Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2055(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0218/2010

Esitatud tekstid :

A7-0218/2010

Arutelud :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Hääletused :

PV 07/09/2010 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0298

Arutelud
Esmaspäev, 6. september 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

21. Äriregistrite ühendamine (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on Kurt Lechneri õiguskomisjoni nimel esitatud raport äriregistrite ühendamise kohta (KOM(2009)06142010/2055(INI)) (A7-0218/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner, raportöör.(DE) Austatud juhataja, head kolleegid! Äriregistrite, kaubandusregistrite või ettevõtteregistrite – nagu neid teatakse – tähtsus on ilmne, kui vaadata suurt hulka selle küsimusega tegelevaid ettevõtteid käsitlevaid direktiive, millest vanim pärineb 1968. aastast ja mis on toonud kaasa juba vägagi märkimisväärseid arendusi.

Peamine muudatus leidis aset 2003. aastal, kui sätestati kohustus pidada selliseid registreid elektrooniliselt, et arendada oluliselt andmete kättesaadavust piiriüleselt. Registreid peetakse endiselt riiklikul tasandil ja sinna salvestatakse ainult teave, mille sisestamine registrisse on riiklikult lubatud ja mille suhtes riiklikul tasandil pädevad ollakse. Seda me muuta ei plaani.

Meil puudub vajadus rõhutada tõsiasja, et oluline on piiriülene juurdepääs registrikannetele ja et seda võiks täiustada – see on lihtsalt ilmselge. Probleemid peituvad kahes valdkonnas. Esiteks tuleb täiustada registrikannete piiriülest kättesaadavust kodanikele laiemas tähenduses ehk teisisõnu peaksid andmetele juurde pääsema kõik nendest huvitatud, olgu nad siis advokaadid, notarid, maksunõustajad, ametiühingu liikmed, töötajad või kes iganes.

Teine teema on koostalitlusvõime – registritevahelise koostöö – arendamise vajadus. See kehtib eelkõige nendele juhtumitele, kus ettevõtte peakorter on registreeritud ühes riigis ja filiaalid teises riigis. Sellistel juhtudel võtab peakorteriga seotud andmete kopeerimine selle riigi registrisse, kus ettevõtte filiaal asub, sageli liiga palju aega ja lisaks tekib kopeerimisel tihti vigu. See progress tuleks võib-olla automatiseerida.

Komisjoni pingutused on tingimusteta tervitatavad ja toetatavad. Nii väheneksid kulutused, säästetaks aega ja arendataks edasi siseturgu. Tahaksin kommenteerida veel mõnda punkti. Esiteks ei pea äriregistri teave olema tingimata võrreldav muul viisil kättesaadaval oleva teabega. Lõppude lõpuks on sellisel teabel õiguslik seisund ja see õiguslik seisund on liikmesriigiti erinev. See tuleb kasutajatele eraldi välja tuua, et vältida oletamist, et teise riigi registriandmeid saab kasutada sarnaselt enda riigi registriandmetele.

Sellele vaatamata oleks võimalik lihtsustada kasutatavad formaadid standardformaatideks, luua ühtne juurdepääsuportaal ja arendada kasutatavat terminoloogiat nii, et registriandmed oleksid kättesaadaval seitsmes keeles või isegi kõigis ELi ametlikes keeltes. Mitmed sellised ettepanekud on juba tõeks saanud, näiteks Euroopa Äriregister (EBR) ja äriregistrite üleeuroopalise koostalitlusvõime (BRITE) projekt, kui nimetada neist vaid kahte, ja nende liikmed on sõlminud üldise kokkuleppe sellealase koostöö edasiseks arendamiseks. Nende registrite puudus on esiteks see, et sinna tehakse sissekandeid ainult vabatahtlikul alusel; teiseks see, et kõik liikmesriigid nendes projektides ei osale, ja kolmandaks see, et osaliselt on need projektid endiselt katseetapis.

Nõutavat tehnilist oskusteavet ei ole ei minul ega parlamendil ning see ei ole ka meie ülesanne. Enamik parlamendiliikmeid nõustub, et seda projekti tuleks mainitud ettepanekute raames edasi arendada. See saab tõeliselt edukas olla vaid siis, kui kõik sellest osa võtavad. Me ei taha veel sellisteks õigusaktide ettepanekuteks survet avaldada. Kui igaüks projektis vabatahtlikult osaleb ja see töötab, siis ei ole õigusakte vaja. Igal juhul on kogu asja eesmärk see, et seda arendataks edasi kuni tehnilise ja objektiivsuse asjakohasuse saavutamiseni ja et selles osaleksid kõik liikmesriigid.

Lõpetuseks tahan ma tänada oma kaastöölisi ja komisjone, kellega nõu pidasime. Ma loodan, et see projekt saab laiaulatusliku toetuse ja läbib hääletuse.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Leian, et äriregistrite mitteühendatus on tingitud komisjoni koordineeriva rolli ebaõnnestumisest. Liikmesriikidelt on tõepoolest juba kolm aastat äriregistrite elektrooniliselt pidamist nõutud. Euroopa Äriregistri projekti raames jagavad oma andmeid 19 riiki, sealhulgas kõige värskem liikmesriik Tšehhi Vabariik. Loomulikult on andmete kvaliteet ja vastav väärtus suuresti varieeruvad. Paljudes kohtades ei ole täpsustatud õiguslikku vastutust ega andmete tõele vastavust või on riiklike registrite asemel olemas ainult piirkondlikud äriregistrid.

Toetan raportööri ja kutsun komisjoni üles sellele asjakohast tähelepanu pöörama. Lisaks tuleks ülejäänud kaheksale liikmesriigile, mis Portugali erandiga on kõik uued liikmesriigid, tagada asjakohane abi, sealhulgas rahaline toetus. Registrite piirülene kättesaadavus ei ole oluline mitte ainult võlausaldajatele, äripartneritele ja tarbijatele, vaid ka riigihangete õiguskindluse ja läbipaistvuse laiendamiseks.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Austatud juhataja! Kõigepealt tahan ma raportööri Kurt Lechnerit hea koostöö eest tänada! Jõudsime praktiliste kompromissideni.

Minu fraktsiooni arvates on kõige olulisemad punktid väga lühidalt järgmised: esiteks kõigi liikmesriikide kohustuslik osalus, nagu eespool mainitud; teiseks avalik juurdepääs andmetele ühtse ametliku portaali kaudu; kolmandaks tarbijakaitse aspekt – teisisõnu, et teave oleks usaldusväärne ja ajakohane. Eriti oluline on ka, et tarbijaid õiguslikest mõjudest teavitataks. Lõpuks peab süsteem olema kasutajasõbralik. Selle saavutamine tehnilises mõistes on komisjoni ülesanne.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Arvestades, et EL-27s on 20 miljonit äriettevõtet, millest 99% on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, usun ma, et äriregistrite ühendamine on siseturu tõhusaks toimimise tagamiseks vajalik.

Alates 1. jaanuarist 2007 on kohustuslik, et äriregistrites olev teave oleks elektrooniliselt hoiustatud ja Internetis kättesaadav. Registristandardid on aga erinevad ja sidusrühmad seisavad silmitsi eri keelte, otsingutingimuste ja struktuuridega.

Seepärast usun ma, et kõik liikmesriigid peavad osalema sellistes projektides nagu äriregistrite üleeuroopalise koostalitlusvõime (BRITE) projekt ja Euroopa Äriregistri projekt. Kõik liikmesriigid osalevad juba siseturu infosüsteemis.

Elektroonilise juurdepääsu lihtsustamine äriettevõtete teabele võib säästa rohkem kui 160 miljonit eurot aastas. Need säästud oleksid aga veelgi suuremad, kui rakendataks e-arve ettepanek ja see ühtsete teabe juurdepääsupunktide kaudu kättesaadavaks saaks.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Arvestades siseturu eeliseid, piiriüleste kauplemisvõimaluste jätkuvat kasvu ja õiguskindlust, on oluline äriregistrite andmed ning nende omandamise ja töötlemise viisid ühtlustada. Kui meil õnnestub äriregistrid tulemuslikult ühendada, ei lihtsusta me mitte ainult vastavate poolte suhete haldamist ega neile teabe kättetoimetamist, vaid tugevdame nende positsiooni ka läbipaistvuse ning õiguskindluse suhtes äri- ja õigussuhetes.

Seetõttu leian ma, et on väga oluline kõigi liikmesriikide äriregistrites olevate andmete süsteem ühtlustada. Selline lähenemisviis tagab oluliselt suurema läbipaistvuse ning ei ole kasulik mitte ainult eelmainitud suhete mõttes, vaid võib-olla ka paljude ebasoodsate mõjude ennetamisel, näiteks äriettevõtete registrijärgsete asukohtade ja muude üksuste asukoha muutmisel ja teistes riikides filiaalide avamisel või piiriülestel liitumistel ning omandamistel.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, komisjoni liige.(FR) Austatud juhataja, head kolleegid! Äriregistrite ühendamine on projekt, mis aitab muuta ettevõtjate tegevuse läbipaistvamaks, taastada kindluse ning arendada VKEde juurdepääsu ühtsele turule. Kiidan Kurt Lechnerit ja õiguskomisjoni selle raporti puhul!

Meie seisukohad ühtivad paljus. Komisjon esitab hiljemalt 2011. aasta alguseks õigusakti ettepanekud, milles teie järeldusi kahtlemata kajastatakse.

Finants- ja majanduskriis on tõstnud esile finantsturgude ning nende taustsüsteemide läbipaistvuse olulisuse. Kodanikele annab kindlustunde usaldusväärse ja ajakohase teabe kättesaadavus äriettevõtete kohta. Äriregistritel on selles oluline osa, sest seal registreeritakse ettevõttega seotud teave ja tehakse see üldsusele kättesaadavaks.

Kui selline teave on ettevõtte registreerimisjärgses liikmesriigis hõlpsasti kättesaadav, siis teises liikmesriigis on tehnilistel ja keelelistel põhjustel sama teavet sageli väga keeruline saada. Seetõttu pakuks äriregistrite ühendamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, tarbijatele ja töötajatele täiendava ning vajaliku teabevahendi.

Tahaksin nüüd kommenteerida Lechneri raporti mõnda osa. Täheldan teie muret täiendava halduskoormuse pärast, mida nende registrite ühendamine kaasa tuua võib. Võin teile kinnitada, et meil ei ole plaanis ettevõtetele uusi tasusid kehtestada, ei otseselt ega kaudselt.

Jagan teie soovi muuta kõigi liikmesriikide osalus selles koostöömehhanismis kohustuslikuks. Sellisest mehhanismist on tõepoolest kasu ainult siis, kui seda toetavad kõik liikmesriigid.

Mis puudutab koostööd, mis on seotud välisfiliaalide andmete regulaarse uuendamisega, siis kavatseb komisjon esitada õigusakti ettepaneku selliseks mehhanismiks, milles osalemine oleks liikmesriikidele kohustuslik. See on kahtlemata siseturu puuduv lüli.

Soovitate ka ühtse teabe juurdepääsupunkti rajamist. Meil on ühine eesmärk teha riiklikes registrites olev teave kättesaadavaks. Tarbijatel, töötajatel, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel ning ka teiste liikmesriikide ametiasutustel peab olema takistamatu juurdepääsuvõimalus nendele teenustele.

Kättesaadavuse teemal veel: me tahame anda teavet kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. See on eeldus meie eesmärgi saavutamiseks tuua siseturg kodanikele lähemale.

Lisaks tuleb registrite kasutajaid sõnaselgelt teavitada registris oleva riikliku teabe käsitlusalast ja mitmesugustest tagajärgedest, sest teave võib riigiti märkimisväärselt erineda. Mis puudutab teabe kvaliteeti, on selge, et ühendamise osana pakutav teave peab olema usaldusväärne, ajakohastatud ja kättesaadav. See on teiepoolne kindel sõnum ja komisjonile on see täielikult kohale jõudnud.

Lõpetuseks võin ma teile kinnitada, et kõigis komisjoni ettepanekutes arvestatakse isikuandmete ja äriandmete kaitset.

Head kolleegid! Lechneri raportis näidatakse selgelt parlamendi pühendumuse taset äriregistreid tarbijate, ettevõtete ja tööandjate kasuks tulemuslikumalt ühendada aidata. See projekt tugevdab siseturgu. Komisjon pooldab seda ja ootab huviga raporti vastuvõtmist täiskogu istungil.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub teisipäeval, 7. septembril 2010 kell 12.30.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), kirjalikult.(IT) Äriregistrite ühendamine on väga oluline eeldus majanduspiirkonna arendamiseks ELis ning ettevõtetele ja tarbijatele õiguskindluse edendamiseks. Lechneri raportis tõstetakse väga selgelt esile esmatähtsad meetmed, ilma milleta ei ole võimalik õigusloomet kindlamaks ja piiriüleseid majandustehinguid läbipaistvamaks muuta. Esiteks on väga oluline, et äriregistrite ühendamine ja andmetele juurdepääs leiaks aset ühtses raamistikus. Selleks on vaja tugevdada ja arendada BRITE vastastikuse sidumise projekti pakutavaid võimalusi eesmärgiga asutada ühtne portaal, mille kaudu kõik meie kodanikud Euroopa ettevõtete kohta teavet saaksid. Teiseks on ülioluline, et selle portaali loomise otsus võetakse vastu eesmärgiga muuta äriregistrite ühendamine kohustuslikuks kõigile liikmesriikidele, nii et kõik riigid selles võimalikult kiiresti osalema hakkaksid. Seda sellepärast, et mis tahes projekti edu, mille eesmärk on saavutada siseturu harmooniline areng, nõuab kõigi huvitatud poolte osalust, nii et selle saaks teha kohustuslikuks kohe pärast tehniliste standardite täielikku välja arendamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjalikult.(RO) Liikmesriikide äriregistrite ühendamine märgib edu ärikeskkonna lihtsustamise ja ettevõtjate halduskoormuse kergendamise suunas. See on ka kasulik instrument, mis viib koostöö ja teabevahetuseni või isegi ühtse üleeuroopalise andmebaasi ja ühtse juurdepääsupunkti loomiseni. Vaatamata sellele tunnen kohustust mainida, et hoolimata selle algatusraporti kasulikust mõjust, milleks on kulude vähendamine, usun ma, et teabe tõlkimine kõigisse ELi keeltesse on lahendus, mille kulud ületavad suuresti tulud. Leian, et peame oma rahvusliku uhkuse iga liikmesriigi oma keele suhtes alla neelama ja kasutama eri haldusmenetlustes, nagu selle raporti teemaks olev, ainult ühte või maksimaalselt kahte enamlevinud keelt (inglise ja prantsuse).

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), kirjalikult.(CS) Raport äriregistrite ühendamise kohta on reaktsioon nõukogu 25. ja 26. mai 2010. aasta järeldustele. See on osa ELi keerulisest lähenemisviisist tarbijakaitse valdkonnas. Usun, et toetust väärib iga ettepanek, mis viib läbipaistvama lähenemisviisini Euroopa Liidu territooriumil tegutsevaid äriühinguid käsitleva teabe kohta. Tahan rõhutada, et toetan eelkõige komisjoni üleskutsest ühtse äriregistrite teabe juurdepääsupunkti rajamiseks ja eriti kõigi ELi liikmesriikide kaasamist. Ainult nii on võimalik saavutada tegelik ja selge võimalus kodaniku ning tarbija kaitseks ja ka õiguskindlus liidu siseturul tervikuna.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika