zády ke snahámzemských regionů Érmellék a Székely o autonomii. V regionu Székely jsem si před třemi měsíci otevřel kancelář, abych mohl přímo vyslyšet stížnosti etnických Maďarů za našimi hranicemi. Vyzývám své kolegy, doporučuji jim, aby na co největším počtu možných míst rovněž otevřeli kanceláře, v Baskicku, v Jižním Tyrolsku...

(Předsedající řečníka přerušila)

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(FR) Paní předsedající, chtěla bych zmínit problém, který se nyní objevuje na titulních stranách sdělovacích prostředků, a to integraci romské komunity v Evropě. Zítra proběhne rozprava s Komisí a Radou. Doufám, že přinese výsledky, že se Komise chopí své role prosazovat evropské právní předpisy a že spor, který vznikl ve Francii, nepovede k nekonečným množstvím vyumělkovaných populistických projevů.

Romové v dnešní době skutečně nepotřebují stranické spory. Potřebují vytvoření opravdové evropské strategie, která přinese trvalá řešení jejich integrace. S tímto vědomím se musíme zaměřit na přístup ke vzdělání, zvážit zavedení vhodných vzdělávacích kurzů, které tvoří nedílnou součást strategie 2020, podpořit přístup ke zdravotní péči – konzultacím, léčbě, lékům, plánování rodičovství – a především, nalézt řešení trvalého začlenění romských obyvatel do trhu práce.

Konečně, k úspěchu dopomůže využití evropských fondů, které jsou pro tuto integraci vyčleněny. Musíme tedy zajistit, aby je členské státy využívaly s rozvahou.

Nenechme si ujít příležitost s tímto problémem se vypořádat, abychom mohli k integraci romského obyvatelstva zaujmout inteligentní přístup.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Schengen je společný prostor, který podporuje svobodu pohybu. Domnívám se, že Rumunsko splňuje stanovené požadavky v oblastech, které do nynějška prošly náležitým přezkoumáním. Tento stav potvrdily všechny doposud provedené hodnotící mise a očekává se, že proces posuzování bude dokončen do konce letošního roku.

V této souvislosti pevně věřím, že Rumunsko je způsobilé efektivně řídit migrační toky na vnějších hranicích schengenského prostoru v souladu s normami, které dodržují stávající členské státy schengenského prostoru, jež se těmito záležitostmi v současné době zabývají.

Tato skutečnost však nemá nic společného s pohybem evropských občanů v Evropské unii. Cílem koordinace na úrovni EU by tudíž mělo být zlepšení situace Romů v celé Evropě, nikoli omezování práv občanů. Za zcela nepřijatelné rovněž považuji spojování romské problematiky s dalšími oblastmi, jako je vstup Rumunska do Schengenského prostoru.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Paní předsedající, chtěla bych odsoudit skutečnost, že dne 28. srpna zbila marocká policie prosaharské aktivisty ve městě El Aaiún.

Zcela správně kritizujeme porušování lidských práv na Kubě, ve Venezuele a v Hondurasu a stejně se musíme stavět k Izraeli, Číně a Maroku; opět jsme tak neučinili, a tím riskujeme svou věrohodnost ve světě a v Evropě.

Hovoříme-li o základních právech, nemohu jako občanka Evropy a Baskicka opomenout skutečnost, že separatistická organizace ETA včera vyhlásila příměří, neučinila však krok, v nějž jsme doufali. Chceme, aby ukončení její činnosti bylo trvalé a aby jej mohly ověřit nezávislé třetí strany. Chceme, aby se ETA navždy zřekla násilí a uznala rozsah škod, které jím způsobila.

Budoucnost Baskicka je pouze v rukou baskické společnosti a jejích demokraticky zvolených zástupců. Vyzývám Parlament, aby od organizace ETA žádal splnění těchto minimálních požadavků, a já budu pracovat na příslušných iniciativách, jimiž bude možné toho dosáhnout.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). (PL) Během prázdnin došlo k dalším případům porušování lidských práv ze strany našeho východního partnera, Ruska. V Ingušsku a Dagestánu jsme zaznamenali několik únosů a dále opakované zákazy konání demonstrací. Stalo se to 31. července, 30. srpna a 31. srpna. Mezi zadrženými byli Lev Ponomarev, Sergej Udaltsov, Michail Sznaider, Andrei Dmitrev, Aleksandr Gudimov a Andrej Pivarov. Dne 25. srpna byl během koncertu irské kapely U2 v Moskvě zavřen a zničen stánek organizace Amnesty International. Dle mého názoru by politováníhodné události tohoto druhu měly být vždy součástí rozhovorů, které s našimi východními partnery vedou všechny orgány EU.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Letos v létě se ani díky sezónním pracím nepodařilo snížit míru nezaměstnanosti: podle nejnovějších údajů Eurostatu činí průměrná nezaměstnanost v eurozóně 10 % aktivního obyvatelstva, u mladých lidí v Evropské unii však tento poměr přesahuje 20 %.

Závažnost tohoto problému je o to větší, že Evropská komise, Rada a vlády členských států mu nepřipisují větší význam a trvají na striktním uplatňování Paktu stability a růstu a úsporných opatření, čímž vedou budoucí generaci mladých lidí do záhuby. V některých zemích, například ve Francii, dokonce přistupují k opatřením, kdy hromadně vyhošťují skupiny romských občanů nebo je navrací do jejich států, což je podpora rasismu a xenofobie na úrovni státu samotného. Tyto postoje jsou nepřijatelné a zaslouží si, abychom je odmítli; stejně tak jednoznačně poukazují na to, že svoboda pohybu ve skutečnosti platí pouze pro kapitál a zboží. Je nezbytně nutné s těmito politikami skoncovat. Ochrana lidských práv a tvorba pracovních míst, v nichž jsou zaručena lidská práva, mají pro Evropskou unii zásadní význam.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) V Evropské unii každým rokem bohužel shoří několik set tisíc hektarů lesů. Jen v letošním roce přesahuje požárem zničené území v Portugalsku 100 000 hektarů. Ani chráněné oblasti, jako je Peneda-Gerês, zkáze neunikly: pouze v tomto národním parku shořelo více než 8 000 hektarů.

Tyto katastrofy se objevují opakovaně, ničí přírodní a kulturní dědictví, vedou k nenapravitelnému narušení biologické rozmanitosti, ničí infrastrukturu a prohlubují problémy v životním prostředí. Evropská unie neinvestuje do požární prevence. Řada těchto požárů je navíc důsledkem dezertifikace a neexistence politiky pro venkovské oblasti. Tvrdím tedy, že je nejvyšší čas, že je bezodkladně nutné, aby Evropská unie přijala strategii pro prevenci lesních požárů a aby zintenzívnila programy zajišťující podporu venkovským oblastem.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Uplynuly tři měsíce od chvíle, kdy se László Tőkés stal jedním z místopředsedů Evropského parlamentu.

Pan Tőkés po svém kontroverzním zvolení bohužel potvrdil obavy těch, kdo varovali před riziky vyplývajícími z volby člověka, který je zarytým zastáncem separatismu na základě etnických měřítek a jenž rozsévá nenávist v oblasti, kde nové členské státy EU usilují o zhojení ran z minulosti a o usmíření v duchu sjednocené Evropy.

Ve své nové funkci místopředsedy pan Tőkés bohužel ve svých extremistických šovinistických poselstvích přitvrdil a zašel tak daleko, že podněcoval pouliční shromáždění na podporu etnické územní samosprávy pro některé oblasti v Rumunsku. Tento krok představuje závažný útok na integritu členského státu Evropské unie.

Z tohoto důvodu a s ohledem na postoje László Tőkése, které jsou v rozporu s evropskými hodnotami a normami, žádám, aby jeho pravomoci vyplývající z funkce místopředsedy Evropského parlamentu byly podrobeny diskusi a následně odebrány.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Paní předsedající, jak možná víte, v minulém týdnu jsme dokončili jednání o balíčku o finančním dohledu, o němž budeme hlasovat na příštím plenárním zasedání. S potěšením vám mohu oznámit, že jsme až do konce hájili návrh, aby se v prvních pěti letech stal předseda Evropské centrální banky automaticky předsedou Evropského výboru pro systémová rizika.

Tato reforma je dle mého názoru velmi důležitá. Obnáší mnohem větší zapojení Evropské centrální banky do finančního dozoru nad evropskými finančními trhy a orgány. Znamená to, že pan Trichet bude při svých pravidelných slyšeních v tomto Parlamentu muset odpovídat i na otázky týkající se finančního dohledu, nejen stability cen.

Jako liberál věřím více v reformy než v revoluci. Díky této reformě budou obvyklé postupy finančních institucí, které stály u zrodu této krize, obtížněji proveditelné.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL).(PT) Před několika dny byli v portugalském městě Arouca propuštěni pro nadbytečnost všichni zaměstnanci továrny na výrobu obuvi, a to pouhou textovou zprávou a bez dalšího vysvětlení. Tento případ zde uvádím, jelikož se bohužel jedná o do očí bijící příklad zneužití hromadného propouštění v Evropě. Popírá veškeré právní předpisy EU a jakékoli známky logiky, respektu a důstojnosti.

Od počátku krize pozbylo 8 milionů lidí v Evropě zaměstnání a celková nezaměstnanost dosahuje 25 milionů; kolik z nich bylo propuštěno podobně hanebným způsobem? Řekla bych, že jejich počet bude bohužel narůstat. Evropská unie tvrdí, že má dlouhou tradici ochrany práv pracujících. Nicméně, současná legislativa nefunguje. Jaká další opatření s ohledem na tuto skutečnost Komise přijme? Z tohoto důvodu má tento problém takový význam. Pro propouštění, k němuž došlo v městě Arouca, neexistuje ospravedlnění. Propuštění zaměstnanců pomocí textové zprávy je sice inovací, která však není prospěšná: slušně řečeno patří k těm nejhorším.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). – Paní předsedající, Anglo Irish Bank se stala rozkládající se mrtvolou korporátního bankovnictví. Lehkomyslnost této banky ji přivedla do situace, kdy jí byla poskytnuta finanční výpomoc ve výši 25 miliard EUR, alespoň podle toho, co nám bylo řečeno. Nyní se předpokládá, že tato částka dosáhne 35 miliard EUR.

Skutečnost je taková, že irská vláda neví. Jednoduše tipuje. My však víme, že to irského daňového poplatníka stojí 210 milionů EUR týdně. Dále víme, že zveřejněné ztráty za prvních šest měsíců letošního roku dosahují výše 8,2 miliard EUR a že se situace zhoršuje.

Irský ministr financí je tento týden v Bruselu a usiluje o to, aby mu EU povolila pokračovat ve finanční výpomoci. Vyzývám Komisi a komisaře pro hospodářskou soutěž, aby mu co možná nejotevřeněji vysvětlili, že tuto banku je třeba zavřít ne za deset let, jak to chce irská vláda, ale za dva nebo tři roky. Takovou rozhazovačnost si nemůžeme dovolit.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D).(ES) Paní předsedající, v současné chvíli čeká 33 chilských horníků v podzemí na záchranu. Mají naprostou podporu Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, spolu s horníky v dolech a na ulicích v Asturii, Bierzu, Aragonie a Palencie, kteří žádají o záchranu evropského uhelného průmyslu.

Tato záchrana je nyní v rukou Evropské komise a až bude rozhodovat o platnosti španělského královského nařízení a o evropském nařízení o podpoře uhelného průmyslu, bude rozhodovat o obživě 40 tisíc španělských rodin. Přinese podporu nebo omezení investic do těžby uhlí a do technologií jeho čistého spalování, čímž rozhodne o budoucnosti řady regionů v Evropě, včetně mého vlastního, Asturias, které jsou nyní v tomto oboru na prvním místě, a o přežití našeho jediného domácího zdroje energie.

Pokud Komise hodlá přijmout rozhodnutí proti uhlí, těžebnímu průmyslu a jeho pracovníkům, musí mít na vědomí sociální, hospodářské a strategické důsledky.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund (ALDE).(SV) Paní předsedající, v loňském roce hlasoval Výbor Evropského parlamentu pro rybolov proti prodloužení dohody o partnerství v odvětví rybolovu s Guineou poté, co v hlavním městě Conakry došlo k masakru. Na podzim tohoto roku a v srpnu jsme se připravovali na to, že v Guineji proběhnou volby. Jedná se o první skutečně demokratické volby od roku 1958. Evropská unie tam naštěstí vyslala volební pozorovatele a jeden z našich kolegů je tam nyní přítomen a vede jednu z operací, jejichž cílem je sledovat volby a kontrolovat, zda probíhají demokratickým způsobem.

Tato část světa potřebuje podporu EU. V sousední zemi, Guinei-Bissau, jsme mohli zaznamenat obchod s drogami a dalšími komoditami, jejichž konečným místem určení je ve skutečnosti Evropa, přičemž drogy samotné pochází z Latinské Ameriky. Ukázalo se, že volby v Guineji jsou velmi komplikovanou záležitostí, jejich druhé kolo tudíž muselo být odloženo na 19. září z důvodu rozsáhlých volebních podvodů. Je důležité, abychom to tady v Parlamentu vzali na vědomí a naše úsilí zaměřili na podporu situace v západní Africe.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Můj projev se týká referenda, které se konalo včera v Moldavské republice a při němž byli jeho občané vyzváni k vyjádření, zda souhlasí s přímou volbou svého prezidenta. Tato změna by byla ukončila dlouhodobou patovou politickou situaci v Kišiněvě.

Komunisté v Moldavsku vyzvali k bojkotu referenda. Jejich strategie byla bohužel úspěšná, neboť referendum nemohlo být uznáno z důvodu nízké volební účasti.

Místní opozice, koalice demokratických stran v Kišiněvě, musí tuto prohru překonat a zejména spolknout vlastní hrdost. Věřím, že pak musí této zemi dopomoci k tomu, aby pokračovala v cestě směrem k Evropě. Volby, které se mají konat v listopadu, budou klíčovým politickým testem, co se týče posunu Moldavska blíže k naší Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D).(RO) Jak jste slyšeli, Moldavská republika se již přes rok nachází v bezvýchodné politické situaci. Nicméně všichni jsme si vědomi toho, že za velmi krátkou dobu, kterou tento stát měl k dispozici, učinil obrovské kroky směrem k Evropské unii.

Včerejší referendum skutečně mohlo ukončit patovou politickou situaci v Moldavské republice a posunout ji blíže k Evropské unii. K tomu však nedošlo. Nicméně se nedomnívám, že by to znamenalo vítězství komunistů na úkor Aliance pro evropskou integraci, dle mého názoru se jedná pouze o malou překážku na cestě Moldavské republiky k Evropské unii.

Jsem přesvědčen o tom, že Moldavské republice musí být i nadále nabízena podpora a povzbuzení, jelikož tato země v plné míře prokázala, že její osud je spojen s Evropou.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak (ALDE).(BG) Paní předsedající, v červnu se poprvé objevily protesty imámů a muftíů ze všech 1 200 muslimských rad v Bulharsku a nyní se stále šíří. V sobotu bylo sídlo hlavního muftího obsazeno příslušníky bezpečnostní služby vyslanými předsedou nejvyšší muslimské rady, Nedimem Gendzhevem, jehož soud jmenoval proti vůli lidu. Příslušníci bezpečnostních složek zabránili zaměstnancům ve vstupu do budovy mnoho dní před muslimským svátkem Eid al-Fitr. Muftíové předložili 213 tisíc podpisů na podporu svého legitimního vedení, které bylo zvoleno v roce 2009, jejž však soud stále odmítá vzít na vědomí. Tato absurdní situace poukazuje na to, že stát hrubým způsobem zasahuje do samosprávy náboženských komunit na základě zásady „rozděl a panuj“.

Muslimové v Bulharsku jsou oběťmi nezákonných činů, jimiž je porušována zásada právního státu kvůli netečnosti soudů a vlády, která není schopna občanům zaručit svobodu sdružování a náboženského vyznání. Z toho důvodu žádám, aby Evropská komise zahájila speciální vyšetřování tohoto případu.

Děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Paní předsedající, rád bych se stručně vyjádřil na téma agentur v EU. Dnes mi o evropských agenturách vyšla ve Vídni malá brožura. V rámci její přípravy jsem provedl výzkum, z nějž vyplynulo, že zahrneme-li výkonné agentury, decentralizované agentury a agentury Rady, napočítáme v příštím roce více než čtyřicet agentur. Vyjde nás to na 1,7 miliard EUR ročně a v této druhé utajené evropské byrokracii bude zaměstnáno přibližně 7 tisíc úředníků.

Tento rychlý nárůst a problémy, které způsobil, jsou v současné době velmi dobře známy. Nyní naléhavě potřebujeme řešení. Ve své knize jsem vypracoval jedenáctibodový plán, jímž lze ušetřit 500 milionů EUR z peněz daňových poplatníků ročně. Všichni občané ode mne mohou získat zdarma výtisk této brožury přes mé webové stránky.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Tragická událost, která se minulé pondělí odehrála na Slovensku v Devínskej Novej Vsi u Bratislavy a jež si vyžádala život osmi slovenských občanů, šokovala a zarmoutila celé Slovensko. Kromě zmařených životů způsobila střelba ze samopalu zranění dalším patnácti osobám. Motivem byly podle dosavadního vyšetřování špatné sousedské vztahy, které s největší pravděpodobností labilního jedince podnítily k tomuto ohavnému činu. Nebyl však rasově motivovaný, jelikož pouze jedna z osmi obětí byla romského původu.

Orgány reagovaly rychle, zásah zvláštní policejní jednotky byl přiměřený a vláda nyní sleduje důsledné vyšetřování tohoto brutálního činu a prostřednictvím své politiky bude podporovat kroky vedoucí ke zvýšení bezpečnosti občanů a ochrany jejich práv. Zvláštní pozornost bude věnována takzvaným rizikovějším oblastem a přehodnocení. Ještě bych chtěl dodat, paní předsedající, že Slovenská republika uctila památku obětí dnem národního smutku.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). – Paní předsedající, členské státy seškrtávají veřejné výdaje a já bych chtěl zdůraznit roli, kterou může EU sehrát v pomoci při hledání způsobů hospodářské obnovy.

EU má k dispozici mnoho důležitých prostředků, včetně sedmého rámcového programu, fondu pro plán rozvoje venkova a strukturálních fondů.

Nedávným příkladem dobrého využití těchto finančních prostředků je dnešní oznámení, že v Port Talbot ve Walesu bude využito 107 milionů GBP na přístupovou komunikaci. Více než 50 milionů GBP z těchto prostředků pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky tomuto významnému projektu se celá nová oblast města otevře budoucí regeneraci a já chci především poblahopřát radě hrabství Neath Port Talbot County a samozřejmě velšskému shromáždění.

Musíme zajistit, aby tento druh financování pokračoval až do roku 2011 a dále do nového finančního výhledu po roce 2013.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Paní předsedající, zabezpečení dodávek energie je velmi důležitou součástí strategie 2020. Bez ní je skutečně obtížné si představit, jak by bylo možné splnit jakýkoli cíl.

Každý stát samozřejmě doufá, že dosáhne cílů, které jsou v této agendě pro oblast obnovitelných zdrojů energie stanoveny, ale i pokud se jim to podaří, budeme nadále závislí na zdrojích ze třetích zemí. V současné době má většina zemí uzavřeny jednostranné dohody. Je na čase, abychom přistoupili k dohodám multilaterálním. Usnadňuje nám to článek 194 Lisabonské smlouvy.

Doufám, že bychom mohli dosáhnout situace, kdy, stejně jako máme společnou zemědělskou politiku a společnou rybářskou politiku, budeme mít i společnou energetickou politiku, zejména co se týče jednání se třetími zeměmi – za prvé s cílem zajistit dodávky energie a za druhé zaručit, aby země jako Rusko nemohly zneužívat svého výhodného postavení, čehož jsme byli svědky za uplynulý rok nebo dva.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Stravování má velký vliv na náš fyzický a duševní vývoj i na náš dlouhodobý zdravotní stav.

Nezdravý způsob stravování je určujícím faktorem u nemocí jako je cukrovka, rakovina a onemocnění srdce. Z toho důvodu je důležité, aby nejen dospělí, ale především děti měli k dispozici přiměřené vzdělávání v oblasti výživy. Klíčovou roli ve vzdělávání o zdravém stravování mají ve skutečnosti především školy.

Ráda bych rovněž upozornila na spojování hraček s nekvalitní stravou a varovala před ním a před nepříznivými důsledky, které z něj vyplývají.

S tímto vědomím musíme zajistit, aby Evropská komise co nejdříve začala zdraví našich dětí a jejich vzdělávání v oblasti stravování a věnovat pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Paní předsedající, každý z nás klade důraz na nezbytnost investovat do vzdělávání a do společnosti založené na znalostech, k čemuž využíváme všechny možné prostředky. Současně si však musíme povšimnout nekvalitních textů, které jsou v oběhu v každé evropské zemi, a odsoudit je.

Dovolte mi uvést příklad z Řecka: v Řecku musí studenti složit přijímací zkoušky na vysoké školy. Student, který v nich dříve chtěl uspět, musel dle ustanovení řecké vlády získat známku 10, jinými slovy studenti museli získat 10 ze 20 možných bodů, aby mohli nastoupit na vysokou školu.

Řecká vláda nedávno z nepochopitelných důvodů tuto podmínku zrušila. V důsledku toho se nyní na řecké vysoké školy mohou dostat studenti, kteří získali 0,91 bodů z 20. Kdyby nic jiného, alespoň toto je třeba změnit. Všichni musíme podobné kroky odsoudit a tím podpořit vysokoškolské vzdělávání v celé Evropě.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) Dobrou zprávou je, že hospodářská situace v regionu střední a východní Evropy rovněž zaznamenala posun k lepšímu. Také jsme svědky toho, že hospodářské vyhlídky Maďarska se zlepšily, avšak mezinárodní hodnocení jeho hospodářské situace se do jisté míry zhoršilo. Z toho důvodu nemůžeme v následujících šesti měsících očekávat pokles krátkodobých úrokových sazeb. Tato situace přináší devalvaci úvěrů v cizí měně, na něž uzavřelo smlouvy přibližně 1,5 milionu Maďarů a jež tyto občany přivedlo do situace, kdy jim může hrozit vystěhování. Zdvořile žádáme evropskou správu, aby vynaložila veškeré úsilí, jímž zajistí obnovení důvěry v Maďarsko a posílení maďarského forintu díky obnovené důvěře zahraničních investorů. Před počátkem zimy to má obrovský význam pro 1,5 milionu lidí, kteří se potýkají s dluhy v cizí měně.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Paní předsedající, La Macarena je nejen temperamentní tanec, ale rovněž jméno malého městečka v srdci Kolumbie, které má smutnou pověst. V roce 2009 si tam místní zemědělci stěžovali na kontaminovanou vodu. Hrobník pracující v La Macarena nyní tvrdí, že pohřbil asi 2 tisíce anonymních těl.

Delegace politiků a odborářů se v La Macarena zúčastnila slyšení, jehož koordinaci zajistila organizace Justice for Colombia (Spravedlnost pro Kolumbii). Mnozí účastníci slyšení strávili celé dny na cestě džunglí, aby se mohli podělit o své osobní příběhy o příbuzných, kteří byli uneseni, jimž bylo vyhrožováno a již nakonec zmizeli. Pořadatelé nám dva dny nato sdělili, že jim bylo vyhrožováno smrtí. Viděli jsme zmíněný hromadný hrob, jejž střeží vojáci, kteří jsou rovněž podezřelí ze spoluúčasti na vraždách.

Mezi všemi zeměmi na světě právě v Kolumbii dochází k nejvyššímu počtu případů násilného zmizení osob. Devadesát procent násilných činů zůstává bez trestu. Rychlé uzavření dohody o volném obchodu EU by bylo jen odměnou za systematické porušování lidských práv v Kolumbii.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D).(FR) Paní předsedající, na toto téma pravě proběhla rozprava, ráda bych však ještě jednou upozornila na situaci Sakíneh Mohammadí-Aštiáníové, která byla íránskou vládu odsouzena k smrti a jíž každý den hrozí poprava naprosto barbarským rituálem ukamenování.

Minulý víkend byla odsouzena k dalším devětadevadesáti ránám bičem za to, že v britském tisku byla zveřejněna fotografie ženy s odkrytou hlavou. Na fotografii však byla jiná žena, ale omluva daných novin tento nový rozsudek nezměnila. Vzniklo velké solidární hnutí, které usiluje o záchranu paní Mohammadí-Aštiáníové a o odsouzení těchto ohavných praktik.

Ve které zemi je v jedenadvacátém století možné černé na bílém v trestním zákoníku popsat velikost kamenů, které mají být vrhány na odsouzené vězně a jimiž mají být zabiti? Tou zemí je Írán.

Pouze díky zapojení mezinárodní a politické komunity bylo možné v uplynulých několika letech zabránit kamenování, a tato komunita rovněž může způsobit odchod íránské vlády. Máme povinnost, jako politici, jako občané a jako lidské bytosti zabránit uplatnění praktiky, která není ničím menším než vraždou. Vyzývám proto Evropskou unii, aby přijala opatření k záchraně paní Mohammadí-Aštiáníové.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí