Показалец 
Пълен протокол на разискванията
PDF 2999k
Сряда, 8 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ
1. Откриване на заседанието
 2. Състав на комисиите: виж протокола
 3. Заключения от специалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси (Екофин), проведено на 7 септември (разискване)
 4. Защита на животните, използвани за научни цели (разискване)
 5. Текущи преговори по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) (разискване)
 6. Време за гласуване
  6.1. Защита на животните, използвани за научни цели (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (гласуване)
  6.2. Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (A7-0235/2010, Csaba Őry) (гласуване)
  6.3. Правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (B7-0494/2010) (гласуване)
 7. Обяснение на вот
 8. Поправки на вот и намерения за гласуване
 9. Съобщение на председателството
 10. Одобряване на протокола от предишното заседание
 11. Износ на оръжия (разискване)
 12. Проектозакон относно израелските неправителствени организации (разискване)
 13. Положението на река Йордан, особено по отношение на областта по долното течение на реката (разискване)
 14. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15. Свободно движение на работници – временни ограничения за румънски и български граждани на пазара на труда в Европейския съюз (разискване)
 16. Продукти от клонирани животни в хранителната верига (разискване)
 17. Европейският сектор на картофеното нишесте след 2012 г. (разискване)
 18. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността):вж. протокола
 19. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20. Закриване на заседанието


  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията

2. Състав на комисиите: виж протокола

3. Заключения от специалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси (Екофин), проведено на 7 септември (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка са изявленията на Съвета и на Комисията относно заключенията на извънредното заседание на Съвета Екофин от 7 септември.

 
  
MPphoto
 

  Дидие Рейндерс, действащ председател на Съвета.(FR) Г-жо председател, заседанието на Съвета Екофин, току-що завършило в Брюксел, ни позволява да вървим напред по два въпроса — чрез приемането на европейския семестър в рамките на бюджетната консолидация и на новата процедура за бюджетен мониторинг, а също и чрез одобрение на споразумението, постигнато по време на тристранните разговори между Комисията, Европейския парламент и Съвета, разбира се, по всички текстове за финансовия надзор.

Заедно с това започнахме две разисквания, които ще продължат в края на месеца на неофициалното заседание на Съвета Екофин, с които се надяваме да постигнем напредък през следващите шест месеца по отношение, първо, на фондовете за преобразуване на проблемни банки или банковия данък, и второ, на данъка върху финансовите операции.

Искам да кажа няколко думи и по двата въпроса. Европейският семестър е първата стъпка, която ни позволява от януари следващата година да въведем в Комисията нова бюджетна процедура. Ще призовем държавите-членки да предоставят през пролетта определени бюджетни данни, параметрите, използвани за подготовка на бюджетите им, за общите насоки – без подробна проверка на всяка отделна функция, – преди да продължим изпълнението на процедурата. Надяваме се, между другото, да можем да добавим нови разпоредби, тук имам предвид разпоредби, отнасящи се до санкциите. Във всеки случай председателството ще подкрепи процеса, чрез който по инициатива на Комисията ще се налагат тези санкции и, ако е възможно, с конкретна роля, която се предоставя на члена на Комисията, отговарящ за икономическите и паричните въпроси.

По отношение на надзора искам още веднъж да благодаря на докладчиците и на всички членове на Парламента, които взеха участие в този опит за постигане на консенсус по различни текстове, също и на Комисията, на Мишел Барние и неговия екип, както и на предишните председателства – имам предвид испанското и шведското председателство. Сега разполагаме с текстове, които от 1 януари следващата година ще ни позволят да създадем нови структури за наблюдение и надзор и Съвет за системен риск. Този процес ще ни даде възможност да вървим напред при справедливи условия, с нова структура на финансовата система и нейния надзор.

Искам още да изтъкна, че макар този процес действително да беше продължителен, ние все още не сме стигнали докрай. По-скоро това е началото на ново устройство на Европа и твърде вероятно – начало на продължителни разисквания, в резултат от които ще бъдат приети различни текстове, които членът на Комисията Барние ще има възможност да представи през следващите седмици. В това отношение ще се опитаме да се придържаме към стриктен график.

Засегнах два проблема, които станаха обект на официални решения, взети от Екофин. Освен това, както казах, се състояха разисквания и по други два въпроса. Първият е за фондовете за преобразуване на проблемни банки или банковия данък, и вторият – за данъка върху финансовите операции. Разискванията по тях трябва да се водят поотделно.

Считам, че когато става въпрос за банковия данък и фондовете за преобразуване на проблемни банки, разискването, което се състоя по време на заседанието на Екофин, породи редица насоки, които ще позволят на Комисията да представи по-подробни и по-конкретни предложения. Убеден съм, че с проактивен подход, какъвто приложихме към финансовия надзор, ще можем през следващите месеци да приключим разискването със създаване на механизми, гарантиращ в Европа реална координация. Някои държави вече въведоха данък за банковия сектор, но за нас е важно да вървим координирано напред. Признавам, че все още има проблеми, които трябва да бъдат решени. Всъщност ние ще ги обсъдим на равнище финансови министри по време на неофициалното заседание на Съвета в края на този месец.

Що се отнася до данъка върху финансовите операции, то тук разискването е доста по-оживено. Все още ни предстои да постигнем консенсус, но това е нормално. Това беше едно задълбочено начално разискване, по време на което бяха поставени конкретни въпроси относно възможността за прилагане на такъв данък, но също и относно възможността за прилагането му в ЕС, както и за това той да бъде обсъден с останалите други наши партньори. Ще разгледаме отново въпроса в края на настоящия месец при подготовката за срещата на Г-20, защото за повечето участници очевидно е важно той да бъде обсъден не само с нашите партньори от другата страна на Атлантика, но и с бързо развиващите се държави.

Накрая искам просто да кажа, че са необходими още немалко настойчиви усилия по проблема, а след това ще трябва да се направи избор. Ако някой ден бъде въведен данък от този вид, как ще се използват постъпленията? Някои ще ги насочат към националните бюджети, други ще финансират мерки, необходими за борба с изменението на климата, докато трети – и например в Белгия ние вече го направихме – ще ги използват за финансиране на развитието.

Г-жо председател, това е, което трябваше да докладвам на заседанието на Съвета, което току-що се състоя в Брюксел.

 
  
MPphoto
 

  Мишел Барние, член на Комисията.(FR) Г-жо председател, уважаеми членове на Парламента, и аз на свой ред, след г-н Рейндерс, искам да кажа няколко думи относно подхода на заседанието на Съвета Екофин. Ще говоря и от името на моите колеги, членовете на Комисията Оли Рен и Алгирдас Шемета, които участваха в работата на Съвета заедно с мен.

Четири момента бяха характерни за заседанието, както изтъкна белгийският министър. Тъй като Парламентът изигра важна роля, моля позволете да започна с главната тема, която считам за структурна и на която посветих голяма част от своята енергия, след като ни гласувахте своето доверие през февруари. Имам предвид надзора.

Това е така, защото надзорът е крайъгълен камък, рамката, в която тухла по тухла, седмица след седмица, продукт след продукт, пазар след пазар или участник след участник ние ще съумеем да извлечем поука от кризата и да въведем разумно регулиране и ефективен надзор, така че в края на пътуването — а ние все още не сме го достигнали— нито един участник, нито един продукт, нито един пазар или територия няма да избяга от разумното регулиране и ефективния надзор.

Разрешете ми да изкажа искрена благодарност – уверен съм, че за няколко седмици Парламентът от своя страна ще успее да одобри резултата от тристранните разговори – на вашите докладчици: г-н García-Margallo y Marfil, г-н Skinner, г-н Sánchez Presedo, г-жа Goulard, г-н Giegold, г-н Tremosa i Balcells, г-н Balz и председателя на комисията г-жа Bowles, които водиха тристранните разговори с голяма решителност. Искам също да кажа, че лично действащият белгийски председател, г-н Рейндерс, изигра изключителна проактивна роля, осланяйки се не само на работата на своя екип, но и на работата, която испанското и шведското председателство бяха свършили преди него.

Искам също да изтъкна, госпожи и господа, че основополагащата причина за предложението на Комисията относно надзора беше изключително интелигентната работа, извършена от Жак дьо Ларозиер, за извличане на първата основна поука от кризата. В резултат на 1 януари ще имаме някои нови европейски органи. Комисията ще работи упорито, както диктуват нейните задължения, за да подготви стартиране работата на тези три органа и на Европейския съвет за системен риск. Споменах европейски радарни екрани и контролни кули. Те очевидно са необходими, защото знаем, че половината от банките в половината от държавите от Европа, които вие представлявате, са базирани в други страни. Следователно обикновено имаме взаимоотношения с финансови институции, които по природа са транснационални и носят системни измерения и рискове.

Искам да използвам възможността да благодаря на председателството и да изкажа най-искрените си благодарности на Парламента и вашите докладчици за важния им принос за превръщането на този „съвсем начален етап“, както се изрази г-н Рейндерс, в успех. Сега идва ред на градивната работа.

Ще се убедите, че ще развиваме тази рамка седмица след седмица. Още през следващата ще придвижа напред регламента относно дериватите и регламента относно късите продажби, а след това, малко по-късно, и този относно агенциите за кредитен рейтинг.

Във връзка с идеите относно финансовите средства и данъчното облагане имаме още две теми за разискване, които също засягат финансовия сектор. Едната е в по-напреднала фаза от другата и тук съм съгласен с действащия белгийски председател, че не трябва да смесваме двете теми, тъй като са различни, макар и двете да се отнасят до финансирането от финансовия сектор.

Първата е идеята за фондовете за преобразуване на проблемни банки. Това е разискване, което вече е започнало в Съвета. Трябва да кажа на уважаемите членове на Парламента, че разискванията в Съвета са много полезни, както сам се убедих вчера, защото разискванията около масата спомагат да започнем да виждаме нещата по-ясно. Аз започнах разискването по време на испанското председателство в Мадрид в неофициално заседание на Съвета, когато представих идеята за набор от инструменти за предотвратяване на кризи в банковия и финансовия сектор с две прости идеи. Първата е, че превенцията винаги е по-евтина от лечението – това е валидно както за околната среда, така и за финансовите кризи – а втората проста идея е, че данъкоплатците не трябва повече да бъдат поставяни на предната линия, защото за банките трябва да плащат банките.

Въз основа на тези идеи ние представихме съдържанието на набора от инструменти, който включва и фондовете за преобразуване. В това отношение искам също да изтъкна много важната работа, която г-жа Ferreira извърши от ваше име. През октомври ще публикувам съобщение, основаващо се на вижданията на Парламента и г-жа Ferreira, както и на отзивите от Съвета на министрите. Защо през октомври? Защото тогава ще имаме напредък и по важния Базелски процес със задълженията за капитализация на собствените средства в качествено и количествено отношение.

Всички вие знаете, че когато говорим за финансови средства от банките или за превенция в банките, трябва да бъдат сглобени всички части от картината и трябва да обърнем внимание на това, което наричам „оразмеряване“ на мерките, за да сме сигурни, че те са ефективни и че никой не ще се измъкне от тях. Това няма да бъде нещо обичайно, но същевременно не трябва да наказваме икономиката, без да отчитаме кумулативния ефект от всички тези мерки.

Ето защо през октомври ще публикувам съобщение за предотвратяване на бъдещи кризи, за отговорността на банките и за фондовете за преобразуване, идеите относно които се развиват, след като Германия просто ги осъществи. Швеция вече направи същото. Ще опитаме да изградим координирана система с общ център, която да избегне лошата координация или дори конкуренция и двойното облагане на банковите институции.

Както каза г-н Рейндерс, току-що започна едно разискване. Разискването за облагане на финансовите операции на глобално равнище ще бъде доста по-трудно. В Г-20 то започна. Не всички са въодушевени. Мнозина от нас считат, че идеята е правилна и че по един умерен, но ефективен начин финансовите операции би трябвало да допринасят за финансиране на важни световни предизвикателства, за да стане светът по-справедлив и следователно по-стабилно и сигурно място. Светът, в който живеем, ще бъде по-сигурен, само ако е по-справедлив, което не важи за днешния ден.

Ние добре си даваме сметка за всички тези предизвикателства – околната среда, изменението на климата и прехраната, както и кризите, които освен всичко най-силно засягат най-бедните страни. Мнозина от нас считат, че това е справедлива идея, но сме доста далеч от постигането на консенсус в Съвета на министрите, да не кажа нещо повече. Трябва да продължим да работим в тази насока. Моят колега, членът на Комисията Алгирдас Шемета, е подготвил за начало информационна бележка и на базата на работата, извършена от Съвета на министрите, ние ще изготвим ново съобщение в частност за данъчното облагане на финансовия сектор. Това съобщение е планирано за октомври.

Няма да повтарям казаното от г-н Рейндерс за програмата за стабилност и конвергенция, за положените от Комисията усилия и за свършеното от работната група. Ще спомена само идеята, която намирам полезна, за европейски семестър, който ще постави бюджетния анализ на всяка от нашите страни в по-широк контекст, като запази нейния суверенитет, и ще ни даде моментна представа – още един европейски радарен екран – за насоките на общата икономическа политика на страните. Съветът освен това ще работи на базата на документите и докладите на Комисията по въпроса.

На обяда г-н Рейндерс повдигна два дискусионни въпроса, които ще представя накратко. Един от тях, който засяга мен и всички нас тук, е дейността на Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС). Тук бихме искали да видим реформа на управлението и по-голяма прозрачност. Споделих също така пред председателството, че на неофициалното заседание на Съвета през септември съм готов да представя доклад относно трансатлантическото регулиране, който е от интерес и за Парламента.

Не сме единствените в Г-20, дори и сред американците и европейците, но за нас е извънредно важно да гарантираме, че има синхрон между мерките, предприемани от Конгреса на САЩ по инициатива на президента Обама, и мерките, предприемани от Европа във връзка с надзора и регулациите.

Понастоящем подготвям един вид таблица за оценка, която съпоставя това, което се прави в САЩ в момента, и това, което ние правим в Европа, за да постигнем подобен синхрон. Въпросът е да постигнем същите цели без непременно да използваме същите методи или мерки. Считам, че тази таблица ще бъде eдин полезен за министрите и за членовете на Парламента инструмент.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE.(NL) Г-жо председател, от името на Европейската народна партия, искам да кажа, че сме много удовлетворени от постигнатото споразумение относно системата за европейски банков надзор. Това е много важен момент. Редица държави-членки се съпротивляваха, но нашите докладчици бяха непоколебими и благодарение на убедителността на един член на Комисията и твърдата линия на белгийското председателство успяхме да постигнем този резултат. Друг положителен резултат е въвеждането на европейския семестър. Това са важни стъпки към засилване управление на икономиката в Европа.

В Съвета Екофин вие обсъждахте и различни форми на банкови данъци, защото банките също трябва да допринесат за справяне с последствията от кризата. Правилно сте опитали да постигнете това на равнище Г-20, но с незначителен успех. По тази причина групата РРЕ приема заключението, че ако не успеем да го постигнем на международно равнище, тогава ние в Европа не просто можем, а трябва да станем инициатори за въвеждането на банков данък. Обаче трябва да го направим координирано, защото отделни държави-членки вече въвеждат подобни данъци, а това създава заплаха за вътрешния ни пазар.

Ето защо, г-н член на Комисията Барние, искам силно да Ви насърча да използвате правото си на инициатива за координирано въвеждане на банков данък в Европа, като той ще се въведе съгласно едни и същи критерии във всички страни. По този въпрос, както и по въпроса за европейския надзор, Парламентът ще Ви подкрепи.

А относно данъка върху финансовите операции, това е чудесен случай, по който ще трябва здравата да се потрудите, за да влезе в дневния ред на Г-20. Но това, за което искам да Ви предупредя, е, че Европа не бива да върви сама. Знам, че колегата ми, г-н Schulz, желае да наложи подобен данък върху операциите в Европа, но недостатъците му превишават предимствата му, защото имаме работа с глобална система. Подобен данък ще доведе дотам, че операциите ще заобикалят Европа. Трябва следователно да насочим усилията си за въвеждане на успешен европейски банков данък и да продължим да действаме в контекста на Г-20.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, от името на групата S&D.(DE) Г-жо председател, г-н Рейндерс, г-н член на Комисията, поздравления за надзора. Парламентът работи упорито по въпроса, а и Вие също изпълнихте своята част, поради което и резултатите са така добри.

Трябва винаги да търсим нови задачи и, за съжаление, трябва да подчертая, че добрите резултати все още са далеч. Нека кажа само, че относно регламента за лицата, управляващи хедж фондове, все още сме далеч от успеха. Тук аз бих призовал двете страни — Съвета и Комисията — да се захванат здраво за работа. В края на краищата без вашите усилия от регламентите няма да има голяма полза. Имаме нужда от равни права за всички. Управителите извън Европейския съюз трябва винаги да са поставени в същите условия, както и техните европейски колеги. Иначе поставяме Европа в неизгодна позиция.

Целта ни не е да пратим целия отрасъл в затвора. Но, ако не постигнем съществени подобрения, с което да се попречи на черните овце да ограбват добре работещите предприятия, няма да имаме добър регламент. Искам да отправя следното предупреждение – не бива да си въобразявате, че ще постигнете лека победа, просто като настройвате едни членове на Парламента срещу други. Ако не успеете да въведете ефективен регламент, цяла Европа ще знае кой беше този, който застана на колене пред лобистите и това знание ще придаде на днешните разисквания съвсем различен характер.

Няколко думи за данъка върху финансовите операции. Моето виждане е диаметрално противоположно на това на групата на Европейската народна партия (Християндемократи). Европа очаква отговори. Отговорите ще трябва да дадете Вие. Не се връщайте от срещата на върха на Г-20, за да ни кажете: „За съжаление нищо не постигнахме, така че повече нищо не можем да направим“. Всъщност трябва да действаме в Европа, поради което следва да планираме и осъществим някои решителни мерки заедно с хората в Европа. По време на преговорите на срещата на върха на Г-20 помнете едно нещо. Нуждаем се от вашия отговор, в противен случай ще има ответна реакция на Европа.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, от името на групата ALDE.(FR) Г-жо председател, искам да благодаря на Комисията и белгийското председателство за съдействието за въвеждане на европейски финансов надзор.

Знам, сега си благодарим един на друг, но въпреки това искам да подчертая, че имахме късмет, че миналия декември Парламентът обърна внимание на факта, че докато държави-членки претендират, че искат да разрешат кризата с европейски решения, те са се възползвали от всевъзможни предпазни мрежи и защитни клаузи, за да са сигурни, че европейските органи категорично няма да могат да действат без междуправителствени споразумения. Считам, че тогава всички работихме добре заедно, но нека раздаваме похвали там, където са заслужени.

Като докладчик относно Съвета за системен риск искам особено да подчертая един изключително положителен момент. Г-н Барние често споменава радари и контролни кули, но всеки самолет си има и пилот и този пилот е председателят на Европейската централна банка, когото Парламентът силно желае да остане на поста си.

Но желая да изразя чувство на известно неудовлетворение по отношение на прекия надзор върху общоевропейските организации и преди всичко да Ви приканя във връзка с тях да продължите битката. В отрасловите текстове ние трябва да продължим – както четирите основни групи в Парламента се задължиха да правят – да предоставяме на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейски банков орган (ЕБО) правомощия спрямо тези институции, спрямо рейтинговите агенции. Теоретично, това вече се случва и ние очакваме Комисията да продължи своята работа и да я разпростре и върху клиринговите къщи и евентуално трансграничните групи. Предизвикателството в тази област беше просто: или имаме вътрешен пазар, подлежащ на регулиране и надзор от страна на ЕС, или се задоволяваме с хлабава координация, което би означавало увъртания — или пазарене (chipotage), както го наричаме при белгийското председателство — между страните.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-жо председател, първо, това наистина е важен момент за Европа, защото изглежда, че постигнахме споразумение относно надзора. Постигнахме доста, работейки заедно по въпроса. Искам да изразя своята благодарност към белгийското председателство, Комисията, г-н Барние и моите колеги от отделните групи. Наистина направихме огромна крачка напред, разобличавайки всички онези, които твърдяха, че Европа не може да постигне нищо повече. Напротив, ние трябва да въведем в действие строги регламенти за вътрешния пазар. Сега сме на правилния път.

Второ, Съветът Екофин вече взе някои важни решения във връзка с мониторинга на бюджетите на държавите-членки. Искам да благодаря на Комисията за напредъка. Вие представихте редица предложения. Сега очакваме още предложения относно макроикономическата координация. Предвид кризата това е крайно необходимо.

Но искам да обсъдим данъка върху финансовите операции. Това, което чухме досега от Комисията, е какофония от противоречиви сигнали. От една страна, г-н Барние и г-н Барозу за щастие подкрепят идеята за данък върху финансовите операции. В същото време г-н Шемета отхвърля предложението. Аз ви призовавам да решите този проблем по един колегиален начин. Вие трябва да говорите с един глас. Не е добре г-н Шемета да ни представя доклад, съдържащ резултати, които отдавна са отхвърлени от академичните кръгове.

Например, съществена информация можеше да се намери в проучването, поръчано от Европейския парламент на института „Брюгел“ (Bruegel Institute). То опровергава основните аргументи, приведени от г-н Шемета. Учудвам се, защо той не е тук. Той многократно е бил критикуван в Парламента по темата. Днес е денят, в който той трябва да се изправи лице в лице с разискването. Питам се също дали сега той ще трябва да остава след часовете – в края на краищата това е, което беше решено: неговата работа трябва да бъде преосмислена. Дали това ще стане като предложение от Комисията, инициатива, която те възнамеряват да представят, или просто ще е друг документ от проучване? Този наистина не е достатъчно добър. Не е добре и да се отлага повече решението на Съвета, докато Франция поеме председателството на Г-20. Това е неприемливо.

Впрочем централните страни, които отхвърлиха това предложение — Обединеното кралство, Швеция и Испания — също трябва да отговорят на някои въпроси. Вече е известно, че Обединеното кралство и Швеция няма да го подкрепят. Но Испания е член на еврогрупата. Страната се управлява от социалдемократи. Може би те трябва да опитат да установят повече съгласуваност между добрите позиции, които са приети в Парламента, и позициите, отстоявани в Съвета от испанското правителство.

Накрая, всичко, което мога да кажа, е, че аз бих желал по-голяма яснота от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) тук, в таза зала относно тяхната позиция. Вие току-що направихте крайно критични бележки относно данъка върху финансовите операции, макар голяма част от Вашата група да го подкрепя. Аз не съм убеден, че Вие фактически говорите от името на мнозинството от Вашата група. Ние се нуждаем от единни действия в създалата се ситуация, иначе нашите граждани ще станат цинични, ако приложим мерки за снижаване на разходите, от една страна, но нямаме приходи от облагане на дохода от капитал в Европа, от друга.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, от името на групата ECR.(EN) Г-жо председател, искам да започна с поздравление към белгийското председателство за преговорните му умения и към члена на Комисията Барние и неговия екип за откриването на решение по въпроса за надзора. Но искам да обърна вниманието към нерешените проблеми при финансовите операции на вчерашния Екофин.

Изглежда, че прекарвам доста от времето си в Парламента, приканвайки хората да правят изследвания, да изготвят оценки на въздействието и да провеждат проучвания. Съветът на Екофин се събра и направи точно това тази седмица. Вместо да се съсредоточи върху чисто политическите аспекти и спешно да вземе решения, заседанието на Съвета и докладът на члена на Комисията Шемета бяха базирани на факти и цифри. Добър пример за по-добри принципи на регулиране на практика. Когато обаче независима оценка твърди, че държава-членка е събирала едва малко повече от 70% от прихода, генериран от данъка върху финансовите операции (ДФО), би било нелепо да се твърди, че подобен данък трябва да се приложи на равнище ЕС, ако това въобще се случи.

Данъкът върху финансовите операции не означава лесни пари, както тиражните медии биха искали да вярваме. Не банките и финансовите посредници ще плащат данъка върху операциите. Това ще бъдат пенсионерите, разчитащи на пазарна възвращаемост, и компаниите от реалната икономика, заплащащи за всяка хедж операция. Време е да се признаят ограниченията на един твърде опростен ДФО и ако истинската ни цел е да е променим поведението на банките, без да разрушим нашите икономики, трябва да потърсим по-комплексно решение за облагане на финансовите дейности или да прибегнем към банков данък, както предлага Международният валутен фонд (МВФ).

Вместо да минираме процеса, като налагаме неприложими и нежелани данъци в целия ЕС, на които се противопоставят редица държави-членки, а не само моята, ние трябва да гледаме на това като на възможност за укрепване на слабите публични финанси на нашите държави-членки, да им позволим да използват парите по свое усмотрение и да попълнят резервите на хазната, изпразнени от спасяването на банки и управлението на кризата.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL.(PT) Екофин взе решение да се въведе европейски семестър, за да се осигури съгласуваност между европейската икономическа политика и националните бюджетни политики. Въпросът ми е следният: замислиха ли се въобще за демокрацията? Изцяло подкрепям координацията. Приемам целите по отношение на дефицита и бих искал да видя да се поставят подобни цели и относно създаването на работни места. Приемам корекции в националните бюджети, но бих предпочел санкциите да не бяха глупави и да не задълбочаваха проблема — следователно не съм изцяло против.

Това, което за мен е напълно неприемливо, е Брюксел да решава как държавите-членки ще изпълняват своите задължения, защото това означава експроприация на основните прерогативи на националните парламенти. Екофин получава нещо повече от правото на предварително одобрение, той ще установява насоките, които ще ръководят всеки национален бюджет. Чух г-н Рейндерс да казва: „Добре, но ние няма да навлизаме в подробности“. Благодаря за великодушието, но главният проблем е, че насоките ще важат за 27 правителства. От тези 27 правителства Германия винаги ще казва на Гърция какво трябва да прави, но никога обратното.

Госпожи и господа, членовете на националните парламенти не са празнина, която трябва да бъде запълнена. Членовете на националните парламенти не могат просто да бъдат лишени от свободата на избор относно техните бюджети, което е ключов политически избор.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, искам да започна с комплимент към Вас. Очевидно е, че Вие имате воля. Въпросът обаче е, позволено ли Ви е да имате воля? Относно процеса, който следвате с огромна решителност, настоятелно бих Ви призовал да изясните на гражданите смисъла, като обясните причината за този неуспех въпреки цялата проявена добра воля и защо постигнахме ограничен успех по отношение на четирите крайъгълни камъка с главно значение по проблема.

Очевидно е, че ние имаме нужда от яснота защо надзорът върху финансовите пазари в САЩ е по-строг и взискателен в редица основни области, отколкото това, което ние сега се опитваме да създадем. Нуждаем се също от ясни отговори относно това как възнамерявате да се справите с проблема с поведението на банките и каква степен на успех можем да очакваме там. Нуждаем се също от пояснения относно капитала. Какви са намеренията на Комисията? Тук има редица подробности, но как възнамерявате да гарантирате, че катастрофата няма да се повтори?

Като представител на малка държава-членка искам също да поставя един въпрос: Какво можем да направим, за да ограничим проблема с банките, които са твърде големи, за да фалират? В Австрия имаме ситуация с една банка – „Hypo Group Alpe Adria“, при което, ако бъде изискано предсрочно погасяване на кредитите, за австрийската държава дълговото бреме ще стане толкова високо, че ние ще се озовем в категорията на Гърция. Ще отправи ли Комисията предупреждение за това? Какво прави тя? Как възнамерява да предотврати превръщането на Австрия във втора Гърция за Европейския съюз?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE).(FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, преди всичко естествено искам да се присъединя към поздравленията за добрите резултати, постигнати в областта на надзора.

Както ни припомни г-жа Goulard, усилията на Парламента не са били напразни и през декември се случи нещо ново и уникално – беше обнародвано съобщение на четиримата координатори на основните групи, в което се казва, че Европа трябва да играе по-голяма роля в надзора. Благодарение на Вашия динамизъм, г-н Рейндерс, беше намерено едно добро решение. Комисията явно е работила здраво и аз приветствам програмата за финансовите услуги, която членът на Комисията Барние обяви пред нас.

Щастие е, че това стана, че беше постигнато това споразумение, защото финансовата благонадеждност на ЕС, неговата благонадеждност в очите на нашите съграждани, които от началото на кризата ни питат: „Какво прави ЕС? Какви конкретни резултати постигнахте?“, в крайна сметка е заложена на карта. Ние можем да им кажем, че мислим и работим по проблема, че провеждаме тристранни разговори и заседания, но това, което те искат, са резултати.

Благонадеждността на ЕС в очите на неговите международни партньори, особено САЩ, също е заложена на карта. Напоследък съм в контакт с представители на финансовия сектор на САЩ. В крайна сметка това, което ги безпокои относно ЕС, е впечатлението за правна неяснота: ние променяме регламенти, въвеждаме клаузи за преразглеждане и клаузи за прекратяване на действието. Ние не създаваме нищо трайно. Считам, че законодателството трябва да бъде окончателно, макар и подлежащо на изменения. Преди всичко не трябва да създаваме впечатление, че ще изменяме текстовете през следващите две или три години.

Г-жо председател, г-н Рейндерс, искам да помоля нещо от свое име. Днес следобед ще се състоят много важни тристранни разговори между члена на Комисията Барние и моите колеги за регулиране на хедж фондовете. Важното е бързо да намерим решение. Напълно съзнавам ангажимента от страна на белгийското председателство и Вашия личен ангажимент. Трябва да постигнем споразумение през следващите няколко седмици, така че следващия път, когато докладвате за работата на Екофин, да сте в състояние да кажете: „Беше постигнато споразумение за регулиране на хедж фондовете“. Ние очакваме това и знам, че и Вие очаквате същото. Сега трябва да направим последната крачка към намирането на правилното решение.

 
  
MPphoto
 

  Anni Podimata (S&D).(EL) Г-жо председател, членове на Комисията, вчерашното решение на Съвета Екофин и споразумението за нова ефективна система на финансов надзор, разбира се, са важни стъпки в посока към новото икономическо управление, което очакваме. Но днес ние се сблъскваме с голямо предизвикателство. Никой не може и не трябва да спира налагането на по-строга бюджетна дисциплина и по-строг надзор.

Предизвикателството е в изграждането на нов икономически модел, който отговаря на исканията на европейските граждани за пълна заетост и справедлив растеж. Следователно трябва да намерим баланс между бюджетната дисциплина и осигуряването на необходимите ресурси за устойчив растеж и пълна заетост чрез публични и частни инвестиции.

Също така трябва да се занимаем с макроикономическите баланси и конкурентните различия между държавите-членки, които неминуемо ще доведат до икономическо и социално неравенство. Преди всичко обаче имаме нужда от модел за по-справедливо разпределение на разходите за възстановяване, от фискална справедливост, като облагането на финансовите операции би могло да изиграе ролята на катализатор.

Европа може и трябва да играе водеща роля в тази насока. Тя направи това в борбата с изменението на климата чрез поемане на едностранни ангажименти. Тя може и трябва да поведе усилията за насърчаване на подобни регулации на международно равнище.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(EN) Г-жо председател, искам да благодаря на и да подкрепя Комисията и Съвета за работата им за осигуряване на адекватно осигуряване на средства от финансовия сектор.

Налице са обаче няколко проблема. Ние подкрепяме въвеждането на някакъв вид координирано равнище на стабилност и на финансиране, но що се отнася до данъка върху финансовите операции, ние говорим за напълно различен и доста по-сложен проблем.

Този данък като минимум би трябвало да бъде глобален, за да се предотврати неплащането му. Освен това данък върху всички операции може не само да се окаже технически неприложим, но и рискува да направи пазарите по-неустойчиви и по-слабо ликвидни.

Имам няколко въпроса относно данъците. Ако целта е да се генерират пари за глобални каузи, в чия каса ще отиват приходите и кой ще носи отговорността за разпределението на парите? За един данък с конкретна цел как въобще можем да знаем кога достатъчното е достатъчно? Накрая, ключовият въпрос е кой ще събира данъка – държавите-членки или ЕС? Ако ще е ЕС, чужд за своите граждани, как ние да се предпазим от постоянното нарастване на данъците? В реалния свят изглежда достатъчното никога не е достатъчно, когато става въпрос за нуждите на политиците от допълнителни средства.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR).(NL) Г-жо председател, позволете ми да приветствам г-н Рейндерс с добре дошъл. Надявам се, че нещата ще тръгнат в правилната посока. Що се отнася до налагането на банковия данък, аз по принцип не виждам никакъв проблем това да се направи. Просто се чудя как би трябвало това да се осъществи на практика. Тази идея ми напомня за автобус, на който всеки иска да се качи, но всеки иска автобусът да се движи в различна посока. По отношение на данъка върху финансовите операции мисля, че той е добър пример за лоша идея. Това по същество е вид европейски данък на Тобин. Макар че ние не го наричаме вече така, тъй като днес и самият г-н Tobin е против такъв данък. Той плаши и прогонва капитала, като Швеция е много добър пример в това отношение. Той повдига и въпроса относно това какво ще правим с постъпленията от този данък? Ще ги използваме ли, за да попълваме собствените си ресурси в Европейския съюз? Този въпрос неминуемо предизвиква разногласия, така че моят съвет към Вас, г-н Рейндерс, е: може би зад Вашия план стоят много добри намерения, но моля Ви – откажете се от него. Засега замразете тази идея или още по-добре – оставете я да отмре. Несъмнено ние не можем да действаме самостоятелно. Сега искам да обърна внимание на това, което каза г-н Schulz, въпреки че той вероятно не ме слуша в момента. Вчера той каза, че би желал да накара Европейската комисия да вземе инициативата в свои ръце по отношение на данъка върху финансовите операции. Той иска да изкара хората на улицата. Моят съвет е – не следвайте този път. Ние ще поемем инициативата на европейските граждани срещу този данък, защото ще се наложи именно обикновените хора да го плащат.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, г-н Рейндерс, имам пет забележки. Първо, трябва да споделя, че е жалко такова важно заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, като това вчера, да се провежда по същото време, когато председателят на Комисията изнася реч относно състоянието на Европейския съюз. Очаквах да има по-добра координация. Ако искаме да вървим в една посока, трябва да сме наясно с темите и ключовите факти, засягащи Европейския съюз; трябва да координираме усилията си, да се вслушваме един в друг и да разговаряме помежду си. Едновременното провеждане на двете събития е абсолютно недопустимо и е в ущърб и на двете.

Вторият проблем, който искам да спомена, е надзорът. Аз бих желал да благодаря на председателството на Съвета, на члена на Комисията и на Парламента. Ако Парламентът не беше приел решение по този въпрос през юли, нямаше да бъде постигнат никакъв напредък през лятото и ние нямаше да имаме ефективен надзор. Ако Парламентът не беше приел решение по този въпрос през юли, председателят на Европейската централна банка нямаше да оглави органа за надзор на макроравнище. Решаването на тези въпроси беше ускорено благодарение на активното сътрудничество на Парламента и белгийското председателство с подкрепата на Комисията. Аз бих искал сърдечно да ви благодаря за всичко това.

Третият въпрос е свързан с европеизацията на изготвянето на бюджета. Трябва да осъзнаем, че вторият стълб на паричния съюз ще проработи, единствено ако целта ни е икономически и социален съюз и европеизиране на бюджетната и данъчната политика като първа стъпка в тази посока, вместо простото им координиране.

На четвърто място, въпреки че имаме нужда от налагането на данък върху банките, той не трябва да се превръща в бездънна яма. Той следва да е европейски ориентиран и предназначен за европейски цели, като трябва да се създаде Европейски паричен фонд.

Петият въпрос се отнася до данъка върху финансовите операции. Досега колегите, които го подкрепят, както и онези, които са против него, би трябвало да се чувстват сякаш тъпчат на едно и също място без никаква полза. Г-н Рейндерс, Вие преди малко казахте, че това е първото сериозно разискване по проблема. Ние обаче го обсъждаме цяла година. Задавахме въпроси. Приемахме резолюции. Първоначално се опитвахте да прехвърлите отговорността на Г-20, после – на Комисията, а накрая – на държавите-членки. Настояваме за отговор на тези пет въпроса. На каква основа ще се гради оценката? Какъв процент ще е данъкът? Кой ще го налага? Кой ще взема парите от него и за какво? Представете ни проект, тогава можем да обсъдим в подробности проблема и накрая да намерим практическо решение.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D).(PT) Г-жо председател, г-н член на Комисията, координирането на усилията за създаване на европейски семестър, който се обсъждаше вчера на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси, е сама по себе си положителна стъпка, но това е само част от общата картина. Приоритети трябва да бъдат растежът и заетостта, както и осъществяването на Пакта за стабилност и растеж. От решаващо значение е създаването на Европейски паричен фонд. Държавният дълг трябва да бъде управляван наред със спазването на другите задължения за участие в еврозоната. Жизненоважно е развитието на този проект да не тръгне по опасния път на санкциите и аз разчитам на члена на Комисията Барние и на неговия опит да направлява Комисията в това отношение.

На второ място, искам също сърдечно да го поздравя за свършената работа в областта на финансовия надзор. Считам, че г-н Барние, по-специално заедно с Парламента и белгийското председателство, успяха да постигнат добро споразумение, което заслужава нашето внимание и защитава интересите на европейското общество. Надеждата ми е, че липсващият дневен ред ще следва същата методология и ние ще постигнем същия успех.

На трето място, бих желала да кажа, че силно се надявам, когато става дума за банковата криза, и по-специално за системните и презграничните банки, известното подобряване да спомогне за консолидирането на европейската позиция.

Накрая, г-н член на Комисията, от съществено значение е да преразгледаме дневния ред за Г-20, особено ако не искаме да се откажем от борбата с измамите, избягването на данъци и данъчните убежища и ако искаме ефективен и по-решителен принос от страна на банките и финансовите услуги...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR).(EN) Г-жо председател, приветствам споразумението за надзорната структура. Знам, че на колегите не им беше лесно да стигнат до споразумение. Налагаше се деликатно балансиране между защитата на пазарите от презгранични рискове и едновременно с това запазване на отговорностите на националните правителства.

Съвсем правилно членът на Комисията характеризира това споразумение просто като първата стъпка. С нетърпение очаквам да работя с Комисията, за да гарантираме, че бъдещите стъпки няма да нарушат крехкото равновесие.

По принцип не е добре държавите-членки да договарят международни стандарти и после да не ги изпълняват във вътрешен план. Надявам се, че това споразумение ще гарантира, че ние ще спазваме международните правила.

По време на разискването много от моите колеги казаха, че е важно председателят на ЕЦБ да оглавява и Европейския съвет за системен риск. Обещахме да се вслушваме в думите му, когато ни предупреждава за рисковете. Вчера той предупреди Съвета относно риска, свързан с данъка върху финансовите операции, и каза, че той може да бъде гибелен за Европа. Нека не забравяме, че ние като политици държим на обещанието си и действително се вслушваме в думите на председателя на ЕЦБ, както вече заявихме.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Г-жо председател, г-н министър, г-н член на Комисията, госпожи и господа, както отбелязаха моите колеги – преди малко г-н Gauzès и вчера по време на разискването относно състоянието на Европейския съюз – ние се нуждаем от повече Европа.

Повече Европа за реализирането на растеж и заетост, за регулирането на пазарите и намаляването на неравенството. Това е твърдението на председателя на нашата група, г-н Daul, което аз напълно подкрепям. Считам, че държавите-членки са осъзнали в крайна сметка, че трябва да бъдем по-смели в икономическата и бюджетната област. По-смели, но най-вече отговорни: националните протекционистки ответни реакции са рецепта за катастрофа.

Имаме нужда от по-силен финансов надзор на европейско равнище; споразумението със Съвета относно пакета за финансов надзор, по който ще гласуваме по време на следващата пленарна сесия, е чудесна новина в това отношение.

Наред с надзора над системата обаче трябва да въведем действителна координация на бюджетната и икономическата политика. Трябва да създадем бюджетен и икономически федерализъм. Общата ни валутна политика в съчетание с независими бюджетни политики ни парализира. Считам, че началото на федерализма е положено с новия европейски семестър, който изисква държавите-членки да представят на Съвета за становище бюджетните си стратегии всяка година преди лятото.

От друга страна обаче, както често се случва на равнище Европейски съюз, това, което се реализира на практика, ще определя правилата в много по-голяма степен, отколкото текстовете. По мое мнение координацията трябва да е повече от формално упражнение и да води до истинска обща стратегия за нашата икономическа, индустриална и социална политика. Съжалявам, че националните парламенти и Европейският парламент все още не са напълно ангажирани с процеса на координиране.

Г-н министър, като представител на Съвета аз се обръщам по-специално към Вас: парламентите като бюджетни органи трябва да играят съществена роля за формирането на европейската икономическа политика, тъй като това е единственият начин за гарантиране на нейната ефективност и легитимност.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Г-жо председател, искам да поздравя председателството за единодушното одобряване от Съвета на компромиса, постигнат с Парламента и Комисията, относно пакета за надзора.

Работихме с испанското и белгийското председателство и успяхме да изпълним задачата си посредством амбициозен компромис, който поставя солидна основа за финансова реформа и поставя крайъгълен камък в процеса на интегриране на Европейския съюз.

Приемането на европейския семестър от следващата година е също много положителна стъпка, въпреки че тя включва много повече неща наред с графика на дейностите: тя изисква значителна подкрепа и парламентарно измерение.

Налагат се по-големи реформи на икономическото управление. Необходимо е да се мобилизира неизползваният капацитет за икономически растеж и да се изгради социалният и икономически Европейски съюз, от който се нуждаем.

Ние също така имаме нужда от съгласувана, устойчива и надеждна система за предотвратяване, управление и разрешаване на кризи в Европа. Тя следва да съответства на икономическото възстановяване, да предвижда прояви на недобросъвестност, да отчита допълнителната тежест на финансовите реформи и да избягва деформациите на вътрешния пазар. Трябва да координираме действията си във вътрешен план, за да можем да представим всичко това пред Г-20.

Приключвам. Що се отнася до данъка върху финансовите операции, ние очакваме съобщение от Комисията, което вероятно ще вземе предвид данъка върху финансовите дейности. Рискът тук е свързан с борбата срещу несигурността, справедливото разпределение на финансовото бреме, смекчаването на влиянието на кризата върху публичните финанси, откриването на нови ресурси за Европейския съюз и приноса за Целите на хилядолетието за развитие. Ако искаме да сме фактор в световен мащаб, не можем да действаме разединено.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D).(EN) Г-жо председател, аз бих желал да благодаря сърдечно на г-н Рейндерс и г-н Барние за подкрепата им по надзорния пакет, работата по който на моменти напомняше на опит да се прекара варено яйце през цедка, но накрая успяхме да преодолеем всички препятствия. Надявам се, че работата ни по „Платежоспособност II“ и мерките по изпълнението й ще бъдат по-продуктивни и много по-стегнати. Надявам се това да бъде така.

Има много положителни аспекти, които днес вече бяха посочени, както и много отрицателни, но искам да изразя съгласието си с осъществения досега напредък и целите, които трябва да следваме. Европа обаче, а не само еврозоната, следва да се каже, има нужда от регулации, насочени към повишаване на резултатите, както и от защитни мерки.

Имам чувството, че нациите бяха накарани да се чувстват като ненужни и на това трябва да се сложи край. Това е самоубийствено за Европейския съюз като цяло. Международният дневен ред е от ключово значение. Европейският съюз трябва да играе съществена и решаваща роля за установяването на световните стандарти.

Проблемът е, че ако ние считаме, че установяването на стандарти само в Европа е достатъчно, ние ще допуснем сериозна грешка. Ето защо поздравявам члена на Комисията Барние за бележката му относно сравнителна таблица за регулаторните постижения на Европейския съюз и САЩ. Моят офис вече е съставил такава таблица. С голямо удоволствие ще Ви я предоставя, г-н член на Комисията. Надявам се, че тя ще е полезна за Вас.

Накрая искам да попитам: докъде сме стигнали с Трансатлантическия икономически съвет, регулаторния диалог на високо равнище? Какви са очакванията ни за бъдещето? Пред нас стоят проблеми, които не можем да решаваме самостоятелно.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D).(FR) Г-жо председател, госпожи и господа, вчера Съветът по икономически и финансови въпроси одобри принципа на европейския семестър. Като федералист мога само да приветствам постигнатия напредък. Координацията на бюджетната политика обаче е едно нещо, а дефинирането на съдържанието й е друго. Ето защо засилването на действието на Пакта за стабилност и растеж е сериозна грешка.

Първите последици от строгите ограничения, наложени догматично на цяла Европа, вече се усещат. Испания и Ирландия изпитват все повече трудности, като проучването на Маркит, публикувано в края на август, показва, че строгите ограничения са причина за стагнацията на европейския растеж, а не след дълго – и на германския растеж.

Серията ограничителни мерки, очертани в дневния ред на следващото неофициално заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, е още по-сериозна. Налагането на автоматични финансови санкции на държавите, които вече изпитват бюджетни проблеми, е безотговорно. То неизбежно ще подклажда критиките във всички държави-членки по отношение на националните вноски в бюджета на ЕС.

Два и половина милиона граждани изразиха за първи път протеста си срещу пакета ограничителни мерки по улиците на Франция вчера. Вместо да се запазват мрежите за социална защита и да се постига социална хармония в Европейския съюз, която е необходима за възстановяването, Съветът и Комисията ги разрушават. Дали те измерват влиянието на тези решения само с нарастващото равнище на евроскептицизъм сред гражданите?

В интерес на европейската интеграция и гражданите, в името на които тя съществува, трябва да се осъзнае, госпожи и господа, че засилването на действието на Пакта за стабилност и растеж е икономическа грешка. Това е също така и сериозна политическа грешка.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE).(PL) Изключително съм удовлетворен от компромиса относно създаването на система за финансов надзор. Европейските пазари действително се нуждаят от тези механизми. Това, което ме изпълва с огромно удовлетворение, е акцентът, който се поставя върху ролята на Европейската централна банка. Считам, че ние имаме по-голяма сигурност съгласно новите договорки. Опитът на Европейската централна банка ни позволява да гледаме с оптимизъм на бъдещето, а създаването на Европейската система на органите за финансов надзор трябва да се разглежда като стъпка в правилната посока. Ние не на шега започнахме координация на политиката на разходите и не се интересуваме единствено от събиране на данъци в Европа. Системата на отчитане ще бъде много важна. Моля, не забравяйте, че националните правителства, които вземат решенията и се задължават да спазват правилата за бюджетен дефицит, не са единственият орган, упълномощен да изразходва средствата в държавата.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). (RO) Необходимо е да се реформира не само Пактът за стабилност и растеж, но и икономическият и социален модел като цяло.

Икономическият и социален модел, който е присъща характеристика на Европейския съюз, изглежда несъстоятелен в момента. Първоначално разглеждан като движеща сила за икономическия растеж, както и за социалната защита, той не успя да оправдае очакванията. Десет процента от европейците нямат работа, а някои държави-членки все още са в дълбока рецесия.

От друга страна, наблюдаваме недостатъци, свързани с контролирането на икономическите потоци в Европейския съюз, което ясно пролича по време на икономическата криза. Това превръща в необходимост макроикономическия надзор на икономиките в Европа, особено предвид факта, че те са тясно свързани чрез единния пазар и единната валута.

Ето защо приветствам заключенията на Екофин относно създаването на основа за финансов надзор на макроравнище в Европейския съюз с помощта на Европейския съвет за системен риск и органите за надзор на банките, застрахователните дружества и ценните книжа, без да споменавам наблюдението на националните бюджети в рамките на европейския семестър.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Г-жо председател, решенията, които вчера прие Съветът по икономически и финансови въпроси, са неприемливи. Докато спекулантите продължават да си осигуряват скандални заплати и ефективното облагане с данък на финансовите операции остава имагинерно, а данъчните убежища процъфтяват, те използват възможността, предоставена им от кризата, за да започнат най-голямата атака срещу демокрацията досега. Те се опитват да превърнат членовете на националните парламенти в европейски кукли на конци, за да подложат националните бюджети на предварителна проверка от страна на лидерите в Европа, като че ли чисто условният характер на Пакта за стабилност и растеж и неговите нерационални критерии не са достатъчни.

Така наречената „икономическа координация “, заложена в Договорите, не може да оправдае това погазване на суверенитета на държавите-членки както на европейско, така и на национално равнище през настоящия труден период от икономическото им и социално развитие. Те отидоха твърде далеч в защитата на интересите на икономическите и финансовите групи, а това ще има сериозни последствия за живеещите в бедност на територията на Европейския съюз. Поради тези причини ние протестираме и сме убедени, че борбата на работниците и народите в Европейския съюз ще се засилва.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Г-жо председател, благодаря Ви за изказването. Само преди няколко години в Европа господстваше доктрината на крайния либерализъм, която проповядваше, че политиката само пречи на функционирането на пазарите и че те решават всичко.

Сега сме в ситуация, когато политиката е важна. Тя решава проблемите и е много важно, че ние сега осъществихме напредък в областта на финансовия надзор. От съществено значение е деформациите на бюджетната статистика, които досега наблюдавахме, да станат прозрачни. Всичко е прозрачно и считам, че прозрачността е ключова дума в реформата.

Казаното от Шуман в самото начало изглежда е вярно: Европейският съюз ще се развива в резултат на кризите. Той печели доверие най-вече на основата на реалните резултати и на нищо друго. Ние сега предприемаме тези съвсем реални стъпки.

 
  
MPphoto
 

  Мишел Барние, член на Комисията.(FR) Г-жо председател, искам да благодаря на всички оратори за изказванията, посветени на колективния резултат, постигнат в областта на надзора.

Бих желал отново да се върна към това, което току-що каза г-жа Ferreira относно нашите граждани, които са буквално разтърсени от финансовата, икономическата и социалната криза, без да забравяме кризата с храните и околната среда. Считам, че трябва да покажем на нашите граждани, че си вземаме поука от кризата, защото те са хората, които ви избират, и ние се отчитаме пред тях. Именно това направихме току-що по отношение на надзора, ние просто трябва да информираме и да обясняваме нещата, което вече започнахме да правим. Тук се сещам за доклада на г-жа McCarthy относно Директивата за капиталови изисквания III и възнагражденията. Считам, че когато става дума за проблемите, които шокират, разклащат доверието и пряко засягат нашите граждани и избраните представители, ние, Парламентът, Съветът и Комисията, трябва да покажем, че реагираме на равнище Европейски съюз и реакциите ни са конкретни в зависимост от проблемите.

Що се отнася до данъка върху финансовите операции, членът на Комисията Шемета изпълни много важна и полезна задача, като анализира различните възможности и последствия от налагането на такъв данък, ако той се прилага единствено на регионална основа. Считам, че това е съществена задача. На г-н Giegold ще кажа, че на срещата на Г-20 в Торонто председателят на Комисията зае ясна позиция от наше име в полза на справедливото и адекватно налагане на данък върху финансовите услуги. Ние ще потвърдим позицията му през октомври. Ето защо няма да се наложи Вие да чакате много дълго, г-н Karas. Искам също да кажа на г-жа Figueiredo, че това разискване продължава. Не е добре да действаме на своя глава. Трябва да убедим хората в Европа и, както г-н Рейндерс може да обясни по-добре от мен, има да се извърви все още дълъг път до равнище ЕС-27, ужасно дълъг път. Освен това и другите региони в света също трябва да бъдат убедени.

Аз, подобно на г-жа Wortmann-Kool, г-жа Swinburne и г-жа Ford, считам, че за да бъде този данък действително ефективен, той трябва да се прилага на възможно най-широка основа. Ето защо трябва да убедим и другите региони в света.

Когато говоря за света, искам да кажа няколко думи за глобалното управление. Мога да потвърдя пред г-н Skinner, че ние ще подготвим сравнителната таблица. Нещо повече, след като тя се направи за САЩ и Европейския съюз, аз считам, че обхватът й може да се разшири, включвайки и други региони в света, както споменах преди малко: Китай, Индия, Бразилия, а също и Африка, която трябва да даде своя принос и е засегната в много голяма степен. Поради това трябва да се уверя, че използвам цялата информация, на която се позовава г-н Skinner. По отношение на управлението, за което говориха г-жа Podimata, а също и г-н Martin, ние все още нямаме еднакви методи или еднакво законодателство, защото нашите икономики са много различни. Г-н Martin цитира известната стратегия на Волкер: „твърде големи, за да бъдат оставени да фалират“. Нашият анализ в Европа е по-различен: всяка банка независимо от нейния размер и обсег на дейност трябва да бъде обект на силен външен и вътрешен надзор и добро управление, а разнородните й дейности не бива непременно да бъдат ограничавани.

Парламентът очевидно играе съществена роля по отношение на надзора. Г-жа Goulard спомена работата, свършена по ваше разпореждане, за подобряване на надеждността на агенциите. Г-н Nitras се позова на ключовата роля на Европейската централна банка, чийто председател ще заеме за първи път ръководното място на Европейския съвет за системен риск със задачата да гарантира надеждността на институцията. Г-н Karas също спомена, че благодарение на вас и на оригиналното и нестандартно решение, което взехте през юли, да отложите гласуването на първо четене за есента, ние имахме време да убедим Съвета и да постигнем напредък. Аз не съм забравил всичко това и бих желал отново да ви благодаря.

Желая да завърша, напомняйки, както каза и г-жа Auconie, че се нуждаем от повече Европа. Моля, позволете ми да изразя убедеността си, госпожи и господа, че ние трябва да регулираме. Трябва да упражняваме надзор и да си извлечем поуките от кризата. Трябва да подобрим публичните финанси, защото днешните дългове представляват данъци за бъдещите поколения. Ние трябва да имаме управление. Аз ще приключа с няколко думи по този проблем.

Не е достатъчно да имаме управление. Ние трябва също така да подкрепяме един икономически проект. Именно това твърдеше пред вас вчера председателят Барозу много убедително и именно това ще следваме. Това е също така контекстът, в който трябва да тълкувате предложенията, които направихме през есента чрез Акта за единния пазар с цел подобряване функционирането на вътрешния пазар и гарантиране на растеж от 1% или 2%, който Европа би могла да постигне, ако вътрешният пазар функционираше по-добре.

Ще приключа с координацията на икономическата политика, която много от вас споменаха. Искам да ви напомня, че в края на този месец членът на Комисията Рен и председателят Барозу ще представят няколко изключително добри предложения в областта на управлението. Що се отнася до европейския семестър, за който говориха г-н Portas, г-н Giegold, г-н Karas, г-н Sánchez Presedo, г-н Cutaş и г-жа Auconie, вие очевидно имате политическата воля да подкрепите новия метод за координация, радарни екрани, оценки на моментното състояние в реално време, проактивни действия по отношение на правителствата, като в същото време се зачитат, г-жо председател, прерогативите и суверенитета на националните парламенти.

Считам, че това е много важно. Аз бях член на френския парламент и сенатор в течение на 20 години и бих се чувствал много щастлив, ако гласувайки бюджета на страната, ми се предоставяше независим и обективен преглед на всичко, което се случваше в другите държави, на начина, по който те постигат – понякога самостоятелно и използвайки различни методи – същите съвместно договорени цели и възприети практики.

Ето защо искам да знаете, че що се отнася до проблемите, свързани с координацията и управлението, Комисията действително притежава политическата воля, а вратата на члена на Комисията Рен винаги е отворена.

 
  
MPphoto
 

  Дидие Рейндерс, действащ председател на Съвета.(FR) Г-жо председател, госпожи и господа, на първо място, искам да изкажа благодарности на Вас и на всички оратори, които изказаха одобрението си за споразумението относно финансовия надзор. Както казаха много оратори, то е резултат от съвместните усилия на Парламента – особено докладчиците – Комисията и Съвета.

Както казах преди малко, ние сме в началото на процеса и за да покажем, че надзорът наистина представлява допълнителна ценност и вероятно е първата поука, извлечена от финансовата криза, ние първо трябва да се уверим, че хората, които ще отговарят за надзора, са подбрани максимално обективно – считам, че и приетите процедури също следва да отговарят на тези критерии – а след това, ако искаме, каквото е желанието на много хора в залата, да осъществим напредък при надзора, който да става все по-европейски по своя обхват, ние трябва да покажем неговата ефективност в различни области. Ние ще можем да постигнем допълнителен напредък, като просто покажем ефективността на надзора на европейско равнище. Въпреки всичко аз ще повторя: създаването на новата структура е вероятно първата и най-важната поука, произтичаща от финансовата криза. Сега от нас зависи да я накараме да функционира максимално ефективно и постепенно да укрепим, нека кажа отново, стъпка по стъпка, истински европейския характер на новия надзор.

Втората бележка, която искам да направя – г-н Gauzès спомена това преди малко – е, че днес следобед ние отново ще работим в тристранен диалог; ще обсъждаме допълнително инвестиционните фондове. Считам, че всеки един от нас трябва да е активен и да изрази съгласието си по време на същия процес, който ние току-що успешно осъществихме в областта на финансовия надзор. Вярно е, че все още има известно забавяне в рамките на Съвета, а в Парламента текат разисквания по някои аспекти, свързани с промени в инвестиционните фондове, но това е проблем, по който трябва да осъществим напредък.

Смятам, че съвместно с члена на Комисията Барние, ние наистина искаме да определим кратък срок за влизане в сила на новите текстове. Що се отнася до инвестиционните фондове – ние ще се опитаме да осъществим напредък, започвайки днес следобед –трябва да приемем същия подход и да се опитаме да установим рамка на европейско равнище, която действително защитава гражданите и потребителите по отношение на някои продукти и дейности, които се развиват в Европа.

Искам само да кажа, че за да оценим как напредва работата в областта на регулирането и надзора, членът на Комисията Барние обяви намерението си по време на неофициалната среща на Съвета по икономически и финансови въпроси да направи сравнение, ако е възможно, между случващото се от двете страни на Атлантическия океан. Бих желал да потвърдя пред вас, че аз имам намерение да поканя председателя на комисията по икономически и парични въпроси по време на неофициалната среща на Съвета по икономически и финансови въпроси да разгледа този въпрос и да подложи на разискване напредъка на работата, в която участват не само Съветът и Комисията, но и Парламентът. Ето защо в края на настоящия месец ще имаме възможност да обсъдим проблема и с Парламента. От съществено значение е да осъзнаем промените, които и ние правим от тази страна на Атлантическия океан.

Третият въпрос, който искам да обсъдим, е облагането с данък на финансовите операции – тъй като не искам да разглеждам отново фондовете за преобразуване на проблемни банки; г-н Барние ще представи, както той обяви, някои конкретни предложения през следващите няколко седмици. Що се отнася до облагането с данък на финансовите операции, преди около 10 години аз се опитах по време на предишното белгийско председателство на Съвета просто да подложа въпроса за разискване. Ние не можахме да го разискваме. По този въпрос имаше действително единодушие сред белгийците. Това беше единственият въпрос, по който постигнахме единодушие. Тогава разискването наистина не се състоя. Наясно съм, че бяха отправени редица енергични искания за конкретни предложения относно процентите, данъчната основа и използването на постъпленията. Може би ние би следвало да изчакаме да се появят идеи в няколко държави-членки, така че действително да започнем разискване по практическата уредба.

Това, което няма да направим, като част от нашата подготовка за Г-20, е да прехвърлим проблема обратно на Г-20. Ние по-скоро ще се опитаме и ще открием редица партньори, които действително съществуват и с които можем да вървим в една и съща посока. Аз обаче бих подчертал, че разискването ще протича активно. То вече започна на срещата на Съвета по икономически и финансови въпроси. Ние ще го възобновим в края на месеца на неофициалната среща на Екофин и аз наистина много бих желал да постигнем напредък, включително по въпроса за разпределянето на средствата.

Нека не допускаме грешки: целта не е да преодолеем кризите, като използваме този данък. Целта е може би, както отбелязаха много оратори, да се преборим със спекулациите. Тя също така е да освободим средства, като ние вече ги използваме три или четири пъти: първо, за да се борим с изменението на климата; второ, да осигурим помощи за развитие; и трето, да запълним дупките в бюджетите. Това разискване няма да е лесно и аз съзнавам, че ние сме твърде далеч от постигането на споразумение по темата.

Аз бих желал да завърша, г-жо председател, с бюджетната консолидация. Нека не допускаме грешки: европейският семестър е просто първият етап. Ще има и други и ние ще обсъждаме санкциите. Току-що приетата политика предполага като начало да обсъдим тези механизми с държавите-членки от еврозоната и после може би да видим как те могат да се разширят в съответствие с действащите разпоредби на Договорите, за да се включат и държавите-членки, които са извън еврозоната.

Разбира се, идеята е да се стремим към макроикономическо сближаване и бюджетна консолидация, но аз искам да ви напомня, че пактът, който определя правилата в бюджетната сфера, е Пактът за стабилност и растеж и че всъщност няма да пренебрегнем обсъждането на растежа, заетостта и социалната и екологичната политика в Европа.

Цялостното обсъждане на бюджета не е просто обсъждане на начина, по който да възстановим равновесието в нашите държави. То ще ни помогне да разберем кой аспект от бюджетите ни ще ни позволи да постигнем не само равновесие, но и растеж, създаване на работни места, развитие на социалните политики и активно участие, подчертавам думата „активно“, в борбата срещу изменението на климата.

Ние ще се опитаме и ще направим всичко това. Очевидно белгийското председателство е готово да осъществи напредък по всички тези въпроси и както току-що казах, ние ще свършим същата работа още веднъж днес следобед по отношение на инвестиционните фондове.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), в писмена форма. – (PT) Вчера Съветът по икономически и финансови въпроси прие две правилни решения, които са в унисон с виждането, което се споделя в продължение на месеци от мнозинството в Парламента. Първото решение е свързано с пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система, осъществяван от Европейския съвет за системен риск, наред с пруденциалния надзор на микроравнище върху банките, застрахователните дружества и пенсионните фондове, както и контролът над инвестициите в недвижима собственост. Второто решение касае европейския семестър като процес на координиране на европейската икономическа политика. Подобно на предварителния сравнителен анализ на съставянето на бюджетите в държавите-членки, европейският семестър трябва да се разглежда не като накърняване на националната бюджетна автономност, а като начин за обсъждане на едно по-широко виждане за икономиката. Това се прави не само от финансова гледна точка, а по-специално чрез включване на заетостта и политиката на социалното приобщаване. Ние споделяме това по-широко виждане и бихме желали то да се доразвие през следващите етапи на икономическото управление.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), в писмена форма.(DE) Новите регулации на вътрешния финансов пазар следва да бъдат приветствани, защото те означават подобрения и по-голяма сигурност за инвеститорите. Финансовите пазари функционират на трансгранична основа от десетилетия, поради което самите финансови органи трябва най-накрая да започнат да работят на трансгранична основа. Изпълнението на тези решения обаче изисква националните органи да се откажат от някои от компетенциите си и на практика да ги прехвърлят на институциите на Общността. Това обаче е едно от ключовите условия за създаването на пълноценно функциониращ вътрешен пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Обсъждането на изявленията на председателя на Комисията и на Съвета относно решенията на Съвета по икономически и финансови въпроси доказва, че истинското политическо лице на капитала се разкрива в стратегическия избор на монополите при прехвърлянето на бремето на капиталистическата криза върху работническата класа и обикновените хора. Внасянето на фалшив оптимизъм противоречи на данните на Комисията, които сочат, че капиталистическото възстановяване е слабо, нестабилно и несигурно. Ето защо бруталната антиработническа атака се засилва с допълнителни средства и механизми: т. нар. „засилено икономическо управление“ европейски семестър за по-стриктно спазване от страна на държавите-членки на Пакта за стабилност и растеж, по-бързо и по-ефективно насърчаване на антинародната стратегия ЕС 2020, промени в бюджета на Европейския съюз и внимателно наблюдение на бюджетите на държавите-членки за осигуряване на единното прилагане на драстичните съкращения в социалните разходи. Абсурдните планове за създаването на европейски органи за предполагаем контрол на кредитирането и за облагане на банките и фондовите борси са празни приказки за заблуда на работническото движение и засилват съпротивата на народа. Тези планове доказват отново, че войната срещу трудовата класа, подета в Гърция от правителството на ПАСОК и Европейския съюз, както и от другите партии на капитала, не се отнася само за Гърция; тя е стратегическият избор на капитала за целия Европейски съюз.

 

4. Защита на животните, използвани за научни цели (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е препоръката за второ четене от комисията по земеделие и развитие на селските райони относно защитата на животните, използвани за научни цели (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)) (Докладчик: г-жа Jeggle) (A7-0230/2010).

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, докладчик.(DE) Г-жо председател, г-н Дали, госпожи и господа, след почти две години интензивни обсъждания постигнахме споразумение със Съвета и Комисията относно директива относно защитата на животните, използвани за научни цели. Постигнахме забележителен баланс между интересите на хуманното отношение към животните и тези на научните изследвания.

Поради тази причина бих искала да изразя своята благодарност на всички участващи страни за отличното им сътрудничество в областта. Също така бих искала да благодаря на бившия ни колега, Neil Parish, който успя да установи добра начална позиция за Парламента по време на първото четене през май миналата година. Бих искала да благодаря на всички докладчици в сянка и на представителите на Комисията и на шведското и испанското председателство. Не на последно място, искам също така да благодаря на персонала на политическите групи и на секретариата на комисията. Всички ние направихме всичко по силите си, за да постигнем този компромис.

В сравнение с действащата директива, която е от 1986 г., новата директива относно експериментите с животни представлява квантов скок в хуманното отношение към животните. Медицински изследвания, в които се използват животни, все още ще бъдат възможни, ако не съществуват алтернативи, но ще бъдат предмет на много строги правила. Принципите зад новата директива следва да заместят и намалят изпитванията с животни и да подобрят хуманното отношение към животните. Директивата определя всеобхватни правила за защита и критерии за контрол, за да се подобри хуманното отношение. Чрез въвеждане на задължението за извършване на етична оценка, която включва анализ на вредите и ползите, и процеса на разрешаване на проекти, и чрез стандартизиране и гарантиране на компетентността на лицата, които работят с животни, ние поставяме нови и основни крайъгълни камъни.

Опити, в които се използват животни, не могат да бъдат извършвани без предварително разрешение. Това включва оценка на проекта въз основа на етични съображения. Трябва да се извършват подробни оценки, за да се определи дали е необходимо да се извърши специфичен опит с животни, дали той може да се замести с алтернативна процедура и дали са взети предвид всички изисквания за хуманно отношение към животните, свързани с тежкия характер на изпитването. Когато е възможно, изследователите трябва да избягват причиняването на стрес, страдание и болка на животните.

В допълнение, по настояване на делегацията от Парламента, успяхме да призовем за много строг контрол и система за проверка. Компетентният орган ще приспособи честотата на проверките, които включват необявени проверки на място, за да се достигне очакваното равнище на риск. Уверена съм, че успяхме да намерим баланс между високите равнища на хуманно отношение към животните и възможността да продължат да се извършват научни изследвания в Европа. Балансът взема предвид изискванията за научни изследвания във връзка с човешкото достойнство и здраве, не пренебрегва законните интереси на болни лица и въвежда квантово подобрение в хуманното отношение към животните в сравнение с определения стандарт през 1986 г.

В тристранните преговори постигнахме компромис, който беше приет на 3 юни 2010 г. Госпожи и господа, ще ви помоля да подкрепите този компромис и да отхвърлите всички предложени изменения.

 
  
MPphoto
 

  Джон Дали, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, първо, бих искал да изразя разочарованието на члена на Комисията Поточник от невъзможността да присъства днес тук. Понастоящем той е в Гент, където участва в неофициална среща на министрите относно позицията на ЕС за десетото заседание на Конференцията на страните (COP 10) по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, което ще се проведе през октомври в Нагоя.

Искам да благодаря на Парламента, и по-специално на докладчиците, Elisabeth Jeggle и бившия член на ЕП, Neil Parish, докладчиците в сянка и всички онези, които са работили еднакво усърдно при изготвянето на този много важен законодателен акт. Радвам се, че имам възможността да отбележа отличното сътрудничество между Парламента, Съвета и Комисията.

Преговорите между институциите и консултациите преди и по време на процедурата на съвместно вземане на решение се оказаха сравнително трудни, тъй като разнообразните и често силно различните становища и потребности на държавите-членки, промишленост, академични среди и защитници на хуманното отношение към животните трябваше да бъдат взети предвид и отразени доколкото е възможно в текста. Считам, че резултатът представлява справедлив и изпълним законодателен акт, който успешно постига баланс между насърчаване на научните изследвания и конкурентоспособността в Европа и също така гарантиране, че се отдава необходимото внимание на хуманното отношение към животните.

Преразглеждането беше много необходимо, тъй като беше от жизненоважно значение да се подобрят значително условията за опитни животни, да се изяснят правните задължения и да се гарантират равни условия за конкуренция в ЕС. След като новото законодателство бъде приложено, Европейският съюз ще може да претендира, че има най-високите стандарти за хуманно отношение към опитни животни в света, като вдига летвата в 27-те държави-членки на Европейския съюз по начин, който няма да нарушава, а ще насърчава конкурентоспособността на научните ни изследвания и промишленост.

Считаме, че текстът, който ви е предложен днес за гласуване, запазва всички ключови елементи на първоначалното предложение на Комисията. Ето защо считам, че ако вотът ви е положителен, тогава амбициозните цели на Комисията за това преразглеждане ще бъдат постигнати.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, от името на групата PPE. – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, всички животни се нуждаят от нашата защита, независимо дали се използват при опити с животни или за селскостопански цели, отглеждани са като домашни любимци или живеят на свобода в природата.

Въпреки това, по моята ценностна система, животното е животно и човекът е човек. Съществува ясна йерархия на ценности. Например през последните няколко години обсъждахме факта, че понастоящем очевидно ще бъде възможно да се извършват опити с животни, без те да бъдат първо упоявани. Вярно е, че може да се вземе кръвна проба от животно, без да то да е упоено. Същото обаче важи и за хората. Не считам, че някой от нас е бил упояван, преди да даде кръвна проба. Постигнатият напредък в областта на медицината е от голяма полза за човечеството и следователно опитите с животни, за съжаление, са необходими. При много заболявания, някои от които се срещат много рядко, силно желаем да бъде постигнат напредък в областта на медицината, науката и научните изследвания. Запазва се необходимостта от опити с животни в тези области.

Подкрепям да не се използват опити с животни, когато са налични други равносилни методи. Предложението, което разглеждаме, ни гарантира това, с едно изключение и то е, че нито хора, нито човешки репродуктивни клетки следва да се използват при тези алтернативни методи.

Постигнахме добър компромис, който предоставя защита за научни изследвания, за Европа като място за научни изследвания и най-вече за животните. Следва да гласуваме в подкрепа на компромиса днес, за се гарантира, че ще има по-голяма защита за животните и за ценни научни изследвания в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). (RO) Бих искала да започна с благодарност както към г-жа Jeggle, така и към другите ни колеги, докладчиците в сянка, за доброто сътрудничество, на което се радвахме по време на преговорите, проведени със Съвета, за да се постигне компромиса.

Приблизително 12 милиона животни се използват при научни експерименти всяка година в Европейския съюз. Необходимостта да им бъде предоставена по-добра защита е въпрос, който често е повдиган от широката общественост.

Ако беше възможно, всички бихме искали да се прекратят изпитванията върху животни. Въпреки това ние все още се нуждаем от тях, за да се защити здравето на хората и животните и околната среда.

Добавените към настоящата директива нови разпоредби включват задължението за по-чести проверки, отколкото в миналото, без да е необходимо да се уведомява предварително за голям брой от тях. Предварително разрешение също така се изисква за процедури, при които се използват животни, особено нечовекоподобни примати.

Всъщност е установена граница на страданието, на което може да бъде подложено животно, включено в научни процедури, и е предложено ограничение относно използването на нечовекоподобни примати. Това означава, че понастоящем те могат да се използват само в процедури, целящи избягване, предотвратяване, диагностициране или лечение на заболявания, които са потенциално смъртоносни за човека.

Доволен съм, че окончателният текст запази задължението за извършване на редовно преразглеждане на директивата, като се взема предвид постигнатия научен напредък. Искам да подчертая значението на насърчаването на методи, които са алтернативни на изпитванията върху животни, определени в настоящия проект на директива.

Всички сме наясно, че настоящото законодателно предложение се очакваше от много дълго време. Считам, че след преговорите, проведени със Съвета по време на шведското и испанското председателство, постигнахме балансирана обща позиция, която отговаря както на необходимостта от защита на животните, използвани в научни процедури, така и на потребностите на научната общност.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, от името на групата ALDE.(SV) Г-жо председател, ще се опитам да ви предоставя малко исторически факти. Първо, бих искала да благодаря на г-жа Jeggle за изключителната й водеща роля по този много различен въпрос.

Ние поехме работата по въпрос, по който, казано накратко, предложението на Комисията би могло да бъде описано почти като изключително благоприятно за опазването на животните и първото четене на Парламента би могло в еднаква степен да бъде описано като изключително благоприятно за промишлеността. През последните години, с изключителна подкрепа от шведското и испанското председателство, Парламентът, под ръководството на г-жа Jeggle, Комисията, Съветът, групите на нашите партии и служителите на комисията, ни проправиха път, малко по малко, дума по дума, към това, което понастоящем е балансирана директива.

Ако, на първо място, искаме да защитим животните, аз лично бих искала да насоча вниманието към структурите, които понастоящем изграждаме за животните, които ядем. В това отношение, ни предстои огромно количество работа. Понастоящем тези животни имат по-ниско равнище на защита, отколкото животните, използвани в опити. Да вземем предвид дългите транспортни маршрути за клане в Европа. Не ги ли виждате, когато сте на магистралата?

И преди съм участвала в трудни доклади и преговори, но в действителност никога не съм виждала Парламентът да променя становищата и решенията си съгласно позицията на конкретни присъстващи лобистки групи. Не съм очаквала това от Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, от името на групата Verts/ALE.(EN) Г-жо председател, аз също бих искала да благодаря на г-жа Jeggle за усърдната й работа по доклада. Има значителни подобрения в компромисния текст, по-специално относно проверките, относно новия процес на разрешаване на опити и относно подходяща система за класификация, която ние приветстваме. Въпреки това от няколко години чакаме актуализация на настоящия закон и групата ми все още има опасения относно три основни области, поради което внесохме измененията.

Считаме, че държавите-членки следва да запазят правото да въвеждат по-строги правила относно защитата на животните, както е понастоящем и както приехме на първо четене. Считаме, че при всяка възможност трябва да се използват алтернативи на животните. Настоящата формулировка ограничава задължителното алтернативно изискване до малък брой извършвани изпитвания, което отслабва съществуващите закони, и, казвам отново, не е това, за което гласувахме на първо четене.

Относно нечовекоподобните примати, считаме, че без да е определено от думата „значително“, едно инвалидизиращо състояние може да се тълкува по-скоро почти като всяко човешко неразположение, отколкото като сериозно отслабване на човешкото здраве, каквато е и целта тук.

Знаем от опит със законодателството в тази област, че прилагането и насърчаването са от основно значение за постигане на ефективно законодателство и тези въпроси са от решаващо значение. С цел да се постигне яснота чрез допълнително обсъждане, групата ми призовава за връщане за ново разглеждане в комисията.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR.(PL) Г-жо председател, доволен съм, че настоящата директива е изготвена. Бих искал да поздравя г-жа Jeggle, тъй като работата, необходима за постигане на компромиса, беше много трудна. Добре е, че Европейският съюз регулира друга важна област, свързана с отношението към животните, и че приемаме решения, които имат за цел да предотвратяват проявяването на жестокост към животните. В предишната система за основни опити, проведени с животни, имаше много жестокост. Тя може да бъде намалена, а настоящата директива води в тази посока. Жестокостта спрямо животните вреди на животните и им причинява страдание, но най-вече вреди на човека. Това е накърняване на човешкото достойнство. Тези, които са жестоки спрямо животните, действат срещу собствената си хуманност и достойнство. Добре е, че приетата от Парламента резолюция е стъпка в тази посока. Тя съдържа една разпоредба, за която имам известни резерви, но ще говоря за това в изявлението си след гласуването.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL.(PT) Г-жо председател, Европа е задължена да насърчава защитата на животните, но това, което сега обсъждаме, далеч надхвърля това предварително условие и ни поставя някои трудни въпроси. Нито едно убеждение не следва да се разглежда като имащо абсолютна стойност само по себе си. Въпреки това се намираме в сред възможности за избор и противоречия, а те могат да бъдат решени единствено чрез балансирано законодателство.

В една ценностна система следва ли хуманното отношение към животните да бъде поставено на по-ниско стъпало от стойността на човешкото здраве или не? Каква е действителната европейска стратегия за научни изследвания, в която човешкото здраве и основните научни изследвания са заложени на карта например? Как можем да предотвратим премахването на европейски медицински изследвания като това в крайна сметка би могло да доведе до тяхното унищожаване?

Чрез елиминиране на тези въпроси можем да успокояваме европейската си съвест, но прехвърляме научни изследвания в медицината например към други държави, в които може да няма мониторинг на хуманното отношение към животните. Трябва да сме способни да развиваме и насърчаваме алтернативни методи, за които се използват животни за научни цели, но остава много за обсъждане и силно се надявам този въпрос да бъде разгледан по-задълбочено.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà, от името на групата EFD.(IT) Г-жо председател, госпожи и господа, важно е и е необходимо да се постигне баланс между необходимостта от напредък в научните изследвания и необходимостта от защита на хуманното отношение към животните.

Защитата на животни, използвани в научни процедури, понастоящем е недостатъчна. Новите научни познания означават, че могат да бъдат насърчавани алтернативи за заместване или намаляване на използването на животни. Трябва да се използват методи или процедури, които причиняват възможно най-малко болка и страдание, но без да се възпрепятстват научни изследвания, предназначени за борба със заболяванията.

Следователно е правилно да се преразгледа европейското законодателство в областта на защитата на животните, за да се постигнат задоволителни резултати, които да отговарят на изискванията на промишлеността в областта на научните изследвания, предвид необходимостта да продължат да се извършват научни изследвания, които носят ползи за човешкото здраве, и същевременно да се грижат за хуманното отношение към животните, които все още са необходими за научни цели.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI).(EN) Г-н председател, Комисията предложи настоящата директива през 2008 г. и бяха налице опасения за поставяне на прекалена тежест върху промишлеността в областта на научните изследвания. Предложението ще размие някои ограничения и отбелязвам, че изискването за обмен на данни от научни изследвания с животни е премахнато.

Всяка година около 12 милиона животни се използват в опити в ЕС и настоящото предложение би могло да увеличи страданието им. Трябва да намалим необходимостта от опити с животни.

Цивилизованите хора ще се опитат да постигнат баланс между необходимостта от научни изследвания и задължението за зачитане живота на други същества на планетата. Тези решения изискват мъдростта на Соломон. Съжалявам, че трябва да задам въпроса: Европейският парламент има ли тази мъдрост?

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, предприемаме нова и важна стъпка напред в областта на хуманното отношение към животните чрез предоставяне на по-голяма защита за животните, използвани в научни изследвания.

Чухме много за хуманното отношение към животните. Също така чухме, че Европа е важно място за научни изследвания и иновации в областта на промишлеността. Въпреки това има един въпрос, за който не сме говорили достатъчно. Той засяга основна ценност на Европейския съюз, а именно човешкото достойнство и въпросът как се отнасяме към него. Считам, че не трябва, от една страна, да подобрим хуманното отношение към животните, и, от друга, да се излагаме на риск в област, която, най-малко отчасти, противоречи на европейските ни ценности.

Защо казвам това? Европейската комисия е посочила алтернативни методи в документите си. Те включват пет метода във връзка с научни изследвания с тях и използване на ембрионални стволови клетки, и по-специално човешки стволови клетки. Според мен това е неморално. Това е нещо, което не мога да пренебрегна, когато става въпрос за гласуване относно предложения компромис между Парламента, Съвета и Комисията. Следователно бих искал да ви призова, и по-специално Съвета, държавите-членки и Комисията, под формата на т. нар. регулаторен комитет, да се предприеме силно чувствителен подход. Когато показваме загриженост за човешкото достойнство, това не означава, че се противопоставяме на хуманното отношение към животните. Напротив, ние искаме и двете неща. Искаме да сътрудничим, за да се защити достойнството на живи същества, независимо дали са животни или хора, по начин, който съответства на европейската ни концепция за достойнство, така че можем да работим заедно, за да я защитим и подкрепим.

Една от запазените марки на Европа е, че сме готови да се борим за човешката свобода и достойнство. Поради тази причина няма да мога да участвам в днешното гласуване, тъй като от морални съображения не е възможно за мен да направя едно нещо, а да пренебрегна друго. Разискването на въпроса днес беше правилно, но третото измерение на човешкото достойнство се оказа доста несполучливо.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D).(IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, след година и половина трудни преговори между Парламента, Съвета и Комисията, най-накрая постигнахме компромисен текст по чувствителното досие относно опитите върху животни. Работата беше трудна и бих искал да благодаря на докладчика ни, г-жа Jeggle, и докладчиците ни в сянка, че проведоха такива интензивни преговори.

Текстът беше приет без възражения, само с 4 гласа „въздържал се“, от комисията по земеделие и развитие на селските райони, на която имам честта да бъда председател. Постига се добър баланс между необходимостта да се подобри хуманното отношение към животните, използвани в опити, и необходимостта да се позволи напредък в медицинските изследвания. Предложението има за цел да разгледа и подобри директивата от 1986 г., която понастоящем е загубила актуалност, и хармонизира европейските правила по въпроса.

Опитите с животни са особено чувствителна тема за всички ни, както и за широката общественост, но убедено мога да кажа, госпожи и господа, че текстът, който ще гласуваме, е разумен и е резултат на сериозна, задълбочена работа. Той определено внася подобрения относно действащото законодателство по отношение на защитата на животните, като същевременно не се губи от поглед моралната ни отговорност към напредъка в медицинските изследвания.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE).(EN) Г-н председател, има ясно изразени становища от двете страни по спора. Спорът е съвсем очевиден. Става въпрос за тези, които считат, че правата на животните следва да имат предимство пред тези от нас, които вярват в правата на обществото за постигане на напредък в развитието на лекарствата, леченията и лечебните средства за недъгавите, болните или страдащите. Трябва да постигнем правилния баланс. Да, трябва да защитаваме животните, но трябва да сме сигурни, че учените ни разполагат с инструментите, за да могат да разработват новите лекарства, които ще предоставят лечение в бъдеще за някои от най-безнадеждните заболявания, пред които сме изправени като общество.

Считам, че в този спор текстът пред нас постига правилен баланс между двете гледни точки. Считам, че защитата на животните и правата на обществото са надлежно разгледани и имаме баланса точно в текста пред нас. Бих искал да отдам дължимото на г-жа Jeggle и всички докладчици в сянка за извършената от тях работа.

Бих искал да помоля на този късен етап от деня Зелените да обмислят добре предложените от тях изменения. Това вече беше обхванато в разискването. Водихме преговори. Считам, че текстът действително взема предвид опасенията им и ги разглежда. Това е въпрос, който е твърде важен, за да се играе на политика с него, и бих помолил, на този късен етап, те да помислят за оттегляне, преди да стигнем до гласуването.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Г-н председател, борбата от името на животните върви ръка за ръка с борбата за по-добри научни изследвания. Всеки, който защитава опитите с животни, отслабва научните изследвания. Има традиция, заблуждение относно ефективността на опитите с животни. Все повече и повече лекарства включват специфични човешки реакции и поради тази причина опитите с животни са напълно без стойност. Алтернативите обаче са ефективни, както и по-бързи и по-евтини. Внесените от групата на Зелените/Европейски свободен алианс изменения имат за цел да помогнат на животните и научните изследвания, така че препоръчвам да гласувате за тях.

Освен това има празнота, която позволява използването на маймуни. Следва да запълним тази празнота с измененията, предложени от Зелените. Маймуните могат да бъдат приети единствено в най-лошия сценарий за симптоми на сериозно заболяване при хората – там няма празноти.

В заключение държавите трябва да имат възможност да поемат водачеството, когато става въпрос за защита на животните и изпитване на нови методи. Единствено тогава Европа може да стане световен лидер в тази област по отношение на защитата на животните и медицинските изследвания.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD).(EN) Г-н председател, като земеделски стопанин винаги съм искал да има правилно отношение към животните и считам, че в Обединеното кралство то е такова, поне от страна на научната ни общност.

Посетих „Хънтингдън Лайф Сайънсис“ (Huntingdon Life Sciences) в моя избирателен район и знам, че отдадени хора правят само това, което е необходимо на научния напредък. Институцията извършва основни изпитвания на лекарства, които, след няколко години, могат да запазят живота на някой от този Парламент. Всеки работник там има задължение да подаде сигнал за нередности, ако има доказателства за малтретирането на животни.

Не можем и не трябва да налагаме ненужни проверки, които произволно ограничават някои подходи. Тези три изменения няма да подобрят хуманното отношение към животните, но налагането им ще възпрепятства научните изследвания. Те са, наред с другото, рецепта за юридически конфликт, който с нищо не допринася за напредъка в медицината, но може да напълни джобовете на адвокатите.

Честно казано, ЕС трябва да прилага доста повече концепцията „ако не е счупено, не го поправяй“. В Обединеното кралство имаме разумна схема, отговорна научна общност – включително в моя избирателен район, тази движеща сила за научен напредък в световен план, Кеймбриджкия университет – и балансирани закони, които разумно отговарят на нуждите както на науката, така и на хуманното отношение към животните. Този внимателен баланс трябва да бъде запазен. Посланието ми към ЕС относно това е недвусмислено: поне веднъж не се намесвайте.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(EN) Г-н председател, директивата, която разискваме, има за цел да ограничи изпитванията върху животни и да подобри условията за животни, използвани за научни изследвания.

В Европа вече имаме най-високите стандарти за хуманно отношение към животните в света и настоящата директива ще повиши тези стандарти дори повече. Това е много похвално. Въпреки това трябва да имаме предвид, че хората и тяхното благоденствие означават повече от хуманното отношение към животните и че има основна разлика в достойнството между животните и хората.

Оценявам баланса между по-строги правила относно хуманното отношение към животните и използването на животни, докато все още се позволяват научни изследвания при строги условия. Подкрепям принципа на „трите R-а“: заместване на изпитванията върху животни, когато това е възможно, с други методи; намаляване на броя използвани животни до минимум; и облекчаване на стандартите за развъждане, настаняване и грижа.

Изпитванията върху животни ще бъдат позволени, само когато не е наличен алтернативен метод. Същевременно медицинските изследвания все още ще бъдат възможни. Това ще осигури баланс между необходимостта от етика на намаляването на изпитванията върху животни и изискванията на съвременните медицински изследвания.

Тук бих искал силно да се противопоставя на алтернативните методи за изпитвания върху животни, които могат да включват изпитвания въз основа на използването на човешки ембрионални стволови клетки. Загрижен съм за държавите-членки, чиито национални закони не изключват изрично от задължителните алтернативни изпитвания методите, които включват използването на човешки ембриони. Когато настоящата директива влезе в сила, държавите-членки могат да бъдат задължени да гарантират, че тези алтернативни методи се прилагат, независимо дали са основани или не на стволови клетки от ембриони.

Следователно ще се въздържа при окончателното гласуване и призовавам държавите-членки да предоставят алтернативи, различни от тези, които включват унищожаването на човешки живот.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, аз също бих искал като начало да поздравя г-жа Jeggle относно отличната работа, която е извършила от името на Парламента и комисията по земеделие и развитие на селските райони, заедно с Комисията и Съвета. След година и половина последователни преговори под шведското, испанското и белгийското председателство беше възможно да се постигне балансиран компромис между исканията на научната общност и това, което можем да наречем „хуманно отношение към животните“ при тези обстоятелства.

Изискваното мнозинство за постигане на този резултат беше достигнато по време на много емоционален и интензивен дебат, в който всички страни направиха отстъпки. Имаше също така широко участие от обществеността, както би трябвало да се очаква по толкова чувствителен въпрос като този. И все пак, създателите на политики трябва да вземат решения, и макар че не бива да сме лишени от чувствителност към страданието на животните, трябва да избираме и да подреждаме ценности. Представената днес от г-жа Jeggle позиция се съсредоточава върху подреждане на ценности, което изглежда добре балансирано между ползите за човешкото здраве и страданието на животните. Ето защо групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент ще гласува в подкрепа на доклада и отхвърля всякакви изменения.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Г-н председател, първо, бих искал да изразя благодарността и уважението си към г-жа Jeggle, която работи по доклада от години. Въпреки това, г-жа Jeggle, трябва да кажа нещо. Като европейци не можем да се гордеем с доклада. Той е твърде неясен и разрешава твърде много неща, които държава или континент, който играе водеща роля в хуманното отношение към животните в света не следва да позволява.

Предвиждам влошаване на положението, по-специално, що се отнася до повторното използване на опитни животни. По-рано това беше по-трудно, но считам, че разпоредбите понастоящем са смекчени. Поклащате глава, но е вярно, че когато разгледате това внимателно, дребният шрифт и нюансите в текста са нещата, които променят положението. Тежкият характер на изпитванията също така е област, в която, в много държави-членки, съществува вероятност нещата да се влошат. Някои държави-членки като Германия, Обединеното кралство и Швеция вече са надминали това. Въведохме праг на болка и Съветът го смекчи, като разреши изключения. В допълнение правомощията на Комисията бяха намалени по отношение на проверките.

Въпреки това ще гласувам в подкрепа на доклада, г-жо Jeggle, тъй като той представлява подобрение спрямо директивата от 1986 г., която понастоящем е на 24 години. Механизмите за издаване на разрешения са въведени. Лиценз е необходим предварително за три етапа от изпитването, което е добре. Процедурите бяха опростени, което също е положителна стъпка. Лично се гордея от факта, че бяхме в състояние да спасим въпроса за алтернативни методи на изпитване от последния парламентарен мандат. Въпреки това е необходимо да осигурим по-голям дял финансиране в това отношение.

Настоящата директива ще трябва да бъде преразгледана през следващите седем години. Тя представлява доста добра основа, но след седем години ще трябва да я подобрим, така че да можем да оправдаем репутацията си в Европа, че имаме най-високите равнища на хуманно отношение към животните в света.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Г-н председател, докладът, който се разглежда днес в Парламента, е от колегата ни, г-жа Jeggle. Той има за цел да финализира процес, който беше продължителен и сложен, и се оказа възможен единствено чрез усърдна работа и умел диалог, и затова бихме искали да й благодарим за него.

Когато разглежданият въпрос включва не само многобройни интереси, но също така и морални ценности, се предизвикват не само значителни, смислени спорове, но също така и емоционален отговор. Това не помага да се постигне консенсуса, за който се надяваме, за да служим на европейската общественост, зачитайки мненията на различните политически групи и държавите-членки. Това ще ни позволи да допринесем за европейската интеграция чрез изготвянето и представянето на общи стандарти. Точно тази е желаната стандартизация на критерии, която се разглежда в доклада, в подход, който предполага по-високо равнище на защита за живота на животните.

Това означава, че през двете години след решението да се преразгледа Директива 86/609/EИО на Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели, и като се признават различията между държавите-членки в това отношение, имаше опит да се установят по-подробни правила относно този въпрос с цел да се намалят процедурните различия. В този смисъл беше важно да се балансира по-високо равнище на защита на животните, използвани за научни цели, с необходимостта от гарантиране на необходимите условия за биомедицински изследвания, които да позволяват развитието им в Европейския съюз. Този баланс беше постигнат в текста, който ще гласуваме след малко.

Това ще бъде от полза за животните под наша защита и изпълнява човешката ни отговорност към животните, без това да излага на риск качеството и напредъка на биомедицинските изследвания, които ни помагат всеки ден.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). (DE) Г-н председател, госпожи и господа, следва да гласуваме в подкрепа на доклада относно директивата относно опитите с животни. В преговорите си с Комисията и Съвета Парламентът постигна много: а именно заместване, намаляване и облекчаване.

Вярно е, че от гледна точка на хуманното отношение към животните все още правим твърде малко. Въпреки това Съветът не беше подготвен да направи повече и заяви ясно, че няма да има нова директива, ако не приемем резултатите. Това не означава, че не можем да продължим да постигаме напредък в тази област в бъдеще. Хуманното отношение към животните и изследванията трябва да бъдат приоритет в политиките ни. Бих била много щастлива, ако можехме напълно да прекратим опитите с животни. За съжаление, сме далеч от постигане на тази цел и следователно трябва да гарантираме, че предоставяме на животните възможно най-голяма защита.

Компромисът, който беше договорен, предлага далеч по-добра основа, за да се направи това. Единственото важно нещо е да се гарантира, че всички държави-членки изпълняват новата директива последователно. Бих искала сърдечно да благодаря на докладчика и всички докладчици в сянка за усърдната им работа.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, докладчикът и тези, които са работили с нея, със сигурност са извършили трудна работа, за която им благодарим.

Лично аз въпреки това не мога да скрия факта, че, наред с няколко членове на италианското правителство, които подкрепям, съм озадачена относно въпрос, който, дори след 24 години, все още не изглежда да е бил уточнен, както бихме искали.

Някои членове посочиха, че чувствителността на животните е различна от тази на хората. Наистина, никое животно не би направило това, което се случва, това, което вече се е случило и това, което предстои да се случи в Иран. Като цяло животните не изтезават, пребиват с камъни до смърт или говорят лъжите, които са толкова типични за политическия ни свят.

Трябва правилно да призовем за това животните да ни бъдат полезни в постигането на напредък в научните изследвания и подобряването на човешкото здраве, но нямаме правото да ги призоваваме да продължават да бъдат предмет на безполезни, многократни опити, които служат единствено, за да забогатее някой така наречен изследовател.

Много добре знаем, че опити in vitro или компютърни симулации на човешкия метаболизъм дават възможност за постигане на по-точни резултати, отколкото могат да бъдат постигнати чрез опити с животни, тъй като резултатите от опита често не могат да бъдат екстраполирани от един вид на друг или между животни, или от животно на хора.

Поради тези причини се надяваме, че настоящата директива ще бъде преразгледана, за да съответства в по-голяма степен на настоящите тенденции и взаимното зачитане.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, бих искала да благодаря на докладчика и докладчиците в сянка за резултата, който са постигнали. Мисля, че получихме най-добрият възможен компромис между потребностите за научните изследвания и гарантирането на хуманното отношение към животните, използвани за научни цели.

За съжаление, изследванията с използване на животни все още са от съществено значение, тъй като не съществуват алтернативи. Компютърните симулации и клетъчните култури не са достатъчни, и не политици казват това, а изследователи. Бих искала да припомня на Парламента, че лечения за някои много сериозни заболявания са разработени точно вследствие на изпитвания, извършени върху живи животни. Деветдесет и осем процента от тези животни са гризачи, което означава, че по-едри видове се използват само в много по-малка степен. Трябва също така да посоча, че благодарение на изпитванията в наши дни имаме лечения за левкемия, диабет и някои видове тумор. На последно място, бих посочила, че изследователите са първите, които искат да се избягва ненужно страдание и считам, че човек просто трябва да ги види на работното място, за да разбере това.

Вярно е, че все още има някои раздели, които са обезпокояващи. Бих искала да посоча един, който досега не беше споменат: в член 49 всички позовавания на комитети по етика изчезват и се заместват с по-общи национални комитети за защитата на животните. Това сигнализира на работещите в областта, тъй като в много лаборатории вече съществуват комитети по етика, а други се създават. Ето защо съществуват опасения, че ролята на комитетите може по някакъв начин да бъде омаловажена и че те дори могат да бъдат заместени от по-общи комитети, които са по-малко подготвени както от етична, така и от научна гледна точка.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Бих искал първо да благодаря на докладчика, г-жа Jeggle, относно прецизната работа, която е извършила. Също така подкрепям моите колеги, които днес се изказаха против трите изменения на общата позиция.

Това не е идеален компромис, въпреки че понастоящем е най-добрият възможен текст.

Съдържанието на проекта беше изготвено след консултации с изтъкнати учени, които знаят какво им е необходимо, за да могат да продължат изследванията си.

Всяко изменение на компромиса ще доведе до възобновяване на обичайната процедура, която, по мое мнение, не е в интерес на никого. Ето защо призовавам всички колеги да участват в днешното гласуване, за да се отхвърлят трите изменения и да се позволи на научните изследвания в Европа да се извършват по най-добрия начин.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, призовавам Съвета и Комисията да гарантират забраната относно използването на ембрионални или възрастни клетки от хора, за да се защитят животните.

Настоящото положение всъщност позволява човешки материал да бъде използван, за да се защитят животни по време на необходими опити. Винаги говорим за компромис и резултатът от културата на компромиса е, че вече не знаем кое е приемливо от етична гледна точка и кое не е. Въпреки това има някои етични въпроси, за които не е възможен никакъв компромис. Ако Комисията и Съветът не могат да гарантират забраната, това ще бъде фактологично доказателство за начина, по който ЕС третира хората.

Съжалявам, но без тази гаранция не мога да подкрепя текста на предложената директива.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Г-н председател, г-н Дали, съгласни сме, че трябва да предоставим най-доброто здравеопазване за гражданите на Европа. Това включва надеждни лекарства с възможно най-малко странични ефекти и най-новите съвременни методи на лечение. За съжаление, предвид настоящото положение на научния напредък, не можем да постигнем това без опити с животни.

Следователно разглеждам доклада като много успешен опит за постигане на баланс между хуманното отношение към животните и предоставянето на здравни услуги за хората. „Трите R-а“, заместване, намаляване и облекчаване, са основните изисквания за действително постигане на това, предвид че говорихме толкова често днес за човешко достойнство, което за мен включва също и зачитане на животните.

Необходими са ни предварителни разрешения, строг контрол и ефективни системи за проверка. Отделно законодателство не е достатъчно. Трябва да запазим бдителност и да гарантираме, че съдържанието на докладите действително се прилага на практика.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Г-н председател, считам, че всички сме съгласни относно този въпрос: в един идеален свят няма да има необходимост от изследвания върху животни. Въпреки това действителността е, че живеем в страдащ свят, в който болни мъже, жени и деца очакват лечение и следователно резултатите от тези изследвания, които са от жизненоважно и съществено значение. Ето защо трябва да подкрепим отличния компромис, постигнат от г-жа Jeggle, от комисията по земеделие и развитие на селските райони, и Съвета.

Както беше посочено, споразумението свежда до минимум страданието на животните, но не ограничава научните изследвания, което е от жизненоважно значение за милиони пациенти в Европа и по света. Знаехте ли, че 70% от нобеловите награди в областта на медицината са печелени въз основа на опити с животни?

Текстът не изисква от нас да избираме между мишките и хората; директивата защитава както пациентите, така и животните. Директивата защитава бъдещето ни.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, тези разпоредби са по-добри от тези, които имахме преди това. Мисля, че всички сме съгласни с това. Въпреки това мисля, че е много необмислено от ваша страна, г-жа Jeggle, да кажете, че няма алтернатива на компромиса. Считам, че можем да извлечем максимална полза от положението.

Разбира се, вярно е, че лобистите относно научните изследвания упражниха голям натиск. Всички знаехме това. Въпреки това постигнахме ли основната си цел, която е намаляване на броя на опитите с животни? Все още има голяма въпросителна във връзка с това. Другият проблем, разбира се, е това, че използването на нечовекоподобни примати не е било действително намалено.

Ние в групата на Зелените/Европейски свободен алианс считаме това за много обезпокоително и също така считаме, че е сериозно нарушение на европейските принципи, че на държавите-членки не се разрешава да прилагат разпоредби, които са по-строги от тези в действащото законодателство. Това положение трябва да се промени. Необходимо му е сериозно преразглеждане. Това е първият въпрос в измененията, внесени от Зелените, и ето защо няма да ги оттеглим. Призоваваме предложението да бъде върнато в комисията.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Г-н председател, развитието на техниките и методите, при които отпада необходимостта от опити с животни и които свеждат до минимум страданието, причинено на животните, в случаите, когато това е необходимо, следва да бъде важна цел на научните изследвания и експерименталното и технологичното развитие, което е важно да се стимулира. Отделно от такова развитие, необходимостта от разпространяване на тези техники и методи следва да бъде взета предвид заедно с използването им от институции за изследователска и развойна дейност и национални научни и технологични системи с различни равнища на развитие.

Европейският съюз трябва да приеме важна роля в тази област, като насърчава сътрудничеството между научните и технологичните институции и системи в различните държави, включително третите държави. Считаме, в тази област, както и в други, естествено, че установяването на общи минимални равнища на защита в законодателството не следва да пречи на отделна държава-членка да приеме по-високи равнища на защита, ако така желае.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Г-н председател, подобряването на директивата относно защитата на животните, използвани за научни цели, е нещо, което мога единствено да подкрепя Въпреки това е малко парадоксално, тъй като аз всъщност се противопоставям на опитите с животни. Алтернативни методи за изпитване съществуват и, за щастие, преразглеждането на директивата включва тази област. Много съм благодарна за това. Надявам се, че се дава по-голяма динамика на развитието на повече алтернативни методи за изпитване. Точно тук и сега обаче Европейският съюз трябва да въведе хуманни и безопасни правила за животните, използвани при опити. Най-накрая се признава, че животните са същества с усещания и затова сега ще въведем ограничения за болка. Защо въпреки това не въвеждаме раздел, който забранява използването на едни и същи животни отново и отново? Защо не забраняваме използването на маймуни при изследвания върху мозъка? Ядосва ме това, че се съобразяваме в много по-голяма степен с интересите на заинтересованите организации, отколкото с хуманното отношение към животните. Също така считам за разочароващо, че можем да приемаме само законодателни актове за ЕС в Парламента, защото как се извършват опитите с животни извън ЕС?

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(EN) Г-н председател, приветствам инициативата на Комисията. Считам, че е важно постижение, че успяхме да постигнем съгласие относно хармонизирането на практики в областта на опитите с животни в ЕС.

Настоящата директива отбелязва важна стъпка, като гарантира, че опитите с живи животни за научни цели ще бъдат заместени веднага щом това стане осъществимо от научна гледна точка. Директивата ще задължи първо държавите-членки да насърчават напредъка на алтернативните методи. Настоятелно призовавам държавите-членки да гарантират адекватно финансиране на обучение, изследователска и развойна дейност в областта на задоволителните от научна гледна точка методи или стратегии за изпитване, които не са свързани с използването на животни, както и на тяхното прилагане.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Г-н председател, като член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, естествено, приветствам настоящите разпоредби и споразумението, което беше постигнато тук. Зная, че е винаги трудно да се постигне компромис, но са ни необходими подходящи етични стандарти както за опитите с животни, така и за опитите с хора и можем да прилагаме само най-високите стандарти, които понастоящем са налични.

Разбира се, за нас е важно също така да се разработят алтернативи. Осмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие трябва сериозно да се съсредоточи върху алтернативните методи на изпитване. В допълнение също така се нуждаем от опростени процедури и това е предвидено в настоящите разпоредби. Оценката след седем години ще бъде от основна полза за промишлеността, тъй като безопасността на процеса и ясните, стандартизирани европейски разпоредби също така ще доведат до правна сигурност за промишлеността.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Г-н председател, бих искала да посоча ясно, че Европа има най-високите стандарти за хуманно отношение към животните в света. Докладът представлява друга важна стъпка към подобряване на хуманното отношение към животните дори повече. Общата ни цел е да се ограничат опитите с животни и да се подобрят условията на живот за животните, използвани за научни цели. Приветствам факта, че при възможност опитите с животните ще бъдат заместени с други методи и стандартите за развъждане, настаняване и грижи за тези животни ще бъдат подобрени. Въпреки това бих искала да погледна назад към част от опита на селскостопанския сектор и да изразя критиките си във връзка с някои от въпросите в доклада.

Не следва да приемаме, че допълнителната бюрокрация в областта на научните изследвания ще подобри хуманното отношение към животните. Научните изследвания и свързаните икономически отрасли надолу по веригата в Европа не трябва да бъдат поставени в неблагоприятно положение на международно равнище и в сравнение с други промишлености. Вярно е, че както тук, така и в селскостопанския отрасъл, когато обществото призовава за по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, трябва да разгледаме стандартите, които се прилагат за внесените продукти. Високото европейско качество и стандартите за хуманно отношение към животните трябва да получат адекватно признаване по отношение на лоялната конкуренция. Докладчикът, г-жа Jeggle, е свършила отлична работа с този много чувствителен доклад и заслужава подкрепата ни.

 
  
MPphoto
 

  Джон Дали, член на Комисията.(EN) Г-н председател, първо, бих искал да ви благодаря за коментарите ви и общата подкрепа за разпоредбите, включени в настоящата директива.

Пред себе си имаме амбициозна директива, която, ако бъде приета, значително ще подобри хуманното отношение към животните в ЕС. Съгласен съм с г-жа Sârbu, че пълното и точно прилагане ще бъде от основно значение за директивата, за да се изпълни потенциалът й. Това предизвикателство все още е съвсем в началото си. Понастоящем можем да бъдем удовлетворени, че беше постигнат добър компромис относно трудно, но важно досие и че може да се направи голяма стъпка напред относно подобряването на живота на животните, които все още са необходими при научните процедури.

Сега ще отговоря на някои от коментарите, които бяха направени тази сутрин. По отношение на направените от г-жа Evans коментари, трябва да се разбере, че настоящата директива предоставя допълнителна правна яснота към сегашното положение. В допълнение при основни и приложни изследвания, за които няма определени методи на равнище на ЕС, член 4 е много ясен, като изисква използването на алтернативни методи при възможност. Следователно изискването да се използват алтернативни методи не е отслабено; напротив, допълнително е засилено.

Колкото до направените от г-н Kastler и г-н Mikolášik коментари относно човешките ембрионални стволови клетки, въпросът не беше пренебрегнат в обсъжданията. Той беше обсъден подробно по време на преговорите и решенията, до които се стигна, отразяват факта, че няма консенсус в ЕС що се отнася до това дали трябва да се използват човешки ембрионални стволови клетки. Следователно Комисията счита, че въпросът се регулира най-добре на национално равнище.

Одобреният текст предоставя отговор на тези опасения, като оставя решението относно това дали да се позволява използването му на всяка отделна държава-членка. Трябва да се допълни, че в държави-членки, в които няма законодателство, което изрично забранява използването на ембрионални стволови клетки, използването на такъв метод за изпитване ще бъде задължителен единствено съгласно преразгледаната директива, ако този метод за изпитване е бил признат от законодателството на ЕС. Не съществува законодателство от този вид на равнище на ЕС и всяко такова законодателство ще изисква държавите-членки да одобрят приемането му.

Що се отнася до споменатата от г-жа Gardini етична оценка, концепцията за етична оценка и комисията, която я извършва, остават твърдо в член 38. Въпреки това думата „етична“ трябваше да бъде премахната по време на обсъжданията на Съвета. Цялото изискване остава.

Надявам се, че с вота си ще изпратите силен сигнал, че Европейският парламент стои зад резултата, договорен между институциите под умелото ръководство на г-жа Jeggle и шведското председателство. Днес имаме възможността да изведем ЕС на преден план чрез съчетаване на високо равнище на хуманно отношение към животните с качество в науката. Нека се придържаме към лозунга ни: „ЕС – грижа за животните с цел по-добра наука“.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, докладчик.(DE) Г-н председател, г-н Дали, госпожи и господа, бих искала да изкажа искрена благодарност и на Вас, г-н Дали, за забележките Ви, които изясниха някои въпроси, и които не е необходимо да повтарям. Също така бих искала да благодаря искрено на всичките ми колеги за коментарите им.

Ясно е, че това е силно чувствителен въпрос, който включва редица различни интереси, които трябваше да обединим. Призовавам всеки да гласува в подкрепа на доклада, който е пред нас и който, признавам, е балансиращ акт.

Г-н Häusling, ако сега отхвърлим доклада, директивата от 1986 г. ще продължи да се прилага дълго време, което няма да подобри положението на лабораторните животни. Няма да можем да въведем каквото и да било ново законодателство в близко бъдеще. Измененията, които отново представихте, бяха отхвърлени от комисията по земеделие и развитие на селските райони. Нямаше подкрепа за измененията ви. Сега отново ги внесохте. Ваше право е да направите това и аз уважавам това право.

Каква е ползата от най-високия стандарт за хуманно отношение към животните в Европейския съюз, ако не можем да приложим същия стандарт по света? Важното сега е всички ние да гарантираме, че законодателството, което, да се надяваме, ще приемем по-късно днес, се прилага в държавите-членки през следващите няколко години. Това е предизвикателство за нас. Първо, трябва да се уверим, че всички държави-членки достигат същия висок стандарт в тази област. Това е първата ни задача и все още не следва да призоваваме отделните държави-членки да прилагат по-високи стандарти.

Където вече съществуват по-високи стандарти, и тук говоря като германка за Германия, тези стандарти остават в сила. Не искаме някои държави да правят стъпка назад. Напротив, ние зачитаме суверенитета на държавите-членки така, както правим в случай на изследвания, при които се използват ембрионални стволови клетки. Това е правилното нещо, което следва да направим, и е важен въпрос.

Ако действително искате по-високи стандарти за хуманно отношение, тогава, моля, гласувайте в подкрепа на доклада и отхвърлете всички изменения.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 8 септември 2010 г.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), в писмена форма.(CS) Приветствам и подкрепям Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели, от докладчика, г-жа Jeggle, тъй като постигнатият компромис представлява напредък в сравнение с настоящото положение. Същевременно обаче съм натъжен от факта, че не е било възможно да се включат всички безгръбначни в обхвата на директивата в окончателния проект. Европейският парламент поиска обхватът на директивата да включва поне видовете безгръбначни, които са показали от научна гледна точка, че имат потенциал за регистриране на болка, страдание, страх и трайно увреждане. В проекта дори не се споменава това искане. Въпреки че признавам необходимостта да се използват животни за научни изследвания, изразявам твърдо убеждение, че в директивата е трябвало да се стигне по-далеч и да се включат в обхвата й всички същества без изключение. Да не забравяме, че разбирането ни все още разширява кръга на съществата, по отношение на които официални научни органи признават способността за усещане на болка, страдание и страх и понасяне на трайно увреждане. Следователно можем да заключим, че способността да се усещат страх, страдание и болка се разпространява в животинския свят. Признаването на този факт е въпрос повече на морал, отколкото на наука. За съжаление, доказахме чрез приетия компромис, че европейската култура все още не се е освободила от картезианската концепция за животното като предмет, и че все още ни предстои да изминем дълъг път в това отношение.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (ECR), в писмена форма.(PL) Във връзка с процедурата за второ четене членовете на ЕП не можаха да изразят становищата си относно окончателния вариант на директивата относно защитата на животните, използвани за научни цели (докладът Jeggle). Бих искал сега да използвам възможността да уточня основното си противопоставяне на съгласието, предоставено в директивата за използването на ембрионални стволови клетки като алтернатива на опитите с животни за научни цели. Това е излишна работа на погрешна антропология, която позволява възможността да се разруши човешки живот в най-ранната фаза от развитието му, за да се подобри хуманното отношение към животните. Гаранциите, предложени от Европейския парламент на първо четене, бяха много по-категорични в това отношение. Неясните разпоредби на директивата представляват реална заплаха за действащото право в държави като Германия, където ембрионите се ползват със степен на защита. Фактът, че методите за изследване не са определени, е открито налагане на законността им в държави като Полша, Ирландия и Малта.

 

5. Текущи преговори по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е изявлението на Комисията относно текущите преговори по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA).

 
  
 

Уважаеми колеги, искам вашето внимание за минута. Дневният ред, във вида, в който е приет, не предвижда процедура с вдигане на ръка в настоящото разискване. Въпреки това, ако няма възражения, предлагам, ако ораторите в списъка не превишават отделеното им време и накрая има време, ще започна кратка сесия с процедура с вдигане на ръка. Има ли възражения? Много добре.

 
  
MPphoto
 

  Карел де Гухт, член на Комисията.(EN) Г-н председател, благодаря ви, че отново ми предоставихте възможност да се обърна към вас по въпроса с преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA).

В тази връзка позволете ми да припомня контекста на тези преговори: ACTA представлява споразумение, което ще е от голямо значение за запазване на конкурентоспособността и заетостта на Европейския съюз на световния пазар.

Всъщност, ако искаме да продължим да бъдем конкурентоспособна икономика, ще трябва да разчитаме на иновации, творчество и изключителност на правата върху марки. Това е едно от основните ни конкурентни предимства на световния пазар. Затова се нуждаем от инструменти, за да гарантираме, че те са добре защитени на основните ни износни пазари.

Тук става въпрос за въпроси, които са от значение за гражданите на Европейския съюз: не само работни места, но и безопасност на потребителите, сигурност и здраве.

Нашата цел е просто създаване на международен стандарт за спазването на правата върху интелектуалната собственост, който да бъде разумен, балансиран и ефективен и по този начин излиза извън рамките на съществуващите правила на СТО за правата върху интелектуалната собственост: Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“). Това е крайната цел, за която съм сигурен, че всички сме съгласни.

През март тази година дойдох тук, за да очертая основните принципи, на които се основава участието на Комисията в тези преговори, и поех ангажимент за подобряване на прозрачността по отношение на Парламента относно тези преговори. Както можете да видите от проектните текстове, в резултат на преговорите, проведени от март насам, Комисията спази обещанието си и не се отклони от тези принципи. Позволете ми да ви припомня тези принципи:

Първо, целта на ACTA е да се разгледат големите нарушения на правата върху интелектуалната собственост, които имат значително търговско въздействие. Тук не става дума за проверяване на съдържанието на лаптопите или компютрите на пътниците. Това няма да доведе до ограничаване на гражданските свободи или тормоз на потребителите. Ако някои от вас имат съмнения за това, бих се радвал да чуя доводите ви.

Второ, ACTA има за цел единствено прилагане на съществуващите права върху интелектуалната собственост. В споразумението няма да се включват разпоредби, които изменят по същество закона за интелектуалната собственост. То следва да определи минимални правила за начините, по които новаторите могат да налагат правата си в съда, на границите или в интернет. Така например ACTA ще гарантира, че правата на европейските модни дизайнери, художници или производители на автомобили ще бъдат подходящо защитени, когато се сблъскат с фалшифициране на техни произведения извън Европа.

Трето, ACTA трябва да продължи да бъде в съответствие с достиженията на правото на Европейския съюз, включително настоящото равнище на хармонизация на прилагане на правата върху интелектуалната собственост, Директивата за електронната търговия, регулаторната рамка за далекосъобщения и, не на последно място, приложимото законодателство на Европейския съюз в областта на защитата на личните данни и личната неприкосновеност. ACTA няма задкулисно да измени законодателството на Европейския съюз. Ще попитате тогава, „каква е добавената стойност?“ Отговорът е, че законодателството ни е едно от най-ефективните, както и че ако други държави го приемат, това ще помогне на нашите новатори.

Четвърто, ще се уверим, че ACTA няма да възпрепятства достъпа до генерични лекарствени продукти. Вече има яснота в проектния текст, който гарантира, че ACTA няма да послужи за основа за намеса в търговията с генерични лекарствени продукти.

Освен това, ACTA ще бъде в съответствие с Декларацията по Споразумението ТРИПС и общественото здраве от 2001 г., а задължението относно граничния контрол, което представлява най-чувствителния въпрос по отношение на достъпа до лекарствени продукти, няма да се прилага по отношение на патентите.

По отношение на прозрачността, спазихме обещанието си да предоставяме информация на Европейския парламент чрез специализирани сесии след всеки кръг от преговорите и ще продължим да правим това. И в съответствие с поетите ангажименти по силата на рамковото споразумение, ние, разбира се, споделихме проектните текстове с Европейския парламент.

Също така ще се възползвам от възможността накратко да представя резултатите от 10-ия кръг от преговорите по ACTA, които се проведоха във Вашингтон между 16 и 20 август 2010 г.

Страните постигнаха напредък по отношение на гражданските, митническите и наказателните глави, но те все още не са демонстрирали достатъчна гъвкавост при разглеждането на някои по-чувствителни въпроси. Беше постигнато много и по общите и хоризонталните глави (преамбюла, общите разпоредби, определенията, практиките за налагане, международното сътрудничество и институционалните разпоредби), които ще бъдат завършени в най-скоро време.

За съжаление обаче, в рамките на последните два кръга стана ясно, че консенсус, включващ всички настоящи страни по ACTA, ще бъде постигнат само въз основа на най-малкия общ знаменател, като се има предвид разнообразието от мнения и практики по този въпрос с различните участници по ACTA. Това ще бъде за сметка на нивото на амбиция – и ефективност – на споразумението.

По отношение на цифровата среда (интернет), която е една от най-чувствителните, но също и „най-иновативни“ глави на ACTA, в рамките на последния кръг беше отбелязана значителна крачка назад, като страните не успяха да се споразумеят за общ режим на освобождаване от отговорност на доставчиците на интернет услуги.

Такъв е случаят и с особено важната глава относно митническите мерки, където няколко страни се обявиха против извършването на проверки на износа и транзита на стоки в нарушение, като по този начин не може да се реагира на широко разпространения международен трафик на фалшификати.

Друга област, в която обсъжданията са разочароващи за интересите на Европейския съюз, се отнася до това кои права върху интелектуалната собственост ще попаднат в обхвата на споразумението. Европейският съюз разполага с широка и разнообразна съвкупност от носители на права. Земеделските стопани, които произвеждат продукти с географски указания, или текстилните дружества, които създават дизайнерски проекти, също са жертва на фалшифициране и също трябва да бъдат защитени от по-добри правила на прилагане. Проблемът е, че някои от нашите партньори настояват, че единствено авторското право и търговските марки „заслужават“ да бъдат включени в ACTA. Ние не споделяме това мнение и ще продължим твърдо да настояваме интересите на Европейския съюз да бъдат зачитани.

Следващият кръг от преговори ще се проведе в Токио в края на месеца (от 23 септември до 1 октомври 2010 г.). Изглежда, че приближаваме последния етап от преговорите и страните се ангажират да решат оставащите съществени въпроси в рамките на кръга в Токио.

Аз продължавам да бъда твърдо убеден по отношение на значението на справянето със систематичната и широко разпространена злоупотреба с европейската интелектуална собственост по света, както и по отношение на съществения принос, който ACTA може да има за постигането на тази цел. Ето защо усилията ми продължават да бъдат насочени към успешния завършек на тези преговори.

Ако обаче в края на този процес Европейският съюз е изправен пред договор без някаква конкретна добавена стойност за нашите носители на права или пред договор, в който се правят опити да се докаже, че съществуват 1-ва и 2-ра категория права върху интелектуалната собственост, следва наистина да сме готови да преразгледаме участието си в това споразумение.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, от името на групата PPE.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, през 2008 г. 178 милиона артикула са били иззети от служители на митниците на Европейския съюз. От тях 20 милиона са представлявали опасност. Общо 54% от фалшифицираните продукти са били внесени от Китай, а по отношение на лекарствените продукти, отговорността е била главно на Индия.

Фалшифицираните стоки нанасят големи щети на европейската икономика, но хората, които купуват фалшиви продукти, също са сериозно засегнати. Имам предвид лекарствените продукти например. За мен и всички родители би било кошмар, ако болно дете умре след приемане на лекарство само защото не сме били в състояние да предотвратим появата на фалшиви продукти и лекарства на пазара. Трябва да решим този проблем.

Пиратските продукти са основен въпрос за Европейския съюз. Трябва да защитим отраслите и потребителите в целия свят срещу продукти, които могат да причинят увреждане на здравето и да доведат до финансови загуби за дружествата. Затова приветствам преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) като важна стъпка в правилната посока в борбата срещу пиратските продукти. Знаем, че това споразумение не е единственото решение на пиратството, но е първото международно споразумение в тази област, което е свързано с действия срещу пиратските продукти от страна на някои държави. Бих искал колкото е възможно повече други държави да се присъединят.

Нашата група приветства положителното сътрудничество между Комисията и Парламента след резолюцията ни през пролетта. Изразяваме съжаление, че се наложи да се стигне до приемане на тази резолюция. Въпреки това, в резултат на редовните доклади от Комисията, през последните месеци успяхме да добием обща представа за преговорите. Бих искал да поздравя преговарящите за най-новите им постижения. Дори за критиците на ACTA става все по-трудно да намерят отрицателни позиции в споразумението. Въпросът за мерките за граничен контрол в случай на нарушение на патенти, а оттам и опасенията за търговията с генерични лекарствени продукти, вече са отстранени. Три нарушения и претърсването на личен багаж бяха отстранени. Задължителната отговорност на доставчиците на интернет услуги също беше премахната и споразумението изглежда съответства на достиженията на правото на Общността. Смятам, че сме на прав път.

Бих искал обаче да призова Комисията да запази твърдата си позиция, така че да е в състояние да представлява интересите на Европейския съюз. Подкрепям предложението за включване на патентните права, географските наименования за произход и патентните нарушения в раздела на споразумението, който е свързан с гражданското право. На мнение съм, че шунката „Парма“, сиренето „Торолер Алмкезе“ и шампанското заслужават същото ниво на защита като „Кока-Кола“ или зърнените закуски на „Келогс“. Затова призовавам САЩ да престанат да възпрепятстват издаването на документите. Издаването на документите след кръга от Нова Зеландия демонстрира колко е важна прозрачността и позволи да се отговори на голяма част от критиките към споразумението.

Бих искал Комисията да подкрепи издаването на документите от преговорите най-късно преди подписването на споразумението. Пожелавам на Комисията успех при следващия кръг в Япония и се надявам на по-нататъшни навременни и подробни доклади за хода на преговорите. След приключването на преговорите групата ни ще седне на тишина и спокойствие да направи оценка на резултатите въз основа на окончателния текст и след това ще излезе с решение за позицията си във връзка с ратифицирането на документа. Пожелавам успех на преговарящите.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, от името на групата S&D.(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, г-н член на Комисията, току що казахте някои успокояващи неща, но аз все още не смятам, че опасенията, които се споделят от голям брой членове на Парламента относно Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA), са напълно разсеяни.

През март предложих резолюция, която беше приета с голямо мнозинството в Парламента и която направи възможно публикуването на текста от преговорите. По време на разискването отправихме призив достиженията на правото на Общността – което споменахте – безопасността и доставката на генерични лекарствени продукти да бъдат гарантирани и основните свободи на нашите съграждани да бъдат зачетени. Споменахме и географските указания и направихме това, за да Ви заявим нашите приоритети, които ще продължа да Ви повтарям, така че позицията, която ще застъпите след няколко седмици в Япония, да се основава на парламентарното разискване, което успяхме да започнем.

Вчера, по време на разискването относно състоянието на Съюза, много оратори с право посочиха, че членовете на Европейския парламент говорим от името на нашите съграждани и че без тази връзка има опасност Комисията да бъде въвлечена в стерилна конфронтация с Парламента. Затова искам от Вас, г-н член на Комисията, да осъзнаете като приоритет, че тук присъстващите членове на Европейския парламент са най-вече Ваши партньори и не са тук само за да Ви противоречат.

Партньорството, което искаме, не е такова, в което сме принудени да пазим тайна, както изглежда понякога Вашите служби желаят. Службите Ви току-що отговориха на въпросите ни при закрити врата. Имаме достъп до най-новия вариант на текста на ACTA, но ни е забранено да изпращаме съобщения след напускане на тези срещи или след прочитане на споразумението, като се има предвид, че нашата роля е да предупреждаваме, разясняваме и гарантираме, че нещата са разбираеми. Ето защо това е второто ми искане към Вас да разглеждате прозрачността на разискванията като елемент, който обогатява обсъжданията, а не като нарушаване на доверието.

В допълнение към тези два основни въпроса, и защото започвам да свиквам с този вид упражнения, ще Ви информирам за моите опасения. На първо място, стои въпросът за достъпа до лекарствени продукти. Това вече беше споменато. Според Вас защитата на достъпа е един от Вашите приоритети, че правите всичко възможно, за да се гарантира, че нищо в това споразумение няма да възпрепятства тяхното производство или свободно движение. В този момент обаче бих искал да Ви попитам за патентите. Защо искате те да бъдат включени в това споразумение? Желанието да се засили законната борба срещу фалшифицирането не трябва да бъде претекст за използване на ACTA като средство за разширяване на правата на притежателите на патенти извън това, което се съдържа в Споразумението ТРИПС. Моля, не бъркайте генеричните лекарствени продукти с фалшивите лекарства.

Друг важен момент са гаранциите. Текстовете не могат да бъдат твърде строги при гарантирането на истински баланс между правата на потребителите и тези на носителите на права. Имам предвид различните формулировки, съдържащи се в Споразумението ТРИПС.

Приветствам коментарите Ви по отношение на интернет и имам голямо доверие в идеята, че ACTA няма да послужи за отслабване на позицията на Европейския съюз, която е посочена ясно в Директивата за електронната търговия.

Г-н член на Комисията, със сигурност съществуват и други въпроси, които трябваше да повдигна тази сутрин, но първата задача, която си поставям, е да се гарантира, че вследствие на това разискване ще бъдем в състояние да предоставим възможно най-много информация относно споразумението на всички наши съграждани, както и да Ви заявя, че основният елемент за мен е защитата на техните права и основните им свободи. Ето защо очаквам от Вас да имате предвид въпросите, повдигнати от членовете на Парламента, и да ги защитите по време на преговорите. Също така Ви призовавам да изпълните ангажимента си да публикувате текста веднага след завършване на преговорите, независимо дали става в края на кръга от преговори в Япония или на по-късен етап.

Ще трябва да се проведе и обществен дебат в Парламента например. Затова ще отправя искане за резолюция и очакваме от Вас да вземете предвид нашата гледна точка преди споразумението ACTA да бъде подписано, дори ако това означава връщане на масата за преговори.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE.(IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, „acta est fabula, plaudite!“ – „представлението свърши, ръкопляскайте!“ – както са казвали римските актьори в края на представлението. Представлението свърши и може би сме в навечерието на края му, въпреки че може би още не е време за ръкопляскания.

По време на това разискване получихме важни уверения от г-н Де Гухт, но ние знаем, че 64% от фалшивите стоки се внасят от Китай, която не е страна по Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA). Затова ще трябва да преценим дали всичко това си струва – с други думи, дали трябва да подписваме споразумението, ако то не води до никакви реални ползи, както заключи членът на Комисията. Не останаха много причини за безпокойство, но те са значими. Много се каза за интернет и ние оценяване усилията на Комисията, но оставаме бдителни.

По отношение на достъпа до лекарства, повтарям това, което вече беше поискано от други членове на Парламента: не може фалшивите лекарствени продукти, от една страна, да бъдат слагани под един знаменател с генеричните лекарства, от друга. От жизненоважно значение е да се позволи достъп до лекарствени продукти на конкурентни цени, които са от решаващо значение за пациентите в развиващите се държави. Въпросът, който бих искал да задам, е дали декларацията от Доха по отношение на споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“) и общественото здраве ще бъдат включени поне в преамбюла на текста на ACTA.

Накрая, по отношение на географските указания, се оказваме в потенциално парадоксална ситуация, защото регистрираните търговски марки, които може да нарушат географските указания, биха могли да се радват по-голяма защита от самите географски указания. Тук също споразумението ТРИПС осигурява по-солидна основа в много отношения и затова приканваме за бдителност и твърди позиции.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-н председател, на първо място, съм доволен, че писмена декларация 12 относно Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA) получи необходимото мнозинство гласове в Парламента вчера. Това показва, че Европейският парламент продължава да подкрепя ясната позиция, която застъпи в своята резолюция през март.

Освен това писмената декларация е важно допълнение към една съществена точка. Не искаме упражняването на правата върху интелектуалната собственост да бъде прехвърлено на частни дружества. Принципите на правовата държава и принципите на демокрацията изискват всяка намеса в основните права, включително в интернет, да произхожда от законни представители на държавата и високите стандарти на нашата конституция, Конвенцията за правата на човека и Договора от Лисабон да продължат да се прилагат.

Не трябва да се позволява влизането в сила на споразумение, което насърчава частни картели от носители на права да организират всичко, така че да е съобразено с техните бизнес интереси, какъвто е случаят с настоящия проект на ACTA. Поведението на Европейската комисия по време на преговорите по ACTA граничи с нарушение на нашите Договори. Вместо мерките, които бяха критикувани от Парламента, да бъдат премахнати, формулировката на проекта за споразумение просто е направена дори по-неясна. Изглежда все по-малко вероятно, че достиженията на правото на Общността ще бъдат спазени.

За щастие, продължаващите протести от страна на Европейския парламент изглежда вече имат ефект. Дори и ACTA да получи мнозинството гласове в Парламента обаче, все още има много какво да се направи. Това би трябвало да ви е станало ясно най-късно вчера.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, от името на групата ECR.(EN) Г-н председател, бих искал да започна, като приветствам три неща, които бяха казани в началото: първо, че няма да има нови права върху интелектуалната собственост; второ, че няма да има задкулисни промени в законодателството; и трето, по-голямата прозрачност, на която станахме свидетели от страна на Комисията, особено по отношение на някои от другите партньори по преговорите.

Също така трябва да разберем разликата между цифровия свят и света на атомите. Както Крис Андерсън, редакторът на списание „Уайърд“ (Wired), веднъж каза, в един свят на все по-голяма широчина на честотната лента, по-евтино съхранение на данни и по-евтин капацитет за обработка, с течение на времето цифровите продукти вървят към безплатни или към нула. Това означава, че много от отраслите, които се оплакват от цифровия свят, трябва да разберат, че трябва да търсят нови бизнес модели. По-специално, звукозаписната индустрия и други подобни индустрии не могат да разчитат на стари бизнес модели.

Считам, че е съвсем различно в света на атомите – в света на производството на продукти. Въпреки че Европейският съюз може и да не е конкурентоспособен от гледна точна на разходите за труд, трябва да се уверим, че държавите и дружествата в рамките на Европейския съюз са конкурентоспособни по отношение на изследователската и проектната работа. Сигурно е обидно за дружествата, които инвестират милиони – понякога милиарди – в нови продукти и нови разработки, да видят как въпросните продукти са подбивани от фалшиви продукти на друго място. Ние сме световен лидер в областта на автомобилите с висока стойност и при продукти като „умни“ телефони, и трябва да бъдем много внимателни, след като милиони или милиарди са инвестирани в тези продукти, последните да не бъдат просто подбити от фалшиви продукти.

Приветствам изявлението на Комисията, но трябва да разберем разликата между света на атомите и цифровия свят.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.(DE) Г-н председател, г-н Де Гухт, госпожи и господа, защитата на изобретателите и дружествата от кражба на идеите им е важен въпрос, особено за малките и средните предприятия. Аз обаче бих искал още веднъж да попитам дали пиратските продукти наистина могат да бъдат ограничени от подписване на споразумение от малък брой държави, особено след като тези държави се славят с изобретения, а не с фалшификати. Според мен тези преговори трябва да се провеждат в международен контекст, като например Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

В общи линии става дума за нова рамка и нов ангажимент. Г-н Де Гухт, заключителните Ви бележки днес сочат в тази посока. Зная, че преговарящите от Комисията и Съвета са наясно с тази дилема. Тяхното решение е да се дадат на дружествата цялостни права за завеждане на съдебен иск на потенциалните пазари на фалшифицирани продукти. Те искат да бъдат в състояние да арестуват вносители и според работния текст, дори крайни потребители на границите, освен ако отделните страни по споразумението не направят изключения. Текстът гласи:

(EN) „Членовете могат да изключат от граничните мерки малки количества стоки с нетърговски характер, пренасяни в личния багаж на пътниците“.

(DE) Те искат да наложат законодателство в Европа, което ще даде възможност на дадено дружество да поиска стоки или софтуерни продукти, които са били внесени от страна по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), да бъдат конфискувани или дори унищожени по нареждане на съда. При необходимост това може да стане без изслушване на другата страна. В случай на контейнер с фалшиви верижни триони това може да изглежда проста процедура. Споразумението обаче има за цел да разшири този процес, за да бъдат обхванати области като софтуерни компоненти.

Ще бъде ли възможно за софтуерни гиганти като „Майкрософт“ да преследват и унищожат по-малките си конкуренти с помощта на съдебни дела? Гигантите в развлекателната индустрия също успяха да включат опасенията си в преговорите по ACTA. Правни действия ще бъдат предприети не само срещу изтеглянето и копирането на данни, но и срещу производството и разпространението на технологии, които, наред с други неща, позволяват защитата на авторските права да бъде заобиколена.

Заявихте, че е постигнат напредък и е вярно, че САЩ се отказа от искането си доставчиците на интернет услуги (ДИУ) да бъдат подведени под отговорност. В частта от споразумението, свързана с наказателното право обаче, все още присъства параграф за съучастничество. Освен това доставчиците на интернет услуги ще бъдат задължени да предават личните данни на потребители, които са заподозрени в нарушаване на закона за авторското право, след обосновано искане от страна на дадено дружество. По време на преговорите по SWIFT в Парламента научихме, че САЩ например не разполагат със законодателство за защита на данните, както го разбираме в Европейския съюз. Какво е положението в другите държави, които са страни по споразумението? На споразумението не трябва да се позволява да противоречи на достиженията на правото на Общността. Трябва да бъдем в състояние да защитим малките и средните предприятия срещу патентни кампании от страна на софтуерни гиганти и да гарантираме, че личните данни на интернет потребителите са защитени.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, благодаря на члена на Комисията и на Съвета за това разискване, въпреки че, за съжаление, е трудно да се говори за каквото и да било, без да разполагаме с точните документи.

В интернет няма нищо, а все още не съм получил отговор от службите на Парламента, с които се свързах, защото Комисията не предоставя достъп до всички текстове. Затова нямам друг избор освен да говоря в общи линии. Независимо от това, полезно е да се разгледа този въпрос, който е част от плана на Европа за защита на продуктите ни, а оттам и на нашите дружества и работници. И все пак, налице е известна съпротива по отношение на регулирането на търговските марки и продукти например.

Наш дълг е да защитим нашите работници, като проверим дали е налице някаква форма на нелоялна конкуренция или конкуренция, основана на експлоатация на труда и, както е в случая, конкуренция, основана на подправяне и фалшификация. Затова трябва да се борим с тези видове неприемлива конкуренция именно за защита на европейските производители и работници, които изкарват прехраната си чрез своите усилия, интелект и участие, и по този начин допринасят за развитието на нашия континент.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, планираното многостранно Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) има за цел да направи борбата срещу пиратските продукти и нарушенията на авторското право по-ефективни с помощта на международно сътрудничество, координиране на прилагането на законодателството и нови закони за защита на интелектуалната собственост. От само себе си се разбира, че е необходима продължителна прозрачност. Мерки, които ще доведат до намаляване на ефективността на Директивата на Европейския съюз за защита на данните или които дори ще могат да окажат отрицателно въздействие върху свободата на изразяване, представляват прекомерна реакция на проблема с борбата срещу пиратските продукти и нарушенията на авторското право и не трябва да бъдат приемани.

Европейският парламент призова Комисията да направи оценка на възможните последици от споразумението. За съжаление, тази оценка все още не е извършена. Според мен защитата на интелектуалната собственост е от съществено значение, но защитата на данните и защитата на личната неприкосновеност също са от решаващо значение. По този въпрос Питър Хъстинкс, ръководител на Европейския надзорен орган за защита на данните, заяви, цитирам:

(EN) „Интелектуалната собственост има важно значение за обществото и трябва да бъде защитавана, но тя не бива да се поставя над основните права на физическите лица на неприкосновеност на личния живот, защита на данните и други“. Това е краят на цитата. Нека работим заедно по това споразумение, като вземем предвид цялото съществуващо законодателство.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, ефективното прилагане на съществуващите регламенти и закони за борба с пиратските продукти и засилването на правата върху интелектуалната собственост е нещо, което определено е много благоприятно. За съжаление обаче, е налице голямо невежество и несигурност в тази област сред широката общественост. Редовно получавам електронни писма от загрижени граждани, които се оплакват от липсата на прозрачност по време на преговорите по Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA) и смятат ACTA за груба намеса в личните им права и свободи. Важно е да се предостави повече информация в тази област и да се подчертае фактът, че проблемът е причинен не от ACTA, а донякъде от достиженията на правото на Общността на Европейския съюз.

Предварителното решение на Съда на Европейския съюз на 19 февруари 2009 г. ясно посочва, че доставчиците на интернет услуги могат да бъдат подведени под отговорност за нарушения на авторското право от страна на техни клиенти. Следователно съществуващите спогодби дават възможност за блокиране на достъпа до интернет на граждани на Европейския съюз. Проблемът не е на ACTA, а на регламентите на Европейския съюз, които могат да ограничат свободите и правата на гражданите на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Все по-нарастващият обем на фалшифицираните и пиратски продукти в международната търговия увеличава възможността за заплаха на устойчивото развитие на световната икономика, което причинява не само финансови загуби на законните производители, но и нарушава правата на собствениците на интелектуална собственост и участниците в изработката и производството, и представлява заплаха за потребителите и заплаха за работните места в Европа.

Идеята за многостранно споразумение за борба срещу пиратството и фалшифицирането може да представлява ефективен механизъм за борба с тези дейности, но аз подкрепям и онези членове на Парламента, които подчертаха необходимостта от прозрачност и по-голямо доверие в тези преговори и споразумения. Аз също така считам за изключително важно да се постигне баланс между правата, които имаме интерес да защитаваме, и правата, които са от съществено значение за обществото. Упражняването или защитата на правата на една група не трябва да оказва влияние на правата и законните интереси на друга група.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Г-н председател, никак не съм сигурен за освобождаването на генеричните лекарствени продукти. Ако позволим това, в такива случи ние ще трябва да предоставим освобождаване на всички транзитни стоки или в противен случай ще бъдем изправени пред проблемите, на които станахме свидетели през последните няколко години. Според Вас това ще се прилага само към големи търговски дела. В такъв случай може да се каже, че всички физически лица се освобождават, а не, че могат да бъдат освободени от правилата, нали?

Загрижен съм и за цифровата среда, когато се говори за технологични пречки. В тази връзка се казва, че методите, които могат да бъдат използвани за заобикаляне на техническите мерки за защита, следва да се считат за незаконни, ако имат ограничена търговска цел.

Също така може да се каже, че въпросните се разпространяват без никакъв финансов интерес, че дадено лице няма никакъв финансов интерес, а вместо това иска да подкрепи използването на технология, която може да се използва и като „технология за заобикаляне“. Какво е Вашето мнение?

Никак не съм щастлив и от факта, че тук включвате спорни аспекти от IPRED и по отношение на съхранението на данни. Ако ще искаме да променим това след оценките, то е глупаво да го създаваме тук в писмена форма.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Castex (S&D).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, бих искала да направя нов принос към разискването за ACTA и заедно със страните по декларация 12, имам честта да Ви информирам, че декларацията получи много голямо мнозинство в Парламента, както и че минималният брой подписи беше надвишен.

Доволна съм, че тази декларация е внесена до Вас преди окончателния кръг от преговори по ACTA и считам, че можете да я счетете за мандат за преговори, предоставен Ви от Европейския парламент.

Бих искала да Ви напомня за компонентите й: разбира се, Парламентът не само иска прозрачност и възможност да види текстовете по време на преговорите, преди да ги ратифицира; той иска правата върху интелектуалната собственост да не бъдат хармонизирани по този международен договор, както и свободата на гражданите, защитата на личния живот и неутралитета на интернет да бъдат запазени и гарантирани.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Г-н председател, трябва да зададем въпроса до каква степен търговските споразумения за борба срещу фалшифицирането представляват просто защита на големия бизнес и до каква степен те наистина защитават обикновените хора. В случая с лекарствените продукти, в най-добрия случай, фалшивите лекарства могат да бъдат неефективни и да не излекуват потребителя; в най-лошия случай те могат да нанесат вреди и да им костват здравето или дори живота.

Фалшифицираните стоки почти винаги се произвеждат в държави с ниско заплащане на труда и те подкопават истинските стоки, произведени в нашите държави, за сметка на работните места на гражданите на нашите държави-членки. Трябва да се наложат санкции на тези държави, които позволяват тази практика.

Със задоволство чух уверението на Комисията, че мерките ще бъдат насочени срещу големите нарушения, а не срещу потребителите. Някои лобисти в подкрепа на актьорите обаче наистина искат да бъде отказан интернет достъпът на хора, които са заподозрени в многократно незаконно изтегляне на информация и същите тези хора искат подробна инспекция и проверка на съобщенията на потребителите. Можем ли да получим уверения, че тези разпоредби няма да бъдат включени на един по-късен етап и да не зачетат Вашите възражения?

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Приветствам днешното разискване на Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането. Според мен това представлява крачка към засилване на позицията на Европейския парламент в качеството му на институцията, която представлява гражданите на Европейския съюз. Бих искала да подчертая, че Европейският парламент има право да бъде информиран и консултиран от Комисията относно споразуменията, по които преговаря, за търговия на услуги и търговските аспекти на интелектуалната собственост. Днешното разискване конкретизира това право и се надявам, че ще бъде правилото на Комисията и в бъдеще. Бих искала да обърна внимание на факта, че поверителният характер на преговорите на Комисията по Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането водят до много критични нагласи сред интернет потребителите. Тази емоция можеше да бъде избегната, ако Комисията имаше желание да ни информира по-подробно за усилията си в тази област от самото начало.

В писмен въпрос, който внесох в Комисията, повдигам въпроса за връзката между Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането и европейската политика в областта на информационното общество и неговите правни последици.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, г-н Де Гухт, уверихте ни, че това Търговско споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA) понастоящем няма да промени нищо. На нас обаче не ни се предоставя възможност да създадем свое собствено мнение, да получим сведения и сами да приложим правния си опит, за да определим дали страничните щети върху правата на гражданите в Европа вследствие на това споразумение няма да бъдат значително по-големи от това, което твърдите. Трябва да Ви повярваме във връзка с това. Като се има предвид това, защото няма прозрачност? Знам, че това произтича от преговарящите от САЩ, но може ли Европейският съюз с чиста съвест просто да се предаде? Смятам, че отговорът на този въпрос е „не“.

Втората ми бележка се отнася до географските означения за произход. На масата на преговори щях ясно да дам да се разбере, че тези означения за произход представляват еквивалент на търговските марки в Европа. Според мен този въпрос трябва да бъде повдигнат отново по време на преговорите.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Г-н председател, бих искал да се спра на три кратки точки. На първо място, разбира се, бих искал да поздравя инициаторите на писмената декларация за Търговското споразумение за борба срещу фалшифицирането (ACTA). Тя вече беше приета.

Втората ми бележка се отнася до прозрачността и аз бих искал да задам на г-н Де Гухт един въпрос. Как можете да ни казвате като членове на Европейския парламент, че трябва да разчитаме на американска организация за граждански свободи, за да получим копие от текста? Имам текста тук пред мен. По-късно ще Ви го предоставя и ще Ви помоля да се уверите, че това е оригиналният вариант.

Третата ми бележка се отнася до отговорността на доставчиците на интернет услуги. Можете ли да гарантирате, че темата за отговорността на доставчиците на интернет услуги няма да бъде въведена отново задкулисно?

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström (Verts/ALE).(EN) Г-н председател, всички сме на мнение, че фалшифицирането е лошо нещо и че борбата срещу фалшифицираните стоки е нещо добро. То е добро за европейските потребители и гражданите и също така е важно за европейските предприятия, както беше споменато. Добре е, че защитаваме търговските марки и достиженията на правото в областта на търговските марки, включително географските означения.

Дотук добре. Както обаче изтъкна г-н Kamall, има разлика между света на атомите и света на битовете. Когато става въпрос за главата, свързана с интернет, бяха повдигнати обосновани опасения от страна на доставчиците на интернет услуги и други предприятия, които развиват дейност в тази област. Налице са опасения, че споразумението може в действителност да попречи на развитието, да навреди на европейските предприятия и да навреди на начина, по който се възползваме от тази нова технология.

Затова бих искал да призова Комисията наистина да продължи с частта за борбата срещу фалшифицирането, но да премахне главата, свързана с интернет. Това би било най-доброто решение за всички.

 
  
MPphoto
 

  Карел де Гухт, член на Комисията.(EN) Г-н председател, на първо място, бих искал да благодаря на всички членове на Парламента, които взеха участие. За нас това е много ценна информация две седмици преди това, което вероятно ще бъде „завършекът“ в Токио, и ние със сигурност ще я вземем предвид.

Преди да се спра на поверителността, ще отговоря на няколко технически въпроса. Един от тях се отнасяше до Споразумението ТРИПС относно общественото здраве и дали то ще бъде изрично упоменато в споразумението. То е изрично посочено, както следва: „признава принципите, посочени в Декларацията от Доха по споразумението ТРИПС и общественото здраве, приета на 14 ноември 2001 г. от СТО на Четвъртата министерска конференция на СТО, проведена в Доха, Катар“.

Имаше и някои въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот. И отново, ако погледнете текста, който се обсъжда в момента, той гласи, че „нищо в това споразумение няма да изисква страните да разкриват информация (…), която би противоречала на нейното законодателство или нейните международни споразумения, включително закони за защита на правото на неприкосновеност на личния живот“. По-нататък в работния текст се споменава, по отношение на прилагането в цифрови среди, че процедурите по прилагане ще бъдат прилагани по начин, който е „в съответствие със законодателството на всяка страна, запазва принципите, свързани със свобода на изразяване, справедлив процес и неприкосновеност на личния живот“. Така че всичко това е изрично упоменато в споразуменията.

Позволете ми да кажа и няколко думи за лекарствата. Не считам, че е налице проблем с лекарствата – не само заради ACTA, но и защото понастоящем провеждаме разговори с Индия по този въпрос. Те са подали искане в СТО по отношение на лекарствените продукти. Водим разговори с тях и смятам, че скоро ще постигнем решение, което според мен ще бъде оценено от Европейския парламент.

Също така бих искал да добавя, че този вид патенти не попадат в обхвата на главата в областта на митниците в ACTA. Съществува изрична препратка към задължителната практика на лицензиране, която е много важна в това отношение.

И накрая, по въпроса за поверителността, за нас не е проблем да предоставим текстовете, които обсъждаме, но ние не сме сами. Тук става дума за многонационални преговори, което означава, че другите страни на масата за преговори също трябва да се съгласят какво да стане обществено достояние и какво – не. Изрично повдигнатият въпрос беше дали ще имате възможност да обсъдите евентуално споразумение преди подписването му.

Все още не е ясно дали ще постигнем съгласие, но ако това стане, ние се уверихме, че ще бъдем в състояние да го обсъдим, преди да бъде подписано, като Комисията получи уверения за това по време на преговорите. Както можете да видите, в съобщението за медиите, разпространено в края на кръга от преговори от Вашингтон, ясно се посочва, че „страните се ангажират да предоставят текста, преди да бъде взето решение за подписването му“. Смятам, че е трудно да бъде по-изрично от това.

Много ви благодаря за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Следващата точка е гласуването.

(Заседанието се прекъсва за няколко минути)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

 

6. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е гласуването.

Преди да започнем с гласуването, искам да обясня, че има проблем със системата за електронно гласуване и няма да виждате резултата, освен на екрана пред вас. Проверяваме системата, така че имайте търпение.

(За резултатите и други подробности относно гласуването: вж. протокола)

 

6.1. Защита на животните, използвани за научни цели (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (гласуване)
 

Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, искам връщане на документа за ново разглеждане в комисия, въз основа на член 175 от Правилника за дейността.

Чакаме директивата от много години, но както беше подчертано в някои от изказванията, някои елементи трябва да бъдат изцяло изменени, за да се гарантира адекватна защита на животните. Приемането на документа в сегашния му вид ще позволи провеждането на експерименти за учебни цели и използването на едно и също животно няколко пъти, дори и в процедури, при които то страда. По никакъв начин не се насърчават алтернативни научни методи.

Не става въпрос за заемане на крайни позиции, а за спазване на член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който изисква от нас да съблюдаваме стриктно изискванията за хуманно отношение към животните, тъй като те са същества с усещания. Не искаме да възпрепятстваме научните изследвания, а по-скоро да насърчим моралния курс.

Недопустимо е да твърдим, че можем да приемем директивата сега и да я изменим в следващите години. Трябва да поемем отговорност да направим необходимите корекции сега. Това не е политическа или идеологическа позиция, а здрав разум, а здравият разум няма политически оттенък.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-жо Alfano, благодаря за предложението. Имаме ли 40 колеги, които искат да подкрепят предложението? Моля, изправете се, ако го подкрепяте. Мисля, че имаме 40 колеги, нека един се изкаже в полза на предложението.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, от името на групата Verts/ALE. (EN) Г-н председател, групата на Зелените/Европейски свободен алианс подкрепя връщането за ново разглеждане, защото ние също имаме сериозни притеснения относно текста в сегашния му вид. Понастоящем държавите-членки имат правото да приемат по-строги мерки относно защитата на животните, ако желаят. Новият документ ще отмени това право в бъдеще. Той ще възпрепятства развитието и противоречи на одобреното от Парламента на първо четене.

Трябва също така категорично да заявим, че когато е възможно, следва да се използват алтернативи, но формулировката на текста е слаба. По същия начин, трябва много ясно да определим условията за използване на нечовекоподобни примати, които също не присъстват в текста.

Много от проблемите с действащото законодателство произтичат от различното тълкуване в отделните държави-членки. Необходимо е по-широко обсъждане на въпроса, за да гарантираме абсолютна яснота и ефективност на законодателството.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D), председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, като председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони, която е компетентната комисия по темата, аз съм против връщането на доклада Jeggle за ново разглеждане. След повече от година и половина на задълбочени обсъждания, нашата комисия съвсем ясно подкрепи постигнатия компромис по общата позиция, без нито един глас „против“ и само с няколко „въздържал се“.

Затова не виждам причина за преразглеждане на текста: имаме всичко необходимо да го гласуваме днес.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, докладчик.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, предложението ме изненадва. Колегата на присъства на сутрешното разискване в залата.

Предложението ме изненадва. Г-жа Evans, докладчикът в сянка от групата на Зелените/Европейски свободен алианс, присъства по време на всички тристранни преговори и подкрепи резултатите от тристранната среща, проведена на 7 април. Зелените внесоха предложения за изменения в комисията по земеделие и развитие на селските райони, които внасят отново днес. Правилникът не е нарушен и обсъждаме измененията. Както председателят на комисията вече обясни, те бяха отхвърлени от всички групи с изключение на Зелените.

Госпожи и господа, призовавам ви да гласувате в полза на компромиса. Не съм изцяло доволна от него и съм сигурна, че никой тук не може да бъде напълно доволен от всички точки, просто защото това е компромис. Нека го приемем все пак и да отхвърлим това предложение, защото в противен случай ще трябва да живеем със старата директива от 1986 г. и с изпитванията върху животни. Нека направим крачка към по-хуманно отношение към животните.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-н председател, за да разясня позицията на моята група, искам да кажа отново, че често е много трудно цялата група да следи тристранните преговори. Когато разберете, че докладчикът няма да приеме броят на опитите с животни да се увеличи вследствие от настоящия регламент,

(Протести)

броят на опитите с приматите да се увеличи и държавите-членки да не могат да въвеждат разпоредби, които са по-строги от съдържащите се в настоящия регламент, тогава имате право да предложите регламентът да бъде върнат в комисия. Ако това не е възможно, то Парламентът не работи правилно. Благодаря за вниманието.

(Ръкопляскания от групата Verts/ALE)

 
  
 

(Предложението за връщане на документа за ново разглеждане в комисия се отхвърля)

След гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE).(EN) Г-н председател, през последните два дни бяхме затрупани с над 400 електронни съобщения по въпроса. Може ли службите да направят нещо, за да не си губим времето да ги трием?

 
  
MPphoto
 

  Председател. – „Outlook“ има функция за автоматично триене, но това е въпрос между Вас и Вашите избиратели.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI).(EN) Колко ужасно трябва да е за Вашите избиратели да се свържат с Вас! Вие сте позор. Избирателите Ви трябва да могат да се свържат с Вас. Какъв сте, ако искате избирателите Ви да не могат да се свържат с Вас?

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-жо Sinclaire, благодаря, че изразихте по-силно мнението ми.

 

6.2. Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (A7-0235/2010, Csaba Őry) (гласуване)
  

След гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D).(SV) Г-н председател, в изменение 48 е допусната грешка по отношение на „минимални доходи“: на шведски е преведено „minimilön“, което означава „минимална работна заплата“ и е неправилно. Преводаческият екип е уведомен и текстът ще бъде променен след заседанието.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D).(DE) Г-н председател, призовавам Съвета да обърне внимание на днешното ни гласуване и да направи кратко изявление.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Всъщност, Съветът присъства на разискването, част от което председателствах. Няма съмнение, че ще обърнат специално внимание на това, което Парламентът има да каже, както ни увериха вчера вечерта.

 

6.3. Правата на човека в Иран, по-специално случаите Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami (B7-0494/2010) (гласуване)
 

Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Г-н председател, тъй като не виждам искане за поименно гласуване и предвид важността на темата и съгласието между групите, искам да предложа окончателното гласуване да бъде поименно.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D).(EN) Г-н председател, съобразявам се с решението Ви, но бях уведомен, че съгласието е постигнато късно и затова е възможно да се поиска поименно гласуване на двете изменения. Така че отправям такова искане.

 
  
 

(Искането, отправено от Mario Mauro, се приема)

 

7. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Препоръка за второ четене: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Напредъкът на науката е условие за икономическо развитие, а иновативните изследвания са следователно основата на нови и по-добри методи, които носят полза за икономиката като цяло, и по-конкретно за хората. Въпреки това разходите във връзка с това не трябва да бъдат третирани несериозно. Хуманното отношение към живите същества следва да бъде най-важно в икономиката. Ако хората не зачитат естествените закони, или ако се месят в тях твърде много, природата може да окаже съпротива. Ето защо приетите днес препоръки са толкова важни. Гласувах в подкрепа на приемането им, тъй като това е добър компромис. От една страна, директивата позволява да се провеждат основни научни изследвания, докато, от друга страна, намалява, във възможно най-голяма степен, страданието на животните, използвани при тези изследвания.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Европейската директива относно изпитванията върху животни от 1986 г. наистина се нуждае от актуализиране. Не ме радва фактът, че новото законодателно предложение все още позволява изпитванията и страданието на животните, но гласувах в подкрепа на директивата, независимо от това. Защо?

Главно поради три причини. Първата причина е, че предложението разрешава изпитвания върху животни единствено в положения, в които хуманното отношение към хората надделява над хуманното отношение към животните. Става дума за човешкото достойнство и правото на човека на здраве и медицинско лечение, за правото на човека на възможно най-доброто лечение. Втората причина е, че съгласно новата директива значително по-малко животни ще бъдат използвани за изпитвания, отколкото преди. Третата причина е, че животните, които все пак ще бъдат подложени на изпитвания, ще имат по-добри условия на живот и ще получават по-добри грижи.

Естествено, бих искала изпитванията върху животни да станат напълно ненужни в близко бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, хуманното отношение към животните е въпрос, който се ползва със значителна подкрепа сред хората в Европа. Следователно изразявам голямо задоволство, че докладчикът ни, г-жа Jeggle, е успяла в хода на продължителни преговори да стигне до значително подобрение в хуманното отношение към животните, използвани при опити.

Целта на новата директива е да се гарантира, че опитите с животни се заместват и намаляват до абсолютния минимум, който е необходим. Изпитванията ще бъдат разрешени единствено ако няма алтернативи, но ще бъдат предмет на много строги правила. Това представлява добър компромис между хуманното отношение към животните и свободата на научните изследвания. За първи път ще имаме високо равнище на хуманно отношение към животните в Европа. Това е голям успех. Сега трябва да се уверим, че всички държави-членки прилагат новата директива незабавно.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Г-н председател, относно чувствителния въпрос за защитата на животните, използвани за научни цели, считам, че успяхме да намерим добър компромис между исканията на тези, които провеждат научни изследвания, като използват животни, и стандартите за хуманно отношение към животните, използвани или предназначени за използване за научни цели.

Ето защо гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Jeggle. Същевременно одобрявам задължаването на държавите-членки да се въздържат от използване на животни, когато законодателството на Европейския съюз признава други експериментални методи или стратегии за постигане на същия резултат.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-н председател, искам да поздравя Elizabeth Jeggle за работата й по въпроса за изпитванията и използването на животни.

Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като считам, че е най-прагматичното решение на проблем, който имаме при актуализирането на законодателството от 1986 г.

Позволете ми да кажа, че това е важно за хуманното отношение към животните, но също така и за продължаването на научните изследвания в Европейския съюз. Рискуваме да тласнем учените и изследователската дейност в медицински условия извън границите ни, където има по-малко регулиране, така че макар да трябва да подобрим регулирането и, действително, хуманното отношение към животните, използвани при изпитвания в научноизследователски институции и университети, също така трябва да гарантираме, че научните изследвания могат да продължат.

През цялото време говорим за насърчаване на младите хора да се занимават с наука и по-голямо изразходване на средства за научни изследвания и иновации, а това включва използването на животни. Но нека да ги защитим във възможно най-голяма степен и ще направим това с настоящото законодателство.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Г-н председател, Датската либерална партия гласува в подкрепа на доклада относно опитите с животни. Не е тайна, че бяха изтъкнати много силни аргументи и от двете страни по този въпрос. Има хора, които считат, че правата на животните имат приоритет. Ние, от друга страна, считаме, че обществото също така има правото да постига напредък в разработването на лекарства и лечението на заболявания. Задачата ни, разбира се, е да се гарантира, че ще постигнем правилния баланс. Животните трябва да бъдат третирани подходящо, но изследователите ни трябва да имат инструментите, които са им необходими, за да разработват нови форми на лечение и да лекуват сериозни заболявания. Изготвеният от г-жа Jeggle доклад постига много точен баланс и следователно считаме, че си заслужава да се гласува за него. Също така основно считаме, че е добре, че сега най-накрая можем да отбележим напредък от законодателството, което датира от далечната 1986 г.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Г-н председател, (...) постигна споразумение на второ четене относно този спорен доклад относно защитата на животните, използвани за научни цели. Гласувах в подкрепа на споразумението, тъй като то изглежда е балансиран текст, който защитава животните, без да застрашава научните изследвания.

Споразумението подчертава факта, че научните изследвания, при които се използват животни, следва да бъдат позволени, когато не е възможно да се действа посредством опити, които са задоволителни от научна гледна точка. Законодателството е ясно: установява критерии за третирането на животни, използвани за научни цели, и изисква от държавите-членки да гарантират, че броят на животните, използвани при проекти, е намален до минимум.

Без този доклад няма смисъл да се повтаря, че Европа се нуждае от повече и повече научни изследвания.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Г-н председател, бих искала да поздравя Elizabeth Jeggle и всички участници за постигането на този балансиран компромис относно защитата на животните, използвани за научни цели.

В действителност Европейското движение за хуманно отношение към животните приветства незабавното приемане на одобрения компромис. Считам, че приетият текст ще доведе до преки и осезаеми ползи за хуманното отношение към животните, като същевременно ще позволи основните медицински изследвания да продължат в Европа, които, да се надяваме, ще предоставят нови, иновативни и ефективни лечения.

Компромисът, който постигнахме днес, е също важна стъпка напред към хармонизиране на европейските разпоредби относно опитите с животни, а това, само по себе си, е много важно.

В заключение това е хуманен отговор, който установи по-високи прагове на болка и действително задължава Комисията да проверява институциите за изпитвания върху животни при основания за загриженост.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, аз също гласувах в подкрепа на директивата на г-жа Jeggle относно защитата на животните и считам, че е много важно ние в Европейския парламент също да оказваме сериозна подкрепа на защитата на животните.

Във връзка с това обаче си заслужава да се помни също, че това предложение е добър компромис, който обединява защитата на животните с научните изследвания. Въпреки това все още се нуждаем от опитите върху животни до известна степен, тъй като не са открити алтернативи за тях. Много е важно обаче да се гарантира, че те се извършват при правилните условия и че причиняват възможно най-малко вреда, болка и страдание.

Това е отлична стъпка напред, тъй като знаем, че предишната директива датира от 1986 г. Надявам се да бъде приложена във всички държави-членки на ЕС и следователно приемаме хармонизирана практика, която насърчава защитата на животните, но също така предоставя възможности за напредък в научните изследвания.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Високо оценявам работата на г-жа Jeggle, но не мога да подкрепя текста на директивата, тъй като нито Съветът, нито Комисията са гарантирали забрана относно използването на човешки ембрионални клетки с оглед на хуманното отношение към животните. Директивата е доказателство за факта, че като хора се чувстваме отговорни за други живи същества на Земята, но също така е свидетелство за тъжния факт, че не ценим високо човешкия живот. Готови сме да ограничим използването на маймуни за изследвания единствено до случаи, включващи запазването на вид или заплаха за човешки живот. Дори тогава научните изследвания са разрешени, единствено ако може да се докаже, че никой друг метод няма бъде неподходящ. Въпреки това не можем да предоставим подобна строга защита на човешки зародиши, неродени деца или дори генетична информация. Докладът, за съжаление, ме накара да се чувствам така, че все едно живея на Планетата на маймуните.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Одобрявам мерките, предложени за защитата на животните, използвани за научни цели. Считам, че това са разумни и балансирани мерки, които са подходящи за времето ни и стремежа на цивилизацията ни. Трябва въпреки това да призная, че по време на гласуването допуснах грешка. Погрешка гласувах в подкрепа на първото изменение, макар че подкрепях отхвърлянето на всички изменения, оттук и изявлението ми.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Г-н председател, не гласувах в подкрепа на връщане на законодателството в областта на опитите с животни обратно в комисията, тъй като не считам, че резултатът ще бъде по-добър впоследствие. Въпреки това гласувах в подкрепа на трите предложения за изменения.

Считам за много обезпокоително, че всъщност в Европа практически правим стъпка назад в областта на защитата на животните, използвани за опити. Понастоящем в няколко държави-членки има вече въведени по-добри методи за получаване на резултатите от изследвания, без да се използват животни за опити. Тази практика всъщност ще забави разработването на алтернативи.

По същия начин проучванията показват, че използването на примати, дори при екстремни обстоятелства, не постига резултата за човешкото здраве, който се предполага в представените в предложението аргументи.

 
  
  

Доклад: Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Г-н председател, разискването относно новите насоки за заетостта, които са част от „Европа 2020“, се провеждат в разгара на икономическата криза, която несъмнено ще окаже силно въздействие върху пазара на труда за много години напред.

Настоящата криза разкри липсата на ефективни механизми за незабавно реагиране при признаци на криза. Ето защо това показва необходимостта от координация на икономическите политики на Европейския съюз, при условие че тя бъде засилена и направена по-ефективна. Също така кризата подчерта тясната зависимост между икономиките на държавите-членки по отношение на пазарите и заетостта. Затова бих казал, че усилията, положени от Европейския съюз и държавите-членки за постигане на целите на „Европа 2020“, изискват сериозен ангажимент, за да се гарантира, че инвестициите в устойчив икономически растеж допринасят също и за създаването на устойчиви работни места.

Стратегията би трябвало да предотврати по-нататъшен икономически и социален крах чрез тясна координация със структурната политика и политиката на сближаване. Всъщност, ако искаме да гарантираме ефективността на тези нови насоки на политиката, трябва да се отдели достатъчно внимание, за да се гарантира, че социално-икономическите различия между държавите-членки и между регионите са преодолени. Структурните фондове на Европейския съюз и Кохезионния фонд на текущия програмен период и всички бъдещи инструменти за финансиране на Европейския съюз играят решаваща роля в това отношение.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа, защото съм убедена, че в крайна сметка това е правилното решение. Въпреки това аз не съм напълно удовлетворена, защото със сигурност можехме да бъдем по-амбициозни, особено по въпроса за достъпа до работа на млади мъже и жени и за приемането на гъвкавата сигурност като средство за борба с несигурността на работното място, което представлява голям проблем в цяла Европа. Възхищавам се на работата на докладчика, въпреки малкото време, с което е разполагала.

Опитът за опростяване със сигурност е положителен елемент, а именно, че се предлага нов, по-опростен формат за насоките за заетостта, които вече са четири на брой и които определят целите, заложени в стратегията „Европа 2020“. Според мен също толкова положителен е и опитът да се вземат предвид грешките, направени в миналото, които доведоха до частично неизпълнение на целите от „Европа 2020“.

Друг положителен елемент в този документ е, че той съдържа интересни предложения за развитие на идеята за реинвестиране на работата с функцията й за представяне на правото на напредък на човечеството, а не просто като средство за оцеляване.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Много Ви благодаря, г-н председател, но не разбрах името си ясно заради превода. Вследствие на финансовата криза икономиките на няколко държави-членки на Европейския съюз продължават да бъдат уязвими. Ето защо следва да бъдат положени всички усилия, за да се гарантира устойчив растеж и да се укрепи потенциалът за създаване на работни места на европейските икономики. Също така трябва да вземем предвид и демографските промени, глобализацията и въвеждането на нови технологии. Смятам, че е много важно следващата стратегия за заетост да създаде баланс между непосредствените проблеми вследствие на кризата и дългосрочните предизвикателства. Европейската политика на заетост играе съществена роля за преодоляване на трудностите, пред които сме изправени. Също така споделям мнението на докладчика, че качественото образование и ученето през целия живот могат да бъдат от стратегическо значение в борбата с безработицата. Мога единствено да подкрепя това предложение и да поздравя Csaba Őry за отличния му доклад.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Mészáros (Ме-цá-рош), разполагаме с произношението на името Ви, както го произнесох току-що. Ако е грешно, моля, кажете ни как искате да се произнася.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(EN) „Mészáros“ (Мé-са-рош) „Алайос Месарош“. Не е лесно. Много ви благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Напълно подкрепям насоките за политиките по заетостта на държавите-членки, както са приети от Европейския парламент. Трудът и заетостта трябва да бъдат основните резултати от всяка успешна икономическа политика. Свързването на растежа и запазването на работните места с развитието на екологосъобразна икономика същевременно ще създаде предпоставки за предотвратяване на климатични и екологични проблеми. Природните бедствия, които се случваха в продължение на много години, и по-специално наводненията и различни части на Европа, показват, че някои нови устойчиви работни места могат да бъдат създадени и в областта на изграждането на защита срещу наводнения. Средствата, изразходвани за поддръжката на речните корита, поддръжката и изграждането на обществени канализации, отводнителни канали и структури за задържане със сигурност ще бъдат много по-ниски от разходите за справяне с последиците от наводнения.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Г-н председател, излизането ни от финансовата криза и началото на икономическото възстановяване, с което се характеризира Европейският съюз, макар и с различна скорост, за съжаление, се случват в ущърб на работните места и работниците.

Тази тенденция е в абсолютно противоречие на програмата на Комисията, приета от Парламента, и подхода на конкретната програма „Европа 2020“, която предвижда необходимостта икономическият растеж задължително да бъде придружен от елементи на приобщаване. Интегрираните насоки, които приехме днес, представляват сериозна положителна стъпка в тази посока, включително седмата, която призовава държавите-членки на Европейския съюз да намалят структурната безработица чрез конкретни действия.

Винаги трябва да имаме предвид, че трудът е в основата на цели правни кодекси, включително на този на Италия, чийто член 1 гласи, че „Италия е демократична република, основана на труда“, както и че трудът е в основата на човешкото достойнство.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Г-н председател, подкрепям интегрираните насоки, които се отнасят до проблемите, свързани с безработицата в държавите-членки.

В същото време всяко решение следва да включва и качествено измерение. Както г-н Барозу посочи вчера, днес в Европа съществуват четири милиона свободни работни места. В повечето случи тези незаети работни места изискват висококвалифицирана работна ръка. Ето защо призовавам Комисията незабавно да въведе предложената европейска система за наблюдение на свободни работни места, която трябва да включва и „европейски паспорт на знанията и уменията“.

Общоевропейската цел следва да гарантира квалифицирана работна ръка на континента. Също така е необходима смелост за драстично намаляване на административните и нетарифните пречки пред малките и средните предприятия.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на доклада, защото съм съгласен с подхода на докладчика. От една страна, той подкрепя намаляването на броя интегрирани насоки, предложени от Комисията, като същевременно, от друга страна, уточнява, че този по-малък брой насоки и общи цели за Европа не могат и не трябва да ръководят политиките на държавите-членки поради тяхната яснота и оперативна ефективност.

Освен това съм съгласен и с частта, в която докладчикът заявява, че, ако искаме „Европа 2020“ да бъде ефективна, а насоките за заетост в това отношение да бъдат ефикасни, трябва да се обърне подходящо внимание на гарантирането, че социално-икономическите различия между държавите-членки и между европейските региони ще бъдат преодолени, не на последно място, чрез усвояване на структурните фондове и Кохезионния фонд.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Г-н председател, истинският въпрос, свързан с отличния доклад на г-н Őry за насоките за заетост, е дали Съветът ще вземе предвид препоръките.

Снощи бях доволен да чуя, че белгийското председателство се ангажира да разгледа препоръките на Парламента. Бих заявил на Съвета, че е от съществено значение да вземат предвид много от наистина отличните препоръки, включени в доклада на г-н Őry – и по-специално, според мен тези, свързани с по-доброто управление. Всички са съгласни, че откритият метод на координация със сигурност не беше ефективен по отношение на Лисабонската програма. Трябва да гарантираме, че съдържащите се в него цели и подцели биват наблюдавани и оценявани въз основата на целите на „ЕС 2020“.

Със задоволство отбелязвам, че изменение 62 беше одобрено, тъй като смятам, че, ако бъде приложено, то ще спомогне да се гарантира, че регионалните различия ще бъдат намалени. И накрая, напълно подкрепям идеята, че растежът на заетостта следва да се основава на достойни условия на труд, както насърчава МОТ.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Трябва да се приветства, че Европейската комисия внесе предложението за интегрираните насоки относно „Европа 2020“, които приехме в Парламента днес. С оглед на настоящата световна икономическа ситуация това е добра стъпка, която показва ангажимента на институциите на ЕС и поемането на отговорност от тяхна страна за икономиката и заетостта. Също така трябва да се приветства, че при определянето на насоките не беше забравена необходимостта да се запази съгласуваност и прозрачност. Мерки като увеличаване на участието на пазара на труда, намаляване на структурната безработица, развитие на квалифицирана работна ръка, насърчаване на качество на работните места и учене през целия живот, увеличаване на броя на хората в областта на висшето образование и борбата с бедността и социалното изключване трябва спешно да бъдат приложени, защото те гарантират една устойчива икономика и укрепват потенциала за създаване на работни места. Докладът с право посочва, че е необходимо да се улесни създаването на устойчиви работни места при осъществяването на инвестиции в устойчив икономически растеж, както и да се гарантира, че социално-икономическите различия между държавите-членки и между регионите ще бъдат преодолени. В обобщение, бих искал да изразя дълбоката надежда, че „Европа 2020“ ще постигне резултатите, които се очакват от нея, особено в областта на политиката по заетостта.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, преди тридесет години държавите от – нека я наречем „стара Европа“, 15-те държави-членки на Европейския съюз преди присъединяването на бившите държави от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) представляваха 36% от световния БВП. Днес тази цифра е 25%, а след 10 години се очаква да бъде 15%.

А защо се случва това? Не можем да отдаваме всичко на възхода на Азия. Делът от световния БВП, зает от Канада и САЩ, остана сравнително устойчив през същия период.

Истината е, че сме обременени от по-високи данъци, по-ограничителни разпоредби, по-натрапчиви регулатори, лицензи, инспектори, бюрократи и чиновници. Това вероятно би имало смисъл, ако основната конкуренция идваше от рамките на континента. Това няма смисъл в един свят, в който се конкурираме с Китай и Индия.

Това е още една причина нашите избиратели да отправят поглед към по-далечни хоризонти, да се откажат от този пренаселен и постоянно смаляващ се регионален митнически съюз и да преоткрият световното призвание, което предците ни са смятали за даденост.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-н председател, нека започнем с положителните аспекти на този доклад. Смятам, че е много важно всички да подкрепим идеята за учене през целия живот. Твърде дълго, в продължение на твърде много години имахте една възможност на изпитите и това решаваше – на една особена възраст, на 11 или 18 годишна възраст – вашето бъдеще.

Много е полезно в една епоха на постоянно променящи се икономики, в които определени сектори могат да изчезнат за един ден, нашите граждани да бъдат в състояние да се включат в учене през целия живот. В същото време обаче следва да разгледаме и по-общото положение.

Много често в Парламента говорим за идеята за социална Европа. Но изразът „социална Европа“ често е прикритие за политики, които в действителност възпрепятстват създаването на работни места – които добавят още тежести на малките и средните предприятия, двигателите на растежа в цяла Европа – и затрудняват създаването на работни места.

Нека правителството да не се пречка на малките предприятия. Оставете ги да създават работни места, богатство и благоденствие за всички.

 
  
  

Предложение за резолюция RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Г-н председател, аз поисках гласуването на това предложение за резолюция да бъде изтеглено по-напред. Аз съм една от тези, които го подписаха, и го подкрепих с гласа си. Трябва да призная обаче, че очаквах и се надявах на повече от Парламента.

Съгласна съм, че това беше неотложно решение, но беше също и много важно. Беше неотложно за спасяване на живота на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и много важно за Парламента, защото ние не можем да продължаваме да осъждаме, изобличаваме, да се възмущаваме и да заклеймяваме, и въпреки това да продължаваме да се държим по същия начин и да имаме същото отношение към държави като Иран. Считам, че този път Иран се отнесе по-арогантно към международната общност, държавите-членки и европейските институции. Иран е безучастна към всяка жалба или призив.

Днес положението се е променило и е станало по-сериозно, защото през последната година поведението на Иран значително се влоши и се случиха събития, които противоречат на ангажиментите, поети от иранското правителство на международно равнище.

По мое мнение отделните държави-членки, както и европейските институции следва да приемат по-строги мерки и санкции по отношение на тази държава. Ние не можем да продължаваме да поддържаме дипломатически отношения с държава, която не приема или дори не се вслушва в призивите, отправяни от Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – През дългия си опит в Европейския парламент аз никога не съм виждал резолюция от този вид да бъде подкрепена от такова огромно мнозинство – само с един глас против, 22 отсъствали и повече от 600 гласа „за“. Считам, че посланието Ви е достигнало до целта, която сте си поставили. Благодаря ви все пак.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Г-н председател, аз, разбира се, подкрепих резолюцията, която е просто още едно изявление в подкрепа на спасяването на живота на г-жа Sakineh Ashtiani.

За съжаление, това не е изолиран случай. Откакто сегашният клерикален терористичен режим завзе властта преди 31 години, не по-малко от 300 жени са били убити с камъни. Продължава се и с публичното обесване, включително на малолетни и непълнолетни. Ние следва да направим всичко по силите си, за да спасим живота на г-жа Ashtiani, но дори да успеем, характерът на този режим по всяка вероятност няма да се промени. Ето защо трябва безрезервно да подкрепяме онези смели хора в Иран – те са милиони от миналото лято насам, – които се опитват да сменят настоящия режим с открит, не войнствен и демократичен режим. Ние не следва да се страхуваме да правим това.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Г-н председател, повтарям Вашите думи и поздравявам г-жа Mazzoni за нейната работа по настоящата резолюция, която аз напълно подкрепям.

В цялото ни бързане и суматоха тази седмица в Страсбург, най-важното заседание, за съжаление, беше това, за което имах най-малко време. Това беше, когато жените от Иран търсеха тук подкрепа за техните колеги и за резолюцията.

Аз много се зарадвах, че се срещнах с тях и поех ангажимент за подкрепа. Изумително е, но може би достойно да се отбележи, че ние получихме много повече писма по електронната поща по въпроса за хуманното отношение към животните, отколкото по въпроса относно човешкия живот. Просто отбелязвам каква му е цената.

Считам, че следва да кажем, тъй като беше поискано да използваме специално тази дума, че много от жените, които са осъдени на смърт чрез убиване с камъни и по друг начин, са осъдени за престъплението „мохареб“, което означава буквално някой, който е във война с Бога. Всъщност всичко, което тези жени са направили, е че са протестирали срещу диктатурата в тяхната страна, че са поискали да постигнат промяна за тяхно добро и да възстановят правата си в тази държава.

И така, аз се обявявам в подкрепа на тези жени. Това, което мога да направя, е много малко, но считам, че огромното мнозинство, с което Парламентът днес гласува „за“, говори красноречиво и се надявам това да бъде от значение.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Г-н председател, настоящата резолюция е първата важна стъпка за Парламента към това да се научи да използва всяко отделно действие на всяко заседание, за да продължи с битката, която сега се състои в спасяването на живота на Sakineh Mohammadi-Ashtiani, но преди всичко означава борба срещу един потиснически и крайно нечовешки режим.

Считам обаче, че в бъдеще Комисията и Съветът трябва да бъдат по-активни и решителни и всяка дума, изречена в Парламента, да бъде като камък в краката на онези, които извършват убийството с камъни, така че около тях да изникне стена на срама и те да бъдат зачеркнати от човешкото общество. Sakineh трябва да бъде спасена, а заедно с нея и жените и мъжете по света, които все още са жертва на варварска жестокост, нечувана дори и сред най-дивите и свирепи животни.

Днес звярът, с други думи Дяволът, е този, който движи ръцете и устните на недостойните лидери и привидно светите мъже, които Всевишният вече е проклел в ада без никакъв шанс за милост. Те следва да разберат, че ако не спрат сега, тяхното време ще бъде белязано завинаги. Нашето също, ако не сме винаги внимателни, за да помагаме на жертвите на едно варварско общество.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада и наистина се надявам, че той ще помогне за спасяването на живота на Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Малко съм скептичен, както и много други тук, защото за съжаление, ние знаем, че тоталитарни държави като Иран например просто не се вслушват в нашите призиви.

Аз също така съм доста загрижен за това, нека да повторя думите на друг оратор, че тук почти нищо не се каза за правата на човека, но се говори прекалено много за правата на животните. Това също е важен въпрос, разбира се, но тези неща трябва да се поставят в правилна перспектива. Задача от решаващо значение за Европейския съюз е да защитава правата на човека и основните ценности.

Искрено се надявам, че докладът може да допринесе за насърчаване на нашия ангажимент да повдигнем въпроса за правата на човека и да изтъкнем тяхното значение дори в тоталитарни държави като Иран и по такъв начин веднъж за винаги да се сложи край на бруталните смъртни присъди.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, както правилно посочихте, истинското единодушие при гласуването днес е много важно. Аз имах удоволствието да бъда един от тези, които гласуваха в подкрепа на резолюцията.

Нека първо да кажа, че аз не съм от протестиращия тип хора. Със сигурност никога не съм носил такъв вид тениска, но налудничавото предложение за наказване на някого, и то със смърт, за предполагаемо престъпление е толкова жалко, възмутително, варварско и отвратително, че аз реших, че трябва да направя нещо. Надявам се, че до иранските органи ще достигне ясното послание, че това е отживяло времето си и трябва да свърши.

Политическият натиск и публичният протест доведоха до премахване на смъртното наказание в много държави. Да се надяваме, че нашият протест сега ще сложи край на това ужасно положение. Както каза г-н Kelam, 300 души вече са били убити с камъни, което е страшно. Това трябва да свърши и ние следва да направим всичко по силите си, за да гарантираме, че наистина ще свърши.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-н председател, по предложението относно Иран. Всички ние сме еднакво загрижени и както Вие, г-н председател, казахте преди малко, резултатът показва непреодолимото чувство, което е обзело членовете на Парламента от целия политически спектър.

Загрижени сме относно факта, че на две дами не е бил предоставен справедлив правен процес и не е само това, защото когато са се опитали да наемат адвокати, самите адвокати са били подложени на преследване и са били прогонени от страната.

Пред нас е правителство, което напълно пренебрегва демокрацията, правителство, което не зачита резултатите от изборите и след това пребива хората и убива протестиращите, които искат да видят повече демокрация.

Ние също така сме свидетели на преследване на хора от други религии, които изповядват християнската вяра, бахайската вяра.

Аз обаче искам също така съвсем набързо да посоча и още едно лице, за което трябва да помислим, и това е Ibrahim Hamidi, обвинен в хомосексуалност. Фактът, че човек може да бъде преследван заради сексуалната си ориентация петни тази държава.

Нека се надяваме, че няма да е далеч денят, когато този режим ще бъде свален.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Бих искал да благодаря на всички ви. Като заместник-председател, отговарящ за правата на човека и демокрацията, аз напълно подкрепям направените забележки. След като преди няколко години станах лично свидетел на така наречената иранска справедливост, аз мога единствено да изразя ужаса си от сегашното положение в Иран и се надявам, както всички вас, че то скоро ще свърши. Надявам се също така, че единственият глас против резолюцията е бил грешка и че всъщност ние сме били единодушни.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, един ден на Иранската революция от 1979 г. ще се гледа като на епохално събитие, равно на Френската революция от 1789 г. и Руската революция от 1917 г. И тя като останалите веднага се разрасна и надскочи границите си в опит да направи свое точно копие по света. И тя като останалите не призна принципите на суверенитета или териториалната компетентност.

Сигнал за началото на аятоласите беше обсадата на американското посолство. Дори през Втората световна война, когато противоположни идеологии са водили битка за взаимното си унищожение, неприкосновеността на дипломатическите легации се е зачитала. Това, което вършеха аятоласите, беше сигнал, че старите правила не се отнасят за тях и че те отговарят пред различна власт. Те продължиха така, както и започнаха, с незачитане на каквато и да било идея за териториална компетентност, като подпомагаха с пари тяхната милиция и терористичните си организации. От Залива до Ливан, до ханствата по „Пътя на коприната“, до Балканите, те поразиха граждански цели чак в Лондон и Буенос Айрес.

Не мога да не мисля, че щяхме да бъдем дори в по-силна позиция да ги осъдим, ако ние самите зачитахме повече принципа на териториалната компетентност и определено демокрацията. Надявам се, че тези колеги, които се изказаха много искрено и развълнувано относно липсата на представително правителство в Иран, ще приложат същите високи стандарти следващия път, когато провеждаме референдум в Европейския съюз.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Препоръка за второ четене: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като считам, че той ще актуализира съществуващата директива, която датира от 1986 г., и тъй като има за цел да подобри равновесието между интересите на научноизследователския сектор и по-голямата защита на животните, използвани за научни цели. С оглед на това считам също така, че e от съществено значение да постигнем компромис, който има за цел да насърчи напредъка на алтернативните методи за използване на животните и да гарантира хуманното отношение към тях, без да се компрометира напредъка в сектора.

Най-важните точки от този доклад, по които беше постигнато споразумение, са свързани с аспектите на хуманното отношение към животните, заменени с целта за усъвършенстване на алтернативни подходи, които не включват използването на живи животни. Също така се цели въвеждане на процес на класифициране на методи, използвани върху животни, основан на праговете на болка и определящ максимален праг на болката, както и прилагане на директивата посредством по-ефективна система за контрол. Липсата на контрол понякога е означавала, че е имало опити, за които са съществували алтернативи на използването на животни, но въпреки това използването на тези животни е продължило, по-специално в основните опити, чиято цел не е да докажат научна хипотеза.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Предвид различията в националните закони и ниското ниво на защита на животните в някои държави-членки, вече е необходимо по-голямо хармонизиране на правилата за използването на животни за научни цели. Както посочва докладчикът ни, г-жа Jeggle, беше достигнат балансиран компромис със Съвета. В действителност, успоредно със защитата на животните, е много важно да се гарантира, че научните изследвания продължават да играят жизненоважна роля в борбата срещу заболяванията. Ето защо гласувах в подкрепа на този доклад и подобно на колегите ми от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) отхвърлих измененията, внесени от групата на Зелените/Европейски свободен алианс.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Аз подкрепих това важно споразумение. Защитата на животните, използвани за научни цели, е наистина една много трудна тема, защото е необходимо да се вземат предвид интересите на голям брой различни заинтересовани групи, понякога с противоположни възгледи и нужди. Считам, че в споразумението е постигнат един подходящ баланс. В него се обръща най-много внимание на насърчаването на алтернативите на изпитванията върху животни и подобряването на условията, в които се държат или използват животните. Успяхме да запазим забележките, направени от Европейския парламент на първо четене, относно намаляването на административната тежест и приемствеността и жизнеспособността на европейските изследвания и производства, които все още разчитат на използването на животни. Налице е необходимост от по-нататъшно насърчаване на алтернативите на опитите върху животни. В отговор на това се предвижда референтна лаборатория на Европейския съюз за валидация на алтернативни методи, наред с усилията от страна на държавите-членки за осигуряване на допълнителни ресурси по отношение на подходящи специализирани лаборатории. Считам, че в резолюцията е постигнат правилният баланс между нуждите на промишлеността и научната общност, като същевременно се повишават и хармонизират стандартите за хуманно отношение към животните, използвани или предназначени да бъдат използвани за научни цели.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Приветствам загрижеността на Европейския съюз относно хуманното отношение към животните, и по-специално относно животните, използвани за научни цели. При все това в светлината на огромното разширяване на Европейския съюз и осъществения технически напредък, трябва да се приеме нова директива, с която ще се направи опит да се стандартизират практиките, включени в третирането на животни. Защитата на животните и осигуряването на тяхното подходящо третиране са ценност на Общността, залегнала в посветен на нея протокол, който е одобрен единодушно. Директивата на ЕО от 1985 г. се опитва да отстрани различията между разпоредбите на държавите-членки, предвидени в законови и административни актове относно защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели. Различията между държавите-членки обаче са се увеличили от приемането на съответната директива, по-специално поради приемането на нови членове в ЕС оттогава.

Приетата от Парламента резолюция ще намали разликите между осигуреното равнище на защита на животните, използвани за научни цели, в държавите-членки, когато всички бъдем наясно, че тази практика е необходимост за защита на здравето на хората и животните, както и за защита на околната среда. Резолюцията отбелязва стъпка напред за постигане на единната цел да премахне напълно опитите върху живи животни за научни цели, възможно най-скоро, когато това е възможно, благодарение на откритията, които ще бъдат направени.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Използването на животни за научни изследвания се свързва с открития с голямо обществено въздействие, с увеличена продължителност на живота, както и с благосъстоянието на човека. Предвид настоящото положение на науката пълната забрана на изпитванията върху животни е невъзможна. Ето защо е наложително да се гарантира възможно най-добрата защита и хуманно отношение на животните, които все още се използват, като се вземат предвид целите на опита.

Считам, че този преглед на законодателството води до необходимост от по-високи стандарти в подкрепа на защитата на животните. С тази директива Европейският съюз ще подобри стандартите си за хуманно отношение към животните, използвани за научни опити, защото играе важна роля за намаляването на броя животни, използвани за опити, и налага използването на алтернативни методи, където това е възможно, като същевременно гарантира условия на лоялна конкуренция за промишления сектор на Европейския съюз и повишава качеството на разследванията, провеждани в Европейския съюз. Резултатът от днешното гласуване разкрива общ консенсус за необходимостта от подобряване на условията за животните, използвани за научни изследвания и изпитвания за безопасност, като в същото време се запазва висок стандарт на изследвания и засилване на усилията за намиране на алтернативи на изпитванията върху животни.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Всяко цивилизовано общество признава животните за живи същества, които споделят нашето съществуване и всяка тяхна болка или страдание следва да се предотвратят, доколкото е възможно. Признавам обаче необходимостта животните да бъдат използвани за научни опити с цел да се изпитват нови лекарства и лечения или за да се позволи на научните изследвания да се превърнат в открития, които подпомагат лекуване на болестта или намаляване на страданието и увеличаване на продължителността на живота на хората.

Голямото разнообразие в законодателството и липсата на адекватна защита в някои държави-членки изискаха приемането на директива, която определя минимални стандарти, без да е в ущърб на държавите-членки, които осигуряват по-голяма защита за засегнатите животни. Преговорите между Парламента, Съвета и Комисията не бяха лесни, но постигнаха успех при изготвянето на текст, който, считам, е широко балансиран и заслужава нашата подкрепа. Това е стъпка напред, която следва да приветстваме, въпреки че някои въпроси биха имали по-добър резултат.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Доволна съм, че този доклад беше одобрен, тъй като експериментите върху човекоподобни маймуни като шимпанзета, горили и орангутани ще бъдат забранени отсега нататък. Текстът предвижда също, че опитите върху животни следва да се заместят, доколкото е възможно, с други задоволителни научни методи. Накрая, текстът призовава всяка болка и страдание на животните да се сведат до минимум. Отсега нататък животните могат да се използват единствено в опити, предназначени за напредък в научните изследвания за хора, животни и заболявания (рак, множествена склероза, болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон). Приемането на този доклад е още една стъпка към осигуряване на защита и хуманно отношение към животните, използвани за научни цели.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно защитата на животните, използвани за научни цели, тъй като считам, че постигнатият със Съвета компромис представлява възможно най-доброто равновесие между необходимостта от научни изследвания по отношение на защитата на здравето на човека и хуманното отношение към животните и техните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както вече беше споменато от засегнатите страни, текстът, който следва да приемем днес, е задоволителен компромис между разглежданите тук интереси и е постигнат след дълги преговори между засегнатите институции, Парламента, Комисията и Съвета. Считам, че в цивилизованите общества няма съмнение, че използването на животни за научни цели трябва да се регламентира адекватно, какъвто е случаят в Европа. Ние сме тук, за да обсъдим съответното регламентиране на тяхното използване, което е от решаващо значение за научния напредък и откриването на нови процедури, лечения и лекарства, които ще представляват голямо предимство за нашата цивилизация и ще са от полза за всеки в бъдеще.

Ясно е, че това законодателство не може да осигурява прекомерна защита за животните; в противен случай това би изложило на риск научните изследвания. Когато правя своя избор, избирам хората, които в бъдеще ще се възползват от резултатите, които ние позволяваме да бъдат проучвани и изследвани с помощта на днешните животни. Ако предложението, което одобряваме днес, позволява напредък в изследването на неврологичните заболявания, автоимунни нарушения или рак, считам, че всички ние ще се възползваме от него.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. − (PT) Всяка година близо 12 милиона животни се използват при научни процедури в 27-те държави-членки. Важно е да бъдат положени всички усилия за намаляване на броя на животните, използвани за такива опити, до необходимия минимум. Най-прагматичният подход за постигане на това се състои от използване на алтернативни методи, тъй като при сегашното състояние на науката пълната забрана на изпитванията върху животни не е възможна.

Директива 86/609/ЕИО относно защитата на животните, използвани за експериментални и други научни цели, беше приета, с цел да се хармонизират практиките на изпитванията върху животни в Европейския съюз. Някои държави-членки обаче са си поставили амбициозни цели, докато други са се ограничили до прилагането на минимални правила. Ето защо целта на резолюцията е да се коригира това неравенство. Трябва да бъдат гарантирани справедливи условия за промишлеността и научната общност на Европейския съюз, като същевременно се подобри защитата на животните, които все още се използват за научни цели, по силата на Протокола за защита и хуманно отношение към животните, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз. В областта на изпитванията върху животни трябва да има по-добро насърчаване на развитието, валидацията, приемането и прилагането на алтернативни методи, и трябва да бъде приложен принципът на „трите R-а“ на изпитванията върху животни – заместване, намаляване и облекчаване.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Считаме, че в тази област, както и в други, определянето на минимални равнища на защита в законодателството не следва да възпрепятства държавите-членки да приемат по-съвременни и по-строги мерки за защита, ако това е тяхното желание. Поради тази причина гласувахме в подкрепа на предложеното изменение по този въпрос. Считаме, че е важно, да се разработят по-нататъшни техники и методи, които позволяват да се избегнат опитите върху животни, както посочихме по време на разискването, но е необходимо да се направи повече.

Също е важно да се разпространят такива техники, както и да се позволи тяхното приемане от повечето институции в областта на научноизследователската и развойната дейност, включително национални научни и технологични системи със сравнително по-ниски равнища на развитие. При всяка законодателна рамка в тази област трябва да се вземе предвид това изискване, но ние не считаме, че предложената промяна може да гарантира това напълно. Европейският съюз ще трябва да играе важна роля в тази област, като насърчава сътрудничеството между научните и технологичните институции и системи в различните държави, включително в трети държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах за компромиса между Парламента и Съвета относно укрепването на защитата на животни, използвани за научни цели. Свързаните със здравето потребности на хората понякога налагат да се жертват животни. Използването на животни ще трябва да се регламентира строго. Лицемерно е обаче да се иска „животните да бъдат убивани с минимална болка, страдание и мъчение“. Това са човешки концепции, прехвърлени върху животните, които в тяхната естествена среда са убивани от други месоядни животни или се колят в кланиците, за да предоставят храна за хората. Този свят не е рай; винаги ще има дебнеща смърт.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), в писмена форма.(FR) Подкрепих това споразумение за второ четене, тъй като трябва да отговорим на действителността на биомедицинското изследване и на потребностите на пациентите, като същевременно подобряваме хуманното отношение към животните.

За щастие, броят на опитите с животни е спаднал значително през последните няколко години, тъй като европейските научни изследвания се движат към целта за намиране на алтернативни решения. За съжаление, сме наясно, че тези решения не са налични в някои случаи и трябва да прибегнем до опити с животни, по-специално върху нечовекоподобни примати. Такъв е случаят например с невродегенеративните заболявания като болестта на Паркинсон и болестта на Алцхаймер.

Чрез осигуряване на провеждането на това изследване в Европа, ние гарантираме единствено високо равнище на защита на хуманното отношение към животните. Загрижеността за болката на животните по време на опита гарантира получаването на добри резултати. Поради тази причина трябва да предотвратим всяко преместване на опитите с животни извън Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE), в писмена форма. (DE) Не мога да подкрепя директивата за опитите с животни в настоящата й форма. Вярно е, че този вариант е по-напредничав от предишната директива от 1986 г. При все това обаче в сравнение с огромния научен и технически напредък, постигнат през последните 24 години, мерките за заместване на опитите с животни изглеждат много неубедителни. Има твърде много изключения. Освен това формулировката е слаба и позволява твърде широк обхват за тълкуване и прилагане. Също така е абсурдно, че държавите-членки не могат да въвеждат мерки за хуманно отношение към животните, които са по-строги от изискваните от ЕС. Като обосновка на това се дават нарушенията на пазара.

Това изпраща погрешно послание до гражданите на Европа, научноизследователската общност и промишления сектор. От една страна, държавата трябва да вземе предвид промените в етичната нагласа на гражданите. От друга страна, трябва да се упражни повече натиск върху научноизследователския сектор и промишлеността. Никой не желае да изложи на риск статута на Германия или Европа на научноизследователска зона, а разходите за инвестиции не са валиден довод за отлагане на по-нататъшното развитие и използването на методи, които не включват лабораторни животни.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), в писмена форма. (FI) Гласувах в подкрепа на директивата относно опитите с животни, тъй като резултатът би могъл да е много по-лош за хуманното отношение към животните. Приетата днес директива е една стъпка напред за хуманното отношение към животните.

Сега директивата трябва да се направи част от националното законодателство и да се приложи последователно възможно най-бързо в различните държави-членки. Предишната директива датира от 1986 г. така че е крайно време стандартите за хуманно отношение към използваните за опити животни да се актуализират на територията на цяла Европа.

В бъдеще ще е важно да се увеличат инвестициите за разработването на алтернативи за опити с животни. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на доклада Jeggle, тъй като той е продукт от напрегната и продължителна работа, по време на която докладчикът е могъл да постигне важни компромиси по тази така трудна тема относно използването на животни за опити.

Не подкрепих връщането му в компетентния постоянен комитет, тъй като точно този комитет, на който съм член, оцени високо и се съгласи с работата на колегата, г-жа Jeggle. Научните изследвания трябва да продължат; това е важно за развитието на медицината и здравето и за предотвратяването на много заболявания.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Разочарован съм от окончателния текст на този доклад, и по-специално, че внесените изменения за подсилване на разпоредбите за хуманното отношение към животните не бяха приети. Време е да се определят ясни разпоредби за напредък към ограничения на използването на нечовекоподобни примати, забрана за използването на заловени диви животни, недвусмислено задължение за използване на алтернативни методи без животни, когато са научно налични, и забрана за опити, които включват силно и продължително страдание. Най-малкото държавите-членки следва да са в състояние да излязат извън минималните изисквания на ЕС и да приложат по-строги закони за хуманно отношение към животните. Макар че този доклад ще подобри съществуващото законодателство, в него съвсем не е постигнато много и поради тази причина се въздържах при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на този компромис, тъй като той осигурява добър баланс между по-добрата защита на животните, използвани за опити, и заниманията с научни изследвания. Опитите с животни подпомагат борбата срещу множество сериозни заболявания; въпреки това те трябва да се регламентират, за да се избегне ненужното страдание на животните. Настоящата директива датира от 1986 г. и поради това трябва да се подобри значително.

Понастоящем новият текст съдържа изискване за получаване на предварително разрешение за опити с животни, което ще включва оценка на проекта и анализ на вредите и ползите от него и създава строги системи на проверка и контрол. Днешното гласуване е резултат от значителни усилия от страна на докладчиците, колегата, г-жа Jeggle и бившият колега, г-н Parish, който работи по текста по време на предишния парламентарен мандат. Резултатите от гласуването в комисията по земеделие и развитие на селските райони вече се отразиха на качеството на окончателния текст.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Приемането на този доклад след трудни преговори между заинтересованите страни представлява един балансиран компромис, който защитава както животните, използвани за научни цели, така и необходимостта от използването им, за да бъдат направени важни открития и да бъде постигнато развитие във връзка с технологиите и терапиите, които в бъдеще ще се използват за лечение на множество заболявания, които засягат цивилизацията. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), в писмена форма. (LT) Взаимодействието между наука и природа за доброто на развитието винаги е било предмет на много разисквания. Днес Европейският парламент прие важен документ за регламентиране на научните изследвания с животни. Този документ ще осигури положителен баланс между защитата на животните и научните изследвания и ще гарантира за няколко важни аспекти на защитата на животните, използвани за научни изследвания. Скептиците твърдят, че директивата противоречи на принципите за защита на животните и че съществуват много съмнения за използването на животни за научни цели. Съгласно посочената по-горе директива обаче е задължително да се оцени необходимостта за използване на животни и възможните алтернативи преди всяко изпитване. Всяка държава-членка също е задължена да създаде национални комитети, които да се грижат за аспектите на хуманното отношение към животните и етиката. Гласувах в подкрепа на документа, тъй като считам, че върху опитите с животни трябва да се осъществява по-строг контрол, въпреки че не следва да забравяме неизбежния научен напредък в различни области и непрекъснатостта на научните изследвания.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), в писмена форма.(IT) Гласувах противно на указанията на моята група относно Директивата за опитите с животни, въпреки че се оказах на страната на подкрепата на научните изследвания, които действително подкрепям. Директивата е силно неблагосклонна към животните. Тя „разширява“ прага на приемливата болка по време на опити от „лека“ до „умерена“; тя позволява опити с бездомни кучета и котки, като оставя на преценката на изследователите дали да извършват опити с животни без анестезия или болкоуспокояващи; тя позволява използването на едно и също животно повече от веднъж, дори при болезнени процедури; тя позволява социални животни като кучета и примати да бъдат държани в изолация; и позволява отваряне на гръдния кош без аналгетици и опити с живи животни за образователни цели. Имам човешката чувствителност да считам ненужната жестокост за неприемлива и политическата чувствителност да разбера, че ако Европа не беше одобрила тази директива, част от научните изследвания неизбежно щяха да бъдат преместени другаде. Тази европейска директива представлява сериозна крачка назад, спрямо която държавите-членки ще бъдат задължени да адаптират националните си разпоредби. Считам, че един изменен вариант, благоприятен за животинския свят, допълнен от по-големи стимули за научни изследвания, извършвани в Европа, щеше да бъде реалното решение за едно общество, което се определя като цивилизовано.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), в писмена форма. (IT) Директивата относно защитата на животните осигурява равни условия за предприятията и изследователите чрез хармонизиране на процедурите сред държавите, но не се опитва да постигне истинска защита за животните. Всъщност, няколкото правила, които изискват приемане на методи за заместване, са ограничени.

Съществуват много празноти и трябва да се насърчи използването на по-усъвършенствани методи за опити, които могат да заместят опитите с животни: in vitro методи, компютърно симулиране на човешкия метаболизъм и т.н. Също така следва да се признае факта, че често не е възможно да се екстраполират резултатите от един вид до друг, както посочиха изтъкнати учени.

Поради очевидни причини не е възможно да се предложи пълно премахване на вивисекция, но призовавам за изменения на текста, за да се включат неинвазивни практики и да се забрани използването на животни за медицинско-правни разследвания и за обучение, като същевременно се избягват изключения за хуманните методи на умъртвяване и забраната за използване на застрашени и диви животни чрез създаването на европейски гаранционен комитет.

Европа следва да каже „не“ на безсмислените опити. Твърде често същите опити, които вече са били извършени и финансирани, са предложени отново само за да бъде спечелено допълнително финансиране. Получихме потвърдени доклади за извършени опити с животни, на които са прерязани гласните струни. Науката ни казва, че голям дял от опитите, извършени с животни. не могат да се предложат отново за лечението на хората.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на този доклад, въпреки че осъзнах, че за някои тази нова директива не е постигнала достатъчно. Считам обаче, че постигнатият компромис между Парламента и Съвета представлява възможно най-добрият баланс между защитата на животните, от една страна, и позволяване на продължението на научните изследвания, от друга. Гласуването против този доклад би означавало, че трябва да се върнем към предишната директива от 1986 г., която определено не предлага същата защита за животните. Съществуващото законодателство в Обединеното кралство относно хуманното отношение към животните е сред най-строгите в света и въпреки че няма да сме в състояние да законодателстваме повече в тази област, на стандартите ни ще бъде позволено да останат изключително високи, вместо да се понижат.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) В резултат от новостите, които научихме относно поведенческите аспекти на настаняването на лабораторни животни и на новите приложения за използването на животни, по-специално в областта на генетичното инженерство, преразглеждането на Директива 86/609/ЕИО се превърна в неотложен приоритет, въпреки че тогава приемането й беше историческо постижение. Оттогава е отбелязан значителен напредък, особено по отношение на въвеждането на принципите на „Трите R-а“ (заместване, намаляване и облекчаване).

Приветствам разширяването на приложното поле на директивата в следните аспекти: включване на фетални форми на възприемчиви животни и на безгръбначни видове, заедно с фундаментално биологично изследване; въвеждане на хуманни методи за убиване и разпоредби за националните проверки като част от директивата; оценка и разрешение за проекти, използващи животни, включително тяхната ретроспективна оценка; прозрачност чрез публикуване на нетехническа информация относно проектите, стандартите за прилагане и насоките на национално равнище, както и прилагане и статистически доклади. Гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като съдържа предложение, целящо да осигури равни условия на територията на целия Европейски съюз за промишлеността и изследователската общност, както и да засили защитата на животните, които все още се използват за научни цели.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), в писмена форма. (ES) Като координатор на моята група, групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент, в комисията по промишленост, изследвания и енергетика, бих искала да изразя задоволството си относно приемането от Парламента на постигнатото споразумение по време на испанското председателство на Съвета по отношение на актуализирането на тази важна директива, която регламентира третирането на животните, които по необходимост трябва да се използват за научни цели, за да се подпомогне напредъкът на науката в различните области на знанието.

Споразумението е балансирано в резултат от широк процес на преговори, между неизбежната потребност на научния свят от напредък на знанието, особено в области като здравните науки, към които нашата комисия е особено чувствителна, и необходимостта от защита на животните. Трябва да кажа, че и двата аспекта са допълнително засилени от реформата, която приехме. Важно е да се посочи, че постигнатото споразумение обхваща също така ангажимента да се работи, за да се открият и насърчат други видове изследвания и алтернативни методи, които ще позволят да се замести изцяло използването на живи животни в лабораториите в бъдеще, без това да е в ущърб на необходимия за науката напредък.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE) , в писмена форма. (CS) Подкрепям мярката, която ограничава или намалява страданието на животните, използвани за научни цели. Следва да се даде приоритет на методи, различни от опитите с животни, за проверяване на въздействието от нови лекарства и за научни изследвания. Все пак това не означава, че ние следва да позволим да се използват човешки ембриони като алтернативен метод в интерес на защитата на животните. Съжалявам, че Съветът заличи точно такава ограничителна клауза за алтернативни методи от приетия от Европейския парламент проект на първо четене. Вземането на решения в тези чувствителни от етична гледна точка области е от компетентността на държавите-членки и регламентирането на национално равнище изключително се различава в отделните държави.

В Чешката република използването на стволови клетки от човешки ембриони за научни цели е разрешено със закон от 2006 г., въпреки факта, че успешните биомедицински резултати, напротив, са били възможни чрез изследване, което използва стволови клетки от зародишна тъкан, а не от ембриони. Фактът, че не сме гласували относно проекта на директива на Съвета на второ четене днес в Страсбург или не сме приели никаква резолюция, означава, че проектът на Съвета ще влезе в сила след публикуването му в Официален вестник, независимо от позицията на мнозинството от членовете на ЕП.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Въпреки че преразгледаното законодателство ще въведе някои подобрения в настоящите правила на ЕС относно опитите с животни, то просто не постига достатъчно и в някои случаи отслабва действащите закони. Сериозните опасения, изтъкнати изцяло от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, бяха пренебрегнати и изразяваме съжаление, че членовете на ЕП днес не успяха да подкрепят опитите ни да възстановим тези опасения. Най-важното е, че новите закони няма да успеят да гарантират, че алтернативите на опитите с животни ще се използват винаги, когато е възможно.

Това ще означава, че животните ще страдат ненужно при научните изпитвания, въпреки че съществуват алтернативи. Обезпокояващо е, че новите закони също биха възпрепятствали държавите-членки да приемат по-амбициозни правила относно изпитванията върху животни на национално равнище. Групата на Зелените/Европейски свободен алианс поиска да се гарантира, че националните правителства са защитили това право. Също така сериозно изразяваме съжаление, че по-строгите правила относно използването на нечовекоподобни примати не бяха приети.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Лесно е да се заеме позиция против опитите с животни, тъй като никой не харесва да вижда как животните страдат или са подложени на вивисекция за научни цели, но ние сме законодатели и не можем да се поддадем на емоцията в момента. Ако искаме да ограничим твърде много използването на животни за научни опити, следва да разберем, че тези опити ще трябва да се извършват върху хората.

Не можем да си представим, че нов активен принцип, лекарство или система за хемотерапия няма да бъде изпитана първо върху животни, тъй като, както вече посочих, алтернативния метод би бил да се използват пациентите като морски свинчета. Също така следва да имаме предвид, че фармацевтичните предприятия нямат интерес от използването на морски свинчета, и по-специално примати, освен ако не е строго необходимо, като се имат предвид високите разходи за тези опити.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), в писмена форма. (IT) Гласувах против постигнатото от Парламента и Съвета споразумение на второ четене за проект на директива относно използването на животни за научни опити.

Не казвам „не“ на напредъка на научните изследвания, но призовавам за намаляване на страданието на животните, тъй като преразгледаната директива предлага някои практики, които противоречат на тази цел, като възможността за нееднократно извършване на опит със същото животно. Освен това считам, че следва да бъде допълнително развито използването на други задоволителни научни методи, които не изискват използването на животни.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), в писмена форма. (FR) Одобрявам резултата от гласуването на текста относно защитата на животните, използвани за научни цели. Може да не е идеален, но поне ми изглежда, че докладът на г-жа Jeggle предлага добър компромис; компромис, който освен това е спечелил подкрепата на организацията за хуманно отношение към животните „Eurogroup for Animals“.

Формулировката ни позволява да ограничим ефективно опитите, които причиняват болка на животните, като избягваме отклоняване на научните изследвания и следователно също на иновациите извън Съюза, което ще причини загуба на много работни места. Като заместник-председател на Междупарламентарната група за хуманно отношение към животните и опазване на животните, съм убедена още повече, че е по ценно да се запазят опитите с животни на наша територия, където са строго регламентирани, отколкото да преминат в трети държави, където санитарните условия и зачитането на живота на животното често са твърде незадоволителни.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Изразявам съжаление, че мнозинството от членовете отхвърлиха трите предложения, направени от групата на Зелените, за изменение на директивата и по-строги национални правила, за стимул за алтернативни методи за изпитвания и за по-нататъшно ограничаване на използването на примати. Новото законодателство относно опитите с животни има сериозни недостатъци. Държавите-членки вече няма да разполагат със свободата да приемат по-строги правила относно опитите с животни. Няма полза от ограничаването на националната преценка. Животните ще станат жертви на догмата за строго придържане към правилата на вътрешния пазар. Въпреки това е важно, че държавите-членки се осмеляват да поведат. Без националните поддръжници, много европейски правила за хуманно отношение към животните, като забрана за опитите върху животни за козметични цели, никога нямаше да бъдат въведени.

Новата директива подобрява контрола на предприятията и институциите, които развъждат, доставят или използват лабораторни животни. Все пак формулировката на изискването, че алтернативните методи за провеждане на опити следва да се провеждат там, където са налични, не носи силата на предписание като използваната в предишната директива. Това е пропусната възможност да се намали страданието на животните и да се подобри качеството на научните изследвания. Новите правила не успяват да признаят напредъка, който е постигнат при развитието на алтернативи на изпитванията върху животни, които, между другото, често са по-надеждни от изпитванията върху животни.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Разочарован съм, че мерките за засилване на правилата относно изпитванията върху животни не постигнаха много. Основните мерки, които биха ангажирали Европа с намаляване и заместване на използването животни при опити, не бяха включени в настоящото законодателство. Това беше пропусната възможност и можеше да се направи много повече, за да се защитят животните, включително, като се позволи на държавите-членки да приемат по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, отколкото в другите държави. Изразявам загриженост, че настоящата директива ще възпрепятства приемането на по-високи стандарти в бъдеще в Обединеното кралство. Освен това не бяха включени процедури за редовно преразглеждане на използването на животни за научни опити. Доволен съм обаче, че жизненоважното изследване за нови лекарства и заболявания може да продължи.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (ECR), в писмена форма.(PL) Съжалявам, че директивата на Съвета беше приета окончателно без разпоредбата, приета от Европейския парламент през май 2009 г., която постановява, че опитите със стволови клетки и човешки ембриони не могат да се използват като алтернативи на опитите с животни. Независимо от формулировката на директивата, считам, че този вид подход, имам предвид заместването на опитите с животни с опити с човешки организми, не следва да се използва.

 
  
  

Доклад: Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на насоките за политиките по заетостта в държавите-членки при условие че те трябва да подчертаят значението на необходимостта от високо ниво на квалификация за ефективно насърчаване на добро равнище на заетост и доходи, особено по-отношение на новата икономика, където ще има силен акцент върху нови сектори и нови умения.

Едно високо ниво на заетост следва да бъде възможно както за висококвалифицирани хора, които могат да бъдат важен инструмент за научноизследователска и развойна дейност, така и за хора с по-ниско ниво на образование от средното за Европейския съюз. По този начин държавите-членки играят важна роля в областта на преквалифицирането, насърчаването на образованието и предоставянето на нови възможности за учене през целия живот.

Заслужава си да се отбележи, че за да се постигне едно добро равнище на заетост и цялостен напредък на равнището на Европейския съюз, трябва да се гарантира, че онези, които се стремят да подобрят квалификациите си, ще получат реални възможности за труд и ще могат да се преквалифицират при необходимост. Един силен акцент върху кариерното ориентиране в съответствие с настоящите и бъдещите потребности може да бъде начин отново да постигнем високи нива на заетост.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Въпреки че икономическият климат продължава да бъде нестабилен в повечето държави-членки, налице са окуражаващи признаци на съживяване на икономическия растеж. Ето защо усилията трябва да бъдат насочени, за да се гарантира укрепването на потенциала за създаване на работни места и да се подпомогне населението при тяхното намиране и извършване. През април 2010 г. Европейската комисия предложи нова поредица от насоки за политиката по заетостта в държавите-членки. Заедно с общите насоки на икономическата политика те предоставят интегрираните насоки за изпълнение на стратегията „ЕС 2020“, насочени към интелигентен, устойчив растеж, който да води към приобщаване.

Четирите насоки за заетостта са: увеличаване на участието на пазара на труда и намаляване на структурната безработица, насърчаване на социалното приобщаване и борбата с бедността, подобряване на работата на образователните системи на всички равнища и развитие на квалифицирана работна ръка. В доклада на г-н Őry е подкрепен подходът, предложен от Комисията, но са предоставени редица разяснения и известна допълнителна информация. Ето защо гласувах за него.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) През април 2010 г. Европейската комисия представи предложение за насоки за политиките по заетостта на държавите-членки като част от прилагането на стратегията „Европа 2020“. В доклада си г-н Őry, член на групата на Европейската народна партия (Християндемократи), подкрепя предложенията на Комисията и добавя някои елементи, които според мен са необходими. По този начин политиката на сближаване, която се пренебрегва от Комисията, трябва да бъде напълно интегрирана в политиките по заетостта. Въпреки че европейските правомощия по въпросите на заетостта са все още ограничени, Европейският съюз не трябва да се задоволява с пасивна роля и трябва да се възползва максимално от инструментите, с които разполага (политиката на сближаване, Фонда за приспособяване към глобализацията, открития метод на координация). Ето защо напълно подкрепям насоките на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Аз гласувах „за“ резолюцията. Изправени пред бързо разпространяващото се явление на едно застаряващо общество, трябва да предприемем мерки както на равнището на държавите-членки, така и на равнището на Европейския съюз, за борба със социалното изключване на възрастните хора и с дискриминацията, основана на възраст. Трябва да гарантираме, че държавите-членки предлагат цялостна подкрепа на по-възрастните хора най-вече чрез създаване на условия за установяване на една висококачествена система на здравеопазване и социални грижи. Също така трябва да гарантираме, че държавите-членки допринасят за предоставянето на дългосрочни грижи и прилагане на политика на осведомяване и превенция за по-възрастните хора, като специално внимание се обърне на хранителните продукти. За да се гарантира успешното изпълнение на планираните цели, от съществено значение е да се създаде устойчива система за финансиране на дългосрочни грижи. От своя страна Европейската комисия следва да положи усилия, за да се гарантират приемливи здравни стандарти за всички европейски граждани, независимо от материалното им положение.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Стратегията „Европа 2020“, представена през март 2010 г. от Европейската комисия, има за цел да определи курса на Европейския съюз през следващото десетилетие.

Въпреки че може единствено да съжаляваме за факта, че Европейският парламент не взе участие в изготвянето на стратегията, която е дело само на г-н Барозу, има една област, в която Парламентът може да изрази мнение: интегрираните насоки по заетостта. Десетте насоки се отнасят до създаването на повече и по-добри работни места, укрепване на достойните условия на труд и подобряване на образованието и системите за обучение.

По тази причина заедно с по-голямата част от моите колеги аз гласувах днес, сряда, 8 септември 2010 г. за един доклад, който определя тези цели и посредством който ние можем, по-специално, да поискаме по-добро усвояване на Европейския социален фонд и да настояваме за необходимостта да се обърне по-голямо внимание на работниците с ниски доходи и на борбата срещу социалното изключване, както и за необходимостта да се гарантира достъп до качествени и достъпни обществени услуги. И накрая, ако искаме тази стратегия да бъде наистина приобщаваща, трябва да гарантираме съгласуваност между тези насоки и политиката на сближаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма.(LT) Аз гласувах „за“ този доклад, защото новите насоки за политиките по заетостта на държавите-членки на Европейския съюз за 2020 г. ще имат значително въздействие върху пазара на труда през следващите няколко години. Радвам се, че чрез измененията, предложени на Европейския парламент, стана възможно да се определят ясни цели и да се предвидят конкретни мерки в предложните насоки по заетостта на Комисията. Разбира се, намаляването на безработицата, гарантирането на минимални работни заплати и борбата с бедността и социалното изключване продължават да бъдат най-важните приоритети в политиката по заетостта на всички държави-членки. Също така споделям мнението, че една от основните цели е да се постигне равно заплащане за еднакъв труд и да се гарантират равни условия на труд за всички работници.

Съгласна съм с предложенията на Парламента, че трябва да дадем началото на мерки от политиката по заетостта, предназначени за най-уязвимите групи, защото бедността засяга най-тежко преди всичко именно тези хора. Също така призовавам Комисията и държавите-членки при определяне на насоките по заетостта да обърнат по-голямо внимание на младите хора и по-възрастните работници, които се сблъскват с дискриминация на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Настоящата икономическа криза със сигурност ще окаже голямо въздействие върху пазара на труда през следващите години. Налице са първоначални признаци за икономическо възстановяване и съживяване на икономическия растеж. Смята се обаче, че въздействието на икономическата криза върху заетостта все още не е достигнало своя връх. Ето защо приветствам усилията, които се полагат в момента за гарантиране на устойчиво възстановяване и укрепване на потенциала за създаване на работни места на европейските икономики, както и в помощ на хората да си намерят работа. Европейските държави също са изправени пред предизвикателства, свързани със сериозни демографски промени, задълбочени от процеса на глобализация, а сценарият, при който броят на данъкоплатците, които допринасят за националния бюджет, е в постоянен спад, не изглежда много обещаващо.

Предвид програмата за 2020 г. с нейните цели за въвеждане на нови технологии за намаляване на въглеродните емисии, стратегията за заетост следва да бъде изготвена не само в краткосрочен план, но и в средносрочен и дългосрочен план. Тази стратегия очевидно трябва да бъде изготвена заедно с мерки за повишаване на заетостта сред младите хора под 25-годишна възраст, възрастовата група, която в момента е изправена пред безпрецедентни нива на безработица.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да обясня гласуването си по този доклад, защото считам, че темата на доклада е от съществено значение за бъдещето на пазара на труда в Европа.

Това предложение съдържа общи насоки на икономическата политика по заетостта, които ще бъдат приложени в рамките на Европейския съюз. Икономическата криза не е приключила и следва кризата в областта на заетостта.

Въпреки че е вярно, че са налице окуражаващи признаци на възстановяване, пазарът на труда практически си остава затворен и броят на безработните е все още много висок. В Европа обаче има различия. В Испания и Гърция например броят на безработните е тревожен и засяга предимно младите хора. В моята страна обаче, по някаква случайност, но и благодарение на добрите мерки, приети от италианското правителство, броят на безработните не се е увеличил драстично. Трябва да се признае, че италианското правителство стоеше начело при насърчаването на гъвкавостта и динамиката на пазара на труда и изглежда, че това води със себе си резултати.

Някои правителства, които са прекалено склонни да защитават правата на работниците, позволиха собствените им работници да загубят работата си. По-голямата гъвкавост и готовност за един конкурентен нов пазар на труда спасява работни места и създава икономически условия, които насърчават появата на нови такива.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувах против доклада Őry, въпреки факта, че съдържа някои важни изменения от левицата като необходимостта от защита на равенството между половете и въпреки факта, че подобрява текста на Комисията. Гласувах против доклада, защото той се придържа към философията на гъвкав пазар и дори призовава за повече гъвкавост и стратегическо използване на гъвкава сигурност на пазара на труда, което, както знаем, работи пряко срещу работниците.

Докладът също така счита, че за да се излезе от финансовата криза и да се приложат политики на растеж, е необходимо преструктуриране въз основа на пълното оползотворяване на вътрешния пазар и премахването на „правните пречки“. Зад тази неясна формулировка обаче остава като възможност липсата на защита на трудовите права на работниците.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям доклада Őry и приветствам възможността, която води със себе си. В рамките на програмата за 2020 г. спешно е необходимо създаването на общи насоки за икономическата политика (член 121, Договор за функционирането на Европейския съюз), но и за политиката по заетостта (член 148). Икономическата криза, пред която сме изправени, понастоящем изостря социалните проблеми и придава по-голяма спешност на необходимостта от създаване на ефективни и устойчиви политики на заетост. Споделям мнението на докладчика по отношение на предложенията за предприемане на по-сериозни мерки за повишаване на нивото на заетост за мъжете и жените в Европа.

Докладът спомогна за укрепването на въпроси, на които не е било обърнато достатъчно внимание, като: 1. намаляваме на безработицата сред най-уязвимите групи, включително младите хора, чрез увеличаване на равнищата на образование, намаляване на процента на отпадане и измъкване на хората от бедността; 2. гарантиране на равно третиране и заплащане за еднакъв труд на едно и също работно място; и 3. участие на регионалните и местни органи, парламенти и социални партньори в разработката, прилагането, наблюдението и оценката на тези програми, особено при определянето на цели и показатели.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) В Лисабонската стратегия е посочено, че Европейският съюз трябва да подобри своята производителност и конкурентоспособност чрез работната си сила.

Тази цел все още не е напълно постигната, защото безработицата продължава да е висока. Важно е да се анализират проблемите, които са спомогнали за забавянето на пълната заетост. Премахването на дискриминацията, основана на пол, раса, етнически произход и религия, би представлявала забележителна стъпка напред, която би позволила най-вече на младите хора и жените да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Жените са изправени и пред трудното съчетаване на майчинството и работата: подобряване на детските ясли в дружествата, предоставяне на непълно работно време при поискване и позволяване на жените да се грижат за болните си деца, без да се притесняват, че ще загубят работата си – това биха били полезни мерки, които да помогнат на жените да изпълняват двойните си роли.

Друга група, която се нуждае от защита, са младите хора, за които е възможно да нямат сигурност на работното място в продължение на години: те притежават изобилие от способности и теоретични знания, но им липсва практически опит. Учебните заведения трябва да разгледат по-сериозно какво се търси от дружествата и да подготвят студентите за пазара на труда. Дружествата, от своя страна, трябва да инвестират в новите поколения, като им дадат възможност да развият своята кариера.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic и Alf Svensson (PPE), в писмена форма. (SV) Днес, 8 септември 2010 г., гласувахме в подкрепа на доклада (A7-0235/2010) относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиките по заетостта на държавите-членки: част II на Интегрирани насоки „Европа 2020“ (2010/0115(NLE)). Бихме искали обаче да подчертаем, че не сме съгласни с някои части на доклада, като например предложенията, насочени към подробна регулация на политиката за пазара на труда на държавите-членки, наднационалния контрол на търговията и промишлеността на държавите-членки и регулацията на минималните работни заплати от страна на Европейския съюз. По този начин ние искаме да се застъпим за принципа на субсидиарност. Бихме искали обаче да подчертаем, че голяма част от това, което се съдържа в доклада, е добро. Например ние очевидно подкрепяме принципите на равно третиране на мъжете и жените и равно заплащане за равен труд.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Парламентът даде своето становище относно интегрираните насоки за заетостта. Десетте насоки са насочени към създаване на по-голям брой и по-добри работни места, укрепване на достойните условия на труд и подобряване на системите за образование и обучение. Парламентът се намеси, за да се гарантира по-доброто използване на Европейския социален фонд, както и да се обърне по-голямо внимание на бедните работници и на борбата срещу социалното изключване и да се гарантира достъп до висококачествени обществени услуги, които хората могат да си позволят.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Положението на пазара на труда е безспорно основната причина за тревога сред гражданите ни. Пазарът на труда продължава да се влошава, като равнището на безработица днес достига 9,8%.

Насоките за заетостта представляват съществено средство за стимулиране на структурните реформи, особено като средство за измерване на въздействието от реформите, които трябва да се направят; и всичко това в същата степен в рамките на стратегията за 2020 г., както в контекста на новата координация на икономическите политики, която ще влезе в сила. Затова е от съществено значение да се разгледат тези въпроси, но е също толкова важно да се гарантира, че реформите са възможно най-подходящи.

Едно е да се създадат насоки. Съвсем друго е обаче те да бъдат приложени правилно от държавите-членки. За тази цел ми се струва, че е от особено значение да се потвърди ролята на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) в стратегията за 2020 г. и в икономическото управление, както и да се гарантира, че EPSCO е напълно ангажиран в реформите, които ще бъдат предприети, така че да се гарантира жизнеспособността на нашия социален модел и най-добрия модел за икономическо управление за Европейския съюз. Убедена съм в неотложната необходимост да се възстанови баланса на заетостта и социалния стълб във връзка с европейската процедура за вземане на решения.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото той препоръчва политики, които насърчават активното стареене, равенството на половете, равното заплащане на мъжете и жените, както и достъп до закрила и социални и професионални ползи за жените. Като се имат предвид повишените трудности при интегрирането на повече жени на пазара на труда, става необходимо да се прилагат политики, които насърчават и съчетаването на професионалния и семейния живот.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson и Marita Ulvskog (S&D), в писмена форма.(SV) Днес гласувахме в подкрепа на доклада относно насоките за заетостта, но бихме искали да посочим, че забелязахме важни несъответствия в различните езикови варианти. Гласувахме в подкрепа на гарантирането на подходящи минимални доходи от страна на държавите-членки, както се посочва в английския вариант на изменението. За съжаление, на шведски това е преведено като „minimilön“, което означава „минимална заплата“.

Равнището на заплатите не е от компетентността на Европейския съюз и затова предположихме, че шведският вариант е грешен. Също така решихме да гласуваме в подкрепа на доклада, въпреки препратките към „високи данъци“ като пречки пред растежа, без да е дадено определение на „високи данъци“. Данъците също не са от компетентностите на Европейския съюз и ние смятаме, че са налице много примери за финансирани от данъците дейности, които имат значителен принос за растежа.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както казах за доклада на моята колега, г-жа Gruny, за който гласувахме през юли миналата година, обществото се е развило, светът се е променил и трудовите отношения също трябва да се променят. Изразявам твърдо убеждение, че това е така и затова съм доволен, че Парламентът се застъпи за по-гъвкави режими на труд като начин за борба с безработицата. Освен това, понеже съм имал отговорности в правителството в областта на образованието, съм доволен, че това предложение поставя специален акцент върху образованието и квалификацията на работниците. В действителност това е ангажимент, към който трябва да се подходи много сериозно по отношение на стратегията „ЕС 2020“. Като се има предвид, че вследствие на кризата броят на безработните хора в Европа се е увеличил от 16 милиона през 2008 г. до 23 милиона през 2010 г., всяка една изходна стратегия трябва да включва възстановяване на работните места. Това е възможно единствено ако има ясен фокус върху иновациите, гъвкавото работно време и новите модели на труд и обучение за повече млади хора на един все по-конкурентен пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) На фона на новите насоки за заетостта през 2020 г. е икономическата криза, чиито последици ще продължат да оказват отрицателно въздействие върху пазара на труда през следващите години. Налице са непосредствени проблеми с безработицата и същевременно дългосрочни предизвикателства: по-конкретно, демографски промени, глобализация и приемане на нови нисковъглеродни технологии. Ето защо е важно да разполагаме с европейска стратегия за заетостта, която решава най-неотложните проблеми, произтичащи от кризата, както и тези, които се появяват в средносрочен и дългосрочен план.

Прилагането на принципите на гъвкава сигурност, качественото образование, ученето през целия живот и борбата със структурната безработица представляват необходими предпоставки за постигането на общите цели и целите, свързани с икономическия растеж и социалното благополучие. Ето защо прилагането на стратегията „Европа 2020“ следва да започне веднага. Структурните фондове на Европейския съюз и Кохезионния фонд за текущия програмен период следва вече да започват да следват стратегията. Важно е в стратегията да бъде поставен акцент върху селскостопанските и селските райони. Трябва да се преследват целите на сближаване и да бъде създадено взаимодействие между политиката на сближаване и другите секторни политики.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Гласувахме против резолюцията, защото тя пренебрегва основните причини за безработицата, несигурността на работните места и бедността, както и защото предложенията, които внесохме отново в Парламента, бяха отхвърлени. Те включваха:

- Комисията следва да признае, че е необходимо да се променят съществуващите макроикономически политики чрез преустановяване на Пакта за стабилност и растеж и се сложи край на процесите на приватизация и либерализация, с оглед да се даде приоритет на създаването на качествени работни места с права за всички работници и по-добри заплати, намаляване на равнищата на бедност и увеличаване на социалното приобщаване и напредък.

- Следва да се обърне внимание на недекларирания труд посредством по-строг контрол от службите по инспекция на труда, както и с помощта на данъчни мерки за хора с ниски доходи.

- Съветът следва да постигне компромис на равнището на Европейския съюз за премахване на бездомността до 2015 г. и изготвяне на интегрирани политически мерки, които да гарантират лесен достъп до качествени жилища с достатъчно доставки на енергия за всички.

Нашето предложение за включването на нова директива за равенство между половете също беше отхвърлено. В него се посочваше, че държавите-членки трябва да увеличат заетостта сред жените при пълно зачитане на правата на жените и премахване на всички неравенства, с помощта на конкретни цели за равенство между половете, интеграция, свързана с пола, и конкретни политически действия.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма.(FR) Във време, когато нивото на безработицата достига 9,8% в Европа, във време, когато положението на пазара на труда продължава да се влошава, във време, когато не всички последици от икономическата криза са се проявили, Европейският съюз трябва да приложи една амбициозна европейска стратегия за заетостта. Ето защо Европейският парламент прие, като част от стратегията „ЕС 2020“, насоки за политиките по заетостта на държавите-членки: 10 насоки относно на създаването на работни места, качеството на работните места, заетостта сред младите хора, заетостта сред хората, принадлежащи към уязвими групи, борбата срещу социалното изключване и значението на доброто използване на Европейския социален фонд. Това може би са много амбициозни цели, но те са преди всичко насоки, които трябва да бъдат приложени, сега и в бъдеще, от държавите-членки, както и силно послание от Европейския парламент към държавите-членки, в момент, когато заетостта е най-важната грижа и тревога за нашите съграждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Аз гласувах в подкрепа на доклада Őry относно насоките за политиките по заетостта на държавите-членки във връзка със стратегията „Европа 2020“. В текста е поставен значителен акцент върху необходимостта да се даде приоритет на борбата срещу безработицата на фона на икономическата и социална криза. Текстът се съсредоточава върху няколко точки: нивото на заетостта трябва да достигне 75% в целия Съюз през следващите 10 години и трябва да се положат особени усилия по отношение на най-уязвимите групи на пазара на труда: млади хора, възрастни хора, неквалифицирани жени, хора с увреждания и имигранти, защото е най-вероятно те да бъдат подложени на дискриминация във връзка с наемането на работа и заетостта. Текстът също така припомня основните понятия на достойни условия на труд и борбата срещу бедността.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), в писмена форма.(PL) Насоките за политиката за заетостта за следващите 10 години показват, че секторът на услугите ще бъде една от основните области, в която ще бъдат създадени повечето работни места. За да могат тези работни места да бъдат създадени, трябва да съществуват благоприятни условия за предприятията във връзка с услугите, които те предлагат, като това включва трансграничните услуги. Ето защо бих искала да подчертая, че Директивата за услугите може да подпомогне политиката по заетостта, дори само ако се подобри нейното транспониране от страна на държавите-членки.

Директивата създава нови възможности за бизнеса, но ако бъде приложена добре, тя ще има благоприятен ефект и върху пазарите на труда. Ето защо подкрепям предложенията, приети в този доклад. Секторът на услугите ще се нуждае от мобилни работници, които са подходящо подготвени и квалифицирани, и за това са необходими промени в областта на образованието и системите на обучение и в политиката по заетостта.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Аз гласувах за този доклад. Като избран представител на отвъдморски регион, аз съм повече от запознат с политиките за насърчаване на заетостта и борба с бедността, защото френските отвъдморски департаменти имат най-ниските нива на заетост във Франция (43,9% в Реюнион например в сравнение с 62,3% във всички държави-членки на Европейския съюз).

Да се вземе тази стойност от 10% през 2014 г. и да се увеличи до 75% през 2020 г. е нещо, за което винаги съм се борил, особено защото е насочено към младите хора в затруднено положение, жените и хората с увреждания. Предложението разглежда и бедността и цели да намали броя на гражданите, които живеят под прага на бедността от 25%. Тези цели трябва да мобилизират всички социални и политически сили както френски, така и европейски, така че държавата да може да приложи необходимите ресурси, за да ги постигне в зададените срокове.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепих тази консултация, защото смятам, че е важно държавите-членки и Европейският съюз да гарантират постигането на подходящи минимални доходи над прага на бедността. Също така е от жизненоважно значение да се укрепи клаузата за равното третиране и равното заплащане за еднакъв труд, когато е възможно.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящата икономическа криза е основната променлива, която трябва да се вземе предвид, когато става дума за нови насоки за заетостта през 2020 г., тъй като тя ще има много съществено влияние върху пазара на труда през следващите години. Въпреки че разполагаме с данни, сочещи към възстановяване на някои дейности в Европейския съюз, икономическото положение в по-голямата част от държавите-членки продължава да бъде много деликатно.

От друга страна, все още не са усетени всички последици от настоящата криза по отношение на безработицата и затова още хиляди души ще загубят работата си в резултат на нея. Това означава, че големите предизвикателства, които се пораждат в момента, са демографските промени, глобализацията и прилагането на нови технологии, включително нисковъглеродни технологии. Ето защо европейската стратегия по заетостта за следващото десетилетие трябва да се занимае не само с най-неотложните проблеми, произтичащи от кризата, но и с тези, които се появяват в средносрочен и дългосрочен план. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Напълно съм съгласен с докладчика, г-н Őry, и затова подкрепих тази законодателна резолюция. Аз най-вече приветствах изменение 12 на Съвета, в което се посочва, че е важно да се противопоставим на събития, които забавят икономическия растеж, включително бюрократичните тежести и високите данъци. Не си спомням друг такъв случай, при който в Европейския парламент да е ставало дума за бюрократични тежести и високи данъци.

Малко са хората, които обръщат внимание на факта, че неразумните и нелогични данъци могат да направят всяка икономическа система неефективна. Днес, в държава като Латвия, данъчната система доведе до криза. Благодарение на една бюрократична и нескопосана данъчна система, Латвия загуби над 10 млрд. евро. Подкрепих тази законодателна резолюция с надеждата, че тя ще даде началото на голямата задача на оптимизиране на данъците на територията на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Политиката за заетостта е от жизненоважно значение както за икономиката, така и за социалния мир. Затова е в интерес на всяка нация да вземе самостоятелни решения относно необходимите мерки. Голямата степен на различията между отделните държави-членки обаче прави изготвянето на един стандартизиран пакет от мерки невъзможно. 75-процентно участие на пазара на труда в някои държави-членки като Полша, Малта или Унгария, които понастоящем имат ниво под 60%, е пълна фантазия. Също така за Австрия, която има ниво от около 70%, е доста съмнително дали едно по-високо ниво на участие на пазара на труда е съвместимо със предлаганата свобода на избор във връзка с отглеждането на деца или защитата на местните работници срещу дъмпинг от страна на евтини чуждестранни работници. По тези причини реших да гласувам против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. − (DE) Идеята, че ефикасната борба с безработицата е възможна в един ултралиберален Европейски съюз е илюзия. Ето защо гласувах против доклада на г-н Öry.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Őry, защото съм съгласен с подхода и окончателното му послание.

Предложението подчертава значението на увеличаването на броя на активните хора на пазара на труда с цел да се намали структурната безработица и да се обърне специално внимание на обучението през целия живот. Основна роля е запазена за образованието чрез подобрения на настоящите образователни системи, които да насърчат младите хора да продължат висшето си образование. През следващите години ще има много нови усилия за по-ефикасно насърчаване на социалното приобщаване и борбата срещу бедността.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) На 27 април 2010 г. Комисията внесе предложение за интегрирани насоки „Европа 2020“ за определяне на рамката за новата стратегия и реформи, които ще бъдат предприети от държавите-членки.

Новите насоки за заетостта за 2020 г. се обсъждат в разгара на икономическата криза, която несъмнено ще окаже силно въздействие върху пазара на труда за много години напред. Въпреки някои насърчителни признаци за връщането на растежа, в повечето държави-членки икономиката е все още нестабилна. Следователно преките последици от кризата върху заетостта все още не се усещат напълно. Затова трябва да се положат всички възможни усилия, за да се гарантира устойчиво възстановяване и да се подобри потенциалът на европейските икономики за създаване на работни места, както и да се помогне на хората да си намерят работа.

За тази цел в много важно изготвянето на европейска стратегия за заетостта за следващото десетилетие, която да бъде насочена към справяне с предизвикателствата и установяване на баланс между непосредствените предизвикателства, произтичащи от кризата, и тези в средносрочен и дългосрочен план.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Като част от стратегията за 2020 г. на Европейския съюз Румъния се ангажира, заедно с други държави-членки, да постигне 75-процентна заетост до 2020 г. Вследствие на тази обща цел в Румъния ще трябва да се постигне ниво на заетост от 69-70% до 2020 г. Трябва да спомена, че нивото на заетост в Румъния през 2010 г. беше 63,6%, като средната стойност за Европа беше 67,4%.

В това отношение, призовавам държавите-членки да изготвят програми за реформи, които ще допринесат за:

- Участие на работната сила чрез политики, които насърчават равенството между половете и равното заплащане, с цел намаляване на разликите в заплащането до 0-5% до 2020 г.;

- Увеличаване на нивото на заетост чрез мерки, които насърчават участието в трудовия живот, особено сред етническите малцинства, включително ромите;

- Приемане на строги мерки за обезсърчаване на икономика, основаната на недеклариран труд, което води до множество нежелани ефекти върху европейския пазар на труда, вместо насърчаване на мерки, насочени изключително към защитата на труда във вътрешните пазари на държавите-членки;

- Отваряне на пазарите на труда напълно за работници от новите държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Въпреки че пълното въздействие на икономическата криза върху нивото на безработица все още не е усетено, осъществяването на една амбициозна европейска стратегия за заетостта е от съществено значение.

Одобрявам целта, определена от Съвета, за увеличаване на участието на пазара на труда до 75% от населението на Европа до 2020 г., но е необходимо да се направи повече. Бихме могли например да определим цел за повишаване на заетостта сред най-уязвимите групи, като младите хора между 15 и 25 години, възрастните работници, неквалифицираните активни жени или хората с увреждания. Или дори бихме могли да намалим отпадането от училище до под 10%.

Нещо повече, смятам, че конкретните политики следва да са насочени към трудностите, срещани от продължително безработните лица при навлизането на пазара на труда, и аз призовавам Съвета да се снабди със средствата за намаляване на този процес с най-малко 10% през следващите 10 години. Както се предлага в доклада на г-н Őry, за да се постигне това, най-малко 25% от всички продължително безработни лица трябва да участват в някоя от активните мерки на пазара на труда под формата на специализирано обучение, образование и/или професионална преквалификация.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Приетият днес доклад представлява повратна точки за насоките за заетостта на Европейския съюз. Членовете на Европейския парламент гласуваха за включване на подходящ социален компонент в насоките за пръв път, включително мерки за борба с бедността и бедните работници, както и за справяне с младежката безработица и интегриране на маргинализираните и уязвимите групи на пазара на труда. Правителствата на Европейския съюз и белгийското председателство трябва да вземат предвид посланието, представено днес от Европейския парламент, и да се ангажират да направят своите политики за заетостта по-социално приобщаващи.

По-конкретно, националните правителства трябва да отговорят на искането на Парламента за предприемане на мерки за подобряване на баланса между професионалния и личния живот и равенството между половете. Необходими са огромни усилия в тази връзка, за да се повиши участието на жените на пазара на труда до 75% до 2020 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Приетият днес доклад е важен инструмент за насърчаване на нови политики по заетостта в рамките на стратегията „Европа 2020“.

Важно е да се подчертае, че текстът призовава държавите-членки да предприемат решителни действия за повишаване на нивата на заетост, и по-специално за насърчаване на мобилността сред младите хора. Целта за създаване на нови и по-добри работни места, намаляване на безработицата и повишаване на нивата на заетост на активното население до 75% трябва да представлява целта, която трябва да се постигне през следващите години. Активното население трябва да е в основата на всички политики за икономическо развитие на Европейския съюз. Без работа, какъвто и да било план за бъдещето – като пътуване, купуване на къща или отглеждане на дете – се превръща в една мечта, която е малко вероятно да бъде изпълнена.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Не можем да се съгласим с доклада, защото той има за цел да насърчи прилагането на мерки, насочени към улесняване на достъпа до заетост сред определени групи, и по-специално ромите.

Не можем да приемем, че вместо да се защитават правата на тези, които живеят в собствената си страна, следва да улесняваме живота на хора, които в много случаи са само гости. Ясно е, че при условия на криза всяка държава трябва да помага на собствените си граждани, може би с проекти, насочени към тези, които се намират в затруднено положение или без работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Аз подкрепих доклада за насоките за политиките по заетостта на държавите-членки: част II от Интегрираните насоки „Европа 2020“. С оглед на факта, че нивото на безработицата в Европейския съюз е 9,6% е наложително да се засили и оптимизира политиката по заетостта, за да се създават нови работни места. В Полша от подкрепата на Европейския съюз са се възползвали хиляди души, които вече не са безработни. Средствата, отделени за тази цел, не винаги биват изразходвани разумно. Липсата на правилно определени насоки означава, че много проекти се извършват за конкретна цел. Вследствие на това обученията не винаги са съобразени с действителното положение и едни и същи хора често пъти присъстват няколко пъти. Затова подкрепям инициативата на Комисията в тази област. Тези насоки, разработени по време на кризата, ще бъдат поставени на изпитание през следващите няколко години. От тези насоки ще зависи дали Съюзът ще преодолее кризата и дали създадените нови работни места ще отговорят на настоящите и бъдещите потребности на пазара на труда.

Също така е важно да се наблюдава ефективността на насоките чрез събиране на конкретни статистически данни за ефективността на мерките, предприети въз основа на насоките. Единствено по този начин ще разберем действителното въздействие на финансовите ресурси на Европейския съюз за намаляване на безработицата в Съюза. Това, от своя страна, ще даде възможност да се направят определени промени, които могат да са необходими в тази област. Аз също така отправям призив да се постави специален акцент на подкрепата на мобилността и заетостта сред жените, младите хора, възрастните хора и хората с увреждания.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Въпреки някои окуражителни сигнали, които предполагат възобновен растеж, икономическото положение продължава да бъде нестабилно. Затова Европа трябва да гарантира устойчиво възстановяване, засилване на потенциала на европейските икономики за създаване на работни места и за подпомагане на хората да си намерят работа. Съветите на доклада за насоките за заетостта са ясни: повече жени, възрастни и млади хора с работни места, по-малко бедност и по-добро образование. Именно това иска да постигне Европейският съюз до 2020 г. По тези причини дадох подкрепата си за доклада. В него се съдържат насоки, които ще позволят на хората по-добре да съчетаят професионалния си живот и грижите за други хора например чрез гъвкаво работно време и достъпни детски грижи. Това е една конкретна политика, която ще помогне на жените да влязат на пазара на труда. Също така Парламентът иска държавите в рамките на Европейския съюз да подобрят системите си за социална сигурност и да гарантират прилични доходи, така че да се постигне намаляване на бедността и хората да разберат, че има смисъл да се работи. И накрая, продължителното преследване на целите на политиката на сближаване ще премахне социално-икономическите различия между държавите-членки и регионите. Ако сега Комисията недвусмислено гарантира, че държавите-членки ще създадат политиките си въз основа на насоките, плановете на Европа за 2020 г. няма да бъдат само празни думи.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Обсъждането на новите насоки за заетостта през 2020 г. се провежда в момент, когато хиляди семейства в цяла Европа са изправени пред трагедията на безработицата като част от икономическата криза. Тези насоки, като част от стратегията „Европа 2020“, обхващат общи насоки както за икономическата политика, така и за политиката по заетостта.

Докладът, за който гласувахме днес и който аз подкрепих, е приведен в съответствие с предложението на Европейската комисия, въпреки че докладчикът се е погрижил да се гарантира, че насоките са ясни и полезни при създаването на политики от страна на държавите-членки. Насърчаването на заетостта ще се появи автоматично чрез устойчивия икономически растеж, приспособимостта на дружествата и работниците към нови ситуации, постигането на високи нива на образование, особено сред по-младите хора, продължаващо обучение, което отговаря на потребностите на дружествата и участието на социалните партньори във всички тези процеси.

Именно това се е опитал да постигне докладчикът при определянето на целите, за да се увеличи и подобри заетостта, да се увеличат нивата на образование, да се съчетае професионалният и семейният живот и да се намали процентът на отпадането от училище, както и процентът на населението, живеещо в бедност.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Насоките за заетостта на Комисията и свързаният с тях доклад от Европейския парламент са част насочената срещу обикновените хора стратегия на Европейския съюз „ЕС 2020“ и нейните „интегрирани насоки“. Те са част от единна рамка за политиката на Европейския съюз, насочена против труда, на която вече е дадено началото и която трябва да бъде насърчавана по един още по-решителен и координиран начин във всички държави-членки на Европейския съюз.

Те са съсредоточени около усилията на монополни капитали да обезценят труда до възможно най-ниската граница, като предпоставка за осигуряване на печалби по време на настоящата капиталистическа криза. За да се постигне тази цел, Европейският съюз, буржоазните правителства и политическите сили на капитала в държавите-членки и в Европейския парламент енергично насърчават следното в насоките за заетостта: по-дълъг трудов живот, увеличение на възрастта за пенсиониране, използване на демографското стареене и „жизнеспособността“ на националните осигурителни системи като претекст, „гъвкава сигурност“ и гъвкав, временен труд на непълен работен ден като норма, като по този начин се потъпкват всички законни трудови права, приспособяването на образователните системи към обучението на трудоспособни работници, за да се отговори на потребностите на капитала, евтин научен труд и платени интелектуалци за бизнеса и нова мрежа на границите на нищетата за крайни случаи на бедност, за да се предотвратят социални въстания, породени от брутална експлоатация.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Госпожи и господа, в доклада с право се отбелязва, че е важно да се повиши нивото на заетостта и да се увеличи участието на пазара на труда. Това е важно както за нашата икономика, така и за нашето общество. Също така е важно да не се жертва качеството за сметка на количеството, като не се обърне внимание на положението на работещите бедни на национално равнище или на равнището на Европейския съюз. Налице е една голяма група от хора, които работят, но чиито разполагаеми доходи не са достатъчни, за да се измъкнат от бедността. Икономическата рецесия превърна това в проблем за цяла Европа и положението е особено тежко в Литва.

Тези тенденции се отразяват в голяма степен в минималните работни заплати, изплащани на работниците, и сериозното намаление на работните заплати като мярка за строги икономии. Хората без висше образование са особено уязвими. Според статистиката на Европейския съюз, рискът от бедност за работещо лице без висше образование е 16% – два пъти над нормата в Литва и осем пъти повече за служител с университетско образование. За съжаление, тази разлика е много по-голяма в Литва, отколкото където и да е другаде в Европейския съюз. Проблемът с бедността сред работещото население не е бил обсъждан достатъчно от държавите-членки, включително моята страна. Необходими са повече изследвания на проблема и конкретни мерки за намаляване на бедността сред работещото население.

 
  
  

Предложение за резолюция RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно състоянието на правата на човека в Иран. Направих това, защото считам, че смъртната присъда чрез убиване с камъни, произнесена срещу Sakineh Ashtian, е очевидно нарушаване на международните задължения на Иран. Независимо от фактите, такъв вид наказание никога не може да бъде оправдано или приемливо. Изтезанията, незаконното задържане, психическото и сексуалното насилие, и безнаказаността на държавните служители продължава да бъде широко разпространена практика в много държави. Това буди сериозни съмнения относно безпристрастността и прозрачността на съдебните процедури по тези места. Непрекъснатото преследване на етническите и религиозните малцинства, заедно с постоянното инкриминиране на свободните сексуални отношения между възрастните, е неприемливо.

При това положение от нас, като европейски защитници на правата на човека и демократичните ценности, които формират основата на нашите институции, зависи да упражним възможно най-голям натиск върху иранските органи да направят преоценка на тези процеси. Оказаният натиск вече даде резултати, тъй като иранското правителство съобщи, че е отложило смъртната присъда за екзекуция с камъни срещу Sakineh Ashtiani. Аз трябва да отдам дължимото уважение на куража на всички ирански мъже и жени, които се борят да защитят техните основни свободи.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Европейският парламент побърза да обяви своята подкрепа за империалистическите планове в Близкия изток и за откритите военни заплахи от страна на Израел, САЩ и НАТО срещу Иран. Под претекста за варварската смъртна присъда чрез убиване с камъни, произнесена срещу Sakineh Mohammad-Ashtiani, и за неприемливото преследване на движението на обикновените хора, всички политически групи в Европейския парламент с рядко срещана проява на единство приеха резолюция за ускоряване на империалистическата интервенция в Иран. Гръцката комунистическа партия не подкрепи резолюцията, защото тя няма нищо общо със солидарността, необходима в борбата на работническата класа срещу реакционния ретрограден режим, който, напротив, става по-силен от санкциите и от подобни резолюции. Тя казва, че Европейският парламент е взел решението за разискването веднага след като представителствата на израелското посолство в Брюксел са го призовали да не се насочва към нарушенията на правата на човека в Израел, а вместо това да насочи вниманието си към Иран.

Чувствителността на Европейския парламент по въпроса за правата на човека е параван за агресивната външна политика на ЕС и за неговите престъпления срещу работниците, имигрантите и народите. Борбата срещу НАТО, ЕС и империалистическите съюзи ще става все по-необходима, ако хората искат да извоюват своите права и свободи и да определят собствената си съдба.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма.(FR) Sakineh Mohammadi Ashtiani, 43-годишна иранка, е изложена на риск да бъде убита с камъни за прелюбодейство и за заговор за убийството на бившия й съпруг. Като член на Европейския парламент и председател на асоциацията „Femmes au Centre“ (Жени в центъра), аз съм разгневена от тази присъда, която е считана от всички за тиранична. В действителност това решение се подиграва с най-основното право на човека: то не зачита правото на защита и човешко достойнство. Дори днес в някои държави паралелно съществуват два вида правосъдие: жените биват осъждани и изтезавани, като се нарушават основните им права, и то от мъже, които държат цялата власт. Изразявам задоволство, че резолюцията на Парламента, която призовава режимът в Иран да промени становището си относно тази присъда, беше приета почти единодушно, тъй като това придава съществено влияние. Сега се очаква да бъде постигнат реален напредък по отношение на правата на човека в Иран.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция. Иран продължава да бъде държавата, която извършва най-голям брой екзекуции всяка година. Ето защо решително подкрепям позицията на Европейския парламент, който силно осъжда смъртното наказание и настоява иранските органи да забранят използването на смъртно наказание, да се премахнат всички форми на изтезания и друго жестоко, нехуманно или унизително отношение, и да се спре преследването на защитниците на правата на човека. Подкрепям целта на Европейския съюз за насърчаване на правата на човека по света и прилагането на свързаните с това програми за подпомагане, като финансирания от Европейския съюз Европейски инструмент за демокрация и права на човека. Този инструмент, който разполага с бюджет от 1,1 млрд. евро за периода 2007-2013, има за цел да гарантира зачитане на правата на човека и демокрацията в целия свят. Ето защо Комисията и Съвета, заедно с други международни организации, трябва да продължат активно да изготвят допълнителни инструменти за подпомагане, за да се защитават ефикасно активистите за правата на човека в Иран.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Общата резолюция има моята пълна подкрепа като политически представител и още по-голямата ми подкрепа като жена. Днес Иран е държава, която символизира насилието на радикалния ислям и фанатизма срещу жените и техните основни права.

С настоящата резолюция ние с право призоваваме Ислямската република и нейните лидери да зачитат международните конвенции за правата на човека, с които Иран е правно обвързан. Случаят на Sakineh, заедно с другите случаи, съдържащи се в текста, който гласувахме, потвърждава, че Техеран може не само да се окаже в пълна опозиция на съвременните политически и културни ценности, но също така да изпадне в беззаконие по отношение на международните норми, поради неспазване на обвързващите споразумения за ратифициране на Конвенцията за правата на детето и Международния пакт за граждански и политически права.

Резолюцията е твърда, и с право твърда в момент, когато следва да накараме Иран да усети цялата сила на натиска, който е способна да упражни тази институция, така че международното движение за спиране на екзекуцията в Ислямската република да постигне желания ефект. Ето защо, аз решително гласувах „за“.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Международната общност извоюва малка победа, предлагайки проблясък надежда в случая на жената в Иран, която е осъдена на смърт чрез варварско убиване с камъни. За момента присъдата е отложена, но това не означава абсолютно нищо. Ето защо, усилията на всички членове на международната общност трябва да продължат, с цел да се постигне забрана върху смъртната присъда в държави като Иран, в които животът на хората е подчинен на произвола на извратени, архаични закони.

Европейският съюз трябва да продължи да осъжда и да упражнява натиск върху държави, в които човешкият живот не се зачита и правата на човека не означават нищо. В Иран има хора, които всеки ден рискуват живота и личната си свобода, борейки се за по-голяма свобода и повече демократични права. Международни асоциации и организации показват подкрепата си за тези хора. Въпреки това, с потиснически режим „от друго измерение“ като този в Техеран, борбата ще бъде трудна и продължителна. Никой не трябва да плаща със свободата си за това, че е изразил открито мнението си срещу даден режим или някои лидери. Европейският съюз трябва активно да се включи в ролята си на износител на свобода и зачитане на хората и техните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), в писмена форма. (EN) Аз се въздържах от гласуване по предложението. Щях обаче да гласувам в подкрепа на предложението за резолюция (на групата ECR) B7-0499/2010. Разбира се, аз съм съгласен с мнението, че убиването с камъни (или каквато и да било друга смъртна присъда) за прелюбодейство е напълно неприемливо дори за мюсюлманските държави, които може би искат да забранят такъв вид поведение със закон. Въпреки че не подкрепям използването на наказателното право за налагане на морално поведение между възрастни, аз зачитам правото на другите държави да застават на различни позиции, при положение че не използват несъразмерни и варварски присъди. Аз също съм разтревожен от прилагането на наказателното право срещу политически разногласия, било то в Иран или онези държави в ЕС, които са виновни за това.

Всички подсъдими, изправени пред сериозно наказателно обвинение, трябва да имат право на правно представителство и са необходими мерки за защита срещу неуместно поведение от страна на полицията преди съдебния процес. Считам, че ЕС не е този, който да казва на Иран, че никога, при никакви обстоятелства не трябва да използва смъртната присъда. Ако това предложение не се окаже повече пречка, отколкото полза, то трябва да бъде добре обмислено и насочено към реформистки настроените членове на едно много консервативно общество. Предложението ще обиди дори прореформистки настроените иранци.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма.(PT) Sakineh Ashtiani е лицето на екзекуциите в Иран и символ на несправедливостта на съдебното производство в страната и нарушаването на основните права там. Искам да се присъединя към международните движения за солидарност, които настояват присъдата да бъде отменена и Sakineh Ashtiani да бъде освободена незабавно: настояването за нейното освобождаване представлява и борба за равноправие на жените, за свобода на изразяване и за активно участие в едно свободно общество. Решително подкрепям антидискриминационните каузи, и по-конкретно каузата на иранските жени, и бих искала да подчертая ролята на Sakineh Ashtiani начело на борбата за демокрация, равенство и права в Иран. Смелостта и решимостта на иранските жени са вдъхновение за всички нас.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Теократичната диктатура в Иран сее омраза и проповядва нетърпимост. Нейната подстрекателска реторика, подкрепяща унищожението на Израел, и нейната ядрена програма, която остава без контрол или международно наблюдение, са заплаха за световния мир. Ислямските съдилища прилагат варварски закони, които сами по себе си представляват отказ от справедливостта като поставят жените в истинско робско положение.

За съжаление, случаят на Sakineh Mohammadi-Ashtiani не е единствен и ние трябва да подкрепим всички други жени, осъдени на смърт, без зачитане на човешкото достойнство, на техните права на жени и човешки права. Бих искал да потвърдя своето противопоставяне на смъртната присъда и да призова иранските органи, в съответствие с резолюции № 62/149 и 63/138 на Общото събрание на ООН, да обявят мораториум върху екзекуциите, в очакване на премахване на смъртното наказание. Аз осъждам задържането на Zahra Bahrami и призовавам за незабавното освобождаване на тази нидерландска гражданка, която е задържана по време на протестите през Ашура на 27 декември 2009 г., докато е на посещение при семейството си в Иран, и е била принудена да направи самопризнания по телевизията като потвърди отправените срещу нея обвинения.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на общата резолюция относно състоянието на правата на човека в Иран, към която поставих името си, тъй като считам за етично задължение да се окаже натиск върху иранските органи да се откажат от извършването на това ужасно престъпление. Гордея се, че съм се родила в държавата, която застана начело в отменянето на смъртната присъда. Sakineh Mohammadi-Ashtiani не е извършила никакво престъпление, но въпреки това е арестувана и осъдена на смърт чрез убиване с камъни, постоянно е подлагана на унижения и на наказание с бой с камшик. Искам да изразя дълбоката си загриженост от постоянно постъпващите съобщения за преследвания, които иранските органи извършват срещу политическите противници и защитниците на правата на човека, особено срещу жени и млади студенти. Това е очевидно нарушаване на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН и злоупотреба със съдебни правомощия.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Неоправданото и прекомерно насилие не само обижда нашата европейска чувствителност, но е в пълен разрез с основните ценности и права, които произлизат от Запада и днес, за щастие, са част от световното наследство. Сред случаите изпъкват тези на насилие срещу жени, които в някои общества често се използват като бойно оръжие или военен трофей, като декоративни предмети или като същества без права или способност да действат самостоятелно, осъдени да бъдат своеобразно и незащитено малцинство.

За съжаление, все още има държави, в които продължават да се подкрепят ужасяващи практики срещу жените и да им се налагат жестоки, брутални и очевидно несъразмерни наказания. Тези практики подхранват култури на потискане, опозоряване и унижаване на жените само заради това, че са такива. Именно защото вярвам в допълващия се характер на половете на основата на техните естествени различия и равни права, аз не мога да не осъдя възможно най-силно тези презрени практики.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ние се противопоставяме на смъртното наказание във всяка една държава, било то САЩ, Иран или която и да е друга държава в света. Ние също така сме против всички форми на изтезание, независимо от това, къде се извършва, включително в Иран и в затворите под контрола на ЦРУ. Затова призоваваме Иран да пощади живота на Sakineh Ashtiani и да спре с убийството с камъни на жени, младежи и всякакви други лица. Ето защо гласувахме в подкрепа на резолюцията.

Искаме обаче да подчертаем, че когато става въпрос за борба за зачитане на демокрацията в Иран, защитаването на правата на тези, които продължават да се борят за социална справедливост, напредък и демокрация в тази държава, не може при никакви обстоятелства да се използва срещу суверенитета и териториалната цялост на Иран, и неговото правомощие да определя своето бъдеще. Още по-малко те могат да се използват за оправдаване на намеса и вмешателство, при което не се зачита териториалния суверенитет на държавата.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Смъртна присъда чрез убиване с камъни не трябва никога да бъде приемана или подкрепяна. Аз призовавам иранските органи да отменят присъдата, наложена на Sakineh Mohammadi-Ashtiani, и да преразгледат случая.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма.(PL) До края на 2010 г. все още остават три месеца, а за тази година съдебната система на Ислямска република Иран вече успя да произнесе 2 000 присъди за смъртно наказание. Ако направим оптимистичното предположение, че през последното тримесечие няма да има нито една такава присъда, и също така, ако допуснем, че знаем за всичките присъди, това означава, че всеки ден петима ирански граждани са информирани, че скоро ще загубят живота си. Сутринта това може да бъде Sakineh Mohammadi-Ashtiani, която през 2006 г. беше осъдена на смърт чрез убиване с камъни за прелюбодеяние. На обяд може да дойде редът на Mohammad Mostafaei – адвокат за правата на човека, който избяга от Иран поради страх от задържане и репресиране. Следобед следващата жертва на иранския режим може да бъде Nasrin Sotoudeh, който се бори за намаляване на броя на смъртните присъди срещу малолетни и непълнолетни, а следващото лице, което ще бъде задържано за участие в уличен протест вечерта, е нидерландската гражданка Zahra Bahrami.

Накрая, на пето място, иранските органи вземат следващата си, неизвестна за нас жертва през нощта, с тайно нахлуване.

Ето защо ние категорично изискваме премахване на смъртното наказание в Иран, отменяне на присъдата с убиване с камъни на Sakineh Mohammadi-Ashtiani и освобождаване от ареста на Zahra Bahrami. Искаме също така да отбележим, че Иран е страна по Международния пакт за граждански и политически права, в член 18 от който се казва: „Всяко лице има право на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието“.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно правата на човека в Иран, по-специално случаите на Sakineh Mohammadi Ashtiani и Zahra Bahrami, защото положението на тези две жени е трагично. Sakineh Mohammadi Ashtiani, която е осъдена на смърт от иранското правителство, всеки ден е застрашена от екзекуция посредством напълно варварския ритуал на пребиването на камъни. Коя държава, през XXI век, може да напише черно на бяло в наказателния си кодекс какъв размер трябва да бъдат камъните, които се хвърлят по осъден затворник, за да го убият? Тази държава е Иран. Единствено намесата на международната и политическа общност беше в състояние да предотврати убиването с камъни през последните няколко години и само тя ще бъде в състояние да накара иранското правителство да отстъпи. Длъжни сме като политици, като човешки същества, да предотвратим това, което не е нищо друго, освен убийство.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), в писмена форма. (FI) Гласувах в подкрепа за предложението за обща резолюция RC­B7­0494/2010 относно състоянието на правата на човека в Иран, защото считам, че Европейският съюз трябва да покаже ясно на света, че всяко лице, независимо от държавата, в която е родено, има право на подобаващо за човека съществувание, политически права и справедливо третиране. След като прочете резолюцията, всеки, който има чиста съвест и трезво мислене, ще може да разбере защо тази тема предизвиква силни чувства в Европа. Затова в този преглед не считам за необходимо да я разбия на отделни части.

Въпреки, че в момента е очевиден пример за лошо състояние на правата на човека и такова, което може да послужи като предупреждение за всеки, положението в Иран не може да ни позволява да пренебрегваме факта, че почти навсякъде в Третия свят съществуват подобни и дори по-сериозни проблеми. В региони, засегнати от закона Шариат, съществува потисничество в големи мащаби.

Аз зная, че от известно време насам позицията на Европейския съюз и на целия западен свят относно правата на човека е общо достояние, въпреки че по въпроса не е постигнат значителен напредък. По тази причина считам за важно Европейският съюз и в бъдеще да продължи да оказва натиск върху Иран и други проблемни държави по отношение на правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Случващото се в Иран по отношение на правата на човека е абсолютно осъдително и Европейският съюз, като защитник на правата на човека по света, не може да остане безразличен и трябва да покаже в пълна степен своето отвращение към различните присъди чрез убиване с камъни, които се извършват в страната от няколко години. Европейският съюз трябва да изпрати ясен сигнал, че тази практика не може да се провежда в една държава, която иска да бъде уважавана и цели да запази нормални дипломатически отношения с всички държави-членки на Европейския съюз. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Гласувах в подкрепа на общата резолюция относно състоянието на правата на човека в Иран, защото с цялото си сърце подкрепям нейното съдържание. Диктатурата на Ахмадинаджад върна държавната система и държавната власт в Иран обратно в средновековието. Ние трябва да напомним на иранския режим, че Всеобщата декларация за правата на човека не представлява само красиви думи. Аз дадох гласа си за резолюцията, защото ислямските фанатици не искат да разберат значението на международното право. Ние трябва да постигнем премахване на смъртното наказание в Иран и да спасим Sakineh Mohammadi-Ashtiani и Zahra Bahrami от ръцете на религиозните терористи, които са изопачили правото, превръщайки го в инструмент за терор срещу собствения им народ.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията, с надеждата че това варварство ще спре и че правата на всички жени и мъже, които са в положението на Sakineh Mohammadi-Ashtiani, ще бъдат зачитани. Искам да подчертая, че това, на което сме свидетели, произлиза от прилагането на фундаменталисткия ислямски закон, който някои лица биха искали да въведат в нашата демократична Европа.

Всъщност смъртното наказание чрез убиване с камъни е форма на изтезание. През последните години стотици жени са били пребити с камъни в Иран заради престъплението прелюбодеяние и най-малко още 40 души, които ги очаква същата съдба, се намират в затвора. А да не говорим за хилядите жени, задържани по политически причини, които са подлагани на изтезания и екзекутирани.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), в писмена форма. (IT) Всяка дума, произнесена в Парламента, трябва да бъде като камък, поставен в краката на онези, които извършват убийството с камъни, така че около тях да изникне стена на срама и те да бъдат зачеркнати от човешкото общество.

Sakineh трябва да бъде спасена, а заедно с нея и жените и мъжете по света, които все още са жертва на варварска жестокост, нечувана дори и сред най-дивите и свирепи животни. Днес звярът, с други думи Дяволът, е този, който движи ръцете и устните на недостойните лидери и привидно светите мъже, които Всевишният вече е проклел в ада без никакъв шанс за милост. Те трябва да разберат, че ако не спрат сега, тяхното време ще бъде белязано и за тях повече няма да има покой, сега или когато и да било.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на проекта на резолюция и съм доволен, че Парламентът гласува почти единодушно в нейна подкрепа. При такива поводи излиза наяве убедителната сила на демокрацията.

Мобилизирането на хора в цяла Европа, и особено в Италия, в подкрепа на Sakineh следва решително да се одобри и аз се надявам, че положението в Иран ще се подобри. Смятам, че основната роля на Парламента е да бъде символ на надежда за всички жертви на нарушения на правата на човека. Надявам се, че режимът в Иран ще преразгледа политиката си, ще зачита повече жените и ще създаде една по-прозрачна и не толкова средновековна съдебна система.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. (FR) Понякога думите не са достатъчни, когато сме изправени пред варварство, унижение и пълно неуважение на най-основните човешки ценности. Изправени срещу тежките камъни на мракобесниците, на демократите в света се пада да спасят Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

Откакто моллите въведоха отново убийството с камъни през 1979 г., 300 души бяха избити, няма друга дума за това, в резултат на съдебен фарс, а да не говорим за обесването на малолетни и непълнолетни, хомосексуалисти и политически противници. Сред тях са и последователите на бахаите, чието единствено престъпление е, че не изповядват същата религия като тази на управляващите в Техеран.

Ето я тежестта на нашите думи, след това тежестта на международното мобилизиране, към което Европейският парламент току-що добави гласа си този следобед. Сега красивото лице на Sakineh въплъщава борбата за правата на жените в Иран, а освен това и защитата на всички жертви на потисничеството.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (ES) Резолюцията, която приехме преди малко, дава ясен израз на острото ни порицание на осъждането на смърт чрез убиване с камъни на иранската гражданка Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Независимо от деянията, за които е обвинена, невъзможно е да бъде оправдана или приета смъртна присъда чрез убиване с камъни. Освен това членовете на Парламента изискаха от иранските органи да отхвърлят присъдата и да преразгледат случая.

В текста, който беше приет с 658 гласа „за“, 1 глас „против“ и 22 „въздържали се“, от иранското правителство също така се иска да преразгледа случая на Zahra Bahrami и незабавно да й осигури достъп до адвокат и до консулска помощ, да я пусне на свобода и да й гарантира справедлив процес. Също така членовете на Парламента призовават Техеран да спре екзекуцията на 18-годишния Ebrahim Hamidi, обвинен в содомия.

Европейският парламент изразява своето изумление от факта, че наред с Афганистан, Сомалия, Саудитска Арабия, Судан и Нигерия, Иран продължава да бъде една от малкото държави, в които все още се практикува убиване с камъни. В този смисъл той призовава Иранския парламент да приеме законодателство, което да обяви за незаконна жестоката и нечовешка практика на убиването с камъни. Освен това иранското правителство следва да обяви мораториум върху екзекуциите в очакване на премахване на смъртното наказание.

 

8. Поправки на вот и намерения за гласуване
 

С това гласуването приключва.

(Заседанието, прекъснато в 13,10 ч., се възобновява в 15,00 ч.)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

 

9. Съобщение на председателството
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Председател. – Госпожи и господа, заседанието е възобновено. Доволен съм и дори се радвам да обявя една новина, която чух от някои информационни агенции, според които иранският външен министър е спрял изпълнението на екзекуцията на Sakineh Mohammadi Ashtiani. Преди няколко часа Парламентът изрази твърдо, обединено становище по този въпрос, с мнозинство, граничещо с единодушие. Радваме се, но битката продължава, защото сега е от съществено значение да се поиска делото да бъде преразгледано. Парламентът трябва да изиграе ролята си по отношение на това, което винаги е правил, а именно да защитава правата на човека в целия свят.

 

10. Одобряване на протокола от предишното заседание
Видеозапис на изказванията

11. Износ на оръжия (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е разискването относно въпроса, изискващ устен отговор, зададен към Съвета от Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalniete, Inese Vaidere, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, относно износа на оръжия (O-0076/2010 - B7-0320/2010).

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš , автор.(LV) Г-н председател, г-н министър, получили сте въпроса. Днес ще говоря за същината на въпроса. 200-метров хеликоптероносач, с възможност за превозване по едно и също време на 16 тежки хеликоптера, 40 танка, 900 души обслужващ персонал, десантен кораб, и оборудван с военна болница. Франция възнамерява да продаде четири от тези агресивни военни кораби на Русия, без да се консултира с другите държави-членки на Европейския съюз. Ще ви напомня, че преди 18 месеца Русия нападна съседна Грузия и все още не е отговорила на условията на примирието, договорено от президента на Франция. Освен това миналата есен Русия извърши военни упражнения на естонската граница, насочени към окупацията на балтийските държави. Бих искал да ви задам един въпрос. Какво представлява Европейският съюз и защо се нуждаем от него? През пролетта, когато Гърция беше сериозно засегната от финансовата криза, Европа имаше избор – да помогне или да остави Гърция да потъне. В знак на солидарност държавите в Европа решиха да помогнат на Гърция, защото държавите-членки бяха на мнение, че ако финансовото положение в Гърция се влоши, това ще окаже отрицателно влияние и върху другите държави-членки на Европейския съюз. Областта на външната сигурност не е изключение. Обвързани сме със споразумения да действаме в дух на солидарност и в тази област. Много държави-членки на Европейския съюз имат сериозни опасения за това къде и за какви цели Русия би разположила и използвала такива агресивни военни кораби. Работните места във Франция са важни. Те обаче не могат да се създават за сметка на сигурността на другите държави-членки на Европейския съюз. Госпожи и господа, призовавам ви да не позволявате продажбата на каквито и да било оръжия на трети държави, преди въпросът да е обсъден в Съвета и е налице абсолютна сигурност, че такава сделка ще послужи за укрепване, а не за отслабване на сигурността в целия Европейски съюз. Благодаря ви за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  Оливие Шастел, действащ председател на Съвета.(FR) Г-н председател, уважаеми членове на Парламента, приветствам възможността, която имаме този следобед, да се съсредоточим върху контрола на износа на оръжия.

Тъй като баронеса Аштън не е в състояние да присъства на това заседание, тя помоли председателството да я замести по време на разискването и затова аз ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, които получихме по тази тема.

Както знаете, вече няколко години Европейският съюз играе водеща роля в контрола на износа на оръжия както на регионално, така и на международно равнище, и нашата цел е ясна: искаме да предотвратим износа на военни технологии, които могат да бъдат използвани с нежелателни цели като вътрешна репресия или международна агресия.

Преди повече от 10 години Съветът прие Кодекс за поведение на Европейския съюз при износа на оръжие, който определи редица критерии за износа на конвенционални оръжия. Този кодекс беше заменен през 2008 г. от обща позиция, която въведе редица нови елементи, в резултат на което Европейският съюз сега разполага с най-стриктната система за контрол на износа на оръжия в света. Правнообвързващите разпоредби на общата позиция гарантират, че държавите-членки извършват износ на оръжия по един отговорен и прозрачен начин.

Целта на общата позиция е ефективно координиране на националните политики за контрол на износа на оръжия, по-специално с помощта на механизми за нотификации за отказ и за консултации. Този механизъм означава, че когато дадена държава-членка възнамерява да издаде лицензия за износ, която преди това е била отказана от друга държава-членка за идентична по същество сделка, то тя трябва да се консултира с въпросната държава-членка и да уведоми всички държави-членки за окончателното си решение. С други думи, държавата-членка, която издава лицензия за сделка, която преди това е била отказана от друга държава-членка, трябва да представи подробно обяснение за решението си на всички държави-членки.

Ето защо, в отговор на въпросите за консултации, положението е ясно: общата позиция очевидно призовава единствено за системни консултации, когато лицензия за идентична сделка е била отказана преди това.

Като цяло делегациите на държавите-членки в рамките на компетентните структури на Съвета редовно и често обменят информация за контрола на оръжия, и по-конкретно за така наречените „чувствителни“ дестинации. Държавите-членки често търсят мнението на другите членове на Съвета относно дестинации, които могат да бъдат повод за тревога или за които имат някакви съмнения. Този редовен обмен на информация образува основния стълб на политиката на Европейския съюз за контрола на износа на оръжие.

За ваше сведение, по време на консултациите между държавите-членки през 2009 г. са били разгледани общо 14 дестинации в трети държави. Държавите-членки след това съобщиха какво ги е накарало да решат дали да издадат или откажат лицензии за износ на тези дестинации.

Г-н председател, това е начинът, по който процедираме по отношение на информацията, контрола и взаимодействието между държавите-членки, за да се даде представа за начина, по който се разрешава износът на оръжие.

Ще се радвам да отговоря на всякакви други въпроси, повдигнати по време на разискването този следобед.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, от името на групата S&D.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, укрепването на промишлената и технологична основа на европейската отбрана е съществена част от разработването на обща система за отбрана.

Това, от което се нуждае обаче, са общи правила и координиран подход, за да се подобри развитието и конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост и същевременно, за да се гарантира, че това развитие съответства на принципите и международните ангажименти на Европа. За тази цел, заедно с Директивата за вътрешния пазар в областта на отбраната, общата позиция от декември 2008 г., която определя процедурите и критериите за износа за военни цели за трети държави, представляваше важна крачка напред.

Както знаем, тези процедури не включват общ механизъм за консултации. Общата позиция обаче не включва своевременна препратка за необходимостта от подобряване на сътрудничеството и сближаването в тази област в рамката на общата външна политика и политиката за сигурност. Докато не се постигне очакваният напредък на този фронт и докато създаването на обща отбранителна система не направи възможно да се приемат още по-обвързващи механизми, сътрудничеството и сближаването, посочени в член 7, не трябва да остават само на хартия и годишният доклад за военния износ трябва да бъде представен на Парламента.

Естествено, въпросът, внесен от членове от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), имплицитно изглежда – въпреки че това вече не е така – не се ограничава само до въпроси от общо естество. Като се има предвид, че щеше да е по-добре нещата да се назовават с истинските им имена от самото начало, не изглежда, че продажбата на френските кораби на Русия нарушава общата позиция от 2008 г. Напротив, този вид износ може да укрепи взаимоотношенията между Европа и Русия и сътрудничеството в областта на сигурността и да ги направи по-обвързващи. Тези взаимоотношения обаче не следва обаче да бъдат на двустранно равнище, а да бъдат разгледани, обсъдени и управлявани на европейско равнище.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, от името на групата PPE.(DE) Г-н председател, бих искал направя няколко забележки. Това се отнася до стария въпрос за европейските компетентности. На конституционните и правителствените конференции не успяхме да включим търговията с оръжия в общите европейски компетентности. Считам, че би било разумно да продължим опитите си да постигнем това, така че Кодексът на поведение и разпоредбите, внесени от Съвета през 2008 г., могат да бъдат направени по-обвързващи. Европейският парламент следва да работи в тази насока.

На второ място, струва ми се, че е ясно, че във връзка с това не би трябвало да има толкова малко контакт между държавите-членки, а отделните държави-членки да имат чувството, че износът на оръжие за трети държави се случва за тяхна сметка и заплашва тяхната сигурност. Независимо дали това е правилно или не, случаят е без значение. По тази причина считам, че трябва да намерим по-ефективни европейски решения.

На трето място, аз съм на мнение, че е необходимо по-голямо европейско сътрудничество, наред с други неща, от съображения за промишлената политика например чрез Европейската агенция по отбрана, по отношение на износа, проучването, планирането, производството и снабдяването, защото когато една държава има своя собствена оръжейна промишленост, това е свързано с нейната независимост. Ако една държава няма собствена оръжейна промишленост и трябва да купува цялото си военно оборудване от трети държави, то тя е зависима за сигурността си от други държави. Това засяга нашата свобода и не е свързано единствено с икономически фактори, въпреки че не мога да отрека, че последните също играят роля.

Трябва да сложим всичко в контекст и тогава ще бъдем в състояние да дадем на тази област много по-силно чувство на общност, без да възникват недоразумения между държавите-членки като това, което разбираемо се случи неотдавна сред балтийските държави.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE.(EN) Г-н председател, искам да стане ясно, че наистина е допустимо една държава да се защитава; други държави са в състояние да се защитават сами; така че износът на оръжие не е табу. Това е позицията на групата ALDE.

Ние не следва обаче да изнасяме за региони на напрежение и война. Следва да се ограничим и ако не разполагаме с действителен, правнообвързващ режим за износ на оръжие, това означава, че няма да има равни условия за конкуренция сред 27-те държави на Европейския съюз. Те ще се съревновават и ще се борят за поръчки и няма да има реални консултации.

Затова смятам, че единственият начин да се реши този проблем е наличието на обвързващ общ режим и аз подкрепям казаното от моя колега, г-н Brok, по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE.(EN) Г-н председател, това е важен въпрос и аз благодаря на колегите за тяхното разбиране за опасенията на моя регион относно едно конкретно решение на Франция за платформите от типа „Мистрал“.

Кодексът на поведение на Европейския съюз, който представлява правнообвързващ текст от 2008 г., е добра крачка, но не е достатъчен, както беше споменато от нашия колега либерал. Следва да продължим да работим за търговията на оръжия на световно равнище, защото Европейският съюз има голяма отговорност. Ние сме отговорни за една трета от обема на търговията с оръжие.

Ако твърдението е, че Русия е наш стратегически партньор и можем да си сътрудничим по военни въпроси с Русия, за мен става въпрос за логика. Защо приятелят ни се нуждае от оръжейна система за нападение? Да участва в опит да се организира някакъв вид добро управление в Афганистан? Не, Москва няма намерение да участва в тази операция. Да защитава правата на човека и на малцинствата в Киргизстан? Не, и в двата случая „Мистрал“ е безполезно, защото не може да се приложи за тези страни без излаз на море. Това ще промени ситуацията в Черно море – не за по-добро, за по-лошо – и ще засегне осем държави-членки на Европейския съюз около Балтийско море. Сигурността на тези държави – от Полша и Германия до Естония, Латвия и Литва – ще се влоши.

Съгласен съм с г-н Gualtieri, че сътрудничеството с нашия стратегически партньор е нещо добро, но, повярвайте ми, има и други средства за сътрудничество с Русия освен високотехнологични оръжейни системи. Помислете за автомобилите – това е нещо, с което руската промишленост също среща трудности. Помислете за сътрудничество между пожарникарите. Руските пожарникари това лято бяха в затруднено положение, когато пожар беше обхванал горски район с размера на Белгия.

Ceterum censeo [впрочем]. Продажбата на „Мистрал“ трябва да бъде отменена.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR.(EN) Г-н председател, моята група отдава голямо значение на правото на суверенните ни държави да решават дали да издават лицензия за износ на оръжие в съответствие с критериите в договорената обща позиция на Европейския съюз или не. Очевидно това не е въпрос от правомощията на Европейския съюз, нито пък трябва да бъде. Общата позиция, разбира се, настоява държавите-членки износителки да разгледат по-специално опазването на регионалния мир, сигурността и стабилността.

В случая, който се очертава като фокус на това обсъждане, следва да сме наясно с чувствителното естество на положението в регионите на Балтийско и Черно море. По отношение на Черно море, трябва да си припомним неотдавнашния конфликт в Грузия и факта, че от шестте черноморски държави три – България, Турция и Румъния – са членове на НАТО, а други две – Грузия и Украйна – са партньори на НАТО и страни кандидатки. Затова можем да поставим под съмнение решението за продажбата на амфибийните кораби за нападения на шестата: Русия.

Въпреки това съществуват добре установени механизми, които обхващат въпросите, свързани с износа на оръжие. Във връзка с Европейския съюз това е работната група на Съвета по износа на конвенционални оръжия – COARM – която заседава на всеки шест седмици в Брюксел. Тъй като е междуправителствена, тя е правилният форум за обсъждане на износа на оръжие; пленарната сесия в Страсбург не е. Трябва да оставим COARM да си свърши работата.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL.(DE) Г-н председател, през 2000 г. Европейският съюз ясно посочи в Лисабонската стратегия своята цел да се превърне във водещата икономическа сила в света до 2010 г. Не успяхме да постигнем тази цел в много области, но не и по отношение на износа на оръжие от Европейския съюз.

В периода между 2005 г. и 2009 г. държавите-членки на Европейския съюз изпревариха САЩ и се превърнаха в най-големите износители на оръжие в света. Смятам, че това развитие е доста съмнително. Очевидно Кодексът на поведение при износа на оръжие, който никога не е бил правнообвързващ и който включваше ограничителна практика за лицензиране на износа, се състоеше от празни думи. Ето защо аз горещо приветствам факта, че Кодексът на поведение при износа на оръжие беше преобразен в обща позиция през декември 2008 г.

Въпреки това ние все още не разполагаме с ефективни механизми за санкции. Например, много преди 2008 г., Германия призна Кодекса на поведение като правнообвързващ. Въпреки това Германия в момента е третата по-големина страна-износител на оръжие в света и доставя оръжие до кризисни райони като Саудитска Арабия и Пакистан. Също така, отчетите за износ на оръжие, които държавите-членки предават на Съвета, са различни и често не са прозрачни. Спешно е необходима стандартизация в тази област, така че износът на оръжие да може да бъде проследен и подложен на критична оценка. За съжаление, почти никакви усилия не са положени за стандартизиране на тези отчети. Във всеки случай се съмнявам дали е възможно да има система на етичен износ на оръжие. Едно нещо обаче е сигурно и то е, че Европейският съюз в момента е много далеч от постигането на тази цел.

(Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта съгласно член 149, параграф 8)

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR).(EN) (началото на речта не се чува) ...Комисията, защото г-жа Lösing попадна в капан, който често чуваме в Парламента и на други места в Съюза, относно износа на оръжие от Европейския съюз.

Европейският съюз никъде не изнася оръжия. Европейският съюз не разполага с въоръжени сили. Всичко това принадлежи на държавите-членки на Съюза, така че не следва да използваме терминология, в която се казва „износ на оръжие на Европейския съюз“. Няма такова нещо.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing (GUE/NGL).(DE) Г-н председател, аз казах държавите от Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman, от името на групата EFD. (EN) Г-н председател, интересът на Европейския съюз при износа на оръжие явно е част от все по-голямата милитаризация на Европейския съюз след Лисабон.

Самият Тони Блеър преди няколко дни заяви пред журналисти, че иска Европейският съюз да придобие „военен характер“. Голяма част от това ще е от кого Европейският съюз взима оръжията си и на кого ги продава.

Вече се говори, че оборудването, произведено за войската на Европейския съюз, няма да бъде съвместимо с американското оборудване. Налудничавата идея Обединеното кралство да сподели самолетоносач с Франция би довело до мигновения отказ на достъп до стелт технологиите на САЩ.

Също така, това би затворило британския пазар за внос от САЩ и американския пазар за износ от Обединеното кралство, което ще доведе до загуба на работни места и от двете страни на Атлантическия океан.

Износът в областта на отбраната е на стойност 7 млрд. британски лири годишно от икономиката на Обединеното кралство, което представлява сумата, която плащаме на Европейския съюз в нетни вноски всяка година. Следва да се противопоставим на всички такива ходове.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Г-н председател, всички държави, които произвеждат оръжие, са изправени пред дилема по въпроса за износа на оръжие. Постоянните разходи сами по себе си са очевидни и неизбежно високи, което е икономически неизгодно за повечето – ако не и за всички – държави да произвеждат оръжия само за собствена употреба. Би било съблазнително за някои държави, произвеждащи оръжие, просто да имат политики на износ на оръжие до всички държави, с изключение на тези, за които има основание да се смята, че ще нападнат самите тях или техните интереси. Това би увеличило максимално интересите на държавата, която произвежда оръжия. Това обаче в най-добрия случай би представлявало аморална политика и в най-лошия – извънредно неморална политика.

Критериите, посочени в първоначалния въпрос за вземане на решение за износ на оръжие, са много и разнообразни. За различни видове оръжия могат да важат различни критерии. На държави, за които е известно, че нарушават правата на човека, като Иран – и дори онези държави от Европейския съюз, които арестуват хора за политическо несъгласие или еретично мнение, каквито са половината държави в Европейския съюз – трябва да им бъдат отказани малки оръжия, системи за наблюдение и обекти за задържане, но може да им бъдат разрешени оръжия за защита от външно нападение.

На държави, които са склонни към водене на агресивни войни, но зачитат правата на собствените си граждани, може да се продават малки оръжия и механизми за задържане, но не и оръжия за масово унищожение. По-конкретно, на САЩ – може би най-агресивната страна на планетата, която е водила безброй дестабилизиращи, агресивни и незаконни войни – не следва да се предоставят технологии, които могат да бъдат използвани за оръжия за масово унищожение.

Иран обаче, колкото и да я осъждаме за големи нарушения на правата на човека – аз със сигурност също попадам в това число – не е извършвала нападения срещу своите съседи. Тя например не беше агресорът в ирано-иракската война. Тя обаче може да бъде обект на агресия и планирано нападение, вероятно от страна на САЩ и вероятно Израел. Ние може да не желаем да има оръжия, които могат да бъдат използвани за извършване на нападение – аз със сигурност не желая това – но може би искаме тя да има достъп до ядрен щит за предотвратяване на възможно нападение.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Г-н председател, обикновено не се намесвам и още повече в разискване с представители на Европейския парламент от Британската национална партия, но чак пък да се обвиняват държави-членки за задържане на хора за техните политически възгледи и мнения! Може да съм критичен към Европейския съюз, но не знам за държава-членка на Съюза, която да задържа хора за политическите им възгледи, в противен случай защо на подобни хора им се позволява да влизат в залата, за Бога?

(Възклицания: „Унгария“.)

Пълни глупости! Можете ли да назовете и порицаете тези държави, които задържат хора за политическите им възгледи?

(Възклицания от членове на Парламента, включително г-н Brons, на когото е предоставена думата)

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Г-н председател, заявих, че Унгария, при предишния режим, е задържала хора само заради политически разногласия. Има много държави в Европейския съюз, които задържат хора за еретически доктрини. Колкото и погрешна да е доктрината, не е оправдано да се задържат хора за мнения, които не представляват подстрекателство към насилие.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Г-н председател, не искам да оказвам на предишния оратор честта да се позова на речта му, но в началото той каза нещо, което беше правилно. Той каза, че е много скъпо за много отделни държави с по-малки оръжейни промишлености да произвеждат оръжия по икономически ефективен начин. Разбира се, изводът, който си правя от това, е различен от неговия, а именно, че в рамките на Европейския съюз трябва да произвеждаме необходимото военно оборудване по-евтино чрез Европейската агенция по отбрана и чрез общите програми за възлагане на обществени поръчки.

Аз обаче първо бих искал да благодаря на действащия председател на Съвета за неговото изявление. Смятам, че от политическа гледна точка за нас е много важно да бъдем в състояние да заявим тук, че разполагаме с най-съвременните правнообвързващи критерии за износ на оръжие в света. Според мен Европейският съюз трябва да се гордее с това.

Във връзка с това имам един въпрос към действащия председател на Съвета. Разяснихте видовете случаи, в които се провеждат консултации, и явно това става, като идентична молба от дадена държава бъде отказана и друга държава възнамерява да разреши молба за износ. Обсъжданията по този въпрос ограничавали ли са се до работната група на Съвета или, и това е вторият ми въпрос, въпросът вече бил ли е обсъждан на политическо равнище в Съвета на министрите? В това отношение, това е друг въпрос, който ме интересува.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(LT) Някои колеги вече споменаха, че въпросът, зададен от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), крие известни загадки и гатанки, като не успява ясно да обясни защо и как е възникнал проблемът. Щеше да е полезно да има повече яснота при повдигането на въпроса. От друга страна, трябва да признаем, че някои държави от Централна и Източна Европа са особено чувствителни и се чувстват по-несигурни от старите държави-членки на Европейския съюз. Общата позиция на Съвета от 8 декември 2008 г. изготви някои насоки в областта на износа на оръжия. Експертите признават, че държавата, за която говорим днес – Франция – не е надхвърлила границите на тези насоки, но това не означава, че при все по-голямото прилагане на политиката за сигурност и отбрана в практиката не трябва да подобрим и преразгледаме тези насоки и правила. Напълно споделям мнението на моя колега, Elmar Brok, че трябва да си сътрудничим повече в областта на оръжията. По отношение на износа на оръжия, трябва да гарантираме, че е налице по-голямо доверие и по-малко подозрение: понякога основателно, понякога безпричинно. Последното противопоставя големи и малки, стари и нови държави-членки на Европейския съюз една срещу друга в опасна степен. Необходимо е по-голямо доверие и солидарност, което няма да се появи от само себе си. Трябва да се провеждат повече разговори и конструктивни консултации и да се избягват разгорещени обвинения и изкуствени паралели с началото или средата на XX век, когато в Европа властваше закона на по-силния. Трябва да подобрим механизма на консултации в рамките на Европейския съюз, за да се постигне конкретен резултат. Тогава това обсъждане също ще бъде от някаква полза.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Тук се говорят хубави думи за сътрудничество и доверие, но аз оставам с впечатлението, че политиката за износ извън Съюза е в действителност свършен факт от страна на французите. Най-големите и богати държави-членки правят каквото си искат и не обръщат внимание на стандартите и правилата, за които толкова много се каза днес. Само през последните няколко дни отново чухме за продажбата на кораби за нападение от тип „Мистрал“ на Русия от страна на Франция. Ако сделката все още не е финализирана, то това е само защото Русия е започнала специални тръжни процедури, но във всеки случай знаем, че прехвърлянето ще бъде завършено. Междувременно, по повод на руската агресия срещу Грузия, неотдавна руски адмирал заяви, че ако Русия е разполагала с кораби за нападение от типа „Мистрал“, войната срещу Грузия е нямало да отнеме четири или пет дни, а само два часа. Наистина ли държавите-членки на Европейския съюз трябва да продават такива оръжия, когато е известно, че страните-купувачи няма да използват оръжията за отбрана, а за нападение? В същото време Грузия вече дълги години не може да закупи отбранителни оръжия от държавите-членки на Европейския съюз, защото е наложено специално ембарго за закупуването на тези оръжия. Това представляват двойни стандарти и трябва да се избягват.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Г-н председател, докато четях общата позиция и критериите, които трябва да бъдат изпълнени от страните, които изнасят оръжие, изникна образът на Израел. Израел е държава, която не зачита международните закони, която погазва правата на човека и която е нахлула в Газа, и в този момент бих желал да заявя на задалите въпроса, че предвид неотдавнашните събития не съм чул нито един призив за изготвяне на разпоредба за санкции за забраната на износ на военно оборудване и оръжия, заедно с другите санкции, които трябва да бъдат наложени на Израел, които не отговарят на критериите, санкции, които за останалите са споменати в общата позиция.

В рамките на политическата солидарност в Европа първият оратор даде за пример Гърция. Мога ли да ви напомня, че докато критерий 8 от общата позиция посочва, че когато една държава-членка на Европейския съюз желае да изнася оръжия за друга, то тя трябва да вземе предвид икономическото състояние на страната, за която изнася, в случая с Гърция, Франция и Германия оказват натиск за закупуване на техните оръжия, за да си осигури страната тяхната политическа подкрепа и правят това в момент, когато Гърция се намира в много затруднено финансово положение и е обект на множество проверки, в момент, когато в държавата пенсиите, заплатите и така нататък биват намалявани.

Тази позиция е лицемерна и показва, че в рамките на тази философия е факт, че приоритет имат печалбите от оръжейните промишлености, а не принципът за мир, който следва да бъде прилаган от Европейския съюз, вместо различията да се решават с военни средства.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) В много страни от Европейския съюз има седалища и представителства на големи производители на отбранителна техника. Много други държави по целия свят са силно заинтересовани от техните специфични продукти. Търговията на тези материали обаче представлява специфична дейност, която се различава от търговията на други стоки заради ограниченията в областта на сигурността и външната политика, свързани с оценката на търговските дружества и конкретните случаи на търговска дейност.

Въпросните дейности могат да бъдат извършвани само въз основа на разрешение, издадено от държавата, под формата на разрешително за търговия с военни материали или лицензия за вноса, износа или междуобщностния превоз на военни материали. Целият процес се извършва в съответствие с много прецизни правила и е обект на строги проверки от отделните държави, които са задължени да действат в съответствие с ангажиментите в областта на външната им политика. С оглед на спецификата и уникалността на всяка действителна сделка според мен тези дейности трябва да се координират на индивидуална основа на равнището на Съвета и най-вече в общи линии с особен акцент върху оценката на възможните конкретни последици за външната политика.

 
  
MPphoto
 

  Arnaud Danjean (PPE).(FR) Г-н председател, ще направя три кратки забележки по въпроса. Първо, понеже става дума за позицията на Франция по отношение на продажбата на „Мистрал“, може ли да ви напомня, че все още не е постигнато твърдо съгласие, и че „Мистрал“ представлява плавателен съд, кораб, който ще бъде продаден без оръжие – което всъщност е един от основните въпроси при преговорите с Русия – както и че Русия не е започнала преговори с Франция единствено за закупуването на този вид техника. Така че, позволете ми да представя нещата в перспектива. Осъзнавам, че в някои държави се вихрят емоции, но емоцията е едно, а фактите са нещо съвсем друго.

Второ, както посочихте, г-н министър, Европейският съюз разполага с Кодекс на поведение за износа на оръжие, който се превърна в обща позиция по време на френското председателство през 2008 г.; този кодекс на поведение е един от най-стриктните в света. Ние сме повече от примерни в това отношение и, както ни напомни нашият колега, освен с кодекса на поведение разполагаме и с група, която заседава редовно като част от общата външна политика и политиката за сигурност и обсъжда не само прилагането на този кодекс, но и националните политики на държавите-членки по отношение на износа на оръжие. Следователно съществуват форуми, на които въпросът, свързан с „Мистрал“, може да бъде разгледан доста адекватно.

И накрая, позволете ми да кажа, че ако става дума за европейска солидарност по отношение на износа на оръжие и ако разглеждаме необходимостта от обща стратегия и обща отбранителна политика, трябва да разгледаме целия цикъл на търговия с оръжие и отбранителна техника. Това включва също вноса и очевидно отбранителната промишленост. От тази гледна точка считам, че много държави трябва да свършат много работа, преди да се гарантира, че Европа може да запази своите технологии, работни места, ноу-хау и истински стратегически капацитет във военните ни операции.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Износът на модерни военни кораби за Русия има европейско и политическо измерение. Той има и измерение на солидарност, или липса на такава, защото се отнася до нашите държави-членки от региона на Балтийско море, както и партньорите ни в „Източно партньорство“: Грузия, Азербайджан, Украйна и така нататък.

Знаем, че Франция се намеси в руско-грузинската война и че в този момент Русия пое и подписа някои международни задължения. Те обаче бяха ли спазени? Страната позволи ли на наблюдатели от Европейския съюз да посетят Южна Осетия и Абхазия? Боя се, че досега не го е направила.

Знаем, че общата позиция на Съвета от 2008 г. е много категорична. Страната вносител трябва да спазва международните си задължения и правата на човека и трябва да запази мира, сигурността и стабилността в региона. Русия обаче прави ли всичко това?

Последният ми въпрос е следният: Франция, или по-скоро, президентът Саркози, в състояние ли е да получи, в замяна на тази съмнителна продажба на кораби за нападение на Русия, ангажиране от Русия, че тя действително ще започне да спазва международните си задължения?

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Г-н председател, промишлеността на конвенционални оръжия е важен фактор за икономиките на много държави-членки, включително и моята, Обединеното кралство. В условията на един нестабилен и опасен свят държавите-членки на Европейския съюз се нуждаят от възможността да защитят себе си, своите интереси и съюзници по света.

Въпреки това Европейският съюз, с единодушно съгласие в междуправителствен план в Съвета, е положил впечатляващи усилия и е постигнал напредък през последните години за ограничаване на производството и разпространението на определени оръжия и дори за забрана на доставката на оръжия до определени репресивни режими. С право можем да се гордеем с нашата подкрепа на Договора от Отава за забрана на противопехотните мини в цял свят. Надяваме се, че изготвянето на Конвенцията за касетъчните боеприпаси, която влезе в сила миналия месец, ще бъде още една стъпка към премахването на тези противни оръжия в даден момент – въпреки че, трябва отбележа, че най-малко шест държави-членки на Европейския съюз все още не са я ратифицирали.

В съседните на Европейския съюз държави работим усилено по MPI за наблюдение на производството на оръжие и унищожаване на арсенала от ядрено оръжие и работата следва да бъде продължена и дори усилена.

Винаги трябва да бъдем бдителни срещу усилията на терористите за придобиване на оръжие от държави, където лицензионните режими за крайни потребители и износа на оръжия не са толкова строго контролирани и изпълнявани.

И накрая, Европейският съюз трябва да запази забраната си за износ на оръжия за Китай по две причини. Първо, заради сериозните нарушения на правата на човека срещу собствените й граждани, и второ, за да покажем подкрепата си за демократичния ни съюзник Тайван, който вероятно може пръв да попадне под ударите на Китай.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Госпожи и господа, оръжията и военното оборудване не са просто търговски стоки; те представляват конкретен сектор, който оказва пряко въздействие върху националната сигурност. Износът на оръжия и военно оборудване за трети държави, особено за такива, които представляват съмнителни демокрации, където се нарушават правата на човека и които си сътрудничат със държави, където могат да бъдат наблюдавани признаци на тероризъм, може да представлява сериозна заплаха не само за Европейския съюз, но и за трети държави. Именно затова той трябва да се счита за важен инструмент на общата външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз. Как може да става дума за обща отбранителна политика, както направи г-н Барозу вчера, ако всяка държава може да осъществява собствена търговия с оръжия? Решението на Франция да продаде военен кораб от типа „Мистрал“ представлява пряко предаване на военни технологии на трета държава, която не е сключила военен съюз с Европа. Трябва да признаем, че предаването на технологии само по себе си със сигурност не означава, че въпросната държава е била или ще бъде по-приятелски настроена към Европейския съюз, както твърдят френският министър по европейските въпроси, г-н Льолуш, и някои уважаеми членове на Парламента, в днешното разискване. Нито една стратегия на Европейския съюз няма да бъде успешна, ако не се придържа към общоприетите принципи. Това важи в еднаква степен за солидарността между държавите от Европейския съюз и за признаването на общите интереси в процеса на вземане на решения. Договорът за Европейския съюз и общата позиция на Съвета, които определят общите правила за контрол на износа на военните технологии и оборудване, подчертават значението на солидарността. Индивидуалните краткосрочни икономически интереси не трябва да пречат на общите приоритети и цели на Европейския съюз. Решенията, които оказват въздействие върху външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, трябва да бъдат взимани съвместно след консултации с всички държави-членки на Европейския съюз и за тях трябва да бъде изготвен подходящ и правнообвързващ механизъм, при който да се анализират всички възможни последици в съответствие със съвместно разработени критерии. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou (PPE).(EL) Г-н председател, въпросът, внесен в Съвета днес, дава възможност да се повдигне друг важен въпрос, който много от нас подкрепиха по време на Европейската конвенция и в рамките на междуправителствената конференция, с което имам предвид цялостния въпрос за обраната и сигурността в Европа и създаването на агенция за производство на оръжия и обща агенция по отбраната.

Нека не забравяме, че в САЩ танкове се произвеждат само на една производствена линия, докато в Европа те се произвеждат на 16 различни производствени линии. Следователно бихме могли да имаме икономии от мащаба. Като се има предвид обаче общата позиция на Съвета от 2008 г. за контрола на износа на оръжия, трябва да признаем, г-н Шастел, че не съществува реален контрол. Нямам предвид Франция – имам предвид всяка държава в Европа, точно както не се извършва действителен контрол, за да се прецени дали държавите, за които се изнася, от своя страна, не изнасят за трети държави, с други думи, дали не са посредници, на които никога не бихме предоставили оръжия.

Оставам с впечатлението, че групата, създадена в рамките на ОВППС, не е в състояние да контролира държавите-членки с цел да се установи за къде точно се изнасят оръжията. Ако успеем да приложим тази обща позиция и ако са налице специфични ограничения, тогава ще сме направили успешна стъпка. Въпреки това ще постигнем истински успех при контрола на износа на оръжие само ако успеем да създадем една наистина обща агенция по отбраната и агенция за производство на оръжия, която да ни позволи да намалим разходите и същевременно да подкрепим нашите принципи и ценности и да ги приложим на практика в случай на производство и износ на оръжие.

 
  
MPphoto
 

  Alf Svensson (PPE).(SV) Г-н председател, вчера, когато председателят на Комисията направи изказването си, беше подчертано, че Европейският съюз трябва да се застъпи за обща външна политика и политика на сигурност. Това е нещо, което сме чували много пъти. Г-н Барозу също говори за обща отбрана. Според мен обаче, политиката няма да бъде последователна, ако не включим и отбранителната промишленост и износа на оръжия. Както вече беше казано, Договорът за Европейския съюз включва – и това, разбира се, трябва да бъде даденост – принципа на солидарност и изисква държавите-членки да се консултират взаимно в рамките на Съвета и Европейския съвет по всички въпроси от областта на външната политика и политиката на сигурност. Може ли това да се каже по-ясно?

Общата позиция на Съвета от 8 декември 2008 г. определя общи правила за контрола на военните технологии и оборудване. Къде са сега тези общи позиции? Не са ли достигнали до Франция? Може би те не са достигнали и до нас? Държавите-членки на Европейския съюз Литва, Естония и Полша, както и Грузия, твърдят, че продажбата на кораб от типа „Мистрал“ на Русия е влошила сигурността на тези държави. Адмирал Владимир Висоцки, командващ на руския флот, е заявил, че ако Русия е разполагала с кораб от класа „Мистрал“ по време на конфликта с Грузия, руският черноморски флот е щял да завърши операцията си в рамките на 40 минути, вместо на 26 часа.

На големите държави-членки не трябва да се позволява да си правят каквото искат. Знаем, че големите държави много биха искали да имат монопол върху износа на оръжия, което очевидно е напълно неприемливо. Задача на държавата-председател, Белгия, трябва да бъде да започне обсъждания в рамките на Европейския съюз с цел да се постигнат ясни общи разпоредби по отношение на износа на оръжие.

 
  
MPphoto