Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2055(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0218/2010

Indgivne tekster :

A7-0218/2010

Forhandlinger :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Afstemninger :

PV 07/09/2010 - 6.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0298

Forhandlinger
Mandag den 6. september 2010 - Strasbourg EUT-udgave

21. Sammenkobling af selskabsregistre (kortfattet forelæggelse)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Lechner for Retsudvalget om sammenkobling af selskabsregistre (KOM(2009)06142010/2055(INI)) (A7-0218/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner, ordfører. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Vigtigheden af selskabsregistre, handelsregistre eller virksomhedsregistre, som de også kaldes, fremgår tydeligt af det store antal direktiver om selskaber, der har behandlet emnet helt tilbage fra 1968, og som allerede har medført meget nyttige forbedringer.

I 2003 skete der en større ændring, da der blev indført krav om, at sådanne registre skal være elektroniske med henblik på i betydelig grad at forbedre adgangen til dem på tværs af grænser. Registrene føres stadig på nationalt plan, og kun oplysninger, som det er lovligt i det pågældende land at indføre i registret, og som der er kompetence til på nationalt plan, gemmes. Det har vi ikke planer om at ændre.

Der er ikke noget reelt behov for at understrege, at adgangen til registerposter på tværs af grænser er vigtig og kunne forbedres, for det er tydeligt. Problemerne falder ind under to områder. For det første skal borgernes adgang på tværs af grænser forbedres, og her menes borgere i den bredest mulige betydning, dvs. alle interesserede – uanset om vedkommende er advokat, notar, skatterådgiver, fagforeningsmedlem, arbejdstager eller noget helt andet.

Det andet spørgsmål er, at interoperabiliteten – samarbejdet mellem registre – skal forbedres. Det gælder især i tilfælde, hvor en virksomheds hovedkontor er registreret i ét land, og en afdeling er registreret i et andet. I disse tilfælde tager det ofte for lang tid at få kopieret poster vedrørende hovedkontoret ind i registret i det land, hvor afdelingen er, og det sker oven i købet ikke altid helt korrekt. Denne proces kunne måske automatiseres.

Kommissionens indsats skal hilses velkommen og støttes uden forbehold. Det vil spare tid og penge, og det indre marked kommer et skridt videre. Der er et par punkter, som jeg gerne vil knytte en kommentar til. For det første er oplysninger fra et selskabsregister ikke nødvendigvis sammenlignelige med oplysninger, der i øvrigt er tilgængelige. De har trods alt juridisk status, og denne juridiske status er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat. Det skal påpeges for brugerne, så de ikke går ud fra, at registeroplysninger fra en anden medlemsstat kan bruges på samme måde som registeroplysninger fra deres eget land.

Ikke desto mindre ville det være muligt at forenkle de anvendte formater til standardformater, at etablere en ensartet adgangsportal og at forbedre den anvendte terminologi, så posterne kan gøres tilgængelige på flere eller endda alle de officielle sprog. Der har allerede været flere sådanne initiativer, bl.a. European Business Register (EBR) og Business Register Interoperability Throughout Europe (BRITE) for blot at nævne to, og der er generel enighed blandt medlemmerne om, at samarbejdet på dette område bør udvides. Ulemperne ved disse registre er for det første, at oplysningerne kun afgives på frivillig basis, for det andet at ikke alle medlemsstater deltager i dem, og for det tredje at de til dels stadig befinder sig i testfasen.

Hverken jeg eller Parlamentet har den nødvendige tekniske ekspertise, og det er heller ikke vores opgave. Langt størstedelen af medlemmerne er enige om, at dette projekt bør videreføres inden for rammerne af disse initiativer. Det kan kun blive en succes, hvis alle deltager. Vi ønsker ikke at presse på for lovforslag endnu. Hvis alle deltager på frivillig basis, og det virker, er der ikke brug for lovgivning. Målet er under alle omstændigheder at gå videre med hele projektet, når det er teknisk og sagligt hensigtsmæssigt, og at alle medlemsstaterne skal deltage.

Jeg vil runde af med at takke dem, der har arbejdet på sagen sammen med mig, og de udvalg, der er blevet hørt. Jeg forventer, at projektet vil nyde bred støtte og blive vedtaget.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Fru formand! Jeg betragter det, at virksomhedsregistre ikke er sammenkoblede, som et svigt i Kommissionens koordinerende rolle. Faktisk har medlemsstaterne allerede i tre år været pålagt at føre elektroniske virksomhedsregistre. 19 stater, herunder den sidste nye stat, Tjekkiet, deler deres data inden for rammerne af det europæiske virksomhedsregisterprojekt. Kvaliteten og dermed værdien af dataene varierer naturligvis meget. Mange steder er det juridiske ansvar og dataenes korrekthed ikke specificeret, eller der kan kun eksistere regionale virksomhedsregistre, ikke nationale.

Jeg støtter ordføreren og opfordrer Kommissionen til at give sagen den nødvendige opmærksomhed og til, at der ydes passende støtte, herunder økonomisk støtte, til de tilbageværende otte stater, som med undtagelse af Portugal alene udgøres af nye medlemmer. Adgang til registre på tværs af grænser er vigtigt, ikke kun for kreditorer, forretningspartnere og forbrugere, men også med henblik på at fremme retssikkerheden og gennemsigtigheden i forbindelse med offentlige indkøb.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at takke ordføreren, hr. Lechner, for det gode samarbejde. Det lykkedes os at nå gennemførlige kompromiser.

Ganske kort føler min gruppe, at de vigtigste punker er følgende: For det første obligatorisk deltagelse for alle medlemsstater, for det andet offentlig adgang via en fælles officiel adgangsportal og for det tredje forbrugerbeskyttelsesaspektet – med andre ord at oplysningerne er pålidelige og opdaterede. Det er også særlig vigtigt for forbrugere at blive informeret om de juridiske implikationer. Sluttelig skal systemet være brugervenligt. Det er op til Kommissionen at angive, hvordan det skal opnås rent teknisk.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Fru formand! I betragtning af at der findes over 20 mio. selskaber i EU-27, hvoraf 99 % er små og mellemstore virksomheder, mener jeg, at det er nødvendigt at sammenkoble selskabsregistre for at sikre, at det indre marked kan fungere effektivt.

Siden 1. januar 2007 har det været et krav, at oplysninger i selskabsregistre skal opbevares elektronisk og være tilgængelige online i alle medlemsstaterne. Men standarderne for registrene er forskellige, og interessenterne må tackle forskellige sprog, søgemetoder og strukturer.

Derfor mener jeg, at alle medlemsstater skal deltage i projekter som Business Register Interoperability Throughout Europe og European Business Register. Alle medlemsstaterne deltager allerede i informationssystemet for det indre marked.

Ved at fremme elektronisk adgang til oplysninger om erhvervsdrivende selskaber kan der opnås mulige årlige besparelser på mere end 160 mio. EUR. Men disse besparelser kan blive endnu større, hvis initiativet med e-fakturaer blev gennemført og blev gjort tilgængelig via et fælles informationsadgangspunkt.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Fru formand! I lyset af de fordele, som det indre marked, den voksende vækst i samhandelsmuligheder hen over grænserne samt retssikkerhed tilbyder, er det afgørende at harmonisere oplysningerne i selskabsregistre og den måde, hvorpå de indhentes og behandles. Hvis det lykkes os at indføre en effektiv sammenkobling af selskabsregistre, vil det fremme ikke kun administrationen af forholdene mellem og indhentelse af oplysninger for de involverede parter, det vil også styrke deres position i forhold til behovet for gennemsigtighed i forretningsmæssige og juridiske forhold og retssikkerhed.

Derfor anser jeg det for afgørende at harmonisere datasystemet i selskabsregistre i alle medlemsstater. En sådan tilgang ville sikre betydelig større gennemsigtighed og ville ikke kun være nyttig i forbindelse med de førnævnte forhold, men måske også i forhold til at undgå mange uheldige følgevirkninger, f.eks. når man ændrer virksomheders og andre organisationers hjemsted og etablerer afdelinger i andre medlemsstater eller i forbindelse med fusioner og overtagelser på tværs af grænserne.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, medlem af Kommissionen. – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Sammenkobling af selskabsregistre er et projekt, der er med til at gøre erhvervsdrivende mere gennemsigtige, genskabe tilliden og lette adgangen til det indre marked for SMV'er. Jeg gratulerer hr. Lechner og Retsudvalget med betænkningen.

Vi har langt hen ad vejen samme holdning. Senest i starten af 2011 vil Kommissionen fremlægge lovforslag, der utvivlsomt vil afspejle Deres konklusioner.

Den finansielle og økonomiske krise har sat spotlight på vigtigheden af gennemsigtighed på finansmarkederne og andre steder. Hvis borgerne skal have tillid, må de have adgang til pålidelige og opdaterede officielle oplysninger om virksomheder. Selskabsregistre spiller en afgørende rolle i den forbindelse ved at registrere selskabsrelaterede oplysninger og stille dem til rådighed for offentligheden.

Men hvor det er nemt at få adgang til oplysningerne i de medlemsstater, hvor selskabet er registreret, er det af tekniske eller sproglige årsager tit meget vanskeligt at få adgang til de samme oplysninger fra andre medlemsstater. Derfor vil sammenkobling af selskabsregistre give små og mellemstore virksomheder, forbrugere og medarbejdere et ekstra og nødvendigt informationsværktøj.

Nu vil jeg gerne fremføre et par kommentarer om visse aspekter af hr. Lechners betænkning. Jeg bemærker Deres bekymring i forhold til de yderligere administrative byrder, der kunne opstå i forbindelse med sammenkobling af registrene. Jeg kan her og nu forsikre Dem om, at vi ikke har nogen planer om at pålægge virksomhederne nye omkostninger, det være sig direkte eller indirekte.

Jeg deler også Deres ønske om at gøre alle medlemsstaters deltagelse i samarbejdsmekanismen obligatorisk. Faktisk vil en sådan mekanisme kun give mening, hvis den støttes af alle medlemsstaterne.

Hvad angår samarbejde i forbindelse med regelmæssig opdatering af oplysningerne i forhold til udenlandske afdelinger, er det Kommissionens hensigt at fremlægge et lovforslag om en sådan mekanisme, som medlemsstaterne vil være forpligtet til at deltage i. Det er utvivlsomt et manglende element i det indre marked.

De anbefaler også at indføre et fælles informationsadgangspunkt. Vi deler ønsket om at gøre oplysningerne i nationale registre tilgængelige. Forbrugere, medarbejdere, små og mellemstore virksomheder, men også de andre medlemsstaters nationale myndigheder må have uhindret adgang til disse tjenester.

Yderligere i forhold til tilgængelighed vil vi tilbyde oplysningerne på alle EU's officielle sprog. Det er en forudsætning for at opfylde vores mål om at bringe det indre marked tættere på borgerne.

Endvidere skal brugerne af registrene informeres klart om anvendelsesområdet for og de forskellige konsekvenser af de nationale oplysninger, der findes i registret, og som kan variere betydelig fra land til land. Hvad angår oplysningernes kvalitet, er det tydeligt, at de oplysninger, der gives som led i sammenkoblingen, skal være pålidelige, opdaterede og tilgængelige. Det understreger De meget, og det har Kommissionen noteret sig.

Sluttelig kan jeg forsikre Dem om, at ethvert initiativ fra Kommissionen vil respektere beskyttelsen af personlige oplysninger og virksomhedsoplysninger.

Lechner-betænkningen viser tydeligt Parlamentets store engagement i at hjælpe med at sammenkoble selskabsregistre mere effektivt til gavn for forbrugere, virksomheder og deres medarbejdere. Projektet vil styrke det indre marked. Det hilser Kommissionen velkommen og ser frem til vedtagelsen af betænkningen på plenarmødet.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted tirsdag den 7. september 2010 kl. 12.30.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), skriftlig.(IT) Sammenkobling af selskabsregistre er en afgørende forudsætning for at fremme integrationen af det økonomiske område i EU og for at forbedre retssikkerheden for virksomheder og forbrugere. Hr. Lechners betænkning udvælger meget klart de prioriterede foranstaltninger, der er uundværlige i forhold til at gøre loven mere sikker og gøre grænseoverskridende økonomiske transaktioner mere gennemsigtige. For det første er det afgørende, at sammenkoblingen af registrene og adgangen til data finder sted inden for samme ramme. Til det formål vil det være nødvendigt at styrke og udvikle det potentiale, som BRITE-sammenkoblingsprojektet tilbyder, så der kan etableres en fælles portal, hvorigennem alle vores borgere kan skaffe sig oplysninger om europæiske virksomheder. For det andet er det afgørende, at det vedtages med henblik på at gøre integrationen af selskabsregistre obligatorisk for alle medlemsstater, så alle stater deltager snarest muligt. Det skyldes, at hvis et projekt, der har til formål at skabe harmonisk udvikling i det indre marked, skal lykkes, så skal alle interesserede parter deltage, så det kan gøres obligatorisk, så snart de tekniske standarder er fuldt udviklede.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Sammenkoblingen af medlemsstaternes selskabsregistre markerer et fremskridt i retning af at forenkle forretningsmiljøet og lette iværksætteres administrative byrder. Det er også et nyttigt instrument, der vil føre til samarbejde og udveksling af information eller endda til oprettelsen af en fælles paneuropæisk database og et fælles adgangspunkt. Ikke desto mindre føler jeg mig forpligtet til at nævne, at på trods af den positive virkning, denne initiativbetænkning vil få i forhold til at reducere udgifter, mener jeg, at omkostningerne ved at oversætte oplysningerne til alle de officielle EU-sprog vil veje langt tungere end fordelene. Jeg synes, at vi må sluge vores nationale stolthed over hver enkel medlemsstats eget sprog og nøjes med at arbejde for et eller højst to sprog, der tales af rigtig mange mennesker (engelsk og fransk), som de sprog, der skal bruges til forskellige administrative procedurer såsom den, der er genstand for denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), skriftlig. – (CS) Betænkningen om sammenkobling af virksomhedsregistre er en reaktion på konklusionerne fra Rådsmødet den 25. og 26. maj 2010. Det er et initiativ, som udgør en del af EU's komplekse tilgang til forbrugerbeskyttelse. Jeg mener, at ethvert initiativ, der medfører en gennemsigtig tilgang til oplysninger om erhvervsdrivende selskaber, der er aktive på EU's område, fortjener støtte. Jeg vil gerne understrege, at jeg især støtter Kommissionens opfordring til oprettelse af et fælles adgangspunkt for oplysninger fra virksomhedsregistre og i særdeleshed inddragelsen af alle EU's medlemsstater. Kun på den måde kan det lade sig gøre at få reel og tydelig plads til beskyttelse af borgeren som forbruger samt retssikkerhed på det indre marked i EU som helhed.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik