Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0235/2010

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Παρόλο που ο πλήρης αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στα ποσοστά ανεργίας δεν έχει γίνει ακόμα αισθητός, η εφαρμογή μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση είναι ουσιώδης.

Εγκρίνω τον στόχο που έθεσε το Συμβούλιο για την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας στο 75% του ευρωπαϊκού πληθυσμού από τώρα έως το 2020, πρέπει όμως να γίνουν περισσότερα. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να θέσουμε έναν στόχο αύξησης των ποσοστών απασχόλησης στις πλέον ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι νέοι ηλικίας από 15 έως 25, οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, οι ανειδίκευτες ενεργές γυναίκες, ή τα άτομα με αναπηρία. Ή θα μπορούσαμε να μειώσουμε περαιτέρω τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κάτω του 10%.

Θεωρώ μάλιστα ότι συγκεκριμένες πολιτικές θα πρέπει να καταπιαστούν με τις δυσχέρειες που βιώνουν οι μακροχρόνια άνεργοι για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καλώ δε το Συμβούλιο να εφοδιαστεί με τους πόρους για να προβεί σε μείωση τουλάχιστον κατά 10% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως προτάθηκε στην έκθεση του κ. Őry, τουλάχιστον το 25% όλων των μακροχρόνια ανέργων θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα μέτρο ενεργοποίησης στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας υπό τη μορφή της προωθημένης εκπαίδευσης, παιδείας και/ή επαγγελματικού αναπροσανατολισμού.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου