Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2055(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0218/2010

Внесени текстове :

A7-0218/2010

Разисквания :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0298

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 6 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

21. Взаимно свързване на търговските регистри (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът на г-н Lechner, от името на комисията по правни въпроси, относно взаимното свързване на търговските регистри (COM(2009)06142010/2055(INI)) (A7-0218/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner, докладчик.(DE) Г-жо председател, госпожи и господа, важността на бизнес регистрите или търговските регистри, както още са известни, личи от големия брой директиви за дружествата, които трябва да се справят с този въпрос, най-ранната от които датира от 1968 г. и които доведоха до много полезни подобрения.

Важна промяна беше извършена през 2003 г., с която беше наложено изискването регистрите да се съхраняват в електронен вид с цел да се постигне съществено подобрение на трансграничния достъп. Регистрите все още се поддържат на национално равнище, като регистрация се прави само на информация с разрешение за вписване на национално равнище и за която има компетентност на национално равнище. Ние нямаме намерение да променяме това положение.

Излишно е да се подчертава фактът, че трансграничният достъп до вписванията в регистъра е важен и може да бъде усъвършенстван; това е очевидно. Проблемът касае две области. На първо място, съществува необходимост от усъвършенстване на трансграничния достъп за гражданите, а това означава за гражданите в най-широк смисъл; с други думи, за всеки, който се интересува — юрист, нотариус, данъчен съветник, член на синдикат, работник, както и всеки друг.

Вторият въпрос засяга необходимостта от подобряване на оперативната съвместимост, т.е. сътрудничеството между регистрите. Това се отнася по-специално за случаите, в които седалището на предприятието е регистрирано в една страна, а негов клон има регистрация в друга страна. В такива случаи копирането на данните относно седалището в регистъра на страната, в която се намира клонът, често пъти отнема прекалено дълго време, още повече че нерядко това се извършва не съвсем правилно. Този процес вероятно би могъл да се автоматизира.

Усилията на Комисията трябва да бъдат приветствани и подкрепени безусловно. Ще се съкратят разходи, ще се спести време и освен това ще се отрази благоприятно на вътрешния пазар. Има няколко точки, които желая да коментирам. На първо място, информацията от даден търговски регистър не е задължително съпоставима с информацията, достъпна по друг начин. Тя все пак има правен статут и този правен статут е различен в различните държави-членки. Това трябва да се посочи на потребителите, така че те да не приемат за даденост, че вписванията в регистъра на друга държава-членка могат да се използват по същия начин като тези в собствената им страна.

Независимо от това би било възможно използваните формати да са опростят до стандартни формати, да се създаде единен портал за достъп и да се подобри използваната терминология, така че вписванията да могат да се предоставят на няколко, а дори и на всички официални езици. Вече има няколко такива инициативи — Европейският бизнес регистър (EBR) и Оперативната съвместимост на търговските регистри в цяла Европа (BRITE) са само две от тях; съществува общо съгласие между членовете на ЕП, че сътрудничеството в тази област трябва да продължи. Недостатъците на регистрите са, че първо, вписванията се извършват само на доброволна основа, второ, че не всички държави-членки участват в тях, и трето, че отчасти те все още са в изпитателен етап.

Нито аз, нито Парламентът имаме необходимите технически познания, нито е наша работа да ги имаме. По-голямата част от членовете на ЕП са съгласни, че проектът трябва да се ускори в рамките на тези инициативи. Той може да бъде наистина успешен, ако в него участват всички. Засега не е необходимо да настояваме за законодателни предложения в тази връзка. Ако всички участват на доброволен принцип и това дава добър резултат, тогава няма да има нужда от законодателство. Във всички случаи целта е цялата работа да се ускори, когато това е уместно от техническа и обективна гледна точка, и всички държави-членки да вземат участие.

Искам да приключа, като благодаря на всички, които работиха с мен върху този въпрос, както и на комисиите, към които се обърнахме за съвет. Предполагам, че проектът ще получи широка подкрепа и ще бъде одобрен по време на гласуването.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Това, че търговските регистри не са взаимно свързани, считам за неуспех в координиращата роля на Комисията. Всъщност вече от три години насам има изискване държавите-членки да поддържат търговски регистри в електронна форма. Деветнадесет държави, включително последната нова държава, Чешката република, споделят своите данни в рамките на проекта Европейски търговски регистър. Естествено качеството и съответната стойност на данните се различават значително. На много места юридическата отговорност и истинността на данните не са определени или съществуват само регионални търговски регистри вместо национални такива.

Подкрепям докладчика и призовавам Комисията да отдели подобаващо внимание на въпроса. И също така да се предостави съответната помощ, в това число финансова, на останалите осем държави, които с изключение на Португалия са изцяло нови членове. Трансграничният достъп до регистрите е важен не само за кредиторите, партньорите на стопанските субекти и потребителите, но и за повишаване на правната сигурност и прозрачността в обществените поръчки.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Г-жо председател, искам преди всичко да благодаря на докладчика, г-н Lechner, за доброто сътрудничество. Успяхме да постигнем практични компромиси.

Съвсем накратко, моята група счита, че най-важните точки са следните: първо, задължително участие на всички държави-членки, както беше споменато преди това; второ, публичен достъп само чрез един официален портал за достъп; трето, въпросът за защита на потребителите — с други думи, информацията да е надеждна и актуална. От особена важност е потребителите да бъдат информирани за правните последици. На последно място, системата трябва да бъде удобна за ползване от потребителя. Комисията следва да уточни как това ще бъде постигнато от техническа гледна точка.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Като се има предвид, че в ЕС има повече от 20 млн. търговски дружества, 27,99% от които са малки и средни предприятия, считам, че взаимното свързване на търговските регистри е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар.

От 1 януари 2007 г. насам е задължително информацията, съдържаща се в търговските регистри, да се съхранява в електронен вид и да бъде достъпна онлайн във всяка държава-членка. Въпреки това стандартите за регистрите се различават и заинтересованите страни се сблъскват с различни езици, условия за търсене и структури.

Ето защо считам, че всички държави-членки трябва да участват в проекти като „Оперативна съвместимост на търговските регистри в цяла Европа“ и Европейски бизнес регистър. Всички държави-членки вече участват в Информационната система за вътрешния пазар.

Улесняването на електронния достъп до информацията за търговските дружества би могло да доведе до годишни икономии в размер на повече от 160 млн. евро. Тези икономии обаче би могло да са още по-големи, ако инициативата „Електронна фактура“ беше реализирана и станеше достъпна чрез единен пункт за достъп до информация.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) С оглед на предимствата, предлагани от единния пазар, увеличаващите се трансгранични търговски възможности и правната сигурност от съществено значение е хармонизирането на данните от търговските регистри и метода за тяхното получаване и обработка. Ако успеем да осигурим ефективно взаимно свързване на търговските регистри, ще улесним не само администрацията на отношенията и придобиването на информация от участващите страни, но и ще засилим тяхната позиция по отношение на необходимостта от прозрачност в търговските и правните отношения, както и правната сигурност.

Поради тази причина считам, че е от съществено значение да се хармонизира системата на данните, предоставени в търговските регистри във всички държави-членки. Подобен подход ще гарантира значително по-голяма прозрачност и ще бъде полезен не само за вече споменатите отношения, но вероятно и за предотвратяването на много неблагоприятни последици, като например при смяна на седалища на търговски дружества и други субекти, основаване на клонове в други държави-членки или при трансгранични сливания и придобивания.

 
  
MPphoto
 

  Дачиан Чолош, член на Комисията.(FR) Г-жо председател, госпожи и господа, взаимното свързване на търговските регистри е проект, който помага икономическите операции да станат по-прозрачни, да се възстанови доверието и да се насърчи достъпът на малките и средни предприятия до единния пазар. Поздравявам г-н Lechner и комисията по правни въпроси за доклада.

Нашите гледища до голяма степен съвпадат. Комисията ще представи най-късно до началото на 2011 г. някои законодателни предложение, които несъмнено ще отразяват вашите заключения.

Финансовата и икономическа криза подчерта важността на прозрачността на финансовите пазари и извън тях. За да имат доверие, гражданите трябва да имат достъп до надеждна и актуална официална информация за търговските дружества. Търговските регистри играят решаваща роля в това отношение, като регистрират информация относно дружествата и я предоставят на обществеността.

Въпреки това, макар достъпът до тази информация да е лесен в онези държави-членки, в които дружеството е регистрирано, много често достъпът до същата информация от друга държава-членка е затруднен поради технически или езикови причини. Взаимното свързване на търговските регистри следователно ще предостави на малките и средните предприятия, потребителите и работодателите допълнителен и необходим инструмент за получаване на информация.

Сега искам да коментирам няколко аспекта от доклада на г-н Lechnert. Забелязвам Вашата загриженост по отношение на допълнителните административни тежести, които биха могли да възникнат в резултат от взаимното свързване на тези регистри. Мога да Ви уверя, че в момента нямаме планове за налагане на нови разходи, независимо дали са преки, или косвени, върху дружествата.

Споделям също желанието да се направи задължително участието на всички държави-членки в механизма за сътрудничество. В действителност този механизъм ще има смисъл, само ако е подкрепен от всички държави-членки.

По отношение на сътрудничеството във връзка с редовното актуализиране на данните на задграничните клонове, Комисията възнамерява да представи законодателно предложение относно механизъм, при който държавите-членки ще бъдат задължени да участват. Това безспорно е липсващо звено в рамките на вътрешния пазар.

Вие препоръчвате също въвеждането на единен пункт за достъп до информация. Ние споделяме целта информацията от националните регистри да се направи достъпна. Потребителите, работодателите, малките и средните предприятия, а така също и националните органи на другите държави-членки трябва да имат безпрепятствен достъп до тези услуги.

И още по въпроса за достъпността, искаме да предложим информация на всички официални езици на ЕС. Това е предпоставка за постигане на нашата цел за приближаване на вътрешния пазар до гражданите.

Освен това потребителите на регистрите трябва да бъдат ясно информирани за обхвата и различните последици от националната информация, съдържаща се в регистъра, които могат значително да се различават в отделните държави. Що се отнася до качеството на информацията, ясно е, че информацията, предоставена като част от взаимното свързване, трябва да бъде надеждна, актуална и достъпна. Това е силно послание от ваша страна и е надлежно получено от Комисията.

На последно място, мога да ви уверя, че всяка инициатива на Комисията ще спазва защитата на личните и търговски данни.

Госпожи и господа, докладът Lechner ясно показва равнището на ангажираност на Парламента за подпомагане свързването на търговските регистри по-ефективно в полза на потребителите, търговските дружества и техните служители. Този проект ще укрепи вътрешния пазар. Комисията приветства това и очаква с нетърпение приемането на доклада в пленарна зала.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се състои във вторник, 7 септември 2010 г., от 12,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), в писмена форма.(IT) Взаимното свързване на търговските регистри е съществена предпоставка за насърчаване на интеграцията на икономическата област в рамките на ЕС и за подобряване на правната сигурност за търговските дружества и потребителите. Докладът на г-н Lechner много ясно изтъква кои са приоритетните мерки, които са належащи, за да се направи законодателството по-сигурно и трансграничните икономически сделки по-прозрачни. Първо, изключително важно е, че взаимното свързване на регистрите и достъпът до данни се извършва в единна рамка. За тази цел ще бъде необходимо да се укрепи и развие потенциалът, предложен от проекта за взаимно свързване BRITE, така че да се създаде единен портал, чрез който всички наши граждани да получават информация за европейските търговски дружества. Второ, изключително важно е, че той се приема с оглед да се направи интеграцията на търговските регистри задължителна за всички държави-членки, така че всички държави да участват възможно най-скоро. Това е така, защото успехът на всеки проект, целящ постигане на хармонично развитие на вътрешния пазар, изисква участието на всички заинтересовани страни, за да може да стане задължително веднага щом техническите стандарти са напълно разработени.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма.(RO) Взаимното свързване на търговските регистри на държавите-членки бележи напредък в посока на опростяване на бизнес средата и облекчаване на административните тежести за предприемачите. Той също е полезен инструмент, който ще доведе до сътрудничество и обмен на информация или дори до създаване на обща паневропейска база данни и единен пункт за достъп. Въпреки това аз се чувствам длъжен да спомена, че въпреки положителното въздействие, което докладът по собствена инициатива ще има и с което ще се намалят разходите, считам, че превеждането на информацията на всички официални европейски езици предлага решение, чиято цена далеч надхвърля ползите. Мисля, че трябва да преглътнем нашата национална гордост за собствения си език на всяка държава-членка и да насърчим използването само на един или максимум два езика, които са най-широко разпространени (английски и френски), като езици за различните административни процедури подобно на тази, която е предмет на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), в писмена форма.(CS) Докладът относно взаимното свързване на търговските регистри е в отговор на заключенията на Съвета от 25 и 26 май 2010 г. Това е инициатива, която е част от комплексен подход на ЕС в областта на защитата на потребителя. Считам, че всяка инициатива, която води към прозрачен подход към информацията относно търговските дружества, действащи на територията на ЕС, заслужава подкрепа. Искам да подчертая, че по-специално подкрепям призива на Комисията за създаването на единен пункт за достъп до информация от търговските регистри и особено участието на всички държави-членки на ЕС. Само по този начин е възможно постигането на реални и ясни възможности за защита на гражданите като потребители, както и правна сигурност във вътрешния пазар на Съюза като цяло.

 
Правна информация - Политика за поверителност