Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 8. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Výrobky z klonovaných zvierat v potravinovom reťazci (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je vyhlásenie Komisie o výrobkoch z klonovaných zvierat v potravinovom reťazci.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, som rád, že som dostal príležitosť vysvetliť stanovisko Komisie k citlivej otázke klonovania zvierat na účely výroby potravín.

V prvom rade chcem zdôrazniť, že pokiaľ ide o potraviny z klonovaných zvierat, nič nenasvedčuje tomu, že by existovali obavy o potravinovú bezpečnosť. Starostlivejšiu úvahu si však vyžadujú isté otázky spojené so životnými podmienkami zvierat. Takéto obavy sa však pravdepodobne časom zmiernia, keďže technika sa neustále rozvíja a zlepšuje. Táto otázka má, samozrejme, etický rozmer, o ktorom však treba povedať, že nepatrí do legislatívnych kompetencií EÚ. Ďalšími otázkami, ktoré treba vo všeobecnej rozprave uvážiť, sú práva spotrebiteľov poznať výrobné procesy a pravdepodobné obchodné dôsledky prijatia opatrení v tejto oblasti.

Pre Komisiu je najdôležitejšie zhodnotiť nevyhnutnosť, uskutočniteľnosť a primeranosť možných opatrení na reguláciu používania techniky klonovania a klonovaných zvierat a výrobkov. Ja, samozrejme, dobre poznám stanovisko Parlamentu k používaniu technológií klonovania na výrobu potravín v Európe. Chceli by ste, aby sa zákaz vzťahoval aj na potomstvo klonovaných zvierat.

Stanovisko Komisie je také, že potraviny z klonovaných zvierat by sa nemali uvádzať na trh bez povolenia, keďže sa považujú za nové potraviny, a preto sa na ne v súčasnosti vzťahuje nariadenie o nových potravinách. Treba podotknúť, že vzhľadom na hodnotu klonovaných zvierat je veľmi nepravdepodobné, že by sa využívali priamo na potravinové účely.

V otázke potomkov klonovaných zvierat je však situácia dosť odlišná. Takéto zvieratá sa nedajú odlíšiť od zvierat z bežného chovu. Komisia musí tento aspekt zohľadniť pri všetkých krokoch, ktoré navrhne.

Pokiaľ ide o aktuálne stanovisko, Komisia priznáva, že právny rámec nariadenia o nových potravinách sa nevzťahuje na všetky aspekty otázky klonovania. Ide konkrétne o výrobu a predaj nepotravinových výrobkov, ako sú napríklad vajíčka, spermie a embryá. Na ne sa nariadenie o nových potravinách nevzťahuje; venuje sa výlučne schvaľovaniu potravinových výrobkov pred ich uvedením na trh.

Asi viete, že v súčasnosti pripravujeme správu, ktorá sa bude týkať všetkých aspektov využitia klonovania na účely výroby potravín. Táto správa bude k dispozícii v novembri. Bude slúžiť ako užitočný základ pre diskusie medzi inštitúciami.

Teším sa na ďalšiu diskusiu s Parlamentom aj Radou, ktorej cieľom bude dospieť k úspešnej dohode.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, v mene poslaneckého klubu PPE.(ES) Vážený pán predsedajúci, rada by som poďakovala pánovi komisárovi za vysvetlenie vo veci klonovania zvierat na účely výroby potravín.

Parlament aj Komisia súhlasia s tým, že ak sa chceme venovať tejto otázke, nariadenie o nových potravinách naozaj nie je primeraným rámcom. Na tom sa zhodneme, čo vysvetľuje, prečo bola táto otázka vyňatá z pôsobnosti uvedeného nariadenia.

Tiež vieme, aspoň podľa všetkých vedeckých výborov, že mäso z klonovaných zvierat a ich potomkov spĺňa všetky požiadavky na potravinovú bezpečnosť. A práve v tomto vidím problém, konkrétne ten, že sa nedá rozlíšiť, či mäso pochádza z klonovaného zvieraťa alebo jeho potomka, alebo zo zvieraťa, ktoré nebolo klonované. Z toho dôvodu je potrebné – priam nevyhnutné –, aby bolo mäso označované a aby sa dal určiť jeho pôvod, ak chceme, aby bol spotrebiteľ informovaný.

Spotrebitelia chcú a majú právo vedieť, či mäso, ktoré konzumujú, pochádza z klonovaného zvieraťa, a to nezávisle od toho, či vedia, či je zdravé alebo nie, lebo ho môžu odmietnuť konzumovať pre otázky, ktoré ste práve vysvetlili, ako sú napríklad životné podmienky zvierat, či z etických dôvodov.

Vzhľadom na túto situáciu je preto zrejmé, že produkcia a konzumácia klonovaných zvierat bude pravdepodobne v Európe zakázaná, najmä teda produkcia. Tak zakážeme našim výrobcom používať novú techniku, ktorá je dobrá na reprodukciu zvierat a navyše môže prinášať zisk, lebo zviera sa evidentne klonuje pre svoje mimoriadne osobité vlastnosti, ako to bolo v Španielsku v prípade býčích zápasov, keď boli klonované dva býky používané na býčie zápasy, ako určite viete.

A my to zakážeme. Odoprieme im možnosť používať túto techniku? Lebo ak áno, naši poľnohospodári, chovatelia hospodárskych zvierat prídu o svoju konkurencieschopnosť. Bolo by to v poriadku, ak by sme v Európe mohli zakázať dovoz mäsa z klonovaných zvierat a ich potomkov z iných krajín. Ale zakážeme ho? Nemôžeme. Svetová obchodná organizácia náš zákaz neprijme. Tak sa ocitneme v absurdnej situácii, keď naši chovatelia hospodárskych zvierat nebudú môcť používať novú techniku, ktorá im zabezpečí väčšiu konkurencieschopnosť, ale napriek tomu budeme v Európskej únii konzumovať také potraviny, či už s označením, alebo bez.

Toto ma znepokojuje a myslím si, že treba nájsť riešenie. Prečo ho zakážeme? Prečo ideme brániť našim chovateľom hospodárskych zvierat v používaní tejto techniky, pričom aj tak tieto potraviny dovezieme zvonku, keďže nemôžeme zakázať ich dovoz?

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, v mene skupiny S&D.(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, aj ja by som sa vám chcel poďakovať za informácie, ktoré ste nám poskytli. Dámy a páni, všetky formy biotechnológie vyvolávajú obavy medzi verejnosťou, ktorá je mimoriadne citlivá na tieto otázky. Klonovanie zvierat sa z tohto pravidla nijako nevymyká. My sme zodpovední za politické rozhodovanie, a preto práve my musíme rozprúdiť dostatočne erudovanú diskusiu, nech môžeme túto otázku objektívne rozanalyzovať. Treba podotknúť, že v tomto prípade hovorím o klonovaní zvierat na účely výroby potravín. Z hľadiska potravinovej bezpečnosti to upravujú aktuálne nariadenia a o kontrole nových potravín sa vedú v Parlamente obsiahle diskusie.

Vďaka nedávnym udalostiam, ktoré sa stali v lete v Spojenom kráľovstve, sa táto otázka stala vecou verejnou a na svetlo vyšiel zjavný rozpor medzi európskymi právnymi predpismi a ich uplatňovaním na národnej úrovni. Vedecké správy, ktoré pripravil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, došli k záveru, že len v prípade dobytka a ošípaných sa patologické zmeny spájajú s vývojom klonov, čo vyvoláva otázky o životných podmienkach zvierat. Európskej skupine pre etiku vo vede a nových technológiách to stačilo na to, aby klonovanie zvierat na účely výroby potravín označila za neospravedlniteľné.

Z hľadiska potravinovej bezpečnosti dospeli tie isté vedecké správy k záveru, že medzi kravským mliekom a hovädzinou a bravčovinou zo zdravých klonov a ich potomkov nie je žiadny preukázateľný rozdiel v porovnaní s rovnakými výrobkami z normálnych zvierat. V týchto správach sa však zdôrazňuje, že k dispozícii je len málo údajov a že nie je možné vykonávať rozsiahle štúdie počas celého života klonov a ich potomkov. Toto vedie k neistote, pokiaľ ide o závery, ktoré sme už získali, a znamená to, že treba pokračovať v tejto diskusii na základe vedeckých poznatkov, aby sme mohli dať verejnosti odpovede na jej otázky a pritom nezodpovedne neodmietali možnosti vedy.

Preto ma teší prítomnosť pána komisára a teším sa na správu, ktorú nám predloží, pokiaľ ide o nariadenie, ktoré treba uplatniť na technológiu klonovania, ako aj na už vyrobené výrobky.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že je dôležité – ako sa už niektorí vyjadrili a ako sa vyjadril aj pán komisár vo svojom príspevku –, aby ľudskému zdraviu nehrozilo žiadne riziko, pokiaľ ide o výrobu potravín z potomkov klonovaných zvierat. Zdôrazňujem radšej slovo „potomkovia“ klonovaných zvierat než otázku samotných klonovaných zvierat, lebo ide o dve samostatné otázky.

Dnes by som vás chcel oboznámiť so situáciou – s ktorou som vás, pán komisár, oboznámil už včera na našom neformálnom stretnutí –, v ktorej sa ocitla rodina Innesovcov zo Škótska na začiatku leta. Ide o rodinu dynamických a priebojných poľnohospodárov, ktorá má v Škótsku dlhú tradíciu a ktorá sa vždy snažila využiť to najlepšie z genetiky na celom svete. Kúpili býka odchovaného v Spojených štátoch, o ktorom nakoniec zistili, že má vo svojom rode klon. V tom čase kládli všetky správne otázky o použití zvieraťa a o tom, či ho môžu používať na svojom hospodárstve. Nevedeli, že by s tým mohol byť nejaký problém, keďže išlo o potomka klonovaného zvieraťa, nie o klonované zviera. Teraz majú 90 kráv, ktoré boli odchované z tohto býka na ich hospodárstve, a tie majú v niektorých častiach regiónu hodnotu 200 000 GBP.

Až keď začali uvažovať nad predajom mlieka od týchto zvierat, ktoré už boli dosť staré na to, aby ho začali dávať, zistili, že je tu problém. Výklad Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o aktuálne právne predpisy, je taký, že v Spojenom kráľovstve je v potravinovom reťazci zakázaná nielen výroba z klonovaných zvierat, ale aj výroba z ich potomkov. Tento výklad zaviedla Agentúra pre potravinové normy. Znamenalo to, že ich zvieratá sú bezcenné, pokiaľ by ich, samozrejme, nepresťahovali do iného členského štátu, ktorý uplatňuje iný výklad vo vzťahu k týmto zvieratám a v ktorom by mohlo byť mlieko od týchto zvierat v potravinovom reťazci, alebo pokiaľ by ich nepredali naspäť do USA.

Toto je problém, ktorý máme z hľadiska nedostatočnej konzistentnosti medzi členskými štátmi. Myslím si, že mať v tomto istotu je v záujme spotrebiteľov aj poľnohospodárov. Pokiaľ ide o stanovisko Parlamentu, domnievam sa, že sme zašli priďaleko, keď sme povedali, že mäso, mlieko a výrobky z potomkov klonovaných zvierat by sa mali zakázať. Myslím si, že je to nesprávne a že by sa to malo zmeniť. Podľa mňa musíme akceptovať, že všetky vedecké dôkazy nasvedčujú tomu, že medzi potomkami týchto zvierat a inými zvieratami nie je žiadny rozdiel a že by mali byť v potravinovom reťazci povolené.

Dúfam, že v nadchádzajúcich mesiacoch dosiahneme nejaký kompromis a spotrebiteľom aj poľnohospodárom prinesieme istotu v tejto veľmi citlivej a emocionálnej otázke.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, možno ste nám dali veľmi rozsiahle a zaujímavé vysvetlenie, ale udivuje ma, že v skutočnosti ste nepovedali nič o udalosti z tohto leta, ktorá je do istej miery základom tejto rozpravy. Hovorím o udalosti, ktorá sa stala v Škótsku, o množstve býčích a kravských embryí dovezených zo Spojených štátov a o správach, že mäso z aspoň jedného z týchto býkov sa určite dostalo do potravinového reťazca a že časť tohto mäsa sa dostala k mojim voličom v Belgicku. Nepovedali ste o tom nič a naozaj by som chcel, aby ste sa k tomu vyjadrili, lebo ide napokon o veľmi dôležitú udalosť. Sám ste povedali, že súčasťou tejto otázky je, že spotrebitelia majú právo vedieť, odkiaľ ich potraviny pochádzajú. Niektorí obyvatelia z môjho volebného obvodu tieto informácie nedostali. Skonzumovali mäso z býkov odchovaných v Škótsku z dovezených embryí. Preto by som si rád vypočul, čo k tomu poviete.

Viete, že celá táto rozprava súvisí aj so zmierovacím postupom vo veci nariadenia o nových potravinách, ktorý sa začal predvčerom s Kartikou Liotardovou ako spravodajkyňou. Viete, že pokiaľ ide o túto otázku, nie sme s Radou zajedno. Dovolím si povedať, že ste si takisto veľmi dobre vedomí skutočnosti, že v zmierovacom postupe – ktorý sa skončí niekedy v novembri, možno začiatkom decembra, ale každopádne niekedy v tejto časti roka – rozhodne o výsledku stanovisko Komisie. V predchádzajúcej rozprave v júli ste vyhlásili, že pripravíte správu, a citujem vás v angličtine: „do novembra 2010“. Teraz ale hovoríte „niekedy v novembri“, to znamená na samom konci zmierovacieho postupu. Dúfam, pán komisár, že vy a vaši zamestnanci budete trochu dynamickejší pri prijímaní stanoviska k tejto otázke, lebo my ako vyjednávači ho budeme potrebovať, aby sme sa mohli dohodnúť s Radou.

Ďalej, nepovedali ste nič, aspoň nie veľa, pokiaľ ide o stanovisko Parlamentu, ktorý je za moratórium. Niektorí komisári, čiže vaši kolegovia, práve teraz lobujú u našich kolegov, aby neboli za moratórium, keďže by to prinieslo obrovskú obchodnú vojnu, možno v ešte väčšom meradle než bola banánová vojna, do ktorej sme sa zapojili s inými krajinami v oblasti obchodu. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť, prosím?

Na záver chcem kolegom poslancom, ktorí hovoria, že toto nepredstavuje vôbec žiadnu hrozbu pre zdravie verejnosti, povedať, že by som chcel veriť, že toto je ten prípad, ale rád by som sa ešte chvíľu riadil odporúčaním úradu EFSA, ktoré hovorí o tom, že hoci možno niet dôvodu pochybovať, že toto je ten prípad, vedecké dôkazy sú v tejto otázke stále nedostatočné. Uznávam, toto odporúčanie je z roku 2008. Čoskoro by sme mali mať nové odporúčania, ale podľa mňa je lepšie ich najprv vidieť a až potom vyniesť definitívny verdikt.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, v mene skupiny ECR.(PL) Vážený pán predsedajúci, dnešná výmena názorov dokazuje, že rozprava o právnom predpise o klonovaní zvierat bude ťažká. Myslím si, že s týmito novými technológiami výroby potravín skáčeme do bazéna, pričom nevieme, či je tam vôbec nejaká voda. Toto sa týka genetických modifikácií, pestovania geneticky modifikovaných rastlín a klonovania. Veda ešte na túto tému nepovedala posledné slovo. Veda nám otvára ohromné príležitosti, ale stále si nevieme predstaviť všetky ďalekosiahle dôsledky používania nových technológií – aký vplyv budú mať na biodiverzitu, rovnováhu medzi druhmi a zdravie ľudí a zvierat. Niektoré signály naznačujú, že klonovanie nie je dobré pre zdravie dotyčných zvierat, že to nie sú zdravé zvieratá a že im klonovanie často spôsobuje utrpenie.

Preto buďme v týchto veciach opatrní. Stále toho nevieme dosť na to, aby sme podstúpili takéto obrovské riziko. Preto som za to, aby zostalo klonovanie zvierat na účely výroby mäsa v Európskej únii zakázané.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, v mene skupiny GUE/NGL.(NL) Vážený pán predsedajúci, už v máji som verejne vyjadrila obavy z toho, že mäso z klonovaných zvierat by mohlo skončiť na európskom trhu. V tom čase to Komisia brala na ľahkú váhu. Tento Parlament – ktorý má zastupovať európskych občanov – dva a pol roka moju žiadosť o zakázanie klonovaného mäsa drvivou väčšinou podporoval a urobil tak aj 7. júla. Preto, ako to už naznačil pán komisár, občania nebudú vedieť ľahko rozoznať klonované mäso, keď sa ocitne na ich tanieri. Faktom však zostáva, že klonované mäso sa už dostalo do potravinového reťazca. Nespomínam si, že by pán komisár hovoril o tom, ako chce zabezpečiť, aby sa to už neopakovalo. Jediné, čo povedal, bolo, že znova musíme čakať, tentoraz niekedy do novembra. Z tohto čakania som už úplne znechutená.

Pán komisár Dalli, chcem sa vás niečo spýtať: istotne sa nebudete nečinne prizerať tomu, ako pán komisár De Gucht v zákulisí rozširuje fámy, že zakázanie klonovaných zvierat v potravinovom reťazci, ktoré Parlament požaduje, by viedlo k obchodnej vojne so Spojenými štátmi, Brazíliou a Argentínou. Radšej by som chcela obchodnú vojnu než vojnu so zbytočným krviprelievaním. Klonovanie je neetické a nesmierne kruté k zvieratám. V dôsledku klonovania sa často rodia mŕtve plody a veľa zvierat treba utratiť pre ich deformácie. Kým Komisia čaká, nejasnosti v právnych predpisoch povedú k tomu, že táto prax sa dostane aj do Európskej únie. Komisia by mala okamžite predložiť právne predpisy a už dnes uvaliť moratórium na výrobky z klonovaných zvierat a ich potomkov, ktoré Parlament vyžaduje.

Na záver by som chcela vyzvať pána komisára De Guchta, aby sa prestal správať k Spojeným štátom a ich biotechnologickému priemyslu ako poslušný psík. Prepánakráľa, pán komisár, do svojej funkcie ste boli vymenovaný na to, aby ste zastupovali všeobecné záujmy Európskej únie a jej občanov, a ako člen Komisie nemusíte poslúchať pokyny žiadnej vlády, inštitúcie, úradu ani orgánu, a to len citujem Zmluvu o Európskej únii. Naozaj sa veci až tak zhoršili, že Európa dovoľuje, aby sa naša politika otriasala na úkor našich občanov zo strachu pred reakciami Svetovej obchodnej organizácie? Ak je to tak, hanbím sa za stav Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, v mene skupiny EFD. – Vážený pán predsedajúci, určite vás poteší, že moje vystúpenie potrvá len minútu. Sme vo veľmi podobnej situácii, aj pokiaľ ide o spornú otázku geneticky modifikovaných plodín. Všetky úspešne prešli objektívnymi vedeckými testami, ale pri každej došlo k prudkej subjektívnej a emocionálnej odozve, ktorú nemôže regulovať žiadny test kvality.

V prípade geneticky modifikovaných plodín Komisia dovolila, aby rozhodnutia prijímali zvolené vlády členských štátov, ktoré by mali, samozrejme, prijímať všetky rozhodnutia. K tomuto vývoju došlo po dlhých rokoch, počas ktorých inštitúcie EÚ stagnovali na mŕtvom bode a prehadzovali si horúci zemiak. Nie je prekvapujúce, že aktuálne právne predpisy EÚ nevedia, čo s komerčným využitím potomkov klonovaných zvierat, a určite nie je úlohou tohto Parlamentu zvyšovať túto neistotu ďalšími nariadeniami EÚ.

Správnym postupom by bolo umožniť členským štátom, ktoré sa veľmi líšia kultúrou, rozhodnúť sa, či povoliť komerčnú výrobu týchto výrobkov. Krajiny, ktoré sa rozhodnú, že ju nepovolia, musia mať absolútnu voľnosť v rozhodovaní o spôsobe označovania dovážaných výrobkov, čiže bez zasahovania EÚ. Používanie systémov zabezpečenia kvality v takých krajinách prinesie príležitosti ich poľnohospodárom.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, teší ma, že pán komisár sa dnes večer k tejto otázke vyjadril. Ako naznačil George Lyon, v Spojenom kráľovstve došlo v poslednom čase k niekoľkým problémom, pokiaľ ide o obchod s potomkami klonovaných zvierat. Nesúlad medzi usmerneniami Komisie a usmerneniami Agentúry pre potravinové normy Spojeného kráľovstva spôsobil veľký zmätok. Musím povedať, že to nie je chyba Komisie, ale výrobcom to prinieslo ťažkosti a určite to má vplyv aj na dôveru, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín.

To, že Agentúra pre potravinové normy Spojeného kráľovstva považuje výrobky z potomkov klonovaných zvierat v Spojenom kráľovstve za nové potraviny, pričom v iných krajinách je to inak, je neudržateľné a nelogické. Teší ma, že Komisia a Agentúra pre potravinové normy diskutujú o tomto probléme s cieľom vniesť do celej veci zrozumiteľnosť, a to ako pre výrobcov, tak aj pre spotrebiteľov.

Treba si ujasniť, čo sú nové potraviny v kontexte klonovaných zvierat a ich potomkov. Keď bude k tejto otázke celá Európa pristupovať jednotne – a to aj z hľadiska dovozu z tretích krajín –, protichodné usmernenia, ktoré stále platia v Spojenom kráľovstve, sa budú musieť zrušiť. Ako všetci vieme, dôvera, pokiaľ ide o zdroj a bezpečnosť potravín, je najdôležitejšia. Teší ma, že sa Komisia usiluje zachovať túto dôveru v bezpečnosť potravín.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Dalli, ešte v priebehu diskusie o vašom nariadení o nových potravinách pred letnými prázdninami sme sa rozhodli, že otázku klonovaného mäsa nezahrnieme do tohto nariadenia, ale namiesto toho vyzveme Komisiu, aby prijala ďalšie nariadenie. Preto ma teší, že pán Dalli dnes predkladá návrhy týkajúce sa smerovania tohto nariadenia. Dnešnú diskusiu vnímam ako základ pre nariadenie, ktoré by nám Komisia mala predložiť v novembri, ako všetci očakávame. Preto je veľmi dôležité, že dnes o tom diskutujeme.

Sme si dobre vedomí skutočnosti, že času je málo a táto otázka tu bola dnes už niekoľkokrát spomenutá. Napríklad v USA sa aspoň 150 kusov klonovaného dobytka chová na účely rozmnožovania. Potom sú tu udalosti, ktoré sa stali v Spojenom kráľovstve počas letných prázdnin. Zatiaľ nikto neobjasnil, či išlo len o senzačný príbeh v uhorkovej sezóne alebo či je na tom naozaj niečo pravdy. Chcel by som však každému pripomenúť dôvod, pre ktorý žiadame o osobitné nariadenie.

Na jednej strane sme povedali, že nie je celkom jasné, či je klonované mäso úplne bezpečné. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že zatiaľ boli porovnané len rôzne materiály, inými slovami, mäso z neklonovaných zvierat a mäso z klonovaných zvierat. Preto ešte nemáme riadny dôkaz, čo povedal aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Musíme uskutočniť viac testov a počkať si na výsledky.

Zmienili sme sa však aj o druhom aspekte tejto otázky, ktorý sa týka etického rozmeru a životných podmienok zvierat. Nie je správne tvrdiť, že v tejto oblasti nemáme žiadne práva. Lisabonská zmluva sa vzťahuje na otázku životných podmienok zvierat a môžeme sa na ňu odvolať v prípade priestupku, alebo ak sú zvieratá v neustálom ohrození. Musíme to však objasniť a získať zodpovedajúci dôkaz, ak chceme otvorene podporiť zákaz. Domnievam sa, že je to nevyhnutné.

Keď pôjdete do obchodu a pozriete si označenie na kuse hovädziny, nebudete si môcť overiť, či je toto označenie správne. To znamená, že do označenia sa môže doplniť informácia o tom, že mäso pochádza z klonovaného zvieraťa. Máme register zvierat, ktorý nám umožňuje vyhľadať si, odkiaľ zviera pochádza, pričom to sa nemusí uvádzať na označení. Môžeme si vyhľadať všetky podrobnosti o zvierati až k jeho predkom. Takže máme prostriedky, ktorými možno okamžite dokázať, či mäso pochádza z klonovaného zvieraťa alebo nie. Ako sa vraví, človek môže zmiznúť, ale zviera nie, lebo všetky podrobnosti o ňom sú zaznamenané.

Máme prostriedky a mali by sme ich využiť, ak sa rozhodneme povoliť predaj mäsa z klonovaných zvierat. Dá sa dokázať, či je zviera klonované alebo nie, ale v záujme spotrebiteľov musíme zabezpečiť, aby sa dali všetky podrobnosti vyhľadať a aby bolo označovanie dôsledné. Okrem toho nesmiete zabúdať na otázku životných podmienok zvierat. Považujeme ju za mimoriadne dôležitú.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D). – Vážený pán predsedajúci, zaujímalo by ma, či by pán komisár Dalli mohol jednoznačne uviesť, čo nám zamýšľa v novembri predložiť. Hovorí o správe, ale my tu počúvame o skutočnej diere v právnych predpisoch, ktorá poľnohospodárov stavia do bezvýchodiskovej situácie, lebo nie je jasné, čo v súčasnosti platné právne predpisy znamenajú. Chceme viac než len diskusiu a správu v novembri. Aj keď Komisia predloží nové návrhy, mohlo by trvať 18 mesiacov, kým by sme mali nový zákon.

V prechodnom období, než budeme mať nový zákon a jasno v celej veci, by som odporúčala, aby bolo na výrobe potravín z klonovaných zvierat moratórium. Chcem zopakovať, čo práve povedal pán Schnellhardt vo vzťahu k tvrdeniu pána komisára, že do právnych predpisov nemôžeme zahrnúť etické otázky. To nie je pravda. V Lisabonskej zmluve je ustanovenie, ktoré hovorí, že všetky politiky EÚ musia zohľadňovať životné podmienky zvierat. Rada by som vedela, či pán komisár čítal správu Európskej skupiny pre etiku. Pre kolegov, ktorí nevedia, čo to je: je to skupina, ktorú zriadil pán predseda Barroso a ktorá sa zaoberá etickými aspektmi politiky EÚ. V tej správe sa jasne píše, že v súvislosti s klonovaním a potravinami sú veľké obavy, že zvieratá trpia. Píše sa v nej, že by sa mali vykonať ďalšie štúdie dlhodobých životných podmienok klonovaných zvierat a ich potomkov.

Ďalšou vecou, ktorú pán komisár nespomenul, je biodiverzita. V správe sa uvádza, že v prípade stád zvierat, ktoré všetky pochádzajú z tej istej klonovanej rodiny, by mohlo dôjsť k obrovským problémom vyplývajúcim z medzidruhového kríženia a tiež by to mohlo zvýšiť zraniteľnosť potravinového reťazca. Tiež sa v nej uvádza, že by bol problém, ak by klonované mäso viedlo k zvýšenej konzumácii mäsa, čo by malo vážne následky, pokiaľ ide o životné prostredie. Záver tohto etického výboru – čo je vlastný etický výbor Komisie – je, že než povolíme uvedenie potravín z klonovaných zvierat na trh, musí prebehnúť intenzívnejšia verejná diskusia.

Pán komisár, tú diskusiu potrebujeme. Musíte s tým prestať, nestavať poľnohospodárov do bezvýchodiskovej situácie a zaviesť zrozumiteľné zákony. Nemôžeme na to čakať dva či tri roky. Musíte rýchlo konať, hneď uvaliť moratórium a potom viesť riadnu diskusiu o riadnych právnych predpisoch.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Dalli, dámy a páni, veľmi ma prekvapilo, čo ste povedali, pán Dalli. Správate sa, akoby o nič nešlo. V júli zaujal Parlament jednoznačné stanovisko a vyzval vás, aby ste vyhlásili moratórium. Odvtedy sa neudialo vôbec nič. Vyzvali sme vás, aby ste pripravili návrh právnych predpisov, ale ani v tomto prípade k ničomu nedošlo. Na základe otázky, koľko klonovaných zvierat a ich potomkov je v systéme, ktorú som predložil v máji, je celkom jasné, že nemáte najmenšiu predstavu. Vo svojej odpovedi ste uviedli, že neviete, nič nemôžete o tom povedať a nemáte predstavu. Inými slovami, neviete, čo sa deje, ale správate sa tak, akoby sme mohli čakať do novembra, kým pripravíte správu. To nestačí. Vyzvali sme vás, aby ste konali, ale zatiaľ ste neurobili nič.

To, čo povedal pán Leinen, nie je pravda. Parlament sa veľmi jasne vyjadril, že je za moratórium, pokiaľ ide o druhú generáciu. Nemôžeme to teraz jednoducho poprieť. Musíme celkom jasne povedať, že aj toto je problém, lebo všetky štúdie dokazujú, že táto technológia jednoducho nebola dostatočne otestovaná. Neprebiehajú žiadne dlhodobé výskumy. Na základe doterajších udalostí je čoraz jasnejšie, že pri klonovaní zvierat dochádza k závažným porušeniam právnych predpisov o životných podmienkach zvierat, a to vrátane predpisov Európskej únie. Fakt, že len 15 % zvierat prežije a je schopných prežiť, je jednoznačným porušením smernice EÚ o životných podmienkach zvierat. V rámci EÚ platí zásada predbežnej opatrnosti a musíme ju brať vážne. Kým je zdravie v ohrození a technológia nie je úplne vyvinutá, nesmieme s ňou experimentovať.

Verejnosť je jednoznačne proti klonovaniu zvierat na účely výroby potravín. Európania ani poľnohospodári nečakajú na výrobu klonovaného mäsa. Naopak, verejnosť má na toto všetko veľmi kritický názor a my v konečnom dôsledku nemôžeme ohroziť kritickú informovanosť spotrebiteľov. Verejnosť od nás očakáva omnoho viac. Očakáva od nás, že sa tejto téme budeme veľmi pozorne venovať a nie že jednoducho povieme, že toto je nová a inovatívna technológia a my ju ideme používať. K novým technológiám musíme pristupovať veľmi kriticky, ale ja mám podozrenie, že Komisia na to nie je pripravená. Ako v iných oblastiach, aj v tejto je Komisia neotrasiteľne presvedčená o pokroku. Ale mali by sme sa spýtať, či sme na správnej ceste. Konáme v záujme spotrebiteľov a poľnohospodárov? Domnievam sa, že nie. Preto by ste mali seriózne zvážiť uvalenie moratória a predložiť návrh právnych predpisov, lebo na to čakáme. Udalosť, ktorá sa stala v Škótsku, len potvrdila neschopnosť Komisie konať a ukázala, ako málo v takýchto prípadoch v skutočnosti urobí. Neurobila vôbec nič.

Pokiaľ ide o obchodné otázky, my v Európskej únii sme sa veľmi jasne vyjadrili proti používaniu hormónov. Za svojím názorom si stojíme a môžeme urobiť to isté v prípade ďalších otázok. To neznamená, že sa vystavíme riziku, že nás bude niekto nútiť, aby sme prijali obchodné obmedzenia.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Európsky parlament rokoval o klonovaní zvierat na zabezpečenie výživy už v septembri v roku 2008. V hlasovaní bolo prijaté uznesenie, v ktorom poslanci žiadajú úplný zákaz klonovania zvierat určených na potravinárske spracovanie v Európskej únii, ako aj zákaz dovozu klonovaných zvierat a výrobkov z nich.

Prijatý text uznesenia zohľadnil obavy mnohých európskych odborníkov, najmä pokiaľ ide o zdravotné riziká spojené s využívaním klonovaných zvierat v potravinárskom priemysle. Klonovanie so sebou totiž prináša vážne problémy súvisiace najmä s vysokým výskytom zlého zdravotného stavu a úmrtnosti klonovaných zvierat už v ranom veku.

Vedecké a technické zisťovanie Svetovej organizácie pre zdravie zvierat konštatovalo, že iba zo 6 % klonovaných embryí boli dochované zdravé dlhodobo prežívajúce klony. Je to spôsobené najmä tým, že klon má od samého začiatku genetický vek originálu. Teda, ak je originálom sedemročná krava, klonom bude teľa, ktorého gény majú od počiatku sedem rokov. Klonovaním sa tiež poškodzuje genóm jedinca, čo následne spôsobuje väčšiu náchylnosť klonu na choroby a parazitov.

Problémy s klonovaním sa týkajú nielen zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ale prirodzene aj dôvery spotrebiteľov k potravinám, ktoré môžu prichádzať z takejto produkcie. Aj keď americká Správa pre potraviny a lieky tvrdí, že mäso a mliečne výrobky z klonovaných zvierat, ošípaných, oviec, hovädzieho dobytka a ich potomkov sú podľa jej názoru rovnako spoľahlivé ako produkty vyrobené zo zvierat chovaných terajším spôsobom, nepovažujem za múdre, vážený pán Komisár, len z komerčných dôvodov otvárať trh takýmto produktom a neodôvodnene vystavovať európsku verejnosť riziku dôsledkov zo vstupu výrobkov z klonovaných zvierat a ich potomkov do potravinového reťazca.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, nepochybne bolo dokázané, že uvedenie mäsa z klonovaných zvierat na trh prináša väčšie riziko pre ľudské zdravie, a to najmä preto, lebo klonované zvieratá a ich potomkovia sú náchylnejší na celú škálu ochorení. Preto sa aktuálny zákaz výrobkov z klonovaných zvierat musí vzťahovať aj na ich potomkov. Môžeme predložiť aj etické dôvody na takéto konanie a zapojiť do hry argumenty týkajúce sa životných podmienok zvierat.

Okrem toho musíme čo najskôr zabezpečiť, aby spotrebitelia dostávali všetky informácie o pôvode mäsa, ktoré kupujú. Spotrebitelia musia mať možnosť rozhodnúť sa nekupovať konkrétne výrobky. Predovšetkým musíme zabezpečiť, aby sa takéto výrobky ľuďom nepodstrkovali.

Ako sme práve počuli, výrobky z potomkov klonovaných zvierat si našli cestu do potravinového reťazca v Spojenom kráľovstve. Je však možné, že tento prípad zo Spojeného kráľovstva nie je ojedinelý. Žiaľ, je pravdepodobné, že občania európskych krajín konzumujú mäso z klonovaných zvierat bez toho, že by o tom vedeli. To je neprijateľné.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Dalli, som presvedčeným zástancom ekologického genetického inžinierstva, ale klonovanie je niečo celkom iné. Tieto dve veci sa nedajú porovnávať. Ako už povedalo veľa kolegov poslancov, klonovanie prináša zvieratám utrpenie. V rozprave, ktorú sme viedli pred letnými prázdninami, som vysvetlila, že len zlomok zvieracích klonov je schopných prežiť. Veľa jedincov, ktorí nie sú schopní prežiť, zomiera v mladom veku v strašných bolestiach. Majú zdeformované končatiny a orgány. Ich imunitný systém je oslabený a sú náchylní na ochorenia. To vedie k bolestiam, utrpeniu a trýznivej smrti. Môžeme za to prevziať zodpovednosť? Ak nás naozaj zaujímajú životné podmienky zvierat, mali by sme podporovať takéto spôsoby? Nie, nemali. Preto sme sa v júli rozhodli, že nechceme mäso ani výrobky z klonovaných zvierat. Toto je konzistentný prístup.

Pravdaže, vieme, že výrobky z klonovaných zvierat a ich potomkov pravdepodobne neškodia ľudskému zdraviu, a ja osobne sa domnievam, že sú vhodné na konzumáciu, ale tradičnými spôsobmi predsa produkujeme dostatok mäsa. Tak prečo by sme mali využívať klony? Zaobchádzať so zvieratami kruto je úplne zbytočné. Európania si to neželajú a nechcú takéto výrobky. Nepotrebujeme ich. Na predávanie klonovaného mäsa v Európskej únii nie je žiadny dôvod.

Preto chceme jednoznačné nariadenie, ktoré sa bude vzťahovať konkrétne na klonované zvieratá a ich potomkov. Chcem, aby boli klonovanie a predaj klonovaných výrobkov v Európskej únii zakázané, a domnievam sa, že to môžeme presadiť. Musí sa to, samozrejme, vzťahovať aj na dovoz. Chcem si byť istá, že nebudem nevedome konzumovať mäso z klonovaných zvierat, lebo nie je označené, ako sa to stalo v Škótsku. Nemyslím si, že každý kus mäsa možno vystopovať až k jeho pôvodu. Dalo by sa to v prípade hovädziny. Nedá sa však zistiť, či je medzi predkami konkrétnej ošípanej klon, a to z dôvodu množstva, v akom sa bravčovina produkuje.

Toto je zásadná etická otázka. Niektorí poslanci povedali, že sa musíme zaoberať etickými otázkami, lebo sme za ne zodpovední. Toto je, samozrejme, otázka životných podmienok zvierat, ale týka sa aj ďalšej veci. Skúsenosti dokazujú, a ja som chovateľka dobytka, študovala som tento predmet, že všetky reprodukčné metódy, ktorých fungovanie bolo pri chove dobytka dokázané, si nakoniec nájdu cestu aj do humánnej medicíny. Preto si už dnes musíme položiť otázku, či chceme a či budeme ochotní prijať klonovanie ľudí v možno nie veľmi vzdialenej budúcnosti. Je ho nechcem prijať a ani toho nie som schopná. Ak by aj môj klon bol vytvorený na náhradné diely a v budúcnosti by mi mohol darovať životne dôležitý orgán, aj tak by som klonovanie nechcela. Nemyslím si, že toto je len zveličená hororová predstava. Nazdávam sa, že by to bolo možné v nie veľmi vzdialenej budúcnosti, ak by sme klonovanie povolili.

Preto nutne potrebujeme zakázať nielen klonovanie, ale aj klonované zvieratá a ich potomkov v celej EÚ. Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa nebojím. Môžeme to presadiť. Nemusíme napodobňovať všetko, čo robí USA, napriek nášmu transatlantickému vzťahu.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Pán komisár, spoznal som vás minulý rok, keď ste sa stali komisárom, ako niekoho, kto chráni zdravie európskych spotrebiteľov a európskych občanov. Linda McAvanová aj pani Sommerová, ktoré dnes vystúpili, ako aj náš kolega pán poslanec Capoulas Santos o tom hovorili. Vypočuli sme si argumenty. Vypočuli sme si argumenty o zdravotnej starostlivosti, že aj keď v USA uskutočnili výskum, chceli by sme objektívny európsky výskum, ktorý by nebol ovplyvnený americkými záujmovými skupinami, vyhlasujúcimi, že tieto výrobky neškodia zdraviu. Ale aj keby to bola pravda a neškodili by zdraviu, vedecký výskum môže pokračovať. No aj ja som sa dopočul, že vraj nie je dôvod na pokračovanie výskumu. Ako plnohodnotný člen Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa domnievam, že nič v rámci poľnohospodárskeho podnikania v Európe neodôvodňuje výskyt potravín z klonovaných zvierat v našich obchodoch.

Tiež už bolo povedané, že v tomto systéme sú diery, s čím úplne súhlasím. Spomínam si na nedávny prípad, keď som vás kontaktoval ohľadne ovocia a zeleniny pochádzajúcej z Maroka. To dokazuje, že musíme chrániť naše trhy aj pred dovozom. Linda McAvanová a ďalší upozornili na otázky súvisiace so životnými podmienkami zvierat a ja úplne súhlasím s tými, ktorí povedali, že vedu nemožno zastaviť. V určitej fáze však budeme musieť povedať dosť a držať klonovanie pod kontrolou, lebo ja ani moji asistenti by sa nechceli stretnúť s mojím klonom. Z etického hľadiska je to neobhájiteľné a vyzývame Komisiu, aby vyhlásila moratórium.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, rozprava, ktorú vedieme dnes večer, jasne dokazuje, aká citlivá je táto otázka. Diskutovali sme o nej prednedávnom, stále o nej diskutujeme dnes večer a znova budeme o nej diskutovať, keď predložíte vaše oznámenie v tejto veci, pán komisár. Domnievam sa však, že keďže sa zaoberáme takou citlivou otázkou, ako sú výrobky z klonovaných zvierat v potravinovom reťazci, musíme prijať nekompromisný prístup.

Počula som dosť o zdravotných rizikách. Len by som chcela zdôrazniť, že naše súčasné stanovisko sa zakladá na stanovisku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, v ktorom sa uvádza, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že výrobky z klonovaných zvierat alebo ich potomkov predstavujú v porovnaní s tradične odchovanými zvieratami nejaké nové alebo ďalšie zdravotné alebo environmentálne riziká.

Ak si nie sme istí dôsledkami, musíme postupovať opatrne. Kým naozaj nepoznáme všetky vedecké fakty, neprikláňajme sa na ani jednu stranu. Musíme byť opatrní a nestavať sa do obrannej pozície ani, čo by bolo ešte horšie, nestrkať hlavu do piesku, pokiaľ ide o takú komplexnú otázku – čo z našich diskusií jednoznačne vyplýva –, ktorá si zaslúži dôkladné preskúmanie, a to najmä vo vzťahu k pravidlám medzinárodného obchodu.

Pán komisár, v skutočnosti ste mali pravdu, keď ste povedali, že riziko je v Európe malé. Máme tradičné chovateľstvo hospodárskych zvierat, ktoré nám určite stačí. Čo sa však stane, keď poľnohospodári dovezú semeno, ktoré pochádza z USA a z klonovaných zvierat? Aj v tomto prípade potrebujeme všetky možné opatrenia, aby sme zabezpečili, že pravidlá Svetovej obchodnej organizácie budú splnené a nebudú žiadne príležitosti na vytvorenie podmienok nespravodlivej hospodárskej súťaže. Naši poľnohospodári čakajú na také odpovede a oni sú v konečnom dôsledku teraz v ťažkostiach.

Súhlasím s kolegami poslancami, ktorí hovoria, že spotrebitelia si určite neželajú konzumovať mäso z takýchto zvierat. Vôbec však nepochybujem a túžbe pána komisára Dalliho objasniť túto otázku a odpovedať na mnohé otázky, ktoré sú stále nezodpovedané. Už teraz verím všetkému, čo nám pán komisár Dalli povie, a čakám na jeho správu.

Spotrebitelia v EÚ musia vedieť, čo konzumujú, pričom musia mať možnosť zistiť si všetky podrobnosti o potravinách. Ak to však chceme zabezpečiť, budeme potrebovať dôslednú vedeckú analýzu, ktorá nám umožní konať na základe dobrej informovanosti, aby sme mohli nájsť vhodné riešenie otázky zavedenia potravín vyrobených z klonovaných zvierat a ich potomkov do potravinového reťazca.

Preto, než sa sama rozhodnem, počkám si najprv na oznámenie komisára Dalliho, ktoré má predložiť v novembri.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Znepokojili ma najnovšie správy, že výrobky z klonovaných zvierat zo Severnej Ameriky sa dostali do európskeho potravinového reťazca.

Európsky parlament už niekoľkokrát vyjadril svoj názor, že tieto potraviny by sa mali zakázať z mnohých dôvodov na základe etických a environmentálnych kritérií. Keď sa bude rokovať o nariadeniach o nových potravinách, stále budeme mať na túto vec neochvejný a jednotný názor.

Dôkazy predložené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a Európskou skupinou pre etiku naznačujú, že klonované zvieratá aj ich náhradné matky majú vážne zdravotné problémy.

Zároveň by vplyv zvýšenej konzumácie mäsa mohol mať z hľadiska ochrany životného prostredia zničujúci účinok a príliš veľa klonovaných zvierat by narušilo biodiverzitu, preto by sa zvieratá stali náchylnejšími na epidémie, čo by ohrozilo potravinovú bezpečnosť.

Už sme si vypočuli argumenty vzťahujúce sa na obchod a nariadenia Svetovej obchodnej organizácie. Vraj nemôžeme zakázať zavedenie týchto potravín do Európskej únie, inak by sme porušili povinnosti, ktoré nám ukladá WTO. Európska únia sa však rozhodla, že nebude uvádzať niektoré výrobky na trh, pokiaľ pochybuje o ich prínose pre spotrebiteľov alebo sa obáva, že spotrebitelia by boli zavádzaní. Pokiaľ ide o takýto zákaz, zvážime všetky právne možnosti.

Okrem toho, ak sa pozrieme na túto situáciu ako celok, mali by sme trvať na tom, aby organizácia WTO vo svojich nariadeniach zohľadnila podobné etické kritériá a kritériá ochrany životného prostredia.

Proti potravinám z klonovaných zvierat stoja vážne argumenty. Na druhej strane, nemáme jednoznačný dôkaz o ich prínose. Je čas, aby Komisia navrhla konkrétne riešenie tejto otázky, v ktorom zohľadní názor Parlamentu, zastupujúceho občanov Európy. Nemôžeme dovoliť, aby došlo k experimentom, ktoré by mohli ohroziť zdravie občanov alebo životné prostredie.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, rada by som vyjadrila vážne výhrady, ktoré mám k tejto otázke.

Na jednej strane, my – EÚ – bojujeme za väčšiu potravinovú transparentnosť pre spotrebiteľov, snažíme sa zaviesť systém sledovania presunu mäsa z hospodárstva až na tanier, v dôsledku čoho žiadame od chovateľov hospodárskych zvierat, aby dodržiavali veľmi prísne štandardy chovu a zabíjania hospodárskych zvierat a určité opatrenia na zaručenie pôvodu a kvality potravín, pokiaľ je to možné. Na druhej strane sme však v lete zistili, že britskí spotrebitelia nevedome konzumovali hovädzinu z klonovaných zvierat. Dokonca je možné, že u nás v Belgicku konzumovali mäso tretej generácie, ktoré vraj vôbec nie je mäsom z klonovaných zvierat. Je to v konečnom dôsledku to, čo myslíme pod „sledovateľnosťou“?

Dovoľte mi trocha humoru: čo sa mňa týka, nechcem mať na tanieri klonované hovädzie po burgundsky a geneticky modifikovanú mrkvu. A už vôbec nie, ak som sa sama nerozhodla, že to skonzumujem. V EÚ je to zrejme väčšinový názor, keďže všetky prieskumy Eurobarometer týkajúce sa otázky klonovaných zvierat v potravinovom reťazci znova potvrdili, že európski občania sa k tomu stavajú s jednoznačným odporom.

Toto je prvý argument, ktorý chcem použiť proti prítomnosti výrobkov z klonovaných zvierat v potravinovom reťazci: nemôžeme na jednej strane chcieť, aby boli spotrebitelia zodpovednejší a informovanejší o tom, čo konzumujú, a na druhej ignorovať ich želanie nekonzumovať mäso z klonovaných zvierat.

Môj druhý argument sa týka zdravia. Je pravda, že žiadna vedecká štúdia nepriniesla dôkaz o potenciálne negatívnom vplyve konzumácie mäsa z klonovaných zvierat, mäsa z ich potomkov či dokonca mlieka od klonovaných zvierat. Nič nebolo dokázané, ani dlhodobá bezpečnosť takejto konzumácie. Preto sa domnievam, že zásada predbežnej opatrnosti by sa stále mala uplatňovať.

Môj tretí a posledný argument je etickej povahy a vy ste ho spomenuli na začiatku svojho vystúpenia. EÚ chce stáť na čele, pokiaľ ide o ochranu zvierat. Dnes popoludní Parlament znova hlasoval za zakázanie pokusov na zvieratách s cieľom minimalizovať bolesť a utrpenie, ktoré to zvieratám prináša. Nemožno však poprieť, že klonovanie prináša zvieratám utrpenie. Stačí si spomenúť na ovcu Dolly a vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín z júla 2008, v ktorom sa uvádza, že zdravie a životné podmienky veľkej časti klonovaných zvierat boli nepriaznivo ovplyvnené, často vo veľkej miere a s následkom smrti.

Pani McAvanová sa zmienila aj o stanovisku Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách, ktoré spochybňuje ospravedlniteľnosť klonovania zvierat na výrobu potravín z etického hľadiska, najmä keďže ho nemožno ospravedlniť potrebou diverzifikácie potravín. Je to práve naopak: máme dôvod sa obávať, že podporovanie výroby potravín z klonovaných zvierat bude mať nepriamy vplyv na genetickú diverzitu z dôvodu nadmerného využívania obmedzeného množstva zvierat v chovných programoch. Pokiaľ ide o iné potravinárske odvetvia, došlo napríklad k tomu, že zmizli desiatky druhov paradajok. V roku 1900 bolo 7 000 druhov, dnes ich je len 150, z ktorých len 70 je dostupných v obchodoch a veľa z nich je navyše geneticky modifikovaných.

Takýto pokrok chceme? Túto otázku si musíme položiť.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Pán komisár, naozaj si nespomínam, že by v tomto Parlamente niekedy došlo k takej jednomyseľnosti, akú máme teraz. Prečo? Z jednoduchého dôvodu, že aj medzi občanmi Európskej únie vládne absolútna jednomyseľnosť, a to proti výrobkom z klonovaných zvierat. Vy, ako aj moji vážení priatelia ste hovorili o nebezpečenstve, pokiaľ ide o Svetovú obchodnú organizáciu. Je to argument, ktorý v tomto Parlamente počúvame stále, politický argument.

Komisia a jej právni poradcovia však nemajú zdôrazňovať tieto obavy, ale skúmať, ako môžeme dosiahnuť moratórium, ktoré žiada plénum, a to bez takýchto problémov. Naozaj sa musíme rozhodnúť, čo je dôležitejšie: Svetová obchodná organizácia alebo Lisabonská zmluva, ktorá presadzuje zásadu opatrnosti, pokiaľ ide o ustanovenie, ktorým sa zakáže obeh výrobku na európskom trhu, ak vedecké údaje o ňom nemôžu jednoznačne zaručiť jeho bezpečný predaj a my presne nevieme, čo sa vzťahuje na výrobky z klonovaných zvierat.

Preto potrebujeme toto moratórium, lebo, pán komisár, nemôžeme experimentovať so zdravím európskych občanov, s čím všetci v tomto Parlamente súhlasíme.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, osobne vôbec nie som presvedčený o potrebe, morálnosti, bezpečnosti ani sledovateľnosti klonovaných zvierat.

Pokiaľ ide o tú potrebu, už roky sa usilujeme podporovať radšej extenzívnu než intenzívnu výrobu, a je dosť spôsobov, ako zabezpečiť prirodzenú reprodukciu, a ďalšie spôsoby, ako zaručiť rast zvieracej populácie, ak to bude treba. Pokiaľ ide o morálnosť, ak sú klonované zvieratá z morálneho hľadiska prijateľné, je len otázka času, kedy budú z morálneho hľadiska prijateľné aj ľudské klony, ako povedala pani Sommerová. Aj bez klonovania je na svete dosť čudákov.

Pán Staes hovoril o bezpečnosti a ja s ním súhlasím. Ako môže niekto v tejto fáze s konečnou platnosťou vyhlásiť, že potomkovia klonovaných zvierat sú pre ľudskú konzumáciu bezpečnejší? Nemyslím si, že to niekto môže vyhlásiť. Napokon, pokiaľ ide o sledovateľnosť, jedným z našich veľkých úspechov v Európskej únii je, že môžeme sledovať pohyb potravín od ich vzniku, až kým nie sú na tanieri, ako povedala Anne Delvauxová. Čo teraz urobíme, zaručíme sa, že ich budeme vedieť vysledovať od vzniku klonu až domov k spotrebiteľovi? Nemyslím si, že to by sme to mali urobiť. Naším cieľom by malo byť zastaviť klonovanie, nie ho uľahčovať.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Dalli, prvý prípad, v ktorom sa mäso z klonovaných zvierat dostalo do obchodov, sa stal v Spojenom kráľovstve. Médiá to intenzívne rozoberali a na jednej strane to vedie k neistote medzi spotrebiteľmi a na druhej strane k neoprávneným obvineniam. Keďže britská Agentúra pre potravinové normy neposkytla žiadne vysvetlenie, celú vec okamžite zvalili na poľnohospodárov a ich vykazovacie návyky.

Pán Dalli, dôsledky oneskorení v legislatívnom postupe EÚ nemožno zvaľovať na poľnohospodárov. Doteraz potrebovali v Európe licenciu len výrobky z klonovaných zvierat, nie z ich potomkov. Európsky parlament svoje stanovisko jasne vyjadril v nariadení o nových potravinách. Zásadu predbežnej opatrnosti treba uplatňovať najmä v prípade potravín.

Bez ohľadu na etické úvahy nepotrebujeme mäso z klonovaných zvierat kvôli bezpečnosti dodávok potravín. Inštitúcie sa zjavne až priveľmi rozchádzajú v názoroch, pokiaľ ide o zaobchádzanie s potravinami z klonovaných zvierat. Preto musíme Komisiu naliehavo vyzvať, aby sme dosiahli dohodu kvôli spotrebiteľom a výrobcom a aby sme prijali primerané opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Dalli, vedecké údaje sú základom pre politické rozhodovanie. Ale podľa mňa by sme sa vyhýbali vlastnej politickej zodpovednosti, ak by vedecký záver, že niečo je možné, mal znamenať, že musíme danú vec uskutočniť. Náplňou mojej práce nie je robiť to, čo sa dá urobiť, ale to, čo je v záujme mojich voličov. Drvivá väčšina z nich nechce konzumovať mäso z klonovaných zvierat a to sa týka celej EÚ.

Nie je to len otázka toho, že to neuškodí ľudskému zdraviu. Slepačie vajcia z klietkového chovu nepredstavujú riziko pre ľudské zdravie, ale napriek tomu konala EÚ v tomto prípade rýchlo a účinne. Rovnaké konanie očakávam v prípade mäsa a mäsových výrobkov z klonovaných zvierat vrátane zvierat druhej generácie.

Proti mäsu z klonovaných zvierat jednoznačne stoja životné podmienky zvierat a obavy z neetickosti. Uvidíme, čo na to povedia vedci z oblasti zdravotníctva. Potrebujeme moratórium, ktoré sa bude vzťahovať aj na výrobky zo zvierat druhej generácie. Musíme povedať jednoznačné nie výrobkom z klonovaných zvierat.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, ak si udržíme najprísnejšie možné normy výroby potravín v Únii, budeme môcť zabezpečiť výbornú kvalitu výrobkov a naplniť očakávania spotrebiteľov. Výsledky vedeckého výskumu, ktoré máme dnes k dispozícii, ukazujú, že z hľadiska kvality sa mäso z klonovaných zvierat nijako nelíši od mäsa z tradične odchovaných zvierat. Napriek tomu je otázka samotného klonovania a používania takých technológií pri výrobe potravín veľmi vážnym problémom. Musíme sa uchýliť ku klonovaniu, aj keď máme k dispozícii moderné techniky výroby potravín? Je preto v záujme poľnohospodárov, výrobcov potravín a spotrebiteľov, aby boli tieto veci regulované, a to nielen preto, aby nepredstavovali hrozbu pre potravinovú bezpečnosť, zdravie konzumentov a konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva. Zohľadňovať by sa mali aj etické a morálne dilemy, ktoré vznikajú, keď sa pred občanmi zjednotenej Európy ocitnú potraviny z mäsa z klonovaných zvierat.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, poznamenal som si štyri dôvody, pre ktoré by sme mali byť proti mäsu z klonovaných zvierat, ale nie všetky z nich môžeme vyriešiť vedecky.

Prvým dôvodom je, že ľudia v Európskej únii nechcú konzumovať mäso z klonovaných zvierat. To isté platí pre výrobky z potomkov klonovaných zvierat. Po druhé, v otázke, či konzumácia mäsa z klonovaných zvierat predstavuje riziko pre ľudské zdravie, zatiaľ nedošlo k žiadnemu záveru. Po tretie, ukázalo sa, že klonovanie zvierat škodí ich zdraviu. Po štvrté, proti klonovaniu zvierat na výrobu potravín by sme mali byť aj z etických dôvodov.

Preto sa musíme rázne postaviť na odpor klonovaniu zvierat na výrobu potravín a používaniu mäsa z klonovaných zvierat. Čo najskôr musíme zaviesť nariadenia s cieľom kontrolovať mäso z klonovaných zvierat. Európania to od nás očakávajú. Mäso z klonovaných zvierat musí byť prinajmenšom jasne označené.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, neoprávnený, neidentifikovaný a nepovšimnutý vstup výrobkov z klonovaných zvierat do potravinového reťazca musí byť dôvodom na obavy. Je to mimoriadne znepokojujúce s ohľadom na to, že sme to zistili len niekoľko týždňov potom, ako Parlament znova hlasoval za zakázanie uvedenia týchto výrobkov na trh EÚ. Teraz sa nám zdá, že ide o správne a vhodné preventívne opatrenie.

EÚ by sa v tejto oblasti mala riadiť v prvom rade túžbou chrániť verejný záujem, udržiavať vysokú mieru ochrany ľudského zdravia a zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a bezpečnosť životného prostredia, a to tak, že bude podporovať dobré životné podmienky zvierat. Tieto hodnoty by mali byť nadradené všetkým ostatným. Ak sa predaj týchto výrobkov v budúcnosti povolí, bude sa musieť riadiť aj zásadami transparentnosti, informovanosti a spotrebiteľského výberu. Žiaľ, toto dnes neplatí napríklad ani v prípade potravín, ktoré obsahujú aj geneticky modifikované organizmy alebo zvieratá kŕmené takýmito organizmami.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Ráno sme viedli rozsiahlu debatu o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, na pokusy, ktoré môžu pomôcť pri objavovaní a liečení závažných ochorení, ktorými trpia ľudia. Väčšina, veľká väčšina kolegov odmietla utrpenie zvierat, ktoré by sa používali na takéto účely. Pri tom je jasné, že klonovanie spôsobuje vážne utrpenie zvierat. Viac ako 95 % pokusov o klonovanie zlyhá. Vyskytujú sa vážne vrodené choroby, fyziologické postihnutia a tieto zvieratá predčasne uhynú. Väčšina konzumentov je proti takémuto mäsu v potravinovom reťazci.

Tak ako povedala pani kolegyňa Sommer, je tu ešte jeden vážny problém. Rozvoj reprodukčného klonovania zvierat je otvorením dverí ku reprodukčnému klonovaniu človeka. Toto nedovoľuje nielen prirodzený zákon, ale ani Lisabonská zmluva. Pýtam sa, že by niektorí už teraz chceli zmeniť Lisabonskú zmluvu v tomto bode? Pán komisár, stanovisko Európskej komisie musí byť jednoznačné.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, neprekvapuje ma, že táto otázka pritiahla toľko pozornosti a že sa o nej toľko diskutuje, a všetkým vám ďakujem za vyjadrenie názoru. Rôznosť otázok, o ktorých ste hovorili, dokazuje, že týmto otázkam treba celkom porozumieť, aby sme mohli prijať informované a primerané rozhodnutia.

Ako som povedal vo svojom úvodnom vystúpení, Komisia zamýšľa neskôr v tomto roku prijať komplexnú správu, v ktorej sa budú uvádzať kľúčové otázky diskusie o klonovaní. Dúfam, že to vnesie viac svetla do tohto zložitého problému a že to bude užitočným základom pre inštitucionálne rozhovory a diskusie, ktoré budú nasledovať.

Zdôrazňujem, že súčasnú situáciu môžeme zlepšiť jedine prostredníctvom konsenzu medzi všetkými inštitúciami EÚ. Táto rozprava sa začala v januári 2008 a teším sa, že spoločne dosiahneme pokrok v tejto otázke a naším konečným cieľom bude dohodnúť sa na praktickom postupe, ktorý bude pre nás dobrým základom do budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne.(RO) V Európskom parlamente sme už hovorili o etických, zdravotných aj hospodárskych argumentoch proti konzumácii potravín z klonovaných zvierat, a tie ešte vždy platia. Je tu ešte jeden argument, ktorý je prinajmenšom rovnako dôležitý: európski občania nechcú mať na tanieri výrobky z klonovaných zvierat. Nechcú dávať svojim deťom potraviny, ktoré vznikli v laboratóriu pre genetické pokusy. Prieskum Eurobarometer, ktorý bol na túto tému uskutočnený v roku 2008, ukazuje, že väčšina Európanov je proti klonovaniu zvierat, a to najmä na účely výroby potravín. Podľa 84 % respondentov nemáme dostatočné skúsenosti na to, aby sme používali klonované zvieratá na výrobu potravín, a to pokiaľ ide o dlhodobý vplyv na zdravie a potravinovú bezpečnosť. Sedemdesiatpäť percent sa nazdáva, že klonovanie zvierat na konzumáciu je neprijateľné z etického hľadiska. Sú to vysoké čísla a vysielajú veľmi jasný signál. Ľudia nechcú konzumovať výrobky získané klonovaním, nedôverujú tomu a nesúhlasia s takýmito postupmi. Musíme doplniť a zlepšiť právne predpisy EÚ tak, aby už nikdy nevznikla možnosť vyvíjať nátlak na zásady alebo rozhodnutia, v ktoré veríme, alebo ich obchádzať.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne.(LT) Regulácia používania nových technológií pri výrobe potravín je vítaný krok vpred. Ak však podporujeme inovácie, nesmieme zabúdať na nebezpečenstvá, ktoré prinášajú. Jedným z nich je obchodovanie s klonovanými zvieratami, ich potomkami a výrobkami získanými z klonovaných zvierat. Táto otázka už spôsobila vážne problémy, ktoré sa vzťahujú na niekoľko rôznych aspektov. Patria medzi ne požiadavky na životné podmienky zvierat, ktoré sú zakotvené v Lisabonskej zmluve, právo spotrebiteľov na informácie o pôvode výrobkov, ktoré konzumujú, a etické otázky. V každej z týchto oblastí máme ešte vždy viac otázok než odpovedí. Než diskusie medzi inštitúciami Európskej únie o klonovaných zvieratách nadobudnú spád, musíme dôkladne preskúmať obchodovanie s týmito zvieratami, ich potomkami a výrobkami.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia