Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2072(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0236/2010

Внесени текстове :

A7-0236/2010

Разисквания :

PV 06/09/2010 - 20
CRE 06/09/2010 - 20

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0303

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 6 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

20. Финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът на г-н Portas, от името на комисията по бюджети, относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2010/2072(INI)) (A7-0236/2010).

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, докладчик (PT) Г-жо председател, докладът, който представям, е резултат от компромис между групи с различни гледни точки за политиката на заетост и защитата от безработица. Затова бих искал да благодаря както на докладчиците в сянка, така и на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по бюджети за проявеното съдействие в посока към достигането на споразумение, което би могло да е от полза на жертвите от масови съкращения в Европейския съюз.

Споразумението се основава на две предпоставки: първата е, че социалните последици на кризата ще продължат да се усещат, дори в случай на икономическо възстановяване, което далеч не е гарантирано. Така че масовите съкращения не са нещо от миналото и за нещастие ще имат влияние върху социалния живот на нашите страни. По тази причина първият избор е прост: искаме ли или не искаме да продължим Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, единственият инструмент на Европа, посветен на хората, засегнати от масови съкращения, до 2020 г.? Отговорът на доклада е ясен: да, ние искаме да изпратим ясно послание на безработните; да, считаме, че те трябва да бъдат подкрепяни по време на програмите за преквалификация и реинтегриране в заетостта; и да, считаме, че те заслужават още един шанс и ние, действащите политици, им го дължим.

Втората предпоставка е, че имаше много неудачи в начина на действие при стартирането на фонда, но внесените промени в неговия регламент значително увеличи броя на заявленията, които да се възползват от него. Все още е твърде рано да се прави оценка, но можем да покажем и идентифицираме основния проблем. От датата на масовите съкращения до пристигането на парите в страните са необходими между 12 и 17 месеца, а в някои случаи и много повече. Имаме фонд, който да отговаря на неотложни социални нужди, а той действа със скоростта на охлюв. Безпокоят ме социалните последици: поради тази мудност много работници изобщо не се възползват от фонда; освен това тя пречи на подготовката на заявленията в региони и страни, които най-много се нуждаят от него.

Правителствата не задействат изпълнението на заявленията, докато те не бъдат одобрени от Брюксел, защото това би ги принудило да поемат инициатива с компонента национално финансиране във време на бюджетна строгост. Ето защо докладът предлага серии от краткосрочни мерки, които да намалят забавянето с 50% и защо се предлага фондът да стане постоянен от 2013 г.

Г-жо председател, госпожи и господа, някои от държавите-членки, които са се възползвали от фонда, се противопоставят на опростяването му: страхуват се, че ускоряването му ще изисква все повече и повече пари. Нека да бъдем честни, този риск съществува, независимо дали фондът е бавен или бърз. Рискът от дълъг период на посредствен растеж съществува, защото зависи какво въздействие ще имат политиките на строгост върху възстановяването на нашите икономики.

Днес обаче ние говорим за нещо друго: отношението на Европа към масовите съкращения и дали принасяме техните жертви на олтара на бюджетните ограничения, или най-малкото сме способни да обърнем на тези хора поне толкова внимание, колкото обърнахме на финансовата система, която нашите данъци спасиха.

Това решение на доклада е родено от етика, от това, как гледаме на ближния си и от това, как гледаме на Европа. Искам Европа, която е недвусмислено социална.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Бих искала да изложа няколко факта за финансирането и действието на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.

Девет държави-членки, включително Румъния, която е в по-уязвимо положение по отношение на последиците от глобализацията, все още нямат достъп до този фонд. Една от причините за това е рестриктивната същност на критериите за допустимост, дори след тяхното преразглеждане през 2009 г.

ЕФПГ е полезен инструмент дотогава, докогато е гъвкав. Бих искала обаче да обърна внимание на факта, че отговорните румънски органи все още не са приели законовата рамка, която се изисква, за достъп до ЕФПГ. Всичко това се случва във време, когато през последните две години Румъния е изправена пред постоянно увеличаване броя на безработните, като това лято страната обяви най-високият брой на преструктурирани дейности в целия ЕС.

Считам, че достъпът до ЕФПГ, заедно с по-доброто усвояване на структурните и предприсъединителните фондове, можеше да смекчи въздействието на икономическата криза в Румъния.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D).(EN) Благодаря Ви, г-жо председател, за дадената ми възможност накратко да внеса своя принос. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е жизненоважен и следва да бъде подкрепян и защитаван. Потребностите на трудещите се хора, които се оказват изхвърлени от работа не по тяхна вина, изискват подкрепа.

Неотдавна с мен се свърза избирател, който се интересуваше точно от този фонд, а причината консервативно-либералната коалиция да иска закриването на фонда е новото правителство в Обединеното кралство. Този неразумен подход към един фонд, който практически помага на трудещите се хора, е нещо, което се надявам те да преразгледат. Жизненоважна за нас е необходимостта да подкрепяме и защитаваме, а така също да се приспособяваме, където е необходимо.

Подкрепям този фонд. Искам той да бъде защитен и подкрепен и бих искала да съм сигурна, че се използва по най-добрия начин.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-жо председател, първо, бих искала да благодаря на г-н Portas за неговата работа. Тъй като бях ангажиран с две области в моя избирателен район, където Европейският глобализационен фонд беше приложен, трябва да кажа, че като цяло това е много положително развитие. Комисията много любезно дойде там и го обясни на работниците от „Уотърфорд кристъл“ [Waterford Crystal]. Един от тях го описа като подарък от Европейския съюз и това е начинът, по който той беше замислен.

Заявленията за получаване на финансиране от фонда обаче до известна степен разочароваха хората от гледна точка на техните очаквания. Това частично се дължи на държавните агенции, една от които – Ирландската национална агенция за обучение и заетост (FÁS) – е добре позната на Комисията, тъй като в миналото тя се е явявала пред Комисията за злоупотреба с фондови средства. Това разклати тяхната позиция пред работниците.

Но сме склонни също така да не бъдем никак гъвкави, особено когато хората се опитват да започнат свой бизнес, а така също и по отношение на времето, което даваме на фонда. Началната дата е датата на заявлението, а следва да е датата, когато е одобрено финансирането. Такива неща трябва да се разглеждат. Надявам се ситуацията да стане по-гъвкава.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D).(FR) Г-жо председател, дами и господа, разискванията в комисията по заетост и социални въпроси и комисията по бюджети проправиха пътя за добре формулиран проект на доклад.

Приветствам приносът му в обсъждането за бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Например в него се разглежда необходимостта от участие на социални партньори в съставянето на досиетата и вниманието, което трябва да се обърне на интегрирането на малките и средните предприятия, които да действат като подизпълнители на големи обекти, където са направени съкращения.

Освен това мисля, че опцията за самостоятелен фонд със свои собствени бюджетни кредити за плащания и поети задължения следва сериозно да се обсъди за в бъдеще. Просто е въпрос на снабдяване с подходящи ресурси на социална Европа, която всички ние искаме толкова много.

Някои хора не искат и да чуят за това, така че беше поискано разделно гласуване, за да се заличи този пасаж. Би било пагубно за разискванията, ако докладът не успее да спомене всички възможности за подобряване на финансирането на тези фондове. Госпожи и господа, аз следователно се позовавам на вашето желание да продължите да подобрявате този инструмент, без веднага да отхвърляте възможностите, като гласувате в подкрепа на целия параграф 16 по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Г-жо председател, има три въпроса, на които бих искала да наблегна тук. Първият се отнася до превантивните мерки, които трябва да се предприемат, за да не се позволи на мултинационалните дружества да се преместват, за да се борим срещу безработицата и за увеличаване на нивото на трудова заетост с права. Вторият се отнася до заявленията за финансиране от този фонд, които не бива никога да служат като претекст или по някакъв начин да послужат за прикритие за или да облекчат съкращения, мотивирани от преструктуриране на дружество или преместване на мултинационални дружества. Третият въпрос се отнася до необходимостта от ускоряване на съфинансирането на ЕС от 65% на поне 80%, за да направи фонда достъпен за държавите-членки, които са с най-големи финансови затруднения, така че безработните, които имат най-голяма нужда, да бъдат подкрепени бързо и ефективно, което не се случваше и не се случва сега.

 
  
MPphoto
 

  Дачиан Чолош, член на Комисията – (FR) Г-жо председател, дами и господа, първо, от името на Комисията, бих искал да поздравя докладчика, г-н Portas, за отличната работа, която е свършил при съставянето на този подробен доклад, и за сътрудничеството му с докладчици от други комисии, натоварени с изготвяне на становища.

Докладът е много навременен, след като лесно би могъл да се интегрира в работата, която Комисията извършва в момента, за да спази два крайни срока. Първо, така наречената кризисна дерогация, чрез която Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) може да окаже подкрепа на работници, съкратени в резултат на глобалната финансова и икономическа криза, и може да одобри съфинансиране в размер на 65%, изтича в края на 2011 г. Трябва да проучим дали е необходимо да продължим тази дерогация, или да се върнем към съфинансиране в размер на 50% за съкращенията, свързани с търговията.

Вторият краен срок е края на 2013 г., датата, на която Регламентът на ЕФПГ трябва да бъде преразгледан. В това отношение, един от основните въпроси е да се реши дали този фонд да се интегрира в следващата многогодишна финансова рамка или не.

Доволни сме да отбележим, че докладът на г-н Portas подкрепя основанията за създаването на този фонд и подчертава необходимостта от запазването на този инструмент. На практика настоящият доклад предлага този постоянен инструмент да бъде една от възможностите за избор, предвидени за в бъдеще, и призовава Комисията да представи предложение в този смисъл.

Г-н Portas предлага междинната оценка, насрочена за 2011 г., да бъде изтеглена напред и приключена до 30 юни 2011 г. Това представлява проблем по отношение на изменения Регламент за ЕФПГ, след като докладите за първите случаи, одобрени след приемането на изменения регламент, ще бъдат достъпни едва в началото на ноември 2011 г. Разбира се, ние действително разполагаме с предишния окончателен доклад, който можем да използваме, за да прегледаме онези критерии в регламента, които не са били изменени, като процента на успеваемост на дейности в приложното поле на фонда, сравнителен анализ на тези мерки, процедурите за консултации със социалните партньори и анализ на влиянието на фонда върху неговите бенефициери.

В доклада се отбелязва, че досега изпълнението е било доста скромно. Била е одобрена финансова помощ само за 27 случая и са представени твърде малко сектори. Девет държави-членки не са успели да подадат заявления. Използвани са само 80 милиона евро при налични 1,5 милиарда евро. В случая на първите 11 заявления Комисията е поискала възстановяване на близо 40% от отпуснатите суми.

Бих искала да подчертая, в съгласие с доклада, че тези цифри засягат само заявленията, одобрени съгласно първоначалния регламент, и че, както докладът точно отбелязва, изменението на регламента доведе до значително увеличение броя на заявленията за помощ от този фонд по отношение на предвидените работници и бюджет.

Докладът правилно призовава за подобрения, които се отнасят, по-конкретно, за намаляване на продължителността на времето между съкращенията и датата, на която за платени помощите от фонда. Комисията е решена да ускори и опрости тези процедури, но някои от тези подобрения ще изискват по-голяма степен на организация от страна на всички ангажирани: Комисията, държавите-членки и бюджетния орган.

Близката координация между Комисията и Европейския парламент, особено по отношение на проблемите, свързани с графиците, биха ни помогнали да намалим някои от тези закъснения. Държавите-членки следва да бъдат насърчавани да подават заявления за помощ веднага след обявяване на намерението за съкращения. Комисията от своя страна следва да предостави повече информация и съвети на държавите-членки и да си постави краен срок от три до четири месеца за своя оценка.

Отбелязваме искането за проект на предложение за продължаване на кризисната дерогация до края на многогодишната финансова рамка. Съгласен съм, че за периода след 2013 г. проблемът, свързан с ЕФПГ, следва да се проучи в общия контекст на преговорите за следващата многогодишна финансова рамка и че създаването на постоянен фонд следва да се има предвид като избор.

Докладът е пълен с идеи и предложения и ще е полезен принос при проекта за нов регламент. Също така Комисията е насрочила серия от консултативни срещи с държавите-членки и другите заинтересовани страни. Сигурен съм, че докладчикът и другите членове на Европейския парламент ще допринесат за тези консултации, след като целта е подобряване на фонда и той да стане дори много по ефективен в бъдеще като инструмент, който потвърждава европейската солидарност с работниците, които са били съкратени.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе във вторник, 7 септември 2010 г. от 12,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма – (PT) Подкрепям този доклад за финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), защото съм напълно съгласен с идеята, защитена от докладчика, за по-бърза мобилизация на този фонд. ЕФПГ беше създаден като средство за противопоставяне на неблагоприятното въздействие на глобализацията върху работниците, засегнати от масови съкращения, като им помага да си намерят нова работа, подкрепяйки отделни програми за реинтеграция на съкратените работници на пазара на труда. ЕФПГ има максимална годишна сума от 500 милиона евро, която никога не е била използвана изцяло от държавите-членки. Понастоящем все още изминават от 12 до 17 месеца между времето, когато се състояли масовите съкращения, и времето, когато финансирането от ЕФПГ е предоставено на кандидатстващата държава-членка. С предложенията на докладчика процедурите да станат по-прости и по-гъвкави можем да намалим на половина времето, което се изисква за мобилизирането на ЕФПГ. За да реагираме на увеличението на безработицата, произтекла от икономическата и финансова криза, от основно значение за ЕФГ е да стане постоянен инструмент за подкрепа, който да е наистина гъвкав и специфичен. Това е единственият начин, по който ЕФПГ може да послужи за насърчаване на нови умения за нови, устойчиви, висококвалифицирани дейности, като по този начин подобрява конкурентността на ЕС в условията на глобализация.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), в писмена форма. – (IT) Глобализацията е голямо предизвикателство за нас и нашите деца, но в същото време ни плаши, като създава начини на разпределение на богатството, които са много трудни за контролиране и честно управление.

Да излезем извън нашите граници и да рискуваме нашата идентичност означава, че трябва да изградим по-солидни култури, в които взаимното уважение и искрено разбирателство могат да продължат да процъфтяват. Сред първите неща, които заслужават нашето разбиране, трябва да са интересите на онези семейства, които внезапно са се оказали без доходи, като резултат на все по-трудната икономическа ситуация.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията трябва да е решение за тези семейства, както и да е ефикасен инструмент за бъдещото икономическо развитие на Съюза. Във време на икономическа криза не можем да позволим нашите изпълнителни мерки да бъдат твърде не гъвкави, тъй като това неизбежно ще засегне по-скоро нашите граждани, отколкото нашите политики.

Самият факт, че днес все още имаме голям брой мъртви проекти, които са били задвижени, но никога изпълнени, следва да ни накара да се замислим за степента, до която нашите програми и постоянни фондове могат да действат самостоятелно, и следователно сериозно да обмислим ползата от поставянето на Европейският фонд за приспособяване към глобализацията до Европейския социален фонд като стабилен инструмент на европейската намеса в областта на трудовата заетост.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), в писмена форма. (EN) ЕФПГ е необходим инструмент за противодействие на тенденцията гражданите на ЕС да губят своите работни места заради глобализацията и финансовата криза. Освен това смятам, че са налице възможности за подобряване на фонда в сегашния му вид. Въпреки постигнатия напредък по отношение на ускоряването и опростяването на процедурата за кандидатстване след създаването на фонда, смятам, че сериозността на финансовата криза налага да направим повече, за да оптимизираме неговото функциониране с оглед да бъдат постигнати целите, за които той беше създаден. Онези, които наистина се нуждаят от средствата, следва да могат да ги получат своевременно, така че отрицателните последици от дългосрочната безработица да бъдат сведени до минимум. Затова настоятелно призовавам Комисията да разгледа възможността да бъде разрешено процедурата за кандидатстване да започва веднага след обявяването на планове за съкращения, а не когато те се осъществят, както в момента. Бих искал обаче да науча повече подробности за изпълнението на програмата, и по-специално за нейното въздействие в дългосрочен план. A priori програмата показва ползите от фонда в сравнение с разходите; ето защо подкрепям предложението ЕФПГ да бъде превърнат в независим фонд със собствени бюджетни кредити за плащания и за поети задължения съгласно новата многогодишна финансова рамка.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D) , в писмена форма. (EL) Г-жо председател, госпожи и господа, позволете ми да започна, като поздравя докладчика, Miguel Portas, за неговия доклад и Pervenche Berès за нейния важен принос, от името на комисията по заетост и социални въпроси. Продължаващата икономическа криза и злополучните последици от нея карат добавената стойност на ЕФПГ като инструмент на социалната политика на ЕС да изпъкне още повече. От особено значение е целевата финансова помощ, която той осигурява чрез програми за преквалификация и реинтеграция за работници, засегнати от масови съкращения. Ето защо, както докладът посочва, временните промени за разширяване на приложното поле на ЕФПГ, които бяха въведени през 2009 г. и приключват през 2011 г., трябва да се запазят до 2013 г. Нека не забравяме, че тези промени дадоха реален израз на солидарността с работниците, съкратени в резултат на световната финансова и икономическа криза. Също така е необходима обаче обширна оценка на Европейският фонд за приспособяване към глобализацията; това ще осигури база за представяне и изследване на конкретни предложения за опростяването му, така че да функционира по-бързо и по-ефективно.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. – (DE) Все още процедурата отнема между 12 до 17 месеца, преди финансирането от Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) да бъде осигурено. Това време може да бъде намалено, ако държавите-членки действат веднага при обявено намерение за масови съкращения. Държавите-членки са призовани да намерят и да използват всички възможни полезни взаимодействия, за да се позволи по-бърза и по-ефективна намеса на европейско равнище чрез ЕФПГ в случай на масови съкращения. Комисията е призована да подобри информацията за ЕФПГ и популярността му сред държавите-членки и потенциалните бенефициери от фонда. В междинния доклад, който Комисията представя пред Парламента, Комисията е призована да включи, наред с други неща, процента на успеваемост на реинтеграция, оценка на повишените умения на бенефициентите и анализ на координацията между различните програми, финансирани с европейски средства. Проектобюджетът за 2011 г. включва за първи път разпределение на бюджетните кредити за плащания на ЕФПГ. Заявленията за помощ от ЕФПГ не следва да се финансират изключително чрез трансфери от редовете на европейските структурни фондове; за тази цел трябва да се установят различни бюджетни редове. Бих желала изрично да наблегна, че ЕФПГ не трябва, при никакви обстоятелства, да се разглежда като резервно средство на мултинационалните дружества, а да се използва изключително за подкрепа на работници, засегнати от масови съкращения.

 
Правна информация - Политика за поверителност