Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0236/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах за резолюцията, защото съм съгласна с исканията, адресирани към Европейската комисия да оптимизира Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Тези искания включват оценка на направения принос, взимайки предвид процента на успеха при реинтеграцията и повишаването на професионалните квалификации сред бенефициерите, което е един сравнителен анализ на финансово осигурените мерки в отговор на всяко заявление за ЕФПГ и резултатите, основани на реинтеграцията, както и въздействието на ЕФПГ върху мрежата от бенефициери и малките и средните предприятия, които могат да бъдат потенциално засегнати от планове за съкращения и чиито служители биха могли да се възползват от фонда.

Съгласна съм също с искането на Комисията да предостави поредица от насоки за проектиране и изпълнение на заявления за финансиране от ЕФПГ за държавите-членки. Тези насоки ще целят кратка процедура по кандидатстване и широк консенсус между страните, участващи във въпросите, свързани със стъпките по кандидатстването и необходимите мерки за ефективното реитегриране на работниците на пазара на труда.

На последно място, съгласна съм с искането към държавите-членки да въведат комуникационна и административна структура за ЕФПГ на национално равнище, свързващи всички засегнати страни, включително и социалните партньори, и да обменят най-добри практики на европейско равнище.

 
Правна информация - Политика за поверителност