Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0211(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0230/2010

Внесени текстове :

A7-0230/2010

Разисквания :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Гласувания :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0308

Разисквания
Сряда, 8 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

4. Защита на животните, използвани за научни цели (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е препоръката за второ четене от комисията по земеделие и развитие на селските райони относно защитата на животните, използвани за научни цели (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)) (Докладчик: г-жа Jeggle) (A7-0230/2010).

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, докладчик.(DE) Г-жо председател, г-н Дали, госпожи и господа, след почти две години интензивни обсъждания постигнахме споразумение със Съвета и Комисията относно директива относно защитата на животните, използвани за научни цели. Постигнахме забележителен баланс между интересите на хуманното отношение към животните и тези на научните изследвания.

Поради тази причина бих искала да изразя своята благодарност на всички участващи страни за отличното им сътрудничество в областта. Също така бих искала да благодаря на бившия ни колега, Neil Parish, който успя да установи добра начална позиция за Парламента по време на първото четене през май миналата година. Бих искала да благодаря на всички докладчици в сянка и на представителите на Комисията и на шведското и испанското председателство. Не на последно място, искам също така да благодаря на персонала на политическите групи и на секретариата на комисията. Всички ние направихме всичко по силите си, за да постигнем този компромис.

В сравнение с действащата директива, която е от 1986 г., новата директива относно експериментите с животни представлява квантов скок в хуманното отношение към животните. Медицински изследвания, в които се използват животни, все още ще бъдат възможни, ако не съществуват алтернативи, но ще бъдат предмет на много строги правила. Принципите зад новата директива следва да заместят и намалят изпитванията с животни и да подобрят хуманното отношение към животните. Директивата определя всеобхватни правила за защита и критерии за контрол, за да се подобри хуманното отношение. Чрез въвеждане на задължението за извършване на етична оценка, която включва анализ на вредите и ползите, и процеса на разрешаване на проекти, и чрез стандартизиране и гарантиране на компетентността на лицата, които работят с животни, ние поставяме нови и основни крайъгълни камъни.

Опити, в които се използват животни, не могат да бъдат извършвани без предварително разрешение. Това включва оценка на проекта въз основа на етични съображения. Трябва да се извършват подробни оценки, за да се определи дали е необходимо да се извърши специфичен опит с животни, дали той може да се замести с алтернативна процедура и дали са взети предвид всички изисквания за хуманно отношение към животните, свързани с тежкия характер на изпитването. Когато е възможно, изследователите трябва да избягват причиняването на стрес, страдание и болка на животните.

В допълнение, по настояване на делегацията от Парламента, успяхме да призовем за много строг контрол и система за проверка. Компетентният орган ще приспособи честотата на проверките, които включват необявени проверки на място, за да се достигне очакваното равнище на риск. Уверена съм, че успяхме да намерим баланс между високите равнища на хуманно отношение към животните и възможността да продължат да се извършват научни изследвания в Европа. Балансът взема предвид изискванията за научни изследвания във връзка с човешкото достойнство и здраве, не пренебрегва законните интереси на болни лица и въвежда квантово подобрение в хуманното отношение към животните в сравнение с определения стандарт през 1986 г.

В тристранните преговори постигнахме компромис, който беше приет на 3 юни 2010 г. Госпожи и господа, ще ви помоля да подкрепите този компромис и да отхвърлите всички предложени изменения.

 
  
MPphoto
 

  Джон Дали, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, първо, бих искал да изразя разочарованието на члена на Комисията Поточник от невъзможността да присъства днес тук. Понастоящем той е в Гент, където участва в неофициална среща на министрите относно позицията на ЕС за десетото заседание на Конференцията на страните (COP 10) по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, което ще се проведе през октомври в Нагоя.

Искам да благодаря на Парламента, и по-специално на докладчиците, Elisabeth Jeggle и бившия член на ЕП, Neil Parish, докладчиците в сянка и всички онези, които са работили еднакво усърдно при изготвянето на този много важен законодателен акт. Радвам се, че имам възможността да отбележа отличното сътрудничество между Парламента, Съвета и Комисията.

Преговорите между институциите и консултациите преди и по време на процедурата на съвместно вземане на решение се оказаха сравнително трудни, тъй като разнообразните и често силно различните становища и потребности на държавите-членки, промишленост, академични среди и защитници на хуманното отношение към животните трябваше да бъдат взети предвид и отразени доколкото е възможно в текста. Считам, че резултатът представлява справедлив и изпълним законодателен акт, който успешно постига баланс между насърчаване на научните изследвания и конкурентоспособността в Европа и също така гарантиране, че се отдава необходимото внимание на хуманното отношение към животните.

Преразглеждането беше много необходимо, тъй като беше от жизненоважно значение да се подобрят значително условията за опитни животни, да се изяснят правните задължения и да се гарантират равни условия за конкуренция в ЕС. След като новото законодателство бъде приложено, Европейският съюз ще може да претендира, че има най-високите стандарти за хуманно отношение към опитни животни в света, като вдига летвата в 27-те държави-членки на Европейския съюз по начин, който няма да нарушава, а ще насърчава конкурентоспособността на научните ни изследвания и промишленост.

Считаме, че текстът, който ви е предложен днес за гласуване, запазва всички ключови елементи на първоначалното предложение на Комисията. Ето защо считам, че ако вотът ви е положителен, тогава амбициозните цели на Комисията за това преразглеждане ще бъдат постигнати.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, от името на групата PPE. – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, всички животни се нуждаят от нашата защита, независимо дали се използват при опити с животни или за селскостопански цели, отглеждани са като домашни любимци или живеят на свобода в природата.

Въпреки това, по моята ценностна система, животното е животно и човекът е човек. Съществува ясна йерархия на ценности. Например през последните няколко години обсъждахме факта, че понастоящем очевидно ще бъде възможно да се извършват опити с животни, без те да бъдат първо упоявани. Вярно е, че може да се вземе кръвна проба от животно, без да то да е упоено. Същото обаче важи и за хората. Не считам, че някой от нас е бил упояван, преди да даде кръвна проба. Постигнатият напредък в областта на медицината е от голяма полза за човечеството и следователно опитите с животни, за съжаление, са необходими. При много заболявания, някои от които се срещат много рядко, силно желаем да бъде постигнат напредък в областта на медицината, науката и научните изследвания. Запазва се необходимостта от опити с животни в тези области.

Подкрепям да не се използват опити с животни, когато са налични други равносилни методи. Предложението, което разглеждаме, ни гарантира това, с едно изключение и то е, че нито хора, нито човешки репродуктивни клетки следва да се използват при тези алтернативни методи.

Постигнахме добър компромис, който предоставя защита за научни изследвания, за Европа като място за научни изследвания и най-вече за животните. Следва да гласуваме в подкрепа на компромиса днес, за се гарантира, че ще има по-голяма защита за животните и за ценни научни изследвания в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). (RO) Бих искала да започна с благодарност както към г-жа Jeggle, така и към другите ни колеги, докладчиците в сянка, за доброто сътрудничество, на което се радвахме по време на преговорите, проведени със Съвета, за да се постигне компромиса.

Приблизително 12 милиона животни се използват при научни експерименти всяка година в Европейския съюз. Необходимостта да им бъде предоставена по-добра защита е въпрос, който често е повдиган от широката общественост.

Ако беше възможно, всички бихме искали да се прекратят изпитванията върху животни. Въпреки това ние все още се нуждаем от тях, за да се защити здравето на хората и животните и околната среда.

Добавените към настоящата директива нови разпоредби включват задължението за по-чести проверки, отколкото в миналото, без да е необходимо да се уведомява предварително за голям брой от тях. Предварително разрешение също така се изисква за процедури, при които се използват животни, особено нечовекоподобни примати.

Всъщност е установена граница на страданието, на което може да бъде подложено животно, включено в научни процедури, и е предложено ограничение относно използването на нечовекоподобни примати. Това означава, че понастоящем те могат да се използват само в процедури, целящи избягване, предотвратяване, диагностициране или лечение на заболявания, които са потенциално смъртоносни за човека.

Доволен съм, че окончателният текст запази задължението за извършване на редовно преразглеждане на директивата, като се взема предвид постигнатия научен напредък. Искам да подчертая значението на насърчаването на методи, които са алтернативни на изпитванията върху животни, определени в настоящия проект на директива.

Всички сме наясно, че настоящото законодателно предложение се очакваше от много дълго време. Считам, че след преговорите, проведени със Съвета по време на шведското и испанското председателство, постигнахме балансирана обща позиция, която отговаря както на необходимостта от защита на животните, използвани в научни процедури, така и на потребностите на научната общност.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, от името на групата ALDE.(SV) Г-жо председател, ще се опитам да ви предоставя малко исторически факти. Първо, бих искала да благодаря на г-жа Jeggle за изключителната й водеща роля по този много различен въпрос.

Ние поехме работата по въпрос, по който, казано накратко, предложението на Комисията би могло да бъде описано почти като изключително благоприятно за опазването на животните и първото четене на Парламента би могло в еднаква степен да бъде описано като изключително благоприятно за промишлеността. През последните години, с изключителна подкрепа от шведското и испанското председателство, Парламентът, под ръководството на г-жа Jeggle, Комисията, Съветът, групите на нашите партии и служителите на комисията, ни проправиха път, малко по малко, дума по дума, към това, което понастоящем е балансирана директива.

Ако, на първо място, искаме да защитим животните, аз лично бих искала да насоча вниманието към структурите, които понастоящем изграждаме за животните, които ядем. В това отношение, ни предстои огромно количество работа. Понастоящем тези животни имат по-ниско равнище на защита, отколкото животните, използвани в опити. Да вземем предвид дългите транспортни маршрути за клане в Европа. Не ги ли виждате, когато сте на магистралата?

И преди съм участвала в трудни доклади и преговори, но в действителност никога не съм виждала Парламентът да променя становищата и решенията си съгласно позицията на конкретни присъстващи лобистки групи. Не съм очаквала това от Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, от името на групата Verts/ALE.(EN) Г-жо председател, аз също бих искала да благодаря на г-жа Jeggle за усърдната й работа по доклада. Има значителни подобрения в компромисния текст, по-специално относно проверките, относно новия процес на разрешаване на опити и относно подходяща система за класификация, която ние приветстваме. Въпреки това от няколко години чакаме актуализация на настоящия закон и групата ми все още има опасения относно три основни области, поради което внесохме измененията.

Считаме, че държавите-членки следва да запазят правото да въвеждат по-строги правила относно защитата на животните, както е понастоящем и както приехме на първо четене. Считаме, че при всяка възможност трябва да се използват алтернативи на животните. Настоящата формулировка ограничава задължителното алтернативно изискване до малък брой извършвани изпитвания, което отслабва съществуващите закони, и, казвам отново, не е това, за което гласувахме на първо четене.

Относно нечовекоподобните примати, считаме, че без да е определено от думата „значително“, едно инвалидизиращо състояние може да се тълкува по-скоро почти като всяко човешко неразположение, отколкото като сериозно отслабване на човешкото здраве, каквато е и целта тук.

Знаем от опит със законодателството в тази област, че прилагането и насърчаването са от основно значение за постигане на ефективно законодателство и тези въпроси са от решаващо значение. С цел да се постигне яснота чрез допълнително обсъждане, групата ми призовава за връщане за ново разглеждане в комисията.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR.(PL) Г-жо председател, доволен съм, че настоящата директива е изготвена. Бих искал да поздравя г-жа Jeggle, тъй като работата, необходима за постигане на компромиса, беше много трудна. Добре е, че Европейският съюз регулира друга важна област, свързана с отношението към животните, и че приемаме решения, които имат за цел да предотвратяват проявяването на жестокост към животните. В предишната система за основни опити, проведени с животни, имаше много жестокост. Тя може да бъде намалена, а настоящата директива води в тази посока. Жестокостта спрямо животните вреди на животните и им причинява страдание, но най-вече вреди на човека. Това е накърняване на човешкото достойнство. Тези, които са жестоки спрямо животните, действат срещу собствената си хуманност и достойнство. Добре е, че приетата от Парламента резолюция е стъпка в тази посока. Тя съдържа една разпоредба, за която имам известни резерви, но ще говоря за това в изявлението си след гласуването.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL.(PT) Г-жо председател, Европа е задължена да насърчава защитата на животните, но това, което сега обсъждаме, далеч надхвърля това предварително условие и ни поставя някои трудни въпроси. Нито едно убеждение не следва да се разглежда като имащо абсолютна стойност само по себе си. Въпреки това се намираме в сред възможности за избор и противоречия, а те могат да бъдат решени единствено чрез балансирано законодателство.

В една ценностна система следва ли хуманното отношение към животните да бъде поставено на по-ниско стъпало от стойността на човешкото здраве или не? Каква е действителната европейска стратегия за научни изследвания, в която човешкото здраве и основните научни изследвания са заложени на карта например? Как можем да предотвратим премахването на европейски медицински изследвания като това в крайна сметка би могло да доведе до тяхното унищожаване?

Чрез елиминиране на тези въпроси можем да успокояваме европейската си съвест, но прехвърляме научни изследвания в медицината например към други държави, в които може да няма мониторинг на хуманното отношение към животните. Трябва да сме способни да развиваме и насърчаваме алтернативни методи, за които се използват животни за научни цели, но остава много за обсъждане и силно се надявам този въпрос да бъде разгледан по-задълбочено.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà, от името на групата EFD.(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, важно е и е необходимо да се постигне баланс между необходимостта от напредък в научните изследвания и необходимостта от защита на хуманното отношение към животните.

Защитата на животни, използвани в научни процедури, понастоящем е недостатъчна. Новите научни познания означават, че могат да бъдат насърчавани алтернативи за заместване или намаляване на използването на животни. Трябва да се използват методи или процедури, които причиняват възможно най-малко болка и страдание, но без да се възпрепятстват научни изследвания, предназначени за борба със заболяванията.

Следователно е правилно да се преразгледа европейското законодателство в областта на защитата на животните, за да се постигнат задоволителни резултати, които да отговарят на изискванията на промишлеността в областта на научните изследвания, предвид необходимостта да продължат да се извършват научни изследвания, които носят ползи за човешкото здраве, и същевременно да се грижат за хуманното отношение към животните, които все още са необходими за научни цели.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI).(EN) Г-н председател, Комисията предложи настоящата директива през 2008 г. и бяха налице опасения за поставяне на прекалена тежест върху промишлеността в областта на научните изследвания. Предложението ще размие някои ограничения и отбелязвам, че изискването за обмен на данни от научни изследвания с животни е премахнато.

Всяка година около 12 милиона животни се използват в опити в ЕС и настоящото предложение би могло да увеличи страданието им. Трябва да намалим необходимостта от опити с животни.

Цивилизованите хора ще се опитат да постигнат баланс между необходимостта от научни изследвания и задължението за зачитане живота на други същества на планетата. Тези решения изискват мъдростта на Соломон. Съжалявам, че трябва да задам въпроса: Европейският парламент има ли тази мъдрост?

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, предприемаме нова и важна стъпка напред в областта на хуманното отношение към животните чрез предоставяне на по-голяма защита за животните, използвани в научни изследвания.

Чухме много за хуманното отношение към животните. Също така чухме, че Европа е важно място за научни изследвания и иновации в областта на промишлеността. Въпреки това има един въпрос, за който не сме говорили достатъчно. Той засяга основна ценност на Европейския съюз, а именно човешкото достойнство и въпросът как се отнасяме към него. Считам, че не трябва, от една страна, да подобрим хуманното отношение към животните, и, от друга, да се излагаме на риск в област, която, най-малко отчасти, противоречи на европейските ни ценности.

Защо казвам това? Европейската комисия е посочила алтернативни методи в документите си. Те включват пет метода във връзка с научни изследвания с тях и използване на ембрионални стволови клетки, и по-специално човешки стволови клетки. Според мен това е неморално. Това е нещо, което не мога да пренебрегна, когато става въпрос за гласуване относно предложения компромис между Парламента, Съвета и Комисията. Следователно бих искал да ви призова, и по-специално Съвета, държавите-членки и Комисията, под формата на т. нар. регулаторен комитет, да се предприеме силно чувствителен подход. Когато показваме загриженост за човешкото достойнство, това не означава, че се противопоставяме на хуманното отношение към животните. Напротив, ние искаме и двете неща. Искаме да сътрудничим, за да се защити достойнството на живи същества, независимо дали са животни или хора, по начин, който съответства на европейската ни концепция за достойнство, така че можем да работим заедно, за да я защитим и подкрепим.

Една от запазените марки на Европа е, че сме готови да се борим за човешката свобода и достойнство. Поради тази причина няма да мога да участвам в днешното гласуване, тъй като от морални съображения не е възможно за мен да направя едно нещо, а да пренебрегна друго. Разискването на въпроса днес беше правилно, но третото измерение на човешкото достойнство се оказа доста несполучливо.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D).(IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, след година и половина трудни преговори между Парламента, Съвета и Комисията, най-накрая постигнахме компромисен текст по чувствителното досие относно опитите върху животни. Работата беше трудна и бих искал да благодаря на докладчика ни, г-жа Jeggle, и докладчиците ни в сянка, че проведоха такива интензивни преговори.

Текстът беше приет без възражения, само с 4 гласа „въздържал се“, от комисията по земеделие и развитие на селските райони, на която имам честта да бъда председател. Постига се добър баланс между необходимостта да се подобри хуманното отношение към животните, използвани в опити, и необходимостта да се позволи напредък в медицинските изследвания. Предложението има за цел да разгледа и подобри директивата от 1986 г., която понастоящем е загубила актуалност, и хармонизира европейските правила по въпроса.

Опитите с животни са особено чувствителна тема за всички ни, както и за широката общественост, но убедено мога да кажа, госпожи и господа, че текстът, който ще гласуваме, е разумен и е резултат на сериозна, задълбочена работа. Той определено внася подобрения относно действащото законодателство по отношение на защитата на животните, като същевременно не се губи от поглед моралната ни отговорност към напредъка в медицинските изследвания.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE).(EN) Г-н председател, има ясно изразени становища от двете страни по спора. Спорът е съвсем очевиден. Става въпрос за тези, които считат, че правата на животните следва да имат предимство пред тези от нас, които вярват в правата на обществото за постигане на напредък в развитието на лекарствата, леченията и лечебните средства за недъгавите, болните или страдащите. Трябва да постигнем правилния баланс. Да, трябва да защитаваме животните, но трябва да сме сигурни, че учените ни разполагат с инструментите, за да могат да разработват новите лекарства, които ще предоставят лечение в бъдеще за някои от най-безнадеждните заболявания, пред които сме изправени като общество.

Считам, че в този спор текстът пред нас постига правилен баланс между двете гледни точки. Считам, че защитата на животните и правата на обществото са надлежно разгледани и имаме баланса точно в текста пред нас. Бих искал да отдам дължимото на г-жа Jeggle и всички докладчици в сянка за извършената от тях работа.

Бих искал да помоля на този късен етап от деня Зелените да обмислят добре предложените от тях изменения. Това вече беше обхванато в разискването. Водихме преговори. Считам, че текстът действително взема предвид опасенията им и ги разглежда. Това е въпрос, който е твърде важен, за да се играе на политика с него, и бих помолил, на този късен етап, те да помислят за оттегляне, преди да стигнем до гласуването.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Г-н председател, борбата от името на животните върви ръка за ръка с борбата за по-добри научни изследвания. Всеки, който защитава опитите с животни, отслабва научните изследвания. Има традиция, заблуждение относно ефективността на опитите с животни. Все повече и повече лекарства включват специфични човешки реакции и поради тази причина опитите с животни са напълно без стойност. Алтернативите обаче са ефективни, както и по-бързи и по-евтини. Внесените от групата на Зелените/Европейски свободен алианс изменения имат за цел да помогнат на животните и научните изследвания, така че препоръчвам да гласувате за тях.

Освен това има празнота, която позволява използването на маймуни. Следва да запълним тази празнота с измененията, предложени от Зелените. Маймуните могат да бъдат приети единствено в най-лошия сценарий за симптоми на сериозно заболяване при хората – там няма празноти.

В заключение държавите трябва да имат възможност да поемат водачеството, когато става въпрос за защита на животните и изпитване на нови методи. Единствено тогава Европа може да стане световен лидер в тази област по отношение на защитата на животните и медицинските изследвания.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Г-н председател, като земеделски стопанин винаги съм искал да има правилно отношение към животните и считам, че в Обединеното кралство то е такова, поне от страна на научната ни общност.

Посетих „Хънтингдън Лайф Сайънсис“ (Huntingdon Life Sciences) в моя избирателен район и знам, че отдадени хора правят само това, което е необходимо на научния напредък. Институцията извършва основни изпитвания на лекарства, които, след няколко години, могат да запазят живота на някой от този Парламент. Всеки работник там има задължение да подаде сигнал за нередности, ако има доказателства за малтретирането на животни.

Не можем и не трябва да налагаме ненужни проверки, които произволно ограничават някои подходи. Тези три изменения няма да подобрят хуманното отношение към животните, но налагането им ще възпрепятства научните изследвания. Те са, наред с другото, рецепта за юридически конфликт, който с нищо не допринася за напредъка в медицината, но може да напълни джобовете на адвокатите.

Честно казано, ЕС трябва да прилага доста повече концепцията „ако не е счупено, не го поправяй“. В Обединеното кралство имаме разумна схема, отговорна научна общност – включително в моя избирателен район, тази движеща сила за научен напредък в световен план, Кеймбриджкия университет – и балансирани закони, които разумно отговарят на нуждите както на науката, така и на хуманното отношение към животните. Този внимателен баланс трябва да бъде запазен. Посланието ми към ЕС относно това е недвусмислено: поне веднъж не се намесвайте.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(EN) Г-н председател, директивата, която разискваме, има за цел да ограничи изпитванията върху животни и да подобри условията за животни, използвани за научни изследвания.

В Европа вече имаме най-високите стандарти за хуманно отношение към животните в света и настоящата директива ще повиши тези стандарти дори повече. Това е много похвално. Въпреки това трябва да имаме предвид, че хората и тяхното благоденствие означават повече от хуманното отношение към животните и че има основна разлика в достойнството между животните и хората.

Оценявам баланса между по-строги правила относно хуманното отношение към животните и използването на животни, докато все още се позволяват научни изследвания при строги условия. Подкрепям принципа на „трите R-а“: заместване на изпитванията върху животни, когато това е възможно, с други методи; намаляване на броя използвани животни до минимум; и облекчаване на стандартите за развъждане, настаняване и грижа.

Изпитванията върху животни ще бъдат позволени, само когато не е наличен алтернативен метод. Същевременно медицинските изследвания все още ще бъдат възможни. Това ще осигури баланс между необходимостта от етика на намаляването на изпитванията върху животни и изискванията на съвременните медицински изследвания.

Тук бих искал силно да се противопоставя на алтернативните методи за изпитвания върху животни, които могат да включват изпитвания въз основа на използването на човешки ембрионални стволови клетки. Загрижен съм за държавите-членки, чиито национални закони не изключват изрично от задължителните алтернативни изпитвания методите, които включват използването на човешки ембриони. Когато настоящата директива влезе в сила, държавите-членки могат да бъдат задължени да гарантират, че тези алтернативни методи се прилагат, независимо дали са основани или не на стволови клетки от ембриони.

Следователно ще се въздържа при окончателното гласуване и призовавам държавите-членки да предоставят алтернативи, различни от тези, които включват унищожаването на човешки живот.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, аз също бих искал като начало да поздравя г-жа Jeggle относно отличната работа, която е извършила от името на Парламента и комисията по земеделие и развитие на селските райони, заедно с Комисията и Съвета. След година и половина последователни преговори под шведското, испанското и белгийското председателство беше възможно да се постигне балансиран компромис между исканията на научната общност и това, което можем да наречем „хуманно отношение към животните“ при тези обстоятелства.

Изискваното мнозинство за постигане на този резултат беше достигнато по време на много емоционален и интензивен дебат, в който всички страни направиха отстъпки. Имаше също така широко участие от обществеността, както би трябвало да се очаква по толкова чувствителен въпрос като този. И все пак, създателите на политики трябва да вземат решения, и макар че не бива да сме лишени от чувствителност към страданието на животните, трябва да избираме и да подреждаме ценности. Представената днес от г-жа Jeggle позиция се съсредоточава върху подреждане на ценности, което изглежда добре балансирано между ползите за човешкото здраве и страданието на животните. Ето защо групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент ще гласува в подкрепа на доклада и отхвърля всякакви изменения.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Г-н председател, първо, бих искал да изразя благодарността и уважението си към г-жа Jeggle, която работи по доклада от години. Въпреки това, г-жа Jeggle, трябва да кажа нещо. Като европейци не можем да се гордеем с доклада. Той е твърде неясен и разрешава твърде много неща, които държава или континент, който играе водеща роля в хуманното отношение към животните в света не следва да позволява.

Предвиждам влошаване на положението, по-специално, що се отнася до повторното използване на опитни животни. По-рано това беше по-трудно, но считам, че разпоредбите понастоящем са смекчени. Поклащате глава, но е вярно, че когато разгледате това внимателно, дребният шрифт и нюансите в текста са нещата, които променят положението. Тежкият характер на изпитванията също така е област, в която, в много държави-членки, съществува вероятност нещата да се влошат. Някои държави-членки като Германия, Обединеното кралство и Швеция вече са надминали това. Въведохме праг на болка и Съветът го смекчи, като разреши изключения. В допълнение правомощията на Комисията бяха намалени по отношение на проверките.

Въпреки това ще гласувам в подкрепа на доклада, г-жо Jeggle, тъй като той представлява подобрение спрямо директивата от 1986 г., която понастоящем е на 24 години. Механизмите за издаване на разрешения са въведени. Лиценз е необходим предварително за три етапа от изпитването, което е добре. Процедурите бяха опростени, което също е положителна стъпка. Лично се гордея от факта, че бяхме в състояние да спасим въпроса за алтернативни методи на изпитване от последния парламентарен мандат. Въпреки това е необходимо да осигурим по-голям дял финансиране в това отношение.

Настоящата директива ще трябва да бъде преразгледана през следващите седем години. Тя представлява доста добра основа, но след седем години ще трябва да я подобрим, така че да можем да оправдаем репутацията си в Европа, че имаме най-високите равнища на хуманно отношение към животните в света.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Г-н председател, докладът, който се разглежда днес в Парламента, е от колегата ни, г-жа Jeggle. Той има за цел да финализира процес, който беше продължителен и сложен, и се оказа възможен единствено чрез усърдна работа и умел диалог, и затова бихме искали да й благодарим за него.

Когато разглежданият въпрос включва не само многобройни интереси, но също така и морални ценности, се предизвикват не само значителни, смислени спорове, но също така и емоционален отговор. Това не помага да се постигне консенсуса, за който се надяваме, за да служим на европейската общественост, зачитайки мненията на различните политически групи и държавите-членки. Това ще ни позволи да допринесем за европейската интеграция чрез изготвянето и представянето на общи стандарти. Точно тази е желаната стандартизация на критерии, която се разглежда в доклада, в подход, който предполага по-високо равнище на защита за живота на животните.

Това означава, че през двете години след решението да се преразгледа Директива 86/609/EИО на Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели, и като се признават различията между държавите-членки в това отношение, имаше опит да се установят по-подробни правила относно този въпрос с цел да се намалят процедурните различия. В този смисъл беше важно да се балансира по-високо равнище на защита на животните, използвани за научни цели, с необходимостта от гарантиране на необходимите условия за биомедицински изследвания, които да позволяват развитието им в Европейския съюз. Този баланс беше постигнат в текста, който ще гласуваме след малко.

Това ще бъде от полза за животните под наша защита и изпълнява човешката ни отговорност към животните, без това да излага на риск качеството и напредъка на биомедицинските изследвания, които ни помагат всеки ден.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). (DE) Г-н председател, госпожи и господа, следва да гласуваме в подкрепа на доклада относно директивата относно опитите с животни. В преговорите си с Комисията и Съвета Парламентът постигна много: а именно заместване, намаляване и облекчаване.

Вярно е, че от гледна точка на хуманното отношение към животните все още правим твърде малко. Въпреки това Съветът не беше подготвен да направи повече и заяви ясно, че няма да има нова директива, ако не приемем резултатите. Това не означава, че не можем да продължим да постигаме напредък в тази област в бъдеще. Хуманното отношение към животните и изследванията трябва да бъдат приоритет в политиките ни. Бих била много щастлива, ако можехме напълно да прекратим опитите с животни. За съжаление, сме далеч от постигане на тази цел и следователно трябва да гарантираме, че предоставяме на животните възможно най-голяма защита.

Компромисът, който беше договорен, предлага далеч по-добра основа, за да се направи това. Единственото важно нещо е да се гарантира, че всички държави-членки изпълняват новата директива последователно. Бих искала сърдечно да благодаря на докладчика и всички докладчици в сянка за усърдната им работа.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, докладчикът и тези, които са работили с нея, със сигурност са извършили трудна работа, за която им благодарим.

Лично аз въпреки това не мога да скрия факта, че, наред с няколко членове на италианското правителство, които подкрепям, съм озадачена относно въпрос, който, дори след 24 години, все още не изглежда да е бил уточнен, както бихме искали.

Някои членове посочиха, че чувствителността на животните е различна от тази на хората. Наистина, никое животно не би направило това, което се случва, това, което вече се е случило и това, което предстои да се случи в Иран. Като цяло животните не изтезават, пребиват с камъни до смърт или говорят лъжите, които са толкова типични за политическия ни свят.

Трябва правилно да призовем за това животните да ни бъдат полезни в постигането на напредък в научните изследвания и подобряването на човешкото здраве, но нямаме правото да ги призоваваме да продължават да бъдат предмет на безполезни, многократни опити, които служат единствено, за да забогатее някой така наречен изследовател.

Много добре знаем, че опити in vitro или компютърни симулации на човешкия метаболизъм дават възможност за постигане на по-точни резултати, отколкото могат да бъдат постигнати чрез опити с животни, тъй като резултатите от опита често не могат да бъдат екстраполирани от един вид на друг или между животни, или от животно на хора.

Поради тези причини се надяваме, че настоящата директива ще бъде преразгледана, за да съответства в по-голяма степен на настоящите тенденции и взаимното зачитане.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, бих искала да благодаря на докладчика и докладчиците в сянка за резултата, който са постигнали. Мисля, че получихме най-добрият възможен компромис между потребностите за научните изследвания и гарантирането на хуманното отношение към животните, използвани за научни цели.

За съжаление, изследванията с използване на животни все още са от съществено значение, тъй като не съществуват алтернативи. Компютърните симулации и клетъчните култури не са достатъчни, и не политици казват това, а изследователи. Бих искала да припомня на Парламента, че лечения за някои много сериозни заболявания са разработени точно вследствие на изпитвания, извършени върху живи животни. Деветдесет и осем процента от тези животни са гризачи, което означава, че по-едри видове се използват само в много по-малка степен. Трябва също така да посоча, че благодарение на изпитванията в наши дни имаме лечения за левкемия, диабет и някои видове тумор. На последно място, бих посочила, че изследователите са първите, които искат да се избягва ненужно страдание и считам, че човек просто трябва да ги види на работното място, за да разбере това.

Вярно е, че все още има някои раздели, които са обезпокояващи. Бих искала да посоча един, който досега не беше споменат: в член 49 всички позовавания на комитети по етика изчезват и се заместват с по-общи национални комитети за защитата на животните. Това сигнализира на работещите в областта, тъй като в много лаборатории вече съществуват комитети по етика, а други се създават. Ето защо съществуват опасения, че ролята на комитетите може по някакъв начин да бъде омаловажена и че те дори могат да бъдат заместени от по-общи комитети, които са по-малко подготвени както от етична, така и от научна гледна точка.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Бих искал първо да благодаря на докладчика, г-жа Jeggle, относно прецизната работа, която е извършила. Също така подкрепям моите колеги, които днес се изказаха против трите изменения на общата позиция.

Това не е идеален компромис, въпреки че понастоящем е най-добрият възможен текст.

Съдържанието на проекта беше изготвено след консултации с изтъкнати учени, които знаят какво им е необходимо, за да могат да продължат изследванията си.

Всяко изменение на компромиса ще доведе до възобновяване на обичайната процедура, която, по мое мнение, не е в интерес на никого. Ето защо призовавам всички колеги да участват в днешното гласуване, за да се отхвърлят трите изменения и да се позволи на научните изследвания в Европа да се извършват по най-добрия начин.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, призовавам Съвета и Комисията да гарантират забраната относно използването на ембрионални или възрастни клетки от хора, за да се защитят животните.

Настоящото положение всъщност позволява човешки материал да бъде използван, за да се защитят животни по време на необходими опити. Винаги говорим за компромис и резултатът от културата на компромиса е, че вече не знаем кое е приемливо от етична гледна точка и кое не е. Въпреки това има някои етични въпроси, за които не е възможен никакъв компромис. Ако Комисията и Съветът не могат да гарантират забраната, това ще бъде фактологично доказателство за начина, по който ЕС третира хората.

Съжалявам, но без тази гаранция не мога да подкрепя текста на предложената директива.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Г-н председател, г-н Дали, съгласни сме, че трябва да предоставим най-доброто здравеопазване за гражданите на Европа. Това включва надеждни лекарства с възможно най-малко странични ефекти и най-новите съвременни методи на лечение. За съжаление, предвид настоящото положение на научния напредък, не можем да постигнем това без опити с животни.

Следователно разглеждам доклада като много успешен опит за постигане на баланс между хуманното отношение към животните и предоставянето на здравни услуги за хората. „Трите R-а“, заместване, намаляване и облекчаване, са основните изисквания за действително постигане на това, предвид че говорихме толкова често днес за човешко достойнство, което за мен включва също и зачитане на животните.

Необходими са ни предварителни разрешения, строг контрол и ефективни системи за проверка. Отделно законодателство не е достатъчно. Трябва да запазим бдителност и да гарантираме, че съдържанието на докладите действително се прилага на практика.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Г-н председател, считам, че всички сме съгласни относно този въпрос: в един идеален свят няма да има необходимост от изследвания върху животни. Въпреки това действителността е, че живеем в страдащ свят, в който болни мъже, жени и деца очакват лечение и следователно резултатите от тези изследвания, които са от жизненоважно и съществено значение. Ето защо трябва да подкрепим отличния компромис, постигнат от г-жа Jeggle, от комисията по земеделие и развитие на селските райони, и Съвета.

Както беше посочено, споразумението свежда до минимум страданието на животните, но не ограничава научните изследвания, което е от жизненоважно значение за милиони пациенти в Европа и по света. Знаехте ли, че 70% от нобеловите награди в областта на медицината са печелени въз основа на опити с животни?

Текстът не изисква от нас да избираме между мишките и хората; директивата защитава както пациентите, така и животните. Директивата защитава бъдещето ни.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, тези разпоредби са по-добри от тези, които имахме преди това. Мисля, че всички сме съгласни с това. Въпреки това мисля, че е много необмислено от ваша страна, г-жа Jeggle, да кажете, че няма алтернатива на компромиса. Считам, че можем да извлечем максимална полза от положението.

Разбира се, вярно е, че лобистите относно научните изследвания упражниха голям натиск. Всички знаехме това. Въпреки това постигнахме ли основната си цел, която е намаляване на броя на опитите с животни? Все още има голяма въпросителна във връзка с това. Другият проблем, разбира се, е това, че използването на нечовекоподобни примати не е било действително намалено.

Ние в групата на Зелените/Европейски свободен алианс считаме това за много обезпокоително и също така считаме, че е сериозно нарушение на европейските принципи, че на държавите-членки не се разрешава да прилагат разпоредби, които са по-строги от тези в действащото законодателство. Това положение трябва да се промени. Необходимо му е сериозно преразглеждане. Това е първият въпрос в измененията, внесени от Зелените, и ето защо няма да ги оттеглим. Призоваваме предложението да бъде върнато в комисията.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Г-н председател, развитието на техниките и методите, при които отпада необходимостта от опити с животни и които свеждат до минимум страданието, причинено на животните, в случаите, когато това е необходимо, следва да бъде важна цел на научните изследвания и експерименталното и технологичното развитие, което е важно да се стимулира. Отделно от такова развитие, необходимостта от разпространяване на тези техники и методи следва да бъде взета предвид заедно с използването им от институции за изследователска и развойна дейност и национални научни и технологични системи с различни равнища на развитие.

Европейският съюз трябва да приеме важна роля в тази област, като насърчава сътрудничеството между научните и технологичните институции и системи в различните държави, включително третите държави. Считаме, в тази област, както и в други, естествено, че установяването на общи минимални равнища на защита в законодателството не следва да пречи на отделна държава-членка да приеме по-високи равнища на защита, ако така желае.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Г-н председател, подобряването на директивата относно защитата на животните, използвани за научни цели, е нещо, което мога единствено да подкрепя Въпреки това е малко парадоксално, тъй като аз всъщност се противопоставям на опитите с животни. Алтернативни методи за изпитване съществуват и, за щастие, преразглеждането на директивата включва тази област. Много съм благодарна за това. Надявам се, че се дава по-голяма динамика на развитието на повече алтернативни методи за изпитване. Точно тук и сега обаче Европейският съюз трябва да въведе хуманни и безопасни правила за животните, използвани при опити. Най-накрая се признава, че животните са същества с усещания и затова сега ще въведем ограничения за болка. Защо въпреки това не въвеждаме раздел, който забранява използването на едни и същи животни отново и отново? Защо не забраняваме използването на маймуни при изследвания върху мозъка? Ядосва ме това, че се съобразяваме в много по-голяма степен с интересите на заинтересованите организации, отколкото с хуманното отношение към животните. Също така считам за разочароващо, че можем да приемаме само законодателни актове за ЕС в Парламента, защото как се извършват опитите с животни извън ЕС?

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(EN) Г-н председател, приветствам инициативата на Комисията. Считам, че е важно постижение, че успяхме да постигнем съгласие относно хармонизирането на практики в областта на опитите с животни в ЕС.

Настоящата директива отбелязва важна стъпка, като гарантира, че опитите с живи животни за научни цели ще бъдат заместени веднага щом това стане осъществимо от научна гледна точка. Директивата ще задължи първо държавите-членки да насърчават напредъка на алтернативните методи. Настоятелно призовавам държавите-членки да гарантират адекватно финансиране на обучение, изследователска и развойна дейност в областта на задоволителните от научна гледна точка методи или стратегии за изпитване, които не са свързани с използването на животни, както и на тяхното прилагане.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Г-н председател, като член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, естествено, приветствам настоящите разпоредби и споразумението, което беше постигнато тук. Зная, че е винаги трудно да се постигне компромис, но са ни необходими подходящи етични стандарти както за опитите с животни, така и за опитите с хора и можем да прилагаме само най-високите стандарти, които понастоящем са налични.

Разбира се, за нас е важно също така да се разработят алтернативи. Осмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие трябва сериозно да се съсредоточи върху алтернативните методи на изпитване. В допълнение също така се нуждаем от опростени процедури и това е предвидено в настоящите разпоредби. Оценката след седем години ще бъде от основна полза за промишлеността, тъй като безопасността на процеса и ясните, стандартизирани европейски разпоредби също така ще доведат до правна сигурност за промишлеността.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Г-н председател, бих искала да посоча ясно, че Европа има най-високите стандарти за хуманно отношение към животните в света. Докладът представлява друга важна стъпка към подобряване на хуманното отношение към животните дори повече. Общата ни цел е да се ограничат опитите с животни и да се подобрят условията на живот за животните, използвани за научни цели. Приветствам факта, че при възможност опитите с животните ще бъдат заместени с други методи и стандартите за развъждане, настаняване и грижи за тези животни ще бъдат подобрени. Въпреки това бих искала да погледна назад към част от опита на селскостопанския сектор и да изразя критиките си във връзка с някои от въпросите в доклада.

Не следва да приемаме, че допълнителната бюрокрация в областта на научните изследвания ще подобри хуманното отношение към животните. Научните изследвания и свързаните икономически отрасли надолу по веригата в Европа не трябва да бъдат поставени в неблагоприятно положение на международно равнище и в сравнение с други промишлености. Вярно е, че както тук, така и в селскостопанския отрасъл, когато обществото призовава за по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, трябва да разгледаме стандартите, които се прилагат за внесените продукти. Високото европейско качество и стандартите за хуманно отношение към животните трябва да получат адекватно признаване по отношение на лоялната конкуренция. Докладчикът, г-жа Jeggle, е свършила отлична работа с този много чувствителен доклад и заслужава подкрепата ни.

 
  
MPphoto
 

  Джон Дали, член на Комисията.(EN) Г-н председател, първо, бих искал да ви благодаря за коментарите ви и общата подкрепа за разпоредбите, включени в настоящата директива.

Пред себе си имаме амбициозна директива, която, ако бъде приета, значително ще подобри хуманното отношение към животните в ЕС. Съгласен съм с г-жа Sârbu, че пълното и точно прилагане ще бъде от основно значение за директивата, за да се изпълни потенциалът й. Това предизвикателство все още е съвсем в началото си. Понастоящем можем да бъдем удовлетворени, че беше постигнат добър компромис относно трудно, но важно досие и че може да се направи голяма стъпка напред относно подобряването на живота на животните, които все още са необходими при научните процедури.

Сега ще отговоря на някои от коментарите, които бяха направени тази сутрин. По отношение на направените от г-жа Evans коментари, трябва да се разбере, че настоящата директива предоставя допълнителна правна яснота към сегашното положение. В допълнение при основни и приложни изследвания, за които няма определени методи на равнище на ЕС, член 4 е много ясен, като изисква използването на алтернативни методи при възможност. Следователно изискването да се използват алтернативни методи не е отслабено; напротив, допълнително е засилено.

Колкото до направените от г-н Kastler и г-н Mikolášik коментари относно човешките ембрионални стволови клетки, въпросът не беше пренебрегнат в обсъжданията. Той беше обсъден подробно по време на преговорите и решенията, до които се стигна, отразяват факта, че няма консенсус в ЕС що се отнася до това дали трябва да се използват човешки ембрионални стволови клетки. Следователно Комисията счита, че въпросът се регулира най-добре на национално равнище.

Одобреният текст предоставя отговор на тези опасения, като оставя решението относно това дали да се позволява използването му на всяка отделна държава-членка. Трябва да се допълни, че в държави-членки, в които няма законодателство, което изрично забранява използването на ембрионални стволови клетки, използването на такъв метод за изпитване ще бъде задължителен единствено съгласно преразгледаната директива, ако този метод за изпитване е бил признат от законодателството на ЕС. Не съществува законодателство от този вид на равнище на ЕС и всяко такова законодателство ще изисква държавите-членки да одобрят приемането му.

Що се отнася до споменатата от г-жа Gardini етична оценка, концепцията за етична оценка и комисията, която я извършва, остават твърдо в член 38. Въпреки това думата „етична“ трябваше да бъде премахната по време на обсъжданията на Съвета. Цялото изискване остава.

Надявам се, че с вота си ще изпратите силен сигнал, че Европейският парламент стои зад резултата, договорен между институциите под умелото ръководство на г-жа Jeggle и шведското председателство. Днес имаме възможността да изведем ЕС на преден план чрез съчетаване на високо равнище на хуманно отношение към животните с качество в науката. Нека се придържаме към лозунга ни: „ЕС – грижа за животните с цел по-добра наука“.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, докладчик.(DE) Г-н председател, г-н Дали, госпожи и господа, бих искала да изкажа искрена благодарност и на Вас, г-н Дали, за забележките Ви, които изясниха някои въпроси, и които не е необходимо да повтарям. Също така бих искала да благодаря искрено на всичките ми колеги за коментарите им.

Ясно е, че това е силно чувствителен въпрос, който включва редица различни интереси, които трябваше да обединим. Призовавам всеки да гласува в подкрепа на доклада, който е пред нас и който, признавам, е балансиращ акт.

Г-н Häusling, ако сега отхвърлим доклада, директивата от 1986 г. ще продължи да се прилага дълго време, което няма да подобри положението на лабораторните животни. Няма да можем да въведем каквото и да било ново законодателство в близко бъдеще. Измененията, които отново представихте, бяха отхвърлени от комисията по земеделие и развитие на селските райони. Нямаше подкрепа за измененията ви. Сега отново ги внесохте. Ваше право е да направите това и аз уважавам това право.

Каква е ползата от най-високия стандарт за хуманно отношение към животните в Европейския съюз, ако не можем да приложим същия стандарт по света? Важното сега е всички ние да гарантираме, че законодателството, което, да се надяваме, ще приемем по-късно днес, се прилага в държавите-членки през следващите няколко години. Това е предизвикателство за нас. Първо, трябва да се уверим, че всички държави-членки достигат същия висок стандарт в тази област. Това е първата ни задача и все още не следва да призоваваме отделните държави-членки да прилагат по-високи стандарти.

Където вече съществуват по-високи стандарти, и тук говоря като германка за Германия, тези стандарти остават в сила. Не искаме някои държави да правят стъпка назад. Напротив, ние зачитаме суверенитета на държавите-членки така, както правим в случай на изследвания, при които се използват ембрионални стволови клетки. Това е правилното нещо, което следва да направим, и е важен въпрос.

Ако действително искате по-високи стандарти за хуманно отношение, тогава, моля, гласувайте в подкрепа на доклада и отхвърлете всички изменения.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 8 септември 2010 г.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), в писмена форма.(CS) Приветствам и подкрепям Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели, от докладчика, г-жа Jeggle, тъй като постигнатият компромис представлява напредък в сравнение с настоящото положение. Същевременно обаче съм натъжен от факта, че не е било възможно да се включат всички безгръбначни в обхвата на директивата в окончателния проект. Европейският парламент поиска обхватът на директивата да включва поне видовете безгръбначни, които са показали от научна гледна точка, че имат потенциал за регистриране на болка, страдание, страх и трайно увреждане. В проекта дори не се споменава това искане. Въпреки че признавам необходимостта да се използват животни за научни изследвания, изразявам твърдо убеждение, че в директивата е трябвало да се стигне по-далеч и да се включат в обхвата й всички същества без изключение. Да не забравяме, че разбирането ни все още разширява кръга на съществата, по отношение на които официални научни органи признават способността за усещане на болка, страдание и страх и понасяне на трайно увреждане. Следователно можем да заключим, че способността да се усещат страх, страдание и болка се разпространява в животинския свят. Признаването на този факт е въпрос повече на морал, отколкото на наука. За съжаление, доказахме чрез приетия компромис, че европейската култура все още не се е освободила от картезианската концепция за животното като предмет, и че все още ни предстои да изминем дълъг път в това отношение.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (ECR), в писмена форма.(PL) Във връзка с процедурата за второ четене членовете на ЕП не можаха да изразят становищата си относно окончателния вариант на директивата относно защитата на животните, използвани за научни цели (докладът Jeggle). Бих искал сега да използвам възможността да уточня основното си противопоставяне на съгласието, предоставено в директивата за използването на ембрионални стволови клетки като алтернатива на опитите с животни за научни цели. Това е излишна работа на погрешна антропология, която позволява възможността да се разруши човешки живот в най-ранната фаза от развитието му, за да се подобри хуманното отношение към животните. Гаранциите, предложени от Европейския парламент на първо четене, бяха много по-категорични в това отношение. Неясните разпоредби на директивата представляват реална заплаха за действащото право в държави като Германия, където ембрионите се ползват със степен на защита. Фактът, че методите за изследване не са определени, е открито налагане на законността им в държави като Полша, Ирландия и Малта.

 
Правна информация - Политика за поверителност