Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

16. Produkter från klonade djur i livsmedelskedjan (debatt)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om produkter från klonade djur i livsmedelskedjan.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, ledamot av kommissionen.(EN) Herr talman, ärade ledamöter! Det gläder mig att jag har fått denna möjlighet att säga var kommissionen står i den känsliga frågan om kloning av djur för livsmedelsproduktion.

För det första bör jag understryka att det inte finns någon anledning till oro vad beträffar livsmedelssäkerheten när det gäller produkter från klonade djur. Det finns dock några frågor om djurs välbefinnande som kräver ytterligare uppmärksamhet. Denna oro kommer dock sannolikt att minska med tiden, allt eftersom tekniken utvecklas och förbättras. Denna fråga har självklart en etisk dimension som, vilket jag bör tillägga, ligger utanför EU:s lagstiftningsbefogenheter. Andra saker som bör beaktas i den allmänna debatten om denna fråga är konsumenternas rättigheter att få kännedom om framställningsprocesserna och de konsekvenser som det kan innebära för handeln med att vidta åtgärder på detta område.

Den viktigaste frågan för kommissionen är att bedöma behovet, genomförbarheten och proportionaliteten av möjliga åtgärder för att reglera användningen av kloningstekniken samt klonade djur och produkter. Jag är naturligtvis fullt medveten om parlamentets ståndpunkt när det gäller tillämpningen av kloningsteknik för livsmedelsproduktion i EU. Ärade ledamöter vill ha ett förbud som utökas till klonade djurs avkomma.

Kommissionens ståndpunkt är att livsmedel från klonade djur inte bör släppas ut på marknaden utan föregående godkännande, eftersom de betraktas som nya livsmedel och nu faktiskt omfattas av förordningen om nya livsmedel. Det är värt att tillägga att det är högst osannolikt att de skulle användas direkt för livsmedelsändamål, med tanke på klonade djurs värde.

Situationen när det gäller klonade djurs avkomma är dock något annorlunda. Sådana djur kan inte särskiljas från de som är av ”vanlig” härkomst. Denna aspekt måste också beaktas i de eventuella åtgärder som kommissionen kan komma att föreslå.

För att återgå till kommissionens nuvarande ståndpunkt, medger kommissionen att förordningen om nya livsmedel inte utgör någon lämplig rättslig ram för samtliga aspekter av kloningsfrågan. Framställningen och saluföringen av andra produkter än livsmedel, till exempel ägg, sperma eller embryon, kan i synnerhet inte omfattas av förordningen av nya livsmedel, som endast handlar om godkännande av livsmedel före utsläppandet på marknaden.

Som ni säkert känner till, håller vi för närvarande på att sammanställa en rapport som kommer att omfatta samtliga aspekter av tillämpningen av kloning för livsmedelsproduktion. Denna rapport kommer att offentliggöras i november och kommer att bli ett bra underlag för framtida diskussioner inom institutionerna.

Jag ser fram emot fortsatta diskussioner med såväl parlamentet som rådet för att nå en lyckad överenskommelse.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, för PPE-gruppen.(ES) Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans redogörelse om kloning av djur för livsmedelsändamål.

Både parlamentet och kommissionen är ense om att förordningen om nya livsmedel faktiskt inte är den lämpliga rättsliga ramen för att hantera denna fråga. Vi är överens om detta, vilket förklarar varför frågan inte längre omfattas av förordningens tillämpningsområde.

Vi är alla också medvetna om att kött från klonade djur och från deras avkomma uppfyller samtliga krav på livsmedelssäkerhet, åtminstone enligt alla de vetenskapliga kommittéerna. Det är bara här som jag ser ett problem, nämligen att det är omöjligt att veta huruvida ett kött kommer från ett klonat djur eller från dess avkomma eller från ett djur som inte har klonats. Därför finns det ett behov – ett väsentligt behov – av märkning och spårbarhet så att konsumenterna kan hållas välinformerade.

Konsumenter vill och har rätt att veta om det kött som de äter kommer från ett klonat djur eller inte, oavsett om man känner till att det är hälsofarligt eller inte, för de kan vägra att äta köttet av de skäl som ni har redogjort för, till exempel djurs välbefinnande, eller av etiska skäl.

Med tanke på denna situation verkar det därför också bli förbjudet att konsumera och i synnerhet att producera klonade djur i EU. Vi kommer alltså att förbjuda våra producenter att använda en ny teknik, en teknik som främjar djuruppfödningen och som dessutom kan skapa vinster, eftersom anledningen till att djur klonas självklart är att de har mycket speciella egenskaper. Ett exempel på detta är tjurfäktningstjurarna i Spanien där man som bekant har klonat två tjurfäktningstjurar.

Och vi ska förbjuda detta! Ska vi frånta dem möjligheten att använda denna teknik? Om så är fallet kommer våra lantbrukare och boskapsuppfödare, att förlora konkurrenskraft. Detta skulle vara i sin ordning om vi i EU kunde förbjuda import av kött från klonade djur och deras avkomma från utomeuropeiska länder. Men ska vi förbjuda det? Vi kan inte göra detta. Världshandelsorganisationen kommer inte att acceptera vårt förbud. Därför kommer vi att hamna i en absurd situation där våra boskapsuppfödare inte kommer att kunna använda en ny teknik som kommer att göra dem mer konkurrenskraftiga. Vi kommer dock att äta detta kött i Europeiska unionen, oavsett om det har försetts med lämplig märkning eller inte.

Det är detta som oroar mig, och jag anser att vi måste finna en lösning. Varför ska vi förbjuda det? Varför ska vi hindra våra boskapsuppfödare från att använda denna teknik? Är det bara för att se till att detta livsmedel så sent som möjligt kommer in i EU från andra länder, eftersom vi inte kan förbjuda importen av det?

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, för S&D-gruppen.(PT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill också tacka för den information som ni har gett oss. All slags bioteknik väcker farhågor bland allmänheten som är mycket känslig för dessa frågor. Kloning av djur är inget undantag. Det är upp till oss, som politiska beslutsfattare, att främja en debatt som är så pass upplyst att vi kan göra en objektiv analys av frågan. Det är viktigt att notera att det är kloning av djur för livsmedelsproduktion som jag talar om. När det gäller livsmedelssäkerhet, omfattas detta av befintliga förordningar och prövningen av nya livsmedel har blivit föremål för en ingående diskussion i parlamentet.

Det som hände i Storbritannien i somras har uppmärksammat allmänheten på denna fråga och har avslöjat en tydlig brist på överensstämmelse mellan EU:s lagstiftning och tillämpningen av denna på nationell nivå. De vetenskapliga rapporterna från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) pekar på slutsatsen att det bara för nötkreatur och svin finns patologier som har samband med utvecklingen av kloner vilket ger upphov till frågor om djurs välbefinnande. Dessa ansågs vara så pass allvarliga att Europeiska gruppen för etik ansåg det otillbörligt att klona djur för livsmedelsproduktion.

När det gäller livsmedelsäkerhet drogs det i nämnda vetenskapliga rapporter slutsatsen att det inte fanns någon bevislig skillnad mellan komjölk och nöt- och griskött från friska kloner och deras avkomma å ena sidan och motsvarande produkter från vanliga djur å andra sidan. Det påpekades dock i rapporterna att det bara finns begränsade uppgifter till förfogande och att det har varit omöjligt att göra uttömmande studier under klonernas och deras avkommas hela livslängd. Detta medför en viss osäkerhet när det gäller de befintliga slutsatserna och innebär att det finns ett behov av att fortsätta diskussionen, utifrån vetenskapliga fakta, för att kunna ge svar på allmänhetens frågor utan att på ett oansvarigt sätt inlägga veto mot de möjligheter som vetenskapen innebär.

Jag välkomnar därför att kommissionsledamoten är här och ser fram emot den rapport som han kommer att lägga fram om den nödvändiga förordningen om kloningsteknik, liksom om de produkter som redan har erhållits.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, för ALDE-gruppen.(EN) Herr talman! Som andra har sagt och som till och med kommissionsledamoten sade i sitt anförande, anser jag det viktigt att produkter från klonade djurs avkomma inte medför någon som helst risk för människors hälsa. Jag betonar ordet klonade djurs ”avkomma”, snarare än den särskilda frågan om klonade djur i sig, eftersom dessa är två olika frågor.

Herr kommissionsledamot! Precis som jag gjorde i går med er vid vårt informella möte, vill jag ta upp den situation här i dag som Innes-släkten i Skottland hamnade i tidigare i somras. Innes-släkten är en gammal lantbrukarsläkt i Skottland. De är mycket energiska och företagsamma lantbrukare och har alltid strävat efter att använda den bästa genetiken i världen. De köpte en tjur som hade fötts upp i Förenta staterna och som visade sig ha en klonad förälder. De ställde då alla befogade frågor angående användningen av djuret och om det skulle kunna användas på gården. De trodde inte att det skulle vara några problem, eftersom djuret i sig inte var klonat utan var ett klonat djurs avkomma. De har nu 90 kvigor som har avlats från just denna särskilda tjur på gården, och dessa är värda någonstans kring 200 000 brittiska pund.

Det var först när de började fundera på att sälja mjölken från dessa djur, eftersom djuren började bli gamla nog att producera mjölk, som de upptäckte att det fanns ett problem. Den brittiska tolkningen av de nuvarande bestämmelserna är att inte bara produkten från det klonade djuret utan även produkten från avkomman inte är tillåtna produkter i den brittiska livsmedelskedjan. Denna tolkning infördes av den brittiska byrån för livsmedelsstandarder (Food Standards Agency). Detta har medfört att dessa djur är oanvändbara, förutom om man flyttar dem till en annan medlemsstat där det finns en annan tolkning beträffande dessa djur och där mjölken från dessa djur är tillåten i livsmedelskedjan, eller om man i rentav säljer tillbaka dem till USA.

Det är detta problem som vi har när det gäller den bristande överensstämmelsen bland medlemsstaterna. Jag anser att det ligger i såväl konsumenters som lantbrukares intresse att vi får visshet om detta. När det gäller parlamentets ståndpunkt anser jag att vi har fått för långt när vi säger att kött och mjölk från klonade djurs avkomma bör förbjudas i systemet. Jag tycker att det är fel och vi måste ha en förändring här. Enligt min mening måste vi acceptera att alla vetenskapliga fakta tyder på att det inte finns någon skillnad mellan dessa djur som är avkommor och andra djur. De bör således vara tillåtna i livsmedelskedjan.

Jag hoppas att vi någon gång de kommande månaderna kan nå en kompromiss och skapa säkerhet som inger lugn hos såväl konsumenter som lantbrukare om något som är en mycket känslig fråga.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, för Verts/ALE-gruppen.(NL) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Må vara att ni har gett oss en mycket utförlig och intressant förklaring, men det förvånar mig att ni faktiskt inte har sagt någonting om en sak som hände i somras och som i viss mån utgör bakgrunden till denna debatt. Jag talar om något som hände i Skottland i somras: ett antal tjur- och koembryon som har importerats från Förenta staterna, rapporter om att kött från minst en av tjurarna definitivt har kommit in i livsmedelskedjan och att en del av detta kött nu finns i min valkrets i Belgien. Ni har inte sagt något om detta, och jag vill gärna få en förklaring på det, för det är när allt kommer omkring en viktig händelse. Ni har själv sagt att problemet delvis ligger i att konsumenter har rätt att veta var deras livsmedel kommer ifrån. Nu är det så att vissa invånare i min valkrets inte har fått någon sådan information. De har ätit kött från tjurar som har fötts upp i Skottland av importerade embryon. Jag vill därför höra vad ni har att säga om detta.

Ni vet att hela debatten också har samband med det förlikningsförfarande beträffande förordningen om nya livsmedel som vi inledde i förrgår med Kartika Liotard som föredragande. Ni vet att vi är oense med rådet i denna fråga. Troligen vet ni också mycket väl att kommissionens ståndpunkt kommer att vara avgörande för utgången av hela det förlikningsförfarande som ska slutföras någon gång i november, kanske i början av december, men hur som helst någon gång detta år. Ni tillkännagav i en tidigare debatt i juli att ni skulle utarbeta en rapport ”by November 2010” för att citera er på engelska. Nu säger ni dock någon gång i november, vilket betyder allra sist i förlikningsförfarandet. Jag skulle hoppas att ni och er personal kommer att vara lite mer dynamiska när ni tar ställning i denna fråga, för som förhandlare kommer vi att behöva er ståndpunkt för att nå en överenskommelse med rådet.

Vidare har ni inte sagt någonting eller åtminstone inte så mycket om ståndpunktenn inom parlamentet, som är för ett moratorium. Det finns kommissionsledamöter, kolleger till er, som just nu utövar påtryckningar på våra kolleger för att de inte ska samtycka till moratoriet, eftersom detta skulle kunna orsaka ett enormt handelskrig, som kanske är större än det banankrig som vi har haft med andra länder på handelsområdet. Kan ni vara vänlig och kommentera detta?

Till de av mina kolleger som påstår att detta inte utgör något som helst hot för allmänhetens hälsa vill jag avslutningsvis säga att jag skulle vilja tro att så är fallet. Men låt mig dock än en gång lyfta fram Efsas rekommendation där det anges att de vetenskapliga beläggen för detta fortfarande är ganska klena på området, trots att det inte finns någon anledning till att betvivla detta. Jag medger att rekommendationen är från 2008. Vi borde få nya rekommendationer snart, men jag vill titta på dem innan jag vågar göra någon slutgiltig bedömning.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, för ECR-gruppen.(PL) Herr talman! Dagens diskussion visar att debatten om rättslig reglering av djurkloning kommer att bli svår. Jag tycker att det är som om vi hoppar i en simbassäng utan att först kolla att det är vatten i den, när det gäller de nya teknikerna för livsmedelsproduktion. Detta gäller genetiska modifieringar, odling av genetiskt modifierade växter och kloning. Vetenskapen har mer att säga på detta område. Vetenskapen ger enorma möjligheter, men vi har inte någon fullständig bild av de långtgående effekterna av att använda den nya tekniken, det vill säga vilka effekter detta kommer att ha på den biologiska mångfalden, balansen mellan olika arter samt människors och djurs hälsa. Det finns tecken på att kloning inte är bra för hälsan för djuren i fråga, att djuren inte är friska och att det ofta innebär lidande för deras del.

Vi måste därför vara försiktiga i dessa frågor. Vi vet fortfarande inte tillräckligt för att ta en sådan enorm risk. Jag är därför för ett fortsatt förbud mot kloning av djur för köttproduktion i Europeiska unionen.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, för GUE/NGL-gruppen.(NL) Herr talman! Redan i maj gjorde jag ett offentligt uttalande om att jag var rädd för att kött från klonade djur skulle komma in på EU:s marknad. Då bagatelliserade faktiskt kommissionen detta. För två och ett halvt år sedan, och återigen den 7 juli, gav detta parlament – som är här för att företräda EU:s medborgare – sitt stöd till mitt krav på ett förbud mot klonat kött med en överväldigande majoritet. I motsats till vad kommissionsledamoten har antytt, kommer det inte att vara lätt för medborgarna att känna igen klonat kött om de får det på sina tallrikar. Faktum kvarstår dock att klonat kött nu finns i livsmedelskedjan. Jag hörde inte kommissionsledamoten säga någonting om hur han tänker förhindra att detta återupprepas i framtiden. Det enda som han sade var att vi, återigen, måste vänta tills någon gång i november. Jag är fullständigt urless på all denna väntan.

Herr Dalli! Jag har även en fråga till er: Ni kommer säkert inte att finna er i att Karel De Gucht förkunnar bakom kulisserna att det förbud mot klonade djur i livsmedelskedjan som parlamentet kräver skulle leda till ett handelskrig med Förenta staterna, Brasilien och Argentina. Jag skulle hellre ha ett handelskrig än ett krig som innebär onödig blodspillan. Kloning är oetiskt och extremt grymt mot djuren. Kloning leder till dödfödslar i stor omfattning eller till att djur måste avlivas på grund av missbildningar. Medan kommissionen väntar kommer oklarheterna i lagstiftningen att leda till att även Europeiska unionen invaderas av denna metod. Kommissionen bör lägga fram lagstiftning omedelbart och redan i dag införa det moratorium för produkter från klonade djur och deras avkomma som parlamentet kräver.

Avslutningsvis uppmanar jag Karel De Gucht att sluta spela knähund åt Förenta staterna och dess bioteknikindustri. Ni har utsetts för att företräda Europeiska unionens och medborgarnas allmänna intresse och, som ledamot av kommissionen, behöver ni inte godta instruktioner från några som helst regeringar, institutioner, organ eller myndigheter. Jag säger bara vad som står i fördraget om Europeiska unionen. Har saker och ting verkligen försämrats så pass mycket att EU tillåter att vår politik sätts i gungning, till skada för våra medborgare, på grund av rädsla för återverkningar från Världshandelsorganisationen? I sådana fall skäms jag just nu över tillståndet i Europeiska unionen.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, för EFD-gruppen.(EN) Herr talman! Ni kommer att bli glad över att höra att jag bara tänker tala i en minut. Vi står inför en situation som i mångt och mycket liknar kontroversen om genetiskt modifierade grödor. De objektiva vetenskapliga säkerhetstesterna har alltid gett positiva resultat, men varje fall har inneburit ett subjektivt och känslomässigt bakslag som inga kvalitetstester kan styra.

Kommissionen tillåter nu att beslut om genetiskt modifierade grödor fattas av medlemsstaternas valda regeringar. Självklart är det där som alla beslut borde fattas. Denna utveckling har inte skett förrän efter ett mångårigt dödläge och undanflykter från olika EU-institutioners sida. Det är inte överraskande att det har uppstått förvirring i den nuvarande EU-lagstiftningen när det gäller den kommersiella användningen av klonade djurs avkomma, och det är verkligen inte det här parlamentets jobb att spä på denna oreda med ännu mer reglering på EU-nivå.

Det korrekta tillvägagångssättet i detta avseende är att tillåta medlemsstaterna, som har vitt skilda kulturer, att själva bestämma om dessa produkter ska få produceras kommersiellt eller inte. De länder som väljer att inte tillåta detta måste ha fullständig frihet över den metod som ska tillämpas för märkning av importerade produkter. EU ska inte blanda sig i detta. Tillämpningen av garantisystem i sådana länder kommer att skapa möjligheter för ländernas lantbrukare.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Herr talman! Jag välkomnar det uttalande som kommissionen har gjort i kväll i denna fråga. Liksom George Lyon har angett, har det uppstått flera problem i Storbritannien den senaste tiden som rör saluföringen av klonad avkomma. Bristen på ett samstämmigt budskap i riktlinjerna från kommissionen och de från den brittiska byrån för livsmedelsstandarder har skapat stor förvirring. Jag måste säga att detta inte är kommissionens fel, men det har gjort det besvärligt för producenterna och har absolut inverkat på förtroendet för livsmedels säkerhet.

Det är ohållbart och ologiskt att den brittiska byrån för livsmedelsstandarder betraktar produkter från klonade djurs avkomma som nya livsmedel i Storbritannien, när så inte är fallet i andra länder runt om i EU. Det gläder mig att få höra att diskussioner i frågan har förts mellan kommissionen och byrån för livsmedelsstandarder för att försöka bringa klarhet i frågan till förmån för såväl producenter som konsumenter.

Det måste klargöras vad som utgör ett nytt livsmedel när det gäller klonade djur och klonade djurs avkomma. Om det finns ett enhetligt förhållningssätt i denna fråga runt om i EU – och faktiskt även utanför EU när det gäller importer från tredjeländer – måste de motstridiga riktlinjer som hittills har getts i Storbritannien slopas. Liksom vi alla vet, är det nödvändigt med förtroende både när det gäller livsmedels ursprung och livsmedels säkerhet. Jag välkomnar kommissionens försök att upprätthålla förtroendet för livsmedels säkerhet.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE).(DE) Herr talman, herr Dalli! Under diskussionen om er förordning om nya livsmedel före sommaruppehållet, beslutade vi att inte ta med frågan om klonat kött i förordningen, utan att i stället uppmana kommissionen att anta ytterligare en förordning. Därför välkomnar jag att John Dalli lägger fram förslag i dag om den riktning som denna förordning bör gå i. Jag ser dagens diskussion som en utgångspunkt för den förordning som vi förväntar oss att kommissionen lägger fram i november. Därför är det mycket viktigt att vi för denna diskussion här i dag.

Vi är väl medvetna om att det är bråttom, och detta har redan nämnts vid ett flertal tillfällen. I USA till exempel håller man en klonad nötkreatursbesättning på minst 150 individer för avelsändamål. Sedan har vi det som inträffade i Storbritannien under sommaruppehållet. Ingen har ännu förklarat om detta bara var en dum semesterhistoria eller om det faktiskt ligger någon sanning i det. Jag vill dock påminna alla om anledningen till att vi efterlyste den särskilda förordningen.

Å ena sidan sade vi att det inte är helt klart om klonat kött verkligen är helt ofarligt eller inte. Stöd för detta är att man hittills bara har gjort jämförelser av de olika materialen, med andra ord jämförelser av kött från djur som inte är klonade och kött från klonade djur. Följaktligen har vi ännu inte några riktiga bevis, liksom även Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har sagt. Vi måste göra fler tester och invänta resultaten av dessa.

Vi har dock också tagit upp en andra aspekt av frågan, vilken inbegriper en etisk dimension och djurs välbefinnande. Det är fel att säga att vi inte har några rättigheter på detta område. Lissabonfördraget omfattar frågan om djurs välbefinnande och vi kan hänvisa till fördraget om överträdelser görs eller om djur kontinuerligt utsätts för risker. Självklart måste vi klargöra detta och få de rätta bevisen om vi ska förespråka ett förbud. Jag anser att detta är nödvändigt.

Om ni går in i en livsmedelsaffär och tittar på märkningen av nötkött kommer ni inte att kunna bevisa att det som anges på märkningen är korrekt. Detta innebär att det är möjligt att lägga till information om att köttet är klonat på märkningen. Vi har ett register över djur genom vilket vi kan spåra ett djurs ursprung utan att detta anges på märkningen. Vi kan spåra alla uppgifter ända tillbaka till djurets förfäder. Därför har vi lättillgängliga medel för att bevisa om ett kött kommer från ett klonat djur eller inte. Som ordspråket säger kan en människa försvinna men inte ett djur, för samtliga uppgifter om djuret finns registrerade.

Vi har medlen och vi bör utnyttja dem om vi beslutar att tillåta försäljning av klonat kött. Det är möjligt att bevisa om ett kött är klonat eller inte, men vi behöver fullständig spårbarhet och strikt märkning för konsumenternas skull. Dessutom får ni inte glömma frågan om djurs välbefinnande. Vi anser att det är mycket, mycket viktigt.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan (S&D).(EN) Herr talman! Jag undrar om kommissionsledamot Dalli skulle kunna förtydliga exakt vad han tänker presentera för oss i november. Han talar om en rapport, men det som vi har hört om här är ett riktigt kryphål i lagen där lantbrukare har försatts i en omöjlig situation eftersom det inte finns någon klarhet i vad den faktiska gällande lagstiftningen nu innebär. Vi vill ha mer än en diskussion och en rapport i november. Även om kommissionen lägger fram nya förslag kan det ta 18 månader innan vi har en ny lagstiftning.

Under tiden, innan det finns någon ny lagstiftning och klarhet, skulle jag på det bestämdaste vilja rekommendera att vi inför ett moratorium för livsmedelsprodukter från klonade djur. Jag vill upprepa vad Horst Schnellhardt nyss sade angående kommissionsledamotens påstående om att vi inte kan ta oss an etiska frågor i lagstiftningen. Det stämmer inte. Lissabonfördraget innehåller en bestämmelse om att djurs välbefinnande måste beaktas i all EU-politik. Jag undrar om kommissionsledamoten har läst rapporten från Europeiska gruppen för etik (EGE). För de kolleger som inte känner till denna grupp, är det den grupp som kommissionens ordförande José Manuel Barroso inrättade för att undersöka de etiska aspekterna av EU-politiken. I rapporten anges klart och tydligt att det finns en stor oro över djurs lidande i samband med kloning och livsmedel. Dessutom anges att ytterligare studier bör göras om djurs välbefinnande på lång sikt när det gäller klonade djur och deras avkomma.

Ett annat problem som kommissionen inte har nämnt är den biologiska mångfalden. Enligt rapporten skulle förekomsten av bestånd med djur som alla kommer från samma klonade släkte vålla enorma korsningsrelaterade problem och öka sårbarheten i livsmedelsförsörjningskedjan. I rapporten behandlas även problemet med att klonad mat leder till en ökad köttkonsumtion, vilket i sin tur medför allvarliga konsekvenser för miljön. Slutsatsen från denna etiska grupp – som är kommissionens egen etiska grupp – är att vi behöver mer offentlig debatt innan vi kan tillåta livsmedel från klonade djur på marknaden.

Vi behöver en sådan debatt. Ni måste stanna upp nu – och inte försätta lantbrukarna i denna omöjliga situation – samt förtydliga lagstiftningen. Vi kan inte vänta två eller tre år innan vi gör detta. Ni måste vidta snabba åtgärder i form av ett moratorium och sedan föra en riktig debatt om en riktig lagstiftning.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Herr talman, herr Dalli, mina damer och herrar! Jag blev mycket överraskad över vad ni sade, herr Dalli. Ni låtsades som om ingenting. I juli intog parlamentet en mycket tydlig ståndpunkt och uppmanade er att införa ett moratorium. Sedan dess har ingenting gjorts. Vi krävde att ett förslag till lagstiftning skulle utarbetas, men ingenting har hänt där heller. En fråga som jag ställde i maj, där vi frågade hur många klonade djur och hur många avkommor till klonade djur det fanns i systemet, har gjort det mycket tydligt att ni inte har någon som helst aning. I ert svar sade ni att ni inte vet, att ni inte kan säga något om detta och att ni inte har någon aning. Ni vet med andra ord inte vad som pågår, men ni uppträder som om vi skulle ha möjlighet att vänta till november när ni lägger fram er rapport. Detta räcker inte. Vi har uppmanat er att vidta åtgärder och så här långt har ni inte gjort någonting.

Det som Jo Leinen sade stämmer inte. Parlamentet har klart och tydligt förespråkat ett moratorium när det gäller den andra generationen. Vi kan inte bara förneka det nu. Vi måste göra det mycket tydligt att detta också är ett problem, för alla studier visar att denna teknik helt enkelt inte har testats tillräckligt. Inga långsiktiga utredningar görs. Mot bakgrund av vad som hittills har hänt, blir det uppenbart att det vid kloning av djur görs betydande överträdelser av lagstiftningen om djurs välbefinnande, inklusive EU-lagstiftningen. Det faktum att bara 15 procent av djuren överlever eller kan överleva är en uppenbar kränkning av EU:s direktiv om djurs välbefinnande. Försiktighetsprincipen gäller inom EU och vi måste ta den på allvar. Vi får inte experimentera med detta, så länge som det finns hälsorisker och tekniken inte är fullt utvecklad.

Allmänheten är tydligt emot kloning för livsmedelsproduktion. Varken befolkningen eller lantbrukarna i EU sitter och väntar på att klonat kött ska produceras. Tvärtom är allmänheten mycket kritisk till allt detta, och när allt kommer omkring får vi inte äventyra konsumenternas kritiska medvetenhet. Allmänheten förväntar sig mycket mer av oss. Vi förväntas hantera denna fråga med största omsorg och inte bara säga att det är en ny, innovativ teknik och att vi kommer att börja använda den. Vi måste vara högst kritiska till ny teknik, men jag misstänker att kommissionen inte är beredd att göra detta. Liksom är fallet inom andra områden, har kommissionen nu en orubblig tro på utvecklingen. Vi bör dock fråga oss själva om vi är på rätt spår och om vi handlar i konsumenternas och lantbrukarnas intressen. Jag anser inte att så är fallet. Därför bör ni på allvar överväga att införa ett moratorium samt lägga fram några förslag till lagstiftning, för det är detta som vi väntar på. Det som hände i Skottland belyste kommissionens bristande handlingsförmåga och visade hur lite kommissionen faktiskt kommer att göra i fall som detta. Inget gjordes överhuvudtaget.

För att återgå till de handelsrelaterade frågorna, har vi i Europeiska unionen mycket tydligt motsatt oss användningen av hormoner. Vi har vidhållit vår ställning och kan göra detsamma i andra frågor. Detta innebär inte att vi utsätter oss själva för risken att tvingas acceptera handelsrestriktioner.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Europaparlamentet diskuterade kloning av djur för att säkra en livsmedelskälla, så länge sedan som i september 2008. En resolution godkändes i omröstningen, där några ledamöter krävde ett fullständigt förbud mot kloning av djur för livsmedelsproduktion i EU liksom ett förbud mot import av klonade djur och produkter från klonade djur.

I den antagna resolutionstexten noterades de farhågor som finns bland många EU-specialister, i synnerhet när det gäller hälsoriskerna i samband med användningen av klonade djur i livsmedelsindustrin. Kloning vållar allvarliga problem som har samband med en hög förekomst av dålig hälsa och dödlighet hos de klonade djuren, i synnerhet i ett tidigt stadium.

De vetenskapliga och tekniska resultaten från Världsorganisationen för djurhälsa visar att bara 6 procent av de klonade embryona resulterar i friska, långlivade kloner. Detta beror främst på att en klon redan från början har originalets genetiska ålder. Om originalet är en sju år gammal ko, kommer klonen därför att vara en kalv som redan från början har sju år gamla gener. Kloning skadar även individens genom, vilket sedan gör att klonen blir mer mottaglig för sjukdomar och parasiter.

Problemen med kloning handlar inte bara om djurs hälsa och skäliga levnadsvillkor för djur, utan också om konsumenters förtroende för de livsmedel som kan komma från sådana källor. Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) anser att kött- och mjölkprodukter från klonade djur, som svin, får, nötkreatur och deras avkomma, är lika säkra som produkter från djur som har fötts upp på vanligt sätt. Trots detta anser jag att det vore oklokt att öppna dörren för sådana produkter enbart av kommersiella skäl och utsätta den europeiska allmänheten för en otillbörlig risk med de konsekvenser som det innebär att produkter av klonade djur och deras avkomma kommer in i livsmedelskedjan.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Herr talman! Det har utan tvekan bevisats att det medför ökade risker för människors hälsa att släppa in kött från klonade djur på marknaden, särskilt eftersom klonade djur och deras avkomma är mer mottagliga för en lång rad olika sjukdomar. Det nuvarande förbudet mot produkter från klonade djur måste därför utökas så att det även omfattar deras avkomma. Vi kan även ge etiska skäl till detta och ta med argument om djurs välbefinnande i spelet.

Dessutom är det viktigt för oss att så snart som möjligt säkerställa att konsumenter från komplett information om ursprunget när det gäller det kött som de köper. Konsumenter måste ha möjlighet att välja att inte köpa en viss produkt. Framför allt måste vi se till att människor inte luras till att köpa produkter av detta slag.

Liksom vi nyss hörde, har produkter från klonade djurs avkomma nu hittat in i den brittiska livsmedelskedjan. Det är dock möjligt att fallet i Storbritannien inte är någon engångsföreteelse. Tyvärr är det troligt att medborgarna i EU-länderna äter klonat kött utan att vara medvetna om det. Detta är inte acceptabelt.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE).(DE) Herr talman, herr Dalli! Jag är väldigt mycket för växtbaserad genteknik, men kloning är något helt annat. Dessa två saker kan inte jämföras. Kloning är grymt för djuren, liksom många av mina kolleger redan har sagt. Under den diskussion som vi hade före sommaruppehållet förklarade jag att bara en bråkdel av djurklonerna överlever. Många av dem som faktiskt överlever i början dör mycket tidigt i oerhört svåra plågor. De har deformerade extremiteter och organ. De har nedsatt immunsystem och är lättmottagliga för sjukdomar. Detta leder till smärta, lidande och en ångestfylld död. Kan vi bära ansvaret för detta? Om vi verkligen vill främja djurens välfärd, bör vi då stödja sådana här metoder? Nej, det bör vi inte. Därför beslutade vi i juli att vi inte ville ha klonat kött eller produkter från klonade djur. Detta är en samstämmig inställning.

Det är sant att vi vet att produkterna från klonade djur och deras avkomma antagligen inte är farliga för människors hälsa. Personligen tror jag att de är lämpliga för mänsklig konsumtion, men det råder ingen brist på kött som produceras på vanligt sätt. Så varför ska vi använda kloner? Det är fullständigt onödigt att behandla djur på ett grymt sätt. EU:s befolkning vill inte detta och vill inte ha dessa produkter. Vi behöver dem inte. Det finns inget argument för att introducera klonat kött i EU.

Detta är anledningen till att vi vill ha en tydlig förordning som särskilt gäller klonade djur och deras avkomma. Jag vill se ett förbud mot kloning och klonade produkter i EU, och jag anser att vi kan driva igenom detta. Självklart måste det även gälla importer. Jag vill vara säker på att jag inte blir pålurad klonat kött i smyg, eftersom detta inte framgår av märkningen, liksom just hände i Skotland. Jag tror inte att allt kött kan spåras tillbaka till dess ursprung. Detta är kanske möjligt när det gäller nötkött. Det är dock inte möjligt att säga om det finns ett klonat djur bland ett särskilt svins förfäder på grund av den mängd griskött som produceras.

Detta är en grundläggande, etisk fråga. Andra ledamöter har sagt att vi måste ta itu med de etiska frågorna eftersom vi bär ansvaret för dem. Detta är självklart en fråga om djurs välbefinnande, men det handlar även om något annat. Erfarenheten visar – och jag är boskapsuppfödare och har studerat detta ämne – att alla de reproduktionsmetoder som har visat sig fungera i boskapsavel allt eftersom kommer att börja tillämpas inom området för humanmedicin. Därför måste vi fråga oss själva i dag om vi vill och kan acceptera kloning av människor inom en eventuellt inte alltför avlägsen framtid. Jag vill inte och kan inte göra det. Även om en klon skapades av mig i ”reservdelssyfte” och om den kunde ge mig ett viktigt organ i framtiden, skulle jag fortfarande inte vilja det. Jag anser inte att detta är någon överdriven skräckhistoria. Jag tror att detta skulle kunna vara möjligt inom en inte alltför avlägsen framtid om vi skulle tillåta kloning.

Följaktligen behöver vi omedelbart ett förbud inte bara mot kloning utan även mot klonade djur och deras avkomma i hela EU. Jag är inte rädd för Världshandelsorganisationen (WTO). Vi kan driva igenom detta. Vi behöver inte apa efter USA i allt, trots våra transatlantiska förbindelser.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Herr kommissionsledamot! Sedan ni blev kommissionsledamot förra året har jag uppfattat er som en person som värnar om EU-konsumenters och EU-medborgares intressen. Både Linda McAvan och Renate Sommer, vilka talade före mig, liksom min kollega, Capoulas Santos, talade om detta. Argumenten har presenterats. Vi har hört hälsorelaterade argument om att vi, trots den forskning som har bedrivits i USA, vill ha en oberoende europeisk forskning som inte har påverkats av några amerikanska intressegrupper och som faktiskt visar att dessa produkter inte är hälsofarliga. Även om det är så och om de inte är hälsofarliga, kan man dock fortsätta med den vetenskapliga forskningen. Jag har dock också hört sägas att det inte finns någon anledning till att fortsätta med forskningen. Som fullvärdig medlem i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling anser jag inte att det finns något inom EU:s jordbrukssektor som gör det befogat att ha klonade livsmedelsprodukter på våra butikshyllor.

Vidare har det angetts att det finns kryphål i systemet. Jag håller fullständigt med om detta. Jag kommer ihåg att jag nyligen kontaktade er i en fråga som gällde frukt och grönsaker från Marocko. Detta visar att vi verkligen behöver skydda våra marknader även mot importer. Såväl Linda McAvan som andra har tagit upp saker som rör djurs välbefinnande, och jag håller fullständigt med mina föregående talare om att vetenskapen måste få fortsätta. Vi måste dock sätta stopp någon gång och begränsa förekomsten av kloning, för varken jag eller mina medhjälpare skulle vilja råka på min klon. Detta är etiskt ohållbart och vi uppmanar kommissionen att utfärda ett moratorium.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE).(FR) Herr talman! Den diskussion som vi har haft i kväll visar tydligt hur känslig denna fråga är. Vi diskuterade det nyligen, vi diskuterar det fortfarande i kväll och vi kommer att diskutera det än en gång när kommissionen lägger fram sitt meddelande om denna fråga. Jag anser dock att man bör vara mycket noggrann när man hanterar en sådan känslig fråga som produkter från klonade djur i livsmedelskedjan.

Jag har hört en hel del om hälsoriskerna. Jag vill bara påpeka att vår nuvarande position är baserad på Efsas ståndpunkt, nämligen att det för närvarande inte finns något som tyder på att produkter från klonade djur eller deras avkomma innebär någon ny eller extra hälso- eller miljörisk jämfört med produkter från djur som har avlats fram på vanligt sätt.

Därför måste vi ta det säkra före det osäkra. Vi får inte per automatik ta ställning för det ena eller det andra innan vi verkligen har alla vetenskapliga fakta till förfogande. Vi måste vara försiktiga så att vi inte intar en försvarsställning eller, ännu värre, en inrotad ställning i en fråga som är så komplex – vilket våra diskussioner så tydligt har visat – och som förtjänar att undersökas noggrant, i synnerhet när det gäller internationella handelsregler.

Herr kommisionsledamot! Ni hade faktiskt rätt när ni sade att risken i EU är begränsad. Vi har en konventionell boskapsuppfödningsindustri som verkligen är effektiv. Men vad händer när lantbrukare importerar sperma som kan komma från USA och från klonade djur? Även här måste vi ha allt tänkbart skydd för att se till att Världshandelsorganisationens regler följs och att det inte finns några möjligheter till orättvis konkurrens. Våra lantbrukare väntar på att få dessa svar och det är i slutändan de som befinner sig i en svår situation i dag.

Jag håller med mina kolleger när de säger att konsumenter definitivt inte vill äta kött från dessa djur. Jag tvivlar dock inte det minsta på kommissionsledamot Dallis vilja att sätta ljuset på denna fråga och att svara på de många frågor som fortfarande är obesvarade i dag. Jag har redan fullt förtroende för vad kommissionsledamot Dalli kan komma att säga till oss, och jag väntar på hans rapport.

EU:s konsumenter måste veta vad de äter, och spårbarhet är nödvändigt. Om vi ska säkerställa detta behöver vi dock en noggrann analys för att kunna vidta initierade åtgärder i syfte att finna en lämplig lösning på frågan om import av livsmedel från klonade djur och deras avkomma till vår livsmedelskedja.

Detta är anledningen till att jag kommer att vänta på kommissionsledamot Dallis meddelande, som är planerat till november, innan jag fattar mitt beslut.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D).(RO) Jag fick nyligen höra den förfärande nyheten att produkter som kommer från klonade djur från Nordamerika har tagit sig in i EU:s livsmedelskedja.

Europaparlamentet har vid mer än ett tillfälle uttryckt åsikten att dessa livsmedel av en mängd etiska och miljömässiga skäl bör förbjudas. Vi kommer även fortsättningsvis att anta en stark och enad hållning i denna fråga, nu när det pågår förhandlingar om reglerna för nya livsmedel.

Uppgifter från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik visar att allvarliga hälsoproblem drabbar både klonade djur och deras surrogatmödrar.

Samtidigt kan effekterna av den ökande köttkonsumtionen få förödande effekter för miljöskyddet, och ett stort antal klonade djur skulle påverka den biologiska mångfalden och öka djurens känslighet för epidemier, vilket skulle äventyra livsmedelssäkerheten.

Vi har redan hört argumenten om handeln och WTO:s regler. Vi får höra att vi inte kan förbjuda införandet av dessa livsmedel i EU utan att bryta mot de skyldigheter WTO har fastställt. Europeiska unionen har dock beslutat att stoppa införandet av vissa produkter på marknaden när det har förekommit tvivel om konsumentfördelar eller oro för att konsumenterna vilseleds. Vi kommer att överväga alla rättsliga alternativ som finns tillgängliga för att införa ett sådant förbud.

Med tanke på situationen som helhet bör vi dessutom insistera på att WTO:s regler också tar hänsyn till liknande etiska och miljömässiga faktorer.

Det finns starka argument mot livsmedel från klonade djur. Dessutom finns det inga klara bevis på deras fördelar. Det är dags att kommissionen lägger fram en konkret lösning på det här problemet som även tar hänsyn till den åsikt som parlamentet förespråkar, eftersom det är vi som företräder EU-medborgarna. Vi kan inte tillåta experiment som äventyrar medborgarnas hälsa eller miljön.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE).(FR) Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag vill uttrycka mina starka reservationer i den här frågan.

Å ena sidan förespråkar vi i EU större insyn i livsmedelskedjan för våra konsumenter och försöker att inrätta ett system för att spåra kött från gård till bord och på så sätt införa mycket stränga normer för uppfödarna när det gäller djurhållning och slakt samt vissa kontroller för att så långt det är möjligt garantera matens ursprung och kvalitet. Å andra sidan fick vi veta i somras att brittiska konsumenter helt ovetandes hade ätit klonat nötkött. I mitt land Belgien finns även en risk att medborgare har konsumerat kött från klonade djurs avkomma i tredje generation, som man säger inte alls är klonat. Är det verkligen detta vi menar när vi talar om spårbarhet?

Lite skämtsamt kan jag säga att jag inte vill ha klonad bœuf bourguignon och genmodifierade morötter på min tallrik! I synnerhet om jag inte har valt att äta det. Detta verkar vara den rådande uppfattningen i EU, eftersom det har blivit bekräftat i flera Eurobarometerundersökningar om kloning av djur i livsmedelssyfte att EU-medborgarna är mycket tydligt emot detta.

Mitt första argument mot förekomsten av produkter från klonade djur i livsmedelskedjan är följande: vi kan inte å ena sidan kräva att konsumenterna ska ges ett större ansvar och begära att de ska vara bättre informerade om vad de äter och å andra sidan nonchalera deras önskan om att inte behöva äta klonat kött.

Mitt andra argument är hälsorelaterat. Det är sant att man inte i någon vetenskaplig studie har kunnat bevisa några potentiellt negativa effekter av att äta klonat kött, kött från klonade djurs avkomma eller ens mjölk från ett klonat djur. Man har inte kunnat bevisa någonting, inte heller att den här typen av konsumtion är säker på lång sikt. Därför anser jag att försiktighetsprincipen fortfarande bör tillämpas.

Mitt tredje och slutgiltiga argument är av etisk karaktär, och ni lyfte själv fram detta i början av ert anförande. EU vill gå i bräschen för djurskyddet. I eftermiddags röstade parlamentet återigen för en skärpning av reglerna om djurförsök för att minimera den smärta och det lidande som åsamkas djuren. Det går dock inte förneka att kloning orsakar lidande för djuren. Fåret Dolly är ett exempel på detta, och i Efsas vetenskapliga yttrande från juli 2008 konstaterar myndigheten att en betydande andel av alla klonade djur visade sig ha drabbats på ett negativt sätt, ofta allvarligt och med dödlig utgång.

Linda McAvan nämnde också yttrandet från Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik, som betvivlade att kloning av djur i livsmedelssyfte var etiskt berättigat, i synnerhet med tanke på att det inte kan rättfärdigas med ett behov av livsmedelsmångfald. Det finns tvärtom anledning att befara att främjandet av livsmedel från klonade djur kommer att få direkta eller indirekta effekter på den genetiska mångfalden på grund av den överdrivna användningen av ett begränsat anta djur i avelsprogrammen. Detta är vad som har hänt i andra livsmedelssektorer, en mängd tomatsorter har exempelvis försvunnit. År 1900 fanns det 7 000 sorter och i dag finns det bara 150 kvar, varav 70 finns tillgängliga i handeln, och ett stort antal av dessa är genmodifierade.

Är det den typen av utveckling vi vill ha? Det är frågan vi måste ställa oss.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D).(EL) Herr kommissionsledamot! Jag kan verkligen inte dra mig till minnes att vi har varit så eniga i parlamentet under någon annan debatt. Varför är det så? Det är så av den mycket enkla anledningen att EU-medborgarna är totalt eniga i sin ståndpunkt mot klonade produkter. Ni och mina ärade kolleger har nämnt problemet med WTO. Det är ett argument som vi har hört flera gånger här i parlamentet, ett politiskt argument.

Vad kommissionen och dess juridiska rådgivare måste göra är dock inte att lyfta fram dessa farhågor, utan att undersöka hur vi kan få till stånd det moratorium som begärs i plenarsammanträdet utan att stöta på sådana problem. Vi måste faktiskt bestämma oss för vad som är viktigast: WTO eller Lissabonfördraget med sin försiktighetsprincip som innebär att en produkt inte ska få cirkulera på den europeiska marknaden om det inte finns tillräckligt tydliga vetenskapliga uppgifter som garanterar att produkten kan saluföras på ett säkert sätt. Här vet vi inte exakt vad som gäller för klonade produkter.

Därför behöver vi detta moratorium, eftersom alla vi i parlamentet är överens om att vi inte kan experimentera med EU-medborgarnas hälsa.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Herr talman! Jag är personligen inte alls övertygad om att klonade djur är nödvändiga, moraliskt försvarbara, säkra eller spårbara.

När det gäller nödvändigheten har vi under många år förespråkat en extensiv produktion i stället för en intensiv, och det finns tillräckligt många sätt att säkra den naturliga reproduktionen, och andra sätt att se till att djurbeståndet ökar om så behövs. När det gäller den moraliska aspekten vill jag säga som Renate Sommer, att om det är moraliskt försvarbart att klona djur så är det bara en tidsfråga innan det är moraliskt försvarbart att klona människor. Vi har tillräckligt många galningar i världen i dag utan att klona ännu fler!

Bart Staes nämnde säkerheten, och jag håller med honom. Hur kan vi i det här skedet slutgiltigt fastställa att det är säkert för människor att äta avkomma från klonade djur? Jag tror inte att det är möjligt. Slutligen vill jag säga när det gäller spårbarheten att en av de viktigaste saker vi har åstadkommit i EU är, som Anne Delvaux sade, att vi kan spåra livsmedel från gård till bord. Vad ska vi göra nu – garantera att vi kan spåra köttet från klon till bord? Jag anser att vi inte bör göra det. Vårt mål bör vara att få ett slut på kloningen, inte underlätta den.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Herr talman, herr Dalli! Första gången klonat kött nådde livsmedelsbutikerna var i Storbritannien. Detta fick stor uppmärksamhet i medierna och har dels lett till osäkerhet bland konsumenterna, dels till grundlösa anklagelser. Eftersom den brittiska livsmedelsmyndigheten inte kunde ge någon förklaring lades skulden omedelbart på lantbrukarnas rapporteringsvanor.

Lantbrukarna får inte hållas ansvariga för resultaten av att EU:s lagstiftningsförfarande drar ut på tiden. Hittills har endast produkter från klonade djur krävt tillstånd i EU, och inte produkter från klonade djurs avkomma. Europaparlamentet uttryckte sin tydliga åsikt i förordningen om nya livsmedel. Det är särskilt viktigt att försiktighetsprincipen tillämpas när det gäller livsmedel.

Oavsett de etiska aspekterna så behöver vi inte kött från klonade djur för att trygga livsmedelsförsörjningen. Det råder uppenbarligen stora åsiktsskillnader mellan de olika institutionerna när det gäller hanteringen av klonade livsmedel. Därför måste vi uppmana kommissionen att omedelbart få till stånd en överkommelse för konsumenternas och producenternas skull, och att vidta lämpliga åtgärder.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Herr talman, herr Dalli! Vetenskapliga uppgifter utgör grunden för det politiska beslutsfattandet. Jag anser emellertid att vi skulle åsidosätta vårt politiska ansvar om vi tolkade ett vetenskapligt utlåtande om att någonting är möjligt som att vi måste göra det. Min uppgift är inte att göra det som är tekniskt möjligt, utan att företräda mina väljares intressen. En överväldigande majoritet av dem, och detta gäller hela EU, vill inte ha klonat kött på sina tallrikar.

Det handlar inte bara om att undvika att äventyra människors hälsa. Ägg från burhöns utgör ingen risk för människors hälsa, men trots detta agerade EU snabbt och effektivt i det fallet. Jag förväntar mig samma typ av åtgärder när det gäller kött och köttprodukter från klonade djur, inbegripet från andra generationens djur.

Det finns starka etiska och djurskyddsrelaterade argument mot klonat kött. Vi kommer att få höra vad forskarna på hälsoområdet säger i framtiden. Vi behöver ett moratorium som även omfattar produkter från andra generationens djur. Vi måste tydligt säga nej till produkter från klonat kött.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Herr talman! Om EU upprätthåller högsta möjliga standard för livsmedelsproduktion innebär det att vi kan garantera produkter av hög kvalitet och uppfylla konsumenternas förväntningar. Resultaten av den vetenskapliga forskning som för närvarande finns tillgänglig visar att köttet från klonade djur inte på något sätt skiljer sig från köttet från konventionellt uppfödda djur när det gäller kvalitet. Trots detta utgör frågan om själva kloningen och användningen av sådana tekniker mycket allvarliga problem. Behöver vi verkligen använda oss av kloning med de moderna tekniker vi har i dag för att framställa livsmedel? Därför ligger det i lantbrukarnas, livsmedelsproducenternas och konsumenternas intresse att dessa frågor regleras, inte bara för att de inte ska äventyra livsmedelsäkerheten, konsumenthälsan och det europeiska jordbrukets konkurrenskraft. De etiska och moraliska dilemman som uppstår när medborgarna i ett enat EU får kött från klonade djur på sina tallrikar bör också tas i beaktande.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Herr talman! Jag har skrivit ner fyra argument mot klonat kött, men vi kan inte lösa dem alla med vetenskapliga medel.

För det första vill EU:s medborgare inte äta kött från klonade djur. Detta gäller även produkter från avkomman till klonade djur. För det andra har man ännu inte kommit fram till någon slutsats om huruvida det utgör en risk för människors hälsa att äta klonat kött. För det tredje har det visat sig att kloning av djur har haft skadliga effekter på djurens hälsa. För det fjärde bör kloning av djur i livsmedelssyfte fördömas av etiska skäl.

Därför måste vi tydligt motsätta oss kloning av djur i livsmedelssyfte och användningen av klonat kött. Vi måste nu införa regler för att kontrollera klonat kött så snabbt som möjligt. Det är vad EU:s medborgare förväntar sig av oss. Som en allra minsta åtgärd måste det klonade köttet märkas tydligt.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Herr talman, herr kommissionsledamot! Att icke godkända och oidentifierade produkter från klonade djur obemärkt har tagit sig in i livsmedelskedjan måste betraktas som oroväckande. Det är särskilt oroande med tanke på att denna information nådde oss bara några veckor efter det att parlamentet återigen hade röstat för ett förbud mot dessa produkter på EU:s marknader. I nuläget verkar detta vara en korrekt och lämplig försiktighetsåtgärd.

EU:s åtgärder på detta område bör framför allt styras av en strävan efter att värna allmänhetens intressen, att upprätthålla ett högt folkhälsoskydd och att trygga livsmedelssäkerheten och miljöskyddet genom att främja djurskyddet. Dessa värderingar bör prioriteras framför andra värderingar. Om saluföringen av dessa produkter ska godkännas i framtiden måste vi respektera principerna om insyn, information och konsumenternas valfrihet. Detta är tyvärr inte fallet i dag med t.ex. livsmedel som delvis är sammansatta av genetiskt modifierade organismer eller djur som har utfodrats med dessa organismer.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Vi hade en lång debatt i morse om skydd av djur som används för vetenskapliga syften, för experiment som kan bidra till att finna botemedel mot allvarliga sjukdomar som drabbar människor. En stor majoritet av ledamöterna fördömde att djur som används för dessa syften ska behöva lida. Det är samtidigt uppenbart att kloning orsakar stort lidande för djuren. Mer än 95 procent av alla kloningsexperiment misslyckas. Allvarliga sjukdomar och fysiologiska skador uppstår, och dessa djur dör tidigt. De flesta konsumenter är emot sådant kött i livsmedelskedjan.

Som min kollega Renate Sommer sade är detta ett allvarligare problem. Reproduktion av djur genom kloning öppnar dörren till reproduktion av människor genom kloning. Detta tillåts varken av naturens lagar eller av Lissabonfördraget. Jag undrar om någon i nuläget vill ändra Lissabonfördraget i detta avseende. Herr kommissionsledamot! Europeiska kommissionens ståndpunkt måste vara tydlig.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, ledamot av kommissionen.(EN) Herr talman! Jag är inte överraskad över att denna fråga har väckt sådan uppmärksamhet och debatt, och jag tackar er alla för era åsikter. De olika aspekter som har tagits upp visar att vi behöver en grundlig förståelse av dessa frågor så att vi kan fatta informerade och proportionerliga beslut.

Som jag sade i mitt inledningsanförande planerar kommissionen att senare i år anta en omfattande rapport där man kartlägger de viktigaste frågorna i kloningsdebatten. Jag hoppas att detta kommer att bringa klarhet i denna komplicerade fråga och komma till användning som underlag för de kommande debatterna och diskussionerna inom institutionerna.

Jag vill understryka att alla EU-institutioner måste vara eniga för att vi ska kunna förbättra den rådande situationen. Denna debatt har pågått sedan januari 2008, och jag ser fram emot gemensamma framsteg i den här frågan, med det slutgiltiga målet att komma överens om hur vi rent praktiskt ska gå vidare på ett sätt som vi kommer att ha nytta av under de kommande åren.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Skriftliga förklaringar (artikel 149 i arbetsordningen)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), skriftlig.(RO) Vi har i Europaparlamentet redan nämnt de etiska, medicinska och ekonomiska argumenten mot livsmedel från klonade djur, och dessa skäl är lika goda som alltid. Det finns också ett annat argument som är minst lika viktigt, nämligen att EU-medborgarna inte vill ha klonade produkter på sina tallrikar. De motsätter sig tanken på att ge sina barn mat som kommer från ett laboratorium för genetiska experiment. En Eurobarometerundersökning som genomfördes 2008 visar att de flesta EU-medborgare är emot kloning av djur, särskilt kloning i livsmedelssyfte. Enligt 84 procent av de svarande har vi inte tillräcklig erfarenhet av de långsiktiga effekterna på hälsan och livsmedelssäkerheten för att använda klonade djur i livsmedelsproduktionen. Enligt 75 procent är kloning av djur för konsumtion oacceptabelt av etiska skäl. Detta är höga procenttal som talar sitt tydliga språk. Folk vill inte äta produkter som framställts genom kloning, de litar inte på produkterna och de tycker inte om metoderna. Vi måste komplettera och förbättra EU-lagstiftningen så att det aldrig mer finns någon möjlighet att tänja på eller kringgå principer eller beslut som vi tror på.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), skriftlig.(LT) Reglerna för användningen av nya tekniker inom livsmedelproduktionen är ett välkommet steg i rätt riktning. Men samtidigt som vi uppmuntrar innovation får vi inte glömma bort farorna. En av dessa faror är saluföringen av klonade djur, deras avkomma och produkter från klonade djur. Hittills har denna fråga orsakat betydande problem med koppling till flera olika aspekter. Bland dessa problem finns de djurskyddskrav som är förankrade i Lissabonfördraget, konsumenternas rätt att informeras om ursprunget till de varor de konsumerar samt etiska problem. Hittills har vi fler frågor än svar på alla dessa områden. Därför måste vi noggrant övervaka saluföringen av dessa djur, deras avkomma och produkter innan diskussionen inom EU:s institutioner tar fart.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy