Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0211(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0230/2010

Předložené texty :

A7-0230/2010

Rozpravy :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Hlasování :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0308

Rozpravy
Středa, 8. září 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

4. Ochrana zvířat používaných pro vědecké účely (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je doporučení pro druhé čtení Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely

(06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)) (Zpravodajka: paní Jeggleová) (A7-0230/2010).

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, zpravodajka.(DE) Paní předsedající, pane Dalli, dámy a pánové, po více než dvou letech intenzivních diskuzí jsme společně s Radou a Komisí dospěli ke shodě ohledně směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Dosáhli jsme pozoruhodné rovnováhy mezi dobrými životními podmínkami zvířat a výzkumem.

Proto bych chtěla vyjádřit svou vděčnost každému, kdo se zapojil do výborné spolupráce v této oblasti. Chtěla bych také poděkovat našemu bývalému kolegovi Neilu Parishovi, který se zasloužil o vytvoření dobré výchozí pozice pro první čtení v květnu minulého roku. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům a zástupcům Komise a švédského a španělského předsednictví. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat zaměstnancům politických skupin a sekretariátu výboru. Učinili jsme vše, co bylo v našich silách, abychom dosáhli tohoto kompromisu.

Ve srovnání se současnou směrnicí, pocházející z roku 1986, představuje tato nová směrnice o pokusech na zvířatech velký pokrok v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Lékařský výzkum používající zvířata bude i nadále možný, pokud k němu nebudou žádné alternativy, ale bude podroben velmi přísné regulaci. Základní myšlenkou nové směrnice je nahrazení a omezení testování na zvířatech a zlepšení v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Směrnice určuje komplexní ochranná pravidla a kontrolní kritéria za účelem zlepšení dobrých životních podmínek zvířat. Klademe nové základy zavedením povinnosti provést etické hodnocení, které zahrnuje analýzu škod a přínosů, procesem schválení pro projekty a standardizací a garantováním kompetencí těch, kdo pracují se zvířaty.

Pokusy, při kterých jsou používána zvířata, nesmějí být prováděny bez předběžného povolení. Pro jeho získání je třeba, mimo jiné, zhodnotit projekt na základě etických kritérií. Musí být provedena podrobná hodnocení pro určení, jestli je konkrétní pokus na zvířatech nutný, jestli je ho možné nahradit jiným postupem a jestli byly vzaty v potaz všechny požadavky týkající se dobrých životních podmínek zvířat ohledně krutosti testů. Výzkumníci se musí vždy, pokud je to možné, vyhnout tomu, aby zvířatům působili utrpení, strádání a bolest.

Navíc jsme díky naléhání delegace z Parlamentu, byli úspěšní v tom, že jsme se dosáhli systému velmi přísné kontroly a inspekcí. Příslušný úřad přizpůsobí frekvenci inspekcí, včetně neohlášených kontrol na místě, a to tak, aby odpovídaly předpokládané úrovni rizika. Jsem si jistá, že se nám podařilo najít rovnováhu mezi vysokou úrovní dobrých životních podmínek zvířat a možností pokračovat v provádění výzkumu v Evropě. Tato rovnováha vychází ze zohlednění požadavků na výzkum ve vztahu k lidské důstojnosti a lidskému zdraví, neopomíjí legitimní zájmy nemocných a ve srovnání se standardem stanoveným v roce 1986 představuje výrazný pokrok v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

V trojstranných jednáních jsme dospěli ke kompromisu, který byl přijat dne 3. června 2010. Dámy a pánové, žádám vás o podporu tohoto kompromisu a o odmítnutí všech pozměňovacích návrhů.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komise. – Paní předsedající, v prvé řadě bych chtěl vyjádřit za komisaře Potočnika jeho zklamání nad tím, že zde dnes nemůže být. Je momentálně v Gentu, kde se účastní neformálního ministerského setkání ohledně pozice EU pro 10. konferenci smluvních stran Úmluvy o biodiverzitě, která se uskuteční v říjnu v Nagoji.

Chtěl bych poděkovat Parlamentu, a obzvláště zpravodajům, paní Elisabeth Jeggleové a bývalému poslanci panu Neilu Parishovi, a dále stínovým zpravodajům a všem kteří pracovali stejně tvrdě na přípravě tohoto velmi důležitého legislativního díla. Velmi mne těší, že mohu poukázat na výbornou spolupráci mezi Parlamentem, Radou a Komisí.

Jak se ukázalo, jednání mezi orgány a konzultace před a v průběhu postupu spolurozhodování byla velice náročná, neboť bylo třeba vzít v potaz a co nejlépe zapracovat do textu rozdílné a často ostře protichůdné pohledy a potřeby členských států, průmyslu, akademické sféry a zastánců dobrých životních podmínek zvířat. Domnívám se, že výsledkem je poctivý a proveditelný právní předpis, který představuje úspěšný kompromis mezi podporou evropského výzkumu a jeho konkurenceschopnosti a zajišťuje, že dobrým životním podmínkám zvířat bude věnována plná pozornost.

Revize směrnice byla velmi potřebná, neboť bylo naprosto nutné zásadně zlepšit podmínky pro pokusná zvířata, vyjasnit právní povinnosti a zajistit stejná pravidla hry na území EU. Jakmile bude nová směrnice provedena, Evropská unie se bude moci chlubit nejvyššími standardy v oblasti dobrých životních podmínek pokusných zvířat na světě a nastavit ve dvaceti sedmi členských státech Evropské unie laťku tak vysoko, že neohrozí, ale naopak posílí konkurenceschopnost našeho výzkumu a průmyslu.

Máme za to, že text předložený k vašemu dnešnímu hlasování obsahuje všechny klíčové prvky původního návrhu Komise. Věřím proto, že pokud budete hlasovat pro, bude dosaženo ambiciózních cílů, které si Komise pro tuto revizi stanovila.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, jménem skupiny PPE. – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, všechna zvířata potřebují naši ochranu, bez ohledu na to, jestli jsou to pokusná zvířata nebo jsou chována pro zemědělské účely, zda jsou domácími mazlíčky nebo žijí ve volné přírodě.

Pokud jde však o můj hodnotový systém, zvíře je zvíře a člověk je člověk. Je zde jasná hierarchie hodnot. Během několika posledních dnů jsme například diskutovali tu skutečnost, že by nyní zřejmě mohlo být možné provádět pokusy na zvířatech bez provedení anestezie. Je pravda, že můžete zvířeti odebrat vzorek krve, aniž byste mu dali přípravky proti bolesti. Totéž však platí také pro lidi. Nevěřím, že by komukoli z nás byla dána před odebráním krve podána sedativa. Pokroky na poli medicíny jsou velkým přínosem pro lidstvo, a proto jsou bohužel pokusy na zvířatech nezbytné. V případě řady nemocí, z nichž se některé objevují jen velmi zřídka, dychtíme po pokroku v oblasti medicíny, vědy a výzkumu. Pokusy na zvířatech v těchto oblastech budou i nadále zapotřebí.

Jsem pro to, aby se pokusy na zvířatech nedělaly, pokud je možné využít jiné ekvivalentní metody. Návrh, který máme před sebou, to  až na jednu výjimku zaručuje; tato výjimka spočívá v tom, že v rámci těchto alternativních metod nebudou používáni ani lidé ani lidské reprodukční buňky.

Podařilo se nám dosáhnout dobrého kompromisu, který poskytuje ochranu výzkumu, Evropě jako místu výzkumu a především pak zvířatům. Měli bychom dnes hlasovat pro tento kompromis, abychom zajistili větší ochranu zvířatům a cennému výzkumu v Evropě.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). (RO) Chtěla bych začít poděkováním jak paní Jeggleové, tak ostatním kolegům poslancům, stínovým zpravodajům, za dobrou spolupráci v průběhu jednání s Radou za účelem dosažení tohoto kompromisu.

Na území Evropské unie je každý rok použito pro vědecké účely asi 12 milionů zvířat. Potřeba poskytnout jim lepší ochranu byla často ze strany široké veřejnosti zmiňována.

Pokud by to bylo možné, všichni bychom rádi pokusy na zvířatech zastavili. Stále je však potřebujeme za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat, stejně jako pro ochranu životního prostředí.

Ustanovení nově přidaná do této směrnice zahrnují povinnost provádět inspekce mnohem častěji než v minulosti, aniž by bylo nutno o mnoha z nich informovat předem. Před prováděním jakýchkoli postupů používajících zvířata, obzvláště pak subhumánní primáty, bude také potřeba předchozí schválení.

Ve skutečnosti byl stanoven limit pro utrpení, kterému může být zvíře zapojené do vědeckých postupů podrobeno; bylo také navrženo omezení používání subhumánních primátů. To znamená, že nyní mohou být použiti jen při postupech, jejichž cílem je zabránit a předejít takovým onemocněním, jež mohou být potenciálně smrtelná pro člověka, diagnostikovat je a léčit je.

Těší mne, že je v konečném textu směrnice zachována povinnost provádět její přezkum, v jehož rámci bude zohledněn učiněný vědecký pokrok. Chci zdůraznit důležitost podpory metod, které představují alternativu testů prováděných na zvířatech a jež jsou specifikovány v navrhované směrnici.

Všichni jsme si vědomi, že tento legislativní návrh byl již dlouhou dobu na spadnutí. Domnívám se, že v návaznosti na jednání vedená s Radou v průběhu švédského a španělského předsednictví se nám podařilo dosáhnout vyváženého společného postoje, který naplňuje jak potřebu ochrany zvířat používaných pro vědecké postupy, tak potřeby vědecké komunity.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, jménem skupiny ALDE.(SV) Paní předsedající, pokusím se vám podat malý přehled širších historických souvislostí. V prvé řadě bych chtěla poděkovat paní Jeggleové za její výjimečné vedení v  této velmi obtížné záležitosti.

Ujali jsme se otázky, kterou se, stručně řečeno, návrh Komise snažil řešit způsobem, který by mohl být charakterizován jako příliš přátelský ke zvířatům, a k níž Parlament v prvním čtení přistoupil způsobem, který by mohl být popsán jako příliš přátelský k průmyslu. V průběhu posledních let jsme se díky výborné podpoře švédského a španělského předsednictví, Parlamentu, vedení paní Jeggleové, Komise, Rady, našich stranických skupin a představitelů výborů dopracovali kousek po kousku a slovo po slovu k tomu, co je nyní rozumně vyváženou směrnicí.

Jestliže jsou to zvířata, která chceme především chránit, pak bych osobně chtěla obrátit naši pozornost k zařízením, která momentálně budujeme pro zvířata, která jíme. V tomto ohledu máme před sebou nepřeberné množství práce. Současný stav věcí je takový, že tato zvířata mají slabší úroveň ochrany než zvířata používaná pro vědecké účely. Podívejte se jen, jak dlouhé jsou přepravní trasy na jatky v Evropě. Nevnímáte to, když jste na dálnici?

Není to poprvé, co jsem byla zapojena do přípravy obtížných zpráv a do náročných jednání, ale ještě nikdy jsem v Parlamentu neviděla takový posun v názorech a rozhodnutích na základě stanoviska určitých lobbistických skupin, které jsou zde přítomné. Nikdy bych něco takového v tomto Parlamentu nečekala.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, jménem skupiny Verts/ALE. – Paní předsedající, také bych chtěla poděkovat paní Jeggleové za její usilovnou práci na této zprávě. Kompromisní text obsahuje řadu výrazných zlepšení, především pokud jde o inspekce, o nový proces schvalování ohledně provádění pokusů a o řádný klasifikační systém, což vítáme. Na tuto modernizaci směrnice jsme nicméně čekali řadu let, a moje skupina stále vidí tři problematické oblasti, což je důvodem, proč jsme podali pozměňovací návrhy.

Domníváme se, že členským státům by mělo být ponecháno právo zavést přísnější pravidla pro ochranu zvířat, jako je tomu v současnosti a jak jsme odsouhlasili v prvním čtení. Domníváme se, že alternativy ke zvířatům musí být používány vždy, pokud je to možné. Současné znění omezuje požadavek povinného užití alternativ na menšinu prováděných testů, což představuje oslabení současných právních pravidel a opět není tím, co jsme odhlasovali v prvním čtení.

Pokud jde o subhumánní primáty, věříme, že bez upřesňujícího slovního spojení „podstatným způsobem“ může jako stav oslabující člověka být interpretována téměř libovolná zdravotní potíž, a nikoliv jako závažné omezení lidského zdraví, což bylo původním smyslem tohoto ustanovení.

Ze zkušenosti s legislativou v tomto oboru víme, že provádění a vynucování jsou klíčové pro dosažení efektivních právních předpisů. A tato témata jsou zásadně důležitá. Za účelem dosažení jasnosti prostřednictvím další diskuse bude moje skupina žádat vrácení zpět do výboru.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, jménem skupiny ECR.(PL) Paní předsedající, jsem potěšen, že se tato směrnice stává skutečností. Chtěl bych poblahopřát paní Jeggleové, neboť práce na dosažení tohoto kompromisu byla velmi náročná. Je dobře, že Evropská unie reguluje další důležitou oblast týkající se zacházení se zvířaty a že přijímáme řešení za účelem prevence krutého chování ke zvířatům. Předchozí systém týkající se důležitých pokusů na zvířatech obsahoval příliš krutosti. Míru krutosti je možné omezit a tato směrnice je v tomto ohledu krokem dobrým směrem. Krutost ke zvířatům zvířata zraňuje a působí jim utrpení, ale ze všeho nejvíce zasahuje člověka. Představuje útok na lidskou důstojnost. Ti, kdo jsou krutí ke zvířatům, jednají proti své vlastní lidskosti a proti své vlastní důstojnosti. Je dobře, že usnesení dnes přijaté Parlamentem je krokem tímto směrem. Obsahuje sice jedno ustanovení, ke kterému mám určité výhrady, ale o tom se zmíním až ve svém vyjádření po hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, jménem skupiny GUE/NGL.(PT) Paní předsedající, Evropa má povinnost prosazovat ochranu zvířat. To, o čem se zde však diskutuje, jde mnohem dále a staví nás před několik obtížných otázek. Žádné přesvědčení by nemělo být nahlíženo tak, že má absolutní platnost. My se však nacházíme uprostřed mezi volbami a rozpory, a ty mohou být vyřešeny pouze vyváženou zákonodárnou činností.

Mají být dobré životní podmínky zvířat na žebříčku hodnot hodnoceny níže než lidské zdraví, či nikoli? Jaká je vlastně evropská strategie pro výzkum, pokud je v sázce například lidské zdraví a základní výzkum? Jak můžeme zabránit zrušení evropského lékařského výzkumu, vzhledem k tomu, že toto může vést k jeho destrukci?

Pokud se budeme vyhýbat těmto tématům, můžeme sice ulevit evropskému svědomí, ale zároveň tak, například, přesouváme lékařský výzkum do jiných zemí, kde se dobré životní podmínky zvířat nemusí vůbec sledovat. Musíme mít schopnost vyvíjet a podporovat alternativní metody k používání zvířat pro vědecké účely, ale v této oblasti ještě zbývá mnohé prodiskutovat a já velmi doufám, že tato problematika bude více prozkoumána.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà, jménem skupiny EFD.(IT) Paní předsedající, je důležité a nutné, abychom dosáhli rovnováhy mezi potřebou pokroku ve vědeckém výzkumu a nutností chránit dobré životní podmínky zvířat.

Ochrana zvířat používaných ve vědeckých procesech je v současnosti nedostatečná. Podle nových vědeckých poznatků mohou být prosazovány alternativy nahrazující nebo omezující používání zvířat. Musí být používány takové metody a postupy, které budou působit tak malou bolest a utrpení, jak je to jenom možné, ale bez toho, že by bránily vědeckému výzkumu zaměřenému na boj s nemocemi.

Je proto správné revidovat evropskou legislativu na ochranu zvířat, abychom dosáhli uspokojivých výsledků, které naplňují jak požadavky výzkumného průmyslu – neboť je třeba provádět vědecký výzkum, který je prospěšný lidskému zdraví –, tak pečují o dobré životní podmínky těch zvířat, které jsou stále potřeba pro vědecké účely.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: Stavros LAMBRINIDIS
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI). – Pane předsedající, Komise navrhla tuto směrnici v roce 2008 a v té době zde byly obavy o to, že odvětví vědeckého výzkumu neúměrně zatíží. Tento návrh oslabí některá omezení a já upozorňuji na to, že byl odstraněn požadavek pro sdílení dat týkajících se výzkumu na zvířatech.

Každý rok je v EU použito na pokusy přibližně 12 milionů zvířat a tento návrh může zvýšit jejich utrpení. Musíme snížit potřebu pokusů na zvířatech.

Civilizované lidské bytosti se budou snažit najít kompromis mezi potřebou výzkumu a povinností respektovat životy jiných tvorů žijících na této planetě. Tato rozhodnutí vyžadují Šalomounovu moudrost. A musím říct, že lituji, že musím položit následující otázku: disponuje Parlament EU takovou moudrostí?

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, tím, že poskytneme větší ochranu zvířatům používaným pro vědecký výzkum, činíme nový a důležitý krok vpřed v otázce dobrých životních podmínek zvířat.

O dobrých životních podmínkách jsme slyšeli mnoho. Slyšeli jsme také, že Evropa je důležitým místem pro průmyslový výzkum a inovace. Je zde nicméně jedno téma, o kterém jsme dostatečně nemluvili. Týká se základní hodnoty Evropské unie, konkrétně lidské důstojnosti a otázky, jak s ní nakládáme. Věřím, že nemusíme na jedné straně zlepšit dobré životní podmínky zvířat a vystavit se na straně druhé rizikům v oblasti, která, alespoň z části, jde proti evropským hodnotám.

Proč to říkám? Evropská komise ve svých dokumentech odkazuje k alternativním metodám. Ty zahrnují pět metod souvisejících s výzkumem a použitím embryonálních kmenových buněk, a zejména lidských kmenových buněk. Můj názor je, že je to nemorální. Je to něco, co při dnešním hlasování o navrhovaném kompromisu mezi Parlamentem, Radou a Komisí nemohu ignorovat. Proto bych chtěl vyzvat k co nejcitlivějšímu přístupu vás a především pak na Radu, členské státy a Komisi, zastoupené takzvaným Regulativním výborem. Když vyjadřujeme starost o lidskou důstojnost, neznamená to, že bychom se stavěli proti dobrým životním podmínkám zvířat. Právě naopak, chceme obojí. Chceme spolupracovat s cílem chránit důstojnost živých tvorů, ať jde o zvířata či lidi, způsobem, který odpovídá našemu evropskému pojetí důstojnosti tak, abychom mohli pracovat společně na její obraně a podpoře.

Jeden z typických evropských rysů je, že jsme připraveni bojovat za lidskou svobodu a důstojnost. Z tohoto důvodu se nebudu moci zúčastnit dnešního hlasování, neboť pro mne není morálně možné činit jednu věc a ignorovat druhou, Diskutovat dnes toto téma bylo správnou věcí, ale tento třetí rozměr lidské důstojnosti dopadl poměrně špatně.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D).(IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, po roce a půl náročného vyjednávání mezi Parlamentem, Radou a Komisí jsme nakonec dospěli ke kompromisnímu textu v citlivé oblasti týkající se pokusů na zvířatech. Byla to náročná práce, a chtěl bych proto poděkovat naší zpravodajce paní Jeggleové a našim stínovým zpravodajům za to, že vedli tak intenzivních jednání.

Text směrnice byl Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova, jemuž mám tu čest předsedat, přijat bez námitek, pouze čtyři poslanci se zdrželi hlasování. Dosahuje vhodné rovnováhy mezi potřebou zlepšit dobré životní podmínky zvířat používaných při pokusech a nutností umožnit pokrok v lékařském výzkumu. Cílem návrhu je přezkoumat a vylepšit směrnici z roku 1986, která je v současnosti již překonaná, a harmonizovat evropská nařízení týkající se tohoto tématu.

Pokusy na zvířatech jsou pro nás všechny, stejně jako pro širokou veřejnost, mimořádně citlivým tématem, ale s přesvědčením říkám, dámy a pánové, že text, o kterém budeme nyní hlasovat, je rozumný a je výsledkem vážné a pečlivé práce. Představuje jednoznačné zlepšení současné legislativy, pokud jde o ochranu zvířat, a zároveň neztrácí ze zřetele naší mravní odpovědnost za pokrok v oblasti lékařského výzkumu.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). – Pane předsedající, na obou stranách této debaty jsou zcela zřejmě pevná stanoviska. Tato debata je poměrně jasná. Je to debata mezi těmi, kdo věří, že práva zvířat mají mít prioritu, a těmi z nás, kdo věří v právo společnosti na pokrok oblasti vývoje léků, léčebných postupů a léčivých přípravků pro nemohoucí, nemocné a pro ty, kteří trpí. Musíme dosáhnout té správné rovnováhy. Ano, je třeba chránit zvířata, ale potřebujeme zajistit, aby naši vědci měli nástroje schopné vyvíjet nová léčiva, která se v budoucnosti stanou léky na některé z těch nejbeznadějnějších nemocí, jimž naše společnost čelí.

Myslím, že v této souvislosti je text, který je před námi, tím správným kompromisem mezi těmito dvěma pohledy. Domnívám se, že se řádně vypořádává s ochranou zvířat a právy společnosti a že v textu, který je před námi, jsme dosáhli té pravé rovnováhy. Chtěl bych vyjádřit poklonu paní Jeggleové a všem stínovým zpravodajům za práci, kterou odvedli.

Chtěl bych v této pokročilé fázi požádat Zelené, aby se řádně zamysleli nad pozměňovacími návrhy, které předkládají. Toto téma již bylo předmětem diskusí. Vyjednávali jsme o něm. Domnívám se, že navrhovaný text bere ve skutečnosti jejich obavy a zájmy zohledňuje a vyrovnává se s nimi. Jde o téma, které je příliš důležité na to, aby se stalo předmětem politikaření, a chtěl bych je v této pokročilé fázi požádat, aby zvážili stažení pozměňovacích návrhů, než se dostaneme k hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Pane předsedající, boj ve jménu zvířat jde ruku v ruce s bojem za lepší výzkum. Každý, kdo obhajuje pokusy na zvířatech, oslabuje výzkum. Je zde tradice, falešná víra v efektivitu pokusů na zvířatech. Stále více léků zahrnuje reakce typické pouze pro člověka a k tomu jsou pokusy na zvířatech naprosto zbytečné. Alternativy jsou na druhou stranu efektivní, a také rychlejší a levnější. Pozměňovací návrhy předložené skupinou Zelených / Evropské svobodné aliance mají za cíl pomoci zvířatům a výzkumu, proto vám doporučuji, abyste pro ně hlasovali.

Navíc je zde mezera umožňující použití opic. Měli bychom tuto mezeru zaplnit pozměňovacími návrhy, které Zelení předložili. Opice mohou být přijatelné pouze v nejhorších možných případech z důvodu závažných symptomů lidských chorob – v tom nejsou žádné mezery.

Konečně, státy musí mít možnost vést svým příkladem, pokud jde o ochranu zvířat a testování nových metod. Jenom tak se Evropa může stát světovým lídrem v této oblasti s ohledem na ochranu zvířat a lékařský výzkum.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Pane předsedající, jakožto farmář jsem vždy chtěl, aby se se zvířaty řádně zacházelo, a jsem přesvědčen, že ve Spojeném království s nimi tak zacházeno je, přinejmenším pokud jde o naši vědeckou komunitu.

Navštívil jsem společnost Huntingdon Life Sciences ve svém obvodu a vím, že zapálení lidé dělají pouze to, co je nezbytné pro vědecký pokrok. Tato instituce provádí nezbytné testy léků, které mohou během několika let ochránit život některého poslance v tomto Parlamentu. Každý zaměstnanec zmíněné společnosti má povinnost upozornit úřady a širší veřejnost, pokud získá důkazy o špatném zacházení se zvířaty.

Nemůžeme a nesmíme ukládat nepotřebná kontrolní opatření, která libovolně omezí určité přístupy. Tyto tři pozměňovací návrhy nepřinesou zlepšení v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, ale budou jako břemeno bránit výzkumu. Mimo jiné jsou návodem k právnímu konfliktu, který žádnou měrou nepřispěje k pokroku medicíny, ale zato může naplnit kapsy právníků.

Upřímně, EU spíše potřebuje mnohem více uvádět  do praxe ideu, kterou bych vyjádřil jako „když to není porouchané, nespravujme to“. Ve Spojeném království máme rozumné zřízení, zodpovědnou vědeckou komunitu – včetně hybné síly světového vědeckého pokroku, Cambridge University, která se nachází v mém volebním obvodu – a vyvážené zákony, které rozumně odpovídají potřebám jak vědecké komunity, tak i oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Tuto pečlivou vyváženost je třeba zachovat. Můj vzkaz EU je v tomto ohledu naprosto přímý: nechte to aspoň pro jednou být.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – Pane předsedající, směrnice, o které diskutujeme, má za cíl omezit pokusy na zvířatech a zlepšit podmínky pro zvířata používaná pro výzkum.

Již v současnosti máme v Evropě nejvyšší standardy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na světě a tato směrnice zvedne tyto standardy ještě výše. To je velmi chvályhodné. Musíme si nicméně uvědomit, že lidské bytosti a jejich prosperita znamenají více než blaho zvířat a že je zde zásadní rozdíl v důstojnosti zvířat a lidských bytostí.

Oceňuji rovnováhu mezi přísnějšími pravidly v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a používáním zvířat, za současného umožnění výzkumu, který podléhá přísným podmínkám. Podporuji pravidlo založené na třech zásadách: nahradit testy na zvířatech jinými metodami, kdykoli je to možné; snížit počet používaných zvířat na minimum; zlepšit standardy pro chov, umístění těchto zvířat a péči o ně.

Pokusy na zvířatech budou povoleny pouze tehdy, pokud nebudou žádné alternativní metody k dispozici. Zároveň bude stále možný lékařský výzkum. Tak bude zajištěna rovnováha mezi etickou nutností omezit pokusy na zvířatech a požadavky na moderní lékařský výzkum.

Zde bych se chtěl ostře postavit proti používání takových alternativních metod k pokusům na zvířatech, které mohou zahrnovat pokusy založené na používání lidských embryonálních kmenových buněk. Jsem znepokojen členskými státy, jejichž vnitrostátní právo výslovně nevylučuje z povinného alternativního testování tyto metody, které zahrnují použití lidských embryí. Jakmile tato směrnice vstoupí v platnost, členské státy mohou mít povinnost zajistit používání těchto alternativních metod, ať už jsou založeny na kmenových buňkách z embryí či nikoliv.

V závěrečném hlasování se proto hlasování zdržím a budu žádat členské státy o poskytnutí jiných alternativ než těch, které znamenají zničení lidského života.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, také bych chtěl začít gratulací paní Jeggleové k výborné práci, kterou jménem Parlamentu a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova vykonala ve spolupráci s Komisí a Radou. Po roce a půl za sebou jdoucích jednání během švédského, španělského a belgického předsednictví bylo možné dosáhnout rozumného kompromisu mezi požadavky vědecké komunity a tím, co bychom mohli nazvat jako dobré životní podmínky zvířat“.

Požadované většiny k docílení tohoto výsledku bylo dosaženo v průběhu velmi emotivní a intenzivní diskuse, ve které všechny strany učinily ústupky. Jak lze u takto citlivého tématu očekávat, došlo také k širokému zapojení veřejnosti. Tvůrci politik však musí činit rozhodnutí, a ačkoliv bychom neměli být necitliví k utrpení zvířat, musíme učinit volby a seřadit hodnoty podle důležitosti. Stanovisko, které dnes představila paní Jeggleová, je soustředěna okolo žebříčku hodnot, který, zdá se, dobře vyvažuje utrpení zvířat a přínosy pro lidské zdraví. Skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu bude proto hlasovat pro přijetí zprávy a pro odmítnutí všech pozměňovacích návrhů.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Pane předsedající, nejprve bych chtěl vyjádřit svůj dík a respekt k paní Jeggleové, která na této zprávě roky pracovala. Je zde nicméně jedna věc, kterou musím říct, paní Jeggleová. Jakožto Evropané na tuto zprávu nemůžeme být hrdí. Je příliš neurčitá a dovoluje mnoho věcí, které by neměly být dovoleny státem či kontinentem, který ve světě hraje vůdčí úlohu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Předvídám zhoršení situace, obzvláště pokud jde o opakované použití pokusných zvířat. Dříve to bylo obtížnější, ale domnívám se, že tato úprava je nyní zmírňována. Kroutíte hlavami, ale je pravda, že když se na to pozorně podíváte, drobně tištěné poznámky a slovní nuance představují rozdíl. Bolestivost pokusů je další oblastí, ve které v řadě členských států pravděpodobně dojde ke zhoršení. Některé členské státy, jako například Německo, Spojené království a Švédsko již zašly ještě dál. Zavedli jsme práh bolesti, a Rada jej zmírnila tím, že povolila výjimky. Navíc byly omezeny pravomoci Komise ve vztahu k inspekcím.

Budu nicméně hlasovat pro přijetí této zprávy, paní Jeggleová, neboť představuje zlepšení oproti směrnici z roku 1986, která je tedy nyní již 24 let. Obsahuje schvalovací mechanismy. Než budou zahájeny tři fáze testování, je třeba získat povolení, což je dobrá věc. Postupy byly zjednodušeny, což je také pozitivní krok. Osobně jsem hrdý na skutečnost, že jsme byli schopni uhájit otázku alternativních pokusných metod z posledního parlamentního období. Budeme na to však muset poskytnout více financí.

Tato směrnice bude muset být během následujících sedmi let revidována. Představuje celkem dobrý základ, ale za sedm let ji bude třeba vylepšit tak, abychom mohli dále naplňovat pověst Evropy, kde je nejvyšší úroveň dobrých životních podmínek zvířat na světě.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Pane předsedající, zprávu představenou dnes v tomto Parlamentu vypracovala naše kolegyně paní Jeggleová. Jejím cílem je zakončení procesu, který byl dlouhý a komplikovaný a byl možný pouze díky usilovné práci a obratnému vedení rozhovorů, takže bychom jí za to chtěli poděkovat.

Kdykoliv projednávaná problematika obsahuje nejen mnohost zájmů, ale také mravních hodnot, vyvolává nejenom pevné a racionální argumenty, ale také emotivní reakce. To nepomáhá dosáhnout konsenzu, ve který zde doufáme, abychom sloužili evropské veřejnosti a současně respektovali názory rozličných politických skupin a členských států. Umožnilo by nám to přispět k evropské integraci prostřednictvím přípravy a prezentace společných norem. Přesně tato předpokládaná standardizace kritérií je předmětem této zprávy, a to prostřednictvím přístupu, který přepokládá vyšší úroveň ochrany života zvířete.

Znamenalo to, že po více než dvou letech od rozhodnutí o revizi směrnice Rady 86/609/EHS o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely a uznání rozdílů mezi členskými státy v tomto ohledu došlo k pokusu stanovit podrobnější pravidla regulující tuto problematiku, a to za účelem omezení procesních rozdílů. Při tom bylo důležité vyvažovat vyšší úroveň ochrany pro zvířata používaná pro vědecké účely  a nutnost zachovat nezbytné podmínky pro biomedicínský výzkum, které by mu umožnily rozvoj tohoto výzkumu v rámci Evropské unie. Této rovnováhy bylo dosaženo v textu, o kterém budeme za chvíli hlasovat.

Budou z toho mít prospěch zvířata pod naší ochranou a naplní to naše lidské povinnosti ke zvířatům, aniž bychom ohrozili kvalitu a pokrok biomedicínského výzkumu, který nám všem každý den pomáhá.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, měli bychom hlasovat pro tuto zprávu o směrnici o pokusech na zvířatech. Při vyjednávání s Komisí a Radou se Parlamentu podařilo dosáhnout mnohého: konkrétně principu nahradit, snížit, zdokonalit.

Je pravda, že z perspektivy dobrých životních podmínek zvířat toho stále děláme příliš málo. Rada však nebyla připravena udělat více a dala nám jasně najevo, že pokud nepřijmeme tyto výsledky, nebude žádná nová směrnice. Neznamená to, že v budoucnosti pokrok v této oblasti nemůže postupovat. Dobré životní podmínky zvířat a výzkum musí být v našich politikách výrazně upřednostňovány. Byla bych velmi šťastná, kdybychom ještě dnes byli schopni pokusy na zvířatech úplně zastavit. Bohužel nás čeká ještě dlouhá cesta k dosažení tohoto cíle, a proto musíme zajistit, že poskytujeme zvířatům tolik ochrany, kolik je jen možné.

Kompromis, který byl vyjednán, pro to nabízí mnohem lepší základ. Jedinou důležitou věcí je postarat se o to, aby všechny členské státy provedly tuto novou směrnici důsledně. Chtěla bych vřele poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za jejich usilovnou práci.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, zpravodajka a ti, kteří s ní pracovali, vykonali zcela jistě náročnou práci, za kterou jim děkujeme.

Osobně však nemohu zakrýt, že společně s několika členy italské vlády, kterou podporuji, jsem v rozpacích nad záležitostí, která, jak se zdá, není vyřešena tak, jak bychom si přáli, a to ani po dvaceti čtyřech letech.

Někteří poslanci poukázali na to, že vnímání zvířat se liší od vnímání lidských bytostí. Ano, žádné zvíře by nikdy nedělalo to, co se děje, co se již stalo a co se teprve stane v Íránu. Obecně řečeno, zvířata nemučí, nekamenují k smrti a neříkají takové lži, jaké jsou typické pro náš politický svět.

Oprávněně se musíme dovolávat toho, aby nám byla tato zvířata prospěšná v podpoře vědeckého výzkumu a zlepšování lidského zdraví, ale nemáme právo po nich požadovat, aby byla i nadále vystavena zbytečným a opakujícím se pokusům, které slouží pouze k tomu, aby si nějaký takzvaný badatel nabalil kapsy.

Jsme si velmi dobře vědomi toho, že pokusy in vitro nebo počítačové simulace lidského metabolismu dnes umožňují dosahování přesnějších výsledků, než pokusy na zvířatech, protože výsledky pokusu často nemohou být přeneseny z jednoho živočišného druhu na jiný, ať už mezi zvířaty nebo ze zvířete na lidské bytosti.

Z těchto důvodů doufáme, že tato směrnice bude revidována tak, aby byla více v souladu se současnými trendy a vzájemným respektem.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za výsledek, kterého dosáhli. Myslím, že jsme dosáhli nejlepšího možného kompromisu mezi potřebami výzkumu a zajištěním dobrých životních podmínek zvířat používaných pro vědecké účely.

Naneštěstí je výzkum na zvířatech stále nutný, neboť k němu neexistují alternativy. Počítačové simulace a buněčné kultury nestačí, a říkají to nikoliv politici, ale vědečtí pracovníci. Chtěla bych Parlamentu připomenout, že léky na některé velmi závažné nemoci byly vyvinuty právě díky pokusům prováděných na živých zvířatech. Devadesát osm procent těchto zvířat jsou hlodavci, což znamená, že větší druhy jsou používány pouze ve velmi malém rozsahu. Musím také poukázat na to, že díky těmto pokusům dnes máme léky na leukémii, cukrovku a některé druhy nádorových onemocnění. Nakonec bych chtěla upozornit na to, že vědečtí pracovníci jsou ti první, kdo se chce vyhnout zbytečnému utrpení, a domnívám se, že stačí, aby je člověk viděl při práci, aby si to uvědomil.

Je pravda, že zde stále jsou části, které vyvolávají znepokojení. Chtěla bych odkázat na jednu z nich, která zatím nebyla zmíněna: odkazy na etické výbory v článku 49 byly odstraněny a nahrazeny obecnějšími vnitrostátními výbory na ochranu zvířat. To vyvolalo znepokojení mezi těmi, kdo v této oblasti pracují, protože etické výbory v řadě laboratoří již existují nebo jsou právě zřizovány. Panuje zde proto obava, že role těchto výborů může být nějakým způsobem omezena a že mohou být dokonce nahrazeny obecnějšími výbory, které nejsou tak dobře připraveny, a to jak eticky, tak vědecky.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Chtěl bych nejprve poděkovat paní zpravodajce Jeggleové za kvalitní práci, kterou odvedla. Podporuji také své kolegy poslance, kteří dnes vystoupili proti třem pozměňovacím návrhům ke společnému postoji.

Není to dokonalý kompromis, ale je to v tuto chvíli to nejlepší možné znění.

Obsah tohoto návrhu byl vytvořen po konzultacích s předními vědci, kteří vědí, co potřebují, aby byli schopni pokračovat ve svém výzkumu.

Jakékoli pozměňovací návrhy k tomuto kompromisu povedou k obnovení obvyklých procedur, což podle mého názoru není v zájmu nikoho. Žádám proto kolegy poslance, kteří se účastní dnešního hlasování, aby odmítli zmíněné tři pozměňovací návrhy a umožnili evropskému výzkumu fungovat co nejlépe.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Pane předsedající, pane komisaři, žádám Radu a Komisi, aby garantovaly zákaz užití embryonálních a dospělých buněk z lidských bytostí za účelem ochrany zvířat.

Současná situace ve skutečnosti umožňuje, aby lidský materiál byl použit za účelem ochrany zvířat v průběhu nutných pokusů. Vždycky mluvíme o kompromisu a tato kultura kompromisu nás dovedla do stavu, kdy již nevíme, co je eticky přijatelné a co nikoliv. Jsou zde však etické otázky, v jejichž případě není dosažení kompromisu možné. Pokud Komise a Rada nebudou schopny tento zákaz garantovat, bude to faktickým důkazem toho, jakým způsobem Evropská unie zachází s lidskou bytostí.

Je mi líto, ale bez této záruky nemohu podpořit navrhovanou směrnici.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Pane předsedající, pane Dalli, velmi souhlasíme s tím, že je třeba poskytovat nejlepší zdravotní péči evropským občanům. To zahrnuje spolehlivé léky s co nejnižším možným počtem vedlejších účinků a nejnovější moderní léčebné metody. S ohledem na současný stav vědeckého pokroku to bohužel nemůžeme činit bez pokusů na zvířatech.

Proto vnímám předloženou zprávu jako velmi úspěšný pokus dosáhnout rovnováhy mezi dobrými životními podmínkami zvířat a poskytováním zdravotní péče pro lidi. Pro dosažení této rovnováhy je základním požadavkem princip nahradit, snížit, zdokonalit, pokud vezmeme v úvahu, že jsme zde dnes mluvili tak často o lidské důstojnosti, která podle mne zahrnuje také úctu ke zvířatům.

Potřebujeme pokročit v procesu schvalování, přísné kontroly a efektivní systémy kontrol. Právní předpisy samy o sobě nejsou dostatečné. Musíme zůstat bdělí a zajistit, aby byl obsah zpráv skutečně uveden do praxe.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Pane předsedající, myslím, že se všichni shodneme na tomto: v ideálním světě by výzkum na zvířatech nebyl potřebný. Ale skutečností je, že žijeme ve světě, který trpí, ve kterém nemocní muži, ženy a děti čekají na léčení, a tedy na výsledky tohoto výzkumu, který je zásadní a životně důležitý. Proto musíme podpořit výborný kompromis, kterého dosáhla paní Jeggleová z Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Rada.

Jak již bylo řečeno, tato dohoda minimalizuje utrpení zvířat, ale neomezuje výzkum, který je životně důležitý pro miliony pacientů v Evropě a na celém světě. Věděli jste, že sedmdesát % Nobelových cen za medicínu bylo uděleno na základě pokusů na zvířatech?

Tento text po nás nežádá, abychom volili mezi myšmi a lidmi: tato směrnice chrání jak pacienty, tak zvířata. Tato směrnice chrání naši budoucnost.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, tato pravidla jsou lepší, než ta, která jsme měli dříve. Myslím, že se na tom všichni shodneme. Myslím si však, paní Jeggleová, že je od vás velmi neuvážené tvrdit, že k tomuto kompromisu neexistuje žádná alternativa. Domnívám se, že jsme z této situace mohli vytěžit více.

Je samozřejmě pravda, že výzkumnická lobby vyvinula velký tlak. Všichni jsme si toho byli vědomi. Dosáhli jsme ale svého hlavního cíle, kterým je snížení počtu pokusů na zvířatech? Nad tím se vznáší velký otazník. Dalším problémem samozřejmě je, že použití subhumánních primátů ve skutečnosti nebylo omezeno.

My ve skupině Zelených / Evropské svobodné aliance shledáváme jako nanejvýš znepokojivé, a věříme také, že jde o závažné porušení evropských principů, že členským státům nebude umožněno stanovit přísnější pravidla, než ta, která jsou obsažena v současných právních předpisech. Tato situace se musí změnit. Žádá si seriózní opětovné zvážení. To je prvním bodem pozměňovacích návrhů předložených ze strany Zelených, a proto také tyto pozměňovací návrhy nestáhneme. Žádáme, aby se návrh vrátil zpět do výboru.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Pane předsedající, vývoj technik a metod, které nás zbavují nutnosti provádět pokusy na zvířatech a minimalizují utrpení působené zvířatům, v případech, by v případech, kde je to nutné, měl být důležitým cílem vědeckého výzkumu a experimentálního a technologického vývoje, který je důležité povzbuzovat. Kromě tohoto vývoje by mělo být zohledněno rozšiřování těchto technik a metod, společně s jejich přijetím výzkumnými a vývojovými institucemi a vnitrostátními vědeckými a technologickými systémy na různých úrovních vývoje.

Evropská unie na sebe musí vzít v této oblasti důležitou roli, která spočívá v podpoře spolupráce mezi vědeckými a technologickými institucemi a systémy v různých zemích, včetně třetích zemí. Domníváme se, že – v této oblasti jako v oblastech jiných, samozřejmě – stanovení společné minimální úrovně ochrany v právních předpisech by nemělo bránit jednotlivým členským státům v přijetí vyšších úrovní ochrany, pokud si tak budou přát.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Pane předsedající, zkvalitnění směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely je něco, co mohu jenom podpořit. Je to nicméně trošku paradoxní, protože ve skutečnosti jsem proti pokusům na zvířatech. Alternativní způsoby testování existují a revize směrnice tuto oblast naštěstí zahrnuje. Za to jsem velmi vděčná. Doufám, že se více zasadíme o rozvoj dalších alternativních způsobů testování. Evropská unie však musí tady a teď zavést lidská a bezpečná pravidla pro pokusná zvířata. Konečně je uznáváno, že zvířata jsou cítící bytosti, a proto nyní zavedeme prahy bolesti. Proč však nezavádíme ustanovení zakazující použití týchž zvířat pořád dokola? Proč nezakazujeme použití opic ve výzkumu mozku? Rozčiluje mě, že dbáme více o zájmy zainteresovaných organizací než o dobré životní podmínky zvířat. Také mne frustruje, že v tomto Parlamentu jsme schopni vytvářet pravidla pouze pro Evropskou unii, neboť jak jsou řešeny pokusy na zvířatech mimo EU?

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Pane předsedající, vítám iniciativu Komise. Myslím si, že je důležitý úspěch, že se nám podařilo dohodnout na harmonizaci postupů v oblasti pokusů na zvířatech v rámci EU.

Tato směrnice představuje důležitý krok v zajištění toho, že pokusy na živých zvířatech pro vědecké účely budou nahrazeny, jakmile to bude vědecky možné. Tato směrnice poprvé uloží členským státům povinnost, aby podporovaly rozvoj alternativních metod. Naléhavě žádám členské státy, aby zajistily dostatečné finance pro výcvik, výzkum, rozvoj a realizaci vědecky přijatelných metod nebo testovacích strategií, které s sebou neponesou použití zvířat.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Pane předsedající, jakožto člen Výboru pro pro průmysl, výzkum a energetiku samozřejmě vítám tyto předpisy a dohodu, které se zde podařilo dosáhnout. Vím, že je vždy obtížné dosáhnout kompromisu, ale potřebujeme etické standardy jak pro pokusy na zvířatech, tak pro pokusy na lidech. A realizovat můžeme pouze ty nejpřísnější normy, které jsou momentálně dostupné.

Samozřejmě je pro nás také důležité vyvíjet alternativní řešení. Osmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj se musí výrazně zaměřit na alternativní způsoby testování. Navíc také potřebujeme jednodušší postupy a právě ty jsou stanoveny v těchto právních předpisech. Hodnocení po sedmi letech bude významným přínosem pro průmysl, protože bezpečnost procesů a jasné, standardizované evropské právní předpisy přinesou právní jistotu také průmyslu.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Pane předsedající, chtěla bych jasně uvést, že Evropa má nejpřísnější normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na světě. Tato zpráva představuje další důležitý krok směrem k dalšímu zlepšení dobrých životních podmínek zvířat. Našim společným cílem je omezit pokusy na zvířatech a zlepšit životní podmínky pro zvířata používaná pro výzkumné účely. Vítám skutečnost, že pokusy na zvířatech budou nahrazeny jinými metodami všude, kde to jen bude možné, a že normy pro chov, umístění těchto zvířat a péči o ně budou zpřísněny. Chtěla bych se nicméně vrátit ke zkušenostem odvětví zemědělství a vyjádřit svou kritiku k některým bodům obsaženým ve zprávě.

Neměli bychom předpokládat, že více byrokracie na poli vědy přinese zlepšení dobrých životních podmínek zvířat. Výzkum a navazující odvětví hospodářství v Evropě nesmí být znevýhodněny, a to jak mezinárodně, tak ve srovnání s jinými odvětvími. Je pravda, že když společnost volá po přísnějších normách dobrých životních podmínek zvířat, musíme jak v této oblasti, tak v zemědělství zohlednit normy, které se vztahují na dovážené produkty. Vysoká evropská kvalita a dobré životní podmínky zvířat musí být patřičně zohledněny ve vztahu ke spravedlivé hospodářské soutěži. Paní zpravodajka Jeggleová odvedla vynikající práci na této vysoce citlivé zprávě a zasluhuje si naši podporu.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komise. – Pane předsedající, ze všeho nejdříve bych vám chtěl poděkovat za vaše poznámky a obecnou podporu ustanovení zahrnutých do této směrnice.

Máme před sebou ambiciózní směrnici, která, pokud bude přijata, výrazně prospěje dobrým životním podmínkám zvířat v Evropské unii. Souhlasím s paní Sârbu, že plné a přesné provedení této směrnice bude klíčové pro naplnění jejího potenciálu. Tato výzva je pouhým počátkem. Dnes můžeme být spokojeni, že bylo dosaženo dobrého kompromisu v obtížné, ale důležité otázce, a že může být učiněn velký krok směrem ke zlepšení životů zvířat, která jsou stále potřebná pro vědecké postupy.

Nyní budu reagovat na některé komentáře z dnešního dopoledne. Pokud jde o poznámky paní Evansové, je třeba si uvědomit, že tato směrnice právně vyjasňuje současnou situaci. Navíc, pokud jde o základní a aplikovaný výzkum, pro který nejsou předepsány žádné metody Evropské unie, článek 4 velmi jasně požaduje použití alternativních metod, kdekoliv je to možné. Požadavek použít alternativní metody proto není oslaben, ale právě naopak je ještě posílen.

Pokud jde o poznámky pana Kastlera a pana Mikolášika ohledně embryonálních kmenových buněk, tato problematika nebyla v diskusích přehlížena. Byla dlouze diskutována v průběhu jednání a nalezená řešení odrážejí skutečnost, že v Evropské unii nepanuje shoda ohledně toho, zda mají být lidské embryonální buňky používány. Komise se proto domnívá, že bude nejlepší, když bude tato problematika regulována na vnitrostátní úrovni.

Dojednaný text odpovídá na tyto obavy tím, že nechává rozhodnutí, jestli povolit použití embryonálních kmenových buněk, na jednotlivých členských státech. Je třeba dodat, že v členských státech, které nemají právní předpis výslovně zakazující použití embryonálních kmenových buněk, by bylo použití takové testovací metody podle revidované směrnice povinné pouze tehdy, pokud by tato testovací metoda byla uznána právními předpisy Evropské unie. Žádný takový právní předpis na úrovni EU neexistuje; každý takový předpis by potřeboval ke schválení souhlas členských států.

Pokud jde o etické hodnocení zmíněné paní Gardiniovou, pojem etického hodnocení a výbor, který je provádí, stále zůstávají v článku 38. Slovo „etické“ bylo nicméně odstraněno v průběhu diskusí v Radě. Celý požadavek zůstává.

Doufám, že svým hlasem vyšlete silný signál, že Evropský parlament stojí za výsledkem vyjednaným orgány pod obratným vedením paní Jeggleové a švédského předsednictví. Dnes máme příležitost přivést EU do čela, a to spojením vysoké úrovně v oblasti dobrých životních podmínek zvířat s kvalitním vědeckým výzkumem. Naplňujme své heslo: „EU – peče o zvířata a lepší vědecký výzkum“.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, zpravodajka.(DE) Pane předsedající, pane Dalli, dámy a pánové, chtěla bych vyjádřit upřímné díky vám, pane Dalli, za vaše poznámky, které vyjasnily řadu témat a já je nemusím opakovat. Upřímně bych také chtěla poděkovat kolegům poslancům za jejich poznámky.

Je jasné, že se jedná o velmi citlivé téma, které se dotýká řady rozdílných zájmů, jež jsme museli spojit. Žádám všechny, aby hlasovali pro tuto zprávu, která je nyní před námi a vzhledem k níž přiznávám, že jde o kompromis.

Pane Häuslingu, pokud zprávu nyní zamítneme, platnost směrnice z roku 1986 bude ještě dlouho pokračovat, což situaci laboratorních zvířat nezlepší. Nebudeme v nejbližší době schopni připravit novou směrnici. Pozměňovací návrhy, které jste nyní znovu předložil, byly Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova odmítnuty. Vaše pozměňovací návrhy se nesetkaly s žádnou podporou. Nyní jste je opět předložil. Máte na to právo a já ho respektuji.

K čemu ty nejpřísnější normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na území Evropské unie jsou, když nejsme schopni zajistit tentýž standard po celém světě? Důležité teď pro nás všechny je zajistit, aby směrnice, kterou doufám později v průběhu dne přijmeme, byla v několika následujících letech v členských státech provedena. To je pro nás výzva. Nejprve musíme zajistit, aby všechny členské státy dosáhly téhož standardu v této oblasti. To je naším prvním úkolem a neměli bychom již požadovat po jednotlivých členských státech, aby uskutečňovaly vyšší standardy.

Kde již přísnější normy jsou, a jakožto Němka zde mluvím o Německu, tam tyto normy také zůstanou. Nežádáme, aby některé státy učinily krok zpět. Právě naopak, respektujeme suverenitu členských států stejným způsobem, jako v případě výzkumu používajícího embryonální kmenové buňky. Tak je to správné a je to i důležité.

Pokud opravdu chce přísnější normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, pak prosím hlasujte pro tuto zprávu a odmítněte všechny pozměňovací návrhy.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se uskuteční ve středu dne 8. září 2010.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně.(CS) Směrnici Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely zpravodajky Jeggleové vítám a podpořím, protože dosažený kompromis je pokrokem oproti současnému stavu. Jsem však zároveň hluboce znepokojen skutečností, že se v konečném návrhu nepodařilo prosadit, aby byli do oblasti působnosti této směrnice zařazeni všichni bezobratlí živočichové. EP požadoval, aby do oblasti působnosti této směrnice byly zahrnuty alespoň ty druhy bezobratlých, u nichž je vědecky doloženo, že potenciálně vnímají bolest, utrpení, strach a trvalé poškození. Ani tento požadavek není v návrhu obsažen. Přestože uznávám nutnost využití zvířat pro vědecký výzkum, jsem přesvědčen, že směrnice měla jít ještě dále a zahrnout do oblasti působnosti všechny živočichy bez výjimky. Uvědomme si, že úrovní poznání se stále rozšiřuje spektrum živočichů, u kterých je oficiální věda ochotna uznat jejich schopnost cítit bolest, utrpení a strach a utrpět trvalé poškození. Jsme tedy schopni extrapolovat, že schopnost cítit strach, utrpení a bolest je rozšířena v celé živočišné říši. Uznání této skutečnosti je spíše otázkou nastavených morálních pravidel než vědy. Přijatým kompromisem jsme bohužel prokázali, že evropská kultura se dosud zcela nevymanila z descartovského pojetí zvířete jako věci a že je v tomto směru před námi ještě dlouhá cesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (ECR), písemně.(PL) Pokud jde o průběh druhého čtení, poslancům nebylo umožněno vyjádřit své názory ohledně konečné podoby Směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (zpráva Jeggleové). Chtěl bych nyní využít této příležitosti k tomu, abych ozřejmil svou zásadní opozici vůči tomu, že směrnice povoluje použití embryonálních kmenových buněk jakožto alternativy k pokusům na zvířatech pro vědecké účely. Je to projevem mylné antropologie, která povoluje možnost zničení lidského života v jeho nejranější fázi vývoje za účelem zlepšení dobrých životních podmínek zvířat. Záruky navrhované Evropským parlamentem v prvním čtení byly v tomto ohledu mnohem otevřenější. Nejednoznačná ustanovení této směrnice představují skutečnou hrozbu pro platné právo v zemích, jako je Německo, kde embrya požívají jistý stupeň ochrany. Skutečnost, že tyto výzkumné metody nebyly vyloučeny, znamená jasné vnucení jejich právní platnosti zemím, jako je Polsko, Irsko a Malta.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí