Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 8. september 2010 - Strasbourg EUT-udgave

16. Produkter fra klonede dyr i fødevarekæden (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om produkter fra klonede dyr i fødevarekæden.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand, mine damer og herrer! Det glæder mig, at jeg har fået mulighed for at redegøre for Kommissionens holdning til det følsomme spørgsmål om kloning af dyr til fødevareproduktion.

Jeg vil for det første understrege, at der ikke er dokumentation for eventuelle problemer med fødevaresikkerheden i forbindelse med fødevareprodukter fra klonede dyr. Der er dog visse dyrevelfærdsproblemer, som kræver nærmere overvejelse. Sådanne bekymringer vil dog sandsynligvis blive mindre, efterhånden som teknikken udvikles og forbedres. Der er naturligvis en etisk dimension af dette spørgsmål, der, hvilket jeg må tilføje, ligger uden for EU's lovgivningsmæssige kompetencer. Andre overvejelser i den generelle debat om dette spørgsmål er forbrugernes ret til oplysninger om produktionsprocesserne og de sandsynlige handelsmæssige implikationer af foranstaltninger på området.

Det vigtigste for Kommissionen er at vurdere behovet for, gennemførligheden af og proportionaliteten af mulige foranstaltninger med henblik på at regulere brugen af kloning og klonede dyr og produkter. Jeg er naturligvis bekendt med Parlamentets holdning til brugen af kloningsteknologier til fødevareproduktion i Europa. Medlemmerne af Parlamentet ønsker et forbud mod afkom af klonede dyr.

Kommissionen er af den holdning, at fødevarer fra klonede dyr ikke bør markedsføres uden forudgående godkendelse, da de betragtes som "nye levnedsmidler" og dermed er omhandlet i forordningen om nye levnedsmidler. Det skal tilføjes, at det som følge af værdien af klonede dyr er højst usandsynligt, at de vil blive brugt direkte til fødevarer.

Situationen med hensyn til afkom af klonede dyr er dog en ganske anden. Sådanne dyr kan ikke skelnes fra konventionelt avlede dyr. Dette aspekt skal også tages med i overvejelserne af de foranstaltninger, som Kommissionen evt. forslår.

Med hensyn til den aktuelle holdning anerkender Kommissionen, at forordningen om nye levnedsmidler ikke er den korrekte retlige ramme for behandlingen af alle aspekter vedrørende kloning. Navnlig produktionen og markedsføringen af andre produkter end fødevarer – f.eks. æg, sæd eller embryoer – er ikke omhandlet i forordningen om nye levnedsmidler, som alene vedrører godkendelsen af fødevarer før markedsføring.

Som De ved, er vi i øjeblikket ved at udarbejde en rapport om alle aspekter af brugen af kloning til fødevareproduktion. Rapporten vil foreligge i november. Den vil fungere som et nyttigt grundlag for kommende forhandlinger mellem institutionerne.

Jeg glæder mig til at fortsætte forhandlingerne med Parlamentet og Rådet med henblik på at nå frem til en vellykket aftale.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, for PPE-Gruppen. – (ES) Hr. formand! Jeg vil takke kommissæren for hans redegørelse om kloning af dyr til brug for fødevarer.

Parlamentet og Kommissionen er enige om, at forordningen om nye levnedsmidler ikke er den korrekte ramme for håndteringen af dette spørgsmål. Vi er enige om dette, og det forklarer, hvorfor området er trukket ud af forordningens anvendelsesområde.

Vi er også alle klar over, i det mindste i henhold til alle de videnskabelige udvalg, at kød fra klonede dyr og deres afkom opfylder alle krav med hensyn til fødevaresikkerhed. Det er kun her, jeg kan se et problem. Nemlig, at det er umuligt at skelne, om kød kommer fra et klonet dyr, fra afkommet af et klonet dyr eller fra et dyr, der ikke er blevet klonet. Der er derfor et behov – et grundlæggende behov – for mærkning og sporbarhed, så forbrugeren kan blive informeret.

Forbrugerne ønsker og har ret til at vide, om det kød, de spiser, kommer fra et klonet dyr eller ej, uanset deres viden om, hvorvidt det er sundt eller ej, fordi de måske vil afvise at spise det på grund af de problemer, De netop har nævnt, f.eks. dyrevelfærd, eller af etiske årsager.

Produktionen og forbruget af klonede dyr i Europa vil på den baggrund derfor sandsynligvis blive forbudt, navnlig produktionen. Vi forbyder dermed vores producenter at bruge en ny teknik, en teknik, som er god for dyrs reproduktion, og som endvidere kan give overskud, fordi et dyr klones, netop fordi det har meget særlige karakteristika, hvilket er blevet gjort i Spanien med kamptyre, hvor to kamptyre som bekendt er blevet klonet.

Og vi vil forbyde det! Vil vi nægte dem muligheden for at bruge denne teknik? Hvis det sker, vil vores landbrugere vores kvægavlere miste konkurrenceevnen. Det ville være fint, hvis vi i Europa kunne forbyde indførsel af kød fra klonede dyr og deres afkom fra andre lande. Men vil vi forbyde det? Det kan vi ikke. WTO vil ikke acceptere vores forbud. Vi vil derfor få en absurd situation, hvor vores kvægavlere ikke kan bruge en ny teknik, der vil gøre dem mere konkurrencedygtige, mens vi alligevel spiser sådanne fødevarer i EU – med eller uden mærkning.

Det er, hvad der bekymrer mig, og vi skal finde en løsning. Hvorfor forbyder vi det? Hvorfor forhindrer vi vores husdyravlere i at bruge denne teknik blot for senere at indføre disse fødevarer fra andre lande, fordi vi ikke kan forbyde importen heraf?

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, for S&D-Gruppen. – (PT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil også takke kommissæren for hans redegørelse. Alle former for bioteknologi giver anledning til frygt i offentligheden, som er særlig følsom over for sådanne spørgsmål. Dyrekloning er ingen undtagelse til denne regel. Det er op til os som politiske beslutningstagere at fremme en debat, som er tilstrækkelig informeret, så vi kan foretage en upartisk analyse af sagen. Det er her vigtigt at bemærke, at jeg taler om kloning af dyr til produktion af fødevarer. Hvad angår fødevaresikkerhed, er dette omhandlet i eksisterende forordninger, og kontrollen af nye levnedsmidler har været genstand for omfattende forhandling i Parlamentet.

De seneste begivenheder i Det Forenede Kongerige i løbet af sommeren har sat dette spørgsmål på den offentlige dagsorden og har afsløret en tilsyneladende manglende overensstemmelse mellem den europæiske lovgivning og dens anvendelse på nationalt plan. De videnskabelige rapporter fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet bekræfter, at udviklingen af kloner af kvæg og svin er forbundet med patologier, som kompromitterer dyrevelfærden. Disse var angiveligt så alvorlige, at Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik vurderede, at kloning af dyr til fødevareproduktion ikke kunne retfærdiggøres.

Hvad angår fødevaresikkerhed, konkluderede de samme videnskabelige rapporter, at der ikke var verificerbare forskelle mellem mælken og kødet fra raske kloner og deres afkom sammenlignet med tilsvarende produkter fra konventionelle dyr. Disse rapporter påpegede dog, at der kun foreligger begrænsede data, og at det ikke har været muligt at gennemføre omfattende undersøgelser i hele levetiden for klonerne og deres afkom. Det skaber en vis usikkerhed med hensyn til de konklusioner, der allerede er draget, og betyder, at vi skal fortsætte denne debat på et videnskabeligt grundlag, så vi kan besvare offentlighedens spørgsmål uden på uansvarlig vis at nedlægge veto mod de videnskabelige muligheder.

Jeg glæder mig derfor over kommissærens tilstedeværelse og ser frem til den rapport, han vil forelægge os vedrørende den forordning, der kommer til at omhandle kloningsteknologien og de produkter, som allerede er udviklet.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Det er efter min mening vigtigt – som andre har sagt, og som også kommissæren sagde i sin redegørelse – at produkter fra afkommet af klonede dyr ikke udgør nogen form for risiko for menneskets sundhed. Jeg understreger her ordet "afkom" af klonede dyr og ikke selve spørgsmålet om klonede dyr, fordi det er to forskellige problemstillinger.

Jeg vil i dag – som jeg gjorde på mit uformelle møde med kommissæren i går – fortælle om den skæbne, der overgik familien Innes i Skotland tidligere på sommeren. De driver et familielandbrug i Skotland og er meget dynamiske og fremtidsorienterede landbrugere, som altid har tilstræbt at bruge den bedste genetik fra hele verden. De købte en tyr, der var opdrættet i USA, som viste sig at have en klon i sin herkomst. De stillede dengang alle de rigtige spørgsmål om brugen af dyret, og om det kunne bruges på deres landbrug. De mente ikke, der var problemer med det, fordi det var afkommet af et klonet dyr og ikke selv var et klonet dyr. De har nu 90 køer, der er avlet af denne tyr på deres landbrug, og som har en værdi svarende til ca. 200 000 GBP.

Det var først, da de begyndte at overveje at sælge mælken fra disse dyr, efterhånden som de blev gamle nok til at producere mælk, at de opdagede, at der var et problem. I henhold til Det Forenede Kongeriges fortolkning af de gældende regler er det ikke kun produkter af det klonede dyr, men også produkter af afkom af klonede dyr, som ikke tillades i den britiske fødevarekæde. Det er en fortolkning, som er vedtaget af Food Standards Agency i Det Forenede Kongerige. Det betyder, at disse dyr er værdiløse, medmindre de flyttes til en anden medlemsstat, som anvender en anden fortolkning med hensyn til disse dyr, og hvor mælk fra disse dyr kan anvendes i fødevarekæden, eller hvis de blev solgt tilbage til USA.

Det er det problem, vi står med, nemlig manglende ensartethed på tværs af medlemsstaterne. Det er både i forbrugernes og landbrugernes interesse, at vi skaber vished om dette. Hvad angår Parlamentets holdning, er vi efter min mening gået for vidt, når vi siger, at kød, mælk og produkter fra afkommet af klonede dyr skal forbydes i fødevarekæden. Det er forkert, og vi er nødt til at ændre denne holdning. Vi er nødt til at acceptere, at alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke er forskel mellem dyr, som er afkom, og andre dyr, og at de bør tillades i fødevarekæden.

Jeg håber, at vi i de kommende måneder kan nå frem til et kompromis og skabe sikkerhed, der kan berolige både forbrugere og landbrugere i dette spørgsmål, som er både meget følsomt og emotionelt.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, for Verts/ALE-Gruppen. – (NL) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! De har muligvis givet os en meget udtømmende og interessant redegørelse, men jeg er forundret over, at De faktisk ikke sagde noget om en episode i denne sommer, der til en vis grad danner baggrunden for denne forhandling. Jeg taler om en episode, der fandt sted i Skotland, hvor et antal tyre- og koembryoer var blevet importeret fra USA. Kød fra mindst én af tyrene endte angiveligt i fødevarekæden, og en del af dette kød nåede frem til min valgkreds i Belgien. De har ikke sagt noget om det, og jeg vil virkelig gerne høre Deres kommentar til dette, fordi det er trods alt en væsentlig episode. De sagde selv, at en del af sagen er, at forbrugerne har ret til at vide, hvor deres fødevarer kommer fra. Nå, men nogle borgere i min valgkreds fik altså ikke disse oplysninger. De har spist kød fra tyre, der er opdrættet i Skotland fra importerede embryoer. Jeg vil gerne høre, hvad De siger til det.

De ved, at hele denne forhandling også hænger sammen med forligsproceduren i forbindelse med forordningen om nye levnedsmidler, som vi indledte i forgårs med Kartika Liotard som ordfører. De ved, at vi er meget uenige med Rådet i dette spørgsmål. Jeg vover at sige, at De også ved, at Kommissionens holdning i hele forligsproceduren – som skal være afsluttet i november, måske i begyndelsen af december, men under alle omstændigheder i denne del af året – vil afgøre udfaldet. De oplyste i en tidligere forhandling i juli, at De ville udarbejde en rapport "inden november 2010", som De sagde. Men nu siger De "i løbet af november", hvilket betyder ved afslutningen af forligsproceduren. Jeg håber, at De og Deres medarbejdere vil være lidt mere dynamiske, når De tager stilling til dette spørgsmål, fordi vi har som forhandlere brug for deres holdning for at nå til enighed med Rådet.

De sagde desuden ikke noget eller ikke ret meget om holdningen i Parlamentet, som går ind for et moratorium. Der er kommissærer, Deres kolleger, der – mens vi taler – forsøger at overbevise vores kolleger om ikke at tilslutte sig moratoriet, da det angiveligt vil starte en enorm handelskrig, måske af et langt større omfang end banankrigen, som vi har ført mod andre lande på handelsområdet. Vil De kommentere dette?

Til mine kolleger, der siger, at dette slet ikke truer folkesundheden, vil jeg til sidst sige, at jeg også gerne ville tro det, men jeg vil stadig holde mig til EFSA's anbefaling om, at de videnskabelige beviser stadig er lidt for tynde, selv om der muligvis ikke er grund til at betvivle det. Jeg indrømmer, at anbefalingen går tilbage til 2008. Vi bør snart modtage nye anbefalinger, men jeg vil gerne se dem, inden jeg foretager en endelig vurdering.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Dagens meningsudveksling viser, at forhandlingen om den retlige regulering af dyrekloning vil blive vanskelig. Med disse nye teknologier til fødevareproduktion springer vi efter min mening så at sige ud i et svømmebassin uden først at kontrollere, om der er vand i det. Det gælder genetiske modifikationer, dyrkning af genetisk modificerede planter og kloning. Videnskaben har ikke sagt sit sidste ord om dette emne. Videnskaben åbner op for enorme muligheder, men vi har ikke et fuldt billede af de langsigtede konsekvenser af brugen af de nye teknologier og deres betydning for biodiversiteten, balancen mellem arter samt menneskers og dyrs sundhed. Der er signaler om, at kloning ikke er godt for de involverede dyrs sundhed, at de ikke er sunde dyr, og at de ofte påføres lidelser.

Vi skal derfor være forsigtige på dette område. Vi ved stadig ikke nok til at tage en så betydelig risiko. Jeg mener derfor, vi skal fastholde forbuddet mod kloning af dyr til kødproduktion i EU.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, for GUE/NGL-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Allerede i maj udtalte jeg offentligt, at jeg frygtede, at kød fra klonede dyr ville ende på det europæiske marked. Dengang bagatelliserede Kommissionen det. I to og et halvt år og igen den 7. juli har Parlamentet – som er her for at repræsentere de europæiske borgere – med et overvældende flertal støttet mit krav om et forbud mod klonet kød. Det er derfor ikke korrekt, som kommissæren har sagt, at borgerne nemt kan se, hvis klonet kød lander på deres bord. Det er nemlig en kendsgerning, at klonet kød nu er endt i fødevarekæden. Jeg hørte ikke kommissæren sige noget om, hvordan han agter at forhindre, at det sker igen i fremtiden. Det eneste, han har sagt, er, at vi igen skal vente – denne gang til en gang i november. Jeg er træt af at vente.

Jeg har også et spørgsmål til kommissær Dalli. De vil forhåbentlig ikke stiltiende høre på, at kommissær De Gucht udbreder sig om, at det forbud mod klonede dyr i fødevarekæden, som Parlamentet kræver, vil føre til en handelskrig med USA, Brasilien og Argentina. Jeg vil hellere have en handelskrig end en krig, der involverer unødig blodsudgydelse. Kloning er uetisk og bestialsk over for dyrene. Kloning resulterer i vid udstrækning i dødfødsler eller dyr, der skal aflives på grund af deformiteter. Mens Kommissionen venter, vil dobbelttydigheder i lovgivningen bevirke, at denne praksis også invaderer EU. Kommissionen bør omgående fremlægge lovgivning og allerede i dag indføre det moratorium mod produkter fra klonede dyr og deres afkom, som Parlamentet kræver.

Endelig opfordrer jeg kommissær De Gucht til at holde op med at opføre sig om skødehund for USA og den amerikanske bioteknologiindustri. De er for himlens skyld udpeget til at repræsentere EU's og de europæiske borgeres almene interesser, hr. kommissær, og som medlem af Kommissionen er De ikke forpligtet til at acceptere instrukser fra regeringer, institutioner, organer eller myndigheder, og det eneste, jeg gør her, er at citere EU-traktaten. Er det virkelig blevet så slemt, at Europa tillader, at vores politik bøjes til skade for vores borgere på grund af frygt for repressalier fra WTO? Hvis det er tilfældet, så skammer jeg mig over EU's tilstand.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Det vil glæde Dem, at jeg kun vil tale i ét minut. Vi står i samme situation her som ved debatten om genmodificerede afgrøder. I begge tilfælde er de objektive videnskabelige sikkerhedstest blevet bestået, men i begge tilfælde har der været en subjektiv og følelsesladet reaktion, som kvalitative test ikke kan lovgive om.

Med hensyn til genmodificerede afgrøder har Kommissionen nu tilladt, at beslutningerne træffes af medlemsstaternes valgte regeringer, som naturligvis bør træffe alle beslutninger. Dette er først sket efter flere års hårdknude, og hvor de forskellige EU-institutioner har sendt sorteper videre mellem sig. Det er ikke overraskende, at den nuværende EU-lovgivning er forvirret med hensyn til den kommercielle anvendelse af afkommet af klonede dyr, og det er bestemt ikke Parlamentets opgave at øge denne forvirring med endnu flere EU-bestemmelser.

Den korrekte procedure ville her være at give medlemsstaterne med deres meget forskellige kulturer mulighed for selv at beslutte, om de vil tillade kommerciel produktion af disse produkter. De lande, der vælger ikke at tillade det, skal frit og uden EU's indgriben have mulighed for at vælge, hvordan de vil mærke importerede produkter. Brugen af kvalitetssikringsordninger i sådanne lande vil skabe muligheder for deres landbrugere.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – (EN) Hr. formand! Jeg glæder mig over kommissærens redegørelse om dette problem i aften. Som George Lyon sagde, er der for nylig opstået en række problemer i Det Forenede Kongerige med markedsføringen af afkom af klonede dyr. Manglen på ensartethed mellem Kommissionens vejledning og vejledningen fra Food Standards Agency i Det Forenede Kongerige har forårsaget betydelig forvirring. Det er, må jeg sige, ikke Kommissionens fejl, men det har skabt en vanskelig situation for producenterne og har bestemt påvirket tilliden til fødevaresikkerheden.

Det er uholdbart og ulogisk, at Food Standards Agency betragter produkter fra afkommet af klonede dyr som nye levnedsmidler i Det Forenede Kongerige, mens det samme ikke er tilfældet i andre lande i Europa. Det glæder mig, at Kommissionen og Food Standards Agency har drøftet problemet for at skabe klarhed for både producenter og forbrugere.

Arten af et nye levnedsmiddel i forbindelse med klonede dyr og afkommet af et klonet tyr skal præciseres. Med en ensartet tilgang til dette spørgsmål i hele Europa – og med hensyn til import fra tredjelande – må anvendelsen af den modstridende vejledning i Det Forenede Kongerige bringes til ophør. Som vi alle ved, er tillid til både fødevarekilden og -sikkerheden afgørende. Jeg glæder mig over Kommissionens forsøg på at opretholde tilliden til fødevaresikkerheden.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE). (DE) Hr. formand, hr. Dalli! Under forhandlingen af forordningen om nye levnedsmidler inden sommerferien besluttede vi ikke at medtage spørgsmålet om klonet kød i denne forordning, men i stedet at opfordre Kommissionen til at vedtage en ekstra forordning. Det glæder mig derfor, at hr. Dalli i dag fremsætter forslag vedrørende retningen for denne forordning. Jeg opfatter dagens forhandling som grundlaget for den forordning, som vi forventer, at Kommissionen forelægger os i november. Det er derfor vigtigt, at vi har denne forhandling i dag.

Vi er klar over, at tiden er knap, og dette er allerede blevet nævnt ved flere lejligheder i dag. I USA findes der f.eks. mindst 150 klonede køer udelukkende med henblik på avl. Så var der episoderne i Det Forenede Kongerige i løbet af sommerferien. Der er endnu ingen, som har afklaret, om det blot var en tåbelig historie i agurketiden, eller om der virkelig er sandhed bag den. Jeg vil dog minde alle om årsagen til, at vi krævede en særlig forordning.

Vi sagde på den ene side, at det ikke er 100 % klart, om klonet kød virkelig er fuldstændig uskadeligt. Det understøttes af den kendsgerning, at der indtil videre kun er gennemført sammenligninger af de forskellige materialer, dvs. sammenligninger mellem kød fra ikkeklonede dyr og kød fra klonede dyr. Vi har derfor endnu ikke tilstrækkelig dokumentation, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet også har sagt. Vi skal gennemføre flere test og afvente resultaterne.

Vi nævnte dog også et andet aspekt af problemet, nemlig den etiske dimension og dyrevelfærden. Det er ikke korrekt at sige, at vi ikke har rettigheder på dette område. Lissabontraktaten omhandler spørgsmålet om dyrevelfærd, og vi kan citere traktaten i tilfælde af overtrædelser, eller hvis dyr konstant udsættes for risici. Vi skal naturligvis afklare dette og fremskaffe de nødvendige beviser, hvis vi skal gå ind for et forbud. Det er efter min mening nødvendigt.

Hvis De går ind i et supermarked og ser på mærkningen af oksestege, kan De ikke bevise, at det, der står på mærkaterne, er korrekt. Det betyder, at der kan indsættes oplysninger om, at kødet er klonet, på mærkaten. Vi har et dyreregister, som sætter os i stand til at spore, hvor et dyr kommer fra, uden at det er mærket. Vi kan spore alle detaljer helt tilbage til dyrets ophav. Vi har derfor allerede midlerne til at dokumentere, om kød kommer fra et klonet dyr, eller fra et dyr, der ikke er klonet. Det siges, at et menneske kan forsvinde, men det kan et dyr ikke, fordi alle dets detaljer er registreret.

Vi har midlerne, og vi bør bruge dem, hvis vi beslutter at tillade markedsføringen af klonet kød. Det kan dokumenteres, om kød er klonet eller ej, men vi har brug for fuldstændig sporbarhed og streng mærkning af hensyn til forbrugerne. De må desuden ikke glemme spørgsmålet om dyrevelfærd. Vi mener, at det er vigtigt, meget vigtigt.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D). – (EN) Hr. formand! Jeg tænkte på, om kommissær Dalli ville præcisere, hvad han agter at forelægge os i november. Han taler om en rapport, men det, vi har hørt om her, er et reelt hul i lovgivningen, hvor landbrugere er bragt i en umulig situation, fordi der ikke er klarhed om, hvad den gældende lovgivning faktisk betyder. Vi ønsker mere end en forhandling og en rapport i november. Selv om Kommissionen fremlægger nye forslag, kan der gå 18 måneder, inden vi har en ny lov.

I mellemtiden vil jeg, indtil der foreligger en lov og ny klarhed, på det kraftigste anbefale, at vi vedtager et moratorium mod fødevareprodukter fra klonede dyr. Jeg vil gentage det, som hr. Schnellhardt netop sagde vedrørende kommissærens påstand om, at vi ikke kan inddrage etiske spørgsmålet i lovgivning. Det er ikke korrekt. Lissabontraktaten omfatter en bestemmelse om, at alle EU's politikker skal tage hensyn til dyrevelfærden. Gad nok vide, om kommissæren har læst rapporten fra Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik. For kolleger, der ikke ved, hvad det er, så er det den gruppe, som præsident Barroso har nedsat med det formål at undersøge de etiske aspekter af EU-politikken. I rapporten anføres det tydeligt, at der er betydelige bekymringer med hensyn til dyrenes lidelser i forbindelse med kloning og fødevarer. Det anføres, at der bør gennemføres yderligere undersøgelser af den langsigtede dyrevelfærd for kloner og deres afkom.

Et andet aspekt, som kommissæren ikke har nævnt, er biodiversitet. Hvis der er besætninger af dyr, som alle kommer fra samme klonfamilie, kan dette i henhold til rapporten skabe enorme problemer med indavl og øget sårbarhed for fødevareforsyningen. Som et andet problem nævnes det, at klonet kød kan resultere i en stigning i kødforbruget, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for miljøet. Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik – som er Kommissionens eget udvalg – konkluderer, at vi har brug for mere offentlig debat, inden vi tillader, at fødevarer fra klonede dyr bringes på markedet.

Vi har brug for denne debat, hr. kommissær! De skal stoppe nu, ikke bringe landbrugerne i en umulig situation og tydeliggøre lovgivningen. Vi kan ikke vente to eller tre år med at gøre det. De skal handle hurtigt med et moratorium nu, og derefter kan vi gennemføre en egentlig forhandling om en egentlig retsakt.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE). – (DE) Hr. formand, hr. Dalli, mine damer og herrer! Jeg blev meget overrasket over Deres indlæg, hr. Dalli! De opfører Dem, som om intet var hændt. I juli vedtog Parlamentet en meget klar holdning og opfordrede Dem til at indføre et moratorium. Siden da er der ikke sket noget. Vi har opfordret til, at der blev udarbejdet et udkast til lovgivning, men her er der heller ikke sket noget. En forespørgsel, jeg indgav i maj, hvor vi spørger om, hvor mange klonede dyr og hvor mange afkom af klonede dyr der findes i systemet, har tydeliggjort, at De ikke har nogen anelser. I Deres svar sagde De, at De ikke ved det, at De ikke kan sige noget om det, og at De ikke har nogen idé om det. De ved med andre ord ikke, hvad der sker, men De opfører Dem, som om vi kan vente indtil november, når De fremlægger Deres rapport. Det er ikke godt nok. Vi har opfordret Dem til at handle, og indtil videre har De ikke gjort noget.

Det, som hr. Leinen sagde, er ikke korrekt. Parlamentet har tydeligt talt for et moratorium mod den anden generation. Det kan vi ikke blot nægte nu. Vi skal gøre det meget klart, at dette også er et problem, fordi alle undersøgelser viser, at denne teknologi simpelthen ikke er testet tilstrækkelig grundigt. Der gennemføres ingen langsigtede undersøgelser. I lyset af det, der er sket indtil videre, er det efterhånden indlysende, at der begås markante overtrædelser af dyrevelfærdslovgivningen, herunder EU's, når dyr klones. Den kendsgerning, at kun 15 % af dyrene overlever og er levedygtige, er en klar overtrædelse af EU's direktiv om dyrevelfærd. I EU har vi forsigtighedsprincippet, og det skal vi tage alvorligt. Når der tale om sundhedsrisici, og teknologien ikke er færdigudviklet, må vi ikke eksperimentere med den.

Offentligheden er tydeligvis imod kloning til fødevareproduktion. Europas befolkning venter ikke på, at der produceres klonet kød, og det gør landbrugerne heller ikke. Tværtimod er offentligheden særdeles kritisk over for alt dette, og i sidste ende må vi ikke bringe forbrugernes kritiske bevidsthed i fare. Offentligheden forventer mere af os. Den forventer, at vi håndterer dette spørgsmål med stor omhu og ikke blot siger, at dette er en ny og innovativ teknologi, og at vi bare vil gå videre og udnytte den. Vi skal være særdeles kritiske over for nye teknologier, men det er jeg bange for, at Kommissionen ikke er. Som på andre områder har Kommissionen en urokkelig tro på fremskridtet. Vi bør dog spørge, om vi er på rette spor. Handler vi i forbrugernes og landbrugernes interesser? Det gør vi ikke efter min mening. De bør derfor grundigt overveje at indføre et moratorium og fremlægge et lovgivningsforslag, fordi det er, hvad vi venter på. Episoden i Skotland fremhævede Kommissionens manglende evne til at handle og viste, hvor lidt den er parat til at gøre i sådanne tilfælde. Der blev slet ikke gjort noget.

For at vende tilbage til handelsspørgsmålene har vi i EU tydeligt tilkendegivet, at vi er imod brugen af hormoner. Vi har fastholdt vores holdning, og det kan vi også gøre i andre spørgsmål. Det betyder ikke, at vi udsætter os for risikoen for at blive tvunget til at acceptere handelsrestriktioner.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Hr. formand! Parlamentet drøftede kloning af dyr med henblik på at sikre en fødevarekilde så langt tilbage som i september 2008. Der blev vedtaget en beslutning, hvor medlemmerne anmodede om et forbud mod kloning af dyr med henblik på fødevareproduktion i EU og et forbud mod import af klonede dyr og produkter af klonede dyr.

Den vedtagne beslutningstekst omhandlede de betænkeligheder, der blev fremført af mange europæiske specialister, navnlig med hensyn til sundhedsrisiciene i forbindelse med brugen af klonede dyr i fødevareindustrien. Kloning skaber alvorlige problemer i form af en høj frekvens af sygdom og dødelighed blandt klonede dyr, navnlig i en tidlig alder.

I henhold til videnskabelige og tekniske resultater fra Verdensorganisationen for Dyresundhed resulterer kun 6 % af klonede embryoer i sunde kloner med lang levetid. Det skyldes grundlæggende, at en klon fra begyndelsen har originalens genetiske alder. Hvis originalen er en syv år gammel ko, vil klonen være en kalv, hvis gener er syv år gamle lige fra fødslen. Kloning skader også individets genom, som gør klonen mere modtagelig over for sygdomme og parasitter.

Problemerne med kloning vedrører naturligvis ikke kun sundhed og anstændige opdrætsvilkår for dyrene, men også forbrugernes tillid til de fødevarer, der muligvis kommer fra sådanne kilder. Selv om FDA (Food and Drug Administration) i USA hævder, at kød- og mælkeprodukter fra klonede dyr, svin, får, kvæg og deres afkom efter deres mening er lige så sikre som produkter fremstillet af konventionelt opdrættede dyr, er det efter min mening ikke klogt, hvis vi alene af kommercielle hensyn åbner døren for sådanne produkter og eksponerer den europæiske offentlighed for den ubegrundede risiko, der kan følge af konsekvenserne af indførslen af produkter fra klonede dyr og deres afkom i fødevarekæden, hr. kommissær!

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Hr. formand! Det er uden tvivl blevet bevist, at markedsføring af kød fra klonede dyr forøger risiciene for menneskers sundhed, navnlig fordi klonede dyr og deres afkom er mere modtagelige over for en lang række sygdomme. Det nuværende forbud mod produkter fra klonede dyr skal derfor udvides til at omfatte deres afkom. Vi kan også fremføre etiske begrundelser for dette og bringe argumenter om dyrevelfærd på banen.

I tillæg til dette er det vigtigt, at vi så hurtigt som muligt sikrer, at forbrugerne får udførlige oplysninger om oprindelsen af det kød, de køber. Forbrugerne skal have mulighed for at vælge, om de vil købe bestemte produkter. Vi skal først og fremmest sikre, at borgerne ikke påduttes produkter af denne art.

Som vi lige har hørt, er produkter fra afkommet af klonede dyr endt i fødevarekæden i Det Forenede Kongerige. Det er dog muligt, at tilfældet i Det Forenede Kongerige ikke er et enkeltstående tilfælde. Der er desværre sandsynlighed for, at borgerne i europæiske lande spiser klonet kød uden at være klar over det. Det er ikke acceptabelt.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE). (DE) Hr. formand, hr. Dalli! Jeg er stor tilhænger af grøn genteknik, men kloning er noget helt andet. De to ting kan ikke sammenlignes. Kloning indebærer grusomhed over for dyr, som mange af mine kolleger allerede har sagt. I vores forhandling inden sommerferien forklarede jeg, at kun en brøkdel af dyreklonerne kan overleve. Mange af de dyr, der indledningsvis overlever, dør i en meget tidlig alder under store lidelser. De har deforme lemmer og organer. De har svækkede immunsystemer og er modtagelige over for sygdom. Det fører til smerter, lidelser og en pinefuld død. Kan vi tage ansvaret for det? Hvis vi virkelig går ind for dyrevelfærd, bør vi så støtte sådanne metoder? Nej, det gør vi ikke. Derfor besluttede vi i juli, at vi ikke ønsker klonet kød eller produkter af klonede dyr. Det er en konsekvent tilgang.

Det er korrekt, at vi ved, at produkterne fra klonede dyr og deres afkom sandsynligvis ikke skader menneskers sundhed, og personligt tror jeg, at de er egnede til konsum, men der er ikke mangel på kød, som produceres ved hjælp af konventionelle metoder. Hvorfor skal vi så bruge kloner? Det er fuldstændig unødvendigt at mishandle dyrene. Europas befolkning ønsker ikke dette, og de ønsker ikke disse produkter. Vi har ikke brug for dem. Der findes ingen argumenter for at indføre klonet kød i EU.

Derfor ønsker vi en klar forordning, som specifikt gælder for klonede dyr og deres afkom. Jeg ønsker et forbud mod kloning og klonede produkter i EU, og jeg mener, at vi kan få det gennemført. Det skal naturligvis også gælde for importerede produkter. Jeg ønsker at være sikker på, at jeg ikke i det skjulte påduttes klonet kød, fordi det ikke er mærket, som det netop er sket i Skotland. Jeg tror ikke, at alt kød kan spores tilbage til dets oprindelse. Det er muligvis tilfældet for oksekød. Men det er ikke muligt at sige, om der er et klonet dyr i ophavet til en bestemt gris på grund af den store mængde svinekød, der produceres.

Det er et grundlæggende etisk spørgsmål. Andre medlemmer har sagt, at vi skal drøfte etiske spørgsmål, fordi vi er ansvarlige for dem. Det er naturligvis et spørgsmål om dyrevelfærd, men det berører også et andet emne. Erfaringen viser, og jeg er kvægavler, jeg har studeret dette emne, at alle reproduktionsmetoder, som har vist sig at fungere i kvægavl, i sidste ende finder deres vej til humanmedicin. Vi skal derfor i dag spørge os selv, om vi ønsker og kan acceptere kloning af mennesker i en ikke alt for fjern fremtid. Det gør og kan jeg ikke. Selv om der blev skabt en klon af mig med henblik på at levere reservedele, så den i fremtiden kunne donere et livsvigtigt organ til mig, ønsker jeg det ikke. Jeg mener ikke, at dette er en overdrevet skrækfortælling. Jeg tror, det vil være muligt i den ikke alt for fjerne fremtid, hvis vi ikke forbyder kloning.

Vi har derfor brug for både et forbud mod kloning og mod klonede dyr og deres afkom i hele EU. Jeg er ikke bange for Verdenshandelsorganisationen (WTO). Vi kan få dette igennem. Vi behøver ikke efterligne alt, hvad USA gør, trods vores transatlantiske forhold.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg har i løbet af det sidste år, efter De blev kommissær, lært Dem at kende som en person, der beskytter de europæiske forbrugeres og borgeres sundhed. Både Linda McAvan og fru Sommer, der talte før mig, samt min kollega, Capoulas Santos, har nævnt det. Argumenterne er blevet lagt frem. Vi har hørt sundhedsargumenterne om, at vi – selv om der er gennemført forskning i USA, som faktisk viser, at disse produkter ikke er sundhedsskadelige – ønsker objektiv europæisk forskning, som ikke er påvirket af amerikanske interessegrupper. Selv om det er tilfældet, og de ikke er sundhedsskadelige, skal forskningen fortsætte. Jeg har dog også hørt, at der ikke er nogen grund til at fortsætte forskningen. Som fuldgyldigt medlem af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter mener jeg, at der ikke er noget i den europæiske landbrugsindustri, som kan begrunde introduktionen af klonede fødevareprodukter.

Det er også blevet sagt, og jeg er helt enig, at der er huller i systemet. Jeg kan huske et nyligt tilfælde, hvor jeg kontaktede Dem vedrørende frugt og grøntsager fra Marokko. Det beviser, at vi også skal beskytte vores markeder mod import. Linda McAvan og andre nævnte hensynet til dyrevelfærden, og jeg er helt enig med talerne før mig i, at den videnskabelige udvikling ikke kan sættes i stå. Vi skal dog trække en streg et sted og begrænse kloning, fordi hverken jeg eller mine assistenter ville ønske at møde min klon. Det er etisk uholdbart, og vi opfordrer Kommissionen til at erklære et moratorium.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). (FR) Hr. formand! Vores forhandling i aften viser tydeligt, hvor følsomt dette emne er. Vi drøftede det for nylig, vi drøfter det stadig i aften, og vi vil drøfte det igen, når De fremlægger Deres meddelelse om spørgsmålet, hr. kommissær! Jeg mener dog, vi skal vedtage en fastere tilgang, når vi behandler et så følsomt spørgsmål som produkter fra klonede dyr i fødevarekæden.

Der er sagt meget om sundhedsrisiciene. Jeg vil blot påpege, at vores nuværende holdning er baseret på holdningen hos Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, som siger, at der i øjeblikket ikke er noget, som indikerer, at produkter fra klonede dyr eller deres afkom udgør en ny eller yderligere risiko for sundheden eller miljøet sammenlignet med konventionelt avlede dyr.

Vi skal derfor være forsigtige. Vi må ikke automatisk gå til den ene eller anden side, inden vi reelt er i besiddelse af alle videnskabelige kendsgerninger. Vi skal passe på, vi ikke indtager en defensiv holdning eller værre en forudindtaget holdning til et spørgsmål, der er så vanskeligt – som vores forhandling tydeligt har vist – og som fortjener grundlæggende undersøgelse, navnlig med hensyn til internationale handelsregler.

De har i virkeligheden ret, hr. kommissær, når De siger, at risikoen i Europa er begrænset. Vi har en konventionel industri for husdyravl, som bestemt er tilstrækkelig. Men hvad sker der, når landbrugere importerer sæd, der måske kommer fra USA og måske fra klonede dyr? Også her har vi brug for enhver tænkelig beskyttelsesforanstaltning, så vi sikrer, at WTO's regler overholdes, og at der ikke opstår muligheder for at skabe unfair konkurrencevilkår. Vores landbrugere venter på sådanne svar, og i sidste ende er det dem, der befinder sig i en vanskelig situation i dag.

Jeg er enig med mine kolleger, når de siger, at forbrugerne bestemt ikke ønsker at indtage kød fra sådanne dyr. Jeg er dog ikke på nogen måde i tvivl om kommissær Dallis ønske om at kaste lys på dette spørgsmål og besvare de mange spørgsmål, der stadig er ubesvarede i dag. Jeg har tillid til det, som kommissær Dalli vil sige til os, og jeg afventer hans rapport.

EU's forbrugere skal vide, hvad de spiser, og sporbarhed er afgørende. Hvis vi skal sikre det, har vi dog brug for en grundig videnskabelig analyse, som vil sætte os i stand til at træffe informerede beslutninger, så vi kan finde en passende løsning på problemet med introduktion af fødevarer fra klonede dyr og deres afkom i fødevarekæden.

Derfor afventer jeg kommissær Dallis meddelelse, som efter planen forelægges i november, inden jeg træffer en beslutning.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). – (RO) Hr. formand! Jeg blev for nylig alarmeret over nyheden om, at produkter fra klonede dyr fra Nordamerika var endt i den europæiske fødevarekæde.

Parlamentet har ved mere end én lejlighed tilkendegivet, at sådanne fødevarer bør forbydes af en række grunde baseret på etiske og miljømæssige hensyn. Vi vil fastholde en stærk og forenet holdning til denne sag, mens forordningen om nye levnedsmidler forhandles.

Den dokumentation, som er fremlagt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik, viser, at der er alvorlige sundhedsproblemer, som rammer både klonede dyr og deres surrogatmødre.

Hvad angår miljøbeskyttelse, kan stigningen i kødforbruget have ødelæggende konsekvenser, og et stort antal klonede dyr vil påvirke den naturlige biodiversitet og dermed øge dyrenes sårbarhed over for epidemier og true fødevaresikkerheden.

Vi har allerede hørt argumenter vedrørende handel og WTO's bestemmelser. Vi har fået oplyst, at vi ikke kan forbyde indførslen af disse fødevarer i EU uden at bryde de forpligtelser, som WTO har fastlagt. Men EU har tidligere besluttet at standse indførslen af bestemte produkter på markedet, når der har været tvivl om fordelene for forbrugerne eller bekymring for, at forbrugerne vildledes. Vi vil overveje enhver retlig mulighed for at gennemføre et sådant forbud.

Hvis vi ser på situationen som helhed, skal vi endvidere insistere på, at WTO's bestemmelser også inddrager lignende etiske og miljømæssige overvejelser.

Der er alvorlige argumenter imod fødevarer fra klonede dyr. På den anden side er der ikke klare beviser for de fordele, de kan tilbyde. Det er på tide, at Kommissionen foreslår en konkret løsning på problemet, der også tager hensyn til holdningen i Parlamentet, som repræsenterer de europæiske borgere. Vi kan ikke tillade eksperimenter, der bringer borgernes sundhed eller miljøet i fare.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE). – (FR) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne udtrykke et klart forbehold med hensyn til dette spørgsmål.

På den ene side er vi – EU – fortalere for øget fødevaregennemsigtighed for forbrugerne, idet vi forsøger at etablere et system for sporing af kød fra jord til bord og dermed pålægger landbrugerne meget strenge standarder for husdyravl og -slagtning samt en række kontrolforanstaltninger med henblik på så vidt muligt at garantere fødevarernes oprindelse og kvalitet. På den anden side erfarede vi i sommer, at britiske forbrugere uvidende har spist klonet oksekød. Der er endda mulighed for, at borgere har indtaget tredjegenerationskød, som angiveligt slet ikke er klonet kød, i mit land, Belgien. Er dette i sidste ende det, vi mener, når vi taler om "sporbarhed"?

Sagt humoristisk, så ønsker jeg ikke en klonet bøf bourguignon og genetisk modificerede gulerødder på min tallerken. Og især ikke, hvis jeg ikke har valgt at spise dem. Det er tilsyneladende den almindelige holdning i EU, da alle Eurobarometerundersøgelser, der har været gennemført vedrørende spørgsmålet om kloning af dyr til fødevarer, igen og igen bekræfter de europæiske borgeres meget klare modstand.

Det er det første argument, som jeg vil citere imod tilstedeværelsen af produkter fra klonede dyr i fødevarekæden: Vi kan ikke på den ene side opfordre til, at forbrugerne gives et større ansvar, og ønske, at de oplyses bedre om, hvad de spiser, og på den anden side ignorere deres ønsker om ikke at spise klonet kød.

Mit andet argument vedrører sundhed. Det er korrekt, at der ikke er nogen videnskabelige undersøgelser, som har bevist en mulig negativ indvirkning af indtagelsen af klonet kød, kød fra afkom af klonede dyr eller endda mælk fra klonede dyr. Intet er bevist, og det omfatter den langsigtede sikkerhed af denne type konsum. Jeg mener derfor, vi stadig skal anvende forsigtighedsprincippet.

Mit tredje og sidste argument er et etisk argument, og De nævnte det selv i begyndelsen af Deres redegørelse. EU ønsker at gå forrest, når det drejer sig om dyrebeskyttelse. I eftermiddag stemte Parlamentet endnu en gang for en begrænsning af dyreforsøg med henblik på at minimere den smerte og de lidelser, dyrene påføres. Men det kan ikke afvises, at kloning påfører dyrene lidelser. Tænk bare på fåret Dolly og den videnskabelige udtalelse fra EFSA fra juli 2008, som anfører, at sundhed og velfærd for en betydelig andel af de klonede dyr beviseligt er forringet, ofte alvorligt, og med fatale konsekvenser.

Fru McAvan henviste også til udtalelsen fra Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi, som satte spørgsmålstegn ved, om kloning af dyr til fødevarer kan begrundes etisk, navnlig da det ikke kan begrundes ud fra et behov for forskelligartede fødevarer. Tværtimod. Der er grund til at frygte, at markedsføringen af fødevarer fra klonede dyr vil have en indirekte indvirkning på den genetiske diversitet som følge af den overdrevne brug af et begrænset antal dyr i avlsprogrammer. Det er sket inden for andre fødevaresektorer. Et utal af tomatarter er f.eks. forsvundet. I 1900 var der 7 000 arter. I dag er der kun 150 tilbage, hvoraf 70 er tilgængelige i handelen, og et stort antal af disse er genetisk modificerede.

Er det den form for fremskridt, vi ønsker? Det er det spørgsmål, vi skal stille os selv.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg kan egentlig ikke huske, at der før har været så stor enstemmighed i Parlamentet under nogen anden forhandling. Hvorfor? Af den meget simple grund, at der er absolut enstemmighed blandt EU's borgere, absolut enstemmighed mod klonede produkter. De og mine kolleger har talt om truslen fra Verdenshandelsorganisationen. Det er et argument, vi har hørt igen og igen i Parlamentet, et politisk argument.

Kommissionen skal sammen med sine juridiske rådgivere ikke fremhæve denne frygt, men i stedet undersøge, hvordan vi kan opnå det moratorium, som plenarmødet ønsker, uden at løbe ind i sådanne problemer. Vi skal reelt beslutte, hvad der er vigtigst: Verdenshandelsorganisationen eller Lissabontraktaten, som indfører forsigtighedsprincippet, der betyder, at indførslen af et produkt på det europæiske marked forbydes, hvis de videnskabelige oplysninger om det ikke er klare nok til at garantere dets sikre handel. Vi ved ikke præcis, hvad der gælder for klonede produkter.

Vi har derfor brug for dette moratorium. Vi må ikke, som vi alle er enige om, hr. kommissær, eksperimentere med de europæiske borgeres sundhed.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – (EN) Hr. formand! Personligt er jeg overhovedet ikke overbevist om nødvendigheden af, det moralske ved eller sikkerheden og sporbarheden af klonede dyr.

Hvad angår nødvendigheden, har vi i årevis forsøgt at fremme ekstensiv i stedet for intensiv produktion, og der er tilstrækkelige metoder til at sikre naturlig reproduktion og andre metoder til at sikre vækst i dyrepopulationen, hvis det kræves. Hvad angår det moralske aspekt, vil jeg tilslutte mig fru Sommer. Hvis det er moralsk acceptabelt at have klonede dyr, er det kun et spørgsmål om tid, inden det er moralsk acceptabelt at have klonede mennesker. Vi har nok særlinge i verden, uden at vi kloner endnu flere!

Hr. Staes nævnte sikkerhed, og jeg er enig med ham. Hvordan kan man på nuværende tidspunkt med overbevisning hævde, at afkommet af klonede dyr er sikre til menneskeføde? Det tror jeg ikke, at man kan. Hvad angår sporbarhed, er det et af EU's store resultater, at vi, som Anne Delvaux sagde, kan spore fødevarerne fra jord til bord. Hvad vil vi gøre nu? Vil vi garantere, at vi kan spore fødevarerne fra klon til bord? Det tror jeg ikke, vi skal gøre. Vores mål bør være at afskaffe kloning, ikke fremme det.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Hr. formand, hr. Dalli! Klonet kød nåede første gang supermarkederne i Det Forenede Kongerige. Det blev dækket intensivt i medierne og har skabt usikkerhed blandt forbrugerne på den ene side og ubegrundede beskyldninger på den anden. Da Food Standards Agency i Det Forenede Kongerige ikke kunne komme med en forklaring, blev landbrugernes rapporteringsmetoder straks bebrejdet.

Vi kan ikke bebrejde landbrugerne for forsinkelserne i EU's lovgivningsprocedure, hr. Dalli! Indtil nu har der kun været krav om licens for produkter af klonede dyr og ikke af deres afkom i Europa. Parlamentet har klart tilkendegivet sin holdning i forordningen om nye levnedsmidler. Forsigtighedsprincippet skal navnlig anvendes i forbindelse med fødevarer.

Uanset de etiske hensyn har vi ikke brug for kød fra klonede dyr af hensyn til fødevaresikkerheden. Der er tilsyneladende betydelige meningsforskelle mellem institutionerne med hensyn til håndtering af klonede fødevarer. Vi skal derfor opfordre Kommissionen til omgående at nå til enighed af hensyn til forbrugerne og producenterne og til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Hr. formand, hr. Dalli! Videnskabelige data danner grundlaget for den politiske beslutningsproces. Jeg mener dog, at vi unddrager os vores politiske ansvar, hvis vi gennemfører noget, fordi det videnskabeligt vurderes at være gennemførligt. Min opgave er ikke at gøre, hvad der er teknisk muligt, men at repræsentere mine vælgeres interesser. Det overvældende flertal af dem, og det gælder hele EU, ønsker ikke klonet kød på bordet.

Det handler ikke om, at menneskets sundhed ikke lider skade. Æg fra burhøns udgør ikke en risiko for menneskers sundhed, men alligevel har EU handlet hurtigt og effektivt på det område. Jeg forventer samme form for indsats i tilfældet med kød og kødprodukter fra klonede dyr, herunder fra dyr af anden generation.

Dyrevelfærd og etiske hensyn taler begge tydeligt imod klonet kød. Vi må se, hvad forskere på sundhedsområdet vil sige i fremtiden. Vi har brug for et moratorium, der også omfatter produkter fra dyr af anden generation. Vi må sige klart nej til produkter fremstillet af klonet kød.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Hr. formand! For at opretholde de højest mulige standarder for fødevareproduktionen i EU skal vi sikre, at produkterne er af høj kvalitet og opfylder forbrugernes forventninger. Resultaterne af den videnskabelige forskning, som er tilgængelig i dag, viser, at kød fra klonede dyr kvalitetsmæssigt ikke på nogen måde adskiller sig fra kød fra dyr, der er avlet konventionelt. Trods dette er selve spørgsmålet om kloning og brugen af sådanne teknologier i fødevareproduktion meget alvorlige problemer. Vi råder over moderne teknikker til fødevareproduktion. Behøver vi så ty til kloning? Det er i landbrugernes, fødevareproducenternes og forbrugernes interesse, at disse forhold reguleres – ikke blot, så de ikke udgør en trussel mod fødevaresikkerheden, forbrugernes sundhed og det europæiske landbrugs konkurrenceevne. De etiske og moralske dilemmaer, der opstår, når borgerne i et forenet Europa står over for måltider fremstillet af dyr fra klonede dyr, skal også tages i betragtning.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). – (DE) Hr. formand! Jeg har noteret mig fire grunde til at gå imod klonet kød, men vi kan ikke begrunde dem alle videnskabeligt.

Den første grund er, at EU's befolkning ikke ønsker at spise kød fra klonede dyr. Det gælder også for produkter fra afkom af klonede dyr. Dernæst er man endnu ikke nået frem til en konklusion med hensyn til, om indtagelse af klonet kød udgør en risiko for menneskets sundhed. For det tredje har kloning af dyr vist sig at forårsage skade på selve dyrene. For det fjerde skal vi modsætte os kloning af dyr med det formål at fremstille fødevarer af etiske hensyn.

Vi skal derfor på det kraftigste afvise kloningen af dyr til fødevareproduktion og brugen af klonet kød. Vi skal gennemføre lovgivning om kontrol med klonet kød så hurtigt som muligt. Det er, hvad Europas befolkning forventer af os. Klonet kød skal i det mindste mærkes tydeligt.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Hr. formand, hr. kommissær! Den uautoriserede, uidentificerede og ubemærkede indførsel af produkter fra klonede dyr i fødevarekæden kan ikke undgå at vække bekymring. Det er særlig bekymrende, eftersom vi blev gjort opmærksomme på sagen blot få uger, efter at Parlamentet igen havde stemt for et forbud mod markedsføringen af disse produkter i EU. Denne gang forekommer det at være en korrekt og relevant sikkerhedsforanstaltning.

EU's indsats på dette område skal i første omgang tage udgangspunkt i ønsket om at varetage offentlighedens interesser, opretholde et højt niveau for beskyttelsen af menneskets sundhed og garantere fødevare- og miljøsikkerheden ved at fremme dyrevelfærden. Disse værdier skal prioriteres højere end alle andre. Hvis markedsføringen af disse produkter tillades i fremtiden, skal principperne om gennemsigtighed, information og forbrugernes valgfrihed respekteres. Det sker desværre ikke i dag, hvor vi har fødevarer, der delvist består af genetisk modificerede organismer eller dyr, som er fodret med sådanne organismer.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – (SK) Hr. formand! Vi havde i morges en omfattende forhandling om beskyttelsen af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, f.eks. forsøg, der kan hjælpe med at finde midler mod alvorlige sygdomme, som rammer mennesker. Et flertal, et stort flertal, af medlemmerne tog afstand fra de lidelser, der ville blive påført de dyr, som skulle bruges til disse formål. Det er samtidig klart, at kloning påfører dyr alvorlige lidelser. Mere end 95 % af forsøgene på kloning mislykkes. Der forekommer alvorlige sygdomme og fysiologiske problemer, og disse dyr dør tidligt. De fleste forbrugere er imod indførslen af sådant kød i fødevarekæden.

Som min kollega, fru Sommer, sagde, er dette et mere alvorligt problem. Udviklingen af reproduktion af dyr ved hjælp af kloning åbner døren for reproduktion af mennesker ved hjælp af kloning. Dette er hverken tilladt i naturloven eller Lissabontraktaten. Jeg vil spørge, om der er nogen, som vil ændre Lissabontraktaten i den henseende. Kommissionens holdning skal være klar.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Det overrasker mig ikke, at dette spørgsmål har vakt så stor interesse og debat, og jeg takker Dem for Deres synspunkter. De forskellige punkter, der er blevet nævnt, viser behovet for en dyb forståelse af disse spørgsmål, så vi kan træffe informerede og rimelige beslutninger.

Som jeg sagde i min indledning, vil Kommissionen efter planen vedtage en omfattende rapport, som omhandler de centrale aspekter af debatten om kloning, senere i år. Jeg håber, at den vil skabe klarhed omkring dette komplekse spørgsmål, og at den kan bruges som udgangspunkt for de efterfølgende forhandlinger og drøftelser i institutionerne.

Jeg understreger, at den nuværende situation kun kan forbedres, hvis der opnås enighed mellem alle EU-institutionerne. Denne debat har været ført siden januar 2008, og jeg ser frem til, at vi sammen gør fremskridt med det endelige formål at nå til enighed om en praktisk vej fremad, som kan hjælpe os i de kommende år.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), skriftlig. – (RO) Vi har allerede i Parlamentet nævnt de etiske, medicinske og økonomiske argumenter imod fødevarer fra klonede dyr, og de er lige så relevante som altid. Der er endnu et argument, som er mindst lige så vigtigt, nemlig, at de europæiske borgere ikke ønsker klonede produkter på bordet. De er imod idéen om at give deres børn mad, som har sin oprindelse i et genetisk forsøgslaboratorium. En Eurobarometerundersøgelse af spørgsmålet fra 2008 viser, at de fleste europæere tager afstand fra dyrekloning, navnlig med henblik på at producere fødevarer. I henhold til 84 % af deltagerne i undersøgelsen har vi ikke tilstrækkelig erfaring med den langsigtede indvirkning på sundheden og fødevaresikkerheden til at bruge klonede dyr i fødevareproduktionen. 75 % mener, at det etisk er uacceptabelt at bruge klonede dyr til fødevareproduktion. Det er betydelige procentdele, og det sender et meget klart budskab. Befolkningen ønsker ikke at spise produkter, som er fremstillet ved hjælp af kloning. De har ikke tillid til kloning, og de accepterer ikke disse metoder. Vi skal supplere og forbedre EU-lovgivningen, så det aldrig igen bliver muligt at lægge pres på eller omgå principper eller beslutninger, som vi tror på.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), skriftlig. – (LT) Forordningen om brugen af nye teknologier i fødevareproduktionen er et glædeligt skridt fremad. Samtidig med at vi tilskynder innovation, må vi dog ikke glemme risiciene. En af disse er markedsføringen af klonede dyr, deres afkom og produkter fra klonede dyr. Indtil videre har dette spørgsmål skabt betydelige problemer, der berører flere forskellige aspekter. De omfatter krav til dyrevelfærd, som er forankret i Lissabontraktaten, forbrugernes rettigheder til at blive informeret om fødevarers oprindelse og etiske spørgsmål. Indtil videre har vi flere spørgsmål end svar inden for alle disse områder. Inden forhandlingerne i EU's institutioner om klonede dyr for alvor kommer op i fart, skal vi omhyggeligt undersøge markedsføringen af disse dyr, deres afkom og produkter fra dem.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik