Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 8. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Hodina otázok (otázky pre Radu)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je hodina otázok (B7-0454/2010).

Nasledujúce otázky sú určené Rade.

– Otázka č. 1, ktorú predkladá Vilija Blinkevičiūtėová (H-0355/10)

Vec: Ľudia so zdravotným postihnutím a stratégia Európa 2020

Stratégia Európskej únie pre rast a zamestnanosť, ktorú prijala Európska rada na budúce desaťročie, má Európe pomôcť zotaviť sa z krízy a prostredníctvom podpory konkurencieschopnosti, produktivity a sociálnej súdržnosti posilniť jej úlohu na úrovni EÚ aj na medzinárodnej úrovni. Je však nesmierne poľutovaniahodné, že na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí v súčasnosti tvoria viac ako 12 % obyvateľstva EÚ, sa v tejto stratégii zabudlo. Ani napriek tomu, že Rada neustále požadovala, aby sa začleňovaniu ľudí so zdravotným postihnutím venovala pri riešení otázok súvisiacich so zdravotným postihnutím väčšia pozornosť, neboli v stratégii Európa 2020 stanovené žiadne konkrétne úlohy, ciele ani záväzky, ktoré by mohli byť základom pre zlepšenie života viac než 65 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím. Takmer 78 % zdravotne postihnutých nie je začlenených do trhu práce a nemá možnosť zarábať si na živobytie. Väčšina z nich je závislá od peňažných dávok, ktoré boli, žiaľ, v dôsledku recesie takisto znížené.

Akým spôsobom hodlá Rada zaručiť zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím a ich zapojenie do trhu práce za rovnocenných podmienok? Nepovažuje Rada za nevyhnutné, aby sa na budúce desaťročie prijali osobitné usmernenia týkajúce sa politiky v oblasti zdravotného postihnutia alebo osobitná stratégia s jasne stanovenými cieľmi a záväzkami?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Rada sa zaviazala zvyšovať počet pracovných príležitostí a účasť všetkých občanov na trhu práce vrátane ľudí so zdravotným postihnutím.

Niektoré z kľúčových cieľov stanovených v stratégii Európa 2020, ktorú schválila Európska rada 17. júna 2010, sú určené špecificky pre zdravotne postihnuté osoby. Sú navrhnuté na podporu zamestnanosti, zvyšovanie úrovne dosiahnutého vzdelania a podporu sociálneho začlenenia, v neposlednom rade prostredníctvom znižovania chudoby.

Stratégia Európa 2020 tiež výslovne odkazuje na zdravotne postihnuté osoby v hlavnej iniciatíve Európska platforma na boj proti chudobe. Iniciatíva bude mať dosah jednak na úrovni EÚ v podobe návrhov a programov Komisie na boj proti diskriminácii vrátane diskriminácie zdravotne postihnutých osôb, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty budú musieť stanoviť a realizovať cielené opatrenia pre špecifické rizikové skupiny, ako sú napríklad zdravotne postihnutí.

V súlade so závermi Európskej rady z júna 2010 musia teraz členské štáty začať konať, aby realizovali tieto priority na vnútroštátnej úrovni. Všetky spoločné politiky musia takisto podporovať túto stratégiu. Tento holistický prístup má slúžiť na znižovanie miery sociálneho vylúčenia ľudí so zdravotným postihnutím, čo je cieľ, ktorý je zahrnutý aj v uznesení o novom rámci pre zdravotne postihnutých v Európe, ktorý prijala Rada v júni. Uznesenie vyzýva členské štáty a Komisiu, aby z otázky zdravotne postihnutých vytvorili rovnocennú súčasť všetkých hlavných iniciatív v rámci stratégie Európa 2020 a využili ľudský kapitál ľudí so zdravotným postihnutím, v neposlednom rade zavedením vhodných opatrení v oblasti odbornej prípravy a zamestnanosti.

Rada tiež v uznesení vyzýva Komisiu na vytvorenie novej európskej stratégie pre zdravotne postihnutých na ďalšie desaťročie v spolupráci so zdravotne postihnutými a ich zastupiteľskými orgánmi, vychádzajúc zo stratégie Európa 2020 a ďalších kľúčových dokumentov.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Ďakujem, pán minister, za vašu odpoveď, ale chcela by som napriek tomu podotknúť, že hlas 65 miliónov zdravotne postihnutých v Európskej únii stále nie je dostatočne počuť. Preto by som sa chcela spýtať aj na toto: nemali by sme urýchliť prijatie smernice o boji proti diskriminácii vo všetkých členských štátoch EÚ s cieľom zabezpečiť, aby zdravotne postihnutí ľudia mohli žiť ako plnoprávni občania? Moja otázka teda znie: v akom štádiu sa nachádza smernica o boji proti diskriminácii?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Pracovná skupina Rady pre sociálne otázky v súčasnosti skúma návrh Komisie na novú smernicu pre realizáciu zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.

Smernicu musia prijať jednomyseľne členské štáty. Viacero predsedníctiev na tomto návrhu intenzívne pracovalo a v tomto štádiu predsedníctvo nevie predpovedať, ako dlho budú rokovania ešte trvať ani aký bude ich výsledok.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Chcel by som vám poďakovať za túto informáciu, ale, bohužiaľ, je značne všeobecného charakteru. Hovorili ste o legitímnych záležitostiach, ale chcel by som položiť jednu špecifickú otázku: plánuje sa dodatočné financovanie odbornej prípravy zdravotne postihnutých ľudí a koľko peňazí bude k dispozícii? Bez dodatočného financovania, bez finančnej pomoci na európskej úrovni bude veľmi ťažké týmto ľuďom pomôcť.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Chcela by som sa spýtať, aký je harmonogram a aké sú úmysly Rady, čo sa týka nariadenia o právach cestujúcich v autokarovej doprave. Myslím pritom predovšetkým ľudí so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Čo sa týka financovania, uskutoční sa rozprava o všeobecnom rozpočte, ktorá sa bude venovať otázke, ako môžu budúce rozpočty zahrnúť legislatívny vývoj a rôzne hlavné iniciatívy prijaté ako súčasť stratégie Európa 2020. Keďže stratégia obsahuje niekoľko nových politík v prospech ľudí so zdravotným postihnutím, budeme musieť posúdiť, ako je možné prideliť rozpočtové prostriedky, aby odrážali tieto nové politiky.

Čo sa týka legislatívneho vývoja, musíme posúdiť, čím Komisia môže prispieť, čo sa týka existujúcej legislatívy. Rada sa v zásade snaží poskytnúť aktívnu ochranu ľuďom so zdravotným postihnutím v súlade so svojimi právomocami vymedzenými zmluvami. Napríklad pred 10 rokmi Rada prijala smernicu zakazujúcu diskrimináciu na pracovisku aj z dôvodu zdravotného postihnutia. Rada má, samozrejme, naďalej v úmysle venovať sa tejto otázke.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otázka č. 2, ktorú predkladá Rodi Kratsová-Tsagaropoulouová (H-0358/10)

Vec: Fiškálna úprava a súkromný dlh

Cieľom úsilia, ktoré sa vynakladá na uskutočňovanie hospodárskych reforiem na európskej úrovni, je zlepšiť stav verejných financií a dosiahnuť rozpočtovú rovnováhu v členských štátoch. Súčasne sa vykonávajú opatrenia na ozdravenie finančného sektora vo všeobecnosti a konkrétne bankového sektora, ktorý priamo súvisí s reálnou ekonomikou. Toto úsilie sa však týka len výšky verejného dlhu, nie však výšky súkromného dlhu, ktorý je druhou zložkou celkového zadlženia krajiny. Aké sú dôsledky súkromného zadlženia na sociálnu situáciu v jednotlivých členských štátoch a aká je vzájomná súvislosť medzi verejným a súkromným dlhom? Aké opatrenia plánuje Rada prijať v prípade, že a) súkromný dlh je vyšší ako verejný dlh a b) súkromný dlh vzrastie? Akými prostriedkami Rada zamýšľa potláčať takýto trend vzhľadom na to, že v Pakte stability a rastu nie je stanovené, ako sa má riešiť problém súkromného dlhu?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Súčasný makroekonomický a rozpočtový dohľad ustanovený v článkoch 121 a 126 zmluvy predstavuje základ koordinácie hospodárskej politiky.

Európska rada v marci 2010 zriadila pracovnú skupinu, ktorej predsedá úradujúci predseda Rady a ktorá sa skladá zo všetkých členských štátov, Európskej komisie a Európskej centrálnej banky. Úlohou pracovnej skupiny bolo analyzovať potrebné opatrenia na vytvorenie lepšieho rámca na riešenie krízy a posilnenia rozpočtovej disciplíny preskúmaním všetkých možností posilnenia právneho rámca.

Pracovná skupina predložila správu o pokroku Európskej rade v júni. Správa zdôraznila potrebu posilnenia rozpočtového dohľadu, najmä s väčším dôrazom na úroveň dlhu a jeho vývoj, ale zároveň aj s ohľadom na celkovú udržateľnosť dlhu, čo sa týka Paktu stability a rastu.

Pracovná skupina okrem toho presadzovala prijatie efektívnejšieho makroekonomického dohľadu s cieľom rozpoznať makroekonomické nerovnováhy v skoršom štádiu a potom vydať odporúčania zamerané na zabránenie zhoršovaniu situácie a reťazovým reakciám.

Nakoniec budeme musieť vymedziť špecifické ukazovatele, hoci súkromný dlh nepochybne bude kľúčovou otázkou. Rada na zasadnutí 8. júna a Európska rada 17. júna schválili smerovania pracovnej skupiny. Pracovná skupina má predložiť záverečnú správu a zistenia na októbrovom zasadnutí Európskej rady. Vtedy budeme schopní podľa potreby začať proces prijímania nových legislatívnych textov EÚ alebo proces zmeny a doplnenia existujúcich právnych predpisov. Predsedníctvo takéto iniciatívy rozhodne bude považovať za prioritu.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).(EL) Ďakujem pánovi ministrovi za pokus o odpoveď na moju otázku, ale, bohužiaľ, nepochopila som jednu vec, ktorú ste pri odpovedi na moju otázku povedali: zohľadňuje sa podľa nových plánov súkromný dlh – tým myslím, pán minister, plány, o ktorých ste rozhodli v októbri – a je v rámci plánovaného hospodárskeho dohľadu priestor na nový výklad Paktu stability a rastu, metód uplatňovania a súkromného dlhu? Bola by som vďačná, keby ste mohli odpovedať na moju otázku.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Ako som povedal, proces sa začal, pracovná skupina zasadala a v skutočnosti sa stretla pred dvoma dňami. Uskutoční sa ešte jedno alebo dve ďalšie zasadnutia pred októbrovým zasadnutím Európskej rady a je príliš skoro na to, aby sme začali diskutovať o podrobnostiach, ako budú kritériá dlhu v budúcnosti realizované v spojení s Paktom stability a rastu. Keď budeme mať závery pracovnej skupiny pre hospodárske riadenie, ktorá predloží svoju správu na októbrovom zasadnutí Európskej rady, budeme môcť začať proces prijímania alebo zmeny a doplnenia európskych právnych predpisov podľa potreby a to môže zahŕňať aj posúdenie otázok súkromného dlhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otázka č. 3, ktorú predkladá Silvia-Adriana Ticau (H-0361/10).

Vec: Revízia siete TEN-T

Európska komisia usporiadala 7. a 8. júna 2010 v Zaragoze ministerskú konferenciu, ktorej cieľom bolo začať proces revízie siete TEN-T. Tento proces bude prebiehať najmä v druhej polovici tohto roka a na začiatku budúceho roka a zameria sa na vypracovanie metódy umožňujúcej určiť hlavnú sieť TEN-T a uzlové body na prepojenie tejto siete s infraštruktúrami krajín susediacich s Európskou úniou. Po skončení tohto procesu by sa všetky druhy dopravy mali viac podieľať na transeurópskej doprave, mala by byť zabezpečená intermodalita medzi jednotlivými druhmi dopravy a predovšetkým by sa mali zaviesť vhodné systémy financovania.

Keďže tento proces sa vo veľkej miere časovo zhoduje s obdobím belgického predsedníctva Rady Európskej únie, mohla by Rada uviesť, aký harmonogram a aké opatrenia zamýšľa prijať belgické predsedníctvo, pokiaľ ide o proces revízie siete TEN-T?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) V záveroch z júna 2009 Rada privítala publikáciu zelenej knihy Komisie o revízii politiky TEN-T pre lepšiu integráciu transeurópskej dopravnej siete v službách spoločnej dopravnej politiky a vyzvala Komisiu na predloženie návrhu inštitúciám na zmenu a doplnenie usmernení TEN-T.

Hlavným novým prvkom v návrhu je dvojvrstvový prístup k plánovaniu. Stále bude existovať základňa TEN-T zložená z dostatočne hustých sietí železníc, ciest, vnútrozemských vodných ciest, prístavov a letísk, ktoré tvoria komplexnú sieť. Väčšina z nich je súčasťou vnútroštátnych sietí, ktoré budú potom začlenené do centrálnej siete. Táto centrálna sieť umožní skutočne európske plánovanie s tým, že sa zameria pozornosť na sústavný nárast efektivity prostriedkov použitých na sieť a dosiahnutie významného celkového zníženia emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou.

Rada v júni vzala na vedomie informáciu od predsedníctva a Komisie o výsledkoch dní TEN-T, výročnej ministerskej konferencie o transeurópskej dopravnej sieti, ktorá sa konala v Zaragoze 8. a 9. júna 2010. Rokovania sa sústredili v prvom rade na to, ako prepracovať plánovací a realizačný rámec pre budúce TEN-T a ako účinne mobilizovať finančné prostriedky.

Komisia sa v súčasnosti venuje verejnej konzultácii o politike budúcej transeurópskej dopravnej siete, aby pripravila kritériá a podmienky pre celkové a centrálne plánovanie siete. Konzultačný postup bude ukončený 15. septembra a výsledky budú predložené finančnému výboru TEN-T 30. septembra.

O možnostiach plánovania sa potom bude rokovať jednak bilaterálne – medzi Komisiou a príslušným členským štátom –, ako aj multilaterálne v podobe zasadnutí výboru s cieľom diskusie o revízii usmernení TEN-T.

Na začiatku roku 2011 začne Komisia posúdenie vplyvu navrhovanej revízie usmernení TEN-T. Návrh usmernení TEN-T by mal byť hotový v máji alebo v júni 2011.

Keďže návrh usmernení dosiaľ nebol predložený a s ohľadom na súčasnú verejnú konzultáciu a multilaterálne a bilaterálne rokovania naplánované na koniec roka 2010, belgické predsedníctvo zjavne nemá v súčasnosti možnosť dosiahnuť akýkoľvek pokrok pri revízii TEN-T.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Jedným z cieľov revízie siete TEN-T je integrovať transeurópsku sieť s dopravnou infraštruktúrou susediacich štátov.

Myslím, že je pre nás dôležité urýchliť tento proces, pretože revízia v polovici obdobia sa uskutoční tento rok a na začiatku budúceho roka a je pre nás dôležité, aby sme boli schopní prideliť finančné prostriedky do roku 2013 a, samozrejme, naplánovať budúci finančný výhľad.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Problém, ktorý uvádzate, je, samozrejme, významný a určite sa vezme do úvahy pri prepojení súčasnej štúdie a plánov, ktoré sa realizujú, v súvislosti s premenou, prispôsobením a návrhom sietí.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Vážená pani predsedajúca, pán minister, nedávno bol zverejnený list od predsedu Výboru pre dopravu a cestovný ruch Európskeho parlamentu, v ktorom uvádza, že v rámci krátenia výdavkov nariadených Grécku podľa memoranda o porozumení s Medzinárodným menovým fondom a Európskou úniou má grécka vláda v úmysle zrušiť viacero železničných liniek, ktoré tvoria súčasť siete TEN-T a ktoré nedávno dostali finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov na účely modernizácie.

Keďže toto rozhodnutie je vylúčené z environmentálnych dôvodov, z dôvodov znižovania objemu cestnej premávky a z dôvodu porušenia právnych predpisov EÚ, chcel by som sa spýtať, či má Rada v úmysle preskúmať sťažnosti, ktoré predložil predseda výboru, a či má v úmysle požiadať, aby takéto rozhodnutia boli zrušené.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Chcel by som sa vrátiť k otázke, ktorá bola položená pred chvíľou. Stavba siete TEN-T má zásadný význam pre európsku integráciu. Je veľmi drahá. Z toho dôvodu sa musí uskutočniť veľmi dôsledne.

V tejto súvislosti mám otázku: je v predbežných odhadoch rozpočtu na roky 2014 – 2020 naplánované zvýšenie finančných prostriedkov na tento účel?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Čo sa týka prvej otázky o znížení schopnosti Grécka investovať do sietí, na jednej strane si myslím, že na riešenie tejto záležitosti je oprávnená Komisia, ale môžeme to zistiť. Na druhej strane nemám žiadnu konkrétnu odpoveď na to, ako reagovať na túto zníženú schopnosť Grécka. Môžeme však osloviť útvary Komisie, aby sme zistili, ako môžeme konkrétnejšie reagovať na túto otázku.

Čo sa týka otázky o súdržnosti a finančných prostriedkoch, ktoré by mali byť poskytnuté, odporúčam vám preskúmať finančný rámec na roky 2014 – 2020 a postupujem túto otázku Parlamentu. Budete tiež požiadaní, aby ste vyjadrili stanovisko k tejto téme v súlade so zásadou spolurozhodovania v rozpočtových otázkach, a počítam s tým, že zaradíte do programu aj rokovania o budúcom rozpočte, čo sa týka spôsobov, ktoré nám umožnia dosiahnuť túto slávnu súdržnosť v spojení s cieľmi v dopravnej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otázka č. 4, ktorú predkladá Georgios Papanikolaou (H-0362/10)

Vec: Hodnotenie otvorenej metódy koordinácie

V roku 2000 Rada zaviedla koncepciu otvorenej metódy koordinácie v oblastiach, ktoré spadajú do právomoci členských štátov (zamestnanosť, sociálna ochrana, sociálna integrácia, vzdelávanie, mládež a odborná príprava), s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi týmito štátmi, umožniť výmenu skúseností prostredníctvom osvedčených postupov a zosúladiť takto politiky jednotlivých štátov.

Mohla by preto Rada odpovedať na tieto otázky:

Považuje túto stratégiu za úspech? Mohla by predložiť konkrétne výsledky?

Domnieva sa predsedníctvo, že treba opätovne preskúmať alebo revidovať koncepciu otvorenej metódy koordinácie?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Rada vo svojich záveroch z 30. novembra 2009 uviedla skutočnosť, že otvorená metóda koordinácie aktívne prispela k plynulému chodu pracovných trhov aj k sociálnemu začleneniu. Výmena osvedčených postupov v oblasti zamestnanosti sa v minulosti ukázala ako mimoriadne užitočná a bude taká aj v budúcnosti. To si bude vyžadovať účinnú kontrolu usmernení pre oblasť zamestnanosti, ktoré Rada čoskoro prijme na základe poradenstva Parlamentu, ktoré ste navyše dnes poskytli, a kľúčovú úlohu Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti týkajúce sa spotrebiteľa (EPSCO) v súvislosti s novou správou, o ktorej má rozhodnúť Európska rada, predovšetkým v rámci európskeho semestra.

Okrem toho minulý rok, keď Rada prijala nový strategický rámec pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, noví členovia uznali, že dosahovanie hlavných strategických cieľov stanovených v tomto rámci zahŕňa efektívne používanie otvorenej metódy koordinácie, čo dokazuje, že naďalej podporujú túto mimoriadne užitočnú metódu v oblastiach, ktoré spadajú do ich vnútroštátnej súdnej právomoci.

Nedávna spoločná správa o pokroku z dielne Rady a Komisie z roku 2010 o realizácii pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 zdôrazňuje významný pokrok, ktorý bol dosiahnutý vďaka otvorenej metóde koordinácie, čo sa týka európskej koordinácie vzdelávania a odbornej prípravy.

Podobne Rada v záveroch zo 7. júna 2010 upozornila na záujem vyjadrený pri všeobecných rokovaniach, ktoré v súčasnosti prebiehajú o stratégii Európa 2020, o plné rozvíjanie jednotného prístupu prostredníctvom spoločnej práce na európskej úrovni použitím rámca, ktorý poskytuje otvorená metóda koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia ako mechanizmus, ktorý preukázal svoj významný potenciál.

Napriek tomu vzhľadom na nové výzvy a hľadiská, ktoré ponúka predovšetkým realizácia stratégie Európa 2020, s ohľadom na kontrolu realizácie cieľa stanoveného Európskou radou v oblasti znižovania chudoby a sociálnych aspektov usmernení pre oblasť zamestnanosti, predovšetkým usmernenia 10, vyzvalo predsedníctvo počas neformálnej schôdze ministrov sociálnych vecí 9. júla členské štáty, aby začali proces reflexie o posilnení otvorenej metódy koordinácie.

V uznesení z novembra 2009, ktoré stanovuje obnovený rámec pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže na roky 2010 – 2018, už Rada vytýčila viacero všeobecných zásad, ktoré musia byť dodržané vo všetkých politikách a činnostiach, ktoré sa týkajú mladých ľudí, v rámci obnovenej a jednotnejšej metódy koordinácie. Predsedníctvo s týmto cieľom zorganizuje 14. septembra konferenciu a Rada EPSCO by mala 21. októbra z iniciatívy predsedníctva znovu rokovať o tejto otázke a dospieť k určitým záverom v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Ďakujem za vašu odpoveď, ale chcel by som, aby ste mi objasnili toto: je pravda, že otvorená metóda koordinácie vo významných oblastiach, ktoré ste takisto vymenovali – vzdelávaní, zamestnanosti, odbornej príprave, záležitostiach, ktoré sa týkajú mladých ľudí –, je veľmi dôležitým nástrojom, ktorý máme k dispozícii v rámci subsidiarity a udelených právomocí v Európskej únii.

Moja otázka znie: mohli by sme z času na čas dostať správu o tejto metóde, aby sme si mohli vymeniť názory a aby sme aj my boli informovaní na politickej úrovni? Ako by sa okrem toho mohol Európsky parlament aktívnejšie zúčastňovať na tomto postupe, aby sme ho dostali viac do popredia?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Chcel by som vás odkázať na poslednú časť mojej odpovede. Ako som povedal, Rada EPSCO bude z iniciatívy predsedníctva 21. októbra znovu rokovať o tejto otázke a mala by dospieť k určitým záverom v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia, ktoré vám, samozrejme, odovzdáme.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Pán minister, ďakujem za vašu odpoveď o význame otvorenej metódy koordinácie, ale chcela by som upozorniť, že rok 2010 bol vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a už je to raz tak, keď je v celej Európskej únii obrovská nezamestnanosť a rastúce sociálne vylúčenie, musíme bojovať proti chudobe. Aký dosah má podľa vášho názoru otvorená metóda koordinácie na znižovanie chudoby a stačí, povedzme, ak si vymieňame osvedčené postupy a vidíme, ako škandinávske krajiny venujú veľkú pozornosť boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu? Zníži to chudobu v pobaltských štátoch?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Efektívnejšia vzájomná koordinácia a vzdelávanie by mali skutočne priniesť pozitívne účinky. Práve ste zdôraznili jeden z aspektov, čo sa týka dosiahnutia spoločných cieľov v sociálnej oblasti. Vo všeobecnosti je pravda, že, čo sa týka rastu, zamestnanosti a boja proti chudobe, ktorý je v roku 2010 prvoradý, politiky aktívneho začleňovania môžu nielen znižovať chudobu, ale aj rozšíriť ponuku práce. Reformy v dôchodkovom systéme môžu tiež zvýšiť mieru zamestnanosti a pomôcť verejným financiám. To isté platí aj pre systémy zdravotnej starostlivosti.

Z toho dôvodu si myslím, že počas roku 2010, ktorý je venovaný boju proti chudobe, budeme schopní realizovať túto vzájomnú koordináciu a vzájomné vzdelávanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otázka č. 5, ktorú predkladá Nikolaos Chountis (H-0366/10)

Vec: Memorandum o porozumení Grécka s EÚ a MMF a rýchlo rastúca inflácia

V memorande o porozumení, ktoré Grécko podpísalo s MMF a EÚ, sa priamo uvádza, že jednou z povinností gréckej vlády je znížiť infláciu pod hodnotu priemeru eurozóny, aby zvýšila konkurencieschopnosť hospodárstva. V máji však inflácia dosiahla 5,4 % v porovnaní s 1,6 % eurozóny, čo ďalej negatívne ovplyvnilo disponibilné príjmy gréckych zamestnancov a výrazne oslabilo konkurencieschopnosť gréckeho hospodárstva. Tento výrazný vzrast inflácie zapríčinil rast priamych a nepriamych daní, ktorý požadovali EÚ a MMF, ako aj pokračujúce, ničím neobmedzené špekulácie. Súhlasí Rada s tým, že daňové opatrenia, ktoré požadovali EÚ a MMF, prispeli k tejto inflačnej špirále, ktorá ďalej poškodzuje konkurencieschopnosť gréckeho hospodárstva? Aké štrukturálne opatrenia navrhne gréckej vláde na obmedzenie tohto rastu?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Rada často zdôrazňovala dlhodobé štrukturálne problémy gréckeho hospodárstva v rámci rôznych mnohostranných programov dohľadu. Spolu s postupom pri nadmernom deficite Rada 16. februára 2010 odporučila Grécku realizovať súbor opatrení na zlepšenie fungovania trhu s výrobkami a podnikateľského prostredia, podporu rastu produktivity a zamestnanosti a zvýšenie účinnosti a tempa čerpania štrukturálnych fondov EÚ, ako aj na nápravu nadmerného rozpočtového deficitu krajiny a zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti verejných financií.

Grécko predložilo prvú správu o realizácii týchto opatrení 16. marca a druhú v máji. V júni Komisia a Medzinárodný menový fond uskutočnili predbežnú analýzu v rámci finančného stabilizačného mechanizmu v hodnote 110 miliárd EUR, ktoré Grécku poskytli členské štáty eurozóny spolu s MMF. Analýza bola dokončená v auguste, ale záverečná správa Komisie nebola formálne postúpená Rade.

Komisia oznámila členským štátom eurozóny predbežné výsledky analýzy, a ak sa podľa hodnotenia Komisie hospodárstvo vyvíja v súlade s prognózami, ktoré predstavujú základ programu úpravy hospodárstva, ktorý stojí za finančným stabilizačným mechanizmom, zvýšenie miery inflácie bude mať negatívne dôsledky na trh s výrobkami. Rada bude preto dôsledne monitorovať situáciu a bude pokračovať v prijímaní potrebných opatrení na pomoc gréckym orgánom pri podpore hospodárskeho rastu a udržiavaní zdravej rozpočtovej politiky.

Ak si Komisia myslí, že zmeny v hospodárstve sú v súlade so základnými prognózami programu úpravy hospodárstva, na ktorom stojí finančný stabilizačný mechanizmus, zvýšenie miery inflácie bude pravdepodobne mať, ako som povedal, negatívne dôsledky na trhy. To isté platí pre rozpočtovú situáciu, ktorú bude Rada starostlivo monitorovať.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Pán minister, obávam sa, že ste neodpovedali na otázku, ktorú som vám položil. Opatrenia uložené Grécku podľa memoranda o porozumení – postup, ktorý ste opísali v memorande o porozumení s Medzinárodným menovým fondom a Európskou úniou – si navzájom odporujú. Na jednej strane boli pri snahe vytvárať príjmy do štátneho rozpočtu zavedené dane, ale nie je možné ich vyberať, pretože zamestnanci nemajú žiaden iný príjem a nemajú ho ani malé podniky a popri tom, ako hovoria o znižovaní inflácie, plánujú zaviesť nové dane na zvýšenie štátnych príjmov prostredníctvom zvyšovania DPH na bežný tovar a naftu.

Chcem vám položiť túto otázku: podľa mojich zdrojov Grécku na včerajšom zasadnutí Rady ECOFIN odporučili zaviesť nové dane na zvyšovanie príjmov a tieto opatrenia sa prejavujú prudkým nárastom inflácie. Chcem sa vás preto opýtať, či sa na zasadnutí Rady ECOFIN diskutovalo, či Európska únia navrhla nápravné opatrenia na zabránenie prudkému nárastu inflácie v Grécku predovšetkým pre dane na zvyšovanie príjmov.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Neviem vám presne povedať, k akému rozhodnutiu Rada ECOFIN za posledných niekoľko hodín dospela, ale Rada v skutočnosti opakovane kritizovala dlhodobé štrukturálne problémy gréckeho hospodárstva v rámci rôznych mnohostranných programov dohľadu. Rada vo svojich odporúčaniach v súvislosti s realizáciou všeobecných usmernení hospodárskych politík členských štátov z roku 2009 uviedla, že Grécko musí zintenzívniť svoje úsilie pri náprave makroekonomickej nerovnováhy a štrukturálnych slabín svojho hospodárstva v súlade s lisabonskou stratégiou pre zamestnanosť a rast.

Rada odporúča Grécku zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v odvetví profesionálnych služieb, ako aj investície do výskumu a vývoja, účinnejšie využívať štrukturálne fondy, reformovať verejnú správu a prijať súbor opatrení na trhu práce v rámci jednotnej stratégie založenej na flexiistote.

Jediné, čo môžem povedať, je, že grécke orgány potvrdili, že zaradili medzi priority niekoľko plánovaných štrukturálnych reforiem v množstve oblastí a úplne chápu ťažkosti, ktoré to v krajine spôsobí.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Pán minister, môj vážený priateľ pán Chountis vo svojej otázke uvádza, že inflácia v júli dosiahla 5,4 % a v auguste mala dosiahnuť 5,5 % a zdalo by sa, že s týmito novými opatreniami, ktoré – ako už správne povedal môj vážený priateľ – sa týkajú bežného tovaru, bude veľmi ťažké znižovať infláciu. Pritom nám však hovoríte, že sa v Rade znovu hovorí o opatreniach a nových daniach.

Moja otázka znie: máme konkrétnejšie opatrenia na povzbudenie rastu jednak na strane Rady, na strane Európy a podporného mechanizmu, ale aj na strane Grécka. Máme konkrétny harmonogram?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Hoci rozumiem, že prudko stúpajúca inflácia predstavuje množstvo problémov, a ak by táto inflácia pokračovala, niekoľko finančných mechanizmov by sa muselo upraviť, môžem vám povedať len toľko, že keďže Grécko je členom eurozóny, delí sa o zodpovednosť za zabezpečenie stability eurozóny s ostatnými členskými štátmi a hospodárska politika Grécka, tak ako ktoréhokoľvek iného členského štátu, sa týka celej EÚ. Od všetkých členských štátov sa očakáva, že budú vykonávať dôsledné vnútroštátne politiky v súlade s Paktom stability a rastu a všeobecnými usmerneniami hospodárskej politiky. Grécko by preto malo prevziať zodpovednosť za efektívne riešenie týchto záležitostí, aby znížilo riziko ohrozenia správneho fungovania hospodárskej a menovej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otázka č. 6, ktorú predkladá Laima Liucija Andrikienėová (H-0368/10)

Vec: Priority belgického predsedníctva v súvislosti s OSN a jej orgánmi

Aké sú priority belgického predsedníctva Rady EÚ v súvislosti s OSN vo všeobecnosti, a najmä s Radou OSN pre ľudské práva (UNHRC)? Boli už diplomatické zastúpenia Rady EÚ a Európskej komisie v Ženeve zlúčené, alebo tento proces stále prebieha?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Rada na svojom zasadnutí 14. júna 2010 schválila v rámci príprav na 65. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov priority Európskej únie.

Chcel by som zdôrazniť, že po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy zastupuje Úniu v medzinárodných organizáciách v záležitostiach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Priority, ktoré prijala Rada, sa zameriavajú na tieto témy.

V prvom rade podpora posilnenia Organizácie Spojených národov – Európska únia sa bude podieľať na vytvorení silnejšieho mnohostranného systému, a to predovšetkým posilnením reprezentatívnosti, transparentnosti, zodpovednosti, účinnosti a efektívnosti Organizácie Spojených národov.

Druhou prioritou bude prispenie k medzinárodnému mieru a bezpečnosti. Zámerom Európskej únie je posilniť viditeľnosť svojich stanovísk a príspevkov v oblasti krízového manažmentu v rámci príslušných orgánov Organizácie Spojených národov a najmä Bezpečnostnej rady.

Tretia prioritná téma bude zahŕňať životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj s hlavným cieľom dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia.

Štvrtá priorita sa týka ľudských práv. Európska únia bola od svojho vzniku jedným z najvytrvalejších zástancov ľudských práv a jedným z najvýznamnejších účastníkov systému Organizácie Spojených národov v tejto oblasti. Európska únia bude aktívne podporovať začleňovanie otázky ľudských práv do všetkých aspektov činnosti Organizácie Spojených národov a opätovne pritom zdôrazňuje, že ľudské práva sú neoddeliteľne späté s ďalšími cieľmi OSN v oblasti bezpečnosti a rozvoja.

A nakoniec piatou prioritou je reforma systému Organizácie Spojených národov s cieľom zlepšiť fungovanie tohto systému, jeho účinnosť, transparentnosť a reprezentatívnosť. Čo sa týka preskúmania Rady pre ľudské práva, Európska únia sa zúčastňuje na formálnom aj neformálnom konzultačnom procese. Európska únia bude naďalej podporovať schopnosť tretieho výboru konať, pretože je to jediný univerzálny orgán, ktorý má právomoc na vykonávanie noriem v oblasti ľudských práv. Táto schopnosť by sa mala zachovať v plnej miere.

Pokiaľ ide o otázku diplomatického zastúpenia, všetky delegácie Európskej komisie mimo EÚ sa od 1. decembra 2009 stali delegáciami Európskej únie. V prípade Ženevy delegácia Únie a styčný úrad Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie prijali dočasné pracovné opatrenia, kým sa zriadi Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – V prvom rade mi dovoľte poukázať na to, že pretrvávajúci zmätok okolo zastúpenia EÚ v Ženeve a New Yorku ohrozuje schopnosť EÚ konať efektívne a konštruktívne spolupracovať s partnermi.

Po druhé, belgické predsedníctvo a vysoká predstaviteľka musia teraz, po rozsiahlych interných diskusiách o prioritách týkajúcich sa preskúmania Rady pre ľudské práva v roku 2011, zabezpečiť vo vzťahu k ďalším členským štátom OSN, aby venovali dostatočné zdroje a politickú pozornosť podporným činnostiam.

Vedúca úloha je potrebná aj pri mnohých dôležitých rezolúciách, predovšetkým v prípade rezolúcie o uplatňovaní trestu smrti a ďalšom úsilí zameranom na rokovanie o medzinárodnej zmluve o obchode so zbraňami.

Uvítala by som vaše pripomienky k týmto otázkam.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Chcel by som vám povedať len to, že Belgicko, ktoré v súčasnosti predsedá Únii, je členom Rady pre ľudské práva a určite podnikne kroky, aby vyjadrilo vaše obavy.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, dnes sme pomerne intenzívne diskutovali o tom, ako môžeme podporiť Radu v jej úsilí nájsť úspory v rozpočte na rok 2011. Okrem iného sme sa, samozrejme, podrobne zaoberali reorganizovanou Európskou službou pre vonkajšiu činnosť.

Myslíte si, že by sme sa mali pokúsiť zefektívniť služobné miesta v rámci Organizácie Spojených národov, aby tam Európska únia mohla vystupovať jednotne a aby sme mohli ušetriť zdroje, ktoré by sa mohli veľmi efektívne využiť v iných oblastiach? Je belgické predsedníctvo pripravené predložiť návrhy na úspory v tejto oblasti, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľa väčšej účinnosti spoločného európskeho zastúpenia?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) V New Yorku aj v Ženeve už boli naplánované ďalšie kapacity. Pokiaľ však ide o vašu otázku, môžem len upriamiť vašu pozornosť na naliehavú potrebu vytvoriť Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a na prinajmenšom spoločnú úlohu tohto Parlamentu, najmä vzhľadom na finančné aspekty súvisiace s vytvorením tejto služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otázka č. 7, ktorú predkladá Liam Aylward (H-0373/10)

Vec: Posilňovanie biodiverzity v EÚ

Keďže rok 2010 bol vyhlásený za Medzinárodný rok biodiverzity a vzhľadom na nadchádzajúcu konferenciu zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa uskutoční v meste Nagoja, môže Rada načrtnúť svoje priority v oblasti ochrany a posilňovania biodiverzity? Aká je aktuálna situácia, čo sa týka presadzovania akčného plánu EÚ pre biodiverzitu, a ako si Rada predstavuje úlohu biodiverzity v stratégii EÚ 2020?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Na základe oznámenia Komisie s názvom Alternatívy vízie EÚ a cieľ týkajúci sa biodiverzity po roku 2010 prijala Rada na zasadnutí 15. marca 2010 závery s názvom Biodiverzita na obdobie po roku 2010 – EÚ a globálna vízia, ciele, medzinárodný prístup a režim rozdelenia zaťaženia.

Rada vo svojich záveroch vyjadrila hlboké znepokojenie nad tým, že na úrovni Európskej únie ani na celosvetovej úrovni neboli dosiahnuté ciele v oblasti biodiverzity stanovené na rok 2010, že strata biodiverzity pokračuje neprijateľnou rýchlosťou a že to má veľmi vážne environmentálne, ekonomické a sociálne dôsledky. Rada však zdôraznila, že tieto ciele zohrali kľúčovú úlohu pri vytváraní užitočných opatrení v prospech biodiverzity.

Rada vzhľadom na prirodzenú hodnotu biodiverzity a jej kľúčový príspevok k blahobytu ľudí a hospodárskej prosperite stanovila dlhodobú víziu, podľa ktorej sa do roku 2050 bude biodiverzita v Európskej únii, ako aj ekosystémové služby, ktoré poskytuje, jej prírodný kapitál, chrániť, zhodnocovať a primerane obnovovať, a to takým spôsobom, aby sa zabránilo katastrofickým zmenám spôsobeným stratou biodiverzity.

Okrem toho Rada stanovila hlavný cieľ zastaviť stratu biodiverzity a úpadok ekosystémových služieb v Európskej únii do roku 2020 a zabezpečiť ich obnovenie v čo najväčšej možnej miere a zároveň posilniť príspevok Európskej únie k predchádzaniu strate biodiverzity v celosvetovom meradle.

Z hľadiska priorít Európskej únie v súvislosti s ochranou a posilňovaním biodiverzity Rada konštatovala, že najväčšie tlaky na biodiverzitu predstavuje deštrukcia, fragmentácia a degradácia biotopov. Pokiaľ ide o príčiny tejto situácie v oblasti biotopov, Rada zdôraznila škodlivú zmenu využívania pôdy, nadmerné a neudržateľné využívanie prírodných zdrojov, invazívne cudzie druhy, nezákonný obchod s ohrozenými druhmi, okysľovanie oceánov a, samozrejme, znečisťovanie. Niektoré negatívne vplyvy, napríklad počet druhov ohrozených vyhynutím, by mohla ešte ďalej zväčšiť aj zmena klímy.

Pokiaľ ide o stratégiu Európa 2020, Rada prijala odporúčanie o hlavných smeroch hospodárskych politík, v ktorom vyzýva členské štáty a Úniu na prijatie opatrení, premenu environmentálnych výziev na potenciálne zdroje rastu a efektívnejšie využívanie svojich prírodných zdrojov, čím tiež prispejú k zabezpečeniu biodiverzity.

Na úlohu biodiverzity tiež jasne poukázala Európska rada vo svojich záveroch zo zasadnutia z marca 2010, kde hovorí, že existuje naliehavá potreba zvrátiť pretrvávajúci trend straty biodiverzity a degradácie ekosystémov. Európska rada podporuje dlhodobú víziu pre biodiverzitu do roku 2050 a cieľ do roku 2020 stanovený v uvedených záveroch zasadnutia Rady z 15. marca 2010.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). – Počúvať v odpovedi pána ministra o nedostatočnom pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v oblasti biodiverzity je veľkým sklamaním.

Napriek tomu vzhľadom na to, že opatrenia na rozvoj vidieka a spoločná poľnohospodárska politika môžu významne prispieť k posilneniu biodiverzity, aké opatrenia môže prijať Rada na podporu európskych poľnohospodárov, ktorí sú najväčšími ochrancami životného prostredia, v ich veľmi dôležitej úlohe ďalšej ochrany životného prostredia a biodiverzity?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Myslím si, že najlepším opatrením, ktoré je možné prijať na ochranu kvalitného poľnohospodárstva, je pokračovať v jeho podpore. Spolieham sa na všetkých prítomných poslancov – napriek nízkej účasti –, že v rozhodnutiach, ktoré prijme tento Parlament počas nasledujúcej rozpravy o rozpočte, zabezpečia finančnú podporu spoločnej poľnohospodárskej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otázka č. 8, ktorú predkladá Mairead McGuinnessová (H-0375/10)

Vec: Neformálne zasadnutie Rady pre poľnohospodárstvo v septembri 2010

Aké závery vypracovalo belgické predsedníctvo v nadväznosti na konferenciu na vysokej úrovni o SPP, ktorá sa uskutočnila v júli v Bruseli? Môže sa predsedníctvo vyjadriť k nadchádzajúcemu neformálnemu zasadnutiu Rady pre poľnohospodárstvo, ktoré sa uskutoční 19. – 21. septembra? Čo navrhne predsedníctvo členským štátom na zasadnutí tejto rady v súvislosti s SPP po roku 2013?

Môže Rada okrem toho informovať členské štáty o vývoji na úrovni Rady so zreteľom na prebiehajúce rokovania s krajinami združenia Mercosur?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) V prvom rade chcem zablahoželať Komisii k úspechu jej verejnej konzultácie o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) po roku 2013. Od verejnosti, zainteresovaných strán, mozgových trustov a ďalších výskumných ústavov dostala takmer 6 000 príspevkov. Táto konzultácia splnila všetky svoje prísľuby.

Obsah príspevkov navyše ukázal, že o budúcnosť európskeho poľnohospodárstva sa zaujíma celá naša spoločnosť. Poľnohospodári určite nie sú jediní, kto sa zaujíma o SPP.

Ako viete, výsledkom tejto verejnej konzultácie bola konferencia o SPP po roku 2013, ktorú v dňoch 19. a 20. júla zorganizovala Komisia. Pri ďalšom zlepšovaní zamerania diskusií zohrávajú dôležitú úlohu príspevky, okrúhle stoly aj rozpravy počas konferencie ako celok.

Pokiaľ ide o Radu, určite viete, že počas posledných dvoch rokov sa uskutočňovali konzultácie ministrov poľnohospodárstva, ktoré viedli jednotlivé predsedníctva: Francúzsko, Česká republika, Švédsko a Španielsko. Teraz, keď sme vo finále, chce predsedníctvo čo najviac pokročiť v našej rozprave. Je naozaj veľmi dôležité, aby sa v tejto ďalšej dôležitej rozprave o rozpočtovom rámci EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 v plnej miere zohľadnili realita dnešnej SPP a úlohy zajtrajšej SPP.

Ako viete, hlavným bodom programu na neformálnom stretnutí ministrov poľnohospodárstva EÚ, ktoré sa bude konať od 19. do 21. septembra v Belgicku, bude budúcnosť SPP. Pozvaný bol aj predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pán De Castro, aby sa zúčastnil na tomto stretnutí a viedol naše neformálne diskusie. V lete tohto roku venovalo predsedníctvo veľkú pozornosť výsledku júlovej konferencie a vypracovalo súhrnný dokument, ktorý bude dokončený v najbližších dňoch.

Správa, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorú chceme podrobnejšie preskúmať počas našich ďalších diskusií, potvrdzuje dôležitosť cieľov SPP, tak ako sú definované v Lisabonskej zmluve: zabezpečiť dodávku bezpečných a kvalitných potravín pre európskych občanov, podporiť trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v celej Európe, chrániť životné prostredie a krajinu a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju vidieckych oblastí, ako sme o tom diskutovali v predchádzajúcej otázke.

Správa, ktorú vypracovalo predsedníctvo, okrem toho potvrdzuje skutočnú pridanú hodnotu spoločnej poľnohospodárskej politiky na európskej úrovni a dôležitosť SPP v kontexte stratégie Európa 2020.

Ďalšie diskusie budú nasledovať na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo v októbri počas záverečnej politickej rozpravy o budúcnosti SPP. Preto Rada, rovnako ako Európsky parlament, významne prispeje ku konzultačnému procesu. Som presvedčený, že Komisia tiež uznáva náročnú prácu, ktorú vykonali Rada a Európsky parlament, a som si istý, že vynaloží všetko úsilie, aby predložila oznámenie, ktoré podporia obidve inštitúcie. Len čo bude toto oznámenie dostupné, predsedníctvo začne diskusie na pôde Rady.

Čo sa týka rokovaní o dohode o voľnom obchode s krajinami združenia Mercosur, aj keď uznávam veľkú hospodársku dôležitosť tejto dohody, najprv by som chcel zdôrazniť, že Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a ministri poľnohospodárstva majú z veľkej časti rovnaký názor na možné riziká, ktoré bude takáto dohoda predstavovať pre citlivé odvetvia poľnohospodárstva EÚ. Určite viete, že Rada v máji zobrala na vedomie obavy, ktoré veľký počet členských štátov vyjadril v spoločnom memorande.

Po druhé, chcel by som zdôrazniť, že Komisia sa musí riadiť mandátom na rokovania. Okrem toho v máji pán komisár Cioloş uistil Radu, že Komisia zabezpečí, aby rokovania so združením Mercosur boli v súlade so spoločnou poľnohospodárskou politikou a základnými záujmami poľnohospodárstva EÚ.

Aby som to zhrnul, chcel by som zdôrazniť, že Rada bude naďalej veľmi pozorne sledovať diskusie so združením Mercosur, najmä v rámci Výboru pre obchodnú politiku. Ďalšie rokovacie stretnutie je naplánované na október a môžem vás ubezpečiť, že predsedníctvo dozrie na to, aby sa prísne dodržiaval mandát na rokovania.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Odpoveď bola podrobná, pretože taká bola otázka. Ďakujem vám za to a najmä za vaše poznámky o združení Mercosur. Dúfam, že Komisia a, samozrejme, Rada, zaregistrovali obavy, ktoré Parlament vyjadril v našej rozprave o tejto problematike.

Vaša odpoveď kolegovi pánovi Aylwardovi o biodiverzite a vaše poznámky o rozpočte pre poľnohospodárstvo ma viedli k tomu, aby som vás požiadala o názor Rady. Dozvedela som sa, že sedem členov Rady chce znížiť budúcoročný rozpočet, čo nie je dobrým znamením pre budúcnosť rozpočtu pre poľnohospodárstvo po roku 2013. Uvítala by som vaše vyjadrenie.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Viaceré členské štáty chcú znížiť budúcoročný rozpočet, ale podľa mojich informácií to Rada vôbec nepodporuje. Včera ste pravdepodobne počuli belgického ministra pre rozpočet, ktorý predstavil rozpočet na rok 2011, a v tom prípade ste určite počuli aj rozpočtový výhľad na rok 2011, pretože prebiehajú diskusie s Parlamentom. Musím vám povedať, že nesúhlasím s vašou analýzou zmien v európskom rozpočte.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, v súčasnosti diskutujeme o rozpočte na rok 2011 a v tejto súvislosti Rada a Komisia spoločne navrhli, že finančné prostriedky z rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, ktorý zahŕňa program Inteligentná energia pre Európu, program podpory politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií a program pre podnikanie a inovácie, spolu s finančnými prostriedkami zo 7. rámcového programu a financiami na poľnohospodárstvo by sa mali vyčleniť na vedecký projekt týkajúci sa zariadenia na jadrovú syntézu ITER. Aká je východisková pozícia belgického predsedníctva v tejto otázke?

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, mohol by pán minister vzhľadom na mimoriadne rozhodnutie Komisie obnoviť rozhovory so združením Mercosur uviesť, či Rada zvažuje alebo vykonáva posudzovanie negatívnych vplyvov, ktoré budú mať tieto rozhodnutia na európskych poľnohospodárov a najmä na poľnohospodárov v našej krajine, v Írsku, ktorí závisia od vývozu 90 % svojich výrobkov z hovädzieho mäsa vyrábaných podľa najprísnejších noriem, ktoré stanovila Komisia a ktoré sa v štátoch združenia Mercosur neuplatňujú?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Pokiaľ ide o prvú otázku, v súčasnosti vám môžem poskytnúť iba prehľad o rozpočte. Chápem, že Parlament má na mysli viacero projektov týkajúcich sa inovácie, hospodárskej súťaže a technológie. Rozprava sa však ešte len začala a od 1. decembra ste mali možnosť v plnom rozsahu zmeniť a doplniť určité aspekty rozpočtového výhľadu na budúci rok. Pozrite si preto rozpravu o rozpočte, aby ste mohli zistiť, na čo chcú poslanci v tomto rozpočte klásť dôraz a aké sú ich priority.

Čo sa týka druhej otázky o združení Mercosur, ako som už povedal, predsedníctvo si plne uvedomuje obavy, ktoré vyjadril Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v súvislosti s rozhodnutím obnoviť rokovania.

Chcel by som len zdôrazniť, že Komisia je počas týchto rokovaní viazaná svojím mandátom na rokovania a že akýkoľvek pozitívny výsledok týchto rokovaní by mal byť prínosom pre poľnohospodársku výrobu EÚ, napríklad z hľadiska podpory a ochrany európskych poľnohospodárskych výrobkov a najmä v oblasti zemepisných označení.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otázka č. 9, ktorú predkladá Ryszard Czarnecki (H-0379/10)

Vec: Vyhliadky balkánskych štátov na pristúpenie k EÚ

Ako Rada vníma vyhliadky štátov z regiónu Balkánu, z juhovýchodnej Európy, na pristúpenie k Európskej únii? Existuje podľa Rady možnosť, že by sa niektoré z týchto štátov stali súčasťou Únie v rámci nasledujúceho finančného výhľadu, t. j. v rokoch 2014 až 2020?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Cieľom našej politiky voči západnému Balkánu je prispieť k stabilite tohto regiónu a pomôcť krajinám tohto regiónu nastoliť mier, demokraciu, stabilitu a dlhodobú prosperitu.

EÚ sa v roku 1999 rozhodla uplatňovať proces stabilizácie a pridruženia – rámec pre prístupový proces vrcholiaci možným pristúpením týchto krajín – s cieľom lepšie rozvrhnúť ich prípravy na členstvo v EÚ. Tieto prípravy zostávajú nevyhnutné pre stabilitu, zmierenie a budúcnosť tohto regiónu. Vyvíjajú sa a formujú v súlade so solúnskou agendou a obnoveným konsenzom o rozšírení, ktorý stanovuje spravodlivé a prísne podmienky.

Po stretnutí v Sarajeve 2. júna Rada preto opätovne potvrdila neochvejný záväzok Európskej únie voči prípravám krajín západného Balkánu na členstvo v EÚ, naposledy na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 14. júna.

V priebehu rokov podpísala EÚ s krajinami tohto regiónu šesť stabilizačných a asociačných dohôd, z ktorých štyri už nadobudli platnosť. V októbri 2009 navrhla Komisia začatie prístupových rokovaní s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónskom. Pokiaľ ide o prístupové rokovania s Chorvátskom, ktoré prebiehajú od októbra 2005, tieto sú v záverečných fázach. EÚ sa naďalej politicky zapája do tohto procesu prostredníctvom všetkých svojich nástrojov: troch misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – dvoch v Bosne a Hercegovine a jednej v Kosove – a troch osobitných zástupcov v Skopje, Prištine a Sarajeve.

Finančná pomoc v roku 2010 presiahne 900 miliónov EUR a v roku 2013 dosiahne 1 miliardu EUR. Európska únia poskytla krajinám tohto regiónu od roku 1991 finančnú pomoc v celkovej výške viac ako 13 miliárd EUR.

Čo sa týka dátumov pristúpenia, tieto celkom závisia od splnenia kodanských kritérií a podmienok stanovených v procese stabilizácie a pridruženia. Tento proces predpisuje jasný postup: stabilizačná a asociačná dohoda, stanovisko Komisie k žiadosti o členstvo, štatút kandidáta, prístupové rokovania a nakoniec pristúpenie.

Rada by veľmi chcela pokročiť k ďalším fázam tohto procesu, ale rešpektovanie stanovených podmienok, zachovanie – alebo dokonca zintenzívnenie – tempa nevyhnutných reforiem a vyriešenie hlavných problémov je v rukách vlád v tomto regióne. Krajiny tohto regiónu by mali zvýšiť svoje úsilie v súvislosti s bojom proti korupcii a organizovanému zločinu, vytváraním administratívnych kapacít a riešením nedoriešených otázok.

Ciele procesu stabilizácie a pridruženia sa nedosiahnu, ak ľudia a vlády v tomto regióne nepreukážu odhodlanie a zodpovednosť prevzatím aktívnej úlohy. Koniec koncov, budúcnosť tohto regiónu závisí od jeho obyvateľov a jeho vlád. Regionálna spolupráca a politika dobrých susedských vzťahov sú hlavnými faktormi pri zmierení a vyriešení bilaterálnych sporov. Tieto politiky sú ústredným prvkom prístupu EÚ k tomuto regiónu a EÚ ich systematicky podporuje od roku 1995. V tejto súvislosti Rada 14. júna vyzvala príslušné krajiny, aby vyriešili nedoriešené spory so susediacimi štátmi.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že v novembri 2009 Rada prijala rozhodnutie povoliť bezvízový styk pre občanov troch krajín tohto regiónu a v súčasnosti pracuje na rovnakom rozhodnutí pre občanov Albánska a Bosny a Hercegoviny. Dúfam, že tento rok prijmú toto rozhodnutie aj Európsky parlament a Rada.

Na záver by som chcel povedať, že Rada sa v súčasnosti nemôže vyjadriť k vplyvu rozšírenia na súčasný rozpočet EÚ a na rozpočet na roky 2014 až 2020, pretože stále čaká na návrh Komisie o budúcom finančnom výhľade.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám, že tak dobre riadite naše rokovanie. Je to príklad pre ostatných. Vážený pán Chastel, neviem, či si mám vyzliecť sako, aby ste sa cítili pohodlnejšie. Medzi nami je určitá nerovnováha.

Aby som bol úprimný, to, o čom ste hovorili v tomto Parlamente, je dobre známe a očakával som konkrétnejšiu odpoveď. Ktorá krajina je k pristúpeniu k Európskej únii najbližšie: Srbsko, ktoré je politicky veľmi dôležité a dobre hospodársky rozvinuté, Čierna Hora alebo možno Macedónsko? Pán Chastel, dajte nám, prosím, konkrétnu odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Viete, to, že vám poviem, ktorá z troch krajín je najbližšie, že vyberiem jednu krajinu – tú, ktorá urobila v tomto procese najväčší pokrok – neznamená, že táto krajina bude ďalšou krajinou, ktorá pristúpi k EÚ. Je potrebný ďalší pokrok a tento sa môže dosiahnuť veľmi rozdielnym tempom.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu).

Týmto končím hodinu otázok.

(Rokovanie bolo prerušené o 19.00 hod. a pokračovalo o 21.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia