Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0236/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα διότι συμφωνώ με τα αιτήματα που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξορθολογίσει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Αυτά περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των πιστώσεων που έχουν διατεθεί, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό επιτυχίας της επαγγελματικής επανένταξης και αύξησης των επαγγελματικών προσόντων των δικαιούχων, τη συγκριτική ανάλυση των μέτρων που χρηματοδοτήθηκαν όσον αφορά την κάθε αίτηση προς το ΕΤΠ και των αποτελεσμάτων με βάση την επαγγελματική επανένταξη, και την επίδραση του ΕΤΠ στο δίκτυο των επωφελούμενων από αυτό και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδέχεται να πληγούν από το σχέδιο απολύσεων, των οποίων οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το ταμείο.

Συμφωνώ επίσης με το αίτημα της Επιτροπής να παρασχεθεί στα κράτη μέλη ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την εκπόνηση και υλοποίηση των αιτήσεων για ενισχύσεις από το ΕΤΠ. Αυτές θα αποβλέπουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και στην επίτευξη ευρείας συναίνεσης μεταξύ των εμπλεκομένων για ζητήματα που αφορούν τα στάδια εφαρμογής και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτελεσματική επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Τέλος, συμφωνώ με το αίτημα να συστήσουν τα κράτη μέλη μια δομή επικοινωνίας και διαχείρισης του ΕΤΠ σε εθνικό επίπεδο, μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. <>

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου