Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2072(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0236/2010

Indgivne tekster :

A7-0236/2010

Forhandlinger :

PV 06/09/2010 - 20
CRE 06/09/2010 - 20

Afstemninger :

PV 07/09/2010 - 6.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0303

Forhandlinger
Mandag den 6. september 2010 - Strasbourg EUT-udgave

20. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde (kortfattet forelæggelse)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Portas for Budgetudvalget om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde (2010/2072(INI)) (A7-0236/2010).

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, ordfører. – (PT) Fru formand! Den betænkning, som jeg skal fremlægge, er resultatet af et kompromis mellem grupper med meget forskellige holdninger til beskæftigelsespolitik og arbejdsløshedsbeskyttelse. Derfor vil jeg gerne takke skyggeordførerne samt Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Budgetudvalget for den samarbejdsvilje, de har udvist i retning af at nå frem til en aftale, der kan være til gavn for ofrene for kollektive afskedigelser i EU.

Aftalen bygger på to præmisser. Den første er, at de sociale virkninger af krisen fortsat vil kunne mærkes, selv i tilfælde af en økonomisk genopretning, som langt fra er sikker. Kollektive afskedigelser hører derfor ikke fortiden til, og de vil beklageligvis fortsat påvirke det sociale liv i vores lande. Derfor er det første valg enkelt: Ønsker vi, eller ønsker vi ikke at forlænge Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, som er det eneste instrument, som Europa afsætter til folk, der er ramt af kollektive afskedigelser, indtil 2020? Betænkningen giver et klart svar. Ja, vi ønsker at sende et stærkt signal til de arbejdsløse. Ja, vi mener, at de skal støttes med programmer til omskoling og erhvervsmæssig reintegration. Og ja, vi mener, at de fortjener endnu en chance, og at vi, de ansvarlige politikere, skylder dem så meget.

Anden præmis er, at der var mange ufuldkommenheder i den måde, som fonden fungerede på, da den startede, men de ændringer, der er indført i dens forordning, har i betydelig grad forøget antallet af ansøgninger om at gøre brug af den. Det er endnu for tidligt at iværksætte en evaluering, men vi kan pege på og identificere hovedproblemet. Fra tidspunktet for den kollektive afskedigelse tager det mellem 12 og 17 måneder, før pengene ankommer til landet, og i nogle tilfælde tager det meget længere tid. Vi har en fond, der skal reagere på akutte sociale behov, og den arbejder i sneglefart. Det er de sociale konsekvenser, der bekymrer mig. På grund af denne langsommelighed ender mange arbejdstagere med ikke at drage fordel af fonden. Desuden afskrækker det de regioner og lande, der har de største behov, fra at udarbejde ansøgninger.

Derefter gennemfører regeringerne ikke ansøgningerne, før de er blevet godkendt i Bruxelles, fordi det ville tvinge dem til at iværksætte de nationale finansieringskomponenter i en periode, hvor der skal spares på budgettet. Derfor foreslår betænkningen en række kortsigtede foranstaltninger, der skal nedbringe forsinkelsen med 50 %, og derfor foreslås det at gøre fonden permanent fra 2013.

Nogle af de medlemsstater, der har draget størst fordel af fonden, modsætter sig forenklingen af den. De frygter, at det vil kræve flere og flere penge at sætte farten op. Lad os være ærlige. Det er en risiko, uanset om funden arbejder hurtigt eller langsomt. Risikoen for en lang periode med middelmådig vækst er til stede, fordi det afhænger af, hvilken indvirkning sparepolitikkerne vil have på genopretningen af vores økonomier.

Men det er noget andet, vi taler om i dag, nemlig om Europas holdning til kollektive afskedigelser og om, hvorvidt vi ofrer de afskedigede på de budgetmæssige indskrænkningers alter eller i det mindste er i stand til at skænke dem mindst lige så stor opmærksomhed, som vi skænkede det finansielle system, som vores skatter reddede.

Betænkningens beslutning er baseret på etik, på, hvordan vi ser på vores medmennesker, og på, hvordan vi ser på Europa. Jeg ønsker et Europa, der er utvetydigt socialt.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Fru formand! Jeg vil gerne fremføre et par kendsgerninger om finansieringen og driften af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Ni medlemsstater, herunder Rumænien, som befinder sig i en mere sårbar situation i forhold til virkningerne af globaliseringen, har endnu ikke udnyttet fonden. En af årsagerne hertil er udvælgelseskriteriernes restriktive beskaffenhed, selv efter revisionen i 2009.

Globaliseringsfonden er et nyttigt instrument, så længe den er fleksibel. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at de ansvarlige rumænske myndigheder stadig ikke har indført den lovramme, der er nødvendig for at få adgang til Globaliseringsfonden. Alt dette finder sted på et tidspunkt, hvor Rumænien gennem de sidste to år har oplevet en stadig stigning i antallet af arbejdsløse, samtidig med at landet i sommer offentliggjorde det største antal omstruktureringer i hele EU.

Jeg mener, at adgang til Globaliseringsfonden og bedre indslusning af struktur- og førtiltrædelsesfondene kunne have mildnet virkningen af den økonomiske krise i Rumænien.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler (S&D).(EN) Fru formand! Tak for denne lejlighed til at yde et kort bidrag. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er afgørende vigtig og bør støttes og beskyttes. Arbejdstagere, som mister arbejdet uden egen skyld, har brug for støtte.

For nylig blev jeg kontaktet af en vælger, som var interesseret i denne fond, og det afspejler den nye regering i Det Forenede Kongerige, at den konservativ-liberale koalition opfordrer til at afvikle fonden. Jeg håber, at de vil tage denne uforsvarlige holdning til en fond, der faktisk hjælper arbejdstagere, op til fornyet overvejelse. Nødvendigheden af, at vi støtter, beskytter og justerer efter behov, er afgørende vigtigt.

Jeg støtter fonden. Jeg ønsker at se, at den bliver beskyttet og støttet, og jeg vil også gerne sikre, at den anvendes på den mest passende vis.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at takke hr. Portas for hans arbejde. Jeg er involveret i to områder i min valgkreds, hvor Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er blevet anvendt, og jeg må sige, at der i det store hele er tale om en meget positiv udvikling. Kommissionen var så venlig at komme over og forklare det for arbejderne på Waterford Crystal. En af dem beskrev det som en gave fra EU, og det var også hensigten.

Men brugen af fonden har i nogen grad skuffet folks forventninger. Det skyldes til dels de offentlige styrelser, hvoraf en – FÁS – er godt kendt af Kommissionen, fordi den tidligere har måttet møde for Kommissionen for uretmæssig brug af midler. Det har undermineret deres position blandt arbejdstagerne.

Men vi har også en tendens til at være for ufleksible, især når folk forsøger at starte egen virksomhed og i forhold til, hvor meget tid vi giver fonden. Startdatoen er ansøgningsdatoen, men det burde være den dato, hvor finansieringen bevilges. Den slags ting må der gøres noget ved. Jeg håber, situationen kan gøres mere fleksibel.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D).(FR) Fru formand, mine damer og herrer! Drøftelserne i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Budgetudvalget har banet vejen for et gennemarbejdet udkast til betænkning.

Jeg hilser med tilfredshed det bidrag, det yder til diskussionen om Globaliseringsfondens fremtid. Det behandler f.eks. arbejdsmarkedets parters nødvendige deltagelse i udarbejdelsen af sagsmapper og den opmærksomhed, som skal udvises over for integrationen af SMV'er, der fungerer som underleverandører på større byggepladser, som rammes af afskedigelser.

Endvidere mener jeg, at muligheden for en uafhængig fond med sine egne betalings- og forpligtelsesbevillinger bør overvejes alvorligt for fremtiden. Det er ganske enkelt et spørgsmål om at forsyne det sociale Europa, som vi så inderligt ønsker, med passende ressourcer.

Det er der nogle, som ikke vil høre tale om, og derfor er der anmodet om delt afstemning for at slette dette afsnit. Det ville være yderst skadeligt for debatten, hvis betænkningen ikke omtalte alle muligheder for at forbedre finansieringen af disse fonde. Derfor appellerer jeg til Deres ønske om fortsat at forbedre dette instrument uden at afvise nogen mulighed uden videre ved at stemme for hele punkt 16 om dette spørgsmål.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Fru formand! Der er yderligere tre emner, jeg vil understrege. Det første er de forebyggende foranstaltninger, der må træffes for at forhindre multinationale selskaber i at flytte, bekæmpe arbejdsløshed og øge beskæftigelsen med rettigheder. Det andet vedrører brugen af fonden, som på intet tidspunkt må fungere som påskud for, dække over eller lette afskedigelser motiveret af et selskabs omstrukturering eller af, at multinationale selskaber flytter. Det tredje er behovet for at forøge EU's samfinansiering fra 65 % til mindst 80 % for at stille fonden til rådighed for medlemsstaterne med de største økonomiske problemer, så de arbejdsløse, der har størst behov, kan få hurtig og effektiv støtte, hvilket ikke har været tilfældet og ikke er tilfældet nu.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, medlem af Kommissionen. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Lad mig først på Kommissionens vegne gratulere ordføreren, hr. Portas, med hans fremragende arbejde med udarbejdelsen af denne meget omfattende betænkning og med hans samarbejde med ordførerne fra de andre udvalg, der er blevet bedt om at afgive udtalelser.

Betænkningen kommer på et godt tidspunkt, for den kan nemt integreres i det arbejde, Kommissionen udfører i øjeblikket for at nå to tidsfrister. For det første udløber den såkaldte kriseundtagelse, med hvilken Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen kan yde støtte til arbejdstagere, der har mistet arbejdet som følge af den globale finansielle og økonomiske krise, og bevilge samfinansiering på 65 %, med udgangen af 2011. Vi må se på, om det er nødvendigt at forlænge kriseundtagelsen eller gå tilbage til 50 % samfinansiering for handelsrelaterede afskedigelser.

Den anden tidsfrist er udgangen af 2013, hvor forordningen for Garantifonden skal revideres. I den forbindelse bliver et af de centrale punkter beslutningen om, hvorvidt fonden skal integreres i den næste flerårige finansielle ramme.

Det glæder os at bemærke, at hr. Portas' betænkning støtter årsagerne til oprettelsen af fonden, og at den understreger behovet for at bevare instrumentet. Betænkningen foreslår faktisk, at et permanent instrument skal være en af de muligheder, der overvejes for fremtiden, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag i denne retning.

Hr. Portas foreslår, at midtvejsevalueringen, der er planlagt til 2011, rykkes frem og gennemføres inden 30. juni 2011. Det udgør et problem i forhold til den ændrede forordning for Garantifonden, eftersom rapporterne om de første sager godkendt efter vedtagelsen af den ændrede forordning først bliver tilgængelige i begyndelsen af november 2011. Vi har naturligvis en tidligere endelig rapport, som vi kan bruge til at revidere de kriterier i forordningen med, som ikke er blevet ændret, f.eks. succesraten for de tiltag, der ligger inden for fondens anvendelsesområde, en komparativ analyse af disse foranstaltninger, procedurerne for at rådføre sig med arbejdsmarkedets parter og en analyse af fondens virkning for dem, den støtter.

Betænkningen bemærker, at gennemførelsen til dato har været ret beskeden. Der er kun godkendt økonomiske bidrag i 27 tilfælde, og ganske få sektorer er repræsenteret. Ni medlemsstater har ikke indsendt en ansøgning. Kun 80 mio. EUR af de tilgængelige 1,5 mia. EUR er blevet brugt. I forbindelse med de første 11 ansøgninger har Kommissionen anmodet om refusion af næsten 40 % af de bevilgede beløb.

I tråd med betænkningen vil jeg gerne fremhæve, at disse tal kun vedrører de ansøgninger, der er godkendt under den oprindelige forordning, og at ændringen af forordningen, som betænkningen ganske rigtigt bemærker, har før til en betydelig stigning i antallet af ansøgninger om støtte fra fonden i forhold til omfattede arbejdstagere og budget.

Betænkningen opfordrer med rette til forbedringer, især hvad angår en nedbringelse af tidsperioden mellem afskedigelserne og den dato, hvor bidragene fra fonden udbetales. Kommissionen er fast besluttet på at gøre disse procedurer hurtigere og enklere, men nogle af disse forbedringer vil kræve en højere organiseringsgrad hos alle involverede, dvs. Kommissionen, medlemsstaterne og budgetmyndigheden.

Ikke mindst burde tæt koordinering mellem Kommissionen og Parlamentet i forhold til spørgsmålene om tidsplanen sætte os i stand til at reducere nogle af disse forsinkelser. Medlemsstaterne bør opfordres til at indsende ansøgninger, så snart der bekendtgøres afskedigelser. Kommissionen bør for sin del give medlemsstaterne mere information og flere gode råd og opstille en tidsfrist for sig selv på tre til fire måneder for sin egen evaluering.

Vi bemærker anmodningen om at udarbejde et forslag om at forlænge kriseundtagelsen til udløbet af den flerårige finansielle ramme. Jeg er enig i, at der må ses på spørgsmålet om Garantifonden efter 2013 inden for den overordnede kontekst, som er forhandlingerne om den næste flerårige finansielle ramme, og i, at oprettelsen af en permanent fond bør være en af de muligheder, der skal overvejes.

Betænkningen er fuld af idéer og forslag, og den vil bidrage til udarbejdelsen af den nye forordning. Kommissionen har også planlagt en række høringer med medlemsstaterne og andre interessenter. Jeg er sikker på, at ordføreren og Parlamentets øvrige medlemmer vil bidrage til disse høringer, eftersom målet er at forbedre fonden og gøre den endnu mere effektiv i fremtiden som et instrument, der demonstrerer europæisk solidaritet over for arbejdstagere, der har mistet deres arbejde.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted tirsdag den 7. september 2010 kl. 12.30.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. – (PT) Jeg støtter betænkningen om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde, fordi jeg er fuldstændig enig i den tanke, som ordføreren slår til lyd for, nemlig hurtigere mobilisering af fonden. Globaliseringsfonden blev oprettet som middel til at modvirke globaliseringens negative virkninger for arbejdstagere, der rammes af kollektive afskedigelser, og hjælpe dem med at finde nye job ved at støtte personlige programmer til reintegration af arbejdsløse arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Globaliseringsfonden har et maksimalt årligt beløb på 500 mio. EUR, som aldrig er blevet udnyttet fuldt ud af medlemsstaterne. I øjeblikket går der stadig mellem 12 og 17 måneder, fra en kollektiv afskedigelse finder sted, til finansieringen fra Globaliseringsfonden stilles til rådighed for den ansøgende medlemsstat. Med ordførerens forslag om at gøre proceduren enklere og mere fleksibel kunne vi halvere den tid, det tager at mobilisere Globaliseringsfonden. Som reaktion på den voksende arbejdsløshed som følge af den økonomiske og finansielle krise er det afgørende, at Globaliseringsfonden bliver et permanent støtteinstrument, som reelt er fleksibelt og specifikt. Det er den eneste måde, hvorpå Globaliseringsfonden kan være med til at fremme nye kompetencer for nye, bæredygtige kvalitetsarbejdspladser og dermed hjælpe med at forbedre EU's konkurrenceevne i forbindelse med globaliseringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), skriftlig. – (IT) Globaliseringen repræsenterer en stor mulighed for os og for vores børn, men samtidig skræmmer den os ved at skabe former for formuefordeling, der er sværere at kontrollere og administrere retfærdigt.

Hvis vi skal begive os ud over vores grænser og risikere vores identiteter, er vi nødt til at opbygge mere robuste kulturer, hvor gensidig respekt og oprigtig forståelse fortsat kan trives. En af de første ting, vi skal have forståelse for, er de familiers interesser, som pludselig mister deres indtægt som følge af den stadig vanskeligere økonomiske situation.

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen skal være en løsning for disse familier og samtidig et effektivt instrument for EU's fremtidige økonomiske udvikling. Midt i en økonomisk krise kan vi ikke tillade, at vores gennemførelsesforanstaltninger er for ufleksible, for det ville uvægerligt skade vores borgere mere end vores politikker.

Den kendsgerning, at vi stadig i dag har et større antal døde projekter, der er blevet fremlagt, men aldrig gennemført, burde få os til at tænke over, i hvor høj grad vores programmer og permanente fonde kan stå alene, og derfor tænke alvorligt over værdien af at placere Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen side om side med Den Europæiske Socialfond som et stabilt instrument for europæisk intervention på beskæftigelsesområdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), skriftlig. (EN) Globaliseringsfonden er et nødvendigt instrument til bekæmpelse af tendensen til, at EU's borgere mister deres job på grund af globaliseringen og den økonomiske krise. Jeg er desuden enig i, at der stadig er plads til forbedring af fonden i dens nuværende form. Selv om der siden dens oprettelse er sket fremskridt med hensyn til at fremskynde og forenkle ansøgningsproceduren, mener jeg, at alvoren af den økonomiske krise kræver, at vi gør mere for at optimere den med henblik på at opfylde de formål, den blev oprettet til. De, der virkelig har brug for disse midler, bør kunne modtage dem rettidigt med henblik på at minimere de mange negative følger af langtidsledighed. Derfor opfordrer jeg Kommissionen til at undersøge muligheden for at tillade indledning af ansøgningsprocedurer, lige så snart planer om afskedigelser bliver meddelt, i stedet for når de er trådt i kraft, som tilfældet er nu. Jeg vil dog gerne have nogle flere oplysninger om gennemførelsen af programmet og især om dets langsigtede virkninger. Programmet viser på forhånd fondens fordele i forhold til omkostninger, derfor støtter jeg forslaget om at gøre Globaliseringsfonden til en uafhængig fond med sine egne betalings- og forpligtelsesbevillinger under den nye pengemarkedsfond.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D) , skriftlig. – (EL) Jeg vil gerne starte med at gratulere ordføreren, hr. Portas, med hans betænkning, og fru Berès med hendes vigtige bidrag på vegne af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Den fortsatte økonomiske krise og dens meget beklagelige konsekvenser har sat Globaliseringsfonden som et socialpolitisk instrument for EU endnu mere i relief. Den målrettede finansielle støtte, som den yder i forbindelse med omskolings- og reintegrationsprogrammer for arbejdstagere ramt af masseafskedigelser, er særlig vigtig. Derfor må de midlertidige ændringer, der blev indført i 2009 og vil udløbe i 2011, og som udvider Globaliseringsfondens anvendelsesområde, bibeholdes frem til 2013 som anført i betænkningen. Vi må ikke glemme, at disse ændringer muliggjorde et udtryk for reel solidaritet med arbejdstagere, der har mistet arbejdet som følge af den globale finansielle og økonomiske krise. Men der er også brug for en omfattende evaluering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Det vil skabe grundlag for fremlæggelse og bedømmelse af specifikke forslag om at forenkle den, så den fungerer hurtigere og mere effektivt.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Det tager stadig mellem 12 og 17 måneder, før finansiering fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen bliver stillet til rådighed. Denne periode kunne forkortes, hvis medlemsstaterne handlede, så snart der var tegn på kollektive afskedigelser. Medlemsstaterne opfordres til at finde og udnytte alle tilgængelige synergier for at muliggøre hurtigere og mere effektiv indgriben på europæisk plan gennem Globaliseringsfonden i tilfælde af kollektive afskedigelser. Kommissionen opfordres til at forbedre informationen om og synligheden af Globaliseringsfonden blandt medlemsstaterne og dem, der kan modtage støtte fra fonden. I den interimsbetænkning, som Kommissionen fremlægger for Parlamentet, opfordres Kommissionen til bl.a. at inddrage succesraten for reintegration, vurdering af støttemodtagernes opkvalificeringer og en analyse af koordineringen mellem de forskellige programmer, som EU finansierer. Udkastet til budget for 2011 indeholder for første gang bevilling af betalinger til Globaliseringsfonden. Ansøgninger til Globaliseringsfonden bør ikke alene finansieres med overførsler fra Strukturfondens budgetposter. Der må etableres separate budgetposter til dette formål. Jeg vil gerne udtrykkeligt fremhæve, at Globaliseringsfonden under ingen omstændigheder må blive betragtet som støtte for multinationale selskaber. Den skal udelukkende bruges til at støtte arbejdstagere, der rammes af kollektive afskedigelser.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik