Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 7 september 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Tillståndet i unionen (debatt)
 5.Högtidligt möte – Mali
 6.Omröstning
  6.1.Arbetskraftens fria rörlighet inom unionen – kodifierad text (A7-0222/2010, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  6.2.Äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (A7-0212/2010, Slavi Binev) (omröstning)
  6.3.Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien (A7-0242/2010, Iuliu Winkler) (omröstning)
  6.4.Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för import av vissa industriprodukter till Madeira och Azorerna (A7-0232/2010, Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  6.5.Förslag till ändringsbudget nr 2/2010 del 1: Berec (Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) (A7-0240/2010, László Surján) (omröstning)
  6.6.Begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Viktor Uspaskich (A7-0244/2010, Bernhard Rapkay) (omröstning)
  6.7.Avtal mellan EU och Japan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål (A7-0209/2010, Salvatore Iacolino) (omröstning)
  6.8.Sammankoppling av företagsregister (A7-0218/2010, Kurt Lechner) (omröstning)
  6.9.Att utveckla sysselsättningspotentialen av en ny hållbar ekonomi (A7-0234/2010, Elisabeth Schroedter) (omröstning)
  6.10.EES-Schweiz: hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (A7-0216/2010, Rafał Trzaskowski) (omröstning)
  6.11.Bilateral skyddsklausul i frihandelsavtalet mellan EU och Korea (A7-0210/2010, Pablo Zalba Bidegain) (omröstning)
  6.12.Skäliga inkomster för jordbrukarna: en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa (A7-0225/2010, José Bové) (omröstning)
  6.13.Finansieringen av och verksamheten för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (A7-0236/2010, Miguel Portas) (omröstning)
  6.14.Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (A7-0219/2010, Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  6.15.Social integrering av kvinnor som tillhör etniska minoritetsgrupper (A7-0221/2010, Antonyia Parvanova) (omröstning)
  6.16.Kvinnornas roll i ett åldrande samhälle (A7-0237/2010, Sirpa Pietikäinen) (omröstning)
  6.17.Journalistik och nya medier – att skapa en offentlig sfär i Europa (A7-0223/2010, Morten Løkkegaard) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Fallet Sakineh Mohammadi-Ashtiani (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 11.Romernas situation i Europa (debatt)
 12.Den humanitära situationen efter översvämningarna i Pakistan (debatt)
 13.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (debatt)
 14.Rådets presentation av förslaget till allmän budget – budgetåret 2011
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Yttrandefrihet och pressfrihet i Europeiska unionen (debatt)
 17.Diskriminering mot par i samkönade äktenskap eller civila partnerskap (debatt)
 18.Långvård för äldre (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (1289 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (5377 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy