Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 6. september 2010 - Strasbourg EUT-udgave

19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager i henhold til forretningsordens artikel 150.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE).(ES) Fru formand! Lissabontraktatens artikel 3 giver EU ansvar for økonomisk, social og territorial samhørighed og for solidaritet mellem medlemsstaterne. Denne samhørighed, især territorial samhørighed, er derfor et af EU's vigtigste mål for at sikre harmonisk udvikling og udrydde regionale uligheder. Lissabontraktaten omtaler også støtte til øområder.

Jeg har taget ordet, fordi den spanske regering har bekendtgjort nedskæringer i de tilskud, der har til formål at reducere prisen på flyvninger til Balearerne, De Kanariske Øer, Ceuta og Melilla for indbyggerne. Med andre ord har den til hensigt at beskære rabatterne for indbyggerne. Beboere i disse regioner betragter flyrejser som meget vigtige. Det er ikke et valg. De er afhængige af flyrejser som den eneste måde at have kontakt til omverdenen på, og derfor vil en bibeholdelse af rabatterne sikre, at disse regioner har lige muligheder og kan konkurrere.

Jeg opfordrer Parlamentet til at støtte denne territoriale samhørighed, og jeg forventer, at det vil få den spanske regering til at genoverveje fjernelsen af disse rabatter.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Fru formand, mine damer og herrer! Vi ved godt, at man ikke må lyve. Vi ved, at når man lover noget, men så ikke gør det, man har lovet, er det udtryk for uærlighed. Under Letlands forhandlinger om tiltrædelse til EU for seks år siden lovede Letland EU's udvidelseskommissær, at det ville få løst problemet med ikkelettiske statsborgere. Problemet er endnu ikke løst. Letland har længe været en del af EU, men 300 000 mennesker i Europa, der bor i Letland, har fortsat ingen status. På mig virker det, som om det er blevet moderne at lyve på europæisk plan. Måske tager jeg fejl. Hvis jeg tager fejl, må problemet løses. Det er meget vigtigt.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Fru formand! Vi har ved mange lejligheder drøftet problemet i forbindelse med Gaza og den økonomiske blokade, der opretholdes af Israel, og den elendighed, den forårsager, men vi har sjældent lejlighed til at fejre nogle af de gode ting ved Gaza.

I løbet af sommeren blev der sat to verdensrekorder af børn der. 7 000 børn slog verdensrekorden i at drible med basketballs, og et lignende antal børn slog verdensrekorden for drageflyvning. Alt sammen takket være UNRWA og de sommerlejre, de arrangerer for yngre børn, så de har noget at lave under de meget alvorlige omstændigheder.

Jeg håber, Parlamentet vil gratulere børnene med deres præstation og huske, at halvdelen af befolkningen i Gaza er under 18. De har ikke stemt på nogen. De er ikke ansvarlige for nogen af områdets problemer eller konflikter. De ønsker bare et normalt liv og at have håb for fremtiden og noget at stræbe efter. Jeg takker også UNRWA og dets organisationer og alle de palæstinensere, der arbejder for det, for at gøre disse sommerlejre mulige.

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi (Verts/ALE).(FR) Fru formand! Den internationale presse har givet os opmuntrende nyt fra Baskerlandet. En af hovedaktørerne i den væbnede konflikt, ETA, har netop iværksat et offentligt initiativ til fordel for en fredelig, politisk løsning. Deres erklæring omtaler et stop for militære aktioner, der rækker længere end den simple våbenhvile, som medierne har rapporteret, og som indebærer iværksættelse af international overvågning, hvilket EU må tage sin fulde del i.

EU har allerede bidraget afgørende til gennemførelsen og siden konsolideringen af fredsprocessen i Nordirland i 1998. EU må også leve op til sit store ansvar i Baskerlandet, så det fornyede håb, vi oplever for tiden, ikke undermineres af alle de forudfattede meninger, som konservative personer konstant bringer frem. Parlamentet må sørge for at gribe enhver mulighed for at sprede fred, i det mindste i Baskerlandet, som ligger midt i EU's hjerteland.

Jeg vil endnu en gang understrege, at den baskiske konflikt finder sted lige i hjertet af EU. Det er en farlig skamplet på demokratiet, og EU har derfor alt at vinde ved aktivt at arbejde for en fredelig løsning.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR).(EN) Fru formand! Alle EU's medlemsstater står over for en tid med økonomiske stramninger. I hele Europa skæres der radikalt ned i de offentlige udgifter, og alligevel tvinges skatteyderne til at finansiere EU's voksende forbrug år efter år. Vi må spørge os selv, hvorfor Parlamentets højeste prioritet ikke er at beskytte de skatteydere, vi repræsenterer, og nedbringe EU's udgifter.

Det er absurd, at mens udgifter til lov og orden og uddannelse og andre vigtige offentlige tjenesteydelser skæres ned derhjemme, udviser EU ingen tilsvarende disciplin. Ansatte i den offentlige sektor har fået fastfrosset eller endda beskåret deres løn – jeg spekulerer på, hvor stor solidaritet, kommissæren, der sidder der, vil vise dem. Hvis medlemsstaterne skærer deres forbrug ned med 20 % i faste priser over de næste fem år, bør vi forlange, at EU gør det samme. Parlamentet må forlange, at Kommissionen reducerer sine udgifter og betaler de ubrugte penge tilbage til medlemsstaterne.

 
  
  

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Fru formand! Lånekrisen i euroområdet, som efter krav fra EU har ført mit land, Grækenland, til Den Internationale Valutafond, har understreget det alvorlige sociale og demokratiske underskud i EU og, hvad vigtigere er, i Lissabontraktaten.

Ud over sociale kup (f.eks. de annullerede overenskomster i Grækenland) har vi derfor også politiske kup, hvor den valgte regering i Grækenland har undladt at gennemføre beslutninger, fordi alt dette er blevet udstukket i det notat, der er underskrevet sammen med EU og Den Internationale Valutafond, Parlamentet har undladt at vedtage en beslutning, der godkender eller forkaster disse beslutninger, og alt dette besluttes i præsidentielle dekreter.

Men det, jeg ville påpege, er, at vi også har et politisk kup på europæisk plan, eftersom hverken folket eller Parlamentet er blevet taget med på råd om den finansieringsmekanisme, der blev oprettet i overensstemmelse med artikel 122 for at gøre det muligt for landene i Europa at låne.

Der er med andre ord sket et institutionsskifte, og derfor vil jeg bede Parlamentets formand om at tage sagen op og sætte den til debat i Parlamentet i overensstemmelse med artikel 218 om indgåelse af internationale aftaler.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD).(EN) Fru formand! Som medlem af Parlamentet for Wales var det med stor bekymring, at jeg hørte om kommissær Lewandowskis plan om at afskaffe den britiske rabat. Ifølge hr. Lewandowski er rabatten ikke længere berettiget, eftersom EU's budget er ændret grundlæggende, og rabatten har mistet sin oprindelige berettigelse.

Hr. Lewandowski omtaler sig selv som en hæderlig mægler, så vil han venligst forklare mig, hvorfor briterne konstant bliver bedt om at betale mere? Hvor er hæderligheden i det?

Som De måske er klar over, vil britiske skatteydere ende med at bidrage omkring 10 mia. GBP til understøttelse af euroen som en del af Den Internationale Valutafond. Desuden bliver vi bedt om at yde økonomisk støtte til Grækenland, Letland og Ungarn, som kæmper med økonomiske vanskeligheder. Det lader til, at Storbritannien vil blive tvunget til at betale omkring 23 mia. GBP til at stive euroen af med. Hvad mere? Hvor meget mere skal vi betale? EU beder nationale regeringer om at skære ned på deres offentlige forbrug, men grotesk nok er EU's budget for næste periode vokset. Hvor længe skal vi betale for EU og euroen? Hvilken fordel er der for briterne ved at være medlem af denne uærlige union?

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Fru formand, mine damer og herrer! I Ungarn fejrede vi i sidste uge 70-års-dagen for den anden Vienna Award. Den gav Nordtranssylvanien tilbage til Ungarn for i nogen grad at afbøde den uretfærdighed, Europa udviste over for Ungarn med Trianontraktaten efter Første Verdenskrig. Med den anden Vienna Award anerkendte Europa, at Trianontraktaten var en dårlig traktat. Desværre blev Nordtranssylvanien endnu en gang vristet fra fædrelandet efter Anden Verdenskrig. Jobbik sætter sin lid til, at den ungarske nation efter 70 år igen snarest muligt vil blive forenet inden for EU uden grænser. Jeg opfordrer Parlamentet til at være åben over for de aspirationer om autonomi, som regionerne Érmellék og Székely Land nærer. For tre måneder siden åbnede jeg et kontor i Székely Land for at kunne danne mig et førstehåndsindtryk af de ting, etniske ungarer på den anden side af grænsen er utilfredse med. Jeg opfordrer mine kolleger i Parlamentet, jeg henstiller til, at de så mange steder som muligt, i Baskerlandet, i Sydtyrol …

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(FR) Fru formand! Jeg vil gerne tage den sag op, der skaber overskrifter i øjeblikket, nemlig integrationen af romabefolkningen i Europa. I morgen skal der være forhandling med Kommissionen og Rådet. Jeg håber, at den bliver produktiv, at Kommissionen vil påtage sig sin rolle som håndhæver af europæisk lovgivning, og at polemikken, der er startet i Frankrig, ikke vil medføre en uendelig række af konstruerede, populistiske indlæg.

Det, romabefolkningen har brug for i dag, er ikke partiske diskussioner. De har brug for en reel europæisk strategi med holdbare løsninger på deres integration. Set i det lys må vi fokusere på adgang til uddannelse, overveje at indføre passende kurser som en integreret del af 2020-strategien, fremme adgang til sundhedspleje – konsultationer, behandling, medicin, familieplanlægning – og frem for alt finde løsninger, der er udviklet med henblik på at integrere romabefolkningen permanent på arbejdsmarkedet.

Sluttelig vil det være med til at sikre vellykket integration, hvis de europæiske midler, der er afsat til formålet, bliver anvendt. Derfor må vi sikre, at medlemsstaterne bruger dem klogt.

Lad os ikke forspilde denne lejlighed til at tage hånd om problemet, så vi kan anlægge en intelligent tilgang til integrationen af romabefolkningen.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Fru formand! Schengen er et fælles område, der fremmer den fri bevægelighed. Jeg mener, at Rumænien opfylder kravene på de områder, der har været genstand for de relevante vurderinger, der er foretaget hidtil. Det bekræftes af alle de vurderingsmissioner, der er gennemført indtil nu, og vurderingsproceduren forventes at blive afsluttet inden årets udgang.

På den baggrund er jeg overbevist om, at Rumænien er i stand til effektivt at håndtere migrationsstrømmene ved Schengenområdets ydre grænse i henhold til de standarder, der iagttages af de nuværende Schengenmedlemsstater, der håndterer spørgsmålet i øjeblikket.

Men situationen er på ingen måde knyttet til europæiske borgeres bevægelighed inden for EU. Derfor må målet med koordinering på EU-plan være at forbedre situationen for romaer i hele Europa, ikke at begrænse borgernes rettigheder. Jeg finder det også uacceptabelt at knytte nogen som helst forbindelse mellem romaspørgsmålet og andre sager, f.eks. Rumæniens indtrædelse i Schengenområdet.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Fru formand! Jeg vil gerne fordømme, at marokkansk politi den 28. august tævede pro-Sahara-aktivister i El Aaiún.

Ligesom vi med rette kritiserer menneskerettighedskrænkelser i Cuba, Venezuela og Honduras, må også Israel, Kina og Marokko kritiseres. Det har vi endnu en gang undladt at gøre, og vores troværdighed i verden og i Europa er på spil.

Mens vi taler om grundlæggende rettigheder, kan jeg som europæisk og baskisk borger ikke ignorere, at ETA i går annoncerede våbenhvile, men uden at tage det skridt, vi havde håbet. Vi ønsker, at denne opgivelse af aktiviteter skal være permanent og skal kunne verificeres af uafhængige tredjeparter. Vi ønsker at høre ETA give afkald på vold for evigt og anerkende de skader, de har forvoldt.

Euskadis fremtid ligger alene i det baskiske samfunds og dets demokratisk valgte repræsentanters hænder. Jeg opfordrer til, at vi i Parlamentet forlanger disse minimumskrav af ETA, og jeg vil arbejde for de relevante initiativer med henblik herpå.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). (PL) Fru formand! Under pausen krænkede vores partner i øst, dvs. Rusland, igen menneskerettighederne. Vi har bemærket bortførelserne i Ingusjetien og Dagestan, og at demonstrationer ikke fik lov at finde sted ved flere lejligheder. Det skete den 31. juli, 30. august og 31. august. Nogle af de anholde er Lev Ponomarev, Sergei Udaltsov, Mikhail Sznaider, Andrei Dmitrev, Aleksandr Gudimov og Andrei Pivarov. Under en U2-koncert i Moskva den 25. august blev Amnesty Internationals stand lukket og ødelagt. Jeg synes, at denne type beklagelige hændelser altid bør indgå i de drøftelser, som alle EU-institutioner har med vores partnere i øst.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Fru formand! I sommer kunne ikke engang sæsonarbejde nedbringe arbejdsløsheden. I henhold til de seneste tal fra Eurostat er gennemsnitsarbejdsløsheden i euroområdet 10 % af den erhvervsaktive del af befolkningen, men tallet er over 20 % for unge i EU.

Det er særlig alvorligt, at Kommissionen, Rådet og de nationale regeringer ikke prioriterer problemet højere og insisterer på en begrænset anvendelse af stabilitets- og vækstpagten sammen med spareforanstaltninger. Derved undergraver de fremtiden for en generation af unge. I nogle lande såsom Frankrig udviser man endda grupper af romaer en masse eller sender dem tilbage til deres hjemlande. Det fremmer racisme og fremmedhad i selve den pågældende stat. Disse holdninger er uacceptable og fortjener at blive forkastet af os. De gør det også klart, at det i sidste ende kun er kapital og varer, der har fri bevægelighed. Der er alvorligt behov for at bryde med disse politikker. Det er afgørende, at EU forsvarer menneskerettighederne og skaber arbejdspladser med rettigheder.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) Fru formand! Flere hundrede tusinde hektar skov brænder desværre årligt i EU. Alene i år er et område på mere end 100 000 hektar brændt i Portugal. Ikke engang fredede områder som Peneda-Gerês gik fri: I denne nationalpark alene er over 8 000 hektar brændt ned.

Disse tilbagevendende katastrofer ødelægger natur- og kulturarven, medfører uoprettelige skader på biodiversiteten, ødelægger infrastrukturen og forværrer problemerne med miljøet. EU investerer ikke i brandforebyggelse. Desuden er mange af disse brande resultatet af ørkendannelse og af en mangel på politikker for landdistrikterne. Derfor mener jeg, at tiden er inde, at det haster for EU at vedtage en strategi for forebyggelse af skovbrande og at intensivere hjælpeprogrammer til landdistrikterne.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Fru formand! Der er gået tre måneder, siden László Tőkés blev en af Parlamentets næstformænd.

Siden det kontroversielle valg af ham har hr. Tőkés desværre bekræftet frygten hos dem, der advarede mod faren ved at vælge en mand, der er urokkelig fortaler for separatisme baseret på etniske kriterier, og som vækker had på et område, hvor nye EU-medlemsstater bestræber sig på at hele fortidens sår og forsone sig i et forenet Europas ånd.

I sin nye stilling som næstformand har hr. Tőkés beklageligvis strammet tonen i sine ekstremistiske, chauvinistiske budskaber. Han går så vidt som at tage initiativ til aktioner på gaden til støtte for etnisk territorial autonomi i visse områder i Rumænien. Det udgør et alvorligt angreb mod en EU-medlemsstats integritet.

Derfor og i lyset af denne holdning, som er i strid med europæiske værdier og normer, opfordrer jeg til, at hr. Tőkés' beføjelser som næstformand i Parlamentet tages op til debat og ophæves.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE).(EN) Fru formand! Som De måske ved, afsluttede vi i sidste uge forhandlingerne om finanstilsynspakken, som der skal stemmes om på næste plenarmøde. Det glæder mig at kunne fortælle, at vi til det sidste forsvarede forslaget om, at formanden for Den Europæiske Centralbank automatisk bliver formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici de første fem år.

Efter min mening er denne reform særdeles vigtig. Den vil betyde, at Den Europæiske Centralbank i langt højere grad bliver involveret i det finansielle tilsyn med de europæiske finansmarkeder og -institutioner. Det vil også betyde, at hr. Trichet under sine periodiske høringer i Parlamentet vil være nødt til også at besvare spørgsmål om finanstilsyn, ikke kun om prisstabilitet.

Som liberal tror jeg mere på reform end på revolution. Takket være denne reform bliver det vanskeligere for de finansielle institutioner, der har skabt krisen, at fortsætte som hidtil.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL).(PT) Fru formand! For et par dage siden blev hele arbejdsstyrken på en skofabrik i Arouca i Portugal afskediget pr. sms uden yderligere forklaring. Jeg tager sagen op her, fordi det desværre er et åbenlyst eksempel på misbrug af kollektive afskedigelser i Europa. Det er i strid med al europæisk lovgivning og krænkende over for enhver form for sund fornuft, respekt og værdighed.

Europa har fået 8 mio. nyledige, siden krisen begyndte, og den samlede arbejdsløshed er på 25 mio. Hvor mange af dem er blevet afskediget på en lige så skammelig måde? Jeg gætter på, at tallet desværre er stigende. EU siger, at det har en lang tradition for at beskytte arbejdstageres rettigheder. Ikke desto mindre har den nuværende lovgivning ikke været effektiv. Hvilke yderligere tiltag vil Kommissionen på den baggrund iværksætte? Det er derfor, dette emne er så relevant. Der findes ingen berettigelse for afskedigelser som den i Arouca. Det er en innovation at afskedige folk pr. sms, men ikke en god en. Det er faktisk en af de værste.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Fru formand! Anglo Irish Bank er blevet erhvervsbankvæsenets rådnende lig. Denne branches letsindighed har ført til en situation, hvor den har modtaget en redningspakke på 25 mia. EUR. Det var i hvert fald, hvad vi fik at vide. Nu forventes den at blive på 35 mia. EUR.

I virkeligheden ved den irske regering det ikke. Den gætter bare. Til gengæld ved vi, at det koster de irske skatteydere 210 mio. EUR om ugen. Vi ved også, at den i årets første seks måneder har bogført tab på 8,2 mia. EUR, og situationen bliver stadig værre.

Den irske finansminister er i Bruxelles i denne uge for at bede EU om lov til at videreføre redningspakken. Jeg opfordrer indtrængende Kommissionen og konkurrencekommissæren til at sige lige ud til ham, at banken skal afvikles ikke om 10 år, som den irske regering ønsker, men om 2 eller 3 år. Det er en ødselhed, vi ikke har råd til.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D).(ES) Fru formand! Lige nu venter 33 minearbejdere under jorden i Chile på at blive reddet. De har den fulde støtte fra Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, og det samme har minearbejderne i mineskakter og på gaderne i Asturias, El Bierzo, Aragon og Palencia, som forlanger, at den europæiske kulindustri skal reddes.

Denne redning er i hænderne på Kommissionen, og når den træffer afgørelse om holdbarheden af det spanske kongelige dekret og EU-forordningen om støtte til kulindustrien, vil den træffe afgørelse om 40 000 spanske familiers levebrød. Den vil tilskynde til eller afskrække fra investeringer i udvinding og rene teknologier til forbrænding af kul, og den vil derfor afgøre fremtiden for mange regioner i Europa, herunder min egen region, Asturias, som førende i branchen og vores eneste indenlandske energikildes overlevelse.

Kommissionen må være opmærksom på de sociale, økonomiske og strategiske konsekvenser af at træffe en beslutning, der går imod kul, mineindustrien og dens arbejdstagere.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund (ALDE).(SV) Fru formand! Sidste år stemte Parlamentets Fiskeriudvalg imod fornyelsen af partnerskabsaftalen om fiskeri med Guinea pga. en massakre, der havde fundet sted i hovedstaden, Conakry. Her i efteråret og i august har vi forberedt os på valg i Guinea. Det er det første virkelig demokratiske valg siden 1958. EU har heldigvis udsendt valgobservatører, og en af vores kolleger fra Parlamentet er der nu og leder en af de operationer, der har til formål at følge valget og kontrollere, at det foregår på demokratisk vis.

Denne del af verden har brug for EU's støtte. I nabolandet Guinea-Bissau har vi observeret handel med narko fra Latinamerika og andre ting, hvis slutdestination i virkeligheden er Europa. Valget i Guinea har vist sig at være så problematisk, at anden runde måtte udsættes til 19. september på grund af udbredt valgsvindel. Det er vigtigt for os her i Parlamentet at bemærke dette og koncentrere vores indsats om at støtte Vestafrika.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Fru formand! Mit indlæg omhandler folkeafstemningen i går i Republikken Moldova, hvor landets indbyggere kunne give udtryk for, om de støtter direkte valg af deres præsident. Denne ændring ville have afsluttet det langvarige politiske dødvande i Kisjinjov.

Kommunisterne i Moldova har opfordret til boykot af folkeafstemningen. Desværre lykkedes deres strategi, for folkeafstemningen kunne ikke godkendes pga. lav valgdeltagelse.

Kommunisternes modstandere, koalitionen af demokratiske partier i Kisjinjov, må overvinde dette nederlag og ikke mindst sluge deres stolthed. Efter min mening må de dernæst hjælpe landet til at fortsætte sin europæiske rejse. Valgene, der skal afholdes til november, er en afgørende politisk test i forhold til at bringe Moldova tættere på vores EU.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D).(RO) Fru formand! Som De har hørt, har Republikken Moldova ligget politisk underdrejet i over et år. Men vi er alle klar over, at landet har taget enorme skridt i retning af EU i betragtning af den korte periode, det har haft til rådighed.

Gårsdagens folkeafstemning kunne faktisk have afsluttet det politiske dødvande i Moldova og ført landet tættere på EU. Men sådan skulle det ikke gå. Ikke desto mindre betragter jeg det ikke som en sejr for kommunisterne over Alliancen for Europæisk Integration, men blot en lille sten på Moldovas vej mod EU.

Jeg mener, at Republikken Moldova fortsat må tilbydes støtte og tilskyndelse, for det har fuldt ud demonstreret, at dets skæbne ligger i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak (ALDE).(BG) Fru formand! Den protest, som imamerne og muftierne fra alle 1 200 muslimske råd i Bulgarien indledte i juni, spreder sig. I lørdags blev den ledende muftis kontor i Sofia belejret af sikkerhedsvagter udsendt af formanden for det øverste muslimske råd, Nedim Gendzhev, som retten har indsat mod folks ønsker. Vagterne forhindrede medarbejdere i at komme ind i bygningen få dage før den muslimske helligdag eid. Muftierne fremlagde 213 000 underskrifter til støtte for deres legitime ledelse, som blev valgt i 2009, og som retten fortsat nægter at anerkende. Denne latterlige situation fremhæver statens grove indblanding i religiøse samfunds administration af egne anliggender baseret på del og hersk-princippet.

Bulgariens muslimer er ofre for ulovlige foranstaltninger, der krænker retsstatsprincippet pga. ugidelighed hos domstolene og regeringen, som ikke kan garantere borgernes forsamlings- og religionsfrihed. Derfor opfordrer jeg Kommissionen til at gennemfører en særlig undersøgelse af sagen.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Fru formand! Jeg vil gerne tale om EU's agenturer. Jeg var i Wien i dag for at lancere en lille paperback om EU's agenturer. Min research til bogen afslørede, at hvis man medregner forvaltningsorganer, decentrale organer og Rådets organer, vil vi have over 40 agenturer næste år. Det vil koste os 1,7 mia. EUR årligt, og omkring 7 000 EU-embedsmænd vil være beskæftiget i dette hemmelige andet EU-bureaukrati.

Denne hastige vækst og de problemer, den har medført, er velkendte. Der er akut behov for løsninger. I min bog udstikker jeg en 11-punktsplan, der årligt kan spare 500 mio. EUR af skatteydernes penge. Alle borgere er velkomne til at bestille et gratis eksemplar på min hjemmeside.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Fru formand! Den tragiske begivenhed, der udspillede sig i mandags i kvarteret Devinska Nova Ves i Bratislava, og som kostede otte slovakiske borgere livet, har chokeret og bedrøvet hele Slovakiet. Ud over de liv, der gik tabt på grund af skud fra en maskinpistol, blev 15 mennesker såret. Ifølge de foreløbige undersøgelser var motivet for skyderiet uvenskab mellem naboer, hvilket sandsynligvis ophidsede en ustabil person til at begå denne frygtelige handling. Men handlingen skyldtes ikke race, eftersom kun et af de otte ofre havde romabaggrund.

Myndighederne reagerede hurtigt, den særlige politienhed greb ind på passende vis, og regeringen overvåger nu nøje efterforskningen af denne brutale handling og vil gennem sine politikker støtte skridt i retning af større sikkerhed for borgerne og bedre beskyttelse af deres rettigheder. Man vil være særlig opmærksom på såkaldte højrisikoområder og på revurdering. Jeg vil bare tilføje, at Den Slovakiske Republik har æret ofrenes minde med en national sørgedag.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D).(EN) Fru formand! Mens medlemsstaterne skærer i det offentlige forbrug, vil jeg gerne understrege den rolle, EU kan spille i forhold til at hjælpe med den økonomiske genopretning.

EU har mange vigtige fonde til rådighed, herunder det 7. forskningsrammeprogram, finansieringen til udviklingsplanen for landdistrikterne og strukturfondene.

Et nyligt eksempel på, hvordan disse fonde udnyttes godt, er offentliggørelsen i dag af en fordelingsvej til 107 mio. GBP i Port Talbot i Wales. Mere end 50 mio. GBP af disse midler stammer fra ERFU. Dette vigtige projekt vil åbne et helt nyt område i byen for fremtidig byfornyelse, og jeg vil især gerne gratulere byrådet for Neath Port Talbot County og naturligvis Wales' nationalforsamling.

Vi er nødt til at sørge for, at denne type finansiering fortsætter i 2011 og under det nye finansielle overslag efter 2013.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Fru formand! Energisikkerhed er et meget vigtigt element i 2020-strategien. Uden den er det svært at se, hvordan nogen af målene kan blive opfyldt.

Det er klart, at lande vil nære forhåbninger om at opfylde dagsordenens mål for vedvarende energi, men selv om de gør, vil vi stadig være afhængige af forsyninger fra tredjelande. I øjeblikket har de fleste lande ensidige ordninger. Tiden er inde til en multilateral ordning. Det fremmer Lissabontraktatens artikel 194.

Jeg håber, at vi kan nå frem til at have en fælles energipolitik på samme måde, som vi har en fælles landbrugspolitik og en fælles fiskeripolitik, især i forhold til tredjelande – primært for at sikre forsyningssikkerheden, men også for at sikre, at lande som Rusland ikke kan udnytte deres fordel, som det er sket gennem det sidste års tid eller to.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Fru formand! Kosten har stor indflydelse på vores fysiske og mentale udvikling og på vores helbred på lang sigt.

Usund kost er en afgørende faktor for sygdomme som diabetes, cancer og hjertesygdomme. Derfor er det vigtigt, at ikke kun voksne, men især børn har adgang til tilstrækkelig undervisning i ernæring. Faktisk er det primært skolerne, der kan spille en afgørende rolle i forhold til at uddanne eleverne i sund kost.

Jeg vil også gerne henlede opmærksomheden på og advare om de skadelige virkninger af, at legetøj forbindes med junkfood.

På den baggrund må vi sikre, at Kommissionen snarest muligt vil tage hånd om vores børns ernæringsmæssige uddannelse og sundhed.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Fru formand! Vi har alle fremhævet behovet for at investere i uddannelse og i vidensamfundet, og vi har benyttet os af alle til rådighed stående midler til at gøre det. Men samtidig er vi nødt til at registrere og fordømme de dårlige tekster, der er i omløb i alle Europas lande.

Lad mig komme med et eksempel fra Grækenland. I Grækenland skal de studerende bestå en adgangseksamen til de videregående uddannelser. Den beståelseskarakter, den græske regering tidligere havde vedtaget, var 10. En studerende skulle med andre ord opnå 10 ud af 20 for at kunne starte på en videregående uddannelse.

For nylig afskaffede den græske regering af ubegribelige årsager denne beståelseskarakter. Derfor kan studerende nu få en plads på en græsk videregående uddannelse med karakteren 0,91 ud af 20. Om ikke andet må dette ændres. Vi må alle fordømme sådanne tiltag til fremme for videregående uddannelse i hele Europa.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) Fru formand! De gode nyheder er, at den økonomiske situation i det central- og østeuropæiske område også viser tegn på bedring. Vi kan også se, at selv om Ungarns økonomiske udsigter er blevet bedre, er den internationale bedømmelse af landets økonomiske situation i nogen grad blevet forringet. Derfor kan de kortsigtede renter ikke forventes at falde inden for de kommende seks måneder. Det medfører en nedvurdering af lån i udenlandsk valuta, som omkring 1,5 mio. ungarer har optaget, og sætter disse borgere i en situation, hvor de risikerer udsættelse. Vi opfordrer respektfuldt den europæiske administration til at gøre alt, hvad den kan for at sikre, at tilliden til Ungarn genoprettes, og at internationale investorers tillid styrker den ungarske forint. Det har enorm betydning, inden det bliver vinter, for 1,5 mio. mennesker, der kæmper med lån i udenlandsk valuta.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Fru formand! Macarena er ikke kun en livlig dans, det er også navnet på en lille by midt i Colombia, der har opnået en kedelig berømmelse. I 2009 klagede lokale landmænd der over forurenet vand. Graveren i La Macarena påstår nu at have begravet omkring 2 000 unavngivne lig.

En delegation med politikere og fagforeningsfolk har deltaget i en høring i La Macarena koordineret af organisationen Justice for Colombia. Mange af deltagerne havde vandret gennem junglen i dagevis for at fortælle deres personlige historier om familiemedlemmer, der var blevet voldtaget og truet, og som til sidst var forsvundet. To dage senere fortalte arrangørerne os, at de havde modtaget dødstrusler. Vi har set massegraven, som er bevogtet af soldater, der er under mistanke for selv at have været involveret i drabene.

Der er intet land i verden, hvor flere mennesker forsvinder under voldelige omstændigheder end i Colombia. 90 % af alle voldshandlinger fører ikke til straf. En hurtig indgåelse af en frihandelsaftale med EU ville kun belønne de systematiske menneskerettighedskrænkelser i Colombia.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D).(FR) Fru formand! Der har lige været forhandling, men jeg vil gerne endnu en gang henlede opmærksomheden på Sakineh Mohammadi-Ashtiani, der er blevet dømt til døden af den iranske regering, og som hver dag trues med henrettelse ved stening, et fuldstændig barbarisk ritual.

Sidste weekend blev hun idømt yderligere 99 piskeslag for en britisk avis' offentliggørelse af et fotografi af en kvinde med utildækket hoved. Men fotografiet var af en anden kvinde, og på trods af avisens undskyldninger er denne nye dom ikke blevet omstødt. Der er opstået en stor solidaritetsbevægelse for at redde fru Mohammadi-Ashtiani og for at fordømme disse foragtelige skikke.

Hvilket land kan her i det 21. århundrede skrive sort på hvidt i deres straffelov, hvor store de sten skal være, som skal kastes på en dømt fange for at dræbe vedkommende? Det kan Iran.

Gennem de sidste par år har kun det internationale og politiske samfunds indblanding kunnet forhindre steninger, og ingen andre vil kunne få den iranske regering til at give sig. Som politikere, som borgere, som mennesker har vi pligt til at forhindre det, der ganske enkelt er mord. Derfor opfordrer jeg EU til at gribe ind for at redde fru Mohammadi-Ashtiani.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik