Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2055(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0218/2010

Teksty złożone :

A7-0218/2010

Debaty :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Głosowanie :

PV 07/09/2010 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0298

Debaty
Poniedziałek, 6 września 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

21. Integracja rejestrów przedsiębiorstw (krótka prezentacja)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie sporządzone przez Kurta Lechnera w imieniu Komisji Prawnej, w sprawie integracji rejestru przedsiębiorstw (COM(2009)06142010/2055(INI)) (A7-0218/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner, sprawozdawca.(DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Znaczenie rejestrów przedsiębiorstw czy rejestrów handlowych w jednoznaczny sposób wynika z wielu dyrektyw w sprawach spółek poświęconych danej kwestii, z których najstarsza pochodzi z 1968 roku i które zapewniły dotychczas bardzo opłacalne usprawnienia.

Duża zmiana miała miejsce w 2003 roku, kiedy to wprowadzono obowiązek prowadzenia rejestrów elektronicznych w celu znacznego usprawnienia dostępu w wymiarze transgranicznym. Rejestry nadal prowadzi się na szczeblu krajowym i zapisuje się w nich wyłącznie informacje dozwolone i podlegające kompetencjom na szczeblu krajowym. Nie planujemy tego zmieniać.

Nie ma faktycznej potrzeby podkreślać, że transgraniczny dostęp do wpisów w rejestrach jest ważny i należy go usprawnić; to oczywiste. Problem ma dwa wymiary. Po pierwsze należy usprawnić transgraniczny dostęp dla obywateli i to dla obywateli w najszerszym tego słowa znaczeniu; mówiąc inaczej, dla każdego zainteresowanego – bez względu na to, czy jest on lub ona prawnikiem, notariuszem, doradcą podatkowym, członkiem związków zawodowych, pracownikiem czy kimkolwiek jeszcze.

Druga kwestia to konieczność usprawnienia interoperacyjności, czyli współpracy między rejestrami. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których siedziba główna przedsiębiorstwa jest zarejestrowana w jednym kraju, natomiast jego oddział w innym. W takich sytuacjach skopiowanie wpisów dotyczących siedziby głównej do rejestru w kraju, w którym znajduje się oddział trwa często zbyt długo i ponadto często zdarza się, że wykonuje się to nie całkiem prawidłowo. Być może można zautomatyzować ten proces.

Dążenia Komisji należy przyjąć z zadowoleniem i bez zastrzeżeń poprzeć. Zmniejszą się koszty, zaoszczędzi czas, a rynek wewnętrzny dokona kolejnego postępu. Jest kilka spraw, do których chciałbym się odnieść. Po pierwsze, informacje z rejestru przedsiębiorstw niekoniecznie są porównywalne z informacjami dostępnymi z innych źródeł. Ostatecznie mają one status prawny, który różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Trzeba na to zwrócić uwagę użytkowników, aby nie zakładali, że wpisy w rejestrze z innego państwa członkowskiego można wykorzystywać w taki sam sposób jak w ich własnym kraju.

Powinna jednak istnieć możliwość uproszczenia używanych formatów do postaci formatów standardowych, aby utworzyć portal o jednolitym dostępie oraz poprawić stosowaną terminologię w celu udostępnienia wpisów w kilku lub nawet we wszystkich językach urzędowych. Było już wiele takich inicjatyw, a dwie, które można wymienić, to europejski rejestr przedsiębiorstw (EBR) i projekt dotyczący interoperacyjności rejestrów przedsiębiorstw w całej Europie (BRITE), a wszyscy posłowie zgadzają się, że należy podjąć dalszą współpracę w tym obszarze. Rejestry te mają takie wady, że po pierwsze wpisów dokonuje się wyłącznie dobrowolnie, po drugie – nie wszystkie państwa członkowskie w tym uczestniczą i po trzecie – rejestry te są częściowo cały czas na etapie próbnym.

Ani ja, ani Parlament nie posiadamy wymaganej fachowej wiedzy technicznej i nikt takiej wiedzy nie może od nas wymagać. Zdecydowana większość posłów zgadza się, że dany projekt trzeba rozwijać w ramach tych inicjatyw. Tylko wtedy może on odnieść powodzenie, jeżeli wszyscy wezmą w nim udział. Nie chcemy nalegać na wnioski legislacyjne w tej chwili. Jeżeli wszyscy wezmą dobrowolnie udział i przedsięwzięcie się powiedzie, nie będzie potrzeby stanowienia prawodawstwa. Celem jest w każdym razie postęp w danym obszarze, kiedy będzie to technicznie i obiektywnie możliwe i wszystkie państwa członkowskie wezmą udział w przedsięwzięciu.

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim, którzy ze mną współpracowali w tej sprawie oraz komisjom, z którymi się konsultowaliśmy. Przypuszczam, że projekt zyska szerokie poparcie i zostanie przegłosowany.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Uważam, że brak połączeń między rejestrami to skutek niewywiązania się przez Komisję z jej roli koordynującej. W rzeczywistości od trzech lat wymaga się od państw członkowskich, aby prowadziły elektroniczne rejestry handlowe. Dziewiętnaście państw członkowskich, w tym ostatnie nowe państwo, czyli Republika Czeska, wymienia między sobą dane w ramach europejskiego projektu rejestrów handlowych. Oczywiście jakość i odpowiednia wartość danych są bardzo różne. Często nieokreślona jest odpowiedzialność prawna i wiarygodność danych lub zdarza się, że zamiast rejestrów krajowych istnieją tylko regionalne rejestry handlowe.

Popieram sprawozdawcę i apeluję do Komisji, aby poświęciła tej sprawie należytą uwagę. Apeluję również, aby zapewnić właściwą pomoc, w tym pomoc finansową, pozostałym ośmiu państwom, z których wszystkie z wyjątkiem Portugalii są nowymi członkami. Transgraniczny dostęp do rejestrów jest ważny nie tylko dla wierzycieli, partnerów biznesowych i konsumentów, ale również z uwagi na zwiększenie pewności prawnej i przejrzystości w zamówieniach publicznych.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Pani przewodnicząca! Przede wszystkim chcę podziękować sprawozdawcy – panu posłowi Lechnerowi za tak dobrą współpracę. Zdołaliśmy wypracować możliwe kompromisy.

Ujmując w dużym skrócie, moja grupa uważa, że najważniejsze są następujące sprawy: po pierwsze –obowiązkowe uczestnictwo wszystkich państw członkowskich, o którym już wspominano; po drugie – publiczny dostęp przez jeden oficjalny portal; po trzecie – aspekt ochrony konsumentów, czyli mówiąc inaczej – dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji. Szczególnie ważne dla konsumentów jest również informowanie ich o skutkach prawnych. I na koniec – system musi być przyjazny użytkownikowi. Technicznymi aspektami powinna w tym przypadku zająć się Komisja.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Mając na uwadze, że w UE-27 działa ponad 20 milionów przedsiębiorstw, z czego 99 % to przedsiębiorstwa małe i średnie, uważam, że aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego należy koniecznie zintegrować rejestry przedsiębiorstw.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. wprowadzono obowiązek przechowywania w rejestrach przedsiębiorstw informacji w formie elektronicznej, które mają być dostępne on-line we wszystkich państwach członkowskich. Standardy w zakresie rejestrów jednak różnią się od siebie, a zainteresowane strony muszą się borykać z różnymi językami, warunkami wyszukiwania i strukturami.

W związku z tym jestem przekonana, że wszystkie państwa członkowskie muszą uczestniczyć w takich projektach jak ten dotyczący interoperacyjności rejestrów przedsiębiorstw w całej Europie i europejski rejestr przedsiębiorstw. W systemie informacji na temat rynku wewnętrznego uczestniczą już wszystkie państwa członkowskie.

Ułatwienie elektronicznego dostępu do informacji o przedsiębiorstwach handlowych może przynieść roczne oszczędności w kwocie ponad 160 milionów euro. Oszczędności te mogłyby być jednak jeszcze większe w przypadku wdrożenia inicjatywy e-faktura i udostępnienia tej opcji za pośrednictwem jednego punktu dostępu do informacji.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) W związku z korzyściami wynikającymi z urzeczywistnienia jednolitego rynku oraz rozwojem możliwości w zakresie transgranicznego obrotu handlowego i z uwagi na pewność prawną, zharmonizowanie danych w rejestrach przedsiębiorstw oraz metody pobierania i przetwarzania takich danych ma zasadnicze znaczenie. Jeżeli zdołamy zintegrować rejestry przedsiębiorstw, ułatwimy nie tylko zarządzanie wzajemnymi relacjami i pozyskiwanie informacji przez zainteresowane strony, ale umocnimy też ich pozycję, jeśli chodzi o przejrzystość w stosunkach o charakterze handlowym i prawnym, jak też zwiększymy pewność prawną.

Dlatego uważam, że harmonizacja systemu danych zawartych w rejestrach przedsiębiorstw wszystkich państw członkowskich ma zasadnicze znaczenie. Podejście takie zapewniłoby dużo większą przejrzystość i byłoby przydatne nie tylko we wspomnianych wcześniej wzajemnych relacjach, lecz mogłoby pomóc również w zapobieganiu wielu niekorzystnym skutkom, na przykład w przypadku zmiany zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa i innych podmiotów oraz zakładania oddziałów w innych państwach członkowskich lub w przypadku transgranicznych połączeń i przejęć.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, komisarz.(FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Integracja rejestrów przedsiębiorstw to projekt, który pomaga zwiększyć przejrzystość podmiotów gospodarczych, przywrócić zaufanie oraz propagować dostęp MŚP do jednolitego rynku. Gratuluję panu Lechnerowi i Komisji Prawnej tego sprawozdania.

Mamy bardzo podobne poglądy. Najpóźniej na początku 2011 roku Komisja przedstawi wnioski legislacyjne, w których niewątpliwie odzwierciedli państwa zalecenia.

Kryzys finansowy i gospodarczy uwydatnił znaczenie przejrzystości na rynkach finansowych i poza nimi. Aby obywatele mogli mieć pewność siebie, muszą mieć dostęp do rzetelnych i aktualnych oficjalnych informacji na temat przedsiębiorstw. Zasadniczą rolę odgrywają tu rejestry przedsiębiorstw, które zawierają informacje na temat przedsiębiorstw i udostępniają je do wiadomości ogółu.

Chociaż jednak dostęp do tych informacji jest łatwy w państwach członkowskich, w których przedsiębiorstwo jest zarejestrowane, to bywa, że z przyczyn technicznych i językowych bardzo ciężko jest uzyskać dostęp do tych samych informacji z innego państwa członkowskiego. Integracja rejestrów przedsiębiorstw dostarczy zatem małym i średnim przedsiębiorstwom, konsumentom i pracownikom dodatkowego i niezbędnego narzędzia informacyjnego.

Teraz chciałbym wygłosić kilka uwag na temat konkretnych aspektów sprawozdania pana posła Lechnera. Przyjmuję do wiadomości państwa obawy, jeśli chodzi o dodatkowe obciążenia administracyjne, które mogłyby wynikać z integracji rejestrów przedsiębiorstw. Już teraz mogę państwa zapewnić, że nie planujemy narzucać przedsiębiorstwom żadnych nowych kosztów, tak bezpośrednich, jak i pośrednich.

Podzielam również państwa życzenie, aby wszystkie państwa członkowskie objąć obowiązkiem uczestnictwa w danym mechanizmie współpracy. W rzeczywistości mechanizm ten będzie miał sens tylko wtedy, gdy będą go wspierały wszystkie państwa członkowskie.

W kwestii współpracy w zakresie regularnej aktualizacji danych dotyczących zagranicznych oddziałów, Komisja zamierza przedstawić wniosek legislacyjny w sprawie takiego mechanizmu, w którym wszystkie państwa członkowskie będą zobowiązane uczestniczyć. Jest to niewątpliwie brakujące ogniwo na rynku wewnętrznym.

Zalecają również państwo utworzenie jednego punktu dostępu do informacji. Podzielamy zdanie na temat konieczności udostępnienia informacji zawartych w rejestrach krajowych. Nie można utrudniać dostępu do takich usług konsumentom, pracownikom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organom krajowym innych państw członkowskich.

Powracając do kwestii dostępności, to chcielibyśmy zaproponować informacje we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Jest to zasadniczy warunek realizacji naszego celu polegającego na zbliżeniu rynku wewnętrznego do obywateli.

Ponadto użytkowników rejestrów należy wyraźnie poinformować o zakresie i różnych konsekwencjach informacji zawartych w rejestrach krajowych, które to konsekwencje mogą się znacznie różnić w poszczególnych państwach członkowskich. Jeśli chodzi o jakość informacji, to oczywiste jest, że informacje dostarczane wskutek integracji rejestrów muszą być rzetelne, aktualne i dostępne. Takie jest państwa zdecydowane życzenie, które Komisja odebrała we właściwy sposób.

Na koniec mogę państwa zapewnić, że podejmując jakąkolwiek inicjatywę, Komisja będzie miała wzgląd na ochronę danych osobowych i handlowych.

Szanowni państwo! Sprawozdanie pana posła Lechnera wyraźnie odzwierciedla poziom zaangażowania Parlamentu w integrację rejestrów przedsiębiorstw, która będzie z korzyścią dla konsumentów, przedsiębiorstw i ich pracowników. Przedmiotowy projekt przyczyni się do wzmocnienia rynku wewnętrznego. Komisja przyjmuje go z zadowoleniem i oczekuje przyjęcia sprawozdania na posiedzeniu plenarnym.

 
  
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 7 września 2010 r. o godz. 12:30.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), na piśmie.(IT) Integracja rejestrów przedsiębiorstw to zasadniczy warunek wspierania integracji obszaru gospodarczego w UE oraz zapewnienia przedsiębiorstwom i konsumentom większej pewności prawnej. W sprawozdaniu posła Lechnera bardzo wyraźnie uwydatniono priorytetowe środki, które są niezbędne w celu zwiększenia pewności prawnej i przejrzystości transgranicznych transakcji gospodarczych. Po pierwsze bardzo ważne są jedne ramy integracji rejestrów i dostępu do danych. W tym celu trzeba będzie wzmocnić i rozwinąć potencjał oferowany przez projekt połączeń BRITE w celu utworzenia jednego portalu, przez który wszyscy nasi obywatele będą mogli uzyskać informacje o europejskich przedsiębiorstwach. Po drugie, ogromne znaczenie ma zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do integracji rejestrów przedsiębiorstw, aby wszystkie te państwa możliwie jak najszybciej zaangażowały się w dany projekt. Należy tak uczynić, ponieważ powodzenie każdego projektu ukierunkowanego na harmonijny rozwój wewnętrznego rynku uwarunkowane jest uczestnictwem wszystkich zainteresowanych stron, a zatem niezwłocznie po ostatecznym opracowaniu standardów technicznych można wprowadzić obowiązkowy udział wszystkich państw członkowskich w danym projekcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), na piśmie.(RO) Integracja rejestrów przedsiębiorstw państw członkowskich oznacza postęp w kierunku uproszczenia środowiska przedsiębiorczości i zmniejszenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorców. Jest to również przydatny instrument, który doprowadzi do współpracy i wymiany informacji lub nawet do utworzenia wspólnej paneuropejskiej bazy danych i jednego punktu dostępu. Czuję się jednak w obowiązku wyrazić opinię, że pomimo pozytywnych skutków przedmiotowego sprawozdania z inicjatywy własnej, czyli zmniejszenia kosztów, tłumaczenie informacji na wszystkie języki urzędowe UE to rozwiązanie, którego koszty znacznie przewyższają korzyści. Uważam, że musimy schować naszą narodową dumę z własnego języka i opowiedzieć się za jednym językiem lub maksymalnie dwoma, które są powszechnie używane (angielski i francuski) i będą wykorzystywane na potrzeby różnych procedur administracyjnych, takich jak ta, o której mowa w przedmiotowym sprawozdaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), na piśmie.(CS) Sprawozdanie w sprawie integracji rejestrów przedsiębiorstw to reakcja na konkluzje Rady z 25 i 26 maja 2010 r. To inicjatywa stanowiąca element złożonego podejścia UE do ochrony konsumenta. Uważam, że każda inicjatywa prowadząca do przejrzystego dostępu do informacji o przedsiębiorstwach handlowych działających na terytorium Unii Europejskiej zasługuje na poparcie. Chciałabym podkreślić, że szczególnie popieram wezwanie Komisji do utworzenia jednego punktu dostępu do informacji zawartych w rejestrach handlowych, a zwłaszcza do zaangażowania wszystkich państw członkowskich UE. Tylko w ten sposób można zapewnić faktyczną i wyraźną ochronę obywateli będących konsumentami oraz pewność prawną na całym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności