Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Μάλι
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης - κωδικοποιημένο κείμενο (A7-0222/2010, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  6.2.Εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία (A7-0212/2010, Slavi Binev) (ψηφοφορία)
  6.3.Χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (A7-0242/2010, Iuliu Winkler) (ψηφοφορία)
  6.4.Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στη Μαδέρα και τις Αζόρες (A7-0232/2010, Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)
  6.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2010 ΒΕREC (Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) (A7-0240/2010, Surjan) (ψηφοφορία)
  6.6.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Viktor Uspaskich (A7-0244/2010, Bernhard Rapkay) (ψηφοφορία)
  6.7.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας σχετικά με την αμοιβαία νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις (A7-0209/2010, Salvatore Iacolino) (ψηφοφορία)
  6.8.Διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (A7-0218/2010, Kurt Lechner) (ψηφοφορία)
  6.9.Ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας (A7-0234/2010, Elisabeth Schroedter) (ψηφοφορία)
  6.10.ΕΟΧ-Ελβετία: Εμπόδια ως προς την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (A7-0216/2010, Rafał Trzaskowski) (ψηφοφορία)
  6.11.Διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας (A7-0210/2010, Pablo Zalba Bidegain) (ψηφοφορία)
  6.12.Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη (A7-0225/2010, José Bové) (ψηφοφορία)
  6.13.Χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (A7-0236/2010, Miguel Portas) (ψηφοφορία)
  6.14.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (A7-0219/2010, Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  6.15.Κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων (A7-0221/2010, Antonyia Parvanova) (ψηφοφορία)
  6.16.Ρόλος των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία (A7-0237/2010, Sirpa Pietikäinen) (ψηφοφορία)
  6.17.Δημοσιογραφία και νέα μέσα ενημέρωσης – δημιουργία μιας δημόσιας σφαίρας στην Ευρώπη (A7-0223/2010, Morten Lokkegaard) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Sakineh Mohammadi-Ashtiani και Zahra Bahrami (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη (συζήτηση)
 12.Ανθρωπιστική κατάσταση μετά τις πλημμύρες στο Πακιστάν (συζήτηση)
 13.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (συζήτηση)
 14.Παρουσίαση της θέσης του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2011
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία του Τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 17.Διακρίσεις εις βάρος των έγγαμων ζευγαριών του ιδίου φύλου ή των ζευγαριών που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (συζήτηση)
 18.Μακροπρόθεσμη φροντίδα για τους ηλικιωμένους (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (2296 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (4895 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου