Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2055(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0218/2010

Předložené texty :

A7-0218/2010

Rozpravy :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0298

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 6. září 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

21. Propojení obchodních rejstříků (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva, kterou jménem Výboru pro právní záležitosti předkládá pan Lechner, o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI) (A7-0218/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner, zpravodaj.(DE) Paní předsedající, dámy a pánové, význam obchodních rejstříků – ať jsou známy pod jakýmkoli názvem – jednoznačně vyplývá z vysokého počtu směrnic o společnostech, které se tímto problémem zabývaly, přičemž nejstarší z těchto směrnic pochází z roku 1968 a přináší velmi užitečná zlepšení.

K významné změně došlo v roce 2003, kdy bylo stanoveno, že tyto rejstříky musí být vedeny v elektronické podobě s cílem dosáhnout zásadního zlepšení v přeshraničním přístupu. Rejstříky jsou stále zachovávány na úrovni jednotlivých států a jsou do nich zaznamenávány pouze informace, jejichž zapsání je na vnitrostátní úrovni povoleno a pro něž existuje pravomoc. To nehodláme měnit.

Skutečně není nutné zdůrazňovat skutečnost, že přeshraniční přístup k údajům v rejstříku je důležitý a že je možné jej zlepšit, to je zřejmé. Problémy spočívají ve dvou oblastech. Za prvé je nutné zlepšit přeshraniční přístup občanů, jimiž míníme občany v nejširším slova smyslu, jinými slovy kohokoli, kdo má o přístup zájem – ať už je to právník, notář, daňový poradce, člen odborů, zaměstnanec nebo kdokoli jiný.

Druhým problémem je interoperabilita – spolupráce mezi rejstříky –, kterou je třeba zlepšit. Platí to zejména v případech, kdy je hlavní sídlo společnosti zapsáno v jednom státě a její pobočka je vedena ve státě jiném. Opsání údajů o hlavním sídle společnosti do rejstříku státu, v němž sídlí pobočka, v těchto případech často trvá příliš dlouho, a navíc, opakovaně není zcela správně provedeno. Snad by bylo možné tento proces zautomatizovat.

Úsilí Komise je třeba bez výhrad uvítat a podporovat. Dojde pak ke snížení nákladů, k časovým úsporám a k dalšímu posunu na vnitřním trhu. K několika bodům bych se rád vyjádřil. Za prvé, informace z obchodního rejstříku nemusí nutně být srovnatelné s informacemi, které jsou dostupné jiným způsobem. Tyto informace mají jistý právní status, který se však v jednotlivých členských státech liší. Tuto skutečnost je třeba uživatelům zdůraznit, aby nepředpokládali, že údaje v rejstříku jiného členského státu lze použít stejným způsobem jako údaje z rejstříku vlastního státu.

Přesto by bylo možné zjednodušit používané formáty na formáty standardní, následně zavést portál s jednotným přístupem a upravit používanou terminologii tak, aby záznamy mohly být k dispozici v několika nebo dokonce ve všech úředních jazycích. Podobných iniciativ již vzniklo několik, budu jmenovat jen dvě z nich – Evropský obchodní rejstřík (EBR) a Interoperabilita obchodních rejstříků v Evropě (BRITE) –, a mezi jejich členy panuje všeobecná shoda, že spolupráce v této oblasti by se měla více rozvíjet. Nevýhody těchto rejstříků spočívají za prvé v tom, že záznamy jsou vkládány pouze dobrovolně, za druhé, že se na nich nepodílí všechny členské státy, a za třetí, že jsou z části ještě ve zkušební době.

Nemám nezbytné technické znalosti a nemá je ani Parlament, to však také není naším úkolem. Drtivá většina poslanců souhlasí s tím, že tento projekt by měl být rozvíjen právě v rámci těchto iniciativ. Úspěch lze zaručit pouze za předpokladu, že se do nich zapojíme všichni. Nechceme okamžitě začít prosazovat legislativní návrhy pro tuto oblast. Pokud se všichni zapojí dobrovolně a bude to fungovat, pak právní předpisy nebudou třeba. V každém případě je cílem celé této záležitosti, aby bylo možné pokročit kupředu, jakmile to bude technicky a objektivně vhodné, a aby se přidaly všechny členské státy.

Rád bych zakončil vyjádřením díků těm, kteří se mnou na této zprávě spolupracovali, a výborům, s nimiž proběhly konzultace. Předpokládám, že tento projekt získá širokou podporu a že bude schválen.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) To, že obchodní rejstříky nejsou propojené, považuji za selhání koordinační úlohy Komise. Vždyť již tři roky mají členské státy povinnost vést obchodní rejstříky v elektronické podobě. Devatenáct států, včetně posledního nového státu, České republiky, sdílí svá data v rámci projektu evropského obchodního rejstříku. Ovšem kvalita a výpovědní hodnota dat je velmi různá. Leckde není stanovena právní odpovědnost a pravdivost údajů či neexistují celostátní, ale jen regionální obchodní rejstříky.

Podporuji zpravodaje a žádám Komisi, aby tomu věnovala patřičnou pozornost. A také, aby zbývajícím osmi státům, kde kromě Portugalska jsou jen noví členové, poskytla náležitou pomoc včetně finanční. Přeshraniční dostupnost rejstříků je důležitá nejen pro věřitele, obchodní partnery a spotřebitele, ale i pro posílení právní jistoty a transparentnosti veřejných zakázek.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Paní předsedající, chtěla bych v první řadě poděkovat zpravodaji, panu Lechnerovi, za tak dobrou spolupráci. Podařilo se nám dosáhnout proveditelných kompromisů.

Velmi stručně, moje skupina považuje za nejdůležitější body následující: za prvé, povinnou účast všech členských států, jak již bylo uvedeno; za druhé, přístup veřejnosti prostřednictvím jediného oficiálního portálu; za třetí, orientaci na ochranu spotřebitele – jinými slovy, aby spolehlivost a aktuálnost informací. Stejně tak je pro spotřebitele mimořádně důležité, aby dostali informace o právních důsledcích. Konečně, systém musí být vstřícný vůči uživatelům. Zůstává úkolem Komise, aby upřesnila, jakým způsobem toho bude z technického hlediska dosaženo.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) V EU–27 existuje více než 20 milionů firem a 99 % z nich jsou malé a středně velké podniky, domnívám se tedy, že propojení obchodních rejstříků je nezbytné k zajištění efektivního fungování vnitřního trhu.

Od 1. ledna 2007 musí být informace obsažené v obchodních rejstřících vedeny v elektronické podobě a přístupné on-line v každém členském státě. Rejstříky se však od sebe liší a subjekty se potýkají s rozdílnými jazyky, systémy vyhledávání a strukturami.

Z toho důvodu se domnívám, že se všechny členské státy musí zapojit do projektů, jako je Interoperabilita obchodních rejstříků v Evropě a Evropský obchodní rejstřík. Všechny členské státy se již podílí se na Informačním systému vnitřního trhu.

Usnadnění elektronického přístupu k informacím o obchodních společnostech by mohlo přinést úsporu více než 160 milionů EUR ročně. Tyto úspory by však mohly být ještě větší v případě, že by byla uskutečněna iniciativa E-faktura, která by byla přístupná prostřednictvím jednoho společného informačního portálu.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Vzhledem k výhodám, které nabízí jednotný trh, a s ohledem na nárůst přeshraničních obchodních příležitostí a právní jistoty, je nevyhnutelné harmonizovat údaje obsažené v obchodních rejstřících a metody jejich získávání a zpracování. Podaří-li se nám zajistit efektivní propojení obchodních rejstříků, nejenže zapojeným subjektům usnadníme správu vztahů a získávání informací, ale také posílíme jejich postavení, co se týče potřeby transparentnosti v obchodně-právních vztazích a právních jistot.

Z tohoto důvodu se domnívám, že je nezbytné harmonizovat systém údajů dostupných v rejstřících ve všech členských státech. Tento přístup by zajistil podstatně větší transparentnost a bylo by možné jej využít nejen ve výše zmíněných vztazích, ale rovněž možná jako prevenci výskytu řady nežádoucích účinků, jako je například změna sídla obchodních společností a dalších subjektů a zřizování poboček v jiných členských státech nebo přeshraniční fúze a akvizice.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, člen Komise.(FR) Paní předsedající, dámy a pánové, propojení obchodních rejstříků je projekt, který směřuje k větší transparentnosti hospodářských subjektů, k obnovení důvěry a podpoře přístupu malých a středních podniků na jednotný trh. Blahopřeji panu Lechnerovi a Výboru pro právní záležitosti k této zprávě.

Naše názory jsou si velmi podobné. Nejpozději na začátku roku 2011 předloží Komise některé legislativní návrhy, v nichž se bezpochyby odrazí vaše závěry.

Finanční a hospodářská krize zdůraznila význam transparentnosti na finančních trzích i mimo ně. Mají-li si občané vypěstovat důvěru, musí mít přístup ke spolehlivým a aktuálním oficiálním informacím o podnicích. V tomto ohledu hrají klíčovou roli obchodní rejstříky, neboť shromažďují informace týkající se daných společností a zpřístupňuje je veřejnosti.

Problém tkví v tom, že je snadné tyto informace získat ve členských státech, v nichž je společnost zapsána, avšak často je velmi obtížné z technických nebo jazykových důvodů dostat se ke stejným informacím z jiného členského státu. Propojení obchodních rejstříků tedy poskytne malým a středně velkým podnikům, spotřebitelům a zaměstnancům další nezbytný nástroj pro přístup k informacím.

Nyní bych se chtěl v několika bodech vyjádřit k určitým aspektům zprávy pana Lechnera. Vzal jsem na vědomí vaše obavy ohledně toho, že propojení rejstříků přinese další administrativní zátěž. Mohu vás ujistit, že v tuto chvíli nemáme v plánu ukládat podnikům nové náklady, ať už přímé nebo nepřímé.

Rovněž s vámi sdílím přání, aby bylo zapojení do mechanismu spolupráce pro všechny členské státy povinné. Pravdou zůstává, že takový mechanismus bude mít smysl pouze v případě, že jej podpoří všechny členské státy.

Co se týče spolupráce v oblasti pravidelné aktualizace údajů u zahraničních poboček, Komise hodlá předložit legislativní návrh mechanismu, do nějž se členské státy budou povinně muset zapojit. Tento druh propojení bezpochyby na vnitřním trhu chybí.

Rovněž doporučujete zavedení jednoho společného informačního portálu. Cíl zpřístupnit informace poskytnuté vnitrostátními rejstříky sdílíme. Spotřebitelům, zaměstnancům, malým a středně velkým podnikům i vnitrostátním orgánům jiných členských států musí být umožněn přístup k těmto službám bez jakýchkoli překážek.

Ještě co se týče tématu přístupnosti, chceme nabídnout informace ve všech úředních jazycích Evropské unie. Je to nezbytný předpoklad, chceme-li dosáhnout svého cíle posunout vnitřní trh blíže k občanům.

Kromě toho musí mít uživatelé rejstříků jednoznačné informace o rozsahu a různých důsledcích vnitrostátních informací obsažených v rejstříku, což se může v jednotlivých státech značně lišit. Co se týče kvality informací, je zřejmé, že informace poskytnuté jako součást propojení rejstříků musí být spolehlivé, aktuální a přístupné. Tento signál je z vaší strany jednoznačný a Komise jej řádně vzala na vědomí.

Konečně vás mohu ujistit, že jakákoli iniciativa ze strany Komise bude respektovat ochranu osobních nebo obchodních údajů.

Dámy a pánové, zpráva pana Lechnera je jasným dokladem odhodlání Parlamentu napomoci k efektivnějšímu propojení obchodních rejstříků a tím přinést prospěch spotřebitelům, podnikům a jejich zaměstnancům. Tento projekt posílí vnitřní trh. Komise vítá tuto skutečnost a s nadějí očekává přijetí zprávy na plenárním zasedání.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat v úterý dne 7. září 2010 ve 12:30.

Písemná prohlášení (Článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), písemně.(IT) Propojení obchodních rejstříků je nezbytným předpokladem pro podporu začlenění hospodářské oblasti v rámci EU a pro zvýšení právní jistoty podniků a spotřebitelů. Pan Lechner ve zprávě zcela jasně rozeznává prioritní opatření, která jsou nezbytná pro větší spolehlivost tohoto zákona a pro vyšší míru transparentnosti v přeshraničních ekonomických transakcích. Za prvé je zásadní, aby propojení rejstříků a přístup k údajům probíhal v jediném rámci. Za tímto účelem bude nutné posílit a rozvinout potenciál, který se skrývá v projektu BRITE (Interoperabilita obchodních rejstříků v Evropě) tak, aby bylo možné zřídit jednotný portál, na němž všichni naši občané budou moci získat informace o evropských podnicích. Za druhé bude zcela zásadní schválit jej s cílem, aby bylo začlenění do obchodních rejstříků pro všechny členské státy povinné a aby se všechny státy zapojily co nejdříve. Úspěch projektu, který směřuje k dosažení harmonického rozvoje vnitřního trhu, totiž vyžaduje zapojení všech zúčastněných stran tak, aby mohlo být povinné, jakmile budou dokončeny technické normy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně.(RO) Propojení obchodních rejstříků členských států znamená krok směrem ke zjednodušení podnikatelského prostředí a ke snižování administrativní zátěže podnikatelů. Rovněž je užitečným nástrojem, který usnadní spolupráci a výměnu informací nebo dokonce vytvoření společné panevropské databáze a jednotného přístupového portálu. Přesto se cítím povinen zmínit o tom, že tato zpráva z vlastního podnětu sice přinese snížení nákladů, což je pozitivní, domnívám se však, že chceme-li prosadit řešení, jehož součástí bude překlad informací do všech úředních jazyků EU, náklady zdaleka převáží jeho přínos. Dle mého názoru musíme všichni spolknout svou národní hrdost každého členského státu a vybrat pouze jeden nebo maximálně dva jazyky, které se skutečně široce používají (angličtina a francouzština), a použít je v různých správních postupech, jako je například ten, který je předmětem této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně.(CS) Zpráva o propojení obchodních rejstříků reaguje na závěry Rady konané ve dnech 25–26. května 2010. Jde o iniciativu, která je součástí komplexního přístupu EU na poli ochrany spotřebitele. Jsem toho názoru, že každá iniciativa, která vede k přehlednému přístupu k informacím o obchodních společnostech působících na území Evropské unie, zasluhuje podporu. Chci zdůraznit, že především podporuji výzvu Komisi týkající se vytvoření jednotného místa přístupu k informacím z obchodních rejstříků a především zapojení všech členských států EU. Jedině takto lze dosáhnout skutečného a přehledného prostoru ochrany občana jako spotřebitele, ale i právní jistoty na vnitřním trhu Unie jako celku.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí