Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2055(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0218/2010

Predkladané texty :

A7-0218/2010

Rozpravy :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Hlasovanie :

PV 07/09/2010 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0298

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 6. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

21. Prepojenie obchodných registrov (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa pána Lechnera v mene Výboru pre právne veci o prepojení obchodných registrov (KOM(2009)06142010/2055(INI)) (A7-0218/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner, spravodajca.(DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, význam obchodných registrov – ktoré existujú aj pod inými názvami, ako napríklad podnikateľské registre alebo registre právnických osôb – je zjavný z veľkého počtu smerníc o spoločnostiach, ktoré sa touto otázkou zaoberali, pričom prvá pochádza z roku 1968, a ktorými sa už dosiahli mimoriadne užitočné zmeny.

Veľká zmena sa odohrala v roku 2003, keď sa ustanovilo, že takéto registre sa musia uchovávať v elektronickej podobe, s cieľom dosiahnuť podstatné zlepšenie pri cezhraničnom prístupe. Registre sa ešte stále vedú na vnútroštátnej úrovni a zaznamenávajú sa iba informácie, ktoré je v rámci daného štátu povolené zadať do registra a pre ktoré na vnútroštátnej úrovni existuje právomoc. Nemáme v úmysle to meniť.

Naozaj netreba zdôrazňovať, že cezhraničný prístup k záznamom v registroch je dôležitý a mohol by byť lepší; toto je zrejmé. Príčiny problémov sa týkajú dvoch oblastí. Po prvé, je potrebné zlepšiť cezhraničný prístup pre občanov, a to občanov v najširšom zmysle slova; inak povedané, pre kohokoľvek, kto má o informácie záujem – či už ide o právnika, notára, daňového poradcu, člena odborového zväzu, pracovníka alebo hocikoho iného.

Druhou otázkou je potreba zlepšiť interoperabilitu – spoluprácu medzi registrami. Týka sa to predovšetkým prípadov, pri ktorých má určitý podnik sídlo zaevidované v jednej krajine a pobočku zapísanú v krajine druhej. V týchto prípadoch môže neraz trvať príliš dlho, kým sa záznamy súvisiace so sídlom skopírujú do registra krajiny, v ktorej sa nachádza pobočka spoločnosti, a navyše sa to často nedeje úplne správnym spôsobom. Tento proces by pravdepodobne mohol byť automatizovaný.

Úsilie Komisie bude bezvýhradne vítané a podporované. Znížia sa náklady, ušetrí sa čas a bude sa ďalej rozvíjať vnútorný trh. Vyjadriť by som sa chcel len k niekoľkým bodom. Po prvé, informácie z obchodného registra nemusia byť porovnateľné s informáciami, ktoré sú prístupné iným spôsobom. Tieto informácie majú predsa len právne postavenie a toto právne postavenie sa v jednotlivých členských štátoch líši. Na toto treba upozorniť používateľov, aby neočakávali, že záznamy v registri v inom členskom štáte možno používať rovnakým spôsobom ako takéto záznamy v ich vlastnej krajine.

Predsa by však bolo možné zjednodušiť používané formáty a previesť ich na formáty štandardné, zriadiť jednotný prístupový portál a zlepšiť používanú terminológiu tak, aby bolo možné záznamy sprístupniť v niekoľkých alebo dokonca vo všetkých úradných jazykoch. Niekoľko takýchto iniciatív už existovalo a uvediem len dve: Európsky obchodný register (EBR) a projekt Interoperabilita obchodných registrov v Európe (BRITE). Medzi členskými štátmi panuje všeobecná zhoda, že spolupráca v tejto oblasti by sa mala ďalej rozvíjať. Nevýhodou týchto registrov je, po prvé: záznamy sa evidujú na základe dobrovoľnosti; po druhé: na týchto iniciatívach sa nezúčastňujú všetky členské štáty; a po tretie, tieto registre sú sčasti stále iba v skúšobnej fáze.

Ani ja, ani Parlament nemáme potrebné technické poznatky a nie je ani našou úlohou takýmito poznatkami disponovať. Prevažná väčšina členských štátov sa zhoduje v názore, že tento projekt by mal pokračovať v rámci týchto iniciatív. Projekt môže byť skutočne úspešný iba za predpokladu, že sa na ňom budú zúčastňovať všetci. V tejto veci nechceme legislatívne návrhy presadzovať hneď. Ak sa všetci zúčastnia dobrovoľne a bude to fungovať, potom právne predpisy nebudú potrebné. V každom prípade cieľom je, aby sa v tejto záležitosti pokročilo vtedy, keď to bude technicky a objektívne vhodné, a aby sa na tom zúčastnili všetky členské štáty.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí so mnou na tejto záležitosti pracovali, a výborom, s ktorými sa táto záležitosť konzultovala. Domnievam sa, že tento projekt získa širokú podporu a prejde hlasovaním.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) To, že obchodné registre nie sú prepojené, pokladám za zlyhanie koordinačnej úlohy Komisie. Veď už tri roky majú členské štáty povinnosť viesť obchodné registre v elektronickej podobe. Devätnásť štátov vrátane posledného nového štátu Českej republiky poskytuje svoje údaje ostatným členským štátom v rámci projektu Európsky obchodný register. Kvalita a výpovedná hodnota údajov, pochopiteľne, kolíšu. Na mnohých miestach nie je stanovená právna zodpovednosť a pravdivosť údajov, alebo neexistujú celoštátne, ale iba regionálne obchodné registre.

Podporujem pána spravodajcu a žiadam Komisiu, aby tomu venovala patričnú pozornosť. A taktiež aby zostávajúcim ôsmim štátom, medzi ktoré s výnimkou Portugalska patria iba nové členské štáty, poskytla náležitú pomoc vrátane pomoci finančnej. Cezhraničný prístup k registrom je dôležitý nielen pre veriteľov, obchodných partnerov a spotrebiteľov, ale aj na posilnenie právnej istoty a transparentnosti verejného obstarávania.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Vážená pani predsedajúca, najskôr by som chcela poďakovať pánovi spravodajcovi Lechnerovi za dobrú spoluprácu. Podarilo sa nám dosiahnuť schodné kompromisy.

Veľmi stručne povedané, naša skupina má pocit, že najdôležitejšie sú tieto body: po prvé, ako už bolo uvedené, povinná účasť všetkých členských štátov; po druhé, verejný prístup prostredníctvom oficiálneho jednotného prístupového portálu; po tretie, hľadisko ochrany spotrebiteľa – inak povedané, že informácie budú spoľahlivé a aktuálne. V tomto prípade je taktiež mimoriadne dôležité, aby spotrebitelia boli informovaní o právnych dôsledkoch. A na záver, systém musí byť orientovaný na používateľa. Úlohou Komisie je, aby určila, ako sa to má dosahovať z technického hľadiska.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Keďže v 27 krajinách EÚ pôsobí vyše 20 miliónov spoločností, z ktorých 99 % tvoria malé a stredné podniky, nazdávam sa, že prepojenie obchodných registrov je potrebné na zabezpečenie účinného fungovania vnútorného trhu.

Od 1. januára 2007 je povinné uchovávať informácie obsiahnuté v obchodných registroch v elektronickej podobe s možnosťou prístupu cez internet v každom členskom štáte. Normy registrov sa však od seba líšia a záujemcovia musia riešiť problémy s rôznymi jazykmi, vyhľadávacími kritériami a štruktúrami.

Preto si myslím, že účasť všetkých členských štátov na projektoch, ako je Interoperabilita obchodných registrov v Európe a Európsky obchodný register, musí byť povinná. Všetky členské štáty sa už dnes zúčastňujú na informačnom systéme vnútorného trhu.

Zjednodušenie elektronického prístupu k informáciám o obchodných spoločnostiach by mohlo za rok viesť k možnej úspore vo výške viac ako 160 miliónov EUR. Táto úspora by však mohla byť ešte väčšia, ak by sa realizovala iniciatíva na zavedenie elektronickej fakturácie, ktorá by bola dostupná prostredníctvom jednotného prístupového miesta k informáciám

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Vzhľadom na výhody ponúkané jednotným trhom, stúpajúci nárast cezhraničných obchodných možností a právnu istotu je harmonizácia údajov obsiahnutých v obchodných registroch a metodika ich získavania a technického spracovania nevyhnutná. V prípade, že dokážeme zabezpečiť efektívnu prepojiteľnosť obchodných registrov, uľahčíme nielen zúčastneným subjektom administráciu vzťahov a získavanie informácií, ale tiež posilníme ich pozíciu vzhľadom na nevyhnutnosť transparentnosti obchodno-právnych vzťahov a rovnako aj právnu istotu.

Z tohto dôvodu považujem za nevyhnutné harmonizovať systém údajov poskytovaných v obchodných registroch v rámci všetkých členských štátov. Takýto postup by dokázal zabezpečiť podstatne väčšiu transparentnosť a zaznamenal by využiteľnosť nielen pri už spomínaných vzťahoch, ale napríklad aj pri zmene sídel obchodných spoločností a iných subjektov a vytvorení pobočiek v iných členských štátoch, cezhraničných fúziách a akvizíciách, čím by sa tiež mohlo dosiahnuť aj obmedzenie mnohých nežiaducich účinkov.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, člen Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, prepojenie obchodných registrov je projekt, ktorý pomáha zvýšiť transparentnosť hospodárskych subjektov, obnoviť dôveru a podporiť prístup malých a stredných podnikov na jednotný trh. Pánovi Lechnerovi a Výboru pre právne veci k tejto správe blahoželám.

Naše postoje sú takmer totožné. Komisia najneskôr do začiatku roka 2011 predloží niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré budú určite odrážať vaše závery.

Finančná a hospodárska kríza poukázala na význam transparentnosti na finančných trhoch i mimo nich. Ak majú mať občania dôveru, musia mať prístup k spoľahlivým a aktuálnym oficiálnym informáciám o podnikoch. Obchodné registre zohrávajú v tejto súvislosti rozhodujúcu úlohu, pretože evidujú informácie súvisiace so spoločnosťami a sprístupňujú ich verejnosti.

Zatiaľ čo prístup k týmto informáciám v tých členských štátoch, v ktorých je spoločnosť zapísaná, je jednoduchý, z technických a jazykových dôvodov je však neraz veľmi zložité pristupovať k rovnakým informáciám z iného členského štátu. Prepojenie obchodných registrov preto poskytne malým a stredným podnikom, spotrebiteľom a zamestnancom dodatočný a potrebný informačný nástroj.

Teraz by som chcel uviesť niekoľko pripomienok k určitým aspektom správy pána Lechnera. Uvedomujem si vaše obavy, pokiaľ ide o dodatočnú administratívnu záťaž, ktorá by mohla byť dôsledkom prepojenia týchto registrov. Môžem vás ihneď ubezpečiť, že nemáme v úmysle zaťažiť podniky novými nákladmi, či už priamymi, alebo nepriamymi.

Stotožňujem sa aj s vaším želaním, aby sa účasť všetkých členských štátov na mechanizme spolupráce stala povinnou. Takýto mechanizmus bude zmysluplný naozaj iba vtedy, ak ho podporia všetky členské štáty.

Pokiaľ ide o spoluprácu v súvislosti s pravidelnou aktualizáciou údajov, týkajúcou sa zahraničných pobočiek, Komisia plánuje predložiť legislatívny návrh o takomto mechanizme, ktorý členským štátom uloží povinnosť účasti. Tento článok na vnútornom trhu nepochybne chýba.

Odporúčate aj zavedenie jednotného prístupového miesta k informáciám. Súhlasíme s cieľom sprístupniť informácie poskytované vnútroštátnymi registrami. Spotrebitelia, zamestnanci, malé a stredné podniky, ale aj vnútroštátne orgány ostatných členských štátov musia mať k dispozícii neobmedzený prístup k týmto službám.

Ešte k problematike prístupnosti: informácie chceme ponúknuť vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Je to nevyhnutný predpoklad na dosiahnutie nášho cieľa priblížiť občanom vnútorný trh.

Používatelia registrov musia byť navyše jasne informovaní o rozsahu a rozličných dôsledkoch vnútroštátnych informácií obsiahnutých v registri, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách značne líšiť. Pokiaľ ide o kvalitu informácií, je zrejmé, že informácie poskytované v rámci prepojenia registrov musia byť spoľahlivé, aktuálne a prístupné. Toto je silné posolstvo z našej strany, o ktorom bola náležite informovaná Komisia.

A napokon, môžem vás ubezpečiť, že akákoľvek iniciatíva Komisie bude brať ohľad na ochranu osobných a obchodných údajov.

Dámy a páni, správa pána Lechnera jasne vypovedá o miere odhodlania Parlamentu pomôcť účinnejšie prepojiť obchodné registre v prospech spotrebiteľov, podnikov a ich zamestnancov. Tento projekt posilní vnútorný trh. Komisia ho víta a teší sa na prijatie tejto správy na plenárnom zasadnutí.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok 7. septembra 2010 o 12.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), písomne.(IT) Prepojenie obchodných registrov predstavuje nevyhnutný predpoklad podpory integrácie hospodárskeho priestoru v rámci EÚ a zlepšenia právnej istoty pre podniky a spotrebiteľov. Správa pána Lechnera veľmi zrozumiteľne vyberá prioritné opatrenia, bez ktorých sa zvyšovanie právnej istoty a transparentnosti cezhraničných hospodárskych transakcií nezaobíde. Po prvé, je nevyhnutné, aby sa prepojenie registrov a prístup k údajom uskutočnili v jednotnom rámci. Na tento účel bude potrebné posilniť a rozvinúť potenciál, ktorý ponúka projekt prepojenia BRITE, aby bolo možné zriadiť jednotný portál, prostredníctvom ktorého naši občania budú môcť získavať informácie o európskych podnikoch. Po druhé, bude nevyhnutné, aby sa návrh prijal so zámerom zaviesť integráciu obchodných registrov, ktorá bude povinná pre všetky členské štáty, aby sa do projektu všetky štáty zapojili čo najskôr. Je to tým, že úspech ľubovoľného projektu, ktorého cieľom je dosiahnuť harmonický rozvoj vnútorného trhu, si vyžaduje účasť všetkých zainteresovaných strán tak, aby sa účasť na projekte stala povinnou, hneď ako sa kompletne vypracujú technické normy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Prepojenie obchodných registrov členských štátov predstavuje krok k zjednodušeniu podnikateľského prostredia a zmierneniu administratívnej záťaže podnikateľov. Ide taktiež o užitočný nástroj, ktorý povedie k spolupráci a výmene informácií alebo dokonca k vytvoreniu spoločnej celoeurópskej databázy a jednotného prístupového miesta. Cítim povinnosť zmieniť sa o tom, že napriek pozitívnym dôsledkom, ktoré táto správa z vlastnej iniciatívy bude mať, konkrétne mám na mysli zníženie nákladov, som na druhej strane presvedčený, že preklad informácií do všetkých úradných jazykov EÚ ponúka riešenie, ktorého náklady vysoko prevažujú prínosy. Myslím si, že musíme prekonať svoju národnú hrdosť týkajúcu sa vlastného jazyka každého členského štátu a presadzovať iba jeden alebo najviac dva jazyky, ktoré sa naozaj široko používajú (angličtina a francúzština), ako jazyky, ktoré by sa mali používať pri rozličných administratívnych postupoch, napríklad pri postupe, ktorým sa zaoberá táto správa.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písomne.(CS) Správa o prepojení obchodných registrov je reakciou na závery Rady z 25. a 26. mája 2010. Ide o iniciatívu, ktorá je súčasťou komplexného prístupu EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Som presvedčená, že podporu si zaslúži každá iniciatíva, ktorá vedie k transparentnému prístupu k informáciám o obchodných spoločnostiach pôsobiacich na území Európskej únie. Chcela by som zdôrazniť, že zvlášť podporujem výzvu Komisie na vytvorenie jednotného prístupového bodu k informáciám z obchodných registrov, a predovšetkým zapojenie všetkých členských štátov EÚ. Iba tak bude možné vytvoriť skutočný a jasne vymedzený priestor na ochranu občana ako spotrebiteľa, ako aj právnu istotu na vnútornom trhu Únie ako celku.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia