Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A7-0236/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s požiadavkami predloženými Európskej komisii s cieľom zefektívniť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Uvedené požiadavky zahŕňajú posúdenie uskutočnených príspevkov, pričom sa zohľadňuje úspešnosť opätovného začlenenia a zvýšenie odbornej kvalifikácie príjemcov, ďalej porovnávaciu analýzu opatrení financovaných v súvislosti s každou žiadosťou o využitie EGF, výsledky založené na opätovnom začlenení a dosah EGF na sieť príjemcov pomoci a malé a stredné podniky, na ktoré by mohol mať plán prepúšťania potenciálny dosah a ktorých zamestnanci by mohli mať prospech z využitia fondu.

Súhlasím aj s požiadavkou Komisie na poskytnutie súboru usmernení zameraných na vypracovanie a realizáciu žiadostí o finančné prostriedky EGF pre členské štáty. Cieľom uvedených usmernení by mal byť rýchly postup vybavovania žiadostí a čo najširší konsenzus zúčastnených strán v otázkach, ktoré súvisia s fázami postupu vybavovania žiadostí a opatreniami, ktoré sa majú prijať s cieľom dosiahnuť účinné opätovné začlenenie pracovníkov do trhu práce.

Na záver súhlasím s požiadavkou, aby členské štáty zaviedli komunikačnú a administratívnu štruktúru EGF na vnútroštátnej úrovni v spojení so všetkými zúčastnenými stranami vrátane sociálnych partnerov a aby si navzájom vymieňali osvedčené postupy na európskej úrovni.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia