Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 8 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

5. Текущи преговори по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е изявлението на Комисията относно текущите преговори по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA).

 
  
 

Уважаеми колеги, искам вашето внимание за минута. Дневният ред, във вида, в който е приет, не предвижда процедура с вдигане на ръка в настоящото разискване. Въпреки това, ако няма възражения, предлагам, ако ораторите в списъка не превишават отделеното им време и накрая има време, ще започна кратка сесия с процедура с вдигане на ръка. Има ли възражения? Много добре.

 
  
MPphoto
 

  Карел де Гухт, член на Комисията.(EN) Г-н председател, благодаря ви, че отново ми предоставихте възможност да се обърна към вас по въпроса с преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA).

В тази връзка позволете ми да припомня контекста на тези преговори: ACTA представлява споразумение, което ще е от голямо значение за запазване на конкурентоспособността и заетостта на Европейския съюз на световния пазар.

Всъщност, ако искаме да продължим да бъдем конкурентоспособна икономика, ще трябва да разчитаме на иновации, творчество и изключителност на правата върху марки. Това е едно от основните ни конкурентни предимства на световния пазар. Затова се нуждаем от инструменти, за да гарантираме, че те са добре защитени на основните ни износни пазари.

Тук става въпрос за въпроси, които са от значение за гражданите на Европейския съюз: не само работни места, но и безопасност на потребителите, сигурност и здраве.

Нашата цел е просто създаване на международен стандарт за спазването на правата върху интелектуалната собственост, който да бъде разумен, балансиран и ефективен и по този начин излиза извън рамките на съществуващите правила на СТО за правата върху интелектуалната собственост: Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“). Това е крайната цел, за която съм сигурен, че всички сме съгласни.

През март тази година дойдох тук, за да очертая основните принципи, на които се основава участието на Комисията в тези преговори, и поех ангажимент за подобряване на прозрачността по отношение на Парламента относно тези преговори. Както можете да видите от проектните текстове, в резултат на преговорите, проведени от март насам, Комисията спази обещанието си и не се отклони от тези принципи. Позволете ми да ви припомня тези принципи:

Първо, целта на ACTA е да се разгледат големите нарушения на правата върху интелектуалната собственост, които имат значително търговско въздействие. Тук не става дума за проверяване на съдържанието на лаптопите или компютрите на пътниците. Това няма да доведе до ограничаване на гражданските свободи или тормоз на потребителите. Ако някои от вас имат съмнения за това, бих се радвал да чуя доводите ви.

Второ, ACTA има за цел единствено прилагане на съществуващите права върху интелектуалната собственост. В споразумението няма да се включват разпоредби, които изменят по същество закона за интелектуалната собственост. То следва да определи минимални правила за начините, по които новаторите могат да налагат правата си в съда, на границите или в интернет. Така например ACTA ще гарантира, че правата на европейските модни дизайнери, художници или производители на автомобили ще бъдат подходящо защитени, когато се сблъскат с фалшифициране на техни произведения извън Европа.

Трето, ACTA трябва да продължи да бъде в съответствие с достиженията на правото на Европейския съюз, включително настоящото равнище на хармонизация на прилагане на правата върху интелектуалната собственост, Директивата за електронната търговия, регулаторната рамка за далекосъобщения и, не на последно място, приложимото законодателство на Европейския съюз в областта на защитата на личните данни и личната неприкосновеност. ACTA няма задкулисно да измени законодателството на Европейския съюз. Ще попитате тогава, „каква е добавената стойност?“ Отговорът е, че законодателството ни е едно от най-ефективните, както и че ако други държави го приемат, това ще помогне на нашите новатори.

Четвърто, ще се уверим, че ACTA няма да възпрепятства достъпа до генерични лекарствени продукти. Вече има яснота в проектния текст, който гарантира, че ACTA няма да послужи за основа за намеса в търговията с генерични лекарствени продукти.

Освен това, ACTA ще бъде в съответствие с Декларацията по Споразумението ТРИПС и общественото здраве от 2001 г., а задължението относно граничния контрол, което представлява най-чувствителния въпрос по отношение на достъпа до лекарствени продукти, няма да се прилага по отношение на патентите.

По отношение на прозрачността, спазихме обещанието си да предоставяме информация на Европейския парламент чрез специализирани сесии след всеки кръг от преговорите и ще продължим да правим това. И в съответствие с поетите ангажименти по силата на рамковото споразумение, ние, разбира се, споделихме проектните текстове с Европейския парламент.

Също така ще се възползвам от възможността накратко да представя резултатите от 10-ия кръг от преговорите по ACTA, които се проведоха във Вашингтон между 16 и 20 август 2010 г.

Страните постигнаха напредък по отношение на гражданските, митническите и наказателните глави, но те все още не са демонстрирали достатъчна гъвкавост при разглеждането на някои по-чувствителни въпроси. Беше постигнато много и по общите и хоризонталните глави (преамбюла, общите разпоредби, определенията, практиките за налагане, международното сътрудничество и институционалните разпоредби), които ще бъдат завършени в най-скоро време.

За съжаление обаче, в рамките на последните два кръга стана ясно, че консенсус, включващ всички настоящи страни по ACTA, ще бъде постигнат само въз основа на най-малкия общ знаменател, като се има предвид разнообразието от мнения и практики по този въпрос с различните участници по ACTA. Това ще бъде за сметка на нивото на амбиция – и ефективност – на споразумението.

По отношение на цифровата среда (интернет), която е една от най-чувствителните, но също и „най-иновативни“ глави на ACTA, в рамките на последния кръг беше отбелязана значителна крачка назад, като страните не успяха да се споразумеят за общ режим на освобождаване от отговорност на доставчиците на интернет услуги.

Такъв е случаят и с особено важната глава относно митническите мерки, където няколко страни се обявиха против извършването на проверки на износа и транзита на стоки в нарушение, като по този начин не може да се реагира на широко разпространения международен трафик на фалшификати.

Друга област, в която обсъжданията са разочароващи за интересите на Европейския съюз, се отнася до това кои права върху интелектуалната собственост ще попаднат в обхвата на споразумението. Европейският съюз разполага с широка и разнообразна съвкупност от носители на права. Земеделските стопани, които произвеждат продукти с географски указания, или текстилните дружества, които създават дизайнерски проекти, също са жертва на фалшифициране и също трябва да бъдат защитени от по-добри правила на прилагане. Проблемът е, че някои от нашите партньори настояват, че единствено авторското право и търговските марки „заслужават“ да бъдат включени в ACTA. Ние не споделяме това мнение и ще продължим твърдо да настояваме интересите на Европейския съюз да бъдат зачитани.

Следващият кръг от преговори ще се проведе в Токио в края на месеца (от 23 септември до 1 октомври 2010 г.). Изглежда, че приближаваме последния етап от преговорите и страните се ангажират да решат оставащите съществени въпроси в рамките на кръга в Токио.

Аз продължавам да бъда твърдо убеден по отношение на значението на справянето със систематичната и широко разпространена злоупотреба с европейската интелектуална собственост по света, както и по отношение на съществения принос, който ACTA може да има за постигането на тази цел. Ето защо усилията ми продължават да бъдат насочени към успешния завършек на тези преговори.

Ако обаче в края на този процес Европейският съюз е изправен пред договор без някаква конкретна добавена стойност за нашите носители на права или пред договор, в който се правят опити да се докаже, че съществуват 1-ва и 2-ра категория права върху интелектуалната собственост, следва наистина да сме готови да преразгледаме участието си в това споразумение.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, от името на групата PPE.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, през 2008 г. 178 милиона артикула са били иззети от служители на митниците на Европейския съюз. От тях 20 милиона са представлявали опасност. Общо 54% от фалшифицираните продукти са били внесени от Китай, а по отношение на лекарствените продукти, отговорността е била главно на Индия.

Фалшифицираните стоки нанасят големи щети на европейската икономика, но хората, които купуват фалшиви продукти, също са сериозно засегнати. Имам предвид лекарствените продукти например. За мен и всички родители би било кошмар, ако болно дете умре след приемане на лекарство само защото не сме били в състояние да предотвратим появата на фалшиви продукти и лекарства на пазара. Трябва да решим този проблем.

Пиратските продукти са основен въпрос за Европейския съюз. Трябва да защитим отраслите и потребителите в целия свят срещу продукти, които могат да причинят увреждане на здравето и да доведат до финансови загуби за дружествата. Затова приветствам преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) като важна стъпка в правилната посока в борбата срещу пиратските продукти. Знаем, че това споразумение не е единственото решение на пиратството, но е първото международно споразумение в тази област, което е свързано с действия срещу пиратските продукти от страна на някои държави. Бих искал колкото е възможно повече други държави да се присъединят.

Нашата група приветства положителното сътрудничество между Комисията и Парламента след резолюцията ни през пролетта. Изразяваме съжаление, че се наложи да се стигне до приемане на тази резолюция. Въпреки това, в резултат на редовните доклади от Комисията, през последните месеци успяхме да добием обща представа за преговорите. Бих искал да поздравя преговарящите за най-новите им постижения. Дори за критиците на ACTA става все по-трудно да намерят отрицателни позиции в споразумението. Въпросът за мерките за граничен контрол в случай на нарушение на патенти, а оттам и опасенията за търговията с генерични лекарствени продукти, вече са отстранени. Три нарушения и претърсването на личен багаж бяха отстранени. Задължителната отговорност на доставчиците на интернет услуги също беше премахната и споразумението изглежда съответства на достиженията на правото на Общността. Смятам, че сме на прав път.

Бих искал обаче да призова Комисията да запази твърдата си позиция, така че да е в състояние да представлява интересите на Европейския съюз. Подкрепям предложението за включване на патентните права, географските наименования за произход и патентните нарушения в раздела на споразумението, който е свързан с гражданското право. На мнение съм, че шунката „Парма“, сиренето „Торолер Алмкезе“ и шампанското заслужават същото ниво на защита като „Кока-Кола“ или зърнените закуски на „Келогс“. Затова призовавам САЩ да престанат да възпрепятстват издаването на документите. Издаването на документите след кръга от Нова Зеландия демонстрира колко е важна прозрачността и позволи да се отговори на голяма част от критиките към споразумението.

Бих искал Комисията да подкрепи издаването на документите от преговорите най-късно преди подписването на споразумението. Пожелавам на Комисията успех при следващия кръг в Япония и се надявам на по-нататъшни навременни и подробни доклади за хода на преговорите. След приключването на преговорите групата ни ще седне на тишина и спокойствие да направи оценка на резултатите въз основа на окончателния текст и след това ще излезе с решение за позицията си във връзка с ратифицирането на документа. Пожелавам успех на преговарящите.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, от името на групата S&D.(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, г-н член на Комисията, току що казахте някои успокояващи неща, но аз все още не смятам, че опасенията, които се споделят от голям брой членове на Парламента относно Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA), са напълно разсеяни.

През март предложих резолюция, която беше приета с голямо мнозинството в Парламента и която направи възможно публикуването на текста от преговорите. По време на разискването отправихме призив достиженията на правото на Общността – което споменахте – безопасността и доставката на генерични лекарствени продукти да бъдат гарантирани и основните свободи на нашите съграждани да бъдат зачетени. Споменахме и географските указания и направихме това, за да Ви заявим нашите приоритети, които ще продължа да Ви повтарям, така че позицията, която ще застъпите след няколко седмици в Япония, да се основава на парламентарното разискване, което успяхме да започнем.

Вчера, по време на разискването относно състоянието на Съюза, много оратори с право посочиха, че членовете на Европейския парламент говорим от името на нашите съграждани и че без тази връзка има опасност Комисията да бъде въвлечена в стерилна конфронтация с Парламента. Затова искам от Вас, г-н член на Комисията, да осъзнаете като приоритет, че тук присъстващите членове на Европейския парламент са най-вече Ваши партньори и не са тук само за да Ви противоречат.

Партньорството, което искаме, не е такова, в което сме принудени да пазим тайна, както изглежда понякога Вашите служби желаят. Службите Ви току-що отговориха на въпросите ни при закрити врата. Имаме достъп до най-новия вариант на текста на ACTA, но ни е забранено да изпращаме съобщения след напускане на тези срещи или след прочитане на споразумението, като се има предвид, че нашата роля е да предупреждаваме, разясняваме и гарантираме, че нещата са разбираеми. Ето защо това е второто ми искане към Вас да разглеждате прозрачността на разискванията като елемент, който обогатява обсъжданията, а не като нарушаване на доверието.

В допълнение към тези два основни въпроса, и защото започвам да свиквам с този вид упражнения, ще Ви информирам за моите опасения. На първо място, стои въпросът за достъпа до лекарствени продукти. Това вече беше споменато. Според Вас защитата на достъпа е един от Вашите приоритети, че правите всичко възможно, за да се гарантира, че нищо в това споразумение няма да възпрепятства тяхното производство или свободно движение. В този момент обаче бих искал да Ви попитам за патентите. Защо искате те да бъдат включени в това споразумение? Желанието да се засили законната борба срещу фалшифицирането не трябва да бъде претекст за използване на ACTA като средство за разширяване на правата на притежателите на патенти извън това, което се съдържа в Споразумението ТРИПС. Моля, не бъркайте генеричните лекарствени продукти с фалшивите лекарства.

Друг важен момент са гаранциите. Текстовете не могат да бъдат твърде строги при гарантирането на истински баланс между правата на потребителите и тези на носителите на права. Имам предвид различните формулировки, съдържащи се в Споразумението ТРИПС.

Приветствам коментарите Ви по отношение на интернет и имам голямо доверие в идеята, че ACTA няма да послужи за отслабване на позицията на Европейския съюз, която е посочена ясно в Директивата за електронната търговия.

Г-н член на Комисията, със сигурност съществуват и други въпроси, които трябваше да повдигна тази сутрин, но първата задача, която си поставям, е да се гарантира, че вследствие на това разискване ще бъдем в състояние да предоставим възможно най-много информация относно споразумението на всички наши съграждани, както и да Ви заявя, че основният елемент за мен е защитата на техните права и основните им свободи. Ето защо очаквам от Вас да имате предвид въпросите, повдигнати от членовете на Парламента, и да ги защитите по време на преговорите. Също така Ви призовавам да изпълните ангажимента си да публикувате текста веднага след завършване на преговорите, независимо дали става в края на кръга от преговори в Япония или на по-късен етап.

Ще трябва да се проведе и обществен дебат в Парламента например. Затова ще отправя искане за резолюция и очакваме от Вас да вземете предвид нашата гледна точка преди споразумението ACTA да бъде подписано, дори ако това означава връщане на масата за преговори.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE.(IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, „acta est fabula, plaudite!“ – „представлението свърши, ръкопляскайте!“ – както са казвали римските актьори в края на представлението. Представлението свърши и може би сме в навечерието на края му, въпреки че може би още не е време за ръкопляскания.

По време на това разискване получихме важни уверения от г-н Де Гухт, но ние знаем, че 64% от фалшивите стоки се внасят от Китай, която не е страна по Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA). Затова ще трябва да преценим дали всичко това си струва – с други думи, дали трябва да подписваме споразумението, ако то не води до никакви реални ползи, както заключи членът на Комисията. Не останаха много причини за безпокойство, но те са значими. Много се каза за интернет и ние оценяване усилията на Комисията, но оставаме бдителни.

По отношение на достъпа до лекарства, повтарям това, което вече беше поискано от други членове на Парламента: не може фалшивите лекарствени продукти, от една страна, да бъдат слагани под един знаменател с генеричните лекарства, от друга. От жизненоважно значение е да се позволи достъп до лекарствени продукти на конкурентни цени, които са от решаващо значение за пациентите в развиващите се държави. Въпросът, който бих искал да задам, е дали декларацията от Доха по отношение на споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“) и общественото здраве ще бъдат включени поне в преамбюла на текста на ACTA.

Накрая, по отношение на географските указания, се оказваме в потенциално парадоксална ситуация, защото регистрираните търговски марки, които може да нарушат географските указания, биха могли да се радват по-голяма защита от самите географски указания. Тук също споразумението ТРИПС осигурява по-солидна основа в много отношения и затова приканваме за бдителност и твърди позиции.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-н председател, на първо място, съм доволен, че писмена декларация 12 относно Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA) получи необходимото мнозинство гласове в Парламента вчера. Това показва, че Европейският парламент продължава да подкрепя ясната позиция, която застъпи в своята резолюция през март.

Освен това писмената декларация е важно допълнение към една съществена точка. Не искаме упражняването на правата върху интелектуалната собственост да бъде прехвърлено на частни дружества. Принципите на правовата държава и принципите на демокрацията изискват всяка намеса в основните права, включително в интернет, да произхожда от законни представители на държавата и високите стандарти на нашата конституция, Конвенцията за правата на човека и Договора от Лисабон да продължат да се прилагат.

Не трябва да се позволява влизането в сила на споразумение, което насърчава частни картели от носители на права да организират всичко, така че да е съобразено с техните бизнес интереси, какъвто е случаят с настоящия проект на ACTA. Поведението на Европейската комисия по време на преговорите по ACTA граничи с нарушение на нашите Договори. Вместо мерките, които бяха критикувани от Парламента, да бъдат премахнати, формулировката на проекта за споразумение просто е направена дори по-неясна. Изглежда все по-малко вероятно, че достиженията на правото на Общността ще бъдат спазени.

За щастие, продължаващите протести от страна на Европейския парламент изглежда вече имат ефект. Дори и ACTA да получи мнозинството гласове в Парламента обаче, все още има много какво да се направи. Това би трябвало да ви е станало ясно най-късно вчера.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, от името на групата ECR.(EN) Г-н председател, бих искал да започна, като приветствам три неща, които бяха казани в началото: първо, че няма да има нови права върху интелектуалната собственост; второ, че няма да има задкулисни промени в законодателството; и трето, по-голямата прозрачност, на която станахме свидетели от страна на Комисията, особено по отношение на някои от другите партньори по преговорите.

Също така трябва да разберем разликата между цифровия свят и света на атомите. Както Крис Андерсън, редакторът на списание „Уайърд“ (Wired), веднъж каза, в един свят на все по-голяма широчина на честотната лента, по-евтино съхранение на данни и по-евтин капацитет за обработка, с течение на времето цифровите продукти вървят към безплатни или към нула. Това означава, че много от отраслите, които се оплакват от цифровия свят, трябва да разберат, че трябва да търсят нови бизнес модели. По-специално, звукозаписната индустрия и други подобни индустрии не могат да разчитат на стари бизнес модели.

Считам, че е съвсем различно в света на атомите – в света на производството на продукти. Въпреки че Европейският съюз може и да не е конкурентоспособен от гледна точна на разходите за труд, трябва да се уверим, че държавите и дружествата в рамките на Европейския съюз са конкурентоспособни по отношение на изследователската и проектната работа. Сигурно е обидно за дружествата, които инвестират милиони – понякога милиарди – в нови продукти и нови разработки, да видят как въпросните продукти са подбивани от фалшиви продукти на друго място. Ние сме световен лидер в областта на автомобилите с висока стойност и при продукти като „умни“ телефони, и трябва да бъдем много внимателни, след като милиони или милиарди са инвестирани в тези продукти, последните да не бъдат просто подбити от фалшиви продукти.

Приветствам изявлението на Комисията, но трябва да разберем разликата между света на атомите и цифровия свят.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.(DE) Г-н председател, г-н Де Гухт, госпожи и господа, защитата на изобретателите и дружествата от кражба на идеите им е важен въпрос, особено за малките и средните предприятия. Аз обаче бих искал още веднъж да попитам дали пиратските продукти наистина могат да бъдат ограничени от подписване на споразумение от малък брой държави, особено след като тези държави се славят с изобретения, а не с фалшификати. Според мен тези преговори трябва да се провеждат в международен контекст, като например Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

В общи линии става дума за нова рамка и нов ангажимент. Г-н Де Гухт, заключителните Ви бележки днес сочат в тази посока. Зная, че преговарящите от Комисията и Съвета са наясно с тази дилема. Тяхното решение е да се дадат на дружествата цялостни права за завеждане на съдебен иск на потенциалните пазари на фалшифицирани продукти. Те искат да бъдат в състояние да арестуват вносители и според работния текст, дори крайни потребители на границите, освен ако отделните страни по споразумението не направят изключения. Текстът гласи:

(EN) „Членовете могат да изключат от граничните мерки малки количества стоки с нетърговски характер, пренасяни в личния багаж на пътниците“.

(DE) Те искат да наложат законодателство в Европа, което ще даде възможност на дадено дружество да поиска стоки или софтуерни продукти, които са били внесени от страна по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), да бъдат конфискувани или дори унищожени по нареждане на съда. При необходимост това може да стане без изслушване на другата страна. В случай на контейнер с фалшиви верижни триони това може да изглежда проста процедура. Споразумението обаче има за цел да разшири този процес, за да бъдат обхванати области като софтуерни компоненти.

Ще бъде ли възможно за софтуерни гиганти като „Майкрософт“ да преследват и унищожат по-малките си конкуренти с помощта на съдебни дела? Гигантите в развлекателната индустрия също успяха да включат опасенията си в преговорите по ACTA. Правни действия ще бъдат предприети не само срещу изтеглянето и копирането на данни, но и срещу производството и разпространението на технологии, които, наред с други неща, позволяват защитата на авторските права да бъде заобиколена.

Заявихте, че е постигнат напредък и е вярно, че САЩ се отказа от искането си доставчиците на интернет услуги (ДИУ) да бъдат подведени под отговорност. В частта от споразумението, свързана с наказателното право обаче, все още присъства параграф за съучастничество. Освен това доставчиците на интернет услуги ще бъдат задължени да предават личните данни на потребители, които са заподозрени в нарушаване на закона за авторското право, след обосновано искане от страна на дадено дружество. По време на преговорите по SWIFT в Парламента научихме, че САЩ например не разполагат със законодателство за защита на данните, както го разбираме в Европейския съюз. Какво е положението в другите държави, които са страни по споразумението? На споразумението не трябва да се позволява да противоречи на достиженията на правото на Общността. Трябва да бъдем в състояние да защитим малките и средните предприятия срещу патентни кампании от страна на софтуерни гиганти и да гарантираме, че личните данни на интернет потребителите са защитени.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, благодаря на члена на Комисията и на Съвета за това разискване, въпреки че, за съжаление, е трудно да се говори за каквото и да било, без да разполагаме с точните документи.

В интернет няма нищо, а все още не съм получил отговор от службите на Парламента, с които се свързах, защото Комисията не предоставя достъп до всички текстове. Затова нямам друг избор освен да говоря в общи линии. Независимо от това, полезно е да се разгледа този въпрос, който е част от плана на Европа за защита на продуктите ни, а оттам и на нашите дружества и работници. И все пак, налице е известна съпротива по отношение на регулирането на търговските марки и продукти например.

Наш дълг е да защитим нашите работници, като проверим дали е налице някаква форма на нелоялна конкуренция или конкуренция, основана на експлоатация на труда и, както е в случая, конкуренция, основана на подправяне и фалшификация. Затова трябва да се борим с тези видове неприемлива конкуренция именно за защита на европейските производители и работници, които изкарват прехраната си чрез своите усилия, интелект и участие, и по този начин допринасят за развитието на нашия континент.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, планираното многостранно Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) има за цел да направи борбата срещу пиратските продукти и нарушенията на авторското право по-ефективни с помощта на международно сътрудничество, координиране на прилагането на законодателството и нови закони за защита на интелектуалната собственост. От само себе си се разбира, че е необходима продължителна прозрачност. Мерки, които ще доведат до намаляване на ефективността на Директивата на Европейския съюз за защита на данните или които дори ще могат да окажат отрицателно въздействие върху свободата на изразяване, представляват прекомерна реакция на проблема с борбата срещу пиратските продукти и нарушенията на авторското право и не трябва да бъдат приемани.

Европейският парламент призова Комисията да направи оценка на възможните последици от споразумението. За съжаление, тази оценка все още не е извършена. Според мен защитата на интелектуалната собственост е от съществено значение, но защитата на данните и защитата на личната неприкосновеност също са от решаващо значение. По този въпрос Питър Хъстинкс, ръководител на Европейския надзорен орган за защита на данните, заяви, цитирам:

(EN) „Интелектуалната собственост има важно значение за обществото и трябва да бъде защитавана, но тя не бива да се поставя над основните права на физическите лица на неприкосновеност на личния живот, защита на данните и други“. Това е краят на цитата. Нека работим заедно по това споразумение, като вземем предвид цялото съществуващо законодателство.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, ефективното прилагане на съществуващите регламенти и закони за борба с пиратските продукти и засилването на правата върху интелектуалната собственост е нещо, което определено е много благоприятно. За съжаление обаче, е налице голямо невежество и несигурност в тази област сред широката общественост. Редовно получавам електронни писма от загрижени граждани, които се оплакват от липсата на прозрачност по време на преговорите по Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA) и смятат ACTA за груба намеса в личните им права и свободи. Важно е да се предостави повече информация в тази област и да се подчертае фактът, че проблемът е причинен не от ACTA, а донякъде от достиженията на правото на Общността на Европейския съюз.

Предварителното решение на Съда на Европейския съюз на 19 февруари 2009 г. ясно посочва, че доставчиците на интернет услуги могат да бъдат подведени под отговорност за нарушения на авторското право от страна на техни клиенти. Следователно съществуващите спогодби дават възможност за блокиране на достъпа до интернет на граждани на Европейския съюз. Проблемът не е на ACTA, а на регламентите на Европейския съюз, които могат да ограничат свободите и правата на гражданите на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Все по-нарастващият обем на фалшифицираните и пиратски продукти в международната търговия увеличава възможността за заплаха на устойчивото развитие на световната икономика, което причинява не само финансови загуби на законните производители, но и нарушава правата на собствениците на интелектуална собственост и участниците в изработката и производството, и представлява заплаха за потребителите и заплаха за работните места в Европа.

Идеята за многостранно споразумение за борба срещу пиратството и фалшифицирането може да представлява ефективен механизъм за борба с тези дейности, но аз подкрепям и онези членове на Парламента, които подчертаха необходимостта от прозрачност и по-голямо доверие в тези преговори и споразумения. Аз също така считам за изключително важно да се постигне баланс между правата, които имаме интерес да защитаваме, и правата, които са от съществено значение за обществото. Упражняването или защитата на правата на една група не трябва да оказва влияние на правата и законните интереси на друга група.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Г-н председател, никак не съм сигурен за освобождаването на генеричните лекарствени продукти. Ако позволим това, в такива случи ние ще трябва да предоставим освобождаване на всички транзитни стоки или в противен случай ще бъдем изправени пред проблемите, на които станахме свидетели през последните няколко години. Според Вас това ще се прилага само към големи търговски дела. В такъв случай може да се каже, че всички физически лица се освобождават, а не, че могат да бъдат освободени от правилата, нали?

Загрижен съм и за цифровата среда, когато се говори за технологични пречки. В тази връзка се казва, че методите, които могат да бъдат използвани за заобикаляне на техническите мерки за защита, следва да се считат за незаконни, ако имат ограничена търговска цел.

Също така може да се каже, че въпросните се разпространяват без никакъв финансов интерес, че дадено лице няма никакъв финансов интерес, а вместо това иска да подкрепи използването на технология, която може да се използва и като „технология за заобикаляне“. Какво е Вашето мнение?

Никак не съм щастлив и от факта, че тук включвате спорни аспекти от IPRED и по отношение на съхранението на данни. Ако ще искаме да променим това след оценките, то е глупаво да го създаваме тук в писмена форма.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Castex (S&D).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, бих искала да направя нов принос към разискването за ACTA и заедно със страните по декларация 12, имам честта да Ви информирам, че декларацията получи много голямо мнозинство в Парламента, както и че минималният брой подписи беше надвишен.

Доволна съм, че тази декларация е внесена до Вас преди окончателния кръг от преговори по ACTA и считам, че можете да я счетете за мандат за преговори, предоставен Ви от Европейския парламент.

Бих искала да Ви напомня за компонентите й: разбира се, Парламентът не само иска прозрачност и възможност да види текстовете по време на преговорите, преди да ги ратифицира; той иска правата върху интелектуалната собственост да не бъдат хармонизирани по този международен договор, както и свободата на гражданите, защитата на личния живот и неутралитета на интернет да бъдат запазени и гарантирани.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Г-н председател, трябва да зададем въпроса до каква степен търговските споразумения за борба срещу фалшифицирането представляват просто защита на големия бизнес и до каква степен те наистина защитават обикновените хора. В случая с лекарствените продукти, в най-добрия случай, фалшивите лекарства могат да бъдат неефективни и да не излекуват потребителя; в най-лошия случай те могат да нанесат вреди и да им костват здравето или дори живота.

Фалшифицираните стоки почти винаги се произвеждат в държави с ниско заплащане на труда и те подкопават истинските стоки, произведени в нашите държави, за сметка на работните места на гражданите на нашите държави-членки. Трябва да се наложат санкции на тези държави, които позволяват тази практика.

Със задоволство чух уверението на Комисията, че мерките ще бъдат насочени срещу големите нарушения, а не срещу потребителите. Някои лобисти в подкрепа на актьорите обаче наистина искат да бъде отказан интернет достъпът на хора, които са заподозрени в многократно незаконно изтегляне на информация и същите тези хора искат подробна инспекция и проверка на съобщенията на потребителите. Можем ли да получим уверения, че тези разпоредби няма да бъдат включени на един по-късен етап и да не зачетат Вашите възражения?

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Приветствам днешното разискване на Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането. Според мен това представлява крачка към засилване на позицията на Европейския парламент в качеството му на институцията, която представлява гражданите на Европейския съюз. Бих искала да подчертая, че Европейският парламент има право да бъде информиран и консултиран от Комисията относно споразуменията, по които преговаря, за търговия на услуги и търговските аспекти на интелектуалната собственост. Днешното разискване конкретизира това право и се надявам, че ще бъде правилото на Комисията и в бъдеще. Бих искала да обърна внимание на факта, че поверителният характер на преговорите на Комисията по Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането водят до много критични нагласи сред интернет потребителите. Тази емоция можеше да бъде избегната, ако Комисията имаше желание да ни информира по-подробно за усилията си в тази област от самото начало.

В писмен въпрос, който внесох в Комисията, повдигам въпроса за връзката между Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането и европейската политика в областта на информационното общество и неговите правни последици.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, г-н Де Гухт, уверихте ни, че това Търговско споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA) понастоящем няма да промени нищо. На нас обаче не ни се предоставя възможност да създадем свое собствено мнение, да получим сведения и сами да приложим правния си опит, за да определим дали страничните щети върху правата на гражданите в Европа вследствие на това споразумение няма да бъдат значително по-големи от това, което твърдите. Трябва да Ви повярваме във връзка с това. Като се има предвид това, защото няма прозрачност? Знам, че това произтича от преговарящите от САЩ, но може ли Европейският съюз с чиста съвест просто да се предаде? Смятам, че отговорът на този въпрос е „не“.

Втората ми бележка се отнася до географските означения за произход. На масата на преговори щях ясно да дам да се разбере, че тези означения за произход представляват еквивалент на търговските марки в Европа. Според мен този въпрос трябва да бъде повдигнат отново по време на преговорите.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Г-н председател, бих искал да се спра на три кратки точки. На първо място, разбира се, бих искал да поздравя инициаторите на писмената декларация за Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA). Тя вече беше приета.

Втората ми бележка се отнася до прозрачността и аз бих искал да задам на г-н Де Гухт един въпрос. Как можете да ни казвате като членове на Европейския парламент, че трябва да разчитаме на американска организация за граждански свободи, за да получим копие от текста? Имам текста тук пред мен. По-късно ще Ви го предоставя и ще Ви помоля да се уверите, че това е оригиналният вариант.

Третата ми бележка се отнася до отговорността на доставчиците на интернет услуги. Можете ли да гарантирате, че темата за отговорността на доставчиците на интернет услуги няма да бъде въведена отново задкулисно?

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström (Verts/ALE).(EN) Г-н председател, всички сме на мнение, че фалшифицирането е лошо нещо и че борбата срещу фалшифицираните стоки е нещо добро. То е добро за европейските потребители и гражданите и също така е важно за европейските предприятия, както беше споменато. Добре е, че защитаваме търговските марки и достиженията на правото в областта на търговските марки, включително географските означения.

Дотук добре. Както обаче изтъкна г-н Kamall, има разлика между света на атомите и света на битовете. Когато става въпрос за главата, свързана с интернет, бяха повдигнати обосновани опасения от страна на доставчиците на интернет услуги и други предприятия, които развиват дейност в тази област. Налице са опасения, че споразумението може в действителност да попречи на развитието, да навреди на европейските предприятия и да навреди на начина, по който се възползваме от тази нова технология.

Затова бих искал да призова Комисията наистина да продължи с частта за борбата срещу фалшифицирането, но да премахне главата, свързана с интернет. Това би било най-доброто решение за всички.

 
  
MPphoto
 

  Карел де Гухт, член на Комисията.(EN) Г-н председател, на първо място, бих искал да благодаря на всички членове на Парламента, които взеха участие. За нас това е много ценна информация две седмици преди това, което вероятно ще бъде „завършекът“ в Токио, и ние със сигурност ще я вземем предвид.

Преди да се спра на поверителността, ще отговоря на няколко технически въпроса. Един от тях се отнасяше до Споразумението ТРИПС относно общественото здраве и дали то ще бъде изрично упоменато в споразумението. То е изрично посочено, както следва: „признава принципите, посочени в Декларацията от Доха по споразумението ТРИПС и общественото здраве, приета на 14 ноември 2001 г. от СТО на Четвъртата министерска конференция на СТО, проведена в Доха, Катар“.

Имаше и някои въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот. И отново, ако погледнете текста, който се обсъжда в момента, той гласи, че „нищо в това споразумение няма да изисква страните да разкриват информация (…), която би противоречала на нейното законодателство или нейните международни споразумения, включително закони за защита на правото на неприкосновеност на личния живот“. По-нататък в работния текст се споменава, по отношение на прилагането в цифрови среди, че процедурите по прилагане ще бъдат прилагани по начин, който е „в съответствие със законодателството на всяка страна, запазва принципите, свързани със свобода на изразяване, справедлив процес и неприкосновеност на личния живот“. Така че всичко това е изрично упоменато в споразуменията.

Позволете ми да кажа и няколко думи за лекарствата. Не считам, че е налице проблем с лекарствата – не само заради ACTA, но и защото понастоящем провеждаме разговори с Индия по този въпрос. Те са подали искане в СТО по отношение на лекарствените продукти. Водим разговори с тях и смятам, че скоро ще постигнем решение, което според мен ще бъде оценено от Европейския парламент.

Също така бих искал да добавя, че този вид патенти не попадат в обхвата на главата в областта на митниците в ACTA. Съществува изрична препратка към задължителната практика на лицензиране, която е много важна в това отношение.

И накрая, по въпроса за поверителността, за нас не е проблем да предоставим текстовете, които обсъждаме, но ние не сме сами. Тук става дума за многонационални преговори, което означава, че другите страни на масата за преговори също трябва да се съгласят какво да стане обществено достояние и какво – не. Изрично повдигнатият въпрос беше дали ще имате възможност да обсъдите евентуално споразумение преди подписването му.

Все още не е ясно дали ще постигнем съгласие, но ако това стане, ние се уверихме, че ще бъдем в състояние да го обсъдим, преди да бъде подписано, като Комисията получи уверения за това по време на преговорите. Както можете да видите, в съобщението за медиите, разпространено в края на кръга от преговори от Вашингтон, ясно се посочва, че „страните се ангажират да предоставят текста, преди да бъде взето решение за подписването му“. Смятам, че е трудно да бъде по-изрично от това.

Много ви благодаря за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Следващата точка е гласуването.

(Заседанието се прекъсва за няколко минути)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

 
Правна информация - Политика за поверителност