Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2842(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0493/2010

Συζήτηση :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0312

Συζητήσεις
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11. Κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη. Θα ήθελα να καλωσορίσω στη συνεδρίαση τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κ. Chastel, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κ. Reding και τον Επίτροπο για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, κ. Andor. Ο πρώτος που θα λάβει τον λόγο, εξ ονόματος του Συμβουλίου, θα είναι ο κ. Chastel.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζονται με σαφήνεια στις συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος έγινε δεσμευτικός με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Ο σεβασμός του κράτους δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, κατέχουν εξέχουσα θέση σε αυτά τα κείμενα. Το Συμβούλιο, κατά συνέπεια, επιβεβαιώνει την προσήλωσή του σε αυτές τις αξίες.

Το Συμβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του για μέτρα προώθησης της ένταξης των Ρομά. Στην πραγματικότητα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, που συναντήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναγνώρισαν επίσης την πολύ ιδιαίτερη κατάσταση των Ρομά στην Ένωση και κάλεσαν τα κράτη μέλη και την ΕΕ να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν για την προώθηση της ένταξής τους.

Έχουν πλέον περάσει 10 χρόνια από τότε που το Συμβούλιο ενέκρινε μια συνολική οδηγία, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων που διέπουν την πρόσβαση στην εργασία, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση και σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης. Όλες οι εθνοτικές ομάδες, και κατά συνέπεια προφανώς και οι Ρομά, προστατεύονται από την εν λόγω οδηγία. Τέλος, η οδηγία περιλαμβάνει μια ρήτρα θετικής δράσης, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν ή να αντισταθμίσουν μειονεκτήματα που συνδέονται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.

Ορισμένοι από εσάς συμμετείχαν στη δεύτερη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για θέματα σχετικά με τους Ρομά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κόρδοβα τον Απρίλιο. Το Συμβούλιο επικρότησε ιδιαιτέρως το εν λόγω σημαντικό γεγονός, το οποίο συγκέντρωσε τους κύριους εταίρους. Μετά τη σύνοδο κορυφής, τον Ιούνιο, το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ορισμένα συμπεράσματα με τίτλο «Προώθηση της ένταξης των Ρομ».

Οι υπουργοί αναγνώρισαν ομόφωνα ότι σημαντικό ποσοστό Ρομά βιώνει καταστάσεις ακραίας φτώχειας, διακρίσεων και αποκλεισμού, γεγονός που συνεπάγεται χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης, απουσία πρόσβασης στην απασχόληση και επισφαλή υγεία. Οι γυναίκες και τα κορίτσια των Ρομά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου πολλαπλών διακρίσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι προαναφερθείσες συνθήκες επιδεινώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια και εντείνεται ο αντι-αθιγγανισμός και οι βίαιες επιθέσεις κατά των Ρομά.

Πρέπει να έχουμε υπόψη το γεγονός ότι, ενώ τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των Ρομά, η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ επιφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά εντός του πλαισίου αποφάσεων και συστάσεων που πραγματοποιούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, εξασφαλίζοντας την πιο αποτελεσματική χρήση των υφισταμένων πολιτικών και μέσων.

Η ευθύνη σε αυτόν τον τομέα είναι κοινή: η προώθηση της ένταξης των Ρομά είναι ευθύνη όλων των εμπλεκομένων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, και το Συμβούλιο θα διαδραματίσει τον ρόλο του σε αυτό. Το Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης τη σημασία της εξασφάλισης της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών και των ίδιων των Ρομά.

Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω τα συγκεκριμένα μέτρα που έλαβε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη των λιγότερο ευνοημένων πολιτών. Πρόσφατα καταλήξαμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για την τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, θα είναι τώρα δυνατή η παροχή βοήθειας για βελτίωση της στέγασης στις πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες της Ευρώπης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πολλές κοινότητες Ρομά.

Τα δύο θεσμικά όργανα συμφώνησαν, και αυτό είναι καθοριστικό, ότι τα εν λόγω μέτρα πρέπει πάντοτε να εφαρμόζονται ως μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Η εν λόγω προσέγγιση περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των κοινωνικών υποθέσεων, της απασχόλησης και της ασφάλειας, και μέτρα εξάλειψης του διαχωρισμού.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι επίσης δυνατή η χρηματοδότηση δράσεων κατά των διακρίσεων γενικά.

Η ΕΕ πρέπει να παράσχει ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου οι διαφορές γίνονται σεβαστές και οι πιο ευάλωτοι προστατεύονται. Αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2009. Πρέπει να επιδιωχθούν με δυναμισμό μέτρα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της ξενοφοβίας. Η κοινότητα των Ρομά αναφέρεται ρητώς στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν συντονισμένες προσπάθειες για πλήρη ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων.

Όπως όλοι οι πολίτες της ΕΕ, οι Ρομά πρέπει να απολαμβάνουν ελεύθερη κυκλοφορία και το δικαίωμα σε προστασία και δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις κανενός είδους.

Την ώρα που οι κοινωνίες μας βρίσκονται παγιδευμένες σε μια οικονομική κρίση, ας φροντίσουμε να μην καταστήσουμε εξιλαστήρια θύματα εκείνους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι υφίστανται τον μεγαλύτερο αποκλεισμό. Για τον σκοπό αυτόν είναι σημαντικό να έχουμε σαφή και ειλικρινή κατανόηση των αιτιών, των επιπτώσεων και του κόστους του κοινωνικού αποκλεισμού. Τι μπορεί να κάνει ένας πληθυσμός που στερείται εκπαίδευσης, στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης και, ακόμα χειρότερα, απασχόλησης; Προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των Ρομά, πρέπει να αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία θα είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές αξίες και στην οποία θα συμμετέχουν ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η κατάσταση των Ρομά περιέχεται στο πρόγραμμα εργασίας της προεδρικής τριάδας, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2009, και η βελγική Προεδρία φρόντισε να αναφερθεί το ζήτημα της ενσωμάτωσης των Ρομά σε αρκετές περιπτώσεις.

Καταρχάς, στη διάσκεψη για την παιδική φτώχεια, η οποία έλαβε χώρα στις 2 Σεπτεμβρίου· στη σύνοδο κορυφής για την ισότητα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 14-16 Νοεμβρίου και, συγκεκριμένα, όταν η εν λόγω σύνοδος κορυφής θα ασχοληθεί με το ζήτημα της ισότητας και της πολυμορφίας στην απασχόληση· στη διάσκεψη για τους άστεγους, που έχει προγραμματιστεί για τις 9 και 10 Δεκεμβρίου· και στη συνέλευση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την ένταξη των Ρομά, η οποία θα διεξαχθεί σύντομα, από τις 7 έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Τέλος, όπως ανακοινώθηκε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 26 Ιουλίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί το ζήτημα της ένταξης των Ρομά.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας του συναδέλφους Επιτρόπους Andor και Cecilia Malmström, επειδή τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες μας όσον αφορά το ζήτημα των Ρομά. Αυτό επέτρεψε στην Επιτροπή να καταλήξει σε μια σαφή και ισορροπημένη θέση επί του θέματος στη διάρκεια του καλοκαιριού που σήμερα έλαβε την πλήρη στήριξη του σώματος των Επιτρόπων.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Barroso, με τον οποίο συνεργάστηκα στενά επί αυτού του θέματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παράλληλα με την εξέλιξη της κατάστασης στη Γαλλία. Σε πλήρη συμφωνία με τον Πρόεδρο τοποθετήθηκα δημόσια στις 25 Αυγούστου σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στη Γαλλία και με την ανάγκη προάσπισης του ευρωπαϊκού δικαίου και των δικαιωμάτων και των αρχών που καθορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η γραμμή που ακολούθησε η Επιτροπή –η οποία, ως πολιτικοί γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει πάντοτε να έχει επίγνωση του κινδύνου να χρησιμοποιηθεί σε πολιτικές συζητήσεις εθνικών κομμάτων –υπήρξε συνεπής κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων.

Πρώτον, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη δημόσια τάξη και για την ασφάλεια των πολιτών τους στην επικράτειά τους. Αυτό σημαίνει ότι, παρά το σημαντικό δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα σε βάρος πολιτών της ΕΕ που παραβαίνουν τον νόμο. Δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία υπό την προστασία των ευρωπαϊκών αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη μπορούν ακόμα και να στείλουν πολίτες της ΕΕ που παρέβησαν τον νόμο στην πατρίδα τους, εφόσον τηρήσουν τις αρχές της αναλογικότητας και τις διαδικαστικές εγγυήσεις, οι οποίες καταγράφονται στην οδηγία της ΕΕ του 2004 για την ελεύθερη κυκλοφορία.

Δεύτερον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανένας πολίτης δεν πρέπει να γίνεται στόχος κατασταλτικής δράσης απλώς επειδή ανήκει σε μια εθνοτική μειονότητα ή έχει μια ορισμένη ιθαγένεια. Αυτό ορίζεται με σαφήνεια στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή εθνοτικής καταγωγής και ο οποίος απαγορεύει ρητώς τις συλλογικές απελάσεις. Συνεπώς δεν πρέπει να υπάρχει συλλογική τιμωρία στην Ευρώπη, ούτε στιγματισμός κάποιας εθνοτικής ομάδας. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικαιώματά του, καθώς και τις υποχρεώσεις του.

Τρίτον, η κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομ – και όλοι γνωρίζετε ότι, με 10 έως 12 εκατομμύρια μέλη, είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη – αποτελεί πρόκληση και για τα 27 κράτη μέλη, τόσο για τις χώρες καταγωγής όσο και για τις χώρες υποδοχής των Ρομά. Σύμφωνα με τον κανόνα της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε στέγαση, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και απασχόληση, αλλά ταυτόχρονα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναπτύξει –εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία– στρατηγικές και πολιτικές για να στηρίξουν οικονομικά τις εθνικές προσπάθειες, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του μέσου προενταξιακής βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο πρόσφατα τροποποιήθηκε έτσι ώστε να μπορεί να καλυφθεί από το ταμείο αυτό η στέγαση των Ρομά.

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι, για την Επιτροπή, η κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά δεν αποτελεί ζήτημα μόνο για τον μήνα Αύγουστο. Αποτελεί ζήτημα για κάθε ημέρα και για κάθε έτος. Ο Επίτροπος Andor και εγώ παρουσιάσαμε νωρίτερα εφέτος, στις 7 Απριλίου, μια στρατηγική ανακοίνωση για τους Ρομά –την πρώτη που έγινε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει αυτής πραγματοποιήθηκε υπουργική διάσκεψη στην Κόρδοβα μαζί με τις ενώσεις Ρομά. Όπως είπε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος Barroso, μόνο τρεις υπουργοί ήταν παρόντες στην εν λόγω διάσκεψη.

Τα κύρια νομικά και πολιτικά ζητήματα που τέθηκαν λόγω των μέτρων, τα οποία έλαβε η Γαλλία αυτό το καλοκαίρι, συνοψίστηκαν ικανοποιητικά σε ένα λεπτομερές σημείωμα, το οποίο παρουσίασαν ο Επίτροπος Andor, η Επίτροπος Malmström και εγώ στο σώμα των Επιτρόπων την περασμένη εβδομάδα και το οποίο εγκρίθηκε σήμερα.

Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω σχετικά με το πού βρισκόμαστε σήμερα. Καταρχάς, χάρη σε έναν πολύ έντονο διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και τις γαλλικές αρχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, βλέπω μια σημαντική εξέλιξη. Θεωρώ εξίσου σημαντικό το ότι διευκρινίστηκε σαφές στη Γαλλία πως δεν υπήρξε πρόθεση να στοχευθούν δράσεις κατά της κοινότητας των Ρομά, επειδή τέτοιου είδους στοχευμένη δράση θα ήταν ασύμβατη με τις θεμελιώδεις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για αυτόν τον λόγο ήταν τόσο σημαντικό το να παραστεί ο υπουργός Eric Besson σε συνάντηση με την Cecilia Malmström και εμένα στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα. Μας διαβεβαίωσε δημοσίως ότι οι γαλλικές αρχές αντιμετωπίζουν όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο, ότι δεν υπήρξε στοχευμένη δράση κατά των Ρομά ή οποιαδήποτε άλλης ομάδας και ότι οι γαλλικές αρχές θα πράξουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να ενεργήσουν τηρώντας επακριβώς το δίκαιο της ΕΕ. Θεωρώ αυτές τις εγγυήσεις που δίνονται από έναν γάλλο υπουργό ως πολύ θετική εξέλιξη.

Εντωμεταξύ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής –η ΓΔ Δικαιοσύνης και η Νομική Υπηρεσία – εξακολουθούν να διεξάγουν έλεγχο σε τεχνικό επίπεδο μαζί με τις γαλλικές αρχές από την προηγούμενη Παρασκευή, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν όσα ελέχθησαν αντικατοπτρίζουν τη νομική πραγματικότητα που επικρατεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εντόπισαν σειρά ζητημάτων, για τα οποία οι γαλλικές αρχές θα πρέπει να παράσχουν συμπληρωματικές πληροφορίες και για τα οποία θα χρειαστούν ενεργό βοήθεια από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ώστε να διασφαλισθεί ότι η δράση τους τώρα και στο μέλλον ευθυγραμμίζεται πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ.

Από το 2008, η Επιτροπή έχει ζητήσει από τη Γαλλία την πλήρη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών και ουσιαστικών δικλείδων ασφαλείας της εν λόγω οδηγίας, οι οποίες δεν είχαν εφαρμοστεί πλήρως στη γαλλική νομοθεσία.

Παρόλο που οι εν λόγω δικλείδες ασφαλείας έχουν εν μέρει υλοποιηθεί στη Γαλλία λόγω της νομολογίας που χρησιμοποιούν τα δικαστήρια –και πρόσφατα είδατε ότι τα δικαστήρια αποφάσισαν βάσει της οδηγίας της ΕΕ παρότι η εν λόγω οδηγία της ΕΕ δεν έχει μεταφερθεί στο γαλλικό δίκαιο– δηλώσαμε με μεγάλη σαφήνεια στις γαλλικές αρχές ότι η νομοθετική εφαρμογή θα ενισχύσει τη νομική ασφάλεια σε περιπτώσεις ελεύθερης κυκλοφορίας παρόμοιες με αυτές που γνωρίσαμε εφέτος το καλοκαίρι.

Για αυτόν τον λόγο, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του σώματος των Επιτρόπων απέστειλα επιστολή στις γαλλικές αρχές επιμένοντας σε αυτές τις πτυχές. Εννοείται ότι και άλλα κράτη μέλη, τα οποία βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση θα λάβουν επίσης παρόμοια βοήθεια.

Ένα σημαντικό μάθημα που πρέπει να πάρουμε από τις εξελίξεις αυτού του καλοκαιριού είναι ότι η ένταξη των Ρομά αποτελεί πρόκληση, η οποία πρέπει να παραμείνει στην πολιτική ατζέντα όλων των κρατών μελών. Για αυτόν τον λόγο, συμφωνήσαμε με τη Cecilia Malmström και τον Andor σε πέντε δράσεις, τις οποίες μόλις ενέκρινε το σώμα των Επιτρόπων.

Πρώτον, θα παρακολουθούμε και θα αξιολογούμε την πρόοδο που σημειώνεται επί αυτών των θεμάτων προκειμένου να διασφαλισθεί η συμβατότητα όλων των μέτρων που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη σε σχέση με τους Ρομά με το δίκαιο της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία, τη μη διάκριση και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Δεύτερον, θα θεσπίσουμε μια ομάδα δράσης επιπέδου ανωτέρων υπαλλήλων για τους Ρομά, η οποία θα αναλύει τη συνέχεια που δίνουν τα κράτη μέλη στην στρατηγική ανακοίνωση της Επιτροπής για τους Ρομά της 7ης Απριλίου. Αυτό, συγκεκριμένα, θα εξορθολογίσει, θα αξιολογήσει και θα καταστήσει σημείο αναφοράς τη χρήση και την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά σε όλα τα κράτη μέλη και θα προσδιορίσει τις υπάρχουσες ελλείψεις στη χρήση των εν λόγων πόρων. Αυτό το πράττουμε απλώς επειδή θέλουμε να γνωρίζουμε και να έχουμε αποδείξεις περιπτώσεων κατά τις οποίες οι εν λόγω πόροι (α) δεν χρησιμοποιούνται και (β) εάν χρησιμοποιούνται, δεν εφαρμόζονται ορθά.

Τα πρώτα ευρήματα της εν λόγω ομάδας δράσης θα υποβληθούν στο σώμα των Επιτρόπων πριν από το τέλος του έτους και θα κρατήσω το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενήμερα σχετικά με αυτά τα ευρήματα.

Τρίτον, καλώ την Προεδρία να διεξαγάγει μικτό Συμβούλιο ΔΕΥ, Ασφάλειας και Κοινωνικών Υποθέσεων το συντομότερο δυνατό προκειμένου να προσδιοριστεί μια πιο στοχευμένη χρήση της εθνικής και της συμπληρωματικής κοινοτικής χρηματοδότησης, ώστε να προαχθεί η κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά. Την εν λόγω συνεδρίαση του Συμβουλίου θα ακολουθήσουν ετήσιες συνεδριάσεις σε υπουργικό επίπεδο, επειδή είχαμε άσχημη εμπειρία από κράτη μέλη τα οποία δεν αναλάμβαναν την ευθύνη του να αλλάξουν τα ίδια τα πράγματα στην επικράτειά τους. Πρέπει να τα κάνουμε να συμμετάσχουν επίσημα και δημόσια στη συζήτηση και να τα πιέσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τέταρτον, θα καλέσω τις μελλοντικές Προεδρίες του Συμβουλίου να ασχοληθούν με τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στον οδικό χάρτη, που συμφωνήθηκε πέρυσι τον Ιούνιο από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ένταξη των Ρομά. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να ενταθεί ο διάλογος με εκπροσώπους της κοινότητας των Ρομά. Η επόμενη πλατφόρμα θα λάβει χώρα υπό την ουγγρική Προεδρία.

Πέμπτον, θα ζητήσουμε επίσης από τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων, στο οποίο οι Ρομά είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, με τη βοήθεια της Επιτροπής και, εάν είναι απαραίτητο, με την Europol και την Eurojust, όπου είναι σκόπιμο.

Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Andor για να μιλήσει για το σημαντικό θέμα της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ένταξη των Ρομά.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως μόλις επεσήμανε η Αντιπρόεδρος κ. Reding, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες και η Επιτροπή έχει δεσμευτεί πλήρως όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά και την πλήρη κοινωνική και οικονομική ένταξή τους στις κοινωνίες μας.

Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η ένταξη των Ρομά αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Η επιτυχής κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά απαιτεί συνεχείς προσπάθειες που βασίζονται στη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους: την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις τοπικές κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ και τους διεθνείς οργανισμούς.

Η Επιτροπή δεν περίμενε τα πρόσφατα, πολύ δυσάρεστα γεγονότα για να την προωθήσει. Στις 7 Απριλίου αυτού του έτους, η Επιτροπή σκιαγράφησε μια στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πρώτη της ανακοίνωση πολιτικής σχετικά με την κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά στην Ευρώπη. Εκεί ορίζονται προτεραιότητες για δράση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε ευρύ φάσμα τομέων σχετικών με την ένταξη των Ρομά.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων και των πολιτικών όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και τη διαδικασία και τονίζει τη σημασία της στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΕ, τους εθνικούς και διεθνείς παράγοντες και τις κοινότητες των Ρομά.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει, επίσης, τη δέσμευση της Επιτροπής για ενθάρρυνση και βοήθεια προς τα κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των Διαρθρωτικών Ταμείων για την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των Ρομά.

Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ παρέχουν έναν πολύ χρήσιμο οικονομικό μοχλό για την υποστήριξη των εθνικών προσπαθειών βελτίωσης της κατάστασης των Ρομά. Από τα 27 κράτη μέλη, τα 12 κράτη μέλη –συμπεριλαμβανομένων παλιών και σχετικά νέων κρατών μελών– έχουν θεσπίσει προγράμματα υποστήριξης με στόχο τους Ρομά, μεταξύ άλλων ευάλωτων ομάδων, συνολικού ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που συμπεριλαμβάνουν 13,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Παραδείγματα έργων περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση της απασχόλησης των Ρομά και την ανάπτυξη νέου προγράμματος μαθημάτων για τους Ρομά στα σχολεία.

Επιπλέον, όπως είπε και η Αντιπρόεδρος, το ΕΤΠΑ τροποποιήθηκε τον Μάιο αυτού του έτους και το εν λόγω ταμείο μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για να υποστηριχθεί η ανακαίνιση κατοικιών σε αγροτικές περιοχές όπου ζουν πολλοί Ρομά.

Η ένταξη των Ρομά είναι, επίσης, ένα σημαντικό πολιτικό κριτήριο για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΕ υποστηρίζει τις υποψήφιες χώρες και τους δυνητικούς υποψήφιους σχετικά με το ζήτημα αυτό μέσω των μέσων προενταξιακής βοήθειας.

Η Επιτροπή επί του παρόντος εφαρμόζει ή σχεδιάζει έργα αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία στοχεύουν αποκλειστικά ή εν μέρει στους Ρομά.

Η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου σε κράτη μέλη με μεγάλες μειονότητες Ρομά, προκειμένου να προωθηθεί η καλύτερη χρήση των κοινοτικών πόρων για την ένταξη των Ρομά. Στην Ουγγαρία, αυτό έδωσε έναυσμα για διάλογο ανάμεσα στις εθνικές αρχές και τους Ρομά υπό την αιγίδα της Επιτροπής.

Μια δεύτερη σειρά εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Cioloş και τη δική μου θα λάβει χώρα στη Ρουμανία τον Οκτώβριο.

Τέλος, κατόπιν αιτήματος αυτού του Σώματος, η Επιτροπή εφαρμόζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πανευρωπαϊκός συντονισμός των μεθόδων για την ένταξη των Ρομά – ένταξη των Ρομά». Εκεί περιλαμβάνονται τρία στοιχεία, τα οποία αφορούν την εκπαίδευση και τη φροντίδα στην πρώτη παιδική ηλικία, την αυτοαπασχόληση και τα μικροδάνεια, καθώς και την ενημέρωση και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Οι σχετικές δράσεις ξεκίνησαν τον Μάιο 2010.

Υπάρχουν διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι και μέσα για να βοηθήσουν στην επίλυση των λεπτών νομικών και πρακτικών ζητημάτων και των ζητημάτων που αφορούν τον άνθρωπο, τα οποία σχετίζονται με την ένταξη των Ρομά. Εμείς στην Επιτροπή είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προκειμένου αυτά να επιλυθούν. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρώπη 2020 είναι το σωστό πλαίσιο για την καταπολέμηση της φτώχειας και, κατά συνέπεια, για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των Ρομά στην Ευρώπη.

Ας τηρήσουμε τις αρχές μας, ας αντισταθούμε στις εύκολες, αλλά ψευδείς λύσεις και ας αντιμετωπίσουμε το εν λόγω ζήτημα μαζί με πνεύμα αλληλεγγύης.

 
  
MPphoto
 

  Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εμφανίζονται σήμερα τόσο ευαίσθητα απέναντι στη δεινή θέση των Ρομά. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι κρίμα που οι φορείς χάραξης πολιτικής σε όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος φαίνεται πως χρησιμοποιούν το ζήτημα των Ρομά ως όπλο κατά των ομολόγων τους.

Όλοι συμφωνούμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου και δεχόμαστε ότι το εν λόγω δικαίωμα δεν είναι χωρίς όρους. Όπως επιβεβαίωσε η Επιτροπή, όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας σχετικά με τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην επικράτειά τους. Οι βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η μη διάκριση, η ανοχή και η αλληλεγγύη, πρέπει να είναι απολύτως σεβαστές και η απέλαση κάποιου πολίτη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζεται κατά περίπτωση βάσει κατάλληλων δικαστικών αποφάσεων ή με την ελεύθερη, πλήρη και εν επιγνώσει συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων. Για να παραθέσω και πάλι τα λόγια της Επιτροπής, «κανείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απέλασης μόνο και μόνο επειδή είναι Ρομά».

Οι πολιτικές απόψεις και οι δικαστικές αποφάσεις είναι διαφορετικά ζητήματα. Μπορεί να βρίσκουμε τις εν λόγω απελάσεις δυσάρεστες ή παρατραβηγμένες, και πρέπει να εφιστούμε την προσοχή στις δικλείδες ασφαλείας και στις αρχές που θα πρέπει να τηρούνται, ωστόσο η κρίση της νομιμότητας των μέτρων που έλαβε η Γαλλία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής. Οι επαναπατρισμοί μεγάλης κλίμακας μπορεί να είναι απεχθείς, αλλά καθίστανται ακόμα πιο απεχθείς δεδομένων των κενών λόγων των τελευταίων δεκαετιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν ουσιαστικά δεν γινόταν τίποτε προκειμένου να μετριαστεί η τρομερή φτώχεια των Ρομά, εκτός από τη διατύπωση κάποιων χλιαρών λόγων κατά των διακρίσεων και υπέρ της ανοχής όταν ήταν πολιτικά βολικό.

Εμείς, οι ευρωπαίοι Ρομά, απορρίπτουμε την πολιτική κατάχρηση και παρερμηνεία των ζητημάτων που μας αφορούν. Οι Ρομά πρέπει να ορίσουν τον διάλογο για τους ίδιους, ώστε να αποκαλύψουν τα προβλήματα και να διατυπώσουν τις δράσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όπως διακηρύχθηκε αρκετές φορές από αυτό το Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα και απαιτεί ξεχωριστή στρατηγική· χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή λύση για ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Η στρατηγική αυτή πρέπει να αντιμετωπίσει εξίσου τα οικονομικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και των μη-Ρομά, όπως τη διαρθρωτική ανεργία, το χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης, την κατοικία σε σοβαρά μειονεκτούσες μικροπεριφέρειες και τους φραγμούς όσον αφορά την αυτοαπασχόληση –όλα τα ζητήματα από τα οποία δραπετεύει ο λαός μας όταν μεταναστεύει.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κύριε Πρόεδρε, νιώθω βαθιά απογοήτευση –και το ίδιο και η Ομάδα μου– ακούγοντας αυτά που είπε σήμερα η Επιτροπή.

Πρώτα, ο κ. Barroso: Ο κ. Barroso άσκησε λιγότερη κριτική στις δράσεις που αναλήφθηκαν από πολλούς υπουργούς της γαλλικής κυβέρνησης. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Κυρία Reding, αυτά που είπατε δεν παρέχουν σαφή απάντηση. Εγώ και πολλοί ευρωπαίοι πολίτες θέλουμε να μάθουμε: Η γαλλική κυβέρνηση παραβίασε τη νομοθεσία ή όχι; Εβδομάδες αφότου ελήφθησαν τα μέτρα, δεν μπορείτε να λέτε «θα το εξετάσουμε». Πείτε «ναι» ή «όχι», αλλά σας παρακαλούμε δώστε μας μια σαφή απάντηση.

Πιστεύετε όλα όσα είπαν οι γάλλοι υπουργοί αφού είχαν ήδη αναλάβει δράση. Δεν ήρθαν σε εμάς προηγουμένως. Πρώτα απέλασαν τους ανθρώπους και κατόπιν σας λένε «είμαστε δίκαιοι και δεν θα κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός». Πιστεύω ότι αποτελεί σκάνδαλο το να στέκεται εδώ ένας Επίτροπος σήμερα και να το λέει αυτό. Δεν είναι σύμφωνο με τις πραγματικές πεποιθήσεις σας ούτε με τη μέχρι σήμερα άσκηση των καθηκόντων σας. Νιώθω, κατά συνέπεια, βαθιά απογοήτευση που, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, επιχειρείτε να υπεκφύγετε κατά τρόπο τόσο υποχωρητικό.

(Χειροκροτήματα)

Αγνοείτε παντελώς την ευθύνη που αναλαμβάνετε, επειδή σε μερικές εβδομάδες, η επόμενη χώρα –ίσως η Ιταλία ή πιθανόν η Ουγγαρία ή κάποια άλλη χώρα– θα πει: «Θα αφαιρέσουμε την ιθαγένεια από αυτούς τους ανθρώπους. Τότε, εάν είναι απάτριδες, θα τοποθετηθούν κάπου σε καταυλισμούς». Το έδαφος έχει προετοιμαστεί για αυτό και η Επιτροπή δεν λέει τίποτε σχετικά. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί σκάνδαλο και, σε ό,τι αφορά την Ομάδα μου, είναι απαράδεκτο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η διεθνής νομοθεσία απαγόρευσε τις μαζικές απελάσεις και απομακρύνσεις. Το ανθρώπινο γένος είχε ήδη υποφέρει αρκετά εξαιτίας τέτοιων βάρβαρων πολιτικών.

Το 2010 η Γαλλία, η χώρα που γέννησε τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποιεί τεχνάσματα. Εκμεταλλεύεται την άγνοια των Ρομά, του πιο ευάλωτου πληθυσμού της Ευρώπης, πληρώνοντάς τους 300 ευρώ ανά ενήλικα και 100 ευρώ ανά παιδί, εάν εγκαταλείψουν τη χώρα. Η γαλλική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι πρόκειται για οικειοθελή επαναπατρισμό, παρουσιάζοντας με κυνισμό αυτήν την επαίσχυντη εξαγορά συνείδησης των Ρομά ως ανθρωπιστική βοήθεια.

Δεν δημιουργήθηκε κανένα ζήτημα εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αρχές πήραν δακτυλικά αποτυπώματα από τους ενήλικες και ακόμα και από τα παιδιά, ούτε εξαιτίας του ότι πολλοί από αυτούς δεν συναίνεσαν ελεύθερα έχοντας ενημερωθεί πλήρως για τις συνέπειες, όπως δήλωσε επίσης η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, πράγμα που αποτελεί σαφή παραβίαση του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου.

Η Ιταλία, ωστόσο, ακολούθησε την ίδια πορεία πριν από δύο χρόνια, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίμησε να αποσιωπήσει την υπόθεση και, κατά συνέπεια, η Επιτροπή φέρει μέρος της ευθύνης για αυτό το νέο κύμα απελάσεων Ρομά εντός της Ευρώπης.

Η Επιτροπή πρέπει τώρα να δείξει ότι είναι όντως θεματοφύλακας των αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρητής των νόμων της.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Reding, πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα την ανησυχία του κ. Swoboda και της κ. Weber. Προκαλεί μεγάλη κατάπληξη το γεγονός ότι, μετά από τις διάφορες συνεδριάσεις που μπορέσατε να διεξαγάγετε και τα έγγραφα που λάβατε, βρίσκεστε ακόμα σε αυτό το σημείο αναγνώρισης, ή μάλλον αδυναμίας αναγνώρισης, των καταφανών παραβιάσεων που διέπραξε η γαλλική κυβέρνηση με την απέλαση των Ρομά. Και δεν πρόκειται για κάτι καινούριο: πριν από ένα χρόνο, μια ομάδα εθελοντικών οργανώσεων σας υπέβαλε αναφορά για θέματα που θίγονται ξανά σήμερα, όπως η μη τήρηση της περιόδου ειδοποίησης του ενός μήνα πριν την απέλαση ευρωπαίων πολιτών, η οποία κατοχυρώνεται στην οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία.

Όσον αφορά το δικαίωμα εξατομικευμένης εξέτασης των συνθηκών, δεν θεωρώ ότι χρειάζεστε περαιτέρω απόψεις ειδικών για να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι όταν μοιράζονται μαζικά σε έναν καταυλισμό διαταγές «συνοδείας ως τα σύνορα», όλες με τους ίδιους αποδέκτες, αυτό αντιβαίνει στην εξέταση προσωπικών καταστάσεων. Αποτελούν τα εξάχρονα παιδιά απειλή για τη δημόσια τάξη; Χρειάζεστε πραγματικά επιπλέον αποδείξεις, όταν η δικαιοσύνη και τα γαλλικά δικαστήρια έκριναν την εν λόγω υπόθεση και η γαλλική κυβέρνηση χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερα ευρεία και παράνομη ερμηνεία της απειλής για τη δημόσια τάξη;

Εάν χρειάζεστε δικαστές, ειδικούς ή ΜΚΟ, μπορούμε να σας τους παράσχουμε. Ωστόσο, σταματήστε να αρνείστε την πραγματικότητα και να μην εκτελείτε τα καθήκοντά σας!

Η συζήτηση που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί ήταν σκανδαλώδης. Ακούσαμε τον ηγέτη της μεγαλύτερης πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μιλά για τους Ρομά συσχετίζοντάς τους με κλέφτες ελκυστήρων στην περιοχή του. Ακούσαμε τον José Manuel Barroso, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μιλά κατά τη συζήτηση για τους Ρομά για τις ανάγκες ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών. Με άλλα λόγια, στο υψηλότερο επίπεδο πολιτικών ηγετών της Ευρώπης, η τάση να συσχετιστούν αυτόματα οι Ρομά με το έγκλημα, την πορνεία και την εμπορία ανθρώπων ενισχύεται και τροφοδοτείται.

Με αυτόν τον τρόπο διακυβεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και το όλο νόημα της ίδιας της Ευρώπης. Όπως είπε σήμερα το πρωί ο κ. Cohn-Bendit: αυτή είναι μια δοκιμασία για εσάς, κυρία Reding· αυτή είναι μια δοκιμασία για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, μια δοκιμασία της δικής σας σημασίας. Θα μπορέσετε να αποδείξετε, σε αυτήν την κατάσταση, ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι κάτι άλλο από μια απάτη; Από εσάς εξαρτάται, είναι καθήκον σας και τώρα είναι η ώρα να διακηρυχθεί αυτό.

(Χειροκροτήματα από την Αριστερά)

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ως πρώην υπουργός μετανάστευσης του ΗΒ, εγώ και η Ομάδα μου υποστηρίζουμε ολόψυχα την παροχή ίσων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών σε όλους. Συμφωνώ με τον πρόεδρο της Ομάδας μου, τον, Michał Kamiński, ο οποίος σήμερα το πρωί είπε ότι σε αυτήν την ήπειρο δεν πρέπει ποτέ να αναβιώσουν τα φαντάσματα του εθνικισμού του παρελθόντος και ότι η ΕΕ είναι ένας χώρος ελευθερίας και η ανοχή είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά της. Πρέπει να είμαστε περήφανοι γι’ αυτό, αλλά δεν πρέπει ποτέ να εξαπατήσουμε τους εαυτούς μας και να πιστέψουμε ότι δεν εξακολουθούμε να έχουμε τεράστια προβλήματα.

Αναμφίβολα, το εν λόγω ζήτημα απαιτεί συζήτηση, εξέταση και δράση σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε τις μειονοτικές ομάδες, το πώς μπορούμε να εντάξουμε καλύτερα τους Ρομά, και αναλογικότητα ανάμεσα στα δικαιώματα και τις εξουσίες των εθνικών κυβερνήσεων και της ΕΕ. Ωστόσο, πιστεύω επίσης ότι η Ένωσή μας έχει ως θεμέλιο το κράτος δικαίου.

Παρόλο που είναι δικαίωμα του βουλευτή να διατυπώνει δικαιολογημένες ανησυχίες σε αυτήν τη συζήτηση, θα ζητούσα επίσης από εμάς να περιμένουμε μέχρι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να αποφανθεί επισήμως επί του εν λόγω ζητήματος. Τότε θα μπορούμε να εκφέρουμε τεκμηριωμένες κρίσεις βασισμένες σε όλα τα γεγονότα και να αποφασίσουμε πώς θα εστιάσουμε στην καλύτερη ένταξη των Ρομά στην Ευρώπη, αντί να καταδικάζουμε εκ των προτέρων ένα άλλο κράτος μέλος.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αποκαλούμενη εθελοντική έξοδος των Ρομά από τη Γαλλία είναι μια σαφής περίπτωση απέλασης –και μάλιστα της μεγαλύτερης και παλαιότερης ομάδας πληθυσμού που συνιστά μειονότητα στην Ευρώπη. Αυτό θα ενθαρρύνει όσους τοποθετούνται πολιτικά δεξιά, στην άκρα δεξιά. Πρέπει να απορρίψουμε κάτι τέτοιο –και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας.

Κατά συνέπεια η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών απαιτεί να τερματιστούν οι εν λόγω απελάσεις. Κυρία Reding, θα ήθελα και εσείς να μας είχατε ζητήσει πρώτα να απαιτήσουμε τον τερματισμό των εν λόγω απελάσεων και κατόπιν οτιδήποτε άλλο ακολουθεί. Η κυβέρνηση του προέδρου Sarkozy παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο, επειδή πραγματοποιεί συνολική απέλαση των Ρομά, οι οποίοι κατάγονται από κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίς να εξετάζει μεμονωμένες περιπτώσεις, επειδή ακυρώνει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας, παραβιάζει τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και παραβιάζει τον Χάρτη για την ίση μεταχείριση.

Σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι είναι επιτέλους ώρα για δράση. Έχουμε ήδη συζητήσει το εν λόγω πρόβλημα πολλές φορές. Πρέπει τώρα να λάβουμε πραγματικά μέτρα, τα οποία θα φέρουν αλλαγή.

Πατρίδα των Ρομά είναι η Ευρώπη. Οι Ρομά είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έτσι πρέπει να παραμείνουν. Αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε. Ασκούμε, κατά συνέπεια, επίσης κριτική στην απέλαση των Ρομά από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Βέλγιο και άλλες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική, που θα αφορά όλους τους Ρομά, όχι μόνο ορισμένους από αυτούς. Πρέπει να αγωνιστούμε για αυτό.

Η τελευταία μου επισήμανση είναι ότι η ευρωπαϊκή ιδέα της αλληλεγγύης και της αυτοδιάθεσης πρέπει να είναι εμφανής στις συναλλαγές μας με τη μειονότητα των Ρομά, διαφορετικά δεν υπάρχει.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, άκουσα τις επιθέσεις κατά της γαλλικής κυβέρνησης, όπως και προηγουμένως εκείνες κατά της ιταλικής κυβέρνησης και επίσης ορισμένες πολύ έντονες επιθέσεις κατά της Επιτροπής. Οι εν λόγω κατηγορίες είναι στην πραγματικότητα τελείως ψευδείς.

Δεν άκουσα καμία αναφορά στα στατιστικά στοιχεία, τα οποία παρείχαν οι γαλλικές αστυνομικές αρχές και τα οποία δείχνουν ότι, στους 18 μήνες που ακολούθησαν την έξοδο των Ρομά από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο αριθμός των κλοπών αυξήθηκε κατά περισσότερο από 250%. Εν προκειμένω, ίσως πρέπει η Ρουμανία και η Βουλγαρία να εξαναγκασθούν να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις, αφού τους επετράπη με μεγάλη ανευθυνότητα να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς προηγουμένως να έχει επιλυθεί το εν λόγω πρόβλημα.

Πρέπει επίσης να μιλήσουμε ειλικρινά σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται ως επισκέπτες από άλλα κράτη. Πρέπει να τους πούμε να σέβονται τους πολίτες των κρατών υποδοχής και να μην εισέρχονται παράνομα στα σπίτια τους και να κάνουν πράξεις ανάρμοστες για έναν επισκέπτη. Πρέπει να τους σεβαστούμε και πρέπει να τους προστατέψουμε – κατά τα λόγια εκείνων που μιλούν για υψηλές αρχές– αλά πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπόψη τα θύματα των εγκλημάτων τους: τους άλλους έντιμους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, ίσως δικαίως, δεν απολαμβάνουν πάντοτε τη γειτονία με τους Ρομά.

Αυτά είναι τα δυσάρεστα στοιχεία που σκέφτεται η πλειοψηφία των πολιτών και του λαού και που ορισμένοι καλοθελητές δεν έχουν το κουράγιο να παραδεχτούν, επειδή, είναι αλήθεια, ορισμένες φορές πρέπει κανείς να έχει επίσης το πολιτικό θάρρος να πει ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπερασπίζομαι τη γαλλική κυβέρνηση. Ο κ. Sarkozy και ο κ. Hortefeux ήταν και οι δύο βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι συνθήκες, τις οποίες υποστήριξαν –η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η Συνθήκη του Άμστερνταμ, η συνθήκη επικύρωσης και η Συνθήκη της Λισαβόνας, στης οποίας τη διαμόρφωση ο Nicolas Sarkozy υπερηφανεύεται ότι διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο– θα άνοιγαν ουσιαστικά τα σύνορά μας σε οποιονδήποτε ήθελε να έρθει και να εγκατασταθεί στη χώρα μας.

Ωστόσο, παρόλα αυτά νιώθω έκπληξη και μου προκαλεί εντύπωση καταρχάς η παρερμηνεία της νομικής κατάστασης από τους συναδέλφους, καθώς ξεχνούν ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη δεν έχουν ακόμα το οριστικό δικαίωμα εγκατάστασης στη χώρα μας, το οποίο δεν θα αποκτήσουν μέχρι το 2013.

Δεύτερον, ο κόσμος μιλάει για μια καταπιεσμένη μειονότητα, αλλά κυρίες και κύριοι, πιστεύετε σοβαρά ότι εδώ και έξι αιώνες οι Ρομά δεν έχουν ενσωματωθεί στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης όπου κατοικούν επειδή απλώς οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι και οι Ούγγροι είναι κακοί ή επειδή εκδιώχθηκαν από τους Σλοβάκους, τους Τσέχους, τους Σλοβένους ή τους Σέρβους;

Η αγγελική στάση σας αποτελεί ουσιαστικά μια άλλη μορφή ρατσισμού σε βάρος των ιθαγενών κατοίκων, οι οποίοι, όπως -και το αναφέρω μετά λύπης μου- οι κάτοικοι της χώρας μου, δεν θέλουν να έρθουν να ζήσουν εκεί 12 εκατομμύρια Ρομά. Η μόνη λύση, όπως προτείνατε και εσείς, είναι να εγκαταλείψουμε αυτήν την Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν είναι σύμπτωση που εμείς, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), επιτρέψαμε στη συνάδελφό μας, την κ. Jaroka, η οποία αποτελεί τον μόνο εκπρόσωπο της μειονότητας των Ρομά σε αυτό το Κοινοβούλιο, να μιλήσει πρώτη σήμερα. Αυτό οφείλεται στο ότι η Ομάδα PPE θα προτιμούσε να συζητήσουμε τα σημερινά προβλήματα του λαού. Δεν επιθυμούμε να κάνουμε πολιτική παράσταση –δεν μας ενδιαφέρει ο κ. Sarkozy– επιθυμούμε να συζητήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τη μειονότητα των Ρομά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε.

Αυτό αποτελεί, επίσης, τη βάση του ψηφίσματός μας. Κύριε Swoboda, είπατε ότι αποτελεί σκάνδαλο το ότι η Επιτροπή εξήγαγε αυτό το συμπέρασμα. Το μόνο που μπορώ να πω επ’ αυτού είναι ότι αυτό σας φαίνεται πως αποτελεί σαφώς σκάνδαλο, επειδή η Επιτροπή δεν συμμετέχει στην πολιτική παράσταση που θέλετε να παρουσιάσετε και επειδή σχολίασε με σοβαρότητα την κατάσταση.

Δεύτερον, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, όλα έχουν ήδη ειπωθεί. Έχουμε σαφείς βασικούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη κυκλοφορία έχει όρια· μπορεί να περιοριστεί σε ατομική βάση, και αυτό συνέβη στη Γαλλία.

Η τρίτη μου επισήμανση είναι στην πραγματικότητα η σημαντική. Στην πολιτική συζήτηση σχετικά με αυτό το ζήτημα, το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ενσωματώσουμε τις μειονότητες της Ευρώπης στις κοινωνίες μας. Εάν όλοι δεχθούμε το γεγονός ότι διαθέτουμε ανοιχτό πνεύμα και ανοχή, τότε έχουμε μια κοινή βάση. Εάν, ως δεύτερο βήμα, δεχθούμε όλοι επίσης ότι περίπου το 90% κινείται προς την κοινωνία των πολλών, ότι πραγματικά ενώνουμε τις δυνάμεις μας και παίρνουμε στα σοβαρά την ένταξη, τότε εξακολουθούμε επίσης να συμφωνούμε. Είμαστε διχασμένοι όσον αφορά το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους μετανάστες –ανεξαρτήτως από το είδος των μεταναστών– οι οποίοι απλώς δεν δέχονται όσα έχει να προσφέρει η κοινωνία των πολλών, οι οποίοι αρνούνται να συνεργαστούν και δεν δέχονται τους βασικούς κανόνες.

Η Αριστερά σε αυτό το Σώμα επανειλημμένως προβάλλει το επιχείρημα ότι πρέπει να προσφέρουμε κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς στην Ομάδα PPE λέμε ότι και οι μετανάστες πρέπει να δεχθούν την προσφορά. Εάν δεν προσθέσετε αυτήν την προϋπόθεση και εάν δεν το επιβάλετε κατηγορηματικά, εάν δεν υπάρξει ένα κράτος που να το ζητήσει αυτό, τότε καταστρέφετε την προθυμία των πολιτών να εντάξουν έναν λαό, και κάνετε τη δουλειά της Δεξιάς σε αυτό το Σώμα, εάν δεν επιτρέπετε στο κράτος να χρησιμοποιήσει αυτήν την αυστηρότητα. Είναι, επίσης, επιτρεπτό να το πούμε αυτό.

(Χειροκροτήματα)

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με τη διαδικασία της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφό μου, Manfred Weber, που δέχθηκε αυτήν την ερώτηση.

Είπατε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία έχει όρια στην Ευρώπη –και νομικώς έχετε δίκιο– αλλά ότι μπορεί να περιοριστεί σε ατομική βάση.

Τι αποδείξεις έχετε ότι αυτού του είδους η απομάκρυνση πραγματοποιείται σε ατομική βάση και πώς μπορείτε να διαψεύσετε τις πληροφορίες που έχουμε και από τον Τύπο και από τις ΜΚΟ που την παρακολουθούν, ότι το βασικό κριτήριο για την απομάκρυνση, στην πραγματικότητα το μοναδικό κριτήριο, είναι εθνοτικό κριτήριο;

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Στην Ευρώπη, ούτε οι πολιτικοί ούτε οι δημοσιογράφοι αποφασίζουν για το εάν ένας νόμος έχει μεταφερθεί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικαστήρια λαμβάνουν τις αποφάσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση –και στη Γαλλία, επίσης– υπάρχει μια κατάσταση όπου τα άτομα που ανήκουν στις ενδιαφερόμενες ομάδες Ρομά μπορούν να απευθυνθούν στα δικαστήρια και να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με αυτό σε ατομική βάση. Αυτό έχει ήδη γίνει.

Ο Επίτροπος επεσήμανε ότι οι γάλλοι δικαστές χρησιμοποιούν επίσης την κοινοτική νομοθεσία ως βάση για τις αποφάσεις τους. Συνεπώς, δεν αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι σχετικά με το εάν έχουν ή δεν έχουν εφαρμοστεί οι νόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίζουν τα δικαστήρια, και σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής, έτσι ακριβώς λειτουργεί αυτό στη Γαλλία, όπως και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Στις 24 Ιουνίου αυτού του έτους, επιβεβαιώσατε σε απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση ότι η έκθεση της Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα σκιαγραφεί μια απαισιόδοξη εικόνα για τα 12 εκατομμύρια Ρομά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν η Επιτροπή δεν πρόκειται να εκφραστεί ανοιχτά κατά της κρίσης που προκάλεσαν οι εθνοτικές απελάσεις, τις οποίες πραγματοποίησαν οι γαλλικές αρχές, η απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας είναι πολύ πιθανό να μην ξεπεράσει το στάδιο των καλών προθέσεων. Το ίδιο ισχύει και για το σχέδιο δράσης του προγράμματος της Στοκχόλμης, το οποίο αναφέρατε στην ομιλία σας.

Αφού ισχυρίστηκαν υποτιθέμενη επανεμφάνιση εγκλήματος που βασίζεται σε εθνότητες, το οποίο είναι αδύνατο να επαληθευτεί, καθώς και αριθμητικά στοιχεία για εκατοντάδες χιλιάδες Ρομά που υποτίθεται πως απειλούν την ειρήνη στις πόλεις της Δύσης, οι γαλλικές αρχές δεν είχαν να προβάλουν άλλο επιχείρημα πέρα από τις λίγες εκατοντάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις άθλιες συνθήκες σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, τους οποίους έπεισαν να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες προέλευσής τους με χρηματικό αντάλλαγμα.

Πρέπει να δεχτούμε ότι πέραν των Ρομά στη Γαλλία, υπάρχουν μερικές ακόμα εκατοντάδες χιλιάδες Ρομά στη Ρουμανία τους οποίους αγνοεί η ίδια η κυβέρνησή τους, αλλά τους οποίους δεν μπορεί να αγνοήσει καμία στρατηγική που στοχεύει στην ένταξή τους και στη βελτίωση της κατάστασής τους στο πλαίσιο μιας ενωμένης Ευρώπης.

Και οι δύο καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια συγκεκριμένη, διασυνδεδεμένη προσέγγιση. Το θέμα δεν είναι εάν οι Ρομά ανήκουν μόνο στη Ρουμανία ή σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά πώς τα μέτρα ένταξης που ελήφθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να συσχετιστούν με εκείνα που προορίζονται για τη βελτίωση της κατάστασής τους σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή πρέπει να περάσει από λέξεις, στρατηγικές και γεγονότα …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, στην Ευρώπη, έχουμε μια εσωτερική αγορά η οποία είναι πολύ επιτυχημένη. Ένας από τους κύριους λόγους γι’ αυτό είναι ότι η Επιτροπή είναι πολύ αυστηρή όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της αγοράς. Ωστόσο, θα ήθελα να ήταν η Επιτροπή εξίσου αυστηρή στην περίπτωση της επιβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

Για αυτόν τον λόγο, κυρία Επίτροπε, η Ομάδα μου επέμεινε τόσο πολύ στο να υπάρξει ένας ξεχωριστός Ευρωπαίος Επίτροπος για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Αυτός είστε εσείς. Και περιμένουμε από εσάς να υπερασπίζεστε όχι τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά τους ευρωπαίους πολίτες και εάν δεν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, τότε δεν πρέπει να κλείσετε τα μάτια σας σε ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, πρέπει να δράσετε.

Δεν θέλουμε λόγια σε αυτό το Σώμα, ούτε από τον κ. Barroso ούτε από εσάς. Θα μπορούσαμε να παραλείψουμε αυτήν τη συζήτηση εάν ήμασταν βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επέβαλλε τους κανόνες –όχι μόνο τους κανόνες για τη μετανάστευση και την ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά και τα θεμελιώδη δικαιώματα– επειδή αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινότητα αξιών, που θα είναι εξίσου επιτυχημένη με την εσωτερική αγορά.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ καλό και πολύ σημαντικό να συζητάμε για την ένταξη των Ρομά και αναρωτιέμαι γιατί μόλις τώρα πρόσεξε η Επιτροπή ότι κάποια χρήματα δεν δαπανήθηκαν σωστά. Είναι, επίσης, σημαντικό να συζητάμε για το πώς μπορούν να προσαρμοστούν οι πραγματικότητες στα κράτη μέλη έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των Ρομά, αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα δεν είναι προς συζήτηση σήμερα. Σήμερα συζητάμε για τις μαζικές απελάσεις που πραγματοποίησε η Γαλλία σε βάρος των Ρομά, και ακόμα και η έλλειψη ένταξης δεν αποτελεί δικαιολογία για μαζικές απελάσεις.

Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ρομά στη Γαλλία δεν απελάθηκαν μεμονωμένα –και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατό να μην το βλέπετε αυτό. Είναι ιδιαίτερα τρομακτικό το γεγονός ότι η Επιτροπή, ο θεματοφύλακας των συνθηκών, δεν τολμά να το πει αυτό δυνατά, δεν τολμά να διαφυλάξει τις συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη συλλογική τιμωρία. Σας ζητώ να υιοθετήσετε μια ισχυρή θέση και να μην αγνοήσετε ηθελημένα τη διάκριση σε βάρος των Ρομά στη Γαλλία, καθώς και σε άλλα κράτη μέλη, επειδή αυτό αποτελεί ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR). (NL) Κύριε Πρόεδρε, όταν εργαζόμουν ως ανταποκριτής στην Ανατολική Ευρώπη, διαπίστωσα το πρόβλημα των Ρομά. Ήταν ένα κολοσσιαίο κοινωνικό πρόβλημα και τα σοσιαλιστικά καθεστώτα της εποχής αδυνατούσαν να βρουν λύση. Τώρα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Είναι πολύ εύκολο να προσεγγίσουμε την κατάσταση των Ρομά μόνο μέσα από το πρίσμα του ρατσισμού ή της ξενοφοβίας, όπως κάνει επί του παρόντος η Αριστερά. Οι ομάδες ατόμων που ταξιδεύουν στην Ευρώπη με τα τροχόσπιτά τους, χωρίς σταθερό εισόδημα, προκαλούν ενόχληση μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι αναπόφευκτο, γιατί με τι θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι; Η Ευρώπη παρέχει ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, οποιοσδήποτε βασίζεται σε αυτό το δικαίωμα έχει και υποχρεώσεις, για τις οποίες γίνεται πολύ περιορισμένη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Η πρώτη από αυτές είναι το να μην προκαλεί ενόχληση. Άντρες εξανάγκασαν γυναίκες Ρομά σε επαιτεία στους δρόμους. Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην κοινότητα των Ρομά; Έχω δει παιδιά σε επαιτεία, την ώρα που θα έπρεπε να βρίσκονται στο σχολείο· ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την υποχρεωτική σχολική φοίτηση; Εάν διαπράχθηκαν εγκλήματα, τα θύματα είναι οι απλοί πολίτες και όχι, κατά κανόνα, οι πολιτικοί ηγέτες της Αριστεράς, οι οποίοι ζουν στους γυάλινους πύργους τους. Προκειμένου να φτάσουμε στη λύση των προβλημάτων, θα τους καλούσα να είναι φιλόξενοι και να πάρουν μια οικογένεια Ρομά στο σπίτι τους.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). - (FR) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγάλη προκατάληψη γύρω από τους Ρομά. Ήδη έχουν ειπωθεί πολλά. Μοιράζομαι την αγανάκτηση ορισμένων από τους συναδέλφους μου, αλλά θα ήθελα απλώς να σας παρουσιάσω ορισμένα γεγονότα σχετικά με το θέμα για να δοθεί η σωστή εικόνα.

Κατά πρώτο λόγο, ούτε ένας Ρομά δεν συμμετείχε στα γεγονότα που προκάλεσαν την ξενοφοβική πολεμική πρόκλησης φόβου αυτό το καλοκαίρι στη Γαλλία. Επρόκειτο απλώς για αντιπερισπασμό. Δεν έχει καμία σχέση με την απέλαση ατόμων, τα οποία διέπραξαν ή ήταν ύποπτα για την τέλεση εγκληματικών πράξεων, στις χώρες τους Όλα τα άτομα που απελάθηκαν είχαν λευκό ποινικό μητρώο. Έχει σχέση με τη στοχοποίηση μιας εθνοτικής ομάδας και με την παρουσίασή της ως αποδιοπομπαίο τράγο.

Πώς πραγματοποιούν αυτές τις απελάσεις; Τις πραγματοποιούν συστηματικά μέσω επιχειρήσεων εκκένωσης στους αυτοσχέδιους καταυλισμούς. Η αστυνομία εισβάλλει, συνήθως νωρίς το πρωί, και ταυτοποιεί τα άτομα. Κατόπιν, αυτό χρησιμοποιείται για τη σύνταξη μαζικών διαταγών για εγκατάλειψη της χώρας με χρήση τυποποιημένου υποδείγματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πραγματοποιείται εξέταση κατά περίπτωση. Στη συνέχεια, οι καταυλισμοί κατεδαφίζονται και δεν επιτρέπεται καν στα άτομα που απομακρύνονται να συλλέξουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Υπάρχουν αφηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων για αυτό.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Γαλλία αποφάσισε ότι δεν θέλει έναν τεράστιο αριθμό απρόσκλητων Ρομά να εμφανίζονται στο κατώφλι της, ωστόσο αυτοί προσκλήθηκαν. Όλο αυτό το πρόβλημα είναι άμεσο επακόλουθο της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ.

Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα να ζήσει σε ένα άλλο κράτος της ΕΕ. Όπως και τόσες άλλες νομοθεσίες της ΕΕ, αποδείχθηκε ότι στην πράξη πρόκειται για παραλογισμό. Από ένα άλλο κράτος μέλος δεν έρχονται μόνο άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων και με ισχυρή εργασιακή δεοντολογία. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει προστασία από την είσοδο κοινωνικά ανεπιθύμητων και κακοποιών στοιχείων.

Οι γαλλικές κυβερνήσεις πάντοτε ήταν ενθουσιώδεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μαθαίνουν πληρώνοντάς το ακριβά ότι δεν μπορεί να υπάρξει η ΕΕ χωρίς τους Ρομά. Οι Γάλλοι θέλουν τώρα να συνταχθούν με τους Ιταλούς και να πουν «arrivederci Roma». Όμως, δεν μπορούν. Είναι καλύτερα να συνταχθούν με το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου και να πουν «αντίο Ευρωπαϊκή Ένωση».

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI). (RO) Εάν τα κράτη της Ευρώπης έχουν έναν κοινό παρονομαστή, αυτός δεν είναι το νόμισμα, ούτε η οικονομία ούτε καν ο πολιτισμός· ο κοινός παρονομαστής τους είναι οι αθίγγανοι.

Ως ιστορικός και κοινωνιολόγος, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη «αθίγγανος», η οποία δεν έχει προσβλητική ή υποτιμητική χροιά, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ο όρος «Ρομ» είναι τεχνητός και ψεύτικος. Στο κάτω κάτω, πριν από ακριβώς 125 χρόνια, ο Johann Strauss συνέθεσε την οπερέτα «Ο αθίγγανος βαρόνος», όχι «Ο Ρομά βαρόνος».

Είναι δυσάρεστο που εξακολουθεί να μην υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε Ρομά και Ρουμάνους. Διαπίστωσα ότι, αναφορικά με τους αθίγγανους, οι ρατσιστικές προκαταλήψεις, καθώς και τα ψευδή στερεότυπα και οι αναληθείς αφηγήσεις, εξακολουθούν να είναι άφθονες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αποκαλούν Ρομά και τους μισούν, ενώ εγώ τους αποκαλώ αθίγγανους και τους αγαπώ.

Ούτε οι αθίγγανοι ούτε η χώρα μου, η Ρουμανία, έχουν ευθύνη για όσα συμβαίνουν επί του παρόντος. Το μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης αθίγγανων στην Ευρώπη έλαβε χώρα το 1241, κατά την εποχή της μεγάλης εισβολής των Μογγόλων. Τους έφεραν στην Ευρώπη ως έμπειρους τεχνίτες, που υπηρετούσαν στα βοηθητικά στρατεύματα.

Το γεγονός ότι, μετά από τόσο μεγάλο διάστημα, υπάρχουν στη Ρουμανία περισσότεροι αθίγγανοι απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη οφείλεται σε διαδοχικά κύματα απελάσεων και διωγμών που έγιναν κατά τη διάρκεια 500 χρόνων στις περισσότερες από τις χώρες της «Γηραιάς Ηπείρου». Τώρα η Ρουμανία διαπομπεύεται επειδή επέδειξε υπερβολική ανοχή και φιλοξενία.

Η μαζική απέλαση αθίγγανων δεν συνιστά λύση. Δεν είναι, φυσικά, ευχάριστη εμπειρία να διαταράσσεται η άνετη ζωή κάποιου, όμως όταν διαπράττονται εγκλήματα, πρέπει να εφαρμόζεται το δίκαιο κατά περίπτωση αντί να επιλέγονται οι συλλογικές κυρώσεις.

Γιατί η κυβέρνηση στο Παρίσι δεν τους απελαύνει κατευθείας στην Ινδία, τη χώρα καταγωγής τους;

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE) . – (MT) Αναμφίβολα, η άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει μεγάλο μέρος της κοινότητας των Ρομά προκαλεί αμηχανία στην Ευρώπη. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν παγιδευτεί στη φτώχεια και πρέπει να βγουν από αυτήν χωρίς καθυστέρηση. Ωστόσο, εάν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο προκαλεί περισσότερη αμηχανία από αυτό, είναι η πολιτική χειραγώγηση και ο καιροσκοπισμός που χρησιμοποιούν εκείνοι οι οποίοι μετατρέπουν το εν λόγω ζήτημα σε αδιάντροπο πολιτικό παιχνίδι. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί σκάνδαλο και προκαλεί αμηχανία και στην Ευρώπη, καθώς η πολιτική χειραγώγηση αυτού του είδους διαστρεβλώνει το ζήτημα συνολικά. Το πραγματικό ζήτημα αφορά την κατάσταση της κοινότητας των Ρομά και το πώς θα βοηθήσουμε να βγει από αυτήν. Για αυτόν τον λόγο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εργάζεται στο έπακρο, ώστε να διασφαλισθεί η εκπόνηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι· μιας στρατηγικής η οποία θα κάνει τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και η οποία θα αφορά άμεσα τους Ρομά. Πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ο νόμος για την ελεύθερη κυκλοφορία. Ο νόμος αυτός εκχωρεί δικαιώματα και επιφέρει υποχρεώσεις, και όλα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως. Κατά συνέπεια, εάν κάποιος παραβιάσει τον νόμο, το πρόσωπο αυτό πρέπει να απελαθεί. Εάν εμείς, ειδικά οι προερχόμενοι από τα επικρατούντα κόμματα, δεν εφαρμόσουμε αυτόν τον νόμο σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε οι λαοί, οι ψηφοφόροι μας, θα ψηφίσουν ακροδεξιά και λαϊκίστικα κόμματα και θα ζητήσουν από αυτά να τον εφαρμόσουν.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). - (FR) Κυρίες και κύριοι, θα καταδικάσω παντελώς τη συμπεριφορά της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση των Ρομά για να τους μετατρέψει σε εξιλαστήρια θύματα, όπως έκαναν προηγουμένως και συνεχίζουν να κάνουν άλλες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξαναγκασμός ατόμων να εγκαταλείψουν τη χώρα, αιφνιδιαστικές επιδρομές στους καταυλισμούς, χωρισμός οικογενειών, απειλές, καταστροφή των λιγοστών υπαρχόντων των ατόμων και απελάσεις: με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποίησε η γαλλική κυβέρνηση τους Ρομά αυτό το καλοκαίρι, επιδιώκοντας να τους κατηγορήσει για ένα κλίμα ανασφάλειας, ενώ κάλυπτε τη δική της δυσκολία να αντιμετωπίσει τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας.

Αυτοί οι ισχυρισμοί και αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτοι και επιλήψιμοι. Ωστόσο, πρέπει τώρα να προκαλέσουν μια αποφασιστική αντίδραση όλων όσοι θεωρούν ότι η υποχρέωση του σεβασμού των δικαιωμάτων δεν είναι απλώς ζήτημα δηλώσεων, αλλά μια άυλη πραγματικότητα που μας υποχρεώνει να δράσουμε.

Κατά συνέπεια, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει πραγματικά ότι καθήκον της είναι να εκδώσει απόφαση, πρέπει να μας ενημερώσει άμεσα, χωρίς υπεκφυγές, εάν η γαλλική κυβέρνηση παραβίασε ή όχι το κοινοτικό δίκαιο και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι έχω μια αμυδρή υποψία για το ποια θα είναι η απάντηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει όλες τις πτυχές του σχεδίου δράσης για την ένταξη των Ρομά, ως μέρος μια συνεκτικής προσέγγισης η οποία θα στοχεύει συγκεκριμένα στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την ευημερία και την υγεία. Για να το κάνει αυτό, η Επιτροπή πρέπει να είναι προσηλωμένη στον συντονισμό της πολιτικής της. Η καταπολέμηση των διακρίσεων είναι ένας από τους κοινούς μας στόχους και η Επιτροπή πρέπει να επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πρόκληση που ταιριάζει στο 2010, το οποίο, θα ήθελα να θυμίσω σε όλους, είναι το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Αντιπρόεδρος Reding ασφαλώς με έπεισε ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρά αυτό το θέμα και ότι εργάζεται σκληρά επ’ αυτού με τους συναδέλφους της.

Ωστόσο, όπως και άλλοι, ανυπομονώ να ακούσω την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το εάν η Γαλλία παραβίασε το κοινοτικό δίκαιο ή όχι. Ελπίζω ότι αυτό θα το μάθουμε πολύ σύντομα, καθώς και το εάν η Επιτροπή σκοπεύει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γαλλίας –καθώς και κατά άλλων κρατών μελών που τους αξίζει– για παραβίαση της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία.

Όπως είπαν και άλλοι, δέχομαι ότι υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα του μόνιμου κατοίκου στο πλαίσιο της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, καθώς και στο πλαίσιο των –θλιβερών– μεταβατικών ρυθμίσεων για την ένταξη, όμως επιθυμούμε να ακούσουμε από την Επιτροπή συγκεκριμένα εάν αυτές παραβιάστηκαν.

Μία πτυχή, η οποία δεν αναφέρθηκε αλλού –και πρόκειται για πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο επιτρέπει στη γαλλική κυβέρνηση να ξεγλυστρά από το ζήτημα των εθνοτικών διακρίσεων– είναι ότι η Γαλλία δεν συλλέγει εθνοτικά δεδομένα. Έτσι, όταν ο υπουργός Lalouche είπε σε μια συνάντηση στην οποία ήμουν παρούσα ότι ένα στα τέσσερα νεαρά άτομα που συνελήφθησαν στη Γαλλία ήταν ρουμανικής ιθαγένειας, απάλλασσε τον εαυτό του από το να πει ότι ήταν Ρομά.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE). - (FR) Ναι, ήρθε η σειρά της Γαλλίας να ζήσει μια εποχή απελάσεων. Πρόκειται για μαζικές απελάσεις βάσει εθνοτικής ομάδας, πράγμα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο. Σε αυτήν την εποχή του «κοινωνικού σαρκοζισμού», το μόνο ερώτημα στα χείλη των γάλλων συμπολιτών μου είναι, «Σήμερα οι Ρομά: αύριο ποιος θα έχει σειρά;» Εάν πρόκειται να «σκεφτούμε ως Ευρωπαίοι», όπως μας θύμισε σήμερα το πρωί ο κ. Barroso, τότε ήρθε η ώρα να δείξουμε ότι η ευρωπαϊκή σκέψη μας δεν περιορίζεται μόνο στη σφαίρα των οικονομικών.

Η Ευρώπη πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσει το παρελθόν της και να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των αθίγγανων. Ανατριχιάζω ακούγοντας ορισμένους από τους βουλευτές μας της άκρας δεξιάς. Στο στάδιο αυτό, εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι μειονότητές μας θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό, να διατηρήσουμε τις αξίες μας και να συμμορφωθούμε με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, έχετε μόνο μία επιλογή, και αυτή είναι η καταδίκη της Γαλλίας.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI). (BG) Το πρόβλημα των Ρομά είναι τεράστιο στη Βουλγαρία. Τους εκατοντάδες χιλιάδες Ρομά που ζουν στη Βουλγαρία κρατούν ηθελημένα σε κατάσταση φτώχειας οι αθίγγανοι βαρόνοι. Οι βαρόνοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να τεθούν επικεφαλής τεράστιων οργανωμένων εγκληματικών συμμοριών με αντίτιμο τη δυστυχία των υπόλοιπων Ρομά. Κάθε βούλγαρος πολίτης που πέφτει θύμα της εγκληματικότητας των Ρομά υποφέρει από αυτό.

Πριν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ, ασκούνταν μεγάλη κριτική στις σχετικά περιορισμένες ευκαιρίες ένταξης, οι οποίες οφείλονταν στην αδύναμη οικονομία. Ωστόσο, τι βλέπουμε σήμερα; Αν η ισχυρή Γαλλία, μια ιδρυτική χώρα και ηγετική οικονομία στην ΕΕ, αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ένταξη ακόμα και μερικών εκατοντάδων Ρομά, πόσο μάλλον δεν μπορεί να το κάνει η αδύναμη οικονομία της Βουλγαρίας, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Ρομά. Οι ενέργειες της γαλλικής κυβέρνησης δεν ωφελούν κανέναν, ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απελάσεις επισημαίνουν την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών όχι μόνο για τους Ρομά, αλλά και για όλους τους βούλγαρους πολίτες, γεγονός που προκαλεί επίσης βαθιά απογοήτευση. Οι Βούλγαροι και η «Επίθεση», ως συντηρητικό κόμμα, αναμένουν μια ένδειξη αλληλεγγύης κατά την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Το πανευρωπαϊκό σχέδιο δράσης που ανακοίνωσε ο κ. Barroso είναι ουσιαστικής σημασίας, διότι το πρόβλημα είναι ήδη πανευρωπαϊκό.

Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). (RO) Οι διακρίσεις και οι συλλογικές απελάσεις απαγορεύονται. Αυτό είναι το δίκαιο που υποστηρίζουμε όλοι, ανεξαρτήτως της πολιτικής Ομάδας στην οποία ανήκουμε. Η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει άμεσα, με τρόπο σαφή και δημόσιο, μια εξέταση κάθε περίπτωσης και να υποδείξει τους υπεύθυνους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Κάθε γενικός συσχετισμός ανάμεσα στην εθνοτική ομάδα των Ρομά και το έγκλημα οδηγεί σε ρατσισμό και διακρίσεις. Η ποινική ευθύνη είναι ατομική και επιβεβαιώνεται βάσει αποδείξεων και διαδικασιών.

Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνουμε με ειλικρίνεια την ευθύνη του καθενός, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης των ρουμανικών αρχών και των πολιτικών κάθε πολιτικού κόμματος για όσα έπραξαν και δεν έπραξαν για αυτήν την εθνοτική μειονότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών. Παρεμπιπτόντως, για όσους από εσάς δεν το γνωρίζετε, είμαι ρουμάνα υπήκοος.

Πρέπει τώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ως κράτη μέλη και ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και να εφαρμόσουμε τη στρατηγική για τους Ρομά ανεξαρτήτως του πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). (EN) Κύριε Πρόεδρε, τα κρίσιμα ζητήματα για αυτό το Κοινοβούλιο είναι τα καίρια ζητήματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, και θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας με σοβαρότητα. Κανείς δεν αμφιβάλλει όμως πως ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτήν την αίθουσα και που είναι παρόντες οι Επίτροποι μαζί με το Συμβούλιο είναι να ανακαλύψουμε ποια είναι η άποψη της Επιτροπής, του θεματοφύλακα των συνθηκών, για τη γαλλική συλλογική δράση –όπως είπε η κ. Reding– σε βάρος των Ρομά.

Τώρα, εάν επιθυμεί να καθυστερήσει και να μας την πει αργότερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως βρισκόμαστε εδώ για να καταλάβουμε, κυρία Επίτροπε, όχι μόνο εάν θα εκτελέσετε την απόφασή σας, αλλά και ποια είναι αυτή η απόφαση. Εάν υπάρχει μια συγκεχυμένη και αβέβαιη απάντηση σχετικά με το εάν υπήρξε συλλογική τιμωρία –οι λέξεις που εσείς χρησιμοποιήσατε– ή εάν υπήρξε δράση κατά περίπτωση, πράγμα που απαιτείται στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία, τότε πρέπει να την ξέρουμε. Από εσάς περιμένουμε αυτήν την απάντηση.

Όταν θα έχουμε την εν λόγω απάντηση, θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε ότι άλλες χώρες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως προηγούμενο τη συλλογική τιμωρία μιας εθνοτικής μειονότητας, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο παράγοντας είναι ζωτικής σημασίας για εμάς σήμερα και σας ζητώ να είστε πιο συγκεκριμένη, να είστε θεματοφύλακας των συνθηκών. Μόνο τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στη στρατηγική για τους Ρομά, την οποία όλοι σε αυτό το Κοινοβούλιο φαίνεται πως επιθυμούν και η οποία συνίσταται στη θεραπεία των βασικών προβλημάτων, που οδηγούν στην εξαγωγή φτώχειας και σε ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σήμερα, όμως, συζητάμε για τις απελάσεις. Πιστεύουμε ότι είναι παράνομες και πιστεύουμε ότι η απάντησή σας ήταν συγκεχυμένη και αβέβαιη. Να είστε πιο συγκεκριμένη. Να είστε θεματοφύλακας των συνθηκών.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE). - (FR) Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να είναι χρήσιμη υπό δύο όρους: πρώτον, εάν οδηγήσει σε βελτιώσεις των συνθηκών διαβίωσης ενός πληθυσμού, με άλλα λόγια, εκείνου των 10 εκατομμυρίων Ρομά, οι οποίοι βρίσκονται επί του παρόντος σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση, και δεύτερον, εάν κάνει όλους εμάς να αντιμετωπίσουμε τις ευθύνες μας. Προσωπικά, πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να βάλουμε σε τάξη τις χώρες μας, ξεκινώντας από τις χώρες καταγωγής. Πρέπει να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές ένταξης, καθώς οι Ρομά πολύ συχνά υφίστανται απόρριψη και περιθωριοποιούνται στις εν λόγω χώρες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Το ίδιο και οι χώρες υποδοχής –και έχω στο νου μου την Ιταλία στο παρελθόν και τη χώρα μου, τη Γαλλία, τώρα– όπου οι πολιτικοί ηγέτες συχνά δίνουν την εντύπωση ότι κατηγορούν, στιγματίζουν μια ολόκληρη κοινότητα και χρησιμοποιούν τους Ρομά ως εύκολα εξιλαστήρια θύματα για τον φόβο και τη δυσπιστία γενικά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανεχτεί καμία πολιτική διάκρισης –η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αξιολόγησε σωστά το μέγεθος αυτού του ζητήματος κατά τη διεύρυνση. Τα δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν δεν συνέβαλαν καθόλου στη βελτίωση της καθημερινής κατάστασης των Ρομά. Πρέπει να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο και να θεσπίσουμε ένα ευρύ σχέδιο δράσης για την ένταξη, στο οποίο θα συμμετέχει η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές, που πολύ συχνά αναλαμβάνουν τη δουλειά της κεντρικής κυβέρνησης στο καλωσόρισμα των Ρομά. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Andrey Kovatchev (PPE). (BG) Καταρχάς, θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους να αντισταθούν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν τη συζήτηση με θέμα «Κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη» προκειμένου να πετύχουν βραχυπρόθεσμους πολιτικούς στόχους και να εξαπολύσουν επιθέσεις σε βάρος οποιασδήποτε επιμέρους κυβέρνησης στην Ευρώπη. Δεν είναι πρέπον να εναντιώνεται κανείς σε αυτό το θέμα για κομματικούς λόγους. Δεν έχω ακούσει συγκεκριμένες προτάσεις, μόνο επιθέσεις από την Αριστερά. Αυτό που χρειαζόμαστε για την ένταξη της εν λόγω μειονότητας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Προσδοκώ, φυσικά, από τα κράτη μέλη να τηρήσουν την κοινοτική νομοθεσία και να εγγυηθούν πλήρη εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της συμμόρφωσης προς τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις διοικητικές απαιτήσεις που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται, επίσης, τα ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις – επιτρέψτε μου να τονίσω ιδιαιτέρως τη λέξη «υποχρεώσεις» – για κάθε πολίτη της ΕΕ.

Απαιτείται εξατομικευμένη προσέγγιση. Δεν μπορεί να είναι γενική και να επιτρέπει να επικρίνονται αυστηρά ή να στιγματίζονται ολόκληροι λαοί ή ομάδες εξαιτίας της εθνοτικής τους προέλευσης ή οποιουδήποτε άλλου μειονοτικού χαρακτηριστικού. Η ένταξη των Ρομά δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο ένα κράτος μέλος, στην επικράτεια του οποίου η εν λόγω μειονότητα εγκαταστάθηκε σταδιακά. Πρόκειται για πανευρωπαϊκό ζήτημα για το οποίο χρειαζόμαστε, επομένως, μια πανευρωπαϊκή λύση.

Χρειαζόμαστε μια στρατηγική, η οποία θα εκπονηθεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εκπροσώπους της κοινότητας των Ρομά και την κοινωνία των πολιτών. Ωστόσο, για να διασφαλισθεί ότι η εν λόγω στρατηγική δεν θα αποτελεί μόνο λέξεις σε ένα κομμάτι χαρτί, πρέπει να τεθεί με επιτυχία σε εφαρμογή, γεγονός που απαιτεί να το επιθυμούν αυτό και οι δύο πλευρές: και η μειοψηφία και η πλειοψηφία. Πρέπει να ενωθούμε βάσει των κοινών αξιών της ανοχής, της ελευθερίας, της ασφάλειας και της αλληλεγγύης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπημένη απάντηση σε αυτήν την τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζει η ήπειρος.

Τέλος, δεν επιθυμώ η σύνδεση με το Σένγκεν να συμπεριληφθεί άμεσα ή έμμεσα …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D). (HU) Η απέλαση των Ρομά από τη Γαλλία εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και με τις θεμελιώδεις αξίες. Πολλά ειπώθηκαν σχετικά με αυτά σήμερα. Από πολιτική άποψη, εκείνο που μπορεί να είναι ακόμα σημαντικότερο είναι ότι μια ευάλωτη, ιδιαίτερα φτωχή εθνοτική ομάδα στιγματίστηκε και ποινικοποιήθηκε. Αυτό παραβιάζει το δικαίωμα να μην υφίσταται κανείς δυσμενείς διακρίσεις και μπορεί επίσης να δημιουργήσει επικίνδυνες τάσεις. Ο Πρόεδρος Sarkozy έχει ήδη βρει οπαδούς. Στην Ουγγαρία, το ακροδεξιό κόμμα Jobbik συζητά ήδη την ανάκληση της ιθαγένειας των ούγγρων Ρομά και τον εγκλεισμό των Ρομά σε καταυλισμούς. Ο βουλευτής του Jobbik μιλά για καταυλισμούς δημόσιας ασφάλειας και αναγκαστική ένταξη.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Επιτροπή έκανε αργά και αβέβαια, αναποτελεσματικά βήματα. Έχω τώρα ορισμένες ερωτήσεις. Τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή όσον αφορά την εξάπλωση αυτής της ρητορικής μίσους, την εντατικοποίηση των απελάσεων λόγω εθνότητας, οι οποίες δηλητηριάζουν όλο και περισσότερο την Ευρώπη; Πότε θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά, η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει τις χώρες από το να περνούν το πρόβλημα η μία στην άλλη, και τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για να παρακολουθήσει τη διάθεση των πόρων της ΕΕ προκειμένου να διασφαλισθεί ότι πραγματικά βελτιώνουν την κατάσταση των Ρομά;

 
  
MPphoto
 

  Luigi de Magistris (ALDE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ την απόφαση του προέδρου Sarkozy πολύ σοβαρή: για μια ακόμα φορά, σε μια προσπάθεια κάλυψης εσωτερικών πολιτικών προβλημάτων –όπως έχει ήδη συμβεί στην Ιταλία– επιχειρεί να ανακτήσει την υποστήριξη ποινικοποιώντας ξένους και μετανάστες, παίζοντας με τις ανησυχίες του κόσμου για την κοινωνική ασφάλεια.

Προτού μετατραπεί η Ευρώπη σε Ευρώπη των αγορών, πρέπει να είναι Ευρώπη των δικαιωμάτων, Ευρώπη της αλληλεγγύης και Ευρώπη της ένταξης. Για αυτόν τον λόγο, τη δήλωση του Προέδρου Sarkozy ακολούθησε άμεσα η πολύ σοβαρή δήλωση του ιταλού υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος επιθυμεί να υιοθετήσει τη μέθοδο Sarkozy και να την επεκτείνει σε πολίτες της ΕΕ, εκδιώκοντας όσους δεν έχουν εισοδήματα ή κατοικίες.

Κατά συνέπεια, αντί να προωθούνται οι πολιτικές ένταξης, οι πολιτικές που μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και επιδιώκουν να ενώσουν τους ανθρώπους, ο στόχος για μια ακόμα φορά είναι η ποινικοποίηση ατόμων. Αυτό είναι πολύ σοβαρό διότι οι μετανάστες, οι ξένοι, εκείνοι που θεωρείται πως βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας, είναι χρήσιμοι όταν τους χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, για παράνομη εργασία· με άλλα λόγια, όταν έχουν καθήκοντα να ασκήσουν, αλλά δεν έχουν δικαιώματα. Εάν ένας ξένος, ένας Ρομά ή ένας μετανάστης διαπράξει κάποιο έγκλημα, τιμωρείται, όμως αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για να δικαιολογηθούν οι πολύ σοβαρές απελάσεις.

Η Επιτροπή πρέπει να αντιδράσει, εάν επιθυμεί μια Ευρώπη αλληλεγγύης, ισότητας και ελευθερίας.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως είπα ήδη σήμερα το πρωί σε μια άλλη συζήτηση, θα ήθελα να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο ώστε να λάβουμε σοβαρά υπόψη όσα λέμε.

Εάν είναι αλήθεια –όπως ισχυρίζονται οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι συνάδελφοί μας– ότι η συμπεριφορά της γαλλικής κυβέρνησης είναι αντιδημοκρατική, και εάν είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή –κατά τον κ. Swoboda– είναι αδύναμη ή ακόμα και συνεργός σε αυτήν τη συμπεριφορά, γιατί στήριξαν τον κ. Swoboda μέλη της Επιτροπής προερχόμενα από τη σοσιαλιστική και την φιλελεύθερη οικογένεια; Επιπλέον, γιατί οι εν λόγω Επίτροποι δεν παραιτούνται υποχρεώνοντας την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους;

Εάν, από την άλλη πλευρά, όλα αυτά είναι προπαγάνδα, τότε πρόκειται για προπαγάνδα η οποία πραγματοποιείται με μοναδικό στόχο τη μη αντιμετώπιση της καρδιάς του προβλήματος, επειδή η καρδιά του προβλήματος και η πρωταρχική στρατηγική είναι ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των πάντων. Οι πολίτες από την εθνοτική ομάδα των Ρομά είναι άνθρωποι, οι φτωχοί μας είναι άνθρωποι, επειδή οι δυσκολίες ένταξης εστιάζονται σε οριακούς κύκλους και επηρεάζουν τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού· όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται αυστηρούς κανόνες.

Τι πρέπει να ζητήσουμε, τι ζήτησε η γαλλική κυβέρνηση; Την εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο, την παροχή αυστηρών κανόνων προκειμένου οι λαοί μας να έχουν ένα καλό μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Rita Borsellino (S&D). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να απελάσει περισσότερους από χίλιους Ρομά είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, πρωτίστως αν θεωρήσουμε ότι το εν λόγω μέτρο ελήφθη για λόγους προπαγάνδας και λαϊκισμού σε μια εποχή που η γαλλική κυβέρνηση πόρρω απέχει από μια θετικά διακείμενη κοινή γνώμη, και αυτό συνιστά πραγματική πολιτική χειραγώγηση.

Το εν λόγω μέτρο υπονομεύει πρωτίστως της αρχή της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία, η αρχή αυτή πρέπει να περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ο περιορισμός να αξιολογείται κατά περίπτωση. Δεν πιστεύω ότι αυτό συνέβη.

Καθήκον της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των συνθηκών είναι να παρεμβαίνει γρήγορα και να αξιολογεί προσεκτικά τη συμπεριφορά των κρατών μελών η οποία είναι ξενοφοβική και δεν συμμορφώνεται με το κοινοτικό δίκαιο. Θα ήθελα, επίσης, να σας θυμίσω πως, όταν η Συνθήκη της Λισαβόνας ετέθη σε ισχύ, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έγινε δεσμευτικός και απαγορεύει κάθε είδους διάκριση λόγω εθνοτικής καταγωγής ή εθνικότητας.

Σήμερα, αυτή η συζήτηση μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε την άποψη της Επιτροπής και του Συμβουλίου για τα εν λόγω μέτρα και τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν εν προκειμένω, κυρίως επειδή, ειλικρινά, πιστεύω πως η ανταπόκριση της Επιτροπής ήταν λίγο καθυστερημένη.

Θα ολοκληρώσω ρωτώντας την Επιτροπή και το Συμβούλιο τι απέγινε το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους Ρομά και την ένταξή τους, και πώς χρησιμοποιεί η Γαλλία και άλλα κράτη μέλη τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που προορίζονται για την ένταξη των εθνοτικών μειονοτήτων.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. László TŐKÉS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). (FR) Κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, έχω συγκλονιστεί από την υποκρισία μιας σειράς ομιλιών που άκουσα και θέλω να πω ότι το κράτος δικαίου καλά κρατεί στη Γαλλία. Δεν κάνουμε πολιτική διακρίσεων· επιπλέον, δεν αναγνωρίζουμε καν τις μειονότητες. Η δημοκρατία είναι μία και αδιαίρετη. Λαμβάνουμε αποφάσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις υπό την επίβλεψη δικαστή και οι αποφάσεις το αποδεικνύουν αυτό. Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, που μας το θυμίσατε αυτό. Ωστόσο, ο γαλλικός λαός επέλεξε την ασφάλεια. Η Γαλλία είναι γενναιόδωρη με τα πρόσωπα που διαμένουν εκεί νόμιμα. Αναλαμβάνουμε δράση κατά προσώπων που διαμένουν εκεί παράνομα και ο γαλλικός λαός δεν ανέχεται παράνομες καταστάσεις. Φυσικά, υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία. Προφανώς, η εν λόγω ελεύθερη κυκλοφορία έχει εφαρμογή υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα δεν διαταράσσουν την ειρήνη και ότι, μετά από μια περίοδο τριών μηνών, έχουν στη διάθεσή τους επαρκή μέσα. Οι ελευθερίες, ωστόσο –είναι το Κεφάλαιο II του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων– δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές εάν δεν υπάρχει ασφάλεια. Η ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τάξη, επειδή ελευθερία χωρίς τάξη σημαίνει αναρχία. Εξάλλου, σε αυτές τις συνθήκες, όλοι οι υπεύθυνοι τοπικοί πολιτικοί ζητούν την παρέμβαση των δυνάμεων του δικαίου και της τάξης. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να εκπονήσουμε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ένταξης –κάτι που, επιπλέον, ζήτησε ο Πρόεδρος Băsescu– να καταπολεμήσουμε τις οργανώσεις της μαφίας και την εμπορία ανθρώπων, να επιλύσουμε προβλήματα εκπαίδευσης, να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην ευημερία και να εξασφαλίσουμε ότι οι Ρομά εκπροσωπούνται σε πολιτικό επίπεδο. Θα επικροτούσαμε θερμά μια κοινή λύση. Θα ήταν κρίμα να μην επιτύχουμε κοινή λύση, μόνο προκειμένου να καταδικάσουμε τη Γαλλία. Χάνουμε μια πολιτική ευκαιρία και ελπίζω πως, έως την Πέμπτη, θα έχουμε τα μέσα να βρούμε την εν λόγω κοινή λύση.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Κύριε Υπουργέ, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για τις ομιλίες σας. Ωστόσο, είναι απολύτως σαφές από αυτές τις ομιλίες ότι δεν έχετε ιδέα για όσα συμβαίνουν στους καταυλισμούς των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αυτό που συνέβη στη Γαλλία είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου και η απόφαση που έλαβε ο κ. Sarkozy δεν είναι η πρώτη απόφαση τέτοιου είδους που έλαβε πολιτικός στην Ευρώπη. Τέτοιου είδους αποφάσεις έχουν ληφθεί στο παρελθόν και σε άλλα κράτη μέλη επίσης. Έχουν ληφθεί στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ιταλία και σίγουρα θα ληφθούν ξανά στο μέλλον. Είναι απολύτως σαφές ότι η Επιτροπή δεν αντέδρασε κατάλληλα, και δεν δημιουργούμε εμείς οι σοσιαλιστές πολιτικό ζήτημα, αλλά στην πραγματικότητα η Ομάδα σας, η οποία είναι ανίκανη να αναγνωρίσει ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρία Επίτροπε, εάν πραγματικά θέλουμε να επιλύσουμε το ζήτημα των Ρομά, πρέπει να σταματήσουμε να διατυπώνουμε τα κούφια λόγια και φράσεις, που ανταλλάσσουμε εδώ τα τελευταία χρόνια. Είναι απαραίτητο να διενεργηθεί μια πραγματικά διεξοδική ανάλυση και να επιλυθεί αυτή η κατάσταση σε συνεργασία με τους Ρομά, και όχι μόνο με τους διανοούμενους των Ρομά, οι οποίοι συχνά έχουν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις όσον αφορά το πώς ζουν πραγματικά οι Ρομά, αλλά απευθείας με εκπροσώπους από τους εν λόγω καταυλισμούς στους οποίους αναφέρθηκα.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πόσες πολλές διαδεδομένες εσφαλμένες αντιλήψεις όσον αφορά τις εκτιμήσεις που ακούσαμε σήμερα! Αξιολογήσεις οι οποίες είναι πιο διαφανείς, εάν κοιτάξουμε τα δικαιώματα: το δικαίωμα του μη επαναπατρισμού –για το οποίο όλοι συμφωνούμε– αλλά και το δικαίωμα των παιδιών να ζουν και να σπουδάζουν σε αξιοπρεπές περιβάλλον.

Εάν ανάγκαζα το παιδί μου να παραμείνει για ημέρες στο καρότσι του σε κάποιο σταυροδρόμι, εκτεθειμένο στον ήλιο και τη βροχή, και εάν το υποχρέωνα να τρώει μέσα στα καυσαέρια των κρατικών αυτοκινήτων, εάν το έκανα αυτό, το δικαστήριο θα μου έπαιρνε τον γιο μου. Εάν ένα κράτος μέλος αναλάμβανε δράση για την αντιμετώπιση μια παρόμοιας κατάστασης, την οποία θα είχαν προκαλέσει εθνοτικές μειονοτικές κοινότητες, θα ακούγονταν διαμαρτυρίες για ρατσισμό.

Το άρθρο 7 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ ορίζει ότι οποιοσδήποτε εγγράφεται σε κάποιο σχολείο για να παρακολουθήσει μια σειρά μαθημάτων θα έχει δικαίωμα διαμονής για περίοδο μεγαλύτερη των τριών μηνών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πάρουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε, εάν κάποιο παιδί εμφανιστεί στο σχολείο μια ημέρα και ανταποκριθεί στον κατάλογο παρόντων και την επόμενη ημέρα ένα άλλο παιδί εμφανιστεί λέγοντας, «Όχι, εγώ είμαι». Στο σχολείο οι παρουσίες δεν πρέπει να λαμβάνονται με τα ονόματα, αλλά με ήχους, επειδή δεν μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τα παιδιά, διαφορετικά είναι ρατσιστής.

Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να σεβόμαστε το δικαίωμα του μη επαναπατρισμού ατόμων, αλλά όχι το δικαίωμα αξιοπρεπούς ζωής, είναι κάπως περίεργος και εμείς πρέπει να αναλάβουμε την υποχρέωση να εγγυηθούμε για αυτό και όσον αφορά τις εθνοτικές μειονότητες της ΕΕ που υπάρχουν στην Ευρώπη μας.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). (ES) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το πρωί, στη συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης, τονίστηκε η αυξανόμενη απόσταση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το κοινό. Πρόκειται για πολιτικό πρόβλημα και, επιπλέον, για ευρωπαϊκό πρόβλημα. Κατά συνέπεια, συνιστά απόδειξη ότι η Ευρώπη δεν έχει οικοδομηθεί με βάση την εσωτερική αγορά και το ενιαίο νόμισμα, αλλά με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα του κοινού και έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Αυτό σημαίνει ότι η απουσία κοινωνικής ένταξης μιας μειονότητας, η οποία εξαιρέθηκε αντικειμενικά, δεν αποτελεί πρόβλημα της ενδιαφερόμενης χώρας ούτε των χωρών εκείνων που έχουν υψηλό επίπεδο ένταξης του πληθυσμού των Ρομά, όπως η Ισπανία.

Αποτελεί ευρωπαϊκό πρόβλημα και, κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από τη νομική απάντηση –η οποία καταρχάς είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής και εν τέλει των δικαστηρίων υπάρχει μια πολιτική διαδικασία, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο πρέπει καταρχάς να διατυπώσει με σαφήνεια ότι μια απέλαση βάσει εθνοτικής καταγωγής αντιτίθεται στην απαιτούμενη ένταξη των πολιτών της Ευρώπης. Δεύτερον, πρέπει να πει ότι οι λαϊκίστικες ενέργειες που διατείνονται ότι ξεπερνούν τα προβλήματα των κυβερνήσεων των κρατών μελών απαντώντας σε δημοσκοπήσεις που αναζητούν εξιλαστήρια θύματα αντιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην απαιτούμενη ένταξη των πολιτών της Ευρώπης. Τέλος, πρέπει να πει ότι κάθε φορά που υπάρχει κίνηση περιφρόνησης, η οποία στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν ενδιαφέρονται για ό,τι λένε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επειδή πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις, αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνολικά.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, σχεδόν όλοι οι ομιλητές είπαν ότι η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Επιτροπή είπε ότι η Γαλλία πρέπει ακόμα να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις όσον αφορά την περίπτωση της απέλασης των Ρομά. Η ερώτησή μου προς την Επιτροπή είναι η εξής: Έχει οριστεί προθεσμία για να απαντήσει η Γαλλία στις εν λόγω ερωτήσεις; Πότε θα πει η Επιτροπή «Ήρθε η ώρα να μας δώσετε μια σαφή απάντηση»; Επίσης, σε συνέχεια αυτού, πότε θα μπορέσει η Επιτροπή να υιοθετήσει μια σαφή θέση;

Έπειτα, υπάρχει η πτυχή των μεγάλων κεφαλαίων που δαπανώνται για την ένταξη των Ρομά. Ο Επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη έδωσε σειρά παραδειγμάτων, ένα από τα οποία ήταν, εάν κατάλαβα καλά, ο επιτυχής διάλογος με τους Ρομά στην Ουγγαρία. Κατά την άποψή μου, ένας διάλογος δεν χρειάζεται να στοιχίζει τόσα πολλά χρήματα. Δεν υπάρχουν καλύτερα παραδείγματα επιτυχημένων έργων ένταξης από τον διάλογο που ξεκίνησε στην Ουγγαρία;

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Reding, κατά το έτος που είμαι βουλευτής του ΕΚ, σας γνώρισα ως Επίτροπο που αναλαμβάνει δράση κατά των διακρίσεων σε πολλούς τομείς και, μέχρι τώρα, πίστευα πως σας ταιριάζει να είστε Επίτροπος για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Ωστόσο, η ομιλία σας σήμερα, οι δηλώσεις σας κατά τις τελευταίες εβδομάδες και ο διστακτικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτό που συνέβη στη Γαλλία –τη μαζική απέλαση των Ρομά– με απογοήτευσαν πολύ. Εν προκειμένω, συμφωνώ με πολλούς που θεωρούν ότι αυτό αποτελεί σκάνδαλο.

Από τη μία πλευρά, δηλώνετε ότι η γαλλική κυβέρνηση σας είπε πως δεν υπήρξε στοχευμένη δράση κατά την οποία παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα και από την άλλη πλευρά, λέτε έπειτα ότι θέλετε να εξασφαλίσετε πως η Γαλλία συμμορφώνεται επίσης με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι η Γαλλία παραβίασε εν προκειμένω το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί δεν το λέτε ξεκάθαρα και απλά;

Αναμένω από εσάς να χρησιμοποιήσετε την ίδια σαφήνεια που χρησιμοποιεί πάντοτε η Επιτροπή για να υπερασπιστεί την ελεύθερη αγορά –όπως ήδη ειπώθηκε– προκειμένου να υπερασπιστείτε και την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και να μην δεχτείτε απλώς αυτό το γεγονός χωρίς να αντιδράσετε. <>

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες υπάρχουν μεγάλες μειονότητες Ρομά, υφίστανται συχνά κριτική για την ανεπαρκή προστασία των Ρομά. Ωστόσο, αυτήν τη γενική κριτική δεν ακολουθούν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες να περιγράφουν πιθανούς τρόπους ένταξης των Ρομά στην κοινωνία της πλειοψηφίας με πολιτισμένο και εξευγενισμένο τρόπο.

Η σημερινή απέλαση εκατοντάδων Ρομά από τη Γαλλία στις χώρες καταγωγής τους δείχνει ότι ο τρόπος ζωής των οικογενειών μεταναστών Ρομά, η κλίμακα των αξιών τους και η σχέση τους με την κοινωνία της πλειοψηφίας, δεν είναι κατανοητή ακόμα και σε μια χώρα η οποία διαθέτει πλούσια εμπειρία όσον αφορά την ένταξη μεταναστών, ουσιαστικά από ολόκληρο τον κόσμο.

Δεν επιθυμώ να εκφέρω κρίση για την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης. Ωστόσο, γνωρίζω ότι αυτή δεν θα επιλύσει το πρόβλημα των Ρομά. Θα μπορούσε, όμως, να αποτελέσει μηχανισμό έναρξης μιας νέας κοινής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη προς μια ολοκληρωμένη και βαθιά λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, ωστόσο, να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε αυτό, καθώς τα επιμέρους κράτη λίγο ή πολύ προσεγγίζουν το εν λόγω πρόβλημα με μια κάποια δόση εγωκεντρισμού.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, γίνονται απόπειρες να κατηγορηθεί ο πρόεδρος Sarkozy για πολιτικό αξιονισμό, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τα προβλήματα της Γαλλίας, όμως η εν λόγω ατυχής απέλαση των Ρομά αποτελεί απόδειξη πολύ σοβαρών προβλημάτων. Σε εκατοντάδες καταυλισμούς, οι Ρομά ζουν αποκομμένοι σε έναν παράλληλο κόσμο και συχνά καταλήγουν στο έγκλημα. Αυτό, φυσικά, προκαλεί ανησυχία και φόβο στους ανθρώπους που ζουν γύρω τους.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε το συμβάν που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Αιτία ήταν, οπωσδήποτε, η επίθεση 50 μασκοφόρων Ρομά σε γάλλους αστυνομικούς. Η ελεύθερη κυκλοφορία που απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία. Θα ήθελα επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Ρουμανία, ειδικότερα, διαθέτει γενναιόδωρη πολιτική πολιτογράφησης και οι Ρομά, ειδικότερα, αλλά επίσης και μέλη της μαφίας της Μολδαβίας, εφοδιάζονται πολύ γενναιόδωρα με διαβατήρια.

Φυσικά, για εμάς είναι απαράδεκτο, από τη μία πλευρά, να επιθυμούμε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς περιορισμούς εντός της ΕΕ –μια κινητικότητα την οποία ζητήσαμε πολλές φορές σήμερα– ενώ, από την άλλη πλευρά, παρέχονται αφειδώς διαβατήρια και ιθαγένεια, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανεξέλεγκτη εισροή στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που διεξάγουμε συζητήσεις για τους Ρομά. Υπάρχουν πολλές καλές προθέσεις, αλλά τα αποτελέσματα ειλικρινά δεν είναι ικανοποιητικά. Φυσικά, είμαστε όλοι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι· σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να πούμε «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω» σε ό,τι αφορά την ένταξη των Ρομά.

Θα ήθελα παρ’ όλα αυτά να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις νέες πολιτικές που περιέγραψε σήμερα· θα ήθελα να είχε γίνει μια σε βάθος συζήτηση επί αυτών των θεμάτων, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό. Υπήρξαμε μάρτυρες της συνήθους παράστασης, και εκείνο που με ενοχλεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι οι Ρομά χρησιμοποιούνται ως ιδεολογικά πιόνια για πολιτικούς σκοπούς, όπως τους χρησιμοποιεί η Αριστερά σήμερα· η ίδια Αριστερά που κυβέρνησε για χρόνια σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και επέτρεψε στους Ρομά να συνεχίσουν να ζουν σε άθλιες παραγκουπόλεις, όπου τα παιδιά εξαναγκάζονται σε επαιτεία και δεν πηγαίνουν στο σχολείο και ούτω καθεξής.

Κατά συνέπεια, κύριε Swoboda, όταν η Αριστερά βρισκόταν στην εξουσία, δεν υπήρχε η έννοια της οργής· δεν άκουσα λόγια αγανάκτησης, όταν συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στον Πρόεδρο: την επόμενη φορά, ας διεξαγάγουμε μια αληθινή συζήτηση σχετικά με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα γεγονότα.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Είδα τις ενέργειες και τις δηλώσεις που χρησιμοποιούνται για να στιγματιστεί μια εθνοτική ομάδα. Είδα, επίσης, τις δηλώσεις που δημιουργούν αρνητική εικόνα ενός κράτος ή ενός λαού, γεγονός που αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό πνεύμα και στις ευρωπαϊκές αρχές και που δημιουργεί λαϊκίστικες και ξενοφοβικές στάσεις, οι οποίες υπονομεύουν τις αρχές της ΕΕ.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί η προκατάληψη σε βάρος των Ρομά για πολιτικούς σκοπούς. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την παρουσία πολιτών πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να είναι η βελτίωση της κατάστασης των Ρομά και όχι ο περιορισμός των δικαιωμάτων των πολιτών.

Τα 12 εκατομμύρια Ρομά, αθίγγανοι, νομάδες ή Τσιγγάνοι, όπως ονομάζονται στις χώρες καταγωγής τους, είναι ένα κοινό πρόβλημα που χρειάζεται κοινές λύσεις. Το θεωρώ απαράδεκτο να συνδέεται το ζήτημα των Ρομά με θέματα που αφορούν τη θεώρηση Σένγκεν ή την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL). (PT) Ήταν κάπως ενοχλητικό να βλέπει κανείς τον Πρόεδρο της Επιτροπής να αποφεύγει το ζήτημα σήμερα το πρωί, αλλά οφείλω να πω ότι σήμερα το απόγευμα η κατάσταση έγινε γελοία. Η Επίτροπος για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα έρχεται να μας δει και το πρώτο πράγμα για το οποίο μιλάει είναι το έγκλημα; Κυρία Reding, το χαρτοφυλάκιό σας είναι τα «Θεμελιώδη Δικαιώματα» και εγώ υποστήριξα θερμά τη δημιουργία του και τον δυναμισμό με τον οποίο αφοσιωθήκατε σε αυτό, όμως δεν σας αναγνωρίζω σε αυτόν τον ρόλο αυτήν τη στιγμή, κυρία Επίτροπε.

Ωστόσο, ενώ συζητάμε εδώ, τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών –το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και, επίσης, το δικαίωμα σε μη διακριτική μεταχείριση– παραβιάζονται. Το πνεύμα των συνθηκών παραβιάζεται και η ίδια η ιστορία αυτής της Ένωσης περιφρονείται· όχι μόνο η μακρινή ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά επίσης και εκείνη της δεκαετίας του 1990.

Ας θυμηθούμε τι είπαμε όλοι στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, όταν ήθελαν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε ότι εάν δεν εξεδίωκαν μειονότητες, εάν δεν πραγματοποιούσαν εθνοκαθάρσεις, εάν συμπεριφέρονταν σωστά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα μπορούσαν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγιναν μέλη για να δουν ότι οι πιο ισχυρές χώρες στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν, χωρίς προβλήματα και χωρίς να το λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή, να κάνουν τα πράγματα που είπαν στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ότι δεν μπορούσαν να κάνουν πριν γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <>

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, πολλά ειπώθηκαν και πολλές ήταν οι αντιπαραθέσεις. Δεν θα απαντήσω κατά τον ίδιο τρόπο, επειδή πρέπει να ηρεμήσουμε και να δούμε για ποιον λόγο βρισκόμαστε εδώ –δηλαδή για να επιλύουμε προβλήματα και όχι για να δημιουργούμε περισσότερα. Μια συγκεκριμένη ερώτηση που ετέθη ήταν: Ποιος βρισκόταν στη διάσκεψη κορυφής στην Κόρδοβα με τους εκπροσώπους των Ρομά; Η απάντηση είναι: ο Andor και εγώ, δύο ισπανοί υπουργοί, ένας γάλλος υφυπουργός και ένας φινλανδός υπουργός. Αυτοί ήταν όλοι από τις 27 κυβερνήσεις.

Εάν κοιτάξετε τα διαθέσιμα έγγραφα σχετικά με το ποιος δαπανά τι για τον πληθυσμό των Ρομά, τότε θα κατανοήσετε ότι, ως επί το πλείστον, οι κυβερνήσεις μας δεν χρησιμοποιούν κονδύλια για να επενδύσουν σε μια καλύτερη ζωή για τον πληθυσμό των Ρομά, αν και θα αφήσω τον συνάδελφό μου, Andor, να μιλήσει για αυτό.

Θα ασχοληθώ με την παρέμβαση του κ. Swoboda, επειδή ο τόνος του ήταν ίδιος με εκείνον που χρησιμοποίησαν πολλοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω εκπλαγεί, επειδή μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και τις ίδιες αρχές και όταν κοιτάζω το ψήφισμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, διαπιστώνω ότι αντιγράφει λέξη προς λέξη όσα είπα εξ ονόματος της Επιτροπής τον Αύγουστο. Θα παραθέσω όσα είπα τότε: «Λυπάμαι που ... η ρητορική που χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένα κράτη μέλη τις τελευταίες εβδομάδες παρέπεμπε ανοικτά σε διακρίσεις και ήταν εν μέρει εμπρηστική. Η κατάσταση των Ρομά είναι σοβαρό θέμα. Θα έπρεπε να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη όχι μόνο τον Αύγουστο, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή και υπευθυνότητα από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι εθνικοί φορείς λήψης αποφάσεων έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, ώστε να διασφαλίσουν και τη δημόσια τάξη και την κοινωνική ένταξη όλων των Ευρωπαίων που επιλέγουν να ζήσουν στην επικράτειά τους. Επειδή Ευρώπη δεν είναι μόνο μια κοινή αγορά – είναι, ταυτόχρονα, μια κοινότητα αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά του ζήτημα.»

Αυτή, λοιπόν, ήταν η επίσημη δήλωση της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή αρνείται να δει το θέμα των Ρομά σε άσπρο και μαύρο φόντο και να το καταστήσει κομματικό πολιτικό ζήτημα.

Όπως εσείς, καταδίκασα ξεκάθαρα τη ρητορική, η οποία χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε πολλά άλλα κράτη μέλη επίσης. Όπως εσείς, πιστεύω ότι η ελεύθερη κυκλοφορία συνιστά μία από τις βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολόκληρη η Επιτροπή το υποστηρίζει αυτό.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα. Υπάρχουν επίσης και υποχρεώσεις, και η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να εξισορροπήσει αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τα οποία δεν θέσαμε εμείς στο τραπέζι, αλλά τα οποία αποφάσισε αυτό το Σώμα το 2004 εκφράζοντας τα συμφέροντα των ψηφοφόρων. Προκειμένου να εφαρμοστεί η εν λόγω εξισορρόπηση ανάμεσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις, βρισκόμασταν σε επαφή σε καθημερινή βάση με τις γαλλικές αρχές. Αυτό το καταστήσαμε σαφές και για αυτόν τον λόγο ήρθαν οι υπουργοί στις Βρυξέλλες προκειμένου να γίνει μια πολύ ειλικρινής και ξεκάθαρη συζήτηση με την Επιτροπή. Σας είπα όσα είπαν οι υπουργοί στην Επιτροπή.

Ταυτόχρονα, οι νομικές υπηρεσίες μας εξακολουθούν να αναλύουν το πώς έχουν τα γεγονότα επιτόπου, επειδή δεν μπορούμε απλώς να κηρύξουμε πόλεμο σε ένα κράτος μέλος. Υπάρχουν κανόνες για την ανάλυση όσων έπραξε ένα κράτος μέλος, και σας είπα με απόλυτη σαφήνεια ότι η εν λόγω ανάλυση δεν ολοκληρώθηκε ακόμα και ότι δεν έχουμε ακόμα όλες τις αποδείξεις σχετικά με το εάν υπήρξαν διακρίσεις ή όχι, ούτε σχετικά με το εάν εφαρμόστηκαν οι δικονομικές εγγυήσεις, μετά από αξιολόγηση κατά περίπτωση, με δικαιολογημένη γραπτή απόφαση και διορία ενός μήνα για την αναχώρηση.

Όλα αυτά εξακολουθούν να είναι υπό ανάλυση. Γνωρίζουμε –και αυτά είναι τεκμηριωμένα στοιχεία– ότι η Γαλλία δεν εφάρμοσε την οδηγία του 2004 για την ελεύθερη κυκλοφορία σε ό,τι αφορά τις δικονομικές εγγυήσεις, και ακριβώς για αυτές τις δικονομικές εγγυήσεις μιλάμε, συνεπώς η Επιτροπή ανέλαβε τον φάκελο. Για αυτόν τον λόγο αποστέλλω σήμερα επιστολή εξ ονόματος της Επιτροπής στις γαλλικές αρχές σχετικά με αυτό ακριβώς το θέμα. Σας διαβεβαιώνω ότι, εάν υπάρχουν νομικές αποδείξεις όσον αφορά τη Γαλλία ή οποιαδήποτε χώρα –και γνωρίζετε από το παρελθόν ότι μπορώ να κατηγορήσω και «μεγάλες» χώρες και ότι συνήθως κερδίζω ενώπιον του Δικαστηρίου– θα αναλάβω δράση. Όμως προκειμένου να κερδίσει κανείς ενώπιον του Δικαστηρίου, πρέπει να έχει σοβαρές υπόνοιες· δεν μπορεί απλώς να κάνει κομματικές πολιτικές δηλώσεις. Η Επιτροπή είναι ένας σοβαρός οργανισμός, ο οποίος πρέπει να τηρεί τους κανόνες και αυτό ακριβώς κάνει η Επιτροπή και θα συνεχίσει να κάνει.

Για ένα πράγμα λυπάμαι. Ας ξεχάσουμε τον πολιτικό ενθουσιασμό των κομμάτων, καθώς αυτός είναι φυσιολογικός στην πολιτική. Λυπάμαι που μιλήσαμε πολύ λίγο για την τύχη των Ρομά, τη στιγμή που αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ.

Είχαμε το επικοινωνιακό σχέδιο και το σχέδιο δράσης. Έχουμε τις πλατφόρμες για τους Ρομά. Έχουμε όλα τα μέτρα στα χέρια μας. Γιατί δεν εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα; Υπάρχει η παγίδα της φτώχειας και το ζήτημα των διακρίσεων. Θα έπρεπε να βοηθήσετε την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Τα χρήματα είναι διαθέσιμα, αλλά δεν χρησιμοποιούνται για την επίλυση του προβλήματος.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Λοιπόν, κατά την προσωπική μου άποψη, ίσως γιατί δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα κράτη μέλη μας να παίρνουμε χρήματα της ΕΕ και να τα επενδύουμε στην κοινότητα των Ρομά. Ελπίζω πως κάνω λάθος και πως με τις πέντε δράσεις που πρότεινα τα πράγματα θα αλλάξουν στο μέλλον. Βασίζομαι στο Κοινοβούλιο για να με βοηθήσει να κινηθώ προς αυτήν την κατεύθυνση, επειδή μόνη μου, με τη βοήθεια του κ. Andor, δεν θα τα καταφέρω.

Χρειάζομαι τη βοήθειά σας, αλλά όχι για κομματικές αντιπαραθέσεις. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας για την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης ώστε να επιλυθούν και να ξεπεραστούν τα προβλήματα.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, μόλις συζητήσαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ωστόσο, σε περισσότερους από 20 συναδέλφους βουλευτές δεν δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουν επί αυτού του ζητήματος. Συνεπώς, προτείνω στο εγγύς μέλλον να έχει τη δυνατότητα ο Πρόεδρος να τροποποιεί τη διάταξη των εργασιών και να επεκτείνει τις συζητήσεις, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές να έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε μια τόσο σημαντική συζήτηση όπως αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Πρώτον, κυρία Επίτροπε, είχαμε μια συζήτηση για ζητήματα των Ρομά πριν από μερικούς μήνες. Το Κοινοβούλιο ασκούσε πιέσεις για αυτήν τη συζήτηση.

Δεύτερον, δεν είμαι πλήρως ικανοποιημένος, ωστόσο αυτά που είπατε στην απάντησή σας μόλις τώρα είχαν πολύ μεγαλύτερη ένταση και σαφήνεια από εκείνα που είπατε στην αρχή της συζήτησης.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως και στο παρελθόν, έτσι και στο μέλλον θα είμαι πάντοτε διαθέσιμος για να συζητήσω ζητήματα των Ρομά.

Επιτρέψτε μου να επικεντρώσω την απάντησή μου σε ορισμένα βασικά σημεία. Στην αρχή αυτού το έτους, λίγο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της η Επιτροπή, η πρώτη επίσημη επίσκεψή μου ήταν στο Παρίσι στην εναρκτήρια διάσκεψη για το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά με την ατμόσφαιρα και τις ιδιαίτερα ειλικρινείς προθέσεις των ΜΚΟ και των κυβερνητικών αξιωματούχων όσον αφορά την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη συνεργασία σε εκείνο που αργότερα διατυπώσαμε ως στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Εννοείται ότι τα γεγονότα των δύο τελευταίων μηνών δεν ήταν εκείνα που αναμέναμε ή ενθαρρύναμε τον Φεβρουάριο στο Παρίσι. Αυτό απογοητεύει πολλούς από εμάς και κατανοώ το τμήμα εκείνο του Σώματος που ασκεί έντονη κριτική σε αυτές τις εξελίξεις.

Ωστόσο, ακόμα και εάν κατανοούμε την ιδιαίτερα σύνθετη φύση αυτών των ζητημάτων, πιστεύω πως πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στην πολύ πιο σκανδαλώδη κατάσταση που υφίσταται στις χώρες καταγωγής των Ρομά, οι οποίοι τώρα είναι αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες καταστάσεις από τη στιγμή που η Γαλλία και άλλες χώρες αποφάσισαν να τους απελάσουν. Μιλάμε για δέκα εκατομμύρια ανθρώπους περίπου, πολλοί από τους οποίους ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες.

Δεν είναι αλήθεια, όπως άκουσα σε μία από τις δηλώσεις σήμερα, ότι οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν εντάχθηκαν. Δεν είναι αλήθεια ότι οι Ρομά αδυνατούν να ενσωματωθούν στον κορμό της κοινωνίας για πολιτισμικούς λόγους –ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Πρέπει να δηλώσω εδώ ότι, παρόλο που και πάλι πρόκειται για σύνθετο ζήτημα, πριν από το 1989, οι περισσότεροι Ρομά είχαν εργασία. Πολύ συχνά ήταν φτωχοί και ασκούσαν ανειδίκευτη εργασία, αλλά ήταν ενταγμένοι σε κάποιον βαθμό στην αγορά εργασίας και είχαν ένα βασικό επίπεδο ζωής.

Πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η οικονομική μετάβαση επέφερε και διαταραχή. Οι Ρομά, σαφέστατα, ήταν τα κύρια θύματα αυτής της μεταβατικής περιόδου. Εάν δεν το αναγνωρίσουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε την πηγή του σημερινού προβλήματος και δεν θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πόσο μεγάλες είναι οι απαιτούμενες προσπάθειες. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή οι πληγείσες χώρες δεν έχουν επαρκείς πόρους, ενέργεια και δέσμευση για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μόνες τους.

Θα ήθελα να απορρίψω κατηγορηματικά την υπόθεση –ή την κατηγορία– ότι η Επιτροπή μόλις τώρα πρόσεξε ότι μέρος αυτών των χρημάτων –από το Κοινωνικό Ταμείο και τα διαρθρωτικά ταμεία– δεν φθάνει στους αποδέκτες και δεν φέρνει αποτελέσματα.

Αυτό το συζητήσαμε με μεγάλη ειλικρίνεια στην Κόρδοβα με τη συμμετοχή του George Soros. Το συζητήσαμε στην κοινοβουλευτική διάσκεψη υπό την προεδρία του κ. Swoboda· και υπάρχουν και άλλες συναντήσεις με σκοπό την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Η διήμερη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού Ταμείου τον Ιούνιο ασχολήθηκε επίσης με αυτό το θέμα, όπως και η διάσκεψη που διεξάγεται τώρα στη Βουδαπέστη. Παρόμοιες διασκέψεις έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στη Βουλγαρία και τη Σλοβακία το επόμενο έτος. Η κυριότερη, στην οποία αναμένεται επίσης να συμμετάσχει ο πρόεδρος Băsescu, θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο στο Βουκουρέστι και θα εστιάσει αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Ήμασταν ιδιαίτερα δραστήριοι, μαζί με το Κοινοβούλιο, όσον αφορά τη θέσπιση του νέου μικροχρηματοδοτικού μέσου. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα για το μικροχρηματοδοτικό μέσο ήταν το γεγονός ότι οι περιθωριοποιημένες κοινότητες –και ιδίως οι Ρομά– δεν προσεγγίζονται επαρκώς ούτε επικουρούνται από τον κύριο χρηματοπιστωτικό τομέα ούτε και από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα.

Όμως χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Κανείς δεν πρέπει να πιστέψει ότι υπάρχει μαγική συνταγή –κάποιο είδος ταχείας διευθέτησης του προβλήματος αυτού– και ότι είναι απλά ζήτημα εύρεσης μιας γρήγορης λύσης. Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, συγκεκριμένα την Ευρώπη 2020, με ισχυρή δέσμευση για την καταπολέμηση της φτώχειας και με αριθμητικούς στόχους. Τα κράτη μέλη επεξεργάζονται τα δικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Απλώς δεν θα είναι αποδεκτό εάν, στις χώρες που ζει μεγάλος αριθμός Ρομά, δεν υπάρξει ισχυρή δέσμευση για το πρόγραμμα περιορισμού της φτώχειας στις κοινότητες των Ρομά όσον αφορά την απασχόληση και, εξίσου σημαντικό, την εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση στην πρώτη παιδική ηλικία είναι καίριας σημασίας. Η Επίτροπος Βασιλείου είναι μαζί μας με τη σκέψη της σε όλες αυτές τις συζητήσεις και θα συμμετάσχει επίσης στην ομάδα δράσης που πρότεινε η Viviane Reding, όταν αυτή αρχίσει να λειτουργεί. Ξεκινά με την εκπαίδευση στην πρώτη παιδική ηλικία και συνεχίζει με τη σωστή προετοιμασία για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Όμως ο δρόμος είναι ιδιαίτερα δύσκολος και θα χρειαστεί πολλή ενέργεια.

Ωστόσο, θα συμφωνήσω με όλους εκείνους που τονίζουν ότι πρέπει επίσης να πάρουμε στα σοβαρά το άμεσο πρόβλημα και να μην μιλάμε μόνο για μακροπρόθεσμα σχέδια ένταξης. Πράγματι, υπάρχει κίνδυνος αύξησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Όπως είπε ο Πρόεδρος στην ομιλία του σήμερα το πρωί, αυτά δεν έχουν καμία απολύτως θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Τέλος, επιτρέψτε μου να ανακοινώσω κάτι που με αφορά. Καθώς προεδρεύω σε αυτήν τη συνεδρίαση, δεν μπόρεσα να συμβάλω στη συζήτηση αυτού του θέματος, αλλά υπέβαλα το σχόλιό μου γραπτώς, δεδομένου ότι θεωρώ το συγκεκριμένο θέμα μεγάλης σημασίας.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, εν συντομία θα πω μόνο λίγα λόγια για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, η οποία ασφαλώς υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση αυτή θα είναι χρήσιμη εάν, στο μέλλον, μας βοηθήσει να σημειώσουμε πρόοδο στο ζήτημα της ένταξης των Ρομά. Αυτό πιστεύω ότι είναι, πάνω απ’ όλα, εκείνο που πρέπει να συγκρατήσουμε από αυτήν τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα νωρίς το απόγευμα. Όπως μόλις είπα, το ζήτημα αυτό εμφανίζεται τακτικά στα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» (EPSCO)· όλα αυτά τα συμπεράσματα στοχεύουν στην προώθηση της ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη. Διαβάζοντας τα διάφορα έγγραφα του Συμβουλίου, μπορεί κανείς να αξιολογήσει πόσο συχνά ασχολείται το Συμβούλιο με το εν λόγω ζήτημα και μιλά ανοικτά κατά του στιγματισμού μιας εθνοτικής ομάδας. Επιπλέον, η βελγική Προεδρία επεσήμανε πρόσφατα ότι η ένταξη παραμένει μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το ζήτημα αυτό αξίζει να συζητηθεί στα κατάλληλα φόρα. Χωρίς αμφιβολία, η εν λόγω συζήτηση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες και να γίνει με την απαιτούμενη ηρεμία. Προφανώς έχουμε λάβει υπόψη μας τις πρόσφατες αποφάσεις τις Επιτροπής και το αίτημα για σύγκληση κοινού Συμβουλίου EPSCO-Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ). Τούτου λεχθέντος, δεν θα κάνω περαιτέρω σχόλια σχετικά με την καταλληλότητα του αιτήματος. Θα ήθελα απλώς να πω ότι το Συμβούλιο EPSCO ούτως ή άλλως ανέμενε εν μέρει αυτό το αίτημα, καθώς το ζήτημα της ένταξης των Ρομά έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη για την επόμενη συνεδρίασή του, η οποία θα λάβει χώρα στις 21 Οκτωβρίου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος(1), οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Πιστεύω ακράδαντα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά δεν μπορούν να επιλυθούν με την εφαρμογή δραστικών μέτρων. Πρέπει να αναλάβουμε υπεύθυνη δράση και να συμπεριλάβουμε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη σε αυτήν τη διαδικασία, όσο δύσκολη και αν μοιάζει αυτή η προσπάθεια. Οι Ρομά είναι ευρωπαίοι πολίτες και πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα που εγγυάται η ευρωπαϊκή νομοθεσία: το δικαίωμα δημιουργίας κατοικίας και το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Η παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων στη Γαλλία δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο και ενδέχεται να έχει δυσμενείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Πιστεύω ότι καθήκον μας είναι να αποφύγουμε την ενοχοποίηση και, κυρίως, την ποινικοποίηση μιας συγκεκριμένης ομάδας μεταναστών, ιδίως επειδή οι Ρομά που επαναπατρίστηκαν οικειοθελώς δεν είχαν ποινικά μητρώα. Πιστεύω, επίσης, ότι η λύση δεν είναι η απέλαση των Ρομά από μια περιοχή της Ευρώπης σε μια άλλη ή, ακόμα χειρότερα, η διενέργεια συλλογικών απελάσεων. Πρέπει να αναλάβουμε κοινή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να ενσωματώσουμε την εν λόγω μειονότητα και να καταρτίσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά. Οι τομείς προτεραιότητας της εν λόγω στρατηγικής θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση, η υγεία και η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Είναι ζωτικής σημασίας για εμάς να βρούμε μαζί συγκεκριμένες λύσεις, που θα υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη των Ρομά και δεν θα επιτρέπουν, με κανέναν τρόπο, να νιώθουν περιθωριοποιημένοι οι εκπρόσωποι της εν λόγω κοινότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), γραπτώς. (RO) Θα ήθελα να τονίσω ότι οι απελάσεις των Ρομά, οι οποίες διενεργήθηκαν από τις γαλλικές αρχές, δεν αντιβαίνουν απαραιτήτως στη συνθήκη. Το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση, επειδή οι ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν ανεπιφύλακτο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, αλλά ασκούν το εν λόγω δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38, η οποία σαφώς ορίζει τις προϋποθέσεις για την παραμονή τους. Επιπλέον, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να απελαθούν για λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημόσιας υγείας. Το ζήτημα του εάν τα εν λόγω μέτρα είναι παράνομα εγείρεται μόνο εάν απελάθηκαν Ρομά οι οποίοι είναι νόμιμοι κάτοικοι. Από την άλλη πλευρά, οι Ρομά, όπως και οι άλλοι ευρωπαίοι πολίτες, έχουν και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η λύση είναι να καταρτιστεί μια αποτελεσματική, συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική, η οποία θα υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη των Ρομά ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες. Μια άλλη βασική πτυχή είναι η εξάλειψη των διακρίσεων αλλάζοντας την αντίληψη των ανθρώπων για τους Ρομά. Ούτε η Γαλλία ούτε τα υπόλοιπα κράτη μέλη πρέπει να αφήσουν να επωμιστεί η Ρουμανία τη συνολική ευθύνη για τη διευθέτηση της κατάστασης των Ρομά. Η διαστρέβλωση εκ μέρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Γαλλία και η απόπειρα εκμετάλλευσης των απελάσεων για εκλογικούς σκοπούς δεν βοηθούν καθόλου. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη και ευθύνη κατά την αντιμετώπιση αυτού του ευαίσθητου θέματος. Πράγματι, η ικανότητά μας να το επιτύχουμε αυτό είναι μια δοκιμασία για τις αξίες που έχει διακηρύξει η ΕΕ όλα αυτά τα χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς.(RO) Καταδικάζω στο έπακρο την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξε η γαλλική κυβέρνηση με τη συλλογική απέλαση των Ρομά. Δυστυχώς, αυτό το μοντέλο εξτρεμιστικής λαϊκίστικης συμπεριφοράς, το οποίο προωθήθηκε από τον Silvio Berlusconi, έχει εφαρμογή και σε μια χώρα που αρέσκεται να δηλώνει ότι είναι λίκνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η παθητική της στάση απέναντι στην παραβίαση εκ μέρους της Γαλλίας των διατάξεων των άρθρων 14, 27 και 30 της οδηγίας 2004/38 δείχνει τη συνενοχή της στη διαιώνιση και την επιδείνωση των διακρίσεων σε βάρος της μεγαλύτερης μειονότητας στην Ευρώπη. Η κατάσταση των Ρομά χειροτερεύει εξαιτίας της απουσίας συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης και της εξτρεμιστικής εκμετάλλευσης, που θέτουν σε κίνδυνο τις ευρωπαϊκές αξίες. Κατά συνέπεια, ζητώ αυστηρή παρέμβαση από την Επιτροπή, ώστε να τερματιστούν οι συλλογικές απελάσεις, σύμφωνα με τις εξουσίες που της έχουν εκχωρηθεί δυνάμει του άρθρου 258 της ενοποιημένης Συνθήκης ΕΕ. Διαφορετικά, διατρέχουμε τον κίνδυνο εξάπλωσης της εν λόγω μη δημοκρατικής, επαίσχυντης συμπεριφοράς, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις που έκαναν οι εκπρόσωποι της φινλανδικής κυβέρνησης και από πληροφορίες από τη χθεσινή ανεπίσημη υπουργική διάσκεψη στο Παρίσι.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς.(RO) Είναι σαφές σε όλους ότι η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ αποτελεί εγγυημένο θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών. Ένα άλλο πολύ σημαντικό δικαίωμα είναι το να μην καθίσταται κάποιος στόχος δράσεων, οι οποίες προκαλούνται επειδή ανήκει σε ένα συγκεκριμένο φύλο ή φυλή ή εθνοτική ή κοινωνική ομάδα, ή επειδή μιλάει μια συγκεκριμένη γλώσσα, είναι οπαδός μιας θρησκείας ή έχει ορισμένες πολιτικές πεποιθήσεις. Για αυτόν τον λόγο θα ήθελα να τονίσω ότι η απόπειρα συσχετισμού του ζητήματος της κοινωνικής ένταξης ορισμένων πολιτών της ΕΕ με τη διαδικασία προσχώρησης της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας στον χώρο Σένγκεν είναι αδικαιολόγητη και άδικη. Η ευθύνη για την κοινωνική ένταξη των Ρομά δεν εμπίπτει μόνο στην αρμοδιότητα της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας ή της Γαλλίας, αλλά στην αρμοδιότητα της Ευρώπης. Για αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι η ένταξη των Ρομά πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΕΕ και ότι πρέπει να προσδιοριστούν κοινές λύσεις από τα κράτη μέλη μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς.(RO) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις απελάσεις των Ρομά από τη Γαλλία είναι μια απαραίτητη πράξη στον αγώνα κατά των παραβιάσεων που διαπράττουν οι δεξιές κυβερνήσεις. Πρόκειται για ένα ψήφισμα μέσω του οποίου ζητούμε τον σεβασμό ενός θεμελιώδους δικαιώματος του οποίου απολαύουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Ενώ οι γαλλικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο επαναπατρισμός των Ρομά έγινε οικειοθελώς, αμέτρητες δηλώσεις αποδεικνύουν το αντίθετο. Οι αποφάσεις της γαλλικής κυβέρνησης καταδεικνύουν την ανικανότητά της να χειριστεί αυτήν την κατάσταση. Από πολιτικής άποψης, η σημερινή γαλλική κυβέρνηση δημιουργεί έναν αποδιοπομπαίο τράγο, στην πλάτη του οποίου ελπίζει να δημιουργήσει πολιτικό κεφάλαιο. Η Γαλλία πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στους μετανάστες, ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή της εθνοτικής καταγωγής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Η κατάσταση των πολιτών Ρομά οι οποίοι διαπράττουν εγκλήματα σε κράτη της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς γενικευμένη προκατάληψη και στερεότυπα, βασισμένα ιδίως σε μη αποδεκτά κριτήρια όπως η εθνοτική καταγωγή, και χωρίς συλλογική προσέγγιση. Όσον αφορά την κατάσταση των κοινοτήτων των Ρομά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από τα κράτη μέλη να προβλέψουν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων τους, όπως εντοπίζονται σε εθνικό επίπεδο σε κάθε κράτος, σε συνεργασία με τις δομές εκπροσώπησής τους. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να ενθαρρύνει τέτοιες προσεγγίσεις κατανέμοντας πρόσθετους πόρους από τις γραμμές του προϋπολογισμού οι οποίες έχουν παραμείνει αχρησιμοποίητες. Το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει καμία σχέση και δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του κεκτημένου του Σένγκεν. Ο χώρος Σένγκεν είναι ένας κοινός χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας και η Ρουμανία πληροί τις προϋποθέσεις του κοινοτικού κεκτημένου σε τομείς όπως η αστυνομική συνεργασία, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι θεωρήσεις και ο έλεγχος στα θαλάσσια και στα χερσαία σύνορα, πράγμα που έχει επιβεβαιωθεί από κάθε εξειδικευμένη εκτίμηση. Συνεπώς, η Ρουμανία έχει ήδη αποδείξει ότι είναι ικανή να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ροές μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, σύμφωνα με τα πρότυπα που τηρούνται από τα σημερινά κράτη μέλη του Σένγκεν, τα οποία αντιμετωπίζουν το εν λόγω ζήτημα επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), γραπτώς. (RO) Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να συμμορφώνονται με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Οι Ρομά είναι ευρωπαίοι πολίτες. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με το εθνικό τους δίκαιο και με το δίκαιο της ΕΕ. Η ΕΕ έχει 27 κράτη μέλη. Η πραγματικότητα είναι ότι οι Ρομά δημιουργούν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό δεν οφείλεται στις περιστάσεις όπου αντιμετωπίζουν διακρίσεις, αλλά στην κοινωνική τους κατάσταση. Πρόκειται για μια κατάσταση που υπαγορεύεται από την οικονομική κατάσταση γενικά, αλλά ιδίως από πτυχές της δικής τους παράδοσης: νομαδική ζωή και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, που έχουν ως αποτέλεσμα την απουσία επαγγελματικών προσόντων. Εάν επιθυμούμε πραγματικά να επιλύσουμε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να καταρτίσουμε και να εφαρμόσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία θα εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη. Η εν λόγω πολιτική πρέπει να βασίζεται κυρίως στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει εργασιακές ευκαιρίες, οι οποίες θα συμβάλουν σημαντικά στην κοινωνική ένταξη των Ρομά.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), γραπτώς. (SK) Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση της μειονότητας των Ρομά στην Ευρώπη είναι πραγματικά κρίσιμη. Τα μέλη της ομάδας αυτής πέφτουν συχνά θύματα επιθέσεων, ακόμα και εθνοκάθαρσης. Θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου στην κριτική σχετικά με τα πρόσφατα βήματα που έγιναν από τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία απέλασε αρκετές εκατοντάδες από αυτούς τους πολίτες της Ένωσης και τους απείλησε με αναφορά σε διάφορες παραβιάσεις της νομοθεσίας. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι δεν γνωρίζουμε άλλη μαζική απέλαση ατόμων που κατηγορήθηκαν για παρόμοιες παραβιάσεις της νομοθεσίας. Τα γεγονότα στη Γαλλία μπορούν, κατά συνέπεια, να χαρακτηριστούν εθνοκάθαρση. Το ερώτημά μου είναι: ποιος είναι ο επόμενος; Θα είναι πολίτες άλλων μειονοτήτων ή μετανάστες; Στην ΕΕ στεκόμαστε σε πολύ επικίνδυνο έδαφος. Ανεχτήκαμε τέτοιου είδους μέτρα στο παρελθόν στην περίπτωση άλλων κρατών μελών, και συγκεκριμένα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιταλίας, και αυτά εμφανίστηκαν πάλι. Πρέπει χωρίς αμφιβολία να πάρουμε αποστάσεις από τέτοιου είδους μέτρα και να τιμωρήσουμε αυστηρά τις χώρες που τα εφαρμόζουν. Μέσω τέτοιου είδους μέτρων θα δημιουργήσουμε δύο επίπεδα ισότητας και οι Ρομά θα καταλήξουν στο χαμηλότερο επίπεδο. Πρέπει να βρούμε λύσεις για την τρέχουσα κατάσταση. Κατά την άποψή μου, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση για την εν λόγω κοινότητα, καθώς αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Ενδεχομένως να είναι πολύ αργά για να σωθεί η σύγχρονη γενιά, αλλά ίσως μπορέσουμε να σώσουμε τις μελλοντικές γενιές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Πρέπει να ξεκινήσουμε μια σοβαρή συζήτηση με στόχο την εξεύρεση μιας ευρωπαϊκής λύσης για ένα πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει πολλά από τα κράτη μέλη μας. Ωστόσο, η εν λόγω συζήτηση πρέπει να αντιμετωπιστεί με εποικοδομητικό τρόπο, αποφεύγοντας εξεζητημένες θέσεις ή λαϊκισμούς.

Και πάλι όμως, η Ευρωπαϊκή Αριστερά φάνηκε τυφλή μπροστά σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή των Ρομά, την οποία δεν θέλησε να αντιμετωπίσει και δεν γνώριζε πώς να αντιμετωπίσει. Χρησιμοποιεί αυτό το πρόβλημα για να ρίξει λάδι στη φωτιά, μετατρέποντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εργαλείο αποκλειστικά για σκοπούς προπαγάνδας

Πάντοτε υποστήριζα μια κοινωνία ένταξης και αποδοχής, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, όλοι εκείνοι που επιθυμούν να αποτελούν τμήμα και να ενταχθούν σε μια κοινωνία, σε ένα έθνος, πρέπει να σέβονται ορισμένους κανόνες. Ο σοσιαλιστής, Tony Blair, δήλωσε ότι η μετανάστευση και η συγχώνευση των πολιτισμών πάντοτε εκπροσωπούσαν μια μορφή πλουτισμού, αλλά οι άνθρωποι που φτάνουν σε ένα άλλο κράτος αντιμετωπίζουν ένα σύστημα αξιών. Και αυτές τις αξίες πρέπει να τις τηρούν όλοι. Για αυτόν τον λόγο, αφήνοντας κατά μέρος τυχόν πολιτισμικές ή θρησκευτικές διαφορές, υπάρχουν ορισμένες κοινές αρχές του κράτους δικαίου που αποτελούν κομμάτι της συλλογικής μας κληρονομιάς και πρέπει να γίνονται αποδεκτές από όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), γραπτώς. (FI) Στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνεται ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ανοχή και η διαφάνεια. Επιπλέον, η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι ένας από τους πυλώνες που τη στηρίζουν. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων γίνεται νομικά δεσμευτικός ενισχύοντας τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ένωσης. Η κατάσταση σχετικά με τους Ρομά της Ευρώπης δείχνει ότι τα θέματα ισότητας σε καθημερινή βάση και η εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων εξακολουθούν να μην έχουν καλυφθεί κατά μεγάλο βαθμό. Σε ό,τι αφορά τα νομικά μέσα που είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόβλημα είναι ότι, πέρα από οτιδήποτε άλλο και παρά τη νομικά δεσμευτική φύση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδυνατεί να παρέμβει σε ζητήματα τα οποία, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Η οδηγία για την ισότητα, η οποία απαγορεύει κάθε μορφή διάκρισης, και της οποίας την πρόοδο καθυστερεί το Συμβούλιο, είναι, πιστεύω, ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά και πολλών άλλων Ευρωπαίων. Υπάρχουν πολλές ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των σεξουαλικών μειονοτήτων. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η οδηγία έχει οριζόντια κάλυψη προκειμένου να απαγορευτεί και η ενεργή και η παθητική διάκριση σε όλα τα επίπεδα χωρίς κενά ή εξαιρέσεις. Δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις στην πολιτισμένη ευρωπαϊκή κοινωνία, η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, και ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε αυτήν. Τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως και όχι σε πέντε ή δέκα χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), γραπτώς. (RO) Οι Ρομά δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη μειονότητα, αλλά επίσης και η πιο περιθωριοποιημένη κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάστασή τους δεν θα βελτιωθεί, εάν η διαμάχη ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά μετατοπιστεί από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο και εάν πρόκειται να δημιουργήσει μεγαλύτερη κοινωνική μισαλλοδοξία αντί για μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη. Οι Ρομά χρειάζονται πολιτικές ένταξης σε εθνικό επίπεδο ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία ζουν και ευρωπαϊκή παρέμβαση όταν το εθνικό επίπεδο είναι ανεπαρκές, όπως στην περίπτωση αντιμετώπισης κοινοτήτων μεταναστών. Από την άλλη πλευρά, η εμπειρογνωμοσύνη ορισμένων ΜΚΟ στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία, στη Γαλλία ή στην Ισπανία πρέπει να προσφέρει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών για τις κυβερνήσεις ή τους οργανισμούς της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς.(RO) Θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου στις φωνές που καταδίκασαν τα απαράδεκτα μέτρα, τα οποία ελήφθησαν από τη γαλλική κυβέρνηση σε βάρος των Ρομά. Ο πληθυσμός των Ρομά είναι η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για 10 ή 12 εκατομμύρια ανθρώπους, περισσότερους από τον πληθυσμό του Βελγίου. Τα προβλήματα των Ρομά δεν αποτελούν προβλήματα ενός συγκεκριμένου κράτους: αποτελούν προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο αδυνατούμε να κατανοήσουμε και να λάβουμε υπόψη αυτό το στοιχείο, οποιοδήποτε μέτρο και αν εγκριθεί, θα καταλήξει σε αποτυχία. Το ζήτημα της ένταξης των Ρομά δεν επιλύεται ούτε μέσω εκδιώξεων ούτε μέσω βίας, παροχής 300 ευρώ ή συμποσίων για την πολιτισμική πολυμορφία. Εάν συνεχίσουμε με τέτοιου είδους μεθόδους, θα σπαταλήσουμε χρόνο και πόρους και το πρόβλημα θα χειροτερέψει, ενώ ο πληθυσμός των Ρομά θα γίνεται όλο και φτωχότερος, πιο αποκλεισμένος και θα τείνει προς το έγκλημα. Πρέπει να σταματήσουμε τις βάναυσες προσεγγίσεις και να εξετάσουμε σοβαρά τις αιτίες της συμπεριφοράς τους, δηλαδή τις επισφαλείς συνθήκες ζωής τους όσον αφορά την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, την παρεμπόδιση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, τις διακρίσεις και τον αναποτελεσματικό έλεγχο του εγκλήματος. Μια σαφής στρατηγική για την ένταξη αυτών των ατόμων στην κοινωνία οφείλει να επιδιώκει την επίτευξη συγκεκριμένων μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα μαζί, χωρίς να μεταθέτουμε επ’ αόριστον την ευθύνη από το ένα κράτος στο άλλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), γραπτώς. (PL) Οι Ρομά ή Αθίγγανοι, όπως αποκαλούνταν κάποτε, αξίζουν το σεβασμό μας όσο κάθε άλλη εθνοτική ομάδα. Πρόκειται για έναν λαό που είναι παρών στην Ευρώπη εδώ και αιώνες. Οι Ρομά έφεραν, επίσης, τον πλούτο του πολιτισμού τους στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να τους βλέπουμε –με την ποίηση, τα τραγούδια και τη μουσική τους, με τη γνώση τους για τις χειροτεχνίες και με την παράδοση των ταξιδιών και της συνεχούς περιπλάνησης. Έγιναν απόπειρες εξόντωσής τους, ενώ κάποιοι επιχείρησαν να τους υποχρεώσουν να εγκατασταθούν κάπου μόνιμα, να τους μάθουν να εγκαταλείψουν τα έθιμά τους και να τους κάνουν να αποκηρύξουν τις παραδόσεις και τις αξίες τους. Εκείνοι δεν υπέκυψαν –οι Ρομά εξακολουθούν να είναι μαζί μας. Ο κόσμος, ωστόσο, αλλάζει. Σήμερα ο κόσμος τους είναι τελείως διαφορετικός από τον κόσμο που τους περιβάλλει –ένας κόσμος επαγγελματικής σταδιοδρομίας με κάθε τίμημα, κατανάλωσης, πλουτισμού και επιτυχίας. Η κατάσταση αυτή συνιστά πρόκληση για όλους εμάς, για όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα στήριξης για τα άτομα της εν λόγω κοινότητας, έτσι ώστε ενώ θα σεβόμαστε τις παραδόσεις τους, θα τους επιτρέψουμε να βγουν από την απομόνωση και τον αποκλεισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ιδρύθηκε μόνο για να ζουν ειρηνικά οι άνθρωποι και να πλουτίζουν. Πρέπει, επίσης, να αντιμετωπίσει τις πιο δύσκολες προκλήσεις. Δεν πιστεύω, επίσης, ότι κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τους πραγματικούς δράστες εγκλημάτων αντί να ικανοποιείται απλώς με γενικές υποψίες σε βάρος οποιασδήποτε ομάδας έχει τάσεις στη διάπραξη εγκλημάτων. <>

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), γραπτώς. (FR) Η κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη είναι ένα πρόβλημα που με αφορά ιδιαίτερα, όχι ως γαλλίδα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ως ευρωπαίο πολίτη. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ρομά είναι ευρωπαίοι πολίτες. Ως εκ τούτου, επωφελούνται πλήρως από την ελεύθερη κυκλοφορία και το δικαίωμα διαμονής που παρέχουν οι Συνθήκες και η οδηγία 2004/38/ΕΚ.

Αυτό το δικαίωμα, ωστόσο, όπως όλα τα δικαιώματα συνδέεται με υποχρεώσεις. Επιπλέον, το δίκαιο, σε όλες τις διαστάσεις του, πρέπει να τηρείται από όλους. Επί του παρόντος εκτιμάται ότι υπάρχουν 11 εκατομμύρια Ρομά στην Ευρώπη. Αυτό το ζήτημα αφορά σαφώς ολόκληρη την Ευρώπη και η Ομάδα μου είναι και πάλι η μόνη, που δείχνει ότι ασχολήθηκε πραγματικά με το εν λόγω ζήτημα συμβάλλοντας σε αυτήν τη συζήτηση με εποικοδομητικό τρόπο.

Θα πρέπει, για παράδειγμα, να εξετάσουμε τον καλύτερο τρόπο κινητοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, προκειμένου να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις ένταξης των Ρομά στη χώρα καταγωγής τους. Πρέπει θα θέσουμε, ομοίως, σε δράση μια πραγματική στρατηγική για τους Ρομά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συμπεριλάβουμε την κοινότητα των Ρομά στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθησή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D), γραπτώς. (HU) Τις τελευταίες εβδομάδες, τα γεγονότα στη Γαλλία έδειξαν, αφενός, ότι μια υπεραπλοποίηση του προβλήματος δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια λύση διαρκείας που θα βελτιώσει την κατάσταση των ενδιαφερομένων. Οι Ρομά είναι μια ειδική μειονοτική ομάδα, εφόσον έχουν καθεστώς διπλής μειονότητας. Αποτελούν μια εθνοτική κοινότητα και οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν στις κοινωνικά μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες. Σήμερα οι Ρομά εξακολουθούν να είναι θύματα διακρίσεων, περιθωριοποίησης και απομόνωσης σε πολλούς τομείς της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής. Η κοινότητα των Ρομά εξακολουθεί να μην αποτελεί αναγνωρισμένη εθνική ή εθνοτική μειονοτική ομάδα σε όλα τα κράτη μέλη, και κατά συνέπεια δεν απολαμβάνει τα δικαιώματα που άπτονται αυτού του καθεστώτος σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες. Ως αποτέλεσμα, η ικανότητά της να συμμετέχει πλήρως στη δημόσια ζωή είναι περιορισμένη και, σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε εθελοντική βάση. Η κοινωνία των πολλών και οι Ρομά μοιράζονται την κοινωνική ευθύνη για την ένταξη των κοινοτήτων των Ρομά σε ένα ασύμμετρο μέτρο. Η κοινωνία των πολλών πρέπει να αποδεχθεί τους Ρομά χωρίς αφομοίωση και να τους υποστηρίξει ως μειονεκτούσα κοινωνική ομάδα. Από την άλλη πλευρά, οι Ρομά πρέπει να αποδεχθούν τους κανόνες που διέπουν την κοινωνία συνολικά και πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων τους. Ένα άλλο μάθημα από τα γεγονότα στη Γαλλία είναι ότι η κοινωνική ένταξη των κοινοτήτων των Ρομά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. Εκτός από το τοπικό, το περιφερειακό και το εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να καταστούν διαθέσιμοι σημαντικοί πόροι για αυτόν τον σκοπό στον μετά το 2013 δημοσιονομικό κύκλο από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (PPE), γραπτώς. (HU) Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες έντονων επιθέσεων στις πολιτικές και τα αυστηρά μέτρα της Γαλλίας σε βάρος των Ρομά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Από τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους, ορισμένοι αποκαλούν τον πρόεδρο Nicolas Sarkozy λαϊκιστή, ξενόφοβο και ρατσιστή, χρησιμοποιώντας για τους πολιτικούς σκοπούς του κόμματός τους τη δυστυχία των αθίγγανων που εισρέουν στη Δυτική Ευρώπη. Δυστυχώς, το πρόβλημα των Ρομά που απελάθηκαν πολιτικοποιήθηκε υπερβολικά. Δίνοντας υπερβολική έμφαση στη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μονόπλευρο τρόπο, πολλοί τείνουν να ξεχάσουν ότι το ζήτημα των Ρομά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω της μετανάστευσης ή της «νομαδοποίησης» σε επίπεδο ηπείρου· αντίθετα, η κατάστασή τους μπορεί να διευθετηθεί ικανοποιητικά μόνο στις χώρες καταγωγής τους, από τα κράτη μέλη, και με τη συνεργασία της ΕΕ.

Ορισμένα άτομα, ωθούμενα καθαρά από σκοπούς προπαγάνδας, ξεχνούν επίσης ότι η ελεύθερη κυκλοφορία δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό. Απεναντίας: το δικαίωμα να παραμείνει κάποιος στη χώρα καταγωγής του και να διάγει αξιοπρεπή ζωή είναι μια θεμελιώδης, παγκόσμια και ευρωπαϊκή αξία, δικαίωμα στην οποία έχει και η μεγαλύτερη εθνοτική και κοινωνική μειονότητα της Ευρώπης. Πρέπει, συνεπώς, να αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αισθάνονται άνετα στη χώρα τους και –κατά συνέπεια– δεν αναγκάζονται να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Η καλύτερη απάντηση στους ψευδώς δημοκράτες υπερασπιστές των Ρομά, των οποίων η συμπεριφορά αγγίζει τα όρια του πολιτικού κυνισμού, ίσως βρίσκεται στα λόγια του κατόχου του Βραβείου Νομπέλ Elie Wiesel: Στο κάτω κάτω, οι Ρομά δεν οδηγούνται στο Άουσβιτς, απλώς στη Ρουμανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), γραπτώς. (EN) Υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης του ζητήματος των Ρομά. Ο ένας είναι να ενωθούμε με τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους συνάδελφούς μας και να πούμε: Τώρα είμαστε όλοι ρατσιστές! Αυτό, όμως, θα ωφελούσε μόνο την ηθική τοποθέτηση της αριστεράς. Δεν θα βοηθούσε καθόλου τους Ρομά.

Ο άλλος τρόπος είναι να αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια το πραγματικό πρόβλημα. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι το δικαίωμα στην ασφάλεια και το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας είναι εξίσου σημαντικά. Επιπλέον, αντί να συνδέουμε το πρόβλημα των Ρομά με την προσχώρηση της Ρουμανίας στο χώρο Σένγκεν, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Ρουμανία έκανε πολλά για να διευκολύνει την εκπαίδευση και την ένταξη των Ρομά. Πρέπει να επεκτείνουμε την πείρα της Ρουμανίας –σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά κράτη– επειδή το πρόβλημα των Ρομά δεν είναι εθνικό πρόβλημα, αλλά πανευρωπαϊκή πραγματικότητα, η οποία απαιτεί πανευρωπαϊκή πολιτική.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου