Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0236/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Jag röstade för resolutionen eftersom jag instämmer med de uppmaningar som framfördes till kommissionen om att effektivisera Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. I dessa ingår en utvärdering av de beviljade bidragen utifrån resultat när det gäller återintegrering och bedömning av uppgraderingen av mottagarnas kompetens, en komparativ analys av de åtgärder som finansieras som svar på varje ansökan om utnyttjande av fonden och resultat på grundval av återintegrering, fondens effekter för mottagarnas nätverk och för de små och medelstora företag som potentiellt berörs av uppsägningsplanen och vars löntagare skulle kunna dra nytta av fonden.

Jag instämmer också med uppmaningen till kommissionen att förse medlemsstaterna med en uppsättning riktlinjer för utformningen och genomförandet av ansökningar till globaliseringsfonden. De syftar till ett snabbt ansökningsförfarande och en bred samstämmighet bland intressenterna om vilken strategi som ska tillämpas och vilka åtgärder som bör vidtas för att arbetstagarna effektivt ska återintegreras på arbetsmarknaden.

Slutligen instämmer jag med begäran om att medlemsstaterna ska inrätta en kommunikations- och administrationsstruktur på nationell nivå för globaliseringsfonden i samarbete med alla berörda parter, särskilt arbetsmarknadens parter, och utbyta bästa praxis på europeisk nivå.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy