Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 8 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

3. Заключения от специалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси (Екофин), проведено на 7 септември (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка са изявленията на Съвета и на Комисията относно заключенията на извънредното заседание на Съвета Екофин от 7 септември.

 
  
MPphoto
 

  Дидие Рейндерс, действащ председател на Съвета.(FR) Г-жо председател, заседанието на Съвета Екофин, току-що завършило в Брюксел, ни позволява да вървим напред по два въпроса — чрез приемането на европейския семестър в рамките на бюджетната консолидация и на новата процедура за бюджетен мониторинг, а също и чрез одобрение на споразумението, постигнато по време на тристранните разговори между Комисията, Европейския парламент и Съвета, разбира се, по всички текстове за финансовия надзор.

Заедно с това започнахме две разисквания, които ще продължат в края на месеца на неофициалното заседание на Съвета Екофин, с които се надяваме да постигнем напредък през следващите шест месеца по отношение, първо, на фондовете за преобразуване на проблемни банки или банковия данък, и второ, на данъка върху финансовите операции.

Искам да кажа няколко думи и по двата въпроса. Европейският семестър е първата стъпка, която ни позволява от януари следващата година да въведем в Комисията нова бюджетна процедура. Ще призовем държавите-членки да предоставят през пролетта определени бюджетни данни, параметрите, използвани за подготовка на бюджетите им, за общите насоки – без подробна проверка на всяка отделна функция, – преди да продължим изпълнението на процедурата. Надяваме се, между другото, да можем да добавим нови разпоредби, тук имам предвид разпоредби, отнасящи се до санкциите. Във всеки случай председателството ще подкрепи процеса, чрез който по инициатива на Комисията ще се налагат тези санкции и, ако е възможно, с конкретна роля, която се предоставя на члена на Комисията, отговарящ за икономическите и паричните въпроси.

По отношение на надзора искам още веднъж да благодаря на докладчиците и на всички членове на Парламента, които взеха участие в този опит за постигане на консенсус по различни текстове, също и на Комисията, на Мишел Барние и неговия екип, както и на предишните председателства – имам предвид испанското и шведското председателство. Сега разполагаме с текстове, които от 1 януари следващата година ще ни позволят да създадем нови структури за наблюдение и надзор и Съвет за системен риск. Този процес ще ни даде възможност да вървим напред при справедливи условия, с нова структура на финансовата система и нейния надзор.

Искам още да изтъкна, че макар този процес действително да беше продължителен, ние все още не сме стигнали докрай. По-скоро това е началото на ново устройство на Европа и твърде вероятно – начало на продължителни разисквания, в резултат от които ще бъдат приети различни текстове, които членът на Комисията Барние ще има възможност да представи през следващите седмици. В това отношение ще се опитаме да се придържаме към стриктен график.

Засегнах два проблема, които станаха обект на официални решения, взети от Екофин. Освен това, както казах, се състояха разисквания и по други два въпроса. Първият е за фондовете за преобразуване на проблемни банки или банковия данък, и вторият – за данъка върху финансовите операции. Разискванията по тях трябва да се водят поотделно.

Считам, че когато става въпрос за банковия данък и фондовете за преобразуване на проблемни банки, разискването, което се състоя по време на заседанието на Екофин, породи редица насоки, които ще позволят на Комисията да представи по-подробни и по-конкретни предложения. Убеден съм, че с проактивен подход, какъвто приложихме към финансовия надзор, ще можем през следващите месеци да приключим разискването със създаване на механизми, гарантиращ в Европа реална координация. Някои държави вече въведоха данък за банковия сектор, но за нас е важно да вървим координирано напред. Признавам, че все още има проблеми, които трябва да бъдат решени. Всъщност ние ще ги обсъдим на равнище финансови министри по време на неофициалното заседание на Съвета в края на този месец.

Що се отнася до данъка върху финансовите операции, то тук разискването е доста по-оживено. Все още ни предстои да постигнем консенсус, но това е нормално. Това беше едно задълбочено начално разискване, по време на което бяха поставени конкретни въпроси относно възможността за прилагане на такъв данък, но също и относно възможността за прилагането му в ЕС, както и за това той да бъде обсъден с останалите други наши партньори. Ще разгледаме отново въпроса в края на настоящия месец при подготовката за срещата на Г-20, защото за повечето участници очевидно е важно той да бъде обсъден не само с нашите партньори от другата страна на Атлантика, но и с бързо развиващите се държави.

Накрая искам просто да кажа, че са необходими още немалко настойчиви усилия по проблема, а след това ще трябва да се направи избор. Ако някой ден бъде въведен данък от този вид, как ще се използват постъпленията? Някои ще ги насочат към националните бюджети, други ще финансират мерки, необходими за борба с изменението на климата, докато трети – и например в Белгия ние вече го направихме – ще ги използват за финансиране на развитието.

Г-жо председател, това е, което трябваше да докладвам на заседанието на Съвета, което току-що се състоя в Брюксел.

 
  
MPphoto
 

  Мишел Барние, член на Комисията.(FR) Г-жо председател, уважаеми членове на Парламента, и аз на свой ред, след г-н Рейндерс, искам да кажа няколко думи относно подхода на заседанието на Съвета Екофин. Ще говоря и от името на моите колеги, членовете на Комисията Оли Рен и Алгирдас Шемета, които участваха в работата на Съвета заедно с мен.

Четири момента бяха характерни за заседанието, както изтъкна белгийският министър. Тъй като Парламентът изигра важна роля, моля позволете да започна с главната тема, която считам за структурна и на която посветих голяма част от своята енергия, след като ни гласувахте своето доверие през февруари. Имам предвид надзора.

Това е така, защото надзорът е крайъгълен камък, рамката, в която тухла по тухла, седмица след седмица, продукт след продукт, пазар след пазар или участник след участник ние ще съумеем да извлечем поука от кризата и да въведем разумно регулиране и ефективен надзор, така че в края на пътуването — а ние все още не сме го достигнали— нито един участник, нито един продукт, нито един пазар или територия няма да избяга от разумното регулиране и ефективния надзор.

Разрешете ми да изкажа искрена благодарност – уверен съм, че за няколко седмици Парламентът от своя страна ще успее да одобри резултата от тристранните разговори – на вашите докладчици: г-н García-Margallo y Marfil, г-н Skinner, г-н Sánchez Presedo, г-жа Goulard, г-н Giegold, г-н Tremosa i Balcells, г-н Balz и председателя на комисията г-жа Bowles, които водиха тристранните разговори с голяма решителност. Искам също да кажа, че лично действащият белгийски председател, г-н Рейндерс, изигра изключителна проактивна роля, осланяйки се не само на работата на своя екип, но и на работата, която испанското и шведското председателство бяха свършили преди него.

Искам също да изтъкна, госпожи и господа, че основополагащата причина за предложението на Комисията относно надзора беше изключително интелигентната работа, извършена от Жак дьо Ларозиер, за извличане на първата основна поука от кризата. В резултат на 1 януари ще имаме някои нови европейски органи. Комисията ще работи упорито, както диктуват нейните задължения, за да подготви стартиране работата на тези три органа и на Европейския съвет за системен риск. Споменах европейски радарни екрани и контролни кули. Те очевидно са необходими, защото знаем, че половината от банките в половината от държавите от Европа, които вие представлявате, са базирани в други страни. Следователно обикновено имаме взаимоотношения с финансови институции, които по природа са транснационални и носят системни измерения и рискове.

Искам да използвам възможността да благодаря на председателството и да изкажа най-искрените си благодарности на Парламента и вашите докладчици за важния им принос за превръщането на този „съвсем начален етап“, както се изрази г-н Рейндерс, в успех. Сега идва ред на градивната работа.

Ще се убедите, че ще развиваме тази рамка седмица след седмица. Още през следващата ще придвижа напред регламента относно дериватите и регламента относно късите продажби, а след това, малко по-късно, и този относно агенциите за кредитен рейтинг.

Във връзка с идеите относно финансовите средства и данъчното облагане имаме още две теми за разискване, които също засягат финансовия сектор. Едната е в по-напреднала фаза от другата и тук съм съгласен с действащия белгийски председател, че не трябва да смесваме двете теми, тъй като са различни, макар и двете да се отнасят до финансирането от финансовия сектор.

Първата е идеята за фондовете за преобразуване на проблемни банки. Това е разискване, което вече е започнало в Съвета. Трябва да кажа на уважаемите членове на Парламента, че разискванията в Съвета са много полезни, както сам се убедих вчера, защото разискванията около масата спомагат да започнем да виждаме нещата по-ясно. Аз започнах разискването по време на испанското председателство в Мадрид в неофициално заседание на Съвета, когато представих идеята за набор от инструменти за предотвратяване на кризи в банковия и финансовия сектор с две прости идеи. Първата е, че превенцията винаги е по-евтина от лечението – това е валидно както за околната среда, така и за финансовите кризи – а втората проста идея е, че данъкоплатците не трябва повече да бъдат поставяни на предната линия, защото за банките трябва да плащат банките.

Въз основа на тези идеи ние представихме съдържанието на набора от инструменти, който включва и фондовете за преобразуване. В това отношение искам също да изтъкна много важната работа, която г-жа Ferreira извърши от ваше име. През октомври ще публикувам съобщение, основаващо се на вижданията на Парламента и г-жа Ferreira, както и на отзивите от Съвета на министрите. Защо през октомври? Защото тогава ще имаме напредък и по важния Базелски процес със задълженията за капитализация на собствените средства в качествено и количествено отношение.

Всички вие знаете, че когато говорим за финансови средства от банките или за превенция в банките, трябва да бъдат сглобени всички части от картината и трябва да обърнем внимание на това, което наричам „оразмеряване“ на мерките, за да сме сигурни, че те са ефективни и че никой не ще се измъкне от тях. Това няма да бъде нещо обичайно, но същевременно не трябва да наказваме икономиката, без да отчитаме кумулативния ефект от всички тези мерки.

Ето защо през октомври ще публикувам съобщение за предотвратяване на бъдещи кризи, за отговорността на банките и за фондовете за преобразуване, идеите относно които се развиват, след като Германия просто ги осъществи. Швеция вече направи същото. Ще опитаме да изградим координирана система с общ център, която да избегне лошата координация или дори конкуренция и двойното облагане на банковите институции.

Както каза г-н Рейндерс, току-що започна едно разискване. Разискването за облагане на финансовите операции на глобално равнище ще бъде доста по-трудно. В Г-20 то започна. Не всички са въодушевени. Мнозина от нас считат, че идеята е правилна и че по един умерен, но ефективен начин финансовите операции би трябвало да допринасят за финансиране на важни световни предизвикателства, за да стане светът по-справедлив и следователно по-стабилно и сигурно място. Светът, в който живеем, ще бъде по-сигурен, само ако е по-справедлив, което не важи за днешния ден.

Ние добре си даваме сметка за всички тези предизвикателства – околната среда, изменението на климата и прехраната, както и кризите, които освен всичко най-силно засягат най-бедните страни. Мнозина от нас считат, че това е справедлива идея, но сме доста далеч от постигането на консенсус в Съвета на министрите, да не кажа нещо повече. Трябва да продължим да работим в тази насока. Моят колега, членът на Комисията Алгирдас Шемета, е подготвил за начало информационна бележка и на базата на работата, извършена от Съвета на министрите, ние ще изготвим ново съобщение в частност за данъчното облагане на финансовия сектор. Това съобщение е планирано за октомври.

Няма да повтарям казаното от г-н Рейндерс за програмата за стабилност и конвергенция, за положените от Комисията усилия и за свършеното от работната група. Ще спомена само идеята, която намирам полезна, за европейски семестър, който ще постави бюджетния анализ на всяка от нашите страни в по-широк контекст, като запази нейния суверенитет, и ще ни даде моментна представа – още един европейски радарен екран – за насоките на общата икономическа политика на страните. Съветът освен това ще работи на базата на документите и докладите на Комисията по въпроса.

На обяда г-н Рейндерс повдигна два дискусионни въпроса, които ще представя накратко. Един от тях, който засяга мен и всички нас тук, е дейността на Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС). Тук бихме искали да видим реформа на управлението и по-голяма прозрачност. Споделих също така пред председателството, че на неофициалното заседание на Съвета през септември съм готов да представя доклад относно трансатлантическото регулиране, който е от интерес и за Парламента.

Не сме единствените в Г-20, дори и сред американците и европейците, но за нас е извънредно важно да гарантираме, че има синхрон между мерките, предприемани от Конгреса на САЩ по инициатива на президента Обама, и мерките, предприемани от Европа във връзка с надзора и регулациите.

Понастоящем подготвям един вид таблица за оценка, която съпоставя това, което се прави в САЩ в момента, и това, което ние правим в Европа, за да постигнем подобен синхрон. Въпросът е да постигнем същите цели без непременно да използваме същите методи или мерки. Считам, че тази таблица ще бъде eдин полезен за министрите и за членовете на Парламента инструмент.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE.(NL) Г-жо председател, от името на Европейската народна партия, искам да кажа, че сме много удовлетворени от постигнатото споразумение относно системата за европейски банков надзор. Това е много важен момент. Редица държави-членки се съпротивляваха, но нашите докладчици бяха непоколебими и благодарение на убедителността на един член на Комисията и твърдата линия на белгийското председателство успяхме да постигнем този резултат. Друг положителен резултат е въвеждането на европейския семестър. Това са важни стъпки към засилване управление на икономиката в Европа.

В Съвета Екофин вие обсъждахте и различни форми на банкови данъци, защото банките също трябва да допринесат за справяне с последствията от кризата. Правилно сте опитали да постигнете това на равнище Г-20, но с незначителен успех. По тази причина групата РРЕ приема заключението, че ако не успеем да го постигнем на международно равнище, тогава ние в Европа не просто можем, а трябва да станем инициатори за въвеждането на банков данък. Обаче трябва да го направим координирано, защото отделни държави-членки вече въвеждат подобни данъци, а това създава заплаха за вътрешния ни пазар.

Ето защо, г-н член на Комисията Барние, искам силно да Ви насърча да използвате правото си на инициатива за координирано въвеждане на банков данък в Европа, като той ще се въведе съгласно едни и същи критерии във всички страни. По този въпрос, както и по въпроса за европейския надзор, Парламентът ще Ви подкрепи.

А относно данъка върху финансовите операции, това е чудесен случай, по който ще трябва здравата да се потрудите, за да влезе в дневния ред на Г-20. Но това, за което искам да Ви предупредя, е, че Европа не бива да върви сама. Знам, че колегата ми, г-н Schulz, желае да наложи подобен данък върху операциите в Европа, но недостатъците му превишават предимствата му, защото имаме работа с глобална система. Подобен данък ще доведе дотам, че операциите ще заобикалят Европа. Трябва следователно да насочим усилията си за въвеждане на успешен европейски банков данък и да продължим да действаме в контекста на Г-20.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, от името на групата S&D.(DE) Г-жо председател, г-н Рейндерс, г-н член на Комисията, поздравления за надзора. Парламентът работи упорито по въпроса, а и Вие също изпълнихте своята част, поради което и резултатите са така добри.

Трябва винаги да търсим нови задачи и, за съжаление, трябва да подчертая, че добрите резултати все още са далеч. Нека кажа само, че относно регламента за лицата, управляващи хедж фондове, все още сме далеч от успеха. Тук аз бих призовал двете страни — Съвета и Комисията — да се захванат здраво за работа. В края на краищата без вашите усилия от регламентите няма да има голяма полза. Имаме нужда от равни права за всички. Управителите извън Европейския съюз трябва винаги да са поставени в същите условия, както и техните европейски колеги. Иначе поставяме Европа в неизгодна позиция.

Целта ни не е да пратим целия отрасъл в затвора. Но, ако не постигнем съществени подобрения, с което да се попречи на черните овце да ограбват добре работещите предприятия, няма да имаме добър регламент. Искам да отправя следното предупреждение – не бива да си въобразявате, че ще постигнете лека победа, просто като настройвате едни членове на Парламента срещу други. Ако не успеете да въведете ефективен регламент, цяла Европа ще знае кой беше този, който застана на колене пред лобистите и това знание ще придаде на днешните разисквания съвсем различен характер.

Няколко думи за данъка върху финансовите операции. Моето виждане е диаметрално противоположно на това на групата на Европейската народна партия (Християндемократи). Европа очаква отговори. Отговорите ще трябва да дадете Вие. Не се връщайте от срещата на върха на Г-20, за да ни кажете: „За съжаление нищо не постигнахме, така че повече нищо не можем да направим“. Всъщност трябва да действаме в Европа, поради което следва да планираме и осъществим някои решителни мерки заедно с хората в Европа. По време на преговорите на срещата на върха на Г-20 помнете едно нещо. Нуждаем се от вашия отговор, в противен случай ще има ответна реакция на Европа.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, от името на групата ALDE.(FR) Г-жо председател, искам да благодаря на Комисията и белгийското председателство за съдействието за въвеждане на европейски финансов надзор.

Знам, сега си благодарим един на друг, но въпреки това искам да подчертая, че имахме късмет, че миналия декември Парламентът обърна внимание на факта, че докато държави-членки претендират, че искат да разрешат кризата с европейски решения, те са се възползвали от всевъзможни предпазни мрежи и защитни клаузи, за да са сигурни, че европейските органи категорично няма да могат да действат без междуправителствени споразумения. Считам, че тогава всички работихме добре заедно, но нека раздаваме похвали там, където са заслужени.

Като докладчик относно Съвета за системен риск искам особено да подчертая един изключително положителен момент. Г-н Барние често споменава радари и контролни кули, но всеки самолет си има и пилот и този пилот е председателят на Европейската централна банка, когото Парламентът силно желае да остане на поста си.

Но желая да изразя чувство на известно неудовлетворение по отношение на прекия надзор върху общоевропейските организации и преди всичко да Ви приканя във връзка с тях да продължите битката. В отрасловите текстове ние трябва да продължим – както четирите основни групи в Парламента се задължиха да правят – да предоставяме на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейски банков орган (ЕБО) правомощия спрямо тези институции, спрямо рейтинговите агенции. Теоретично, това вече се случва и ние очакваме Комисията да продължи своята работа и да я разпростре и върху клиринговите къщи и евентуално трансграничните групи. Предизвикателството в тази област беше просто: или имаме вътрешен пазар, подлежащ на регулиране и надзор от страна на ЕС, или се задоволяваме с хлабава координация, което би означавало увъртания — или пазарене (chipotage), както го наричаме при белгийското председателство — между страните.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-жо председател, първо, това наистина е важен момент за Европа, защото изглежда, че постигнахме споразумение относно надзора. Постигнахме доста, работейки заедно по въпроса. Искам да изразя своята благодарност към белгийското председателство, Комисията, г-н Барние и моите колеги от отделните групи. Наистина направихме огромна крачка напред, разобличавайки всички онези, които твърдяха, че Европа не може да постигне нищо повече. Напротив, ние трябва да въведем в действие строги регламенти за вътрешния пазар. Сега сме на правилния път.

Второ, Съветът Екофин вече взе някои важни решения във връзка с мониторинга на бюджетите на държавите-членки. Искам да благодаря на Комисията за напредъка. Вие представихте редица предложения. Сега очакваме още предложения относно макроикономическата координация. Предвид кризата това е крайно необходимо.

Но искам да обсъдим данъка върху финансовите операции. Това, което чухме досега от Комисията, е какофония от противоречиви сигнали. От една страна, г-н Барние и г-н Барозу за щастие подкрепят идеята за данък върху финансовите операции. В същото време г-н Шемета отхвърля предложението. Аз ви призовавам да решите този проблем по един колегиален начин. Вие трябва да говорите с един глас. Не е добре г-н Шемета да ни представя доклад, съдържащ резултати, които отдавна са отхвърлени от академичните кръгове.

Например, съществена информация можеше да се намери в проучването, поръчано от Европейския парламент на института „Брюгел“ (Bruegel Institute). То опровергава основните аргументи, приведени от г-н Шемета. Учудвам се, защо той не е тук. Той многократно е бил критикуван в Парламента по темата. Днес е денят, в който той трябва да се изправи лице в лице с разискването. Питам се също дали сега той ще трябва да остава след часовете – в края на краищата това е, което беше решено: неговата работа трябва да бъде преосмислена. Дали това ще стане като предложение от Комисията, инициатива, която те възнамеряват да представят, или просто ще е друг документ от проучване? Този наистина не е достатъчно добър. Не е добре и да се отлага повече решението на Съвета, докато Франция поеме председателството на Г-20. Това е неприемливо.

Впрочем централните страни, които отхвърлиха това предложение — Обединеното кралство, Швеция и Испания — също трябва да отговорят на някои въпроси. Вече е известно, че Обединеното кралство и Швеция няма да го подкрепят. Но Испания е член на еврогрупата. Страната се управлява от социалдемократи. Може би те трябва да опитат да установят повече съгласуваност между добрите позиции, които са приети в Парламента, и позициите, отстоявани в Съвета от испанското правителство.

Накрая, всичко, което мога да кажа, е, че аз бих желал по-голяма яснота от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) тук, в таза зала относно тяхната позиция. Вие току-що направихте крайно критични бележки относно данъка върху финансовите операции, макар голяма част от Вашата група да го подкрепя. Аз не съм убеден, че Вие фактически говорите от името на мнозинството от Вашата група. Ние се нуждаем от единни действия в създалата се ситуация, иначе нашите граждани ще станат цинични, ако приложим мерки за снижаване на разходите, от една страна, но нямаме приходи от облагане на дохода от капитал в Европа, от друга.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, от името на групата ECR.(EN) Г-жо председател, искам да започна с поздравление към белгийското председателство за преговорните му умения и към члена на Комисията Барние и неговия екип за откриването на решение по въпроса за надзора. Но искам да обърна вниманието към нерешените проблеми при финансовите операции на вчерашния Екофин.

Изглежда, че прекарвам доста от времето си в Парламента, приканвайки хората да правят изследвания, да изготвят оценки на въздействието и да провеждат проучвания. Съветът на Екофин се събра и направи точно това тази седмица. Вместо да се съсредоточи върху чисто политическите аспекти и спешно да вземе решения, заседанието на Съвета и докладът на члена на Комисията Шемета бяха базирани на факти и цифри. Добър пример за по-добри принципи на регулиране на практика. Когато обаче независима оценка твърди, че държава-членка е събирала едва малко повече от 70% от прихода, генериран от данъка върху финансовите операции (ДФО), би било нелепо да се твърди, че подобен данък трябва да се приложи на равнище ЕС, ако това въобще се случи.

Данъкът върху финансовите операции не означава лесни пари, както тиражните медии биха искали да вярваме. Не банките и финансовите посредници ще плащат данъка върху операциите. Това ще бъдат пенсионерите, разчитащи на пазарна възвращаемост, и компаниите от реалната икономика, заплащащи за всяка хедж операция. Време е да се признаят ограниченията на един твърде опростен ДФО и ако истинската ни цел е да е променим поведението на банките, без да разрушим нашите икономики, трябва да потърсим по-комплексно решение за облагане на финансовите дейности или да прибегнем към банков данък, както предлага Международният валутен фонд (МВФ).

Вместо да минираме процеса, като налагаме неприложими и нежелани данъци в целия ЕС, на които се противопоставят редица държави-членки, а не само моята, ние трябва да гледаме на това като на възможност за укрепване на слабите публични финанси на нашите държави-членки, да им позволим да използват парите по свое усмотрение и да попълнят резервите на хазната, изпразнени от спасяването на банки и управлението на кризата.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL.(PT) Екофин взе решение да се въведе европейски семестър, за да се осигури съгласуваност между европейската икономическа политика и националните бюджетни политики. Въпросът ми е следният: замислиха ли се въобще за демокрацията? Изцяло подкрепям координацията. Приемам целите по отношение на дефицита и бих искал да видя да се поставят подобни цели и относно създаването на работни места. Приемам корекции в националните бюджети, но бих предпочел санкциите да не бяха глупави и да не задълбочаваха проблема — следователно не съм изцяло против.

Това, което за мен е напълно неприемливо, е Брюксел да решава как държавите-членки ще изпълняват своите задължения, защото това означава експроприация на основните прерогативи на националните парламенти. Екофин получава нещо повече от правото на предварително одобрение, той ще установява насоките, които ще ръководят всеки национален бюджет. Чух г-н Рейндерс да казва: „Добре, но ние няма да навлизаме в подробности“. Благодаря за великодушието, но главният проблем е, че насоките ще важат за 27 правителства. От тези 27 правителства Германия винаги ще казва на Гърция какво трябва да прави, но никога обратното.

Госпожи и господа, членовете на националните парламенти не са празнина, която трябва да бъде запълнена. Членовете на националните парламенти не могат просто да бъдат лишени от свободата на избор относно техните бюджети, което е ключов политически избор.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, искам да започна с комплимент към Вас. Очевидно е, че Вие имате воля. Въпросът обаче е, позволено ли Ви е да имате воля? Относно процеса, който следвате с огромна решителност, настоятелно бих Ви призовал да изясните на гражданите смисъла, като обясните причината за този неуспех въпреки цялата проявена добра воля и защо постигнахме ограничен успех по отношение на четирите крайъгълни камъка с главно значение по проблема.

Очевидно е, че ние имаме нужда от яснота защо надзорът върху финансовите пазари в САЩ е по-строг и взискателен в редица основни области, отколкото това, което ние сега се опитваме да създадем. Нуждаем се също от ясни отговори относно това как възнамерявате да се справите с проблема с поведението на банките и каква степен на успех можем да очакваме там. Нуждаем се също от пояснения относно капитала. Какви са намеренията на Комисията? Тук има редица подробности, но как възнамерявате да гарантирате, че катастрофата няма да се повтори?

Като представител на малка държава-членка искам също да поставя един въпрос: Какво можем да направим, за да ограничим проблема с банките, които са твърде големи, за да фалират? В Австрия имаме ситуация с една банка – „Hypo Group Alpe Adria“, при което, ако бъде изискано предсрочно погасяване на кредитите, за австрийската държава дълговото бреме ще стане толкова високо, че ние ще се озовем в категорията на Гърция. Ще отправи ли Комисията предупреждение за това? Какво прави тя? Как възнамерява да предотврати превръщането на Австрия във втора Гърция за Европейския съюз?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE).(FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, преди всичко естествено искам да се присъединя към поздравленията за добрите резултати, постигнати в областта на надзора.

Както ни припомни г-жа Goulard, усилията на Парламента не са били напразни и през декември се случи нещо ново и уникално – беше обнародвано съобщение на четиримата координатори на основните групи, в което се казва, че Европа трябва да играе по-голяма роля в надзора. Благодарение на Вашия динамизъм, г-н Рейндерс, беше намерено едно добро решение. Комисията явно е работила здраво и аз приветствам програмата за финансовите услуги, която членът на Комисията Барние обяви пред нас.

Щастие е, че това стана, че беше постигнато това споразумение, защото финансовата благонадеждност на ЕС, неговата благонадеждност в очите на нашите съграждани, които от началото на кризата ни питат: „Какво прави ЕС? Какви конкретни резултати постигнахте?“, в крайна сметка е заложена на карта. Ние можем да им кажем, че мислим и работим по проблема, че провеждаме тристранни разговори и заседания, но това, което те искат, са резултати.

Благонадеждността на ЕС в очите на неговите международни партньори, особено САЩ, също е заложена на карта. Напоследък съм в контакт с представители на финансовия сектор на САЩ. В крайна сметка това, което ги безпокои относно ЕС, е впечатлението за правна неяснота: ние променяме регламенти, въвеждаме клаузи за преразглеждане и клаузи за прекратяване на действието. Ние не създаваме нищо трайно. Считам, че законодателството трябва да бъде окончателно, макар и подлежащо на изменения. Преди всичко не трябва да създаваме впечатление, че ще изменяме текстовете през следващите две или три години.

Г-жо председател, г-н Рейндерс, искам да помоля нещо от свое име. Днес следобед ще се състоят много важни тристранни разговори между члена на Комисията Барние и моите колеги за регулиране на хедж фондовете. Важното е бързо да намерим решение. Напълно съзнавам ангажимента от страна на белгийското председателство и Вашия личен ангажимент. Трябва да постигнем споразумение през следващите няколко седмици, така че следващия път, когато докладвате за работата на Екофин, да сте в състояние да кажете: „Беше постигнато споразумение за регулиране на хедж фондовете“. Ние очакваме това и знам, че и Вие очаквате същото. Сега трябва да направим последната крачка към намирането на правилното решение.

 
  
MPphoto
 

  Anni Podimata (S&D).(EL) Г-жо председател, членове на Комисията, вчерашното решение на Съвета Екофин и споразумението за нова ефективна система на финансов надзор, разбира се, са важни стъпки в посока към новото икономическо управление, което очакваме. Но днес ние се сблъскваме с голямо предизвикателство. Никой не може и не трябва да спира налагането на по-строга бюджетна дисциплина и по-строг надзор.

Предизвикателството е в изграждането на нов икономически модел, който отговаря на исканията на европейските граждани за пълна заетост и справедлив растеж. Следователно трябва да намерим баланс между бюджетната дисциплина и осигуряването на необходимите ресурси за устойчив растеж и пълна заетост чрез публични и частни инвестиции.

Също така трябва да се занимаем с макроикономическите баланси и конкурентните различия между държавите-членки, които неминуемо ще доведат до икономическо и социално неравенство. Преди всичко обаче имаме нужда от модел за по-справедливо разпределение на разходите за възстановяване, от фискална справедливост, като облагането на финансовите операции би могло да изиграе ролята на катализатор.

Европа може и трябва да играе водеща роля в тази насока. Тя направи това в борбата с изменението на климата чрез поемане на едностранни ангажименти. Тя може и трябва да поведе усилията за насърчаване на подобни регулации на международно равнище.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(EN) Г-жо председател, искам да благодаря на и да подкрепя Комисията и Съвета за работата им за осигуряване на адекватно осигуряване на средства от финансовия сектор.

Налице са обаче няколко проблема. Ние подкрепяме въвеждането на някакъв вид координирано равнище на стабилност и на финансиране, но що се отнася до данъка върху финансовите операции, ние говорим за напълно различен и доста по-сложен проблем.

Този данък като минимум би трябвало да бъде глобален, за да се предотврати неплащането му. Освен това данък върху всички операции може не само да се окаже технически неприложим, но и рискува да направи пазарите по-неустойчиви и по-слабо ликвидни.

Имам няколко въпроса относно данъците. Ако целта е да се генерират пари за глобални каузи, в чия каса ще отиват приходите и кой ще носи отговорността за разпределението на парите? За един данък с конкретна цел как въобще можем да знаем кога достатъчното е достатъчно? Накрая, ключовият въпрос е кой ще събира данъка – държавите-членки или ЕС? Ако ще е ЕС, чужд за своите граждани, как ние да се предпазим от постоянното нарастване на данъците? В реалния свят изглежда достатъчното никога не е достатъчно, когато става въпрос за нуждите на политиците от допълнителни средства.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR).(NL) Г-жо председател, позволете ми да приветствам г-н Рейндерс с добре дошъл. Надявам се, че нещата ще тръгнат в правилната посока. Що се отнася до налагането на банковия данък, аз по принцип не виждам никакъв проблем това да се направи. Просто се чудя как би трябвало това да се осъществи на практика. Тази идея ми напомня за автобус, на който всеки иска да се качи, но всеки иска автобусът да се движи в различна посока. По отношение на данъка върху финансовите операции мисля, че той е добър пример за лоша идея. Това по същество е вид европейски данък на Тобин. Макар че ние не го наричаме вече така, тъй като днес и самият г-н Tobin е против такъв данък. Той плаши и прогонва капитала, като Швеция е много добър пример в това отношение. Той повдига и въпроса относно това какво ще правим с постъпленията от този данък? Ще ги използваме ли, за да попълваме собствените си ресурси в Европейския съюз? Този въпрос неминуемо предизвиква разногласия, така че моят съвет към Вас, г-н Рейндерс, е: може би зад Вашия план стоят много добри намерения, но моля Ви – откажете се от него. Засега замразете тази идея или още по-добре – оставете я да отмре. Несъмнено ние не можем да действаме самостоятелно. Сега искам да обърна внимание на това, което каза г-н Schulz, въпреки че той вероятно не ме слуша в момента. Вчера той каза, че би желал да накара Европейската комисия да вземе инициативата в свои ръце по отношение на данъка върху финансовите операции. Той иска да изкара хората на улицата. Моят съвет е – не следвайте този път. Ние ще поемем инициативата на европейските граждани срещу този данък, защото ще се наложи именно обикновените хора да го плащат.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, г-н Рейндерс, имам пет забележки. Първо, трябва да споделя, че е жалко такова важно заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, като това вчера, да се провежда по същото време, когато председателят на Комисията изнася реч относно състоянието на Европейския съюз. Очаквах да има по-добра координация. Ако искаме да вървим в една посока, трябва да сме наясно с темите и ключовите факти, засягащи Европейския съюз; трябва да координираме усилията си, да се вслушваме един в друг и да разговаряме помежду си. Едновременното провеждане на двете събития е абсолютно недопустимо и е в ущърб и на двете.

Вторият проблем, който искам да спомена, е надзорът. Аз бих желал да благодаря на председателството на Съвета, на члена на Комисията и на Парламента. Ако Парламентът не беше приел решение по този въпрос през юли, нямаше да бъде постигнат никакъв напредък през лятото и ние нямаше да имаме ефективен надзор. Ако Парламентът не беше приел решение по този въпрос през юли, председателят на Европейската централна банка нямаше да оглави органа за надзор на макроравнище. Решаването на тези въпроси беше ускорено благодарение на активното сътрудничество на Парламента и белгийското председателство с подкрепата на Комисията. Аз бих искал сърдечно да ви благодаря за всичко това.

Третият въпрос е свързан с европеизацията на изготвянето на бюджета. Трябва да осъзнаем, че вторият стълб на паричния съюз ще проработи, единствено ако целта ни е икономически и социален съюз и европеизиране на бюджетната и данъчната политика като първа стъпка в тази посока, вместо простото им координиране.

На четвърто място, въпреки че имаме нужда от налагането на данък върху банките, той не трябва да се превръща в бездънна яма. Той следва да е европейски ориентиран и предназначен за европейски цели, като трябва да се създаде Европейски паричен фонд.

Петият въпрос се отнася до данъка върху финансовите операции. Досега колегите, които го подкрепят, както и онези, които са против него, би трябвало да се чувстват сякаш тъпчат на едно и също място без никаква полза. Г-н Рейндерс, Вие преди малко казахте, че това е първото сериозно разискване по проблема. Ние обаче го обсъждаме цяла година. Задавахме въпроси. Приемахме резолюции. Първоначално се опитвахте да прехвърлите отговорността на Г-20, после – на Комисията, а накрая – на държавите-членки. Настояваме за отговор на тези пет въпроса. На каква основа ще се гради оценката? Какъв процент ще е данъкът? Кой ще го налага? Кой ще взема парите от него и за какво? Представете ни проект, тогава можем да обсъдим в подробности проблема и накрая да намерим практическо решение.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D).(PT) Г-жо председател, г-н член на Комисията, координирането на усилията за създаване на европейски семестър, който се обсъждаше вчера на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси, е сама по себе си положителна стъпка, но това е само част от общата картина. Приоритети трябва да бъдат растежът и заетостта, както и осъществяването на Пакта за стабилност и растеж. От решаващо значение е създаването на Европейски паричен фонд. Държавният дълг трябва да бъде управляван наред със спазването на другите задължения за участие в еврозоната. Жизненоважно е развитието на този проект да не тръгне по опасния път на санкциите и аз разчитам на члена на Комисията Барние и на неговия опит да направлява Комисията в това отношение.

На второ място, искам също сърдечно да го поздравя за свършената работа в областта на финансовия надзор. Считам, че г-н Барние, по-специално заедно с Парламента и белгийското председателство, успяха да постигнат добро споразумение, което заслужава нашето внимание и защитава интересите на европейското общество. Надеждата ми е, че липсващият дневен ред ще следва същата методология и ние ще постигнем същия успех.

На трето място, бих желала да кажа, че силно се надявам, когато става дума за банковата криза, и по-специално за системните и презграничните банки, известното подобряване да спомогне за консолидирането на европейската позиция.

Накрая, г-н член на Комисията, от съществено значение е да преразгледаме дневния ред за Г-20, особено ако не искаме да се откажем от борбата с измамите, избягването на данъци и данъчните убежища и ако искаме ефективен и по-решителен принос от страна на банките и финансовите услуги...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR).(EN) Г-жо председател, приветствам споразумението за надзорната структура. Знам, че на колегите не им беше лесно да стигнат до споразумение. Налагаше се деликатно балансиране между защитата на пазарите от презгранични рискове и едновременно с това запазване на отговорностите на националните правителства.

Съвсем правилно членът на Комисията характеризира това споразумение просто като първата стъпка. С нетърпение очаквам да работя с Комисията, за да гарантираме, че бъдещите стъпки няма да нарушат крехкото равновесие.

По принцип не е добре държавите-членки да договарят международни стандарти и после да не ги изпълняват във вътрешен план. Надявам се, че това споразумение ще гарантира, че ние ще спазваме международните правила.

По време на разискването много от моите колеги казаха, че е важно председателят на ЕЦБ да оглавява и Европейския съвет за системен риск. Обещахме да се вслушваме в думите му, когато ни предупреждава за рисковете. Вчера той предупреди Съвета относно риска, свързан с данъка върху финансовите операции, и каза, че той може да бъде гибелен за Европа. Нека не забравяме, че ние като политици държим на обещанието си и действително се вслушваме в думите на председателя на ЕЦБ, както вече заявихме.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Г-жо председател, г-н министър, г-н член на Комисията, госпожи и господа, както отбелязаха моите колеги – преди малко г-н Gauzès и вчера по време на разискването относно състоянието на Европейския съюз – ние се нуждаем от повече Европа.

Повече Европа за реализирането на растеж и заетост, за регулирането на пазарите и намаляването на неравенството. Това е твърдението на председателя на нашата група, г-н Daul, което аз напълно подкрепям. Считам, че държавите-членки са осъзнали в крайна сметка, че трябва да бъдем по-смели в икономическата и бюджетната област. По-смели, но най-вече отговорни: националните протекционистки ответни реакции са рецепта за катастрофа.

Имаме нужда от по-силен финансов надзор на европейско равнище; споразумението със Съвета относно пакета за финансов надзор, по който ще гласуваме по време на следващата пленарна сесия, е чудесна новина в това отношение.

Наред с надзора над системата обаче трябва да въведем действителна координация на бюджетната и икономическата политика. Трябва да създадем бюджетен и икономически федерализъм. Общата ни валутна политика в съчетание с независими бюджетни политики ни парализира. Считам, че началото на федерализма е положено с новия европейски семестър, който изисква държавите-членки да представят на Съвета за становище бюджетните си стратегии всяка година преди лятото.

От друга страна обаче, както често се случва на равнище Европейски съюз, това, което се реализира на практика, ще определя правилата в много по-голяма степен, отколкото текстовете. По мое мнение координацията трябва да е повече от формално упражнение и да води до истинска обща стратегия за нашата икономическа, индустриална и социална политика. Съжалявам, че националните парламенти и Европейският парламент все още не са напълно ангажирани с процеса на координиране.

Г-н министър, като представител на Съвета аз се обръщам по-специално към Вас: парламентите като бюджетни органи трябва да играят съществена роля за формирането на европейската икономическа политика, тъй като това е единственият начин за гарантиране на нейната ефективност и легитимност.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Г-жо председател, искам да поздравя председателството за единодушното одобряване от Съвета на компромиса, постигнат с Парламента и Комисията, относно пакета за надзора.

Работихме с испанското и белгийското председателство и успяхме да изпълним задачата си посредством амбициозен компромис, който поставя солидна основа за финансова реформа и поставя крайъгълен камък в процеса на интегриране на Европейския съюз.

Приемането на европейския семестър от следващата година е също много положителна стъпка, въпреки че тя включва много повече неща наред с графика на дейностите: тя изисква значителна подкрепа и парламентарно измерение.

Налагат се по-големи реформи на икономическото управление. Необходимо е да се мобилизира неизползваният капацитет за икономически растеж и да се изгради социалният и икономически Европейски съюз, от който се нуждаем.

Ние също така имаме нужда от съгласувана, устойчива и надеждна система за предотвратяване, управление и разрешаване на кризи в Европа. Тя следва да съответства на икономическото възстановяване, да предвижда прояви на недобросъвестност, да отчита допълнителната тежест на финансовите реформи и да избягва деформациите на вътрешния пазар. Трябва да координираме действията си във вътрешен план, за да можем да представим всичко това пред Г-20.

Приключвам. Що се отнася до данъка върху финансовите операции, ние очакваме съобщение от Комисията, което вероятно ще вземе предвид данъка върху финансовите дейности. Рискът тук е свързан с борбата срещу несигурността, справедливото разпределение на финансовото бреме, смекчаването на влиянието на кризата върху публичните финанси, откриването на нови ресурси за Европейския съюз и приноса за Целите на хилядолетието за развитие. Ако искаме да сме фактор в световен мащаб, не можем да действаме разединено.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D).(EN) Г-жо председател, аз бих желал да благодаря сърдечно на г-н Рейндерс и г-н Барние за подкрепата им по надзорния пакет, работата по който на моменти напомняше на опит да се прекара варено яйце през цедка, но накрая успяхме да преодолеем всички препятствия. Надявам се, че работата ни по „Платежоспособност II“ и мерките по изпълнението й ще бъдат по-продуктивни и много по-стегнати. Надявам се това да бъде така.

Има много положителни аспекти, които днес вече бяха посочени, както и много отрицателни, но искам да изразя съгласието си с осъществения досега напредък и целите, които трябва да следваме. Европа обаче, а не само еврозоната, следва да се каже, има нужда от регулации, насочени към повишаване на резултатите, както и от защитни мерки.

Имам чувството, че нациите бяха накарани да се чувстват като ненужни и на това трябва да се сложи край. Това е самоубийствено за Европейския съюз като цяло. Международният дневен ред е от ключово значение. Европейският съюз трябва да играе съществена и решаваща роля за установяването на световните стандарти.

Проблемът е, че ако ние считаме, че установяването на стандарти само в Европа е достатъчно, ние ще допуснем сериозна грешка. Ето защо поздравявам члена на Комисията Барние за бележката му относно сравнителна таблица за регулаторните постижения на Европейския съюз и САЩ. Моят офис вече е съставил такава таблица. С голямо удоволствие ще Ви я предоставя, г-н член на Комисията. Надявам се, че тя ще е полезна за Вас.

Накрая искам да попитам: докъде сме стигнали с Трансатлантическия икономически съвет, регулаторния диалог на високо равнище? Какви са очакванията ни за бъдещето? Пред нас стоят проблеми, които не можем да решаваме самостоятелно.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D).(FR) Г-жо председател, госпожи и господа, вчера Съветът по икономически и финансови въпроси одобри принципа на европейския семестър. Като федералист мога само да приветствам постигнатия напредък. Координацията на бюджетната политика обаче е едно нещо, а дефинирането на съдържанието й е друго. Ето защо засилването на действието на Пакта за стабилност и растеж е сериозна грешка.

Първите последици от строгите ограничения, наложени догматично на цяла Европа, вече се усещат. Испания и Ирландия изпитват все повече трудности, като проучването на Маркит, публикувано в края на август, показва, че строгите ограничения са причина за стагнацията на европейския растеж, а не след дълго – и на германския растеж.

Серията ограничителни мерки, очертани в дневния ред на следващото неофициално заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, е още по-сериозна. Налагането на автоматични финансови санкции на държавите, които вече изпитват бюджетни проблеми, е безотговорно. То неизбежно ще подклажда критиките във всички държави-членки по отношение на националните вноски в бюджета на ЕС.

Два и половина милиона граждани изразиха за първи път протеста си срещу пакета ограничителни мерки по улиците на Франция вчера. Вместо да се запазват мрежите за социална защита и да се постига социална хармония в Европейския съюз, която е необходима за възстановяването, Съветът и Комисията ги разрушават. Дали те измерват влиянието на тези решения само с нарастващото равнище на евроскептицизъм сред гражданите?

В интерес на европейската интеграция и гражданите, в името на които тя съществува, трябва да се осъзнае, госпожи и господа, че засилването на действието на Пакта за стабилност и растеж е икономическа грешка. Това е също така и сериозна политическа грешка.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE).(PL) Изключително съм удовлетворен от компромиса относно създаването на система за финансов надзор. Европейските пазари действително се нуждаят от тези механизми. Това, което ме изпълва с огромно удовлетворение, е акцентът, който се поставя върху ролята на Европейската централна банка. Считам, че ние имаме по-голяма сигурност съгласно новите договорки. Опитът на Европейската централна банка ни позволява да гледаме с оптимизъм на бъдещето, а създаването на Европейската система на органите за финансов надзор трябва да се разглежда като стъпка в правилната посока. Ние не на шега започнахме координация на политиката на разходите и не се интересуваме единствено от събиране на данъци в Европа. Системата на отчитане ще бъде много важна. Моля, не забравяйте, че националните правителства, които вземат решенията и се задължават да спазват правилата за бюджетен дефицит, не са единственият орган, упълномощен да изразходва средствата в държавата.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). (RO) Необходимо е да се реформира не само Пактът за стабилност и растеж, но и икономическият и социален модел като цяло.

Икономическият и социален модел, който е присъща характеристика на Европейския съюз, изглежда несъстоятелен в момента. Първоначално разглеждан като движеща сила за икономическия растеж, както и за социалната защита, той не успя да оправдае очакванията. Десет процента от европейците нямат работа, а някои държави-членки все още са в дълбока рецесия.

От друга страна, наблюдаваме недостатъци, свързани с контролирането на икономическите потоци в Европейския съюз, което ясно пролича по време на икономическата криза. Това превръща в необходимост макроикономическия надзор на икономиките в Европа, особено предвид факта, че те са тясно свързани чрез единния пазар и единната валута.

Ето защо приветствам заключенията на Екофин относно създаването на основа за финансов надзор на макроравнище в Европейския съюз с помощта на Европейския съвет за системен риск и органите за надзор на банките, застрахователните дружества и ценните книжа, без да споменавам наблюдението на националните бюджети в рамките на европейския семестър.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Г-жо председател, решенията, които вчера прие Съветът по икономически и финансови въпроси, са неприемливи. Докато спекулантите продължават да си осигуряват скандални заплати и ефективното облагане с данък на финансовите операции остава имагинерно, а данъчните убежища процъфтяват, те използват възможността, предоставена им от кризата, за да започнат най-голямата атака срещу демокрацията досега. Те се опитват да превърнат членовете на националните парламенти в европейски кукли на конци, за да подложат националните бюджети на предварителна проверка от страна на лидерите в Европа, като че ли чисто условният характер на Пакта за стабилност и растеж и неговите нерационални критерии не са достатъчни.

Така наречената „икономическа координация “, заложена в Договорите, не може да оправдае това погазване на суверенитета на държавите-членки както на европейско, така и на национално равнище през настоящия труден период от икономическото им и социално развитие. Те отидоха твърде далеч в защитата на интересите на икономическите и финансовите групи, а това ще има сериозни последствия за живеещите в бедност на територията на Европейския съюз. Поради тези причини ние протестираме и сме убедени, че борбата на работниците и народите в Европейския съюз ще се засилва.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Г-жо председател, благодаря Ви за изказването. Само преди няколко години в Европа господстваше доктрината на крайния либерализъм, която проповядваше, че политиката само пречи на функционирането на пазарите и че те решават всичко.

Сега сме в ситуация, когато политиката е важна. Тя решава проблемите и е много важно, че ние сега осъществихме напредък в областта на финансовия надзор. От съществено значение е деформациите на бюджетната статистика, които досега наблюдавахме, да станат прозрачни. Всичко е прозрачно и считам, че прозрачността е ключова дума в реформата.

Казаното от Шуман в самото начало изглежда е вярно: Европейският съюз ще се развива в резултат на кризите. Той печели доверие най-вече на основата на реалните резултати и на нищо друго. Ние сега предприемаме тези съвсем реални стъпки.

 
  
MPphoto
 

  Мишел Барние, член на Комисията.(FR) Г-жо председател, искам да благодаря на всички оратори за изказванията, посветени на колективния резултат, постигнат в областта на надзора.

Бих желал отново да се върна към това, което току-що каза г-жа Ferreira относно нашите граждани, които са буквално разтърсени от финансовата, икономическата и социалната криза, без да забравяме кризата с храните и околната среда. Считам, че трябва да покажем на нашите граждани, че си вземаме поука от кризата, защото те са хората, които ви избират, и ние се отчитаме пред тях. Именно това направихме току-що по отношение на надзора, ние просто трябва да информираме и да обясняваме нещата, което вече започнахме да правим. Тук се сещам за доклада на г-жа McCarthy относно Директивата за капиталови изисквания III и възнагражденията. Считам, че когато става дума за проблемите, които шокират, разклащат доверието и пряко засягат нашите граждани и избраните представители, ние, Парламентът, Съветът и Комисията, трябва да покажем, че реагираме на равнище Европейски съюз и реакциите ни са конкретни в зависимост от проблемите.

Що се отнася до данъка върху финансовите операции, членът на Комисията Шемета изпълни много важна и полезна задача, като анализира различните възможности и последствия от налагането на такъв данък, ако той се прилага единствено на регионална основа. Считам, че това е съществена задача. На г-н Giegold ще кажа, че на срещата на Г-20 в Торонто председателят на Комисията зае ясна позиция от наше име в полза на справедливото и адекватно налагане на данък върху финансовите услуги. Ние ще потвърдим позицията му през октомври. Ето защо няма да се наложи Вие да чакате много дълго, г-н Karas. Искам също да кажа на г-жа Figueiredo, че това разискване продължава. Не е добре да действаме на своя глава. Трябва да убедим хората в Европа и, както г-н Рейндерс може да обясни по-добре от мен, има да се извърви все още дълъг път до равнище ЕС-27, ужасно дълъг път. Освен това и другите региони в света също трябва да бъдат убедени.

Аз, подобно на г-жа Wortmann-Kool, г-жа Swinburne и г-жа Ford, считам, че за да бъде този данък действително ефективен, той трябва да се прилага на възможно най-широка основа. Ето защо трябва да убедим и другите региони в света.

Когато говоря за света, искам да кажа няколко думи за глобалното управление. Мога да потвърдя пред г-н Skinner, че ние ще подготвим сравнителната таблица. Нещо повече, след като тя се направи за САЩ и Европейския съюз, аз считам, че обхватът й може да се разшири, включвайки и други региони в света, както споменах преди малко: Китай, Индия, Бразилия, а също и Африка, която трябва да даде своя принос и е засегната в много голяма степен. Поради това трябва да се уверя, че използвам цялата информация, на която се позовава г-н Skinner. По отношение на управлението, за което говориха г-жа Podimata, а също и г-н Martin, ние все още нямаме еднакви методи или еднакво законодателство, защото нашите икономики са много различни. Г-н Martin цитира известната стратегия на Волкер: „твърде големи, за да бъдат оставени да фалират“. Нашият анализ в Европа е по-различен: всяка банка независимо от нейния размер и обсег на дейност трябва да бъде обект на силен външен и вътрешен надзор и добро управление, а разнородните й дейности не бива непременно да бъдат ограничавани.

Парламентът очевидно играе съществена роля по отношение на надзора. Г-жа Goulard спомена работата, свършена по ваше разпореждане, за подобряване на надеждността на агенциите. Г-н Nitras се позова на ключовата роля на Европейската централна банка, чийто председател ще заеме за първи път ръководното място на Европейския съвет за системен риск със задачата да гарантира надеждността на институцията. Г-н Karas също спомена, че благодарение на вас и на оригиналното и нестандартно решение, което взехте през юли, да отложите гласуването на първо четене за есента, ние имахме време да убедим Съвета и да постигнем напредък. Аз не съм забравил всичко това и бих желал отново да ви благодаря.

Желая да завърша, напомняйки, както каза и г-жа Auconie, че се нуждаем от повече Европа. Моля, позволете ми да изразя убедеността си, госпожи и господа, че ние трябва да регулираме. Трябва да упражняваме надзор и да си извлечем поуките от кризата. Трябва да подобрим публичните финанси, защото днешните дългове представляват данъци за бъдещите поколения. Ние трябва да имаме управление. Аз ще приключа с няколко думи по този проблем.

Не е достатъчно да имаме управление. Ние трябва също така да подкрепяме един икономически проект. Именно това твърдеше пред вас вчера председателят Барозу много убедително и именно това ще следваме. Това е също така контекстът, в който трябва да тълкувате предложенията, които направихме през есента чрез Акта за единния пазар с цел подобряване функционирането на вътрешния пазар и гарантиране на растеж от 1% или 2%, който Европа би могла да постигне, ако вътрешният пазар функционираше по-добре.

Ще приключа с координацията на икономическата политика, която много от вас споменаха. Искам да ви напомня, че в края на този месец членът на Комисията Рен и председателят Барозу ще представят няколко изключително добри предложения в областта на управлението. Що се отнася до европейския семестър, за който говориха г-н Portas, г-н Giegold, г-н Karas, г-н Sánchez Presedo, г-н Cutaş и г-жа Auconie, вие очевидно имате политическата воля да подкрепите новия метод за координация, радарни екрани, оценки на моментното състояние в реално време, проактивни действия по отношение на правителствата, като в същото време се зачитат, г-жо председател, прерогативите и суверенитета на националните парламенти.

Считам, че това е много важно. Аз бях член на френския парламент и сенатор в течение на 20 години и бих се чувствал много щастлив, ако гласувайки бюджета на страната, ми се предоставяше независим и обективен преглед на всичко, което се случваше в другите държави, на начина, по който те постигат – понякога самостоятелно и използвайки различни методи – същите съвместно договорени цели и възприети практики.

Ето защо искам да знаете, че що се отнася до проблемите, свързани с координацията и управлението, Комисията действително притежава политическата воля, а вратата на члена на Комисията Рен винаги е отворена.

 
  
MPphoto
 

  Дидие Рейндерс, действащ председател на Съвета.(FR) Г-жо председател, госпожи и господа, на първо място, искам да изкажа благодарности на Вас и на всички оратори, които изказаха одобрението си за споразумението относно финансовия надзор. Както казаха много оратори, то е резултат от съвместните усилия на Парламента – особено докладчиците – Комисията и Съвета.

Както казах преди малко, ние сме в началото на процеса и за да покажем, че надзорът наистина представлява допълнителна ценност и вероятно е първата поука, извлечена от финансовата криза, ние първо трябва да се уверим, че хората, които ще отговарят за надзора, са подбрани максимално обективно – считам, че и приетите процедури също следва да отговарят на тези критерии – а след това, ако искаме, каквото е желанието на много хора в залата, да осъществим напредък при надзора, който да става все по-европейски по своя обхват, ние трябва да покажем неговата ефективност в различни области. Ние ще можем да постигнем допълнителен напредък, като просто покажем ефективността на надзора на европейско равнище. Въпреки всичко аз ще повторя: създаването на новата структура е вероятно първата и най-важната поука, произтичаща от финансовата криза. Сега от нас зависи да я накараме да функционира максимално ефективно и постепенно да укрепим, нека кажа отново, стъпка по стъпка, истински европейския характер на новия надзор.

Втората бележка, която искам да направя – г-н Gauzès спомена това преди малко – е, че днес следобед ние отново ще работим в тристранен диалог; ще обсъждаме допълнително инвестиционните фондове. Считам, че всеки един от нас трябва да е активен и да изрази съгласието си по време на същия процес, който ние току-що успешно осъществихме в областта на финансовия надзор. Вярно е, че все още има известно забавяне в рамките на Съвета, а в Парламента текат разисквания по някои аспекти, свързани с промени в инвестиционните фондове, но това е проблем, по който трябва да осъществим напредък.

Смятам, че съвместно с члена на Комисията Барние, ние наистина искаме да определим кратък срок за влизане в сила на новите текстове. Що се отнася до инвестиционните фондове – ние ще се опитаме да осъществим напредък, започвайки днес следобед –трябва да приемем същия подход и да се опитаме да установим рамка на европейско равнище, която действително защитава гражданите и потребителите по отношение на някои продукти и дейности, които се развиват в Европа.

Искам само да кажа, че за да оценим как напредва работата в областта на регулирането и надзора, членът на Комисията Барние обяви намерението си по време на неофициалната среща на Съвета по икономически и финансови въпроси да направи сравнение, ако е възможно, между случващото се от двете страни на Атлантическия океан. Бих желал да потвърдя пред вас, че аз имам намерение да поканя председателя на комисията по икономически и парични въпроси по време на неофициалната среща на Съвета по икономически и финансови въпроси да разгледа този въпрос и да подложи на разискване напредъка на работата, в която участват не само Съветът и Комисията, но и Парламентът. Ето защо в края на настоящия месец ще имаме възможност да обсъдим проблема и с Парламента. От съществено значение е да осъзнаем промените, които и ние правим от тази страна на Атлантическия океан.

Третият въпрос, който искам да обсъдим, е облагането с данък на финансовите операции – тъй като не искам да разглеждам отново фондовете за преобразуване на проблемни банки; г-н Барние ще представи, както той обяви, някои конкретни предложения през следващите няколко седмици. Що се отнася до облагането с данък на финансовите операции, преди около 10 години аз се опитах по време на предишното белгийско председателство на Съвета просто да подложа въпроса за разискване. Ние не можахме да го разискваме. По този въпрос имаше действително единодушие сред белгийците. Това беше единственият въпрос, по който постигнахме единодушие. Тогава разискването наистина не се състоя. Наясно съм, че бяха отправени редица енергични искания за конкретни предложения относно процентите, данъчната основа и използването на постъпленията. Може би ние би следвало да изчакаме да се появят идеи в няколко държави-членки, така че действително да започнем разискване по практическата уредба.

Това, което няма да направим, като част от нашата подготовка за Г-20, е да прехвърлим проблема обратно на Г-20. Ние по-скоро ще се опитаме и ще открием редица партньори, които действително съществуват и с които можем да вървим в една и съща посока. Аз обаче бих подчертал, че разискването ще протича активно. То вече започна на срещата на Съвета по икономически и финансови въпроси. Ние ще го възобновим в края на месеца на неофициалната среща на Екофин и аз наистина много бих желал да постигнем напредък, включително по въпроса за разпределянето на средствата.

Нека не допускаме грешки: целта не е да преодолеем кризите, като използваме този данък. Целта е може би, както отбелязаха много оратори, да се преборим със спекулациите. Тя също така е да освободим средства, като ние вече ги използваме три или четири пъти: първо, за да се борим с изменението на климата; второ, да осигурим помощи за развитие; и трето, да запълним дупките в бюджетите. Това разискване няма да е лесно и аз съзнавам, че ние сме твърде далеч от постигането на споразумение по темата.

Аз бих желал да завърша, г-жо председател, с бюджетната консолидация. Нека не допускаме грешки: европейският семестър е просто първият етап. Ще има и други и ние ще обсъждаме санкциите. Току-що приетата политика предполага като начало да обсъдим тези механизми с държавите-членки от еврозоната и после може би да видим как те могат да се разширят в съответствие с действащите разпоредби на Договорите, за да се включат и държавите-членки, които са извън еврозоната.

Разбира се, идеята е да се стремим към макроикономическо сближаване и бюджетна консолидация, но аз искам да ви напомня, че пактът, който определя правилата в бюджетната сфера, е Пактът за стабилност и растеж и че всъщност няма да пренебрегнем обсъждането на растежа, заетостта и социалната и екологичната политика в Европа.

Цялостното обсъждане на бюджета не е просто обсъждане на начина, по който да възстановим равновесието в нашите държави. То ще ни помогне да разберем кой аспект от бюджетите ни ще ни позволи да постигнем не само равновесие, но и растеж, създаване на работни места, развитие на социалните политики и активно участие, подчертавам думата „активно“, в борбата срещу изменението на климата.

Ние ще се опитаме и ще направим всичко това. Очевидно белгийското председателство е готово да осъществи напредък по всички тези въпроси и както току-що казах, ние ще свършим същата работа още веднъж днес следобед по отношение на инвестиционните фондове.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), в писмена форма. – (PT) Вчера Съветът по икономически и финансови въпроси прие две правилни решения, които са в унисон с виждането, което се споделя в продължение на месеци от мнозинството в Парламента. Първото решение е свързано с пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система, осъществяван от Европейския съвет за системен риск, наред с пруденциалния надзор на микроравнище върху банките, застрахователните дружества и пенсионните фондове, както и контролът над инвестициите в недвижима собственост. Второто решение касае европейския семестър като процес на координиране на европейската икономическа политика. Подобно на предварителния сравнителен анализ на съставянето на бюджетите в държавите-членки, европейският семестър трябва да се разглежда не като накърняване на националната бюджетна автономност, а като начин за обсъждане на едно по-широко виждане за икономиката. Това се прави не само от финансова гледна точка, а по-специално чрез включване на заетостта и политиката на социалното приобщаване. Ние споделяме това по-широко виждане и бихме желали то да се доразвие през следващите етапи на икономическото управление.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), в писмена форма.(DE) Новите регулации на вътрешния финансов пазар следва да бъдат приветствани, защото те означават подобрения и по-голяма сигурност за инвеститорите. Финансовите пазари функционират на трансгранична основа от десетилетия, поради което самите финансови органи трябва най-накрая да започнат да работят на трансгранична основа. Изпълнението на тези решения обаче изисква националните органи да се откажат от някои от компетенциите си и на практика да ги прехвърлят на институциите на Общността. Това обаче е едно от ключовите условия за създаването на пълноценно функциониращ вътрешен пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Обсъждането на изявленията на председателя на Комисията и на Съвета относно решенията на Съвета по икономически и финансови въпроси доказва, че истинското политическо лице на капитала се разкрива в стратегическия избор на монополите при прехвърлянето на бремето на капиталистическата криза върху работническата класа и обикновените хора. Внасянето на фалшив оптимизъм противоречи на данните на Комисията, които сочат, че капиталистическото възстановяване е слабо, нестабилно и несигурно. Ето защо бруталната антиработническа атака се засилва с допълнителни средства и механизми: т. нар. „засилено икономическо управление“ европейски семестър за по-стриктно спазване от страна на държавите-членки на Пакта за стабилност и растеж, по-бързо и по-ефективно насърчаване на антинародната стратегия ЕС 2020, промени в бюджета на Европейския съюз и внимателно наблюдение на бюджетите на държавите-членки за осигуряване на единното прилагане на драстичните съкращения в социалните разходи. Абсурдните планове за създаването на европейски органи за предполагаем контрол на кредитирането и за облагане на банките и фондовите борси са празни приказки за заблуда на работническото движение и засилват съпротивата на народа. Тези планове доказват отново, че войната срещу трудовата класа, подета в Гърция от правителството на ПАСОК и Европейския съюз, както и от другите партии на капитала, не се отнася само за Гърция; тя е стратегическият избор на капитала за целия Европейски съюз.

 
Правна информация - Политика за поверителност