Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0235/2010

  Robert Rochefort (ALDE), skriftlig. (FR) Eftersom den ekonomiska krisens fulla effekter på arbetslöshetsnivåerna ännu inte helt har erfarits, är det viktigt att föra en ambitiös europeisk sysselsättningspolitik.

Jag håller med om det mål som rådet har satt upp för att öka sysselsättningsgraden till 75 procent av den europeiska befolkningen från och med nu och fram till 2020, men mer behöver göras. Vi skulle t.ex. kunna sätta upp ett mål för att öka sysselsättningsgraden i de mer sårbara grupperna, t.ex. ungdomar mellan 15 och 25 år, äldre arbetstagare, yrkesarbetande kvinnor utan yrkesutbildning eller personer med funktionshinder. Eller så skulle vi kunna ytterligare minska andelen ungdomar som lämnar skolan i förtid till under 10 procent.

Vidare anser jag att särskilda politiska åtgärder bör inriktas på svårigheterna för långtidsarbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden och jag uppmanar rådet att förse sig med medel för att minska detta med minst 10 procent under de närmaste tio åren. För att uppnå det så som föreslås i Csaba Őrys betänkande måste minst 25 procent av alla långtidsarbetslösa delta i aktiva arbetsmarknadsåtgärder i form av fortbildning, utbildning och/eller omställning till nytt arbete.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy