Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 7. september 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Situationen i Unionen (forhandling)
 5.Højtideligt møde - Mali
 6.Afstemningstid
  6.1.Arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen – kodificeret tekst (A7-0222/2010, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  6.2.Autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb (A7-0212/2010, Slavi Binev) (afstemning)
  6.3.Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova (A7-0242/2010, Iuliu Winkler) (afstemning)
  6.4.Midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for import af visse industriprodukter til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne (A7-0232/2010, Danuta Maria Hübner) (afstemning)
  6.5.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2010, del 1: BEREC (Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation) (A7-0240/2010, László Surján) (afstemning)
  6.6.Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (A7-0244/2010, Bernhard Rapkay) (afstemning)
  6.7.Aftale mellem EU og Japan om gensidig hjælp i straffesager (A7-0209/2010, Salvatore Iacolino) (afstemning)
  6.8.Sammenkobling af selskabsregistre (A7-0218/2010, Kurt Lechner) (afstemning)
  6.9.Udvikling af jobpotentialet i en ny bæredygtig økonomi (A7-0234/2010, Elisabeth Schroedter) (afstemning)
  6.10.EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked (A7-0216/2010, Rafał Trzaskowski) (afstemning)
  6.11.Bilateral beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem EU og Korea (A7-0210/2010, Pablo Zalba Bidegain) (afstemning)
  6.12.Rimelige indkomster for landbrugere: En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa (A7-0225/2010, José Bové) (afstemning)
  6.13.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: finansiering og funktionsmåde (A7-0236/2010, Miguel Portas) (afstemning)
  6.14.Retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (A7-0219/2010, Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  6.15.Social integration af kvinder tilhørende etniske minoritetsgrupper (A7-0221/2010, Antonyia Parvanova) (afstemning)
  6.16.Kvindernes rolle i et aldrende samfund (A7-0237/2010, Sirpa Pietikäinen) (afstemning)
  6.17.Journalistik og nye medier – dannelse af et offentligt rum i Europa (A7-0223/2010, Morten Løkkegaard) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde
 10.Sagen Sakineh Mohammadi-Ashtiani (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 11.Romaernes situation i Europa (forhandling)
 12.Den humanitære situation efter oversvømmelserne i Pakistan (forhandling)
 13.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (forhandling)
 14.Forelæggelse af Rådets holdning til forslaget til det almindelige budget – budgetåret 2011
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Ytringsfrihed og pressefrihed i Den Europæiske Union (forhandling)
 17.Forskelsbehandling af homoseksuelle par, der er gift eller har indgået registreret partnerskab (forhandling)
 18.Langtidspleje af ældre (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (1289 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (5341 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik