Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2055(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0218/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0218/2010

Keskustelut :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Äänestykset :

PV 07/09/2010 - 6.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0298

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 6. syyskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

21. Kaupparekistereiden yhteenliittäminen (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Esityslistalla on seuraavana Kurt Lechnerin oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö kaupparekistereiden yhteenliittämisestä (KOM(2009)06142010/2055(INI)) (A7-0218/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kaupparekisterien tai yritysrekisterien – kuten niitä myös kutsutaan – merkitys käy ilmi niiden yrityksistä annettujen direktiivien suuresta määrästä, joissa on käsitelty tätä asiaa, vanhimman ollessa jo vuodelta 1968, ja joilla on jo saatu aikaan erittäin arvokkaita parannuksia.

Suuri muutos tapahtui vuonna 2003, kun säädettiin, että kyseisiä rekisterejä on pidettävä sähköisesti, jotta rajatylittävään käyttöä voitaisiin parantaa huomattavasti. Rekisterejä pidetään edelleen kansallisella tasolla, ja vain tiedot, jotka voidaan syöttää rekisteriin kansallisesti ja joiden osalta toimivalta on kansallista, rekisteröidään. Sen muuttaminen ei ole suunnitelmissamme.

Ei ole tarpeen korostaa, että rajatylittävä pääsy rekisterin tietoihin on merkittävää ja että sitä voitaisiin parantaa; se on itsestään selvää. Ongelmat ovat kahdella alalla. Ensinnäkin kansalaisten rajatylittävää pääsyä on parannettava, ja se tarkoittaa kansalaisia laajimmassa merkityksessä; toisin sanoen jokaista asianosaista – riippumatta siitä, onko hän asianajaja, notaari, veroneuvoja, ammattiliiton jäsen, työntekijä tai kuka muu tahansa.

Toinen kysymys on se, että yhteentoimivuutta – rekisterien välistä yhteistyötä – on parannettava. Se koskee erityisesti tapauksia, joissa yrityksen päätoimipaikka on rekisteröity yhteen maahan ja sivuliike toiseen maahan. Tällaisissa tapauksissa voi usein viedä liian kauan ennen kuin päätoimipaikkaan liittyvät tiedot on jäljennetty sen maan rekisteriin, jossa sillä on sivuliike, ja lisäksi sitä ei usein tehdä aivan asianmukaisesti. Tämä prosessi voitaisiin ehkä automatisoida.

Komission ponnistuksia on pidettävä myönteisinä ja niitä on tuettava varauksetta. Kustannuksia leikataan, aikaa säästetään ja siten sisämarkkinoita edistetään edelleen. Haluaisin esittää huomioita muutamasta kohdasta. Ensinnäkin kaupparekisterin tiedot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muuten saatavilla olevan tiedon kanssa. Sillä on kuitenkin oikeudellinen asema, ja tämä oikeudellinen asema vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Siitä on huomautettava käyttäjille, jotta he eivät oleta, että toisen jäsenvaltion rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää samalla tavalla kuin heidän omassa maassaan.

Olisi kuitenkin mahdollista yksinkertaistaa käytettyjä muotoja vakiomuotoihin, perustaa yhtenäinen hakuportaali ja parantaa käytettyä terminologiaa, jotta tiedot voidaan antaa saataville useilla tai jopa kaikilla virallisilla kielillä. Tällaisia aloitteita on jo ollut paljon, eurooppalainen kaupparekisteripalvelu EBR ja Euroopan kaupparekisterien yhteentoimivuutta koskeva BRITE-hanke vain kaksi mainitakseni, ja jäsenten keskuudessa vallitsee yleinen yksimielisyys siitä, että tämän alan yhteistyötä olisi edistettävä. Näiden rekisterien puutteet johtuvat ensinnäkin siitä, että tiedot annetaan vapaaehtoisesti, toiseksi, että kaikki jäsenvaltiot eivät osallistu niihin ja kolmanneksi, että ne ovat osittain edelleen kokeiluvaiheessa.

Minulla tai parlamentilla ei ole vaadittua teknistä asiantuntemusta, eikä meillä tarvitsekaan olla. Jäsenten suuri enemmistö on samaa mieltä siitä, että tätä hanketta olisi edistettävä näiden aloitteiden puitteissa. Se voi olla todella onnistunut vain, jos kaikki osallistuvat siihen. Emme halua vielä vaatia tästä lainsäädäntöehdotuksia. Jos kaikki osallistuvat vapaaehtoisesti ja se toimii, lainsäädäntöä ei tarvita. Joka tapauksessa tavoitteena on koko asian edistäminen, kun se on teknisesti ja objektiivisesti asianmukaista, ja kaikkien jäsenvaltioiden osallistuminen.

Haluaisin päättää puheenvuoroni kiittämällä niitä, jotka työskentelivät kanssani tämän osalta, ja valiokuntia, joita kuultiin. Oletan, että tämä hanke saa laajan tuen ja että se hyväksytään äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Minun mielestäni se, että kaupparekistereitä ei ole liitetty yhteen, tarkoittaa komission koordinointitehtävän epäonnistumista. Jäsenvaltioita on tosiaan jo kolmen vuoden ajan vaadittu pitämään kaupparekistereitään sähköisessä muodossa. Valtioista 19, mukaan luettuna viimeinen uusi valtio, Tšekin tasavalta, jakaa tietonsa Euroopan kaupparekisterejä koskevan hankkeen puitteissa. Tietojen laatu ja niiden siitä johtuva arvo tietenkin vaihtelevat paljon. Monissa paikoissa ei määritellä oikeudellista vastuuta ja tietojen tarkkuutta, tai kansallisten kaupparekisterien sijasta on vain alueellisia rekisterejä.

Tuen esittelijää ja kehotan komissiota kiinnittämään tähän asianmukaista huomiota. Ja kehotan myös, että jäljellä oleville kahdeksalle valtiolle, jotka Portugalia lukuun ottamatta ovat kaikki uusia jäseniä, myönnetään asianmukaista tukea, rahoitustuki mukaan luettuna. Rajatylittävä pääsy rekistereihin on tärkeää luotonantajille, liikekumppaneille ja kuluttajille, mutta myös julkisten hankintojen oikeusvarmuuden ja avoimuuden edistämiselle.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin aivan ensiksi kiittää esittelijää, Kurt Lechneriä, oikein hyvästä yhteistyöstä. Kykenimme saamaan aikaan käyttökelpoisen kompromissin.

Lyhyesti sanottuna, ryhmäni mielestä tärkeimmät kohdat ovat seuraavat: ensinnäkin kaikkien jäsenvaltioiden pakollinen osallistuminen, kuten aiemmin mainittiin, toiseksi yleinen pääsy yhden ainoan virallisen portaalin kautta, kolmanneksi, kuluttajansuojaa koskeva näkökulma – toisin sanoen se, että tiedot ovat luotettavia ja ajankohtaisia. Erityisen tärkeää on myös tiedottaa kuluttajille oikeusvaikutuksista. Lopuksi, järjestelmän on oltava käyttäjäystävällinen. Komission on määritettävä, miten se saadaan teknisesti aikaan.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Koska 27 jäsenvaltion EU:ssa on yli 20 miljoonaa yritystä, joista 99 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kaupparekistereiden yhteenliittäminen on mielestäni välttämätöntä sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Jokaisessa jäsenvaltiossa on 1. tammikuuta 2007 alkaen ollut pakollista tallentaa kaupparekisterien sisältämä tieto sähköisesti saataville verkkoon. Rekisteröintivaatimukset ovat kuitenkin erilaisia ja sidosryhmät kohtaavat erilaisia kieliä, hakuehtoja ja rakenteita.

Siksi katson, että kaikkien jäsenvaltioiden on osallistuttava Euroopan kaupparekisterien yhteentoimivuutta ja Euroopan kaupparekisteriä koskevien hankkeiden kaltaisiin hankkeisiin. Kaikki jäsenvaltiot osallistuvat jo sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmään.

Kaupallisia yrityksiä koskevan tiedon sähköisen saatavuuden helpottaminen voisi saada aikaan yli 160 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt voisivat kuitenkin olla vielä suurempia, jos sähköistä laskutusta koskeva aloite pantaisiin täytäntöön ja jos sitä olisi mahdollista käyttää yhden ainoan portaalin kautta.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Sisämarkkinoiden tarjoamien etujen, rajatylittävän kaupan mahdollisuuksien jatkuvan kasvun ja oikeusvarmuuden vuoksi on olennaisen tärkeää yhtenäistää kaupparekisterien sisältämä tieto ja kyseisten tietojen hankintaa ja käsittelyä koskeva menetelmä. Jos onnistumme saamaan aikaan kaupparekistereiden tehokkaan yhteenliittämisen, helpotamme asianosaisten osapuolten tiedonsaantia ja suhteiden hallinnointia ja sen lisäksi vahvistamme niiden asemaa kaupallisten ja oikeudellisten suhteiden avoimuuden sekä oikeusvarmuuden tarpeen osalta.

Siksi minusta on olennaisen tärkeää yhtenäistää kaupparekistereissä tarjottua tietoa koskeva järjestelmä kaikissa jäsenvaltioissa. Kyseisellä lähestymistavalla taattaisiin huomattavasti suurempi avoimuus, ja se olisi hyödyllistä aiemmin mainittujen suhteiden lisäksi ehkä myös monien kielteisten vaikutusten estämisessä, esimerkiksi, kun muutetaan yritysten rekisteröityjä toimipaikkoja ja muita yksikköjä ja perustetaan sivuliikkeitä muihin jäsenvaltioihin tai rajatylittävissä sulautumisissa ja hankinnoissa.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, komission jäsen.(FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kaupparekistereiden yhteenliittäminen on hanke, jolla autetaan tekemään taloudellisista toimijoista avoimempia, palauttamaan luottamus ja edistämään pk-yritysten pääsyä sisämarkkinoille. Onnittelen Kurt Lechneriä ja oikeudellisten asioiden valiokuntaa tästä mietinnöstä.

Näkemyksemme ovat hyvin samankaltaiset. Komissio antaa viimeistään vuoden 2011 alkuun mennessä joitakin lainsäädäntöehdotuksia, joissa päätelmänne epäilemättä näkyvät.

Rahoitus- ja talouskriisi on korostanut rahoitusmarkkinoiden ja muiden toimijoiden avoimuuden merkitystä. Jos halutaan, että kansalaiset tuntevat luottamusta, heillä täytyy olla saatavillaan luotettavat ja ajankohtaiset viralliset tiedot yrityksistä. Kaupparekistereillä voi olla siinä olennainen osa, koska niihin kirjataan yritykseen liittyvät tiedot ja annetaan ne yleisön saataville.

Vaikka näiden tietojen saaminen onkin helppoa niissä jäsenvaltioissa, joissa yritys on rekisteröity, usein on, teknisten ja kielellisten syiden takia, vaikeaa saada samat tiedot toisesta jäsenvaltiosta. Kaupparekistereiden yhteenliittämisellä tarjotaan siksi pienille ja keskisuurille yrityksille, kuluttajille ja työntekijöille täydentävä ja välttämätön tietoväline.

Haluaisin nyt esittää muutaman huomion tietyistä Kurt Lechnerin mietinnön näkökulmista. Panen merkille huolenne hallinnollisesta lisätaakasta, joka voi mahdollisesti aiheutua näiden rekistereiden yhteenliittämisestä. Voin vakuuttaa teille nyt, että emme aio säätää yrityksille uusia kustannuksia, suoria tai välillisiä.

Jaan myös toiveenne siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden osallistumisesta yhteistyömekanismiin tehdään pakollista. Sellaisessa mekanismissa on tosiaankin järkeä vain, jos kaikki jäsenvaltiot tukevat sitä.

Ulkomaisia sivuliikkeitä koskevien tietojen säännölliseen päivittämiseen liittyvän yhteistyön osalta totean, että komissio aikoo antaa lainsäädäntöehdotuksen kyseisestä mekanismista, johon jäsenvaltioiden on osallistuttava. Se on epäilemättä sisämarkkinoiden puuttuva linkki.

Suosittelette myös yhden ainoan portaalin luomista tietoja varten. Meillä on sama tavoite saada kansallisten rekisterien sisältämä tieto saataville. Kuluttajien, työntekijöiden, pienten ja keskisuurten yritysten mutta myös muiden jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten on voitava päästä näihin palveluihin esteettä.

Edelleen esteettömyydestä totean, että haluamme tarjota tiedot kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä. Se on ennakkoedellytys tavoitteellemme saada sisämarkkinat lähemmäksi kansalaisia.

Lisäksi, rekisterien käyttäjille on tiedotettava selkeästi rekisterin sisältämän kansallisen tiedon soveltamisalasta ja erilaisista seurauksista, jotka voivat vaihdella huomattavasti maasta toiseen. Tiedon laadun osalta on selvää, että yhteenliittämisen osana tarjottujen tietojen on oltava luotettavia, ajankohtaisia ja esteettömiä. Tämä on teiltä voimakas viesti, ja komissio on ottanut sen vastaan asianmukaisesti.

Lopuksi, voin vakuuttaa teille, että kaikissa komission aloitteissa kunnioitetaan henkilötietojen tai kaupallisten tietojen suojaa.

Hyvät parlamentin jäsenet, Kurt Lechnerin mietintö osoittaa selkeästi, millä tasolla parlamentti on sitoutunut auttamaan kaupparekistereiden aiempaa tehokkaammassa yhteenliittämisessä kuluttajien, yritysten ja niiden työntekijöiden hyväksi. Tällä hankkeella vahvistetaan sisämarkkinoita. Komissio pitää tätä myönteisenä ja odottaa mietinnön hyväksymistä täysistunnossa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (DE) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina 7. syyskuuta 2010 klo 12.30.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), kirjallinen.(IT) Kaupparekistereiden yhteenliittäminen on olennainen ennakkoedellytys EU:n talousalueen yhdentämiselle ja yritysten ja kuluttajien oikeusvarmuuden parantamiselle. Kurt Lechnerin mietinnössä korostetaan hyvin selkeästi ensisijaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä oikeusvarmuuden lisäämiseksi ja rajatylittävien taloustoimien avoimuuden lisäämiseksi. Ensinnäkin on olennaisen tärkeää, että kaupparekistereiden yhteenliittäminen ja tiedon saatavuus toteutetaan yksissä ainoissa puitteissa. Sitä varten on välttämätöntä vahvistaa ja kehittää BRITE-yhteenliittämishankkeen tarjoamia mahdollisuuksia, jotta voidaan perustaa yksi ainoa portaali, jonka avulla kansalaisemme voivat saada tietoa eurooppalaisista yrityksistä. Toiseksi, on olennaisen tärkeää, että se hyväksytään siten, että kaupparekistereiden yhtenäistämisestä tehdään pakollista kaikille jäsenvaltioille, jotta kaikki valtiot voivat osallistua siihen mahdollisimman pian. Se johtuu siitä, että kaikki sisämarkkinoiden yhtenäiseen kehittämiseen tähtäävät hankkeet edellyttävät kaikkien asianosaisten osapuolten osallistumista, jotta siitä voidaan tehdä pakollista heti, kun tekniset normit on kehitetty täysimääräisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen.(RO) Jäsenvaltioiden kaupparekistereiden yhteenliittäminen merkitsee edistystä liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisessa ja yrittäjien hallinnollisen taakan keventämisessä. Se on myös hyödyllinen väline, joka johtaa yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon tai jopa yhteisen yleiseurooppalaisen tietokannan ja yhden ainoan portaalin luomiseen. Minun on kuitenkin pakko mainita, että huolimatta myönteisestä vaikutuksesta, joka tällä valiokunta-aloitteisella mietinnöllä on, eli vähenevät kustannukset, mielestäni tietojen kääntäminen kaikille EU:n virallisille kielille on ratkaisu, jonka kustannukset ovat suurempia kuin edut. Meidän pitäisi mielestäni niellä kansallinen ylpeytemme kunkin jäsenvaltion omasta kielestä ja edistää vain yhden tai enintään kahden todella laajasti puhutun kielen (englanti ja ranska) käyttämistä eri hallinnollisissa menettelyissä, esimerkiksi tämän mietinnön kohteena olevassa menettelyssä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), kirjallinen.(CS) Kaupparekistereiden yhteenliittämistä koskeva mietintö on vastaus neuvoston 25. ja 26. toukokuuta 2010 antamiin päätelmiin. Tämä on aloite, joka on osa EU:n monimuotoista lähestymistapaa kuluttajansuoja-alalla. Mielestäni kaikki aloitteet, jotka johtavat avoimeen lähestymistapaan Euroopan unionin alueella toimivia yrityksiä koskevien tietojen osalta, ansaitsevat tukea. Haluaisin korostaa, että tuen erityisesti komission kehotusta luoda yksi ainoa portaali kaupparekisterejä koskevalle tiedolle ja etenkin kaikkien EU:n jäsenvaltioiden osallistumista. Vain siten on mahdollista saada aikaan todellinen ja selkeä suoja kansalaisille kuluttajina sekä oikeusvarmuus koko unionin sisämarkkinoilla.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö