Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 8. září 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

5. Probíhající jednání o obchodní dohodě proti padělání (ACTA) (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je prohlášení Komise k probíhajícím jednáním o obchodní dohodě proti padělání (ACTA).

 
  
 

Vážení kolegové, prosím o chvilku pozornosti. Program jednání v podobě, v jaké byl přijat, nestanoví pro tuto rozpravu postup „zvednuté ruky“. Pokud však nebudou námitky, navrhuji, že pokud řečníci uvedení na seznamu dodrží dobu vyhrazenou pro jejich vystoupení a na konci zbude nějaký čas, umožním krátké zasedání s postupem „zvednuté ruky“. Jsou proti tomu nějaké námitky? Velmi dobře.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komise. – Pane předsedající, děkuji vám, že jste mi dal ještě jednu příležitost promluvit na téma jednání o dohodě ACTA.

V této souvislosti mi dovolte připomenout pozadí těchto jednání: ACTA je dohoda, která bude důležitá pro ochranu konkurenceschopnosti a pracovních míst EU na světovém trhu.

Chceme-li zůstat konkurenceschopnou ekonomikou, budeme se skutečně muset spolehnout na inovace, tvořivost a výlučnost značek. To jsou některé z našich hlavních komparativních výhod na světovém trhu. Potřebujeme tedy takové nástroje, kterými zajistíme, aby byly tyto výhody na našich hlavních vývozních trzích přiměřeně chráněny.

A jde o věci, které občany EU zajímají: nejen o pracovní místa, ale i o ochranu, bezpečnost a zdraví spotřebitelů.

Naším cílem je prostě stanovit mezinárodní normu prosazování práv duševního vlastnictví, která bude přiměřená, vyvážená a účelná, a která tedy přesáhne stávající pravidla WTO pro práva duševního vlastnictví: dohodu TRIPS. To je konečný cíl, na kterém se jistě všichni shodneme.

V březnu jsem do Evropského parlamentu přišel vysvětlit hlavní zásady účasti Komise na těchto jednáních a zavázal jsem se zvyšovat transparentnost těchto jednání vůči Parlamentu. Jak můžete vidět z návrhů textů vzešlých z jednání od března, které jsme vám poskytli, Komise dodržela své slovo a důsledně se těchto zásad držela. Dovolte mi vám tyto zásady připomenout:

Zaprvé, cílem dohody ACTA je řešit rozsáhlá porušování práv duševního vlastnictví, jež mají významný obchodní dopad, přičemž nejde o kontrolu obsahu laptopů nebo počítačů cestujících. Nepovede to k omezení občanských svobod nebo obtěžování spotřebitelů. Pokud by o tom kdokoli z vás pochyboval, rád si vaše argumenty vyslechnu.

Zadruhé, v dohodě ACTA jde jen o prosazování stávajících práv duševního vlastnictví. Nebude obsahovat ustanovení, která by měnila hmotná práva duševního vlastnictví. Měla by stanovit minimální pravidla pro metody, jakými mohou inovátoři vymáhat svá práva u soudů, na hranicích nebo na internetu. Dohoda ACTA například zajistí, aby byla práva evropských módních návrhářů, umělců nebo výrobců automobilů přiměřeně chráněna, pokud dojde k padělání jejich tvorby mimo Evropu.

Zatřetí, dohoda ACTA musí zůstat v souladu s acquis EU včetně stávající úrovně harmonizace prosazování práv duševního vlastnictví, směrnice o elektronickém obchodu, právního rámce pro telekomunikace a v neposlední řadě platných právních předpisů EU v oblasti ochrany údajů a soukromí. Dohoda ACTA „zadními vrátky“ nezmění žádné právní předpisy EU. Tak jaká pak je její přidaná hodnota, zeptáte se mě. Odpověď zní, že naše právní předpisy patří k nejúčelnějším, a pokud je ostatní země přijmou, našim inovátorům to pomůže.

Začtvrté, zajistíme, aby dohoda ACTA nenarušila přístup ke generickým lékům. Návrh znění dohody nyní jasně stanoví, že dohoda ACTA nebude sloužit jako základ pro zasahování do obchodu s generickými léky.

Kromě toho bude dohoda ACTA v souladu s prohlášením o dohodě TRIPS a veřejném zdraví z roku 2001, přičemž povinnosti při pohraničních kontrolách, které představují nejcitlivější otázku v oblasti přístupu k lékům, nebudou platit pro patenty.

Pokud jde o transparentnost, dodrželi jsme své slovo a prostřednictvím vyhrazených zasedání jsme po každém kole jednání informovali Evropský parlament a budeme tak činit i nadále. A v souladu s našimi závazky z rámcové dohody jsme samozřejmě poskytli návrhy znění dohody Evropskému parlamentu.

Využívám této příležitosti, abych také stručně informoval o výsledcích 10. kola jednání o dohodě ACTA, které se konalo ve Washingtonu ve dnech 16. až 20. srpna 2010.

Ve věci kapitol věnovaných občanským, celním a sankčním záležitostem učinily smluvní strany jistý pokrok, dosud však nebyly dostatečně flexibilní na to, aby se zabývaly některými citlivějšími problémy. Rozsáhlá práce se týkala i obecných a horizontálních kapitol (preambule, obecná ustanovení, definice, postupy vymáhání, mezinárodní spolupráce a institucionální ustanovení), které jsou téměř dokončeny.

Během posledních dvou kol však bohužel začalo být stále jasnější, že konsenzu zahrnujícího všechny stávající strany dohody ACTA bude dosaženo jen na základě nejnižšího společného jmenovatele, vzhledem k různorodosti názorů a postupů jednotlivých účastníků dohody ACTA v této věci. Bude to na úkor míry ambicióznosti a účelnosti dohody.

Ve věci digitálního prostředí (internet), které je jednou z nejcitlivějších, ale i nejvíce „inovačních“ kapitol dohody ACTA, došlo v posledním kole ke značnému ústupu, protože se smluvní strany nebyly schopny dohodnout na režimu vynětí z obecné odpovědnosti pro poskytovatele internetových služeb.

Totéž se stalo v případě velmi důležité kapitoly o celních opatřeních, kde se několik smluvních stran postavilo proti provádění kontrol při vývozu a tranzitu zboží porušujícího předpisy, a tím odmítlo reagovat na rozšířený nezákonný obchod s padělky.

Další oblast, kde jsou jednání pro zájmy EU zklamáním, se týká toho, která práva duševního vlastnictví bude dohoda zahrnovat. EU má širokou a rozmanitou základnu držitelů práv. Zemědělec, který vyrábí produkty se zeměpisným označením, nebo textilní společnost, která vytváří návrhy, jsou také oběťmi padělání a je třeba je chránit lepšími pravidly pro vymáhání práv. Problém je v tom, že několik našich partnerů trvá na tom, že zařazení do dohody ACTA si „zasluhují“ pouze autorské právo a ochranné známky. My s tím zásadně nesouhlasíme a budeme nadále důrazně prosazovat dodržování těchto výsostných zájmů EU.

Příští kolo se bude konat v Tokiu koncem tohoto měsíce (od 23. září do 1. října 2010). Zdá se, že se blížíme ke konci a že smluvní strany usilují o vyřešení zbývajících podstatných problémů během tokijského kola jednání.

Jsem nadále pevně přesvědčen o důležitosti vyřešení systematického a rozšířeného zneužívání evropského duševního vlastnictví na celém světě a o zásadním přínosu, který pro dosažení tohoto cíle může dohoda ACTA znamenat. Proto se budu stále snažit o úspěch těchto jednání.

Pokud však na konci celého procesu bude EU postavena před dohodu, která pro naše držitele práv nebude mít valnou konkrétní přidanou hodnotu, nebo dohodu, která se bude snažit stanovit, že existují práva duševního vlastnictví první a druhé kategorie, měli bychom být připraveni svou účast na dohodě znovu přehodnotit.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, jménem skupiny PPE.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, v roce 2008 celníci Evropské unie zabavili 178 milionů kusů zboží. 20 milionů z nich představovalo nebezpečné položky. Celkem 54 % padělaných výrobků pocházelo z Číny a nejčastějším pachatelem, pokud šlo o léky, byla Indie.

Padělané zboží způsobuje evropské ekonomice velké škody, tvrdě postiženi jsou ale i lidé, kteří padělané výrobky kupují. Mám na mysli například léky. Pro mě a pro všechny rodiče by bylo strašné, kdyby mělo nemocné dítě zemřít po podání léku jen proto, že nejsme schopni zabránit tomu, aby se padělané výrobky a léky dostávaly na trh. Musíme tento problém vyřešit.

Pirátské výrobky jsou pro Evropskou unii zásadním problémem. Musíme chránit průmyslová odvětví i spotřebitele na celém světě před výrobky, které mohou poškozovat zdraví a vést k finančním ztrátám podniků. Proto vítám jednání o obchodní dohodě proti padělání (ACTA) jako důležitý krok správným směrem v boji proti pirátským výrobkům. Víme, že tato dohoda není jediným řešením pirátství, je to však první mezinárodní dohoda v této oblasti, která zapojuje některé státy do boje proti pirátským výrobkům. Byl bych rád, kdyby se k ní připojilo co nejvíce států.

Naše skupina vítá pozitivní spolupráci mezi Komisí a Parlamentem po našem jarním usnesení. Litujeme, že jsme museli zajít až k přijetí tohoto usnesení. Na základě pravidelných zpráv Komise jsme však byli schopni získat přehled o jednáních v posledních měsících. Chtěl bych vyjednavačům poblahopřát k jejich nejnovějším výsledkům. I pro kritiky dohody ACTA je stále obtížnější nalézt její negativní prvky. Otázka opatření pohraniční kontroly v případě porušování patentů, a tudíž i obavy ve věci obchodu s generickými léky byly odstraněny. Třemi zásahy bylo vyloučeno prohledávání soukromých zavazadel. Odstraněna byla i povinná odpovědnost poskytovatelů internetových služeb a zdá se, že dohoda je v souladu s acquis communautaire. Myslím, že jsme na správné cestě.

Chtěl bych však Komisi vyzvat, aby udržela své silné postavení, a mohla tak zastupovat zájmy Evropské unie. Podporuji návrh na zařazení patentových práv, zeměpisných označení původu a porušování patentů do oddílu dohody týkajícího se občanského práva. Jsem naprosto přesvědčen, že parmská šunka, tyrolský sýr Almkäse a šampaňské si zasluhují stejnou úroveň ochrany jako značky Coca-Cola nebo Kellogg’s Corn Flakes. Proto vyzývám Spojené státy americké, aby přestaly bránit zveřejňování dokumentů. Zveřejnění dokumentů po novozélandském kole jednání ukázalo, jak důležitá je transparentnost, a umožnilo utišit mnoho kritiků dohody.

Chtěl bych Komisi požádat, aby nadále podporovala zveřejňování dokumentů o jednáních nejpozději před podpisem dohody. Přeji Komisi hodně úspěchů při příštím kole jednání v Japonsku a doufám v další včasné a podrobné zprávy o jednáních. Po skončení jednání naše skupina v klidu zasedne, aby zhodnotila výsledky na základě konečného znění dohody, a následně rozhodne o svém stanovisku ve věci ratifikace. Přeji vyjednavačům úspěch.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, jménem skupiny S&D.(FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, pane komisaři, právě jste uvedl některé uklidňující informace, stále si však nemyslím, že by byly obavy velkého počtu poslanců EP o obchodní dohodě proti padělání (ACTA) zcela rozptýleny.

V březnu jsem navrhl usnesení, které bylo přijato velkou většinou této sněmovny a které umožnilo zveřejnění textu, jenž je předmětem jednání. Během rozpravy jsme požadovali, aby bylo dodržováno acquis communautaire (což jste zmínil), aby byla zaručena bezpečnost a dodávky generických léků a aby byly respektovány základní svobody našich spoluobčanů. Rovněž jsme zmínili zeměpisná označení, a učinili jsme to proto, abychom vám sdělili své priority, které vám hodlám znovu zopakovat, aby stanovisko, které budete za několik týdnů v Japonsku hájit, vycházelo z parlamentní rozpravy, kterou se nám podařilo vyvolat.

Včera během rozpravy o stavu Unie mnoho řečníků správně poukázalo na to, že my, poslanci Evropského parlamentu, jsme mluvčími svých spoluobčanů a že bez této vazby hrozí, že se Komise ocitne ve sterilní konfrontaci s Parlamentem. Proto vás, pane komisaři, žádám, abyste přednostně uvážil, že poslanci Evropského parlamentu, kteří tu jsou před vámi, jsou především vaši partneři a nejsou tu jen proto, aby vám odporovali.

Partnerství, které chceme, není partnerství vázané přísahou důvěrnosti, jak si, zdá se, někdy přejí vaše útvary. Na naše otázky odpovídaly za zavřenými dveřmi. Dostali jsme poslední znění dohody ACTA, ale po odchodu z těchto schůzek nebo po přečtení dohody nesmíme vydávat žádná sdělení, a přitom je naší úlohou upozorňovat, vysvětlovat a zajišťovat, aby byly věci správně pochopeny. To je proto má druhá žádost k vám ve věci transparentnosti rozprav jako prvku, který obohacuje vaše úvahy a neznamená porušení důvěry.

Kromě těchto dvou hlavních věcí, a protože si na tento způsob práce začínám zvykat, vás chci seznámit se svými obavami. Především se jedná o přístup k lékům. Tato otázka již byla zmíněna. Říkáte nám, že ochrana přístupu je jednou z vašich priorit, že děláte vše, co je možné, abyste zajistili, že žádné ustanovení této dohody nebude bránit výrobě nebo volnému pohybu těchto léků. Na tomto místě se vás však chci zeptat na patenty. Proč je chcete do této dohody začlenit? Touha po zintenzivnění legitimního boje proti padělání by neměla být záminkou pro využívání dohody ACTA jako způsobu rozšiřování práv držitelů patentů za rámec daný dohodou TRIPS. Nezaměňujte prosím generické léky s léky padělanými.

Další důležitou věcí jsou pojistky. Texty nemohou být při zajišťování skutečné rovnováhy práv uživatelů a držitelů práv duševního vlastnictví příliš přísné. Odkazuji vás na různé formulace obsažené v dohodě TRIPS.

Vítám vaše poznámky k internetu a velmi věřím tomu, že dohoda ACTA nebude sloužit k oslabení stanoviska EU, které je jasně vyjádřeno ve směrnici o elektronickém obchodu.

Pane komisaři, jistě existují i další problémy, které bych měl dnes dopoledne přednést, jako svou prvořadou povinnost jsem si však stanovil zajistit, abychom díky této rozpravě mohli všem svým spoluobčanům poskytnout co nejvíce informací o této dohodě, a říci vám, že klíčovým prvkem je pro mě ochrana jejich práv a základních svobod. Proto očekávám, že vezmete na vědomí připomínky poslanců a budete je během jednání hájit. Rovněž vás žádám, abyste dodržel svůj závazek zveřejnit text co nejdříve po skončení jednání, ať na konci kola v Japonsku nebo v následné fázi.

Bude muset proběhnout veřejná rozprava, například v této sněmovně. Proto budu požadovat usnesení a očekáváme, že k našim názorům přihlédnete před jakýmkoli podepisováním dohody ACTA, i kdyby to znamenalo návrat k jednacímu stolu.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, jménem skupiny ALDE.(IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, acta est fabula, plaudite! – hra skončila, tleskejte! – jak říkávali římští herci na konci představení. Hra skončila a možná jsme na jejím samém konci, ačkoli ještě nemusí být správná doba na potlesk.

Během této rozpravy nám pan De Gucht poskytl důležitá ujištění, víme však, že 64 % padělaného zboží pochází z Číny, která není smluvní stranou obchodní dohody proti padělání (ACTA). Proto budeme muset zvážit, zda to celé má cenu – jinými slovy, zda bychom měli dohodu podepisovat, pokud nebude znamenat žádný skutečný přínos, jak pak pan komisař konstatoval. Důvodů k obavám nezbývá mnoho, jsou však významné. O internetu bylo řečeno hodně a my snahy Komise oceňujeme, jsme však nadále ve střehu.

Pokud jde o přístup k lékům, opakuji, co již požadovali ostatní poslanci: nelze nijak směšovat padělané léky na jedné straně a generické léky na straně druhé. Je naprosto nezbytné umožnit přístup k lékům za konkurenceschopné ceny, které jsou zásadní pro pacienty v rozvojových zemích. Chci se zeptat, zda budou prohlášení z Dohá k dohodě TRIPS (o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví) a veřejné zdraví začleněny alespoň do preambule dohody ACTA.

A konečně, pokud jde o zeměpisná označení, jsme v potenciálně paradoxní situaci, protože zapsané ochranné známky, které mohou zeměpisná označení porušovat, by se těšily větší ochraně než sama zeměpisná označení. I zde poskytuje dohoda TRIPS v mnoha ohledech lepší základ, a proto vyzýváme k bdělosti a pevnému postoji.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, jménem skupiny Verts/ALE.(DE) Pane předsedající, zaprvé jsem potěšen tím, že písemné prohlášení 12 o obchodní dohodě proti padělání (ACTA) získalo včera v Parlamentu požadovanou většinu hlasů. Prokazuje to, že Evropský parlament nadále stojí za jasným stanoviskem, které zaujal ve svém usnesení v březnu.

Kromě toho písemné prohlášení podporuje jeden důležitý bod. Nechceme, aby byl výkon práv duševního vlastnictví zajišťován externími soukromými společnostmi. Právní stát a zásady demokracie vyžadují, aby jakékoli zásahy do základních práv včetně práv na internetu vycházely od zákonných zástupců států a aby nadále platily vysoké standardy naší ústavy, Úmluvy o lidských právech a Lisabonské smlouvy.

Nelze dovolit, aby v platnost vstoupila dohoda, která podporuje soukromé kartely držitelů práv v tom, aby si vše zařídili podle svých obchodních zájmů, jak to činí stávající návrh dohody ACTA. Chování Komise EU během jednání o dohodě ACTA hraničí s porušováním našich smluv. Namísto toho, aby byla odstraněna opatření, jež Parlament kritizoval, byla formulace návrhu dohody jednoduše učiněna ještě neurčitější. Dodržování acquis communautaire se zdá být stále nepravděpodobnější.

Naštěstí se nyní jeví, že trvalé protesty Evropského parlamentu jsou účinné. Pokud však má dohoda ACTA získat v této sněmovně většinu hlasů, zbývá ještě hodně práce. To vám mělo být jasné nejpozději včera.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, nejprve bych chtěl uvítat tři věci, které byly řečeny na začátku: zaprvé že nebudou žádná nová práva duševního vlastnictví; zadruhé že nedojde k žádným změnám právních předpisů „zadními vrátky“ a zatřetí zvýšenou transparentnost, kterou pozorujeme ze strany Komise, zvláště vůči některým dalším partnerům v jednání.

Také musíme pochopit rozdíl mezi digitálním světem a světem atomů. Jak jednou řekl Chris Anderson, redaktor časopisu Wired, ve světě větší vlnové šířky, levnějšího ukládání a levnějšího zpracování směřují digitální produkty postupně k volnému šíření či nulové ceně. Znamená to, že mnohá odvětví, která si stěžují na digitální svět, musí pochopit, že se musí dívat na nové obchodní modely. Zvláště fonografický průmysl a podobná odvětví se nemohou spoléhat na staré způsoby podnikání.

Podle mě jde o něco jiného ve světě atomů – ve světě výroby produktů. Musíme se ujistit, že ačkoli EU nemusí být konkurenceschopná z hlediska mzdových nákladů, budou země a podniky EU konkurenceschopné v oblasti výzkumu a designu. Pro firmy, které investují miliony – někdy i miliardy – do nových výrobků a nových návrhů, musí být mimořádně rozčilující vidět, jak cenu těchto výrobků jinde snižují padělané výrobky. Jsme na prvním místě ve světě v oboru drahých automobilů a výrobků, jako jsou chytré telefony, a musíme být velice opatrní, aby investice milionů či miliard do těchto výrobků nebyly zmařeny podhodnocením cen.

Vítám prohlášení Komise, rozdílu mezi světem atomů a digitálním světem však musíme porozumět.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmut Scholz, jménem skupiny GUE/NGL.(DE) Pane předsedající, pane De Guchte, dámy a pánové, ochrana vynálezců a podniků před krádežemi jejich nápadů je důležitá, zvláště pro malé a střední podniky. Chtěl bych se však znovu zeptat, zda může pirátské výrobky skutečně omezit malá skupina zemí, které podepíší dohodu, zejména pokud jsou tyto země známější svými vynálezy než paděláním. Dle mého názoru by tato jednání měla probíhat v mezinárodním rámci, například v rámci Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Obecně jde o nový rámec a nový závazek. Pane De Guchte, vaše dnešní závěrečná slova k tomu směřují. Vím, že vyjednavači Komise a Rady jsou si tohoto dilematu vědomi. Jejich řešením je dát společnostem komplexní práva k právním krokům na potenciálních prodejních trzích padělatelů. Chtějí mít možnost uvěznit dovozce a podle návrhu textu dokonce konečné zákazníky na hranici, pokud jednotliví signatáři dohody nestanoví výjimky. Text uvádí, že:

. „Členové mohou z opatření na hranicích vyloučit malá množství zboží neobchodní povahy v osobních zavazadlech cestujících“.

– (DE) Chtějí v Evropě zavést právní předpisy, které společnosti umožní požadovat, aby zboží nebo softwarové produkty dovezené ze země, která podepsala obchodní dohodu proti padělání (ACTA), byly na základě soudního příkazu zabaveny či dokonce zničeny. To se může v případě nutnosti stát, aniž by druhá strana byla vyslechnuta. V případě kontejneru padělaných řetězových pil to může znít jako snadný postup. Dohoda však hodlá tento postup rozšířit i na oblasti, jako jsou softwarové komponenty.

Bude možné, aby softwaroví obři, jako je Microsoft, stíhali a ničili své menší konkurenty prostřednictvím soudních řízení? I giganti zábavního průmyslu uspěli se snahou o zařazení svých zájmů na jednání o dohodě ACTA. Právní kroky budou přijaty nejen proti stahování a kopírování, ale i proti výrobě a distribuci technologií, které mimo jiné umožňují obcházení ochrany proti kopírování.

Řekl jste, že bylo dosaženo pokroku, a je pravda, že Spojené státy americké upustily od svého požadavku, aby poskytovatelé internetových služeb nesli odpovědnost. V oddílu dohody, který se týká trestního práva, však je stále odstavec věnovaný napomáhání a navádění. Kromě toho budou poskytovatelé internetových služeb povinni na základě legitimního požadavku společnosti předávat osobní údaje zákazníků podezřelých z porušování právních předpisů o autorských právech. Během jednání o dohodě SWIFT jsme v této sněmovně zjistili, že například Spojené státy americké nemají právní předpisy o ochraně údajů v podobě, v jaké je chápeme v Evropské unii. Jaká je situace v ostatních zemích, které jsou signatáři dohody? Nelze dovolit, aby dohoda zasahovala do acquis communautaire. Musíme být schopni chránit malé a střední podniky před patentovými kampaněmi softwarových obrů a zaručit bezpečnost osobních údajů uživatelů internetu.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, jménem skupiny EFD.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji panu komisaři a Radě za tuto rozpravu, ačkoli s politováním musím říci, že je obtížné o něčem mluvit a nemít ty správné dokumenty.

Na internetu není nic a služby Parlamentu, na něž jsem se obrátil, mi neodpověděly, protože Komise nedává všechny texty k dispozici. Nelze tedy dělat nic jiného než hovořit jen obecně. Je však užitečné zabývat se touto otázkou, která tvoří součást plánu Evropy na ochranu našich výrobků, a tudíž i našich podniků a pracovníků. Přesto však existuje jistý odpor, například pokud jde o regulaci ochranných známek a výrobků.

Je naší povinností chránit naše pracovníky tím, že budeme kontrolovat, zda neexistuje nějaká forma nekalé hospodářské soutěže nebo soutěže založené na vykořisťování pracovníků a v tomto případě soutěž založená na falzifikátech a padělání. Proto musíme proti takovým formám nepřijatelné hospodářské soutěže bojovat právě kvůli ochraně evropských výrobců a pracovníků, které živí jejich práce, nápady a jejich zapojení a kteří tak přispívají k rozvoji našeho kontinentu.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, plánovaná mnohostranná obchodní dohoda proti padělání (ACTA) má učinit boj proti pirátským výrobkům a porušování autorských práv účinnější prostřednictvím mezinárodní spolupráce, koordinace prosazování právních předpisů a nových zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Je samozřejmé, že potřebujeme trvalou transparentnost. Opatření, která povedou k oslabení směrnice EU o ochraně údajů nebo která by dokonce mohla mít nepříznivý dopad na svobodu projevu, představují přehnanou reakci na problém boje proti pirátským výrobkům a porušování autorských práv a nelze na ně přistoupit.

Evropský parlament vyzval Komisi, aby vyhodnotila možné účinky dohody. Toto hodnocení bohužel dosud nebylo provedeno. Dle mého názoru má ochrana duševního vlastnictví zásadní význam, avšak ochrana údajů a ochrana soukromí jsou stejně důležité. Peter Hustinx, evropský inspektor ochrany údajů, k této věci řekl, cituji:

– „Ačkoli je duševní vlastnictví pro společnost důležité a musí být chráněno, nemělo by se stavět nad základní práva jednotlivců na soukromí, ochranu údajů a ostatní práva.“ To je konec citace. Pracujme společně na této dohodě a mějme přitom na paměti všechny stávající právní předpisy.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, účelné prosazování stávajících nařízení a zákonů, které bojují proti pirátským výrobkům a posilují práva duševního vlastnictví, je rozhodně velmi vítané. V této oblasti však mezi veřejností bohužel existuje vysoká míra neznalosti a nejistoty. Pravidelně dostávám e-maily od znepokojených občanů, kteří si stěžují na nedostatečnou transparentnost během jednání o obchodní dohodě proti padělání (ACTA) a považují dohodu ACTA za zásadní zásah do jejich práv a svobod. Je důležité poskytovat v této oblasti více informací a upozorňovat na skutečnost, že tento problém nezpůsobuje dohoda ACTA, ale částečně acquis communautaire Evropské unie.

Rozhodnutí o předběžné otázce, které vydal Soudní dvůr Evropské unie dne 19. února 2009, jasně uvádí, že poskytovatele internetových služeb lze volat k odpovědnosti za porušování autorských práv ze strany jejich zákazníků. Stávající smlouvy tedy dovolují zablokování přístupu občanů EU na internet. Problém není v dohodě ACTA, ale v právních předpisech Evropské unie, které by mohly omezit svobody a práva občanů EU.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Neustále se zvyšující množství falšovaných a pirátských výrobků v rámci mezinárodního obchodu zvyšuje možnost ohrožení udržitelného rozvoje světové ekonomiky, způsobuje nejen finanční ztráty původním výrobcům, ale i zásahy do práv duševního vlastnictví autorů a subjektů podílejících se na výrobě a produkci, a představuje i hrozbu pro spotřebitele a ztrátu pracovních míst v Evropě.

Myšlenka mnohostranné dohody v boji proti pirátství a padělání může být efektivním mechanismem boje s takovým jednáním, připojuji se však ke kolegům, kteří zdůraznili potřebu transparentnosti a zvýšení důvěryhodnosti těchto jednání a dohod. Také považuji za nezbytné, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi právy, která máme zájem chránit, a právy, která jsou ve společnosti nezbytná. Výkon práva jedné skupiny nesmí zasahovat do práv a oprávněných zájmů skupiny druhé.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Pane předsedající, nejsem si vůbec jist výjimkou pro generické léky. Jestliže ji udělíme, budeme v takových případech muset udělit výjimku i pro veškerý tranzit, jinak narazíme na problémy, s nimiž jsme se setkali v minulých letech. Říkáte, že se to bude týkat jen rozsahem velkých obchodních případů. V takovém případě byste mohl říci, že jednotlivci budou z předpisů vyňati, spíše než že by jen mohli být vyňati, je to tak??

Rovněž mám obavy o oblast digitálního prostředí, hovoříme-li o technologických překážkách. V tomto ohledu se říká, že metody, které lze použít k obcházení opatření technické ochrany, by měly být považovány za nezákonné, mají-li omezené komerční využití.

Mohlo by to být i tak, že jsou šířeny zcela bez finančních zájmů, že někdo nemá žádný finanční zájem, ale chce jen podpořit způsob, jakým lidé využívají technologie, které lze rovněž použít jako „technologie k obcházení“. Jak se na tuto otázku díváte?

Rovněž mi nedělá radost skutečnost, že zde zahrnujete sporné aspekty směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví a souvislost s ukládáním údajů. Jestliže to budeme chtít po vyhodnocení změnit, je hloupost stanovovat to zde písemně.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Castex (S&D).(FR) Pane předsedající, pane komisaři, chtěla bych přednést nový příspěvek v rozpravě o dohodě ACTA a, spolu se signatáři prohlášení 12, mám tu čest informovat vás o tom, že toto prohlášení získalo v Parlamentu velmi velkou většinu a že minimální počet podpisů byl překročen.

Jsem potěšena, že toto prohlášení vám je předkládáno před závěrečným kolem jednání o dohodě ACTA, a jsem přesvědčena, že byste je mohli považovat za mandát k vyjednávání, který vám Evropský parlament dává.

Chtěla bych vám připomenout jeho prvky: Parlament samozřejmě požaduje transparentnost a možnost vidět texty během jednání, nežli je ratifikuje; požaduje však také, aby práva duševního vlastnictví nebyla podle této mezinárodní úmluvy harmonizována a aby byla zachována a zaručena svoboda občanů, ochrana soukromého života a neutralita internetu.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Pane předsedající, musíme se ptát, do jaké míry jsou obchodní dohody proti padělání prostě jen ochranou pro velké podniky a do jaké míry skutečně chrání obyčejné lidi. V případě léčivých přípravků mohou být padělané léky v nejlepším případě neúčinné a připravovat lidi o léčbu; v nejhorším případě mohou být škodlivé a připravovat lidi o zdraví či dokonce životy.

Padělané zboží se téměř vždy vyrábí v zemích s nízkými mzdami a uměle snižuje ceny pravého zboží, které se vyrábí v našich zemích, na úkor pracovních míst občanů našich členských států. Proti zemím uplatňujícím takové praktiky je třeba přijmout sankce.

Byl jsem potěšen, když jsem slyšel ujištění Komise o tom, že cílem budou rozsáhlá porušování právních předpisů a nikoli spotřebitelé. Někteří lobbisté zastupující zúčastněné subjekty však skutečně požadují odepření přístupu na internet lidem podezřelým z opakovaného neoprávněného stahování a stejní lidé by chtěli hloubkové kontroly, které by zkoumaly komunikaci zákazníků. Můžeme si být jisti, že tato ustanovení nebudou zařazena později a nepřeváží nad vašimi námitkami?

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Vítám dnešní rozpravu o obchodní dohodě proti padělání. Podle mého názoru je to krok k posílení pozice Evropského parlamentu jako orgánu, který zastupuje občany Evropské unie. Chtěla bych zdůraznit, že Evropský parlament má právo být Komisí informován a konzultován ve věci dohod, které Komise vyjednává v oblasti obchodu se službami a komerčních aspektů duševního vlastnictví. Dnešní rozprava znamená uskutečnění tohoto práva a, jak doufám, bude pro Komisi normou i v budoucnosti. Ráda bych upozornila na skutečnost, že důvěrná povaha jednání Komise o obchodní dohodě proti padělání vedla k velmi kritickým postojům uživatelů internetu. Těmto postojům bylo možné se vyhnout, kdyby nás Komise chtěla více informovat o svých krocích v této věci od samého počátku.

V písemné otázce, kterou jsem předložila Komisi, jsem nastolila problém vztahu mezi obchodní dohodou proti padělání a evropskou politikou pro informační společnost a jejími vedlejšími právními účinky.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, pane De Guchte, ujišťujete nás, že tato obchodní dohoda proti padělání (ACTA) v současné době nic nezmění. Nedostali jsme však možnost vytvořit si své vlastní názory, získat své vlastní poznatky a uplatnit své vlastní právní znalosti a rozhodnout, zda vedlejší škody pro občanská práva v Evropě vyplývající z této dohody nebudou značně větší, než tvrdíte. Musíme vám prostě věřit. A vzhledem k této situaci, proč neexistuje transparentnost? Vím, že to pochází od vyjednavačů ze Spojených států amerických, ale může Evropská komise naprosto vědomě ustoupit? Myslím, že odpověď na tuto otázku zní ne.

Má druhá poznámka se týká zeměpisných označení původu. Chtěla bych u jednacího stolu vyjasnit, že tato označení původu jsou v Evropě ekvivalentem ochranných známek. Dle mého názoru je třeba tuto problematiku na jednání znovu otevřít.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Pane předsedající, chtěl bych uvést tři stručné poznámky. Zaprvé bych samozřejmě chtěl poblahopřát iniciátorům písemného prohlášení k obchodní dohodě proti padělání (ACTA). Toto prohlášení je nyní přijato.

Má druhá poznámka se týká transparentnosti a panu De Guchtovi bych chtěl položit jednu otázku. Jak můžete říkat nám, poslancům Evropského parlamentu, že chceme-li získat kopii textu, musíme se obrátit na americké organizace pro občanské svobody? Mám ten text před sebou. Později vám jej předám a požádám vás o ujištění, že jde o původní znění.

Má třetí poznámka se týká odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb. Můžete zajistit, že téma odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb nebude prostřednictvím zadních vrátek znovu nastoleno?

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström (Verts/ALE). – Pane předsedající, všichni se shodneme, že padělání je špatné a že boj proti padělanému zboží je dobrý. Je dobrý pro evropské spotřebitele a občany a je i důležitý pro evropské podniky, jak bylo uvedeno. Je dobré, abychom chránili ochranné známky a acquis v oblasti ochranných známek, včetně zeměpisných označení.

Potud je to dobré. Ale jak upozornil pan Kamall, existuje rozdíl mezi světem atomů a světem bitů. Pokud jde o kapitolu o internetu, vyjadřují poskytovatelé internetových služeb a ostatní podniky v této oblasti oprávněné obavy. Existují obavy z toho, že by dohoda ve skutečnosti mohla poškodit rozvoj, poškodit evropské podniky a poškodit způsob, jakým tuto novou technologii využíváme.

Proto bych chtěl požádat Komisi, aby za pomoci všech prostředků pokračovala v části věnované krokům proti padělání, ale aby vypustila kapitolu o internetu. To by bylo pro všechny nejlepší řešení.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komise. – Pane předsedající, zaprvé bych chtěl poděkovat všem poslancům Parlamentu, kteří vystoupili. Pro nás jsou to velmi cenné informace jen pár týdnů před tím, co v Tokiu bude pravděpodobně závěrečnou fází, a my k nim jistě přihlédneme.

Nežli se vyjádřím k otázce důvěrnosti, odpovím na několik technických otázek. Jedna se týkala dohody TRIPS o veřejném zdraví a toho, zda bude v dohodě výslovně zmíněna. Je výslovně zmíněna takto: „uznávajíce zásady stanovené v prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS o veřejném zdraví, které dne 14. listopadu 2001 přijala Světová obchodní organizace na své čtvrté ministerské konferenci, jež se konala v katarském Dohá“.

Rovněž zde bylo několik dotazů  týkajících se soukromí. A opět, pokud se podíváte na text, o němž se nyní jedná, říká se zde: „žádné ustanovení této dohody nevyžaduje, aby kterákoli smluvní strana zveřejnila informace (...), které by byly v rozporu s jejími právními předpisy nebo mezinárodními dohodami, včetně právních předpisů chránících právo na soukromí.“ Projednávaný návrh textu obsahuje další zmínku v tom smyslu, že pokud jde o prosazování v digitálním prostředí, budou postupy prosazování prováděny „v souladu s právními předpisy každé smluvní strany při zachování zásad svobody projevu, spravedlivého procesu a soukromí.“ Tyto prvky jsou tedy v ujednáních výslovně zmíněny.

Dovolte mi něco říci k lékům. Nemyslím, že ve věci léků existuje problém – nejen kvůli dohodě ACTA, ale také proto, že nyní na toto téma vedeme jednání s Indií. Podali žádost k WTO ve věci léků. Jednáme s nimi a myslím, že brzy dojdeme k závěru, který Evropský parlament ocení.

Chtěl bych také dodat, že tyto druhy patentů nespadají do kapitoly o clech v dohodě ACTA. Je zde výslovný odkaz na povinné postupy udělování povolení, což je v tomto ohledu velice důležité.

A konečně, pokud jde o důvěrnost, nemáme nic proti zveřejňování textů, o nichž jednáme, nejsme ale sami. Je to jednání mnoha zemí, což znamená, že další strany u jednacího stolu také musí souhlasit s tím, co bude nebo nebude zveřejněno. Konkrétní dotaz zněl, zda budete mít možnost projednat případnou dohodu před jejím podpisem.

Není dosud jasné, zda dosáhneme dohody, pokud však ano, zajistili jsme, abyste mohli dohodu před podpisem projednat, Komise toho dosáhla během jednání. Jak můžete vidět, tisková zpráva vydaná na konci washingtonského kola jednání výslovně uvádí, že „smluvní strany se zavazují uvolnit text před rozhodnutím o jeho podpisu.“ Myslím, že jen těžko lze být v této věci konkrétnější.

Děkuji vám za pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Dalším bodem je hlasování.

(Zasedání bylo na několik minut přerušeno.)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí