Zoznam 
Rozpravy
PDF 3332k
Streda, 8. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka
1. Otvorenie rokovania
 2. Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 3. Závery z osobitného zasadnutia Rady ECOFIN zo 7. septembra (rozprava)
 4. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely (rozprava)
 5. Pokračujúce rokovania o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) (rozprava)
 6. Hlasovanie
  6.1. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (hlasovanie)
  6.2. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A7-0235/2010, Csaba Őry) (hlasovanie)
  6.3. Ľudské práva v Iráne, najmä prípady Sakíne Muhammadí-Aštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (B7-0494/2010) (hlasovanie)
 7. Vysvetlenia hlasovania
 8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9. Oznámenie predsedníctva
 10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11. Vývoz zbraní (rozprava)
 12. Návrh zákona o izraelských MVO (rozprava)
 13. Stav rieky Jordán s osobitným zreteľom na oblasť dolného toku rieky Jordán (rozprava)
 14. Hodina otázok (otázky pre Radu)
 15. Voľný pohyb pracovníkov – dočasné obmedzenia týkajúce sa rumunských a bulharských občanov na pracovnom trhu Európskej únie (rozprava)
 16. Výrobky z klonovaných zvierat v potravinovom reťazci (rozprava)
 17. Odvetvie zemiakového škrobu v EÚ po roku 2012 (rozprava)
 18. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 19. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20. Skončenie rokovania


  

PREDSEDÁ: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

 
1. Otvorenie rokovania
Videozáznamy z vystúpení

2. Zloženie výborov: pozri zápisnicu

3. Závery z osobitného zasadnutia Rady ECOFIN zo 7. septembra (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu sú vyhlásenia Rady a Komisie o záveroch osobitného zasadnutia Rady ECOFIN zo 7. septembra.

 
  
MPphoto
 

  Didier Reynders, úradujúci predseda Rady. (FR) Vážená pani predsedajúca, zasadnutie Rady ECOFIN, ktoré sa práve konalo v Bruseli, nám umožnilo urobiť pokrok v dvoch záležitostiach. V prijatí európskeho semestra v rámci rozpočtovej konsolidácie a nových postupov monitorovania rozpočtu a tiež v schválení dohody dosiahnutej počas trialógu s Komisiou, Európskym parlamentom a, samozrejme, Radou o všetkých textoch týkajúcich sa finančného dohľadu.

Okrem toho sme začali dve diskusie, ktoré budú prebiehať na konci tohto mesiaca na neformálnom zasadnutí Rady ECOFIN a ktoré, dúfajme, dosiahnu pokrok počas budúcich šiestich mesiacov: jedna sa týka fondov na riešenie krízovej situácie bánk alebo bankového odvodu, a druhá dane z finančných transakcií.

Chcel by som povedať niekoľko slov k obidvom týmto témam. Vzhľadom na európsky semester je to prvý krok, ktorý nám spolu s Komisiou umožní zaviesť od 1. januára budúceho roku nové rozpočtové postupy. Skôr než budeme pokračovať v tomto postupe, vyzveme členské štáty, aby na jar predložili niektoré údaje o rozpočte, parametre použité na prípravu svojich rozpočtov, hlavné smery – bez podrobného skúmania každého riadku. Dúfame tiež, že budeme môcť, okrem iného, doplniť ďalšie ustanovenia, a tým myslím ustanovenia týkajúce sa sankcií. V každom prípade bude predsedníctvo podporovať tento proces, ktorým sa uvalia tieto sankcie z iniciatívy Komisie a, podľa možnosti, na základe osobitnej funkcie udelenej komisárovi pre hospodárske a menové veci.

Pokiaľ ide o dohľad, chcel by som ešte raz poďakovať spravodajcom a všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili tohto úsilia dospieť ku konsenzu o rôznych textoch, a taktiež Komisii, pánovi Michelovi Barnierovi a jeho spolupracovníkom, ako aj predsedníctvam, ktoré po sebe nasledovali. Spomínam tu španielske a švédske predsedníctva, ktoré nám predchádzali. Máme teraz texty, ktoré nám od 1. januára budúceho roku umožnia zriadiť nové štruktúry kontroly a dohľadu a výbor pre systémové riziká. Tento proces nám umožní dosiahnuť pokrok za správnych podmienok, s novou štruktúrou pre finančný systém a jeho dohľad.

Rád by som zdôraznil, že napriek tomu, že je to skutočne dlhý proces, ktorý sme ešte neukončili, je to aj začiatok nového spôsobu európskej organizácie a, pravdepodobne, začiatok zdĺhavých diskusií, ktoré vyústia do prijatia rozličných textov, ktoré bude mať pán komisár Barnier možnosť predstaviť v nadchádzajúcich týždňoch. V tejto záležitosti sa pokúsime zachovať prísny časový plán.

Zaoberal som sa teraz dvoma témami, ktoré podliehali formálnym rozhodnutiam Rady ECOFIN. Ako som už povedal, vedú sa diskusie aj o ďalších dvoch otázkach: prvá o fondoch na riešenie krízovej situácie bánk alebo bankovom odvode, a druhá – diskusie treba naozaj viesť oddelene – o dani z finančných transakcií.

Myslím si, že pokiaľ ide o bankový odvod a fondy na riešenie krízovej situácie bánk, diskusia, ktorá sa uskutočnila počas zasadnutia Rady ECOFIN, priniesla množstvo usmernení, ktoré umožnia Komisii predložiť podrobnejšie a špecifickejšie návrhy. Som presvedčený, že uplatnením aktívneho prístupu, ktorý sme aplikovali na finančný dohľad, by sme mali byť v nadchádzajúcich mesiacoch schopní ukončiť túto diskusiu a vytvoriť mechanizmy, ktoré umožnia skutočnú koordináciu v Európe. Niektoré krajiny už zaviedli odvody v bankovom sektore, ale pre nás je dôležité, aby sme postupovali koordinovaným spôsobom. Uznávam, že je ešte stále niekoľko záležitosti, na ktoré sa treba zamerať. V skutočnosti budeme o nich diskutovať na úrovni ministrov financií počas neformálneho zasadnutia Rady na konci tohto mesiaca.

Pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, diskusia je oveľa živšia. Musíme ísť ďalej, aby sme dospeli ku konsenzu, ale to je normálne. Bola to podrobná počiatočná diskusia, ktorá umožnila klásť otázky o schopnosti vykonávania takejto dane, ale aj o schopnosti tohto vykonávania v EÚ, prípadne prediskutovať toto vykonávanie s ďalšími partnermi. K tejto záležitosti sa opäť vrátime na konci tohto mesiaca pri príprave stretnutí skupiny G20, lebo pre väčšinu zúčastnených je, samozrejme, dôležité, aby sme o nej nediskutovali len s partnermi na druhej strane Atlantiku, ale aj v rozvíjajúcich sa krajinách.

Na záver už len poviem, že v tejto záležitosti treba vyvinúť ešte veľa odhodlaného úsilia, a potom si treba vybrať. Ak sa jedného dňa zavedie daň tohto typu, ako sa príjmy využijú? Niektorí si ich vyčlenia pre svoje vnútroštátne rozpočty, iní budú financovať opatrenia potrebné na boj so zmenou klímy, zatiaľ čo ďalší – a v Belgicku sme to už urobili – ich použijú na financovanie rozvoja.

Takže, vážená pani predsedajúca, práve toto musím oznámiť na zasadnutí Rady, ktoré sa práve koná v Bruseli.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, člen Komisie. (FR) Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, chcel by som nadviazať na pána Reyndersa a povedať pár slov o našom prístupe k tomuto zasadnutiu Rady Ecofin. Urobím tak v mene mojich kolegov komisárov, pána Olliho Rehna a Algirdasa Šemetu, ktorí sa so mnou zúčastnili na tejto práci.

Ako zdôraznil belgický minister, toto zasadnutie charakterizovali štyri témy. Keďže Parlament hrá v tomto veľmi veľkú úlohu, dovoľte mi začať s hlavnou témou, ktorú považujem za štrukturálnu a ktorej som od februára, kedy ste do nás vložili dôveru, venoval veľa energie. Hovorím o dohľade.

Hovorím o ňom preto, lebo dohľad je základným pilierom, rámcom, na základe ktorého sa kúsok po kúsku, týždeň po týždni, výrobok po výrobku, trh po trhu alebo aktér po aktérovi budeme môcť poučiť z krízy a zaviesť rozumnú reguláciu a účinný dohľad, aby na konci cesty – a tam ešte nie sme – žiadny aktér, žiadny výrobok, žiadny trh ani územie neunikli rozumnej regulácii a dohľadu.

Pokiaľ ide o túto tému, dovoľte mi vyjadriť úprimné slová vďaky – a som presvedčený, že za niekoľko týždňov bude Parlament postupne schopný prijať výsledok trialógu – vašim spravodajcom, pánovi Garcia-Margallo y Marfilovi, pánovi Skinnerovi, pánovi Sánchezovi Presedovi, pani Goulardovej, pánovi Giegoldovi, pánovi Tremosovi i Balcellsovi a pánovi Balzovi a predsedníčke výboru pani Bowlesovej, ktorá viedla tento trialóg s veľkým odhodlaním. Chcel by som tiež povedať, že belgický úradujúci predseda pán Reynders zohral vysoko osobnú a aktívnu úlohu a nespoliehal sa len na prácu svojich spolupracovníkov, ale aj na prácu, ktorú predtým vykonali španielske a švédske predsedníctva.

Rád by som tiež zdôraznil, dámy a páni, že počiatočný dôvod tohto návrhu Komisie o dohľade bola mimoriadne inteligentná práca, ktorú vykonal pán Jacques de Larosièr, aby si vzal prvé hlavné ponaučenie z tejto krízy. Výsledkom je, že 1. januára budeme mať niekoľko európskych orgánov. Komisia bude usilovne pracovať, keďže je to jej povinnosť, aby pripravila zavedenie týchto troch orgánov a Európskeho výboru pre systémové riziká. Hovoril som o európskych radaroch a kontrolných vežiach. Tieto sú bezpochyby nevyhnutné, lebo, ako viete, polovica bánk v polovici krajín Európy, ktoré zastupujete, sú založené v iných krajinách. Z tohto dôvodu sa vo všeobecnosti zaoberáme finančnými inštitúciami, ktoré sú svojou povahou nadnárodné a z tohto dôvodu majú systémové rozmery a riziká.

Rád by som využil túto príležitosť, aby som poďakoval predsedníctvu a vyjadril úprimnú vďaku Parlamentu a vašim spravodajcom za dôležitú prácu, ktorú vykonali, aby bola táto „úplne prvá etapa“, ako uvádza pán Reynders, úspešná. Teraz začína budovanie.

Uvidíte, že týždeň po týždni tento rámec rozšírime. Začiatkom budúceho týždňa predložím nariadenie o derivátoch a nariadenie o predajoch nakrátko a potom, trochu neskôr, nariadenie o ratingových agentúrach.

Existujú dve témy na diskusiu, ktoré sa týkajú aj finančného sektora, pokiaľ ide o myšlienky príspevkov a zdaňovania. Jedna je rozvinutejšia než druhá a súhlasím s belgickým úradujúcim predsedom, že by sme tieto dve témy nemali miešať dokopy, keďže sú odlišné, hoci sa obidve týkajú financovania finančným sektorom.

Prvou je myšlienka o fondoch na riešenie krízových situácií. Je to diskusia, ktorá už začala v Rade. Váženým poslankyniam a váženým poslancom musím povedať, že tieto diskusie Rady, ako som sám včera videl, sú veľmi užitočné, keďže diskusie pri okrúhlom stole pomáhajú človeku vidieť veci trochu jasnejšie. Túto diskusiu som začal počas španielskeho predsedníctva v Madride na neformálnom zasadnutí Rady, keď som predniesol myšlienku súboru nástrojov na predchádzanie krízy v bankovom a finančnom sektore na základe dvoch jednoduchých myšlienok. Prvou je, že prevencia je vždy lacnejšia než liečba – platí to pre životné prostredie, ako aj pre finančné krízy –, zatiaľ čo druhá myšlienka je taká, že daňoví poplatníci by nemali stáť v prednej línii, lebo banky by mali platiť za banky.

Na základe týchto myšlienok sme potom predstavili obsah súboru nástrojov, ktorý zahŕňal fondy na riešenie krízových situácií. V tejto súvislosti by som rád zdôraznil rovnako veľmi dôležitú prácu, ktorú vykonala pani Ferreirová vo vašom mene. V októbri vydám oznámenie založené na názoroch Parlamentu a pani Ferreirovej a na reakciách Rady ministrov. Prečo v októbri? Lebo dovtedy urobíme pokrok v dôležitom bazilejskom procese, pokiaľ ide o záväzky kvalitatívnej a kvantitatívnej kapitalizácie vlastných fondov.

Všetci viete, že keď hovoríme o príspevkoch bánk alebo o prevencii v bankách, treba pospájať všetky dieliky a venovať pozornosť tomu, čo som nazval „kalibrovanie“ týchto opatrení, aby sa zabezpečila ich účinnosť a aby im nikto neunikol. Nebude to bežná prax, ale zároveň nesmieme penalizovať hospodárstvo bez toho, aby sme nezobrali do úvahy kumulatívny účinok všetkých týchto opatrení.

Z tohto dôvodu vydám v októbri oznámenie o prevencii budúcich kríz a o zodpovednosti bánk a fondu na riešenie krízových situácií, o myšlienkach, ktoré dosahujú pokrok, keďže Nemecko ich už vykonáva. Robí to už aj Švédsko. Pokúsime sa vybudovať koordinovaný systém so spoločným základom, ktorý zabráni zlej koordinácii alebo dokonca hospodárskej súťaži a dvojitému zdaneniu bankových ústavov.

Ako povedal pán Reynders, diskusia práve začala. Diskusia o zdanení finančných transakcií na globálnej úrovni je oveľa zložitejšia. Diskusia začala v skupine G20. Nie všetci boli nadšení. Mnohí z nás si myslia, že je to spravodlivá myšlienka a že jednoduchým, ale účinným spôsobom by mali byť finančné transakcie schopné prispieť k financovaniu množstva závažných celosvetových problémov, aby sa svet stal spravodlivejším a tým aj stabilnejším a bezpečnejším miestom. Svet, v ktorom dnes žijeme, sa môže stať bezpečnejším len vtedy, ak bude spravodlivejší, čo dnes neplatí.

Sme si dobre vedomí všetkých problémov – životného prostredia, zmeny klímy a zásob potravín – a kríz, ktoré navyše najtvrdšie zasahujú najchudobnejšie krajiny. Mnohí z nás si myslia, že je to spravodlivá myšlienka, ale, bez zveličovania, potrvá to ešte dlho, kým Rada ministrov dospeje ku konsenzu. Budeme musieť naďalej na tom pracovať. Môj kolega pán komisár Algirdas Šemeta vypracoval počiatočné informačné memorandum a na základe práce vykonanej v Rade ministrov vypracujeme nové oznámenie týkajúce sa najmä zdanenia finančného sektoru. Toto oznámenie je naplánované na október.

Nebudem opakovať to, čo povedal pán Reynders o programe stability a konvergencie, o vynaloženom úsilí Komisie a o práci vykonanej pracovnou skupinou. Spomeniem však myšlienku, ktorú považujem za užitočnú, myšlienku európskeho semestra, na základe ktorého sa stane perspektívnou rozpočtová analýza každej z našich krajín pri zachovaní ich suverénnosti, a poskytne snímku – ďalší európsky radar – všeobecných hospodárskych politických usmernení krajín. Rada bude tiež pracovať na tejto záležitosti na základe dokumentov a správ Komisie.

Pri obede pán Reynders zdôraznil dve témy do diskusie, ktoré stručne opíšem. Jedna z nich, ktorá sa týka mňa aj všetkých vás tu, je činnosť IASB, Rady pre medzinárodné účtovné štandardy. Radi by sme videli reformu jej riadenia a väčšiu transparentnosť. Predsedníctvu som tiež povedal, že som pripravený predložiť Parlamentu požadovanú správu o transatlantickej regulácii na septembrovom neformálnom zasadnutí Rady.

V rámci skupiny G20 nie sme sami a dokonca ani medzi Američanmi a Európanmi, ale je pre nás mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby existovala paralelnosť medzi opatreniami prijatými Kongresom USA na základe právomoci prezidenta Obamu a opatreniami prijatými Európou, pokiaľ ide o dohľad a reguláciu.

V súčasnosti zostavujem určitú hodnotiacu tabuľku, ktorá porovnáva, čo sa v súčasnosti deje v Spojených štátoch a čo v Európe pre zabezpečenie tejto paralelnosti. Je to otázka dosiahnutia rovnakých cieľov bez nutnosti použitia rovnakých metód alebo opatrení. Myslím si, že to bude užitočný nástroj pre ministrov a poslancov tohto Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, v mene poslaneckého klubu PPE. (NL) Vážená pani predsedajúca, v mene Európskej ľudovej strany by som chcela povedať, že nás veľmi potešila dosiahnutá dohoda o systéme európskeho bankového dohľadu. Je to dôležitý míľnik. Množstvo členských štátov sa najprv postavilo na zadné, ale naši spravodajcovia boli vytrvalí a vďaka presvedčivému komisárovi a pevnému vedeniu belgického predsedníctva sme boli schopní zabezpečiť tento výsledok. Ďalším pozitívnym výsledkom bolo zavedenie európskeho semestra. Obidva výsledky sú dôležitými krokmi smerom k posilneniu hospodárskeho riadenia v Európe.

V Rade ECOFIN ste prediskutovali rôzne formy bankových daní, lebo aj banky musia prispieť k riešeniu následkov krízy. Je správne, že ste sa to pokúsili dosiahnuť na úrovni G20, ale dosiahli ste malý pokrok. Z tohto dôvodu súhlasí Poslanecký klub EĽS so záverom, že ak sa nám to nepodarí dosiahnuť na medzinárodnej úrovni, potom sa v Európe môžeme – nie, musíme – chopiť vedenia a zaviesť bankovú daň alebo bankový odvod. Musíme to však urobiť koordinovaným spôsobom, lebo členské štáty už samy zavádzajú takéto odvody, čo predstavuje hrozbu pre náš vnútorný trh.

Z tohto dôvodu by som vás, pán komisár Barnier, chcela dôrazne vyzvať, aby ste využili svoje právo iniciatívy a dali podnet na koordinovaný bankový odvod v Európe, ktorý bude zavedený podľa rovnakých kritérií v každej krajine. V tejto záležitosti, ako aj v záležitosti európskeho dohľadu, sa tento Parlament postaví na vašu stranu.

Pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, je to vynikajúca vec, na ktorej musíte usilovne pracovať, aby zaujala oveľa významnejšie miesto v programe G20. Chcela by som vás však varovať pred jednou skutočnosťou, a to, že Európa koná sólo. Viem, že môj kolega poslanec pán Schulz by rád presadil takúto daň z transakcií v Európe, ale jej nevýhody by prevážili výhody, lebo sa zaoberáme globálnym systémom. Takáto daň by viedla k transakciám, ktoré by obchádzali Európu. Mali by sme preto naše úsilie investovať do zavedenia úspešnej európskej bankovej dane a naďalej pôsobiť v kontexte skupiny G20.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, v mene skupiny S&D. (DE) Vážená pani predsedajúca, pán Reynders, pán komisár, pokiaľ ide o dohľad, blahoželám. Parlament usilovne pracoval na tejto záležitosti a vy ste tiež zohrali svoju úlohu a z tohto dôvodu sú výsledky také dobré.

Stále musíme brať do úvahy nové úlohy a, bohužiaľ, musím zdôrazniť, že v iných oblastiach sú dobré výsledky ešte stále v nedohľadne. Dovoľte mi povedať, že regulácia správcov investičných fondov ešte zďaleka nie je prelomová. V tomto bode by som chcel vyzvať obidve strany, Radu aj Komisiu, aby sa už do toho pustili. Koniec koncov, bez vášho úsilia sa regulácie neuplatnia. Potrebujeme rovnaké práva pre všetkých. Správcovia mimo Európskej únie musia vždy podliehať rovnakým podmienkam ako ich európski partneri. V opačnom prípade Európu znevýhodníme.

Nie je našou snahou dať celý priemysel za mreže. Ak však nedosiahneme rozumné zlepšenia, ktoré zabránia čiernym ovciam, aby drancovali dobre fungujúce podniky, nedosiahneme dobrú reguláciu. Chcem varovať pred jedným: nemyslite si, že dosiahnete ľahké víťazstvo, ak budú rôzni poslanci tohto Parlamentu hrať proti sebe. Ak nezavediete účinnú reguláciu, celá Európa bude vedieť, kto padol na kolená pred lobistami, a tento poznatok prinesie týmto diskusiám odlišný charakter.

Pár slov o dani z finančných transakcií: Môj názor sa diametrálne líši od názoru Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). Európa čaká na odpovede. Musíte poskytnúť tieto odpovede. Nevráťte sa zo samitu G20 a nepovedzte nám: „Bohužiaľ sme nič nedosiahli, takže teraz nemôžeme nič robiť.“ Naopak, v Európe musíme podniknúť kroky a z tohto dôvodu musíme naplánovať a vykonávať niektoré rozhodujúce opatrenia spolu s ľuďmi v Európe. Počas rokovaní na samite G20 si spomeňte na jednu vec: potrebujeme od vás odpoveď, inak to bude musieť byť európska odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, v mene skupiny ALDE. (FR) Vážená pani predsedajúca, chcela by som poďakovať Komisii a belgickému predsedníctvu, že nám pomohli dať finančný dohľad v EÚ na správnu koľaj.

Viem, že teraz jeden druhému ďakujeme, ale mala by som rovnako zdôrazniť, že to bolo šťastie, že Parlament minulý rok v decembri zdôraznil, ako členské štáty vyhlasujú, že chcú vyriešiť krízu a použiť pritom európske riešenia, a zároveň horlivo zavádzajú pomyselnú záchrannú sieť a ochrannú doložku, aby zabezpečili, že tieto európske orgány nebudú môcť v žiadnom prípade konať bez medzivládnych dohôd. Myslím si, že sme všetci veľmi dobre spolupracovali, ale pochváľme sa vtedy, keď bude pochvala oprávnená.

Ako spravodajkyňa pre výbor pre systémové riziká by som chcela zdôrazniť najmä jednu mimoriadne pozitívnu vec. Pán Barnier často spomína radary a kontrolné veže, ale každé lietadlo má pilota a týmto pilotom je prezident Európskej centrálnej banky, ktorého chce Parlament veľmi rád ponechať v tejto úlohe.

Chcela by som však vyjadriť mierny pocit nespokojnosti, pokiaľ ide o priamy dohľad paneurópskych subjektov, a predovšetkým vás chcem vyzvať, aby ste s týmto naďalej zápasili. Pokiaľ ide o sektorové texty, musíme naďalej – ako sa k tomu spoločne zaviazali štyri hlavné skupiny v Parlamente – poskytovať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA) právomoci nad týmito subjektmi, nad ratingovými agentúrami. Teoreticky sa to už deje a čakáme na Komisiu, aby pokračovala vo svojej práci a rozšírila ju ku clearingovým bankám a, prípadne, k cezhraničným skupinám. Problém v tejto oblasti bol jednoduchý: buď by sme mohli mať vnútorný trh podliehajúci regulácii a dohľadu EÚ, alebo by sme sa mohli uspokojiť s nedbanlivou koordináciou, čo by znamenalo dohadovanie sa – alebo chipotage, ako hovoríme za belgického predsedníctva – medzi národnými štátmi.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážená pani predsedajúca, po prvé, toto je naozaj dôležitý moment pre Európu, lebo sa zdá, že sme dosiahli dohodu o dohľade. Spoločnou prácou na tejto záležitosti sme veľa dosiahli. Chcel by som vyjadriť vďaku belgickému predsedníctvu, Komisii, pánovi Banierovi a kolegom poslancom z rozličných skupín. Urobili sme skutočne obrovský krok dopredu a usvedčili zo lži všetkých tých, ktorí hovorili, že Európa už nebude ďalej napredovať. Naopak, na vnútorný trh musíme zaviesť prísne pravidlá. Teraz ideme správnou cestou.

Po druhé: Rada Ecofin už urobila niekoľko dôležitých rozhodnutí vzhľadom na monitorovanie rozpočtov členských štátov. Chcel by som poďakovať Komisii za dosiahnutý pokrok. Predstavili ste množstvo návrhov. Teraz očakávame viac návrhov týkajúcich sa makroekonomickej koordinácie. Vzhľadom na krízu je to naliehavo potrebné.

Teraz by som však chcel prediskutovať daň z finančných transakcií. To, čo sme doteraz počuli od Komisie, je disharmónia protikladných signálov. Na jednej strane pán Barnier a pán Barroso vďačne podporujú myšlienku dane z finančných transakcií. Pán Šemeta súčasne tento návrh odmieta. Vyzývam vás, aby sme riešili túto záležitosť kolegiálnym spôsobom. Musíte hovoriť jednohlasne. Jednoducho to nejde, aby pán Šemeta predložil správu obsahujúcu výsledky, ktoré akademické kruhy už dávno vyvrátili.

Napríklad v štúdii, ktorou poveril Európsky parlament inštitút Bruegel, sa nachádzalo niekoľko dôležitých informácií. Táto štúdia popiera závažné argumenty pána Šemetu. Čudujem sa, prečo tu nie je. V Parlamente bol vzhľadom na túto záležitosť niekoľkokrát kritizovaný. Práve dnes by sa mal zúčastniť tejto rozpravy. Pýtam sa aj, či bude musieť pracovať nadčas – po tom, čo padlo takéto rozhodnutie: jeho príspevok sa musí prepracovať. Povedie to skutočne k návrhu, ktorý predloží Komisia, k iniciatíve, ktorú zamýšľa predložiť, alebo máme len ďalší študijný dokument? Toto naozaj nie je dosť dobré! Čo ešte skutočne nie je dosť dobré, je odložiť rozhodnutie Rady, kým nebude Francúzsko predsedom skupiny G20. Je to neprijateľné!

Otázky sa však kladú aj hlavným krajinám, ktoré tento návrh odmietli, Spojenému kráľovstvu, Švédsku a Španielsku. O Spojenom kráľovstve a Švédsku už bolo známe, že nebudú za. Španielsko je však členom Euroskupiny. Krajinu riadia sociálni demokrati. Zrejme by sa mali snažiť o vytvorenie väčšej koherencie medzi dobrou pozíciou, ktorú prijali v tomto Parlamente, a pozíciami prijatými španielskou vládou v Rade.

Nakoniec môžem povedať len to, že by som privítal, keby Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) v tomto Parlamente zrozumiteľnejšie vyjadril svoj postoj. Povedali ste niekoľko mimoriadne kritických poznámok k dani z finančných transakcií, hoci veľké časti vašej skupiny sú za. Nie som presvedčený, že naozaj hovoríte za väčšinu vašej skupiny. V tejto situácii potrebujeme spoločné opatrenie, inak sa naši občania stanú cynickými, ak budeme mať na jednej strane úsporné opatrenia, ale na druhej strane žiadne príjmy z kapitálu.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, v mene skupiny ECR. – Vážená pani predsedajúca, na začiatok by som chcela zablahoželať belgickému predsedníctvu k jeho schopnostiam rokovať a pánovi komisárovi Barnierovi a jeho spolupracovníkom k nájdeniu riešenia o dohľade. Chcela by som sa však venovať nevyriešeným záležitostiam finančných transakcií zo včerajšieho zasadnutia Rady ECOFIN.

Zdá sa mi, že trávim veľa času v Parlamente tým, že vyzývam ľudí, aby viedli výskum, vypracovávali posúdenia vplyvu a robili štúdie. Tento týždeň sa Rada ECOFIN odhodlala a urobila práve toto. Namiesto toho, aby sa narýchlo brali do úvahy čisto politické pojmy a tvorba právnych predpisov, je zasadnutie Rady a príspevky pána komisára Šemetu založené na faktoch a číslach. Dobrý príklad lepších regulačných zásad v praxi. Ak však nezávislé hodnotenie uvádza, že by jeden členský štát skončil vyberaním vo výške nad 70 % príjmov vygenerovaných z dane z finančných transakcií, bolo by smiešne vyhlasovať, že takáto daň by mala byť vykonávaná na úrovni EÚ, ak vôbec.

Daň z finančných transakcií nie sú peniaze zadarmo, ako nás chcú presvedčiť populárne médiá. Banky a finanční sprostredkovatelia by neboli jediní, ktorí by platili za daň z transakcií. Boli by to dôchodcovia odkázaní na výnosy na trhu a v spoločnostiach v reálnej ekonomike, ktorí by platili za každú zaisťovaciu transakciu. Je čas rozpoznať obmedzenia zjednodušujúcej dane z finančných transakcií a, ak je našou skutočnou snahou upraviť správanie sa bánk bez toho, aby sa zničili naše hospodárstva, treba namiesto toho nájsť komplexnejšie riešenie finančných aktivít, daňových alebo bankových odvodov, ako to navrhuje MMF.

Namiesto toho, aby sme odvrátili proces z dôvodu výziev po nedosiahnuteľných a nechcených daniach v rámci celej EÚ, proti ktorým sú mnohé členské štáty, nielen náš, musíme sa na toto pozerať ako na príležitosť posilniť slabé verejné financie našich členských štátov a umožniť im využívať peniaze, ako im vyhovuje, a doplniť si svoje verejné pokladnice vyprázdnené nútenou záchranou bánk a krízovým manažmentom.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, v mene skupiny GUE/NGL. (PT) Rada Ecofin sa rozhodla zaviesť európsky semester, ktorého snahou je zabezpečiť konzistenciu medzi európskou hospodárskou politikou a vnútroštátnymi hospodárskymi politikami. Moja otázka znie: mysleli vôbec na demokraciu? V plnej miere som za koordináciu. Akceptujem ciele týkajúce sa deficitu a dokonca by som rád videl takéto ciele stanovené na tvorbu pracovných miest. Akceptujem doplňujúce a pozmeňujúce návrhy k vnútroštátnym rozpočtom, hoci by som dal prednosť tomu, že ak by sankcie neboli hlúpe a nezhoršovali problém, tak by som bol tomu dosť otvorený.

To, čo považujem za absolútne neprijateľné, je rozhodnutie Bruselu o tom, ako majú členské štáty plniť svoje záväzky, lebo to znamená odobrať základné právomoci národným parlamentom. Rada Ecofin bude mať viac než predchádzajúce schválenie; stanovuje usmernenia, ktoré budú riadiť každý vnútroštátny rozpočet. Počul som, ako pán Reynders povedal: dobre, nebudeme sa tým podrobne zaoberať. Ďakujem za vašu veľkodušnosť, ale základným problémom je to, že hlavné usmernenia bude uplatňovať 27 vlád. Z týchto 27 vlád to bude Nemecko, čo vždy povie Grécku, čo musí urobiť, ale nie naopak.

Dámy a páni, poslanci národných parlamentov nie sú bianko papiere, ktoré treba vyplniť. Poslanci národných parlamentov jednoducho nemôžu byť odlúčení od slobody voľby vo svojich rozpočtoch, čo je zásadnou politickou voľbou.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, na začiatok by som vám chcel zložiť kompliment. Je zrejmé, že to chcete. Otázka ale znie: Smiete to aj chcieť? Vzhľadom na proces, ktorý vykonávate s takou mimoriadnou horlivosťou, by som vás chcel naliehavo vyzvať, aby ste objasnili túto záležitosť občanom a zdôraznili dôvod neúspechu napriek prejavenej dobrej vôli, a vysvetlili, prečo sme pri štyroch základných pilieroch, ktoré sú v tejto záležitosti hlavné, dosiahli len obmedzený pokrok.

Je zrejmé, že si potrebujeme objasniť, prečo je dohľad nad finančnými trhmi v USA v kľúčových oblastiach prísnejší a kritickejší než dohľad, ktorý sa snažíte zaviesť teraz. Potrebujeme tiež jasné odpovede na to, ako vlastne zamýšľate riešiť problém tieňových bánk a aký úspech tu môžeme očakávať. Potrebujeme aj objasnenia týkajúce sa kapitálu. Aký má Komisia zámer? Je tu veľmi veľa drobností, ale ako máte v úmysle zabezpečiť, aby opäť nenastal krach?

Chcel by som položiť otázku aj ako predstaviteľ malého členského štátu: Čo môžeme urobiť, aby sme obmedzili problém bánk, ktoré sú príliš veľké na to, aby padli? V Rakúsku máme takúto situáciu v jednej banke, Hypo Group Alpe Adria, kde, ak by sa teraz začali splácať úvery, by bola zadlženosť rakúskeho štátu taká vysoká, že by sme sa ocitli v tej istej kategórii ako Grécko. Varuje Komisia pred týmto? Čo robí? Ako hodlá zabrániť tomu, aby sa Rakúsko stalo ďalším Gréckom v Európskej únii?

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE). (FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, v prvom rade by som, samozrejme, chcel zablahoželať k dobrému výsledku dosiahnutému v oblasti dohľadu.

Ako nám pripomenula pani Goulardová, úsilie Parlamentu nebolo zbytočné a v decembri sa stalo niečo nové a jedinečné: štyria koordinátori hlavných skupín vydali vyhlásenie a povedali, že Európa musí hrať v tomto dohľade významnejšiu úlohu. Vďaka vašej dynamike, pán Reynders, sa našlo dobré riešenie. Komisia, samozrejme, usilovne pracovala a vítam program finančných služieb, ktoré nám oznámil pán komisár Barnier.

Je šťastie, že sa to stalo, že sa dosiahla táto dohoda, lebo je v stávke hlavne finančná dôveryhodnosť EÚ, jej finančná dôveryhodnosť v očiach našich občanov, ktorí sa nás od začiatku krízy pýtajú: „Čo robí EÚ? Aké konkrétne výsledky ste dosiahli?“ Môžeme im povedať, že na to myslíme a pracujeme na tejto záležitosti, že vedieme trialógy a zasadnutia, ale to čo chcú, sú výsledky.

V stávke je tiež dôveryhodnosť EÚ v očiach našich medzinárodných partnerov, najmä USA. Nedávno som bol v kontakte so zástupcami finančného sektora Spojených štátov a skutočne to, čo ich na EÚ trápi, je pocit právnej neistoty: meníme nariadenia, prijímame doložky o revízii a o skončení účinnosti, nevytvárame nič solídne. Myslím si, že právne predpisy musia byť konečné, aj keď podliehajú pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Nesmieme však predovšetkým vzbudzovať dojem, že sa chystáme zmeniť alebo doplniť texty za dva alebo tri roky.

Vážená pani predsedajúca, pán Reynders, chcel by som sa obhájiť: dnes popoludní sa uskutoční veľmi dôležitý trialóg s pánom komisárom Barnierom a mojimi kolegami o regulácii investičných fondov. Je nevyhnutné, aby sme čo najskôr našli riešenie. Som si naozaj vedomý záväzku zo strany belgického predsedníctva a vášho osobného záväzku. Počas budúcich pár týždňov musíme dosiahnuť dohodu, aby ste nabudúce, keď budete podávať správu o práci Rady Ecofin, mohli povedať: „Dosiahla sa dohoda o regulácii investičných fondov.“ Počítame s tým a viem, že aj vy s tým počítate. Teraz musíme uskutočniť posledný krok, aby sme mohli nájsť správne riešenie.

 
  
MPphoto
 

  Anni Podimata (S&D).(EL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, včerajšie rozhodnutia Rady ECOFIN, samozrejme, v súvislosti s dohodou o novom účinnom systéme finančného dohľadu, sú nevyhnutnými krokmi k novému hospodárskemu riadeniu, pred ktorým stojíme. Dnes však máme pred sebou jasnú úlohu. Nikto nemôže alebo by nemal zastaviť zavedenie prísnejšej rozpočtovej disciplíny a prísnejšieho dohľadu.

Touto úlohou je vytvoriť nový hospodársky model, ktorý bude zodpovedať požiadavke európskych občanov na plnú zamestnanosť a spravodlivý rast. Musíme preto dosiahnuť rovnováhu medzi rozpočtovou disciplínou a zabezpečením potrebných zdrojov na udržateľný rast a plnú zamestnanosť prostredníctvom verejných a súkromných investícií.

Musíme sa preto zamerať na makroekonomické rovnováhy a konkurenčné rozdiely medzi členskými štátmi, ktoré budú nevyhnutne viesť k hospodárskym a sociálnym nerovnostiam. Okrem toho však potrebujeme model pre spravodlivejšie rozdelenie nákladov na obnovu a fiškálnu spravodlivosť a zdanenie finančných transakcií by mohlo hrať katalytickú úlohu.

Európa môže a musí hrať v tejto záležitosti vedúcu úlohu. Urobila tak v boji proti zmene klímy vytvorením jednostranných záväzkov. Môže a musí vynakladať úsilie na presadenie podobných nariadení na medzinárodnej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, chcem poďakovať a podporiť Komisiu a Radu pri ich práci na zabezpečení primeraného financovania z finančného sektora.

Je tu však pár otázok. Podporujeme zavedenie určitej koordinovanej úrovne stability a financovania, ale keď ide o daň z finančných transakcií, hovoríme o úplne odlišnej a oveľa zložitejšej záležitosti.

Takáto daň by mala byť minimálne na globálnej úrovni, aby sa zabránilo daňovým únikom. Ďalej, daň zo všetkých transakcií by možno nebola len technicky neuskutočniteľná, ale bola by aj rizikom pre trhy, ktoré sú nestálejšie a menej priehľadnejšie.

Mám pár otázok k daniam. Ak je cieľom vytvárať peniaze z globálnych príčin, do ktorých pokladničiek pôjdu príjmy a kto bude zodpovedný za rozdelenie peňazí? Pokiaľ ide o daň na osobitný účel, kedy vôbec budeme vedieť, že čo je veľa, to je veľa? Nakoniec, kľúčová otázka znie, kto bude vyberať daň – členské štáty alebo EÚ? Ak EÚ, vzdialená od svojich občanov, ako zabránime neustálemu nárastu daní? V skutočnom svete sa nezdá, že dosť je naozaj dosť, pokiaľ ide o požiadavku politikov o dodatočné peniaze.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR). - (NL) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi privítať pána Reyndersa. Dúfam, že sa máte dobre. Pokiaľ ide o bankový odvod, nemám s tým v zásade problém. Som len zvedavý, ako to asi bude fungovať v praxi. Pripomína mi to autobus: každý chce nastúpiť, ale každý chce ísť iným smerom. Pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, myslím si, že je to dobrý príklad zlej myšlienky. Je to v podstate istý druh európskej Tobinovej dane. Hoci dnes ju už tak nevoláme, lebo dokonca aj sám pán Tobin je dnes proti tejto dani. Odrádza kapitál a Švédsko je toho veľmi dobrým príkladom. Toto tiež vyvoláva otázku, čo budeme robiť s príjmami z takejto dane? Použijeme ju ako príspevok do vlastných zdrojov EÚ? Táto záležitosť určite spôsobí rozvrat, takže moja rada pre vás, pán Reynders, je: vo vašom pláne sú možno veľmi dobré úmysly, ale, prosím, upustite od neho. Nechajte ho ležať bokom, alebo ešte lepšie, dajte ho von, nech zamrzne. Samozrejme, nemôžeme byť osamelí jazdci. Teraz by som rád nadviazal na to, čo povedal pán Schulz, hoci sa zdá, že ma práve teraz nepočúva. Včera povedal, že chce prinútiť Komisiu, aby sa chopila iniciatívy vzhľadom na daň z finančných transakcií. Chce vylákať ľudí do ulíc. Poradil by som mu, aby nešiel touto cestou. Prevezmeme iniciatívu občanov Európy proti tejto dani, lebo to bude práve obyčajný človek, ktorý bude musieť platiť.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pán Reynders, vyjadrím sa k piatim bodom. Po prvé, musím povedať, že považujem za poľutovaniahodné, že sa také dôležité zasadnutie Rady Ecofin, ako bolo včera, konalo v tom istom čase ako prejav predsedu Komisie o stave Únie. Očakával by som lepšiu koordináciu. Ak chceme ťahať za jeden povraz, musíme si uvedomiť hlavné témy a najdôležitejšie veci, ktoré sa týkajú Európskej únie; musíme koordinovať naše úsilie, navzájom sa počúvať a rozprávať sa. Takéto paralelné plánovanie je úplne zbytočné a škodí obidvom udalostiam.

Druhá záležitosť, ktorú by som chcel spomenúť, je dohľad. Chcel by som poďakovať predsedníctvu Rady, pánovi komisárovi a Parlamentu. Ak by nebolo júlového rozhodnutia Parlamentu, nedosiahol by sa v lete pokrok a nemali by sme účinný dohľad. Ak by nebolo júlového rozhodnutia Parlamentu, prezident Európskej centrálnej banky by nebol v čele orgánu makrodohľadu. Tieto záležitosti sa sprísnili vďaka aktívnej spolupráci Parlamentu a belgického predsedníctva s podporou Komisie. Chcel by som vám za to srdečne poďakovať.

Tretí bod sa týka návrhu rozpočtu na európskej úrovni. Musíme si uvedomiť, že druhý pilier menovej únie bude fungovať len vtedy, ak sa budeme usilovať o hospodársku a sociálnu jednotu, a ako prvý krok zavedieme rozpočtovú politiku a daňovú politiku na európskej úrovni, a nebudeme ich len jednoducho koordinovať.

Štvrtý bod sa týka toho, že hoci potrebujeme bankový odvod, malo by sa zabrániť tomu, aby sa stal bezodnou nádobou. Odvod by mal byť európskym cieľom vyhradeným na európske účely a mal by sa zriadiť Európsky menový fond.

Piaty bod sa týka dane z finančných transakcií. Tí, ktorí sú za, a tí, ktorí sú proti dani, sa musia teraz cítiť, akoby len krúžili dookola. Pán Reynder, práve ste poznamenali, že toto je prvá vážna diskusia o tejto záležitosti. Hovoríme však o nej už rok. Kladieme otázky. Prijímame uznesenia. Zdá sa, že najskôr presúvate zodpovednosť na skupinu G20, potom na Komisiu a nakoniec na členské štáty. Chceme odpovede na týchto päť otázok. Čo má byť základom výmeru? Aká má byť percentuálna sadzba? Kto zavedie odvod? Kto dostane peniaze a za čo? Predložte nám projekt, potom môžeme o tejto záležitosti ďalej diskutovať a nakoniec niečo praktické urobiť.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D).(PT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, koordinácia úsilia pre európsky semester, o ktorom sa diskutovalo včera na zasadnutí Rady Ecofin, je sama osebe pozitívnym krokom, ktorý je však len časťou obrazu. Rast a zamestnanosť, ako aj plnenie Paktu stability a rastu, sa musia stať prioritami. Vytvorenie Európskeho menového fondu je veľmi dôležité. Okrem iných povinností pre účasť v menovej oblasti je potrebné riadiť štátne dlhopisy. Je dôležité, aby rozvoj tohto projektu nezišiel na nebezpečnú cestu sankcií, a spolieham sa na pána komisára Barniera a jeho skúsenosti, že v tejto súvislosti bude viesť Komisiu.

Po druhé, chcela by som mu aj úprimne zablahoželať k práci na finančnom dohľade, ktorú vykonal. Myslím si, že najmä pán komisár Barnier spolu s Parlamentom a belgickým predsedníctvom dokázali dosiahnuť dobrú dohodu: dohodu, ktorá nás rešpektuje a bráni záujmy európskej verejnosti. Dúfam, že chýbajúci program sa bude držať tej istej metodiky a že dosiahneme rovnaký úspech.

Po tretie, chcela by som povedať, že veľmi dúfam, že pokiaľ ide o bankové krízy, najmä pri systémových a cezhraničných bankách, akýkoľvek pokrok pomôže upevniť pozíciu Európy.

Nakoniec, pán komisár, je nevyhnutné revidovať náš program pre skupinu G20, najmä ak nechceme vzdať boj proti podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom a ak chceme, aby tu bol účinný a rozhodnejší príspevok bánk a finančných služieb...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). – Vážená pani predsedajúca, vítam dohodu o štruktúre dohľadu. Viem, že moji kolegovia to nemali ľahké, aby dosiahli takú dohodu. Bol to citlivý čin vytvárajúci rovnováhu medzi ochranou trhov pred cezhraničnými rizikami a zachovaním zodpovedností národných vlád.

Pán komisár to celkom správne opísal ako prvý kúsok stavebnice. Teším sa na prácu s Komisiou, aby sme zabezpečili, že budúce kúsky nenarušia túto citlivú rovnováhu.

V podstate nie je dobré, aby členské štáty súhlasili s normami na medzinárodnej úrovni a potom ich nevykonávali na domácej úrovni. Dúfam, že toto zabezpečí, že sa všetci budeme riadiť našimi medzinárodnými pravidlami.

Počas rozpravy veľa mojich kolegov povedalo, že je dôležité, aby šéf Európskeho výboru pre systémové riziká bol šéfom Európskej centrálnej banky. Sľúbili sme, že ho budeme počúvať, keď nás varoval pred rizikami. Včera varoval Komisiu pred rizikom dane z finančných transakcií a povedal nám, že pre Európu to môže byť katastrofa. Uistime sa, že my ako politici dodržíme sľub a naozaj budeme počúvať osobu, o ktorej hovoríme, že ju počúvať budeme.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE). - (FR) Vážená pani predsedajúca, pán minister, pán komisár, dámy a páni, ako naznačili moji kolegovia poslanci – pán Gauzès práve teraz a včera počas rozpravy o stave Únie – potrebujeme viac Európy.

Viac Európy na vytvorenie rastu a zamestnanosti, regulovanie trhov a zníženie nerovnosti. Toto je tvrdenie predsedu našej skupiny, pána Daula, ktoré v plnej miere podporujem. Myslím si, že si členské štáty nakoniec uvedomili, že sme v hospodárskych a rozpočtových záležitostiach museli byť odvážnejší. Odvážnejší a, ešte navyše, zodpovední: vnútroštátne ochranné reakcie sú receptom na katastrofu.

Potrebujeme väčší finančný dohľad na európskej úrovni; dohoda s Radou o balíku finančného dohľadu, o ktorej sa bude hlasovať na budúcom plenárnom zasadnutí, je z tohto hľadiska vynikajúcou správou.

Ale okrem dohľadu nad systémom musíme vytvoriť skutočnú koordináciu našich rozpočtových a hospodárskych politík. Musíme vytvoriť rozpočtový aj hospodársky federalizmus. Spoločná menová politika, ale nezávislé rozpočtové politiky nás paralyzujú. Myslím si, že federalizmus začal týmto novým európskym semestrom, ktorý požaduje, aby členské štáty každý rok do leta predložili svoje rozpočtové stratégie Rade pre jej stanovisko.

Ako sa však často stáva na úrovni EÚ, skôr než texty stanoví pravidlá to, čo sa deje v praxi. Pokiaľ ide o mňa, chcem, aby táto koordinácia bola viac než len povinnou úlohou a aby mala za následok skutočnú spoločnú stratégiu pre naše hospodárske, priemyselné a sociálne politiky. Ľutujem, že národné parlamenty a Európsky parlament sa v plnej miere ešte nezapojili do procesu koordinácie.

Pán minister, ako zástupkyňa Rady sa preto obraciam najmä na vás: Parlamenty ako rozpočtové orgány musia hrať hlavnú úlohu vo vývoji európskej hospodárskej politiky, keďže toto je jediná cesta na zabezpečenie jej účinnosti a legitímnosti.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Vážená pani predsedajúca, chcel by som zablahoželať predsedníctvu ku kompromisu dosiahnutému Parlamentom a Komisiou o balíku o dohľade, ktorý Rada jednohlasne prijala.

Pracovali sme so španielskym a belgickým predsedníctvom a dokázali sme ukončiť našu úlohu ambicióznym kompromisom, ktorý kladie pevné základy pre finančnú reformu a predstavuje míľnik v integrácii Únie.

Prijatie európskeho semestra od budúceho roku je tiež veľmi pozitívnym krokom, hoci zahŕňa trochu viac než len zostavenie plánu činností: vyžaduje skutočný obsah a parlamentný rozmer.

Sú tu výzvy na výraznejšiu reformu hospodárskeho riadenia. Vyžaduje sa mobilizácia nedostatočne využitej kapacity hospodárskeho rastu a vybudovanie sociálnej a hospodárskej Únie, ktorú potrebujeme.

Potrebujeme aj ucelený, pevný a spoľahlivý európsky systém prevencie, riadenia a riešenia kríz. Musí byť kompatibilný s hospodárskou obnovou, predvídať morálne riziká, brať do úvahy zvyšok bremien finančnej reformy a zabrániť deformáciám vo sfére vnútorného trhu. Musíme mať koordináciu na vnútornej úrovni, aby sme ho mohli predložiť skupine G20.

Končím. Pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, očakávame oznámenie Komisie, ktoré môže vziať do úvahy aj daň z finančných aktivít. To, čo je v stávke, je boj proti nestálosti, spravodlivé rozdelenie finančného zaťaženia, zmiernenie následkov krízy na verejné financie, zriadenie nových zdrojov pre Európsku úniu a prínos k rozvojovým cieľom tisícročia. Ak chceme byť globálnym aktérom, nemôžeme konať samostatne.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D). – Vážená pani predsedajúca, chcel by som veľmi poďakovať pánovi Reyndersovi a pánovi komisárovi Barnierovi za ich podporu balíka o dohľade, ktorý niekedy vyzerá ako pokus pretlačiť varené vajce cez sitko na čaj, ktorý sa nakoniec podarí. Dúfam, že naša práca na smernici Solventnosť II a jej vykonávacích opatreniach bude plodnejšia a oveľa rýchlejšia. Verím, že sa tak stane.

Je veľa pozitív, ktoré sa dnes zdôraznili, – a veľa negatív –, ale rád by som súhlasil s pokrokom, ktorý sa dnes dosiahol a o ktorý sme sa usilovali. Ale Európa – a treba povedať, že nielen eurozóna – potrebuje nariadenia, ako aj záruky zvyšujúce výkon.

Mám pocit, že národy sa musia cítiť ako vydedenci, a to sa musí skončiť. Pre EÚ ako celok je to samozničujúce. Kľúčový je medzinárodný program. Európska únia musí hrať významnú a kľúčovú úlohu v tvorbe globálnych noriem.

Problémom je, že ak si myslíme, že tvorba noriem v samotnej Európe stačí, robíme vážnu chybu. Z tohto dôvodu vítam poznámky pána komisára Barniera o porovnávacej tabuľke dosiahnutia regulácie v Európskej únii a v USA. Naša kancelária už zostavila takúto tabuľku. Bol by som veľmi rád, keby sme sa o ich obsah podelili, pán komisár. Dúfam, že to bude užitočné.

Mohol by som sa nakoniec opýtať: kde sme v rokovaní s Transatlantickou hospodárskou radou, v dialógu o regulácii na vyššej úrovni? Kam očakávame, že pôjdeme v budúcnosti? Máme pred sebou problémy, ktoré nedokážeme vyriešiť sami.

 
  
MPphoto
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D).(FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Rada ECOFIN včera schválila zásadu európskeho semestra. Ako federalista len môžem privítať takýto pokrok. Avšak koordinácia rozpočtovej politiky je jedna vec, definovanie jej obsahu druhá. Z tohto dôvodu je posilnenie Paktu stability a rastu vážnou chybou.

Úsporné riešenie dogmaticky uvalené na celú Európu už dáva pocítiť prvotné účinky. Španielsko a Írsko zažívajú dokonca viac ťažkostí, a prieskum agentúry Markit, uverejnený na konci augusta, ukazuje, že toto riešenie je zodpovedné za stagnáciu rastu Európy a v blízkej dobe za stagnáciu rastu v Nemecku.

Rad represívnych opatrení navrhnutých v programe ďalšieho neformálneho zasadnutia Rady ECOFIN je oveľa vážnejší. Uvalenie automatických finančných sankcií na štáty, ktoré už majú problémy s rozpočtom, je nezodpovedné. Toto nevyhnutne vyvolá kritiku vo všetkých členských štátoch, pokiaľ ide o ich vnútroštátne príspevky do rozpočtu EÚ.

Vo Francúzsku včera vyjadrilo v uliciach dva a pol milióna občanov prvý odpor proti úspornému balíku. Namiesto zachovania sociálnej záchrannej siete a vytvorenia sociálneho súladu v EÚ, ktoré je potrebné pre obnovu, ich Rada a Komisia ničia. Posúdia vplyv takýchto rozhodnutí len podľa zvýšenej úrovne euroskepticizmu medzi občanmi?

V záujme európskej integrácie a občanov, pre ktorých sa to vykonáva, treba uznať, dámy a páni, že posilnenie Paktu stability a rastu je hospodárska chyba. Je to aj vážny politický omyl.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE).(PL) Veľmi ma teší kompromis o zavedení systému finančného dohľadu. Európsky trh skutočne potreboval tieto mechanizmy. Niečo, čo ma osobne veľmi teší, je zdôraznenie úlohy Európskej centrálnej banky. Podľa mňa sme bezpečnejší za nových opatrení. Skúsenosť Európskej centrálnej banky nám umožňuje pozerať sa do budúcnosti s optimizmom a zavedenie európskeho systému orgánov finančného dohľadu by sa malo považovať za krok správnym smerom. Naozaj sme začali koordinovať politiku výdajov a nezaujímame sa len o výber daní v Európe. Systém nahlasovania bude veľmi dôležitý. Pripomeňte, prosím, národným vládam, ktoré robia rozhodnutia a zaväzujú sa dodržiavať pravidlá rozpočtového deficitu, že nie sú len orgány oprávnené na vydávanie peňazí vo svojej krajine.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). (RO) Nie je to len Pakt stability a rastu, ktorý potrebuje reformu, ale aj hospodársky a sociálny model ako celok.

Hospodársky a sociálny model, špecifická črta Európskej únie, dokazuje, že v súčasnosti je neudržateľný. Spočiatku považovaný za hnaciu silu hospodárskeho rastu, ako aj sociálnej ochrany, zlyhal pri realizácii týchto očakávaní. Desať percent Európanov je bez práce, zatiaľ čo niektoré členské štáty sú v hlbokej recesii.

Na druhej strane, máme nedostatky, pokiaľ ide o kontrolu hospodárskych tokov v EÚ, ktoré sú jasne zvýraznené hospodárskou krízou. Z tohto dôvodu je makroekonomický dohľad hospodárstiev Európy nevyhnutný, najmä keď sú úzko spojené prostredníctvom jednotného trhu a jednotnej meny.

Z tohto dôvodu vítam závery Rady ECOFIN o zriadení základu pre makrofinančný dohľad v Európskej únii prostredníctvom založenia Európskej rady pre systémové riziká a orgánov dohľadu pre bankové, poistné sektory a sektory s cennými papiermi, popri monitorovaní vnútroštátnych rozpočtov v rámci európskeho semestra.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Vážená pani predsedajúca, včerajšie rozhodnutia Rady Ecofin sú neprijateľné. Zatiaľ čo si špekulanti naďalej pomáhajú k škandálnym platom a spolu s rozkvetom daňových rajov ostáva účinné zdanenie finančných transakcií na vedľajšej koľaji, využili príležitosť poskytnutú krízou a začali najväčší útok na demokraciu. Pokúsili sa premeniť poslancov národných parlamentov na európske bábky, aby ich prinútili predložiť lídrom Európy vnútroštátne rozpočty na predbežné preskúmanie, akoby jasne podmienený charakter Paktu stability a rastu a jeho iracionálne kritériá nestačili.

Takzvaná „hospodárska koordinácia“ stanovená v zmluvách nemôže ospravedlniť toto pošliapanie suverenity členských štátov, či na európskej, alebo národnej úrovni, v tejto ťažkej dobe v ich hospodárskom a sociálnom rozvoji. Zašli príliš ďaleko pri hájení záujmov hospodárskych a finančných skupín a toto bude mať vážne následky pre ľudí v núdzi v Európskej únii. Z tohto dôvodu proti tomu protestujeme a sme si istí, že sa zintenzívni boj pracujúcich a ľudí v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Vážená pani predsedajúca, ďakujem za tento prejav. Len pred pár rokmi bola v Európe doktrína o extrémnom liberalizme, ktorá navrhovala, aby politika len dezorientovala činnosť na trhoch a aby trhy rozhodovali o všetkom.

Teraz sme v situácii, keď je politika dôležitá. Politika rozhoduje o záležitostiach a je veľmi dôležité, že sme urobili pokrok vo finančnom dohľade. Je veľmi dôležité, že skreslenie v rozpočtovej štatistike, ktoré nastalo, sa stáva transparentným. Všetko je transparentné a myslím si, že transparentnosť je v reforme kľúčovým slovom.

To, čo pôvodne povedal pán Schuman, sa ukázalo byť pravdou: Európska únia sa bude vyvíjať ako výsledok krízy. Európska únia jednoducho získa svoju dôveryhodnosť z konkrétnych výsledkov. Dnes uskutočňujeme tieto skutočne konkrétne kroky.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, člen Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, chcel by som poďakovať každému za to, čo povedal vzhľadom na kolektívny výsledok dosiahnutý v oblasti dohľadu.

Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo práve povedala pani Ferreirová o občanoch otrasených, postihnutých touto finančnou, hospodárskou a sociálnou krízou, a nezabudnem ani na krízu potravinovú a krízu životného prostredia. Myslím si, že musíme občanom dokázať, že si berieme ponaučenie z krízy, lebo sú to ľudia, ktorí vás volia, a my sme za nich zodpovední. Práve toto robíme v oblasti dohľadu; musíme len komunikovať a vysvetliť ho, vysvetliť, čo sme začali robiť. Mám na mysli správu pani McCarthyovej o smernici o kapitálových požiadavkách (SKP III) a odmeňovaní. Myslím si, že pokiaľ ide o všetky záležitosti, ktoré šokovali, otriasli a postihli našich občanov a zvolených zástupcov, musíme my, Parlament, Rada a Komisia, dokázať, že reagujeme na úrovni EÚ a osobitne reagujeme na toto.

Vzhľadom na daň z transakcií vykonal pán komisár Šemeta veľmi dôležitú a užitočnú úlohu pri analyzovaní rozličných možností a následkov zavedenia tejto dane, ak by bola uplatnená len na regionálnom základe. Myslím si, že je to dôležitá úloha. Pánovi Giegoldovi by som chcel povedať, že na samite G20 v Toronte predseda Komisie jasne zaujal v našom mene stanovisko v prospech spravodlivého a skutočného odvodu z finančných služieb. Jeho postoj potvrdíme v októbri. Nemusíte preto veľmi dlho čakať, pán Karas. Pani Figueiredovej by som chcel povedať, že táto diskusia pokračuje. Nemá zmysel, aby sme boli práve teraz sami. Musíme presvedčiť ľudí v Európe a, ako by mohol lepšie vysvetliť pán Reynders než ja, ešte máme pred sebou dlhú cestu, kým sa dostaneme na úroveň EÚ-27, veľmi dlhú cestu. Potom bude treba presvedčiť aj ďalšie regióny sveta.

Tak ako pani Wortmannová-Koolová, pani Swinburnová a pani Fordová, aj ja si myslím, že ak by bola táto daň skutočne účinná, musí byť zavedená na čo najširšom základe. Toto je dôvod, prečo musíme presvedčiť ďalšie regióny sveta.

Keď hovorím o svete, chcel by som povedať pár slov o globálnom riadení. Môžem potvrdiť slová pána Skinnera, že sa chystáme pripraviť túto porovnávaciu tabuľku. Ďalej, keď sa vykoná táto úloha pre USA a EÚ, myslím si, že by sa mala rozšíriť na ďalšie regióny sveta, ktoré som práve uviedol: na Čínu, Indiu, Brazíliu, ako aj Afriku, ktorá má prispieť a ktorá je oveľa viac postihnutá. Z tohto dôvodu vás ubezpečím, že použijem všetky informácie, ktoré spomenul pán Skinner. Pokiaľ ide o riadenie, ktoré spomenuli pani Podimatová a pán Martin, nemáme ešte rovnaké metódy alebo tie isté právne predpisy, lebo naše hospodárstva sú veľmi odlišné. Pán Martin citoval slávnu Volckerovu stratégiu „príliš veľké, aby padli“. Naša analýza v Európe je odlišná: každá banka, bez ohľadu na veľkosť a rozsah činností, musí mať dobrý vonkajší aj vnútorný dohľad a dobré riadenie, a nemal by sa nevyhnutne obmedziť rozsah jej činností.

Parlament hrá, samozrejme, hlavnú úlohu, pokiaľ ide o dohľad. Pani Goulardová spomenula prácu vykonanú na váš príkaz, aby sa zlepšila dôveryhodnosť agentúr. Pán Nitras hovoril o kľúčovej úlohe Európskej centrálnej banky, ktorej prezident sa stane prvým predsedom výboru pre systémové riziká a jeho úlohou bude zabezpečiť dôveryhodnosť tejto inštitúcie. Pán Karas tiež spomenul, že vďaka vám a vďaka pôvodnému a výnimočnému rozhodnutiu, ktoré ste urobili v júli o odložení hlasovania v prvom čítaní do jesene, sme mali čas presvedčiť Radu a urobiť s ňou pokrok. Na toto všetko som nezabudol a chcel by som vám opäť poďakovať.

Na záver by som chcel povedať, ako spomenula pani Auconieová, že potrebujeme „viac Európy“. Dovoľte mi, prosím, vyjadriť presvedčenie, dámy a páni, že musíme regulovať. Musíme vykonávať dohľad a poučiť sa z krízy. Musíme zlepšiť verejné financie, lebo dnešné dlhy sú daňami budúcich generácií. Musíme mať riadenie. Na záver poviem niekoľko slov k tejto otázke.

Riadenie nestačí. Musíme podporiť aj hospodársky projekt. Toto je vec, ktorú vám chcel včera pán predseda Barroso veľmi dôrazne pripomenúť a o ktorú sa budeme usilovať. Je to aj kontext, v ktorom budete musieť predniesť návrhy, ktoré pripravíme na jeseň, prostredníctvom Zákona o jednotnom trhu zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť 1 % alebo 2 % rast, ktorý by mohla Európa dosiahnuť, ak by vnútorný trh fungoval lepšie.

Na záver by som chcel spomenúť hospodársku koordináciu, ktorú ste mnohí spomínali. Chcel by som vám pripomenúť, že na konci tohto mesiaca predložia pán komisár Rehn a pán predseda Barroso niekoľko naozaj prísnych návrhov pre činnosť v oblasti riadenia. Pokiaľ ide o európsky semester, ktorý spomenuli pán Portas, pán Giegold, pán Karas, pán Sánchez Presedo, pán Cutaş a pani Auconieová, bezpochyby máte politickú vôľu podporiť novú metódu koordinácie, radarov, snímok vyhotovených v reálnom čase, aktívneho opatrenia pre vlády, vážená pani predsedajúca, popri rešpektovaní právomocí a suverénnosti národných parlamentov.

Myslím si, že toto je veľmi dôležité. 20 rokov som bol poslancom francúzskeho parlamentu a senátorom. Bol by som veľmi rád, keby som vtedy pri hlasovaní o rozpočte v našej krajine dostal nezávislý a objektívny prehľad toho, čo sa deje v iných krajinách, ako dosahujú – niekedy samé a s rozličnými metódami – rovnaké spoločne dohodnuté ciele a disciplíny.

Z tohto dôvodu by som bol rád, aby ste vedeli, že, pokiaľ ide o tieto záležitosti koordinácie a riadenia, Komisia má politickú vôľu a že dvere pána komisára Rehna sú vždy otvorené.

 
  
MPphoto
 

  Didier Reynders, úradujúci predseda Rady.(FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom rade by som chcel poďakovať vám a všetkým rečníkom, ktorí vyjadrili svoj súhlas s dohodou o finančnom dohľade. Ako už mnohí povedali, bolo to spoločné úsilie Parlamentu, – najmä jeho spravodajcov – Komisie a Rady.

Ako som pred chvíľou povedal, sme na začiatku procesu a, aby sme dokázali, že tento dohľad skutočne predstavuje pridanú hodnotu a zrejme aj prvé ponaučenie z finančnej krízy, musíme v prvom rade zaistiť, aby jednotlivci, ktorí budú mať na starosti tento dohľad, boli vybraní čo najobjektívnejšie – a dúfam, že tieto prijaté postupy sú podľa týchto plánov – a potom, ak chceme, ako mnoho ďalších v tejto rokovacej sále, smerovať k dohľadu, ktorý je v rastúcej miere európskeho rozsahu, musíme dokázať účinnosť tohto dohľadu v rozličných oblastiach. Budeme schopní urobiť dokonca ešte väčší pokrok, ak jednoducho dokážeme účinnosť dohľadu na európskej úrovni. Opakujem však: vytvorenie tejto novej štruktúry je pravdepodobne prvým a najdôležitejším ponaučením sa z finančnej krízy. Záleží na nás, aby sme krok za krokom čo najlepšie vypracovali a posilnili, opakujem, skutočne európsky charakter tohto nového dohľadu.

Druhá vec, ktorú chcem poznamenať – pán Gauzès to pred chvíľou spomenul – je tá, že dnes popoludní budeme opäť pracovať v trialógu; budeme ďalej diskutovať o investičných fondoch. Myslím si, že každý musí prijať opatrenie a schváliť ten istý proces, ktorý sme práve úspešne uskutočnili v oblasti finančného dohľadu. Je pravda, že Rada stále trochu zdržiava a diskusie sa uskutočňujú v rokovacej sále o určitých aspektoch týkajúcich sa zmien v investičných fondoch, ale je to záležitosť, v ktorej sa musí urobiť pokrok.

Myslím si, že spolu s pánom komisárom Barnierom naozaj chceme stanoviť pevný termín pre vstup nových textov do platnosti. Pokiaľ ide o finančné fondy, – pokúsime sa dosiahnuť pokrok od dnešného popoludnia – musíme prijať spoločný prístup a pokúsiť sa založiť rámec, ktorý bude európskym rámcom a ktorý naozaj ochráni občanov a spotrebiteľov vzhľadom na určité výrobky a činnosti, ktoré sú v Európe rozvinuté.

Chcel by som vám len povedať, že, pokiaľ ide o zhodnotenie postupu práce v oblasti regulácie a dohľadu, pán komisár Barnier oznámil zámer porovnať určitým spôsobom počas neformálneho zasadnutia Rady ECOFIN to, čo sa deje na obidvoch stranách Atlantiku. Chcel by som potvrdiť, že sa počas neformálneho zasadnutia Rady ECOFIN chystám privítať predsedu Výboru o hospodárskych a menových veciach, aby sme sa zaoberali touto záležitosťou a prediskutovali pokrok v práci, ktorá zahŕňa nielen Radu a Komisiu, ale aj Parlament. Na konci tohto mesiaca budeme mať preto príležitosť prediskutovať túto záležitosť aj s Parlamentom. Je dôležité uznať zmeny, ktoré robíme, aj na tejto strane Atlantiku.

Tretím bodom, ktorý chcem prediskutovať, je zdanenie finančných transakcií – keďže nechcem opäť skúmať fondy na riešenie krízovej situácie; pán komisár Barnier, ako oznámil, predstaví v ďalších pár týždňoch niekoľko osobitných návrhov. Pokiaľ ide o zdanenie finančných transakcií, takmer pred 10 rokmi som sa počas predchádzajúceho belgického predsedníctva Rady pokúsil jednoducho predložiť túto otázku na diskusiu. Neboli sme schopní prediskutovať ju. Belgičania boli v tejto záležitosti skutočne jednotní. Bola to jediná záležitosť, v ktorej sa dosiahla jednotnosť. Teraz táto diskusia skutočne začala. Som si vedomý, že bolo podaných množstvo dôrazných žiadostí, aby sa predniesli konkrétne návrhy na sadzby, daňový základ a využívanie príjmov. V prvom rade by sme mali zrejme umožniť rozvoj týchto myšlienok v niekoľkých členských štátoch, aby sme skutočne mohli začať diskusiu o praktických opatreniach.

To, čo teraz ako súčasť našich príprav na skupinu G20 neurobíme, je predloženie tejto záležitosti skupine G20. Skôr sa pokúsime identifikovať niekoľko partnerov, – a oni existujú –, s ktorými môžeme ísť tým istým smerom. Chcel by som však zdôrazniť, že táto diskusia bude aktívne sledovaná. Už sa rozvinula na tomto zasadnutí Rady ECOFIN. Na konci mesiaca ju zhrnieme na neformálnom zasadnutí Rady ECOFIN a bol by som naozaj rád, keby sme boli schopní dosiahnuť pokrok vrátane rozdelenia zdrojov.

Nesmieme urobiť žiadnu chybu: snahou nie je riešiť krízu pomocou použitia tejto dane. Snahou zrejme je, ako mnohí naznačili, bojovať proti špekuláciám. Snahou je aj uvoľniť finančné prostriedky, ktoré sme už tri alebo štyri razy použili: po prvé, na boj proti zmene klímy, po druhé, na rozvojovú pomoc a po tretie, na zaplátanie dier v rozpočtoch. Táto diskusia nebude jednoduchá a uznávam, že máme pred sebou dlhú cestu, kým dosiahneme dohodu v tejto záležitosti.

Vážená pani predsedajúca, na záver by som chcel povedať niečo o rozpočtovej konsolidácii. Nesmieme urobiť žiadnu chybu: európsky semester je len jedna etapa. Budú ďalšie a budeme diskutovať o sankciách. Práve prijatá politická stratégia vyžaduje, aby členské štáty eurozóny začali s diskusiou o týchto mechanizmoch, a potom uvidíme, ako ich môžeme rozšíriť do členských krajín, ktoré nie sú v eurozóne, v súlade so súčasnými ustanoveniami v zmluvách.

Myšlienkou je, samozrejme, smerovať k makroekonomickej konvergencii a rozpočtovej konsolidácii, ale chcem vám pripomenúť, že pakt, ktorý nás spája v rozpočtových záležitostiach, je Pakt stability a rastu, a že sa nebude zabúdať ani na diskusiu o raste, zamestnanosti a sociálnych a environmentálnych politikách, ktorú treba viesť v Európe.

Celá táto diskusia o rozpočte nie je jednoducho diskusia o obnovení rovnováhy v našich rozličných členských štátoch. Je o zistení, aký aspekt našich rozpočtov nám umožní smerovať nielen k rovnováhe, ale aj k rastu, tvorbe pracovných miest, rozvoju sociálnych politík a aktívnej účasti – a zdôrazňujem slovo „aktívnej“ – v boji proti zmene klímy.

Budeme sa snažiť toto všetko urobiť. Belgické predsedníctvo je, samozrejme, pripravené dosiahnuť pokrok v rôznych záležitostiach a, ako som práve povedal, dnes popoludní sa vo veci investičných fondov opäť do toho pustíme.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), písomne.(PT) Včera urobila Rada Ecofin dve správne rozhodnutia, ktoré zodpovedajú názorom, ktoré má väčšina v Parlamente už mesiace. Prvé rozhodnutie bolo o makroprudenciálnom dohľade finančného systému v rámci Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) spolu s mikroprudenciálnym dohľadom bánk, poisťovacích spoločností a dôchodkových fondov a kontrolou hodnôt nehnuteľností. Druhé rozhodnutie bolo o „európskom semestri“ ako o koordinačnom procese pre európsku hospodársku politiku. Analýza ex-ante porovnávacieho rozpočtového rozvoja členských štátov ani európsky semester by sa nemali považovať za zásah do vnútroštátnej rozpočtovej autonómie, ale za spôsob diskusie o širšom názore na hospodárstvo. Nerobí sa to len z finančného hľadiska, ale najmä z hľadiska zahrnutia politiky zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Stotožňujeme sa s touto širšou víziou a radi by sme videli jej rozvoj v ďalších etapách hospodárskeho riadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), písomne.(DE) Nové pravidlá pre vnútorný finančný trh sú vítané, lebo znamenajú zlepšenia a väčšiu bezpečnosť pre investora. Fungovanie finančných trhov je už po desaťročia na medzinárodnej úrovni a z tohto dôvodu musia samotné finančné orgány začať pracovať na cezhraničnom základe. Vykonávanie týchto uznesení však vyžaduje, aby sa vnútroštátne orgány vzdali niektorých svojich právomocí a de facto ich preniesli do inštitúcií Spoločenstva. Toto je však jedna z kľúčových podmienok pre vytvorenie plne fungujúceho vnútorného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. – (EL) Diskusia o vyhláseniach predsedu Komisie a Rady o rozhodnutiach Rady ECOFIN dokazuje, že celá politická tvár kapitálu sa odráža v strategickej voľbe monopolov preniesť bremeno kapitalistickej krízy na pracujúcich a radových občanov. Injekcie umelého optimizmu sú v rozpore s vlastnými údajmi Komisie, ktoré ukazujú, že kapitalistická obnova je slabá, nestabilná a neistá. Z tohto dôvodu je vystupňovaný surový útok proti radovým občanom na základe dodatočných prostriedkov a mechanizmov: na základe takzvaného „posilneného hospodárskeho riadenia“, „európskeho semestra“ pre prísnejšie dodržiavanie Paktu stability členskými štátmi, rýchlejšej a účinnejšej stratégie EÚ 2020 namierenej proti radovým občanom, zmien v rozpočte EÚ a úzkeho monitorovania rozpočtov členských štátov, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie drastických škrtov v sociálnych výdavkoch. Nezmysel o tvorbe európskych orgánov na pravdepodobnú kontrolu úverov a zdaňovanie bánk a burzových obchodov je ohňostrojom na zaslepenie radových občanov, ich aktivity a zvýšeného odporu. Plány opäť dokazujú, že vojna proti pracujúcim, ktorú rozpútali v Grécku vláda strany PASOK a EÚ a ďalšie strany kapitálu, nie je špecifická pre Grécko; je to strategická voľba kapitálu pre celú EÚ.

 

4. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je odporúčanie do druhého čítania Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o pozícii Rady v prvom čítaní k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)) (Spravodajkyňa: pani Jeggleová) (A7-0230/2010).

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, spravodajkyňa.(EL) Vážená pani predsedajúca, pán Dalli, dámy a páni, po takmer dvoch rokoch intenzívnych diskusií sme dospeli k dohode s Radou a Komisiou týkajúcej sa ochrany zvierat používaných na vedecké účely. Dosiahli sme významnú rovnováhu medzi záujmami súvisiacimi so životnými podmienkami zvierat a tými, ktoré súvisia s výskumom.

Z tohto dôvodu by som chcela vyjadriť svoju vďaku všetkým, ktorí sa zapojili, za vynikajúcu spoluprácu v tejto oblasti. Rada by som poďakovala nášmu bývalému kolegovi Neilovi Parishovi za to, že pre Parlament vytvoril dobrú východiskovú pozíciu počas prvého čítania v máji minulého roku. Chcela by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, predstaviteľom Komisie a predstaviteľom švédskeho a španielskeho predsedníctva. V neposlednom rade by som rada poďakovala aj pracovníkom politických skupín a sekretariátu výboru. Všetci sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme dosiahli tento kompromis.

Keď porovnáme túto novú smernicu s existujúcou smernicou o pokusoch na zvieratách, ktorá vznikla už v roku 1986, zistíme, že predstavuje obrovský skok v oblasti životných podmienok zvierat. Ak nebudú k dispozícii alternatívy, bude i naďalej možný lekársky výskum, pri ktorom sa používajú zvieratá, ale tento druh výskumu bude predmetom veľmi prísnych pravidiel. Princípy, ktoré sú základom novej smernice, presadzujú nahrádzanie a obmedzovanie testovania na zvieratách a zlepšovanie životných podmienok zvierat. Smernica stanovuje rozsiahle nariadenia v oblasti ochrany a kritéria kontroly, ktorých účelom je zlepšenie životných podmienok. Zavedením povinnosti vykonávať etické hodnotenie, ktoré obsahuje analýzu pomeru škôd a prínosov, ako aj zavedením autorizačného procesu pre projekty a tým, že zjednotíme a zaručíme odbornosť ľudí, ktorí pracujú so zvieratami, položíme nové a zásadné základné kamene.

Pokusy, pri ktorých sa používajú zvieratá, sa nesmú vykonávať bez predchádzajúcej autorizácie, ktorá zahŕňa vyhodnotenie projektu na základe etických hľadísk. Je potrebné urobiť podrobné hodnotenia, na základe ktorých sa zistí, či je konkrétny pokus na zvieratách potrebný, či ho možno nahradiť alternatívnym postupom a či sa zvážili všetky požiadavky na životné podmienky zvierat týkajúce sa miery krutosti testu. Výskumní pracovníci nesmú zvieratám nikdy spôsobovať strach, utrpenie a bolesť.

Okrem toho vďaka naliehaniu delegácie z Parlamentu sa nám podarilo vyžadovať veľmi prísnu kontrolu a systém inšpekcií. Príslušný orgán upraví pravidelnosť inšpekcií, ktoré zahŕňajú aj neohlásené kontroly na pracovisku a zodpovedajú očakávanej úrovni rizika. Som presvedčená, že sa nám podarilo nájsť rovnováhu medzi vysokou úrovňou životných podmienok zvierat a možnosťou pokračovať s výskumom v Európe. Na rozdiel od normy z roku 1986 táto rovnováha zohľadňuje požiadavky výskumu vo vzťahu k ľudskej dôstojnosti a zdraviu, pričom neprehliada oprávnené záujmy chorých ľudí a predstavuje obrovské zlepšenie o oblasti životných podmienok zvierat.

V rámci trialógu sme dosiahli kompromis, ktorý bol prijatý 3. júna 2010. Dámy a páni, bola by som rada, keby ste tento kompromis podporili a zamietli všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komisie.(DE) Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcel v mene pána komisára Potočnika vyjadriť sklamanie z toho, že tu dnes nemôže byť. Je momentálne v Gente na neformálnom stretnutí ministrov týkajúcom sa stanoviska EÚ na 10. schôdzi konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite, ktoré sa bude konať tento október v Nagoji.

Rád by som poďakoval Parlamentu a najmä spravodajcom, a to pani Elisabeth Jeggleovej a bývalému poslancovi Európskeho parlamentu pánovi Neilovi Parishovi, tieňovým spravodajcom a všetkým tým, ktorí rovnako usilovne pracovali na príprave tohto veľmi dôležitého právneho predpisu. Som rád, že sa môžem zmieniť o výbornej spolupráci medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

Rokovanie medzi inštitúciami a konzultácie pred spolurozhodovacím postupom, ako aj počas neho boli naozaj náročné, pretože bolo nutné zohľadniť a v čo najväčšej možnej miere preniesť do textu veľmi rôznorodé a často výrazne odlišné názory a potreby členských štátov, priemyslu, akademickej obce a zástancov dobrých životných podmienok zvierat. Som presvedčený, že výsledok predstavuje primeraný a použiteľný právny predpis, ktorý úspešne vytvára rovnováhu medzi podporou európskeho výskumu a konkurencieschopnosti, ako aj istotou, že sa v plnej miere venuje pozornosť životným podmienkam zvierat.

Revízia bola naozaj potrebná, pretože bolo nevyhnutné výrazne zlepšiť podmienky pokusných zvierat, ako aj objasniť právne záväzky a zabezpečiť rovnaké podmienky v rámci EÚ. Po zavedení nových právnych predpisov a vďaka sprísneniu noriem vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie bude môcť Európska únia oprávnene tvrdiť, že má najvyššiu úroveň životných podmienok pokusných zvierat na svete, pričom neohrozí, ale posilní konkurencieschopnosť svojho výskumu a priemyslu.

Domnievame sa, že text, o ktorom budete dnes hlasovať, si zachová všetky zásadné prvky pôvodného návrhu Komisie. Verím preto, že ak budete hlasovať za, Komisia tým splní svoje ambiciózne ciele v súvislosti s touto revíziou.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, všetky zvieratá vyžadujú našu ochranu, a to bez ohľadu na to, či sa používajú na pokusy, alebo poľnohospodárske účely, či ich chováme ako domácich miláčikov, alebo žijú vo voľnej prírode.

Pokiaľ však ide o môj hodnotový systém, zviera je zviera a človek je človek. Existuje jasná hierarchia hodnôt. Posledných pár dní sme napríklad diskutovali o tom, že v súčasnosti je údajne možné robiť pokusy na zvieratách bez toho, aby ich bolo potrebné najprv anestézovať. Je pravda, že môžete zobrať vzorku krvi zo zvieraťa bez toho, aby ste ho uspali. To isté však platí aj o ľuďoch. Nemyslím si, že by kohokoľvek z nás pred odobraním vzorky krvi uspali. Pokrok dosiahnutý v oblasti medicíny je pre ľudstvo veľmi osožný, pokusy na zvieratách sú preto, bohužiaľ, nevyhnutné. Pri mnohých chorobách, z ktorých niektoré sa vyskytujú naozaj zriedkavo, si veľmi želáme, aby sa dosiahol pokrok v oblasti medicíny, vedy a výskumu. V týchto oblastiach budú i naďalej potrebné pokusy na zvieratách.

Som proti pokusom na zvieratách, ak sú k dispozícii iné rovnocenné metódy. Návrh, ktorý máme pred sebou, túto podmienku zaručuje až na jednu výnimku, a to, že pri týchto alternatívnych metódach sa nesmú použiť ľudia ani ľudské reprodukčné bunky.

Dosiahli sme dobrý kompromis, ktorý poskytuje ochranu pre výskum, pre Európu ako výskumné miesto a najmä pre zvieratá. Dnes by sme mali za tento kompromis hlasovať, aby sme zabezpečili väčšiu ochranu pre zvieratá a pre potrebný výskum v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). (RO) Rada by som najprv poďakovala pani Jeggleovej, ako aj našim ďalším kolegom poslancom, tieňovým spravodajcom, za dobrú spoluprácu, ktorú sme ocenili počas rokovaní s Radou s cieľom dosiahnuť tento kompromis.

Každoročne sa v Európskej únii použije na vedecké pokusy približne 12 miliónov zvierat. Široká verejnosť sa už niekoľkokrát dotkla otázky potreby poskytnúť zvieratám lepšiu ochranu.

Keby to bolo možné, všetci by sme chceli skončiť s testovaním na zvieratách. Musíme ich však naďalej využívať na ochranu životného prostredia, ako aj zdravia ľudí a zvierat.

Nové ustanovenia, ktoré boli k tejto smernici pridané, zahŕňajú povinnosť vykonávať oveľa častejšie inšpekcie ako v minulosti, pričom pri mnohých z nich nie je vôbec nutné ich vopred ohlásiť. Predchádzajúca autorizácia sa vyžaduje aj pre postupy, pri ktorých sa používajú zvieratá, a to najmä primáty (okrem človeka).

V skutočnosti sa stanovil limit v súvislosti s utrpením, ktorému je vystavené zviera používané pri vedeckých postupoch, a navrhlo sa obmedzenie používania primátov (okrem človeka). Znamená to, že ich možno v súčasnosti využívať iba pri postupoch zameraných na zabránenie, predchádzanie, diagnostikovanie a liečenie chorôb, ktoré môžu byť pre človeka smrteľné.

Som rada, že konečné znenie naďalej obsahuje povinnosť vykonávať pravidelnú revíziu smernice, pri ktorej sa zohľadní dosiahnutý vedecký pokrok. Rada by som zdôraznila význam uprednostňovania alternatívnych metód pred testovaním na zvieratách, ako je to uvedené v tomto návrhu smernice.

Sme si všetci vedomí toho, že súčasný legislatívny návrh sa chystal už veľmi dlho. Verím, že po rokovaniach s Radou počas švédskeho a španielskeho predsedníctva sme dosiahli vyváženú a spoločnú pozíciu, ktorá spĺňa tak potrebu chrániť zvieratá používané pri vedeckých postupoch, ako aj potreby vedeckej obce.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, v mene skupiny ALDE.(SV) Vážená pani predsedajúca, pokúsim sa priblížiť vám trochu histórie. Najprv by som rád poďakoval pani Jeggleovej za jej výnimočné vedenie v tejto veľmi náročnej veci.

Ujali sme sa práce v súvislosti s vecou, pri ktorej by sa, stručne povedané, dal návrh Komisie opísať takmer ako nesmierne ohľaduplný k zvieratám a prvé čítanie v Parlamente do tej istej miery ako nesmierne ohľaduplné k priemyslu. Za posledné roky sme sa v Parlamente pod vedením pani Jeggleovej spolu s Komisiou, Radou, úradníkmi z výborov a so skupinami strán a vďaka výbornej podpore od švédskeho a španielskeho predsedníctva postupne, kúsok po kúsku, slovo po slove, prepracovali k súčasnej pomerne vyváženej smernici.

Ak ide v prvom rade o ochranu zvierat, osobne by som rád upozornil na štruktúry, ktoré v súčasnosti vytvárame pre zvieratá, ktoré jeme. V tejto súvislosti nás čaká obrovské množstvo práce. Veci sa majú tak, že tieto zvieratá majú horšiu úroveň ochrany ako zvieratá používané na pokusy. Len sa pozrite na dlhé prepravné trasy v Európe, ktoré vedú k miestam porážky. Čo ich na diaľnici nevidíte?

Už som sa v minulosti zaoberal zložitými správami a zapájal som sa do zložitých rokovaní, ale v podstate som ešte nikdy nevidel Parlament meniť svoje názory a rozhodnutia podľa pozície určitých lobistických skupín, ktoré sú tu prítomné. To by som od Parlamentu nečakal.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, v mene skupiny Verts/ALE. Vážená pani predsedajúca, tiež by som chcela poďakovať pani Jeggleovej za jej usilovnú prácu na tejto správe. V kompromisnom texte došlo k niekoľkým výrazným zlepšeniam, a to hlavne pokiaľ ide o inšpekcie, nový autorizačný proces pre pokusy a riadny systém klasifikácie, čo oceňujeme. Na aktualizáciu tohto zákona sme však čakali niekoľko rokov a našu skupinu i naďalej značne znepokojujú tri oblasti, preto sme aj predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Veríme, že členské štáty by si mali ponechať právo zaviesť prísnejšie pravidlá v oblasti ochrany zvierat, aké majú v súčasnosti a ako to bolo dohodnuté v prvom čítaní. Sme toho názoru, že vždy, keď je to možné, musia sa namiesto zvierat použiť alternatívy. V súčasnom znení sa požiadavka na povinné používanie alternatív vzťahuje len na zanedbateľné množstvo vykonaných testov, čím sa oslabujú existujúce zákony a o tom sme v prvom čítaní nehlasovali.

Myslíme si, že pokiaľ ide o primáty (okrem človeka), dal by sa výraz „oslabujúci stav“ bez opisného slova „výrazne“ chápať skôr ako takmer ktorákoľvek triviálna ľudská choroba a nie ako vážne zhoršenie ľudského zdravia, o ktoré tu išlo.

Zo skúseností s právnymi predpismi v tejto oblasti vieme, že vykonávanie a presadzovanie sú kľúčom k vytvoreniu účinných právnych predpisov. Tieto otázky sú rozhodujúce. Keďže chce naša skupina dosiahnuť jasnosť pomocou diskusie, požiada o vrátenie tohto návrhu výboru.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, v mene skupiny ECR.(PL) Vážená pani predsedajúca, som rád, že vznikla táto smernica. Chcel by som zablahoželať pani Jeggleovej, pretože práca potrebná na dosiahnutie tohto kompromisu bola veľmi ťažká. Je dobré, že Európska únia upravuje ďalšiu dôležitú oblasť súvisiacu so zaobchádzaním so zvieratami a že prijímame riešenia, ktorých cieľom je predchádzanie krutosti voči zvieratám. V predchádzajúcom systéme nevyhnutných pokusov vykonávaných na zvieratách existovalo veľa krutosti. Mieru krutosti možno znížiť a smernica sa to snaží dosiahnuť. Krutosť spôsobuje zvieratám utrpenie a ubližuje im. Krutosť však škodí predovšetkým človeku. Je urážkou ľudskej dôstojnosti. Tí, ktorí sú krutí k zvieratám, konajú proti svojej vlastnej ľudskosti a dôstojnosti. Som rád, že uznesenie, ktoré dnes Parlament prijal, je krokom týmto smerom. Obsahuje síce jedno ustanovenie, voči ktorému mám určité výhrady, ale o tom budem hovoriť vo svojom vyhlásení po hlasovaní.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL.(PT) Vážená pani predsedajúca, Európa má povinnosť presadzovať ochranu zvierat, ale to, o čom tu diskutujeme, siaha ďaleko za tento základný bod a predstavuje pre nás niekoľko zložitých otázok. Žiadne presvedčenie by sa nemalo chápať ako niečo s absolútnou hodnotou. Sprevádza nás však mnoho možností a rozporov, ktoré môžeme vyriešiť len vďaka vyváženým právnym predpisom.

Malo by byť blaho zvierat na nižšom stupni rebríčka hodnôt ako hodnota ľudského zdravia alebo nie? Aká je v skutočnosti európska výskumná stratégia, keď ide napríklad o ľudské zdravie a základný výskum? Ako môžeme zabrániť zrušeniu európskeho lekárskeho výskumu, pretože by to mohlo nakoniec viesť k jeho zničeniu?

Odstránením týchto problémov možno uľavujeme svojmu európskemu svedomiu, lekársky výskum však presúvame napríklad do iných krajín, v ktorých monitorovanie životných podmienok zvierat nemusí existovať. Musíme byť schopní vyvíjať a presadzovať alternatívne metódy namiesto používania zvierat na vedecké účely, ale je ešte stále o čom diskutovať a naozaj dúfam, že sa táto záležitosť preskúma podrobnejšie.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà, v mene skupiny EFD.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, je nevyhnutné i potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou dosahovať pokroky vo vedeckom výskume a potrebou chrániť životné podmienky zvierat.

Ochrana zvierat používaných vo vedeckých postupoch je v súčasnosti nepostačujúca. Nové vedecké poznatky znamenajú, že s cieľom nahradiť alebo znížiť mieru používania zvierat môžeme presadzovať alternatívy. Musia sa používať také metódy alebo postupy, ktoré spôsobia čo najmenej bolesti a utrpenia, pričom sa však neobmedzí vedecký výskum zameraný na boj proti chorobám.

Je preto správne, že sa robí revízia európskych právnych predpisov v oblasti ochrany zvierat s cieľom dosiahnuť uspokojivé výsledky, ktoré spĺňajú požiadavky výskumného odvetvia vzhľadom na potrebu venovať sa takému vedeckému výskumu osožnému pre človeka a ktoré sa zároveň starajú o životné podmienky zvierat ešte stále potrebných na vedecké účely.

 
  
  

PREDSEDÁ: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI). – Vážený pán predsedajúci, Komisia navrhla túto smernicu v roku 2008 a existovali isté obavy, že smernica nadmerne zaťaží odvetvie vedy a výskumu. Návrh zmierni určité obmedzenia a všimol som si, že bola odstránená požiadavka poskytovať údaje z výskumu na zvieratách.

V EÚ sa každoročne použije na pokusy okolo 12 miliónov zvierat a tento návrh by mohol zväčšiť ich utrpenie. Musíme znížiť potrebu vykonávať pokusy na zvieratách.

Civilizované ľudské bytosti sa snažia dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou robiť výskum a povinnosťou vážiť si život ostatných tvorov na tejto planéte. Tieto rozhodnutia vyžadujú múdrosť Šalamúna. Je mi ľúto, pripúšťam, že sa musím spýtať, či je Európsky parlament natoľko múdry.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, robíme nový a dôležitý krok vpred v oblasti životných podmienok zvierat tým, že zvyšujeme ochranu zvierat používaných na vedecký výskum.

O životných podmienkach zvierat sme už toho počuli mnoho. Počuli sme aj to, že Európa je významným miestom priemyselného výskumu a inovácií. O jednej záležitosti sme však nehovorili dosť veľa. Týka sa základnej hodnoty Európskej únie, a to konkrétne ľudskej dôstojnosti a otázky, ako sa k nej staviame. Som presvedčený, že nesmieme na jednej strane zlepšovať životné podmienky zvierat a na druhej strane sa vystavovať rizikám v oblasti, ktorá je ak nie úplne, tak minimálne čiastočne v rozpore s našimi európskymi hodnotami.

Prečo to hovorím? Európska Komisia sa vo svojich dokumentoch odvoláva na alternatívne metódy. Medzi ne patrí päť metód súvisiacich s výskumom a využitím embryonálnych kmeňových buniek, a to najmä ľudských kmeňových buniek. Podľa mňa je to nemorálne. Je to niečo, čo nemôžem ignorovať, keď ide o dnešné hlasovanie o navrhovanom kompromise medzi Parlamentom, Radou a Komisiou. Preto chcem vyzvať vás a najmä Radu, členské štáty a Komisiu v podobne takzvaného regulačného výboru, aby ste zaujali veľmi citlivý prístup. Ak prejavujeme záujem o ľudskú dôstojnosť, neznamená to, že máme výhrady voči životným podmienkam zvierat. Práve naopak, my chceme obe tieto veci. Chceme spoluprácu, aby sme mohli chrániť dôstojnosť živých tvorov, či už ide o zvieratá alebo ľudí, a to spôsobom, ktorý zodpovedá našej európskej predstave o dôstojnosti, aby sme ju mohli spoločne brániť a podporovať.

Jednou z typických čŕt Európy je ochota bojovať za ľudskú slobodu a dôstojnosť. Z tohto dôvodu sa nebudem môcť zúčastniť dnešného hlasovania, pretože z morálneho hľadiska nie je pre mňa možné, aby som robil jednu vec a ignoroval druhú. Je dobré, že sme dnes o tejto téme diskutovali, ale tretí rozmer ľudskej dôstojnosti bol dosť neúspešný.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). - (IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, po jeden aj pol roku náročných rokovaní medzi Parlamentom, Radou a Komisiou sme dospeli aspoň ku kompromisnému zneniu citlivého dokumentu týkajúceho sa pokusov na zvieratách. Bola to ťažká práca a rád by som poďakoval našej spravodajkyni pani Jeggleovej a tieňovým spravodajcom za účasť na takých intenzívnych rokovaniach.

Text bol prijatý bez výhrad Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorého mám česť byť predsedom. Len 4 poslanci sa zdržali hlasovania. Dosiahla sa v ňom dobrá rovnováha medzi potrebou zlepšiť životné podmienky zvierat používaných na pokusy a tým, že je potrebné počítať s pokrokom v lekárskom výskume. Cieľom návrhu je preskúmať a zlepšiť smernicu z roku 1986, ktorá je v súčasnosti už zastaraná, ako aj zharmonizovať európske nariadenia s touto tematikou.

Pokusy na zvieratách sú pre nás všetkých, ako aj širokú verejnosť, mimoriadne citlivá téma. Som však presvedčený, dámy a páni, že text, o ktorom sa chystáme hlasovať, je primeraný a je výsledkom vážnej a dôslednej práce. Predstavuje rozhodné vylepšenie existujúcich právnych predpisov vzhľadom na ochranu zvierat, pričom zároveň nezabúda na našu morálnu povinnosť dosahovať pokrok v lekárskom výskume.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, je zrejmé, že na oboch stranách tejto polemiky sú silné názory. Rozpor je celkom jasný. Týka sa tých, ktorí veria, že práva zvierat by mali mať prednosť, a tých z nás, ktorí veria v práva spoločnosti vidieť pokrok vo vývoji liečiv, liečebných postupov a liekov pre slabých, chorých a trpiacich. Musíme v tejto oblasti dosiahnuť primeranú rovnováhu. Áno, musíme chrániť zvieratá, ale zároveň musíme zabezpečiť, aby mali vedci nástroje, ktoré im umožnia vyvíjať nové liečivá, ktoré v budúcnosti vyliečia niektoré z najvážnejších chorôb, ktorým ako spoločnosť čelíme.

Myslím si, že pokiaľ ide o rozpor medzi týmito dvomi uhlami pohľadu, text, ktorý máme pred sebou, je primerane vyvážený. Som presvedčený, že tento text sa venuje náležite ochrane zvierat a právam spoločnosti a že rovnováha je primeraná. Chcel by som oceniť prácu, ktorú vykonali pani Jeggleová a všetci tieňoví spravodajcovia.

Rád by som požiadal v tomto pokročilom čase Zelených, aby dobre zvážili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predkladajú. Dnes sme už o tom diskutovali. Rokovanie už prebehlo. Som presvedčený, že text v skutočnosti zohľadňuje ich obavy a venuje sa im. Táto problematika má priveľký význam na to, aby sa tu robili politické intrigy, a rád by som takto neskoro Zelených požiadal, aby zvážili stiahnutie pred tým, ako pristúpime k hlasovaniu.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Vážený pán predsedajúci, boj v mene zvierat ide ruka v ruke s bojom za lepší výskum. Každý, kto je zástancom pokusov na zvieratách, oslabuje výskum. Existuje tu tradícia, falošná viera v účinnosť pokusov na zvieratách. Čoraz viac liečiv zahŕňa reakcie typické len pre ľudí, pri ktorých sú pokusy na zvieratách úplne zbytočné. Alternatívy sú však účinné, ako aj rýchlejšie a lacnejšie. Cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila Skupina zelených/Európskej slobodnej aliancie, je pomôcť zvieratám a výskumu, a preto vám odporúčam, aby ste namiesto toho hlasovali za tieto návrhy.

Okrem toho tu existuje diera v zákone, ktorá umožňuje použitie opíc. Túto dieru by sme mali zaplátať pomocou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložili Zelení. Opice možno použiť len pri tých najhorších symptómoch vážnych ľudských chorôb – tu žiadne diery v zákone neexistujú.

Na záver, pokiaľ ide o ochranu zvierat a testovanie nových metód, krajiny musia dostať šancu byť na čele. Len vtedy môže Európa získať vedúce postavenie na svete v oblasti ochrany zvierat a lekárskeho výskumu.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Vážený pán predsedajúci, ako poľnohospodár som vždy chcel, aby sa so zvieratami zaobchádzalo primerane, a domnievam sa, že v Spojenom kráľovstve sa s nimi takto zaobchádza, aspoň teda vo vedeckej obci.

Navštívil som spoločnosť Huntingdon Life Sciences v mojom volebnom obvode a viem, že tu zanietení ľudia robia len to nevyhnutné, aby sa dosiahol vedecký pokrok. Táto inštitúcia vykonáva dôležité testy liekov, ktoré by mohli o pár rokov zachrániť život niekoho v rokovacej sále. Všetci zamestnanci majú povinnosť oznámiť, ak majú dôkazy, že sa so zvieratami zle zaobchádza.

Nemôžeme a nesmieme zaviesť zbytočné kontroly, ktoré svojvoľne obmedzia určité prístupy. Tieto tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nezlepšia životné podmienky zvierat, ale ak ich uvedieme do platnosti, oslabíme výskum. Sú okrem iného návodom na právny konflikt, ktorý neurobí nič pre pokrok v medicíne, ale môže naplniť vrecká právnikov.

Úprimne povedané, EÚ musí začať omnoho viac používať myšlienku „ak to nie je pokazené, neopravuj to“. V Spojenom kráľovstve máme rozumný režim, zodpovednú vedeckú obec – aj v mojom volebnom obvode, v ktorom univerzita Cambridge poháňa vpred svetový vedecký pokrok – a vyvážené zákony, ktoré prakticky riešia problémy tak v oblasti vedy, ako aj životných podmienok zvierat. Táto obozretná rovnováha sa musí udržať. Môj odkaz pre EÚ je v tejto veci jasný: aspoň teraz nechajte dobré veci na pokoji.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – Vážený pán predsedajúci, smernica, o ktorej diskutujeme, má za cieľ obmedziť testovanie na zvieratách a zlepšiť podmienky zvierat používaných na výskum.

V Európe máme už teraz najvyššiu úroveň životných podmienok zvierat na svete a táto smernica ešte viac zvýši túto úroveň. To je veľmi chvályhodné. Ale aj tak musíme mať na pamäti, že ľudské bytosti a ich blaho znamenajú viac ako blaho zvierat a že je zásadný rozdiel v dôstojnosti medzi zvieratami a ľudskými bytosťami.

Oceňujem rovnováhu medzi prísnejšími pravidlami v oblasti životných podmienok zvierat a používaním zvierat, pričom výskum je povolený za prísnych podmienok. Podporujem zásadu, ktorá hovorí, že je potrebné v čo najväčšej možnej miere nahrádzať testovanie na zvieratách inými metódami, znížiť na minimum počet používaných zvierat a zlepšiť normy pre chov, chovné zariadenia a starostlivosť.

Testy na zvieratách budú povolené iba vtedy, ak nebude k dispozícii žiadna alternatívna metóda. Lekársky výskum bude zároveň naďalej možný. Zabezpečí sa tým rovnováha medzi etickou nevyhnutnosťou znížiť objem testovania na zvieratách a požiadavkami moderného lekárskeho výskumu.

V tejto záležitosti by som sa chcel vyjadriť rozhodne proti takým alternatívnym metódam k testovaniu na zvieratách, medzi ktorými by mohli byť aj testy založené na využití ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Znepokojujú ma tie členské štáty, ktorých domáce zákony explicitne nevylučujú z povinného alternatívneho testovania metódy používajúce ľudské embryá. Keď táto smernica nadobudne účinnosť, môže sa stať, že členské štáty budú musieť používať tieto alternatívne metódy bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú založené na kmeňových bunkách z embryí.

V záverečnom hlasovaní sa preto zdržím a požiadam členské štáty, aby zabezpečili iné alternatívy, ako sú tie, ktoré predstavujú zničenie ľudského života.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, tiež by som chcel najprv zablahoželať pani Jeggleovej k vynikajúcej práci, ktorú vykonala v mene Parlamentu a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v súčinnosti s Komisiou a Radou. Po jeden a pol roku priebežných rokovaní za švédskeho, španielskeho a belgického predsedníctva sa podarilo dosiahnuť vyvážený kompromis medzi požiadavkami vedeckej obce a tým, čo sa za daných okolností dá nazvať „životnými podmienkami zvierat“.

Väčšina potrebná na dosiahnutie tohto výsledku sa zabezpečila v priebehu veľmi emotívnej a intenzívnej diskusie, v ktorej všetky strany urobili ústupky. V širokej miere sa angažovala aj verejnosť, ako sa dá očakávať v takejto citlivej záležitosti. Tvorcovia politiky však musia prijímať rozhodnutia a hoci by nám nemal chýbať cit voči zvieraciemu utrpeniu, musíme si dokázať vybrať a poznať svoj rebríček hodnôt. Pozícia, ktorú dnes zastupuje pani Jeggleová, sa orientuje na rebríček hodnôt, o ktorom sa dá povedať, že udržiava rovnováhu medzi prínosmi pre ľudské zdravie a minimalizovaním utrpenia zvierat. Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente preto bude hlasovať za túto správu a odmietneme každý pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som rád vyjadril svoju vďaku a rešpekt voči pani Jeggleovej, ktorá na tejto správe pracovala niekoľko rokov. Avšak, pani Jeggleová, musím povedať jednu vec: ako Európania nemôžeme byť na túto správu hrdí. Je príliš vágna a povoľuje priveľa vecí, ktoré by krajina a kontinent celosvetovo zohrávajúce vedúcu rolu v oblasti ochrany životných podmienok zvierat, povoľovať nemali.

Predpokladám zhoršenie situácie, najmä pokiaľ ide o opakované používanie pokusných zvierat. Toto bolo kedysi sťažené, ale domnievam sa, že terajšie predpisy budú značne oslabené. Krútite hlavou, ale je pravda, že keď si vec pozorne preskúmate, sú to práve drobnosti a jemné rozdiely v znení, ktoré zavážia. Prísnosť testov je takisto oblasť, kde sa v mnohých členských štátoch situácia pravdepodobne zhorší. Niektoré členské štáty, napríklad Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko, už zašli ďalej. Zaviedli sme prah bolesti a Rada ho znova oslabila tým, že povolila výnimky. Okrem toho sa zúžili právomoci Komisie vo vzťahu k inšpekciám.

Budem však hlasovať za túto správu, pani Jeggleová, pretože predstavuje zlepšenie smernice z roku 1986, ktorá má dnes už 24 rokov. Autorizačné mechanizmy sú zavedené. Vopred sa požaduje licencia na tri etapy testovania, čo je dobrá vec. Procedúry sa zjednodušili, čo je takisto pozitívny krok. Osobne som hrdý na to, že sa nám podarilo zachrániť tému alternatívnych metód testovania z predošlého parlamentného obdobia. Na túto vec však budeme musieť poskytnúť viac finančných prostriedkov.

Túto smernicu bude treba v najbližších siedmich rokoch zrevidovať. Predstavuje celkom dobrý základ, o sedem rokov ju však budeme musieť vylepšiť, aby sme potvrdili svoju reputáciu tu v Európe, že v celosvetovom kontexte zabezpečujeme najvyššiu úroveň životných podmienok zvierat.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) . – (PT) Vážený pán predsedajúci, správu, ktorá je dnes predkladaná tomuto Parlamentu, pripravila naša kolegyňa pani Jeggleová. Cieľom správy je zakončiť proces, ktorý bol taký dlhý, aký bol zložitý, a mohol sa uskutočniť len vďaka usilovnej práci a obratnému dialógu, za čo by sme sa pani kolegyni chceli poďakovať.

Vždy, keď vec, o ktorej sa uvažuje, zahŕňa nielen rozličné záujmy, ale aj morálne hodnoty, má to za následok nielen vyjadrovanie solídnych, racionálnych argumentov, ale aj emocionálne reakcie. To nám nepomáha dosiahnuť ten konsenzus, v ktorý tu dúfame, aby sme mohli slúžiť európskej verejnosti a zároveň rešpektovať pohľady rôznych politických skupín a členských štátov. Umožnilo by nám to prispieť k európskej integrácii prípravou a prezentáciou spoločných štandardov. Presne o túto štandardizáciu kritérií, v ktorú dúfame, ide v tejto správe, a to v prístupe, ktorý prijíma vyššiu úroveň ochrany života zvierat.

Znamená to, že v priebehu dvoch rokov po rozhodnutí zrevidovať smernicu Rady 86/609/EHS o ochrane zvierat používaných na vedecké účely – a s ohľadom na rozdiely medzi členskými štátmi v tejto oblasti – sa uskutočnil pokus sformulovať detailnejšie pravidlá k tejto záležitosti, a to s cieľom zredukovať procedurálne rozdiely. Bolo pritom dôležité nájsť rovnováhu medzi vyššou úrovňou ochrany zvierat používaných na vedecké účely a potrebou zaručiť nevyhnutné podmienky pre biomedicínsky výskum, vďaka ktorým sa môže v Európskej únii rozvíjať. Túto rovnováhu sa podarilo dosiahnuť v texte, o ktorom budeme o chvíľu hlasovať.

Prospeje to zvieratám, ktoré ochraňujeme, a je to tiež v súlade s našou ľudskou zodpovednosťou voči zvieratám, avšak bez negatívneho vplyvu na kvalitu a pokrok biomedicínskeho výskumu, ktorý každodenne pomáha nám všetkým.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, mali by sme hlasovať za túto správu o smernici o pokusoch na zvieratách. V rokovaniach s Komisiou a Radou dosiahol Parlament veľmi veľa: a to nahradenie, obmedzenie a zmiernenie.

Je pravda, že z hľadiska životných podmienok zvierat stále robíme primálo. Rada však nebola pripravená urobiť viac a dala najavo, že žiadna nová smernica nebude, ak neprijmeme tieto výsledky. To neznamená, že v tejto oblasti nemôžeme dosiahnuť pokrok v budúcnosti. Životným podmienkam zvierat a výskumu na zvieratách treba v našej politike dať vysokú prioritu. Bola by som veľmi šťastná, keby sa nám pokusy na zvieratách podarilo úplne zastaviť už dnes. Žiaľ, od tohto cieľa sme ešte veľmi vzdialení, a preto musíme zabezpečiť, aby sme zvieratám poskytli čo najvyššiu ochranu.

Kompromis, ktorý sa podarilo vyjednať, na to poskytuje oveľa lepšie predpoklady. Jedinou dôležitou vecou je, aby sme zaistili, že všetky členské štáty novú smernicu zavedú jednotne. Chcem sa pani spravodajkyni a všetkým tieňovým spravodajcom za ich usilovnú prácu úprimne poďakovať.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni! Pani spravodajkyňa a tí, ktorí s ňou spolupracovali, skutočne odviedli náročnú prácu, za ktorú im ďakujeme.

Osobne však nemôžem skryť fakt, že spolu s viacerými členmi talianskej vlády, ktorú podporujem, ma zaráža problém, ktorý sme – zdá sa –, dokonca ani po 24 rokoch stále nedokázali vyriešiť podľa svojich predstáv.

Niektorí poslanci poukázali na to, že citlivosť zvierat je iná ako citlivosť ľudí. A skutočne, žiadne zviera by nespáchalo to, čo sa už udialo a ešte sa iba má udiať v Iráne. Vo všeobecnosti sa zvieratá navzájom nemučia, nekameňujú na smrť ani si nerozprávajú tie klamstvá, ktoré sú také typické pre náš vlastný politický svet.

Oprávnene smieme požadovať, aby nám zvieratá boli užitočné pri napredovaní vedeckého výskumu a zveľaďovaní ľudského zdravia, avšak nemáme právo požadovať, aby boli naďalej vystavované zbytočným, veľakrát opakovaným pokusom, ktorými si iba mastia vrecká niektorí takzvaní výskumníci.

Veľmi dobre si uvedomujeme, že experimenty in vitro či počítačové simulácie ľudského metabolizmu dnes umožňujú zber presnejších výsledkov, než sú výsledky z pokusov na zvieratách, pretože výsledky z takýchto pokusov často nemožno prenášať z jedného živočíšneho druhu na iný – a to ani medzi rôznymi zvieratami, ani zo zvieraťa na človeka.

Z týchto príčin dúfame, že táto smernica bude zrevidovaná tak, aby viac zodpovedala dnešným trendom a vzájomnému rešpektu.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za výsledok, ktorý dosiahli. Myslím si, že sme dosiahli najlepší možný kompromis medzi potrebami výskumu a zabezpečením životných podmienok zvierat používaných na vedecké účely.

Žiaľ, výskum na báze zvierat je naďalej nevyhnutný, keďže neexistujú žiadne alternatívy. Počítačové simulácie a bunkové kultúry nestačia, pričom toto netvrdia politici, ale výskumníci. Chcela by som Parlamentu pripomenúť, že lieky na viaceré veľmi závažné choroby sa podarilo vyvinúť práve vďaka pokusom vykonaným na živých zvieratách. Deväťdesiatosem percent týchto zvierat sú hlodavce, čo znamená, že väčšie živočíšne druhy sa používajú len vo veľmi malej miere. Musím tiež poukázať na to, že práve vďaka týmto pokusom dnes máme lieky na leukémiu, cukrovku a niektoré druhy tumorov. Na záver by som chcela podotknúť, že výskumníci sú tí prví, ktorí chcú zabrániť utrpeniu, ak nie je nevyhnutné, a myslím si, že by stačilo, keby ste ich pozorovali pri práci, aby ste si to uvedomili.

Je pravda, že je tu naďalej niekoľko častí, ktoré vzbudzujú obavy. Rada by som uviedla jednu, ktorá ešte nebola spomenutá: z článku 49 zmizli všetky zmienky o etických výboroch a boli nahradené všeobecnejšími národnými výbormi na ochranu zvierat. Toto zaznelo pre mnohých, ktorí pracujú v danej oblasti, ako varovný signál, pretože etické výbory už v mnohých laboratóriách existujú a v iných sa práve zakladajú. Existujú preto obavy, že úloha spomínaných výborov by sa určitým spôsobom mohla zredukovať, ba dokonca by sa mohli nahradiť všeobecnejšími výbormi, ktoré sú na danú úlohu eticky i vedecky menej dobre pripravené.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Najskôr by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni Jeggleovej za dobre vykonanú prácu. Podporujem tiež kolegov poslancov, ktorí sa dnes vyjadrili proti trom návrhom pozmeňujúcim a doplňujúcim spoločnú pozíciu.

Toto nie je dokonalý kompromis, hoci pre danú chvíľu je to najlepšie možné znenie.

Obsah návrhu bol vytvorený po konzultácii s poprednými vedcami, ktorí vedia, čo potrebujú na to, aby mohli vo svojich výskumoch pokračovať.

Akékoľvek úpravy tohto kompromisu povedú k obnove zvyčajného postupu, čo podľa môjho názoru nie je v nikoho záujme. Preto vyzývam všetkých kolegov poslancov, ktorí sa zúčastňujú dnešného hlasovania, aby odmietli všetky tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a umožnili tak európskemu výskumu, aby podával čo najlepšie výkony.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, vyzývam Radu a Komisiu, aby zaručili zákaz používania embryonálnych alebo dospelých ľudských buniek na účel ochrany zvierat.

Faktom je, že dnešná situácia umožňuje používanie ľudských materiálov počas nevyhnutných pokusov preto, aby boli ochránené zvieratá. Vždy rozprávame o kompromise, ale výsledkom tejto kultúry kompromisu je to, že už ani nevieme, čo je alebo nie je eticky prijateľné. Existujú však určité etické oblasti, pri ktorých nie je možný žiaden kompromis. Ak Komisia a Rada nebudú schopné zaručiť tento zákaz, bude to faktickým dôkazom toho, ako EÚ zaobchádza s ľudskými bytosťami.

Je mi ľúto, ale bez tejto záruky nemôžem podporiť text navrhovanej smernice.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Dalli, vo veľkej miere sme sa zhodli na tom, že európskym občanom máme poskytovať najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Tá zahŕňa spoľahlivé lieky s čo najmenšími vedľajšími účinkami, ako aj najnovšiu modernú liečbu. Žiaľ, vzhľadom na súčasný stav vedeckého pokroku to bez pokusov na zvieratách nedokážeme.

Predkladanú správu preto vnímam ako nanajvýš úspešný pokus docieliť rovnováhu medzi životnými podmienkami zvierat a poskytovaním zdravotnej starostlivosti občanom. Spomínané tri ciele – nahradenie, obmedzenie a zmiernenie – sú základnými požiadavkami na to, aby sa nám to skutočne podarilo, keďže sme dnes tak často spomínali ľudskú dôstojnosť, ktorá podľa mňa zahŕňa aj úctu voči zvieratám.

Potrebné je získavať povolenia vopred, nutné sú tiež prísne kontroly a účinné systémy inšpekcií. Právne predpisy samy osebe nestačia. Musíme zostať ostražití a zaistiť, že sa obsah správ skutočne zavedie do praxe.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). Vážený pán predsedajúci, myslím si, že sa všetci zhodujeme na tomto bode: v ideálnom svete by žiadny výskum na zvieratách nebol potrebný. Realita je však taká, že žijeme vo svete utrpenia, kde chorí muži, ženy a deti čakajú na liečbu, a teda aj na výsledky týchto výskumov, ktoré sú nevyhnutné a životne dôležité. Preto musíme podporiť vynikajúci kompromis, ktorý dosiahla pani Jeggleová, medzi Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Radou.

Ako sme uviedli, dohoda minimalizuje utrpenie zvierat, avšak neobmedzuje výskumy, ktoré sú životne dôležité pre milióny pacientov v Európe a na celom svete. Vedeli ste, že 70 % Nobelových cien za medicínu bolo udelených za prácu na základe pokusov na zvieratách?

Tento text od nás nežiada, aby sme si vybrali medzi myšami a ľuďmi – táto smernica ochraňuje pacientov i zvieratá. Táto smernica ochraňuje našu budúcnosť.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, tieto predpisy sú lepšie ako tie, ktoré sme mali doteraz. Na tom sa hádam všetci zhodneme. Od vás, pani Jeggleová, je však veľmi unáhlené tvrdiť, že pre tento kompromis neexistuje žiadna alternatíva. Myslím si, že sme z tejto situácie mohli vyťažiť viac.

Samozrejme, je pravda, že zo strany výskumu bol vo forme lobingu vyvinutý veľký tlak. Všetci sme si ho dobre uvedomovali. Dosiahli sme však svoj hlavný cieľ, ktorým je zníženie počtu pokusov na zvieratách? Nad tým stále visí veľký otáznik. Ďalším problémom je, samozrejme, že využívanie primátov (okrem človeka) sa v skutočnosti nezredukovalo.

My v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii to považujeme za veľmi znepokojujúce; zároveň si myslíme, že ide o závažné porušenie európskych princípov, keď členským štátom nedovolíme prijať predpisy, ktoré by boli prísnejšie v porovnaní so súčasnými právnymi predpismi. Táto situácia sa musí zmeniť. Treba sa nad ňou znova vážne zamyslieť. To je prvý bod spomedzi pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov podaných Zelenými a z tohto dôvodu tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sťahovať nebudeme. Žiadame, aby sa návrh vrátil naspäť do výboru.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, rozvoj techník a metód, ktoré odstránia potrebu pokusov na zvieratách a zminimalizujú utrpenie, ktorému sú vystavené zvieratá v prípadoch, keď je to nevyhnutné, by mal byť dôležitým cieľom vedeckého výskumu, ako aj experimentálneho a technického rozvoja, ktorý je dôležité stimulovať. Popri takomto vývoji treba zohľadniť aj potrebu šírenia týchto techník a metód, spolu s ich aplikovaním v inštitúciách výskumu a rozvoja, ako aj vo vnútroštátnych vedeckých a technologických systémoch na rôznych stupňoch rozvoja.

Európska únia musí v tejto oblasti prevziať dôležitú úlohu podporou spolupráce medzi vedeckými a technologickými inštitúciami a systémami v rôznych krajinách vrátane tretích krajín. Domnievame sa – pochopiteľne, v tejto oblasti podobne ako v iných oblastiach –, že zavedenie spoločnej minimálnej úrovne ochrany v právnych predpisoch by nemalo znemožniť jednotlivému členskému štátu prijať vyššiu úroveň ochrany, ak si to bude želať.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Vážený pán predsedajúci, skvalitnenie smernice o ochrane zvierat používaných na vedecké účely je vecou, ktorú môžem iba podporiť. Je to však trochu paradoxné, keďže v skutočnosti odmietam pokusy na zvieratách. Alternatívne metódy pokusov existujú a revízia smernice, našťastie, zahŕňa túto oblasť. Za to som veľmi vďačná. Dúfam, že rýchlejší spád dostane väčší rozvoj alternatívnych metód pokusov. EÚ však tu a teraz musí zaviesť humánne a bezpečné pravidlá pre zvieratá používané v pokusoch. Konečne uznávame, že zvieratá sú cítiace bytosti, a preto teraz zavádzame limity bolesti. Prečo však nezavedieme tiež sekciu, ktorá by zakázala opakované používanie tých istých zvierat? Prečo nezakážeme aj používanie opíc na výskum mozgu? Hnevá ma, že do takej miery dávame prednosť záujmom zainteresovaných organizácií pred životnými podmienkami zvierat. Tiež ma frustruje, že v tomto Parlamente sme schopní prijímať právne predpisy iba pre EÚ, pretože ako sa k pokusom na zvieratách pristupuje mimo EÚ?

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, vítam iniciatívu Komisie. Myslím si, že ide o významný úspech, keď sme sa dokázali zhodnúť na harmonizácii praktík v oblasti pokusov na zvieratách v EÚ.

Táto smernica je dôležitým krokom, ktorý zabezpečuje, že pokusy na živých zvieratách na vedecké účely budú nahradené ihneď, ako to bude z vedeckého hľadiska uskutočniteľné. Táto smernica najskôr členské štáty zaviaže k tomu, aby podporovali vývin alternatívnych metód. Dôrazne vyzývam členské štáty, aby zaistili, že bude poskytnuté adekvátne financovanie na školenia, výskumy, rozvoj a aplikáciu vedecky uspokojivých metód alebo stratégií pokusov, ktoré nebudú zahŕňať používanie zvierat.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, ako člen Výboru pre priemysel, výskum a energetiku prirodzene vítam tieto predpisy a dohodu, ktorú sa tu podarilo dosiahnuť. Viem, že je vždy ťažké dosiahnuť kompromis, avšak potrebujeme vhodné etické štandardy pre pokusy na zvieratách, ale aj na ľuďoch, pričom do praxe môžeme zaviesť len tie najvyššie štandardy, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Samozrejme, je tiež dôležité, aby sme vyvíjali alternatívy. Ôsmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj sa musí výrazne zamerať na alternatívne metódy pokusov. Ďalej tiež potrebujeme jednoduchšie procedúry a práve toto je ustanovené v týchto predpisoch. Vyhodnotenie po siedmich rokoch bude pre priemyselné odvetvie mimoriadne prínosné, pretože bezpečnosť procesov a jasné, štandardizované európske predpisy zároveň priemyselnému odvetviu prinesú právne bezpečie.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcem jasne povedať, že Európa má celosvetovo najvyššie štandardy ochrany životných podmienok zvierat. Táto správa predstavuje ďalší dôležitý krok smerom k ešte intenzívnejšiemu skvalitňovaniu životných podmienok zvierat. Naším spoločným cieľom je obmedziť pokusy na zvieratách a skvalitňovať životné podmienky zvierat používaných na vedecké účely. Vítam skutočnosť, že pokusy na zvieratách sa budú nahrádzať inými metódami vždy, keď to bude možné, a že sa zvýšia štandardy chovu, bývania a starostlivosti o tieto zvieratá. Chcela by som sa však odvolať na niektoré skúsenosti z poľnohospodárskeho sektora a vyjadriť svoju kritiku niektorých bodov správy.

Nemali by sme predpokladať, že viac byrokracie v oblasti výskumu zlepší životné podmienky zvierat. Výskum a z neho čerpajúce hospodárske sektory v Európe nesmú byť postavené do nevýhodnej pozície v medzinárodnom meradle ani v rámci iných priemyselných odvetví. Je pravda, že tu i v poľnohospodárskom odvetví, keď spoločnosť volá po vyšších štandardoch životných podmienok zvierat, musíme zvážiť štandardy, ktoré sa uplatňujú na dovážané produkty. Vysoká európska kvalita a štandardy životných podmienok zvierat musia získať primerané uznanie s ohľadom na spravodlivú hospodársku súťaž. Spravodajkyňa, pani Jeggleová, odviedla v tejto mimoriadne citlivej správe vynikajúcu prácu a zaslúži si našu podporu.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, predovšetkým sa vám chcem poďakovať za vaše postrehy a všeobecnú podporu ustanovení zahrnutých v tejto smernici.

Máme pred sebou ambicióznu smernicu, ktorá – ak ju prijmeme – významne ovplyvní životné podmienky zvierat v EÚ. Súhlasím s pani Sârbovou, že úplná a verná implementácia bude pre túto smernicu kľúčovou, ak má naplniť svoj potenciál. Tejto úlohe ešte iba začíname čeliť. Dnes môžeme byť spokojní s tým, že sa podarilo dosiahnuť dobrý kompromis na zložitom, ale dôležitom texte, a že môžeme urobiť veľký krok vpred pri skvalitňovaní života tých zvierat, ktoré sú ešte stále potrebné vo vedeckých procedúrach.

Sprostredkujem vám teraz svoje reakcie na niektoré z vyjadrení, ktoré tu zazneli dnes predpoludním. Pokiaľ ide o vystúpenie pani Evansovej, treba si uvedomiť, že táto smernica v dnešnej situácii poskytne zvýšenú mieru právnej jednoznačnosti. Okrem toho pre základný a aplikovaný výskum, ak preň nie sú predpísané žiadne metódy zo strany EÚ, článok 4 veľmi jasne vyžaduje použitie alternatívnych metód vždy, keď je to možné. Požiadavka využívania alternatívnych metód sa preto nezoslabila – naopak, ešte sa posilnila.

Pokiaľ ide o vyjadrenia pána Kastlera a pána Mikolášika o ľudských embryonálnych kmeňových bunkách, na túto záležitosť sa v diskusiách nezabudlo. Veľmi obšírne sme o nej počas rokovaní diskutovali a nájdené riešenia odrážajú skutočnosť, že v EÚ neexistuje zhoda v otázke, či majú používať ľudské embryonálne kmeňové bunky. Komisia sa preto domnieva, že to bude najlepšie regulovať na vnútroštátnej úrovni.

Dohodnutý text reaguje na spomínané obavy tým, že rozhodnutie, či povoliť takéto použitie, prenecháva každému jednotlivému členskému štátu. Treba dodať, že v členských štátoch, kde neexistujú explicitné právne predpisy zakazujúce využívanie embryonálnych kmeňových buniek, by využívanie tejto metódy pokusov podľa revidovanej smernice bolo povinné iba vtedy, keby takúto metódu testov uznávali právne predpisy EÚ. Avšak žiadne právne predpisy tohto druhu na úrovni EÚ neexistujú a každý podobný právny predpis by si vyžadoval súhlas členského štátu, aby mohol vstúpiť do platnosti.

Pokiaľ ide o etické hodnotenie spomenuté pani Gardiniovou, koncept etického hodnotenia a výborov, ktoré ho realizujú, zostáva pevne zakotvený v článku 38. Avšak slovo „etické“ sa muselo počas diskusií v Rade vypustiť. Samotná požiadavka zostáva v plnej platnosti.

Dúfam, že svojím hlasom vyšlete jasný signál, že Európsky parlament stojí za výsledkom, ktorý vyrokovali inštitúcie pod kompetentným vedením pani Jeggleovej a švédskeho predsedníctva. Dnes máme šancu dostať EÚ do popredia vďaka kombinácii vysokej úrovne životných podmienok zvierat a kvalitnej vedy. Konajme v súlade s naším sloganom: „EÚ – staráme sa o zvieratá, podporujeme lepšiu vedu.“

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Dalli, dámy a páni, chcela by som vyjadriť úprimnú vďaku vám, pán Dalli, za vaše slová, ktoré vyjasnili viaceré otázky a ktoré preto nemusím opakovať. Úprimne chcem poďakovať aj svojim kolegom poslancom za ich príspevky.

Je jasné, že ide o nanajvýš citlivú tému, ktorá zahŕňa viacero rôznych záujmov, o ktorých zjednotenie sme sa museli pokúsiť. Všetkých vyzývam, aby hlasovali za správu, ktorú máme teraz pred sebou. Priznávam, že v nej išlo o hľadanie rovnováhy.

Pán Häusling, ak túto správu teraz zamietneme, smernica z roku 1986 bude naďalej platiť ešte dlhý čas, čo situáciu laboratórnych zvierat nezlepší. V blízkej budúcnosti sa nám nepodarí prijať žiadne nové právne predpisy. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré ste opätovne predložili, boli zamietnuté Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Pre vaše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa nenašla podpora. Teraz ste ich znova predložili. Máte na to právo a ja ho rešpektujem.

Načo nám bude najvyšší štandard životných podmienok zvierat v Európskej únii, ak ten istý štandard nedokážeme aplikovať na celom svete? Dôležitá vec, do ktorej sa teraz musíme pustiť my všetci, je zaistiť, že právne predpisy, ktoré – dúfajme – prijmeme v priebehu dnešného dňa, budú v členských štátoch v nasledujúcich rokoch uvedené do praxe. Tak znie naša úloha. V prvom rade musíme zabezpečiť, že všetky členské štáty v tejto oblasti dosiahnu rovnako vysoký štandard. To je naša prvoradá úloha a nemali by sme ihneď vyzývať jednotlivé členské štáty, aby prijímali ešte vyššie štandardy.

Tam, kde vyššie štandardy už majú, a tu sa vyjadrujem ako Nemka o Nemecku, tieto štandardy zostanú v platnosti. Žiadny štát nežiadame, aby urobil krok nazad. Naopak, rešpektujeme suverenitu členských štátov, tým istým spôsobom, ako to robíme v otázke výskumu využívajúceho embryonálne kmeňové bunky. Taký je podľa nás správny postup a je to dôležitý bod.

Ak si skutočne želáte vyššie štandardy životných podmienok zvierat, potom, prosím, hlasujte za túto správu a zamietnite všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 8. septembra 2010.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písomne.(CS) Vítam a podporujem smernicu Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zvierat používaných na vedecké účely od spravodajkyne pani Jeggleovej, pretože dosiahnutý kompromis je pokrokom v porovnaní s dnešnou situáciou. Zároveň ma však znepokojuje, že sa v konečnom návrhu nepodarilo do rozsahu smernice zahrnúť všetky bezstavovce. Európsky parlament požiadal, aby rozsah smernice aspoň zahrnul tie druhy bezstavovcov, o ktorých sa vedecky preukázalo, že majú potenciál registrovať bolesť, utrpenie, strach a trvalú ujmu. Návrh túto požiadavku ani len nespomína. Hoci uznávam potrebu používania zvierat na vedecký výskum, som pevne presvedčený, že smernica mala zájsť ďalej a zahrnúť do svojho rozsahu všetky živočíchy bez výnimky. Nezabúdajme, že naše porozumenie stále rozširuje spektrum živočíchov, pri ktorých oficiálna veda uznáva schopnosť cítiť bolesť, utrpenie a strach a utrpieť trvalú ujmu. Môžeme preto vyvodiť záver, že schopnosť cítiť strach, utrpenie a bolesť je rozšírená v celej živočíšnej ríši. Uznanie tejto skutočnosti je skôr vecou morálky ako vedy. Prijatým kompromisom sme, žiaľ, preukázali, že európska kultúra sa stále ešte iba musí zbaviť descartovského vnímania zvieraťa ako veci a že v tomto smere je ešte pred nami dlhá cesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (ECR), písomne.(PL) V súvislosti s postupom druhého čítania poslanci nedostali možnosť vyjadriť svoje názory na konečné znenie smernice o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (správa pani Jeggleovej). Chcel by som teraz využiť túto príležitosť a vyjadriť svoje zásadné odmietnutie súhlasu, ktorý smernica dáva používaniu embryonálnych kmeňových buniek ako alternatívy pokusov na zvieratách na vedecké účely. Toto je dôsledok pomýlenej antropológie, ktorá pripúšťa možnosť zničenia ľudského života v najskoršom štádiu vývoja s cieľom skvalitniť životné podmienky zvierat. Záruky navrhnuté Európskym parlamentom v prvom čítaní boli v tomto smere oveľa explicitnejšie. Nejednoznačné ustanovenia smernice predstavujú reálnu hrozbu pre existujúce zákony v krajinách ako Nemecko, kde sú embryá do určitej miery chránené. Skutočnosť, že tieto výskumné metódy neboli vylúčené, je výslovným vnucovaním ich legálnosti v krajinách ako Poľsko, Írsko a Malta.

 

5. Pokračujúce rokovania o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je vyhlásenie Komisie k pokračujúcim rokovaniam o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA).

 
  
 

Vážení kolegovia, na chvíľu mi, prosím, venujte pozornosť. Program, tak ako bol prijatý, neumožňuje v tejto rozprave postup „catch the eye“. Pokiaľ však nie sú žiadne námietky, ak rečníci dodržia vymedzený čas a na konci nám nejaký čas ostane, navrhujem otvoriť krátke zasadnutie podľa postupu „catch the eye“. Sú proti tomu nejaké námietky? Veľmi dobre.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ďakujem za príležitosť venovať sa s vami ešte raz otázke rokovaní o ACTA.

V tejto súvislosti mi dovoľte pripomenúť kontext týchto rokovaní: ACTA je dohoda, ktorá bude dôležitá pri ochrane konkurencieschopnosti EÚ a pracovných miest na svetovom trhu.

Skutočne, ak chceme zostať konkurencieschopným hospodárstvom, musíme sa spoliehať na inovácie, tvorivosť a exkluzivitu značky. Toto sú niektoré z našich hlavných porovnateľných výhod na svetovom trhu. Preto potrebujeme nástroje, ktoré zaručia, aby boli na našich hlavných vývozných trhoch primerane chránené.

Toto sú otázky, ktoré znepokojujú občanov EÚ: nielen pracovné miesta, ale aj bezpečnosť spotrebiteľov, bezpečnosť a zdravie.

V oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva sa jednoducho usilujeme o stanovenie medzinárodnej normy, ktorá bude rozumná, vyvážená a účinná a pôjde nad rámec súčasných pravidiel Svetovej obchodnej organizácie v tejto oblasti: dohody TRIPS. Nepochybne sa všetci zhodneme, že toto je náš hlavný cieľ.

V marci som sem prišiel, aby som načrtol hlavné zásady, na ktorých sa zakladá pôsobenie Komisie pri týchto rokovaniach, a zaviazal som sa zlepšiť transparentnosť voči Parlamentu, pokiaľ ide o tieto rokovania. Ako vidíte z návrhov textov, ktoré vzišli z rokovaní uskutočnených od marca, o ktoré sme sa s vami podelili, Komisia dodržala slovo a neustále dodržiava tieto zásady. Dovoľte mi, aby som vám ich pripomenul.

Po prvé, cieľom dohody ACTA je riešiť rozsiahle porušovanie práv duševného vlastníctva, ktoré má výrazný vplyv na obchod, a nie kontrolovať obsah prenosných alebo osobných počítačov cestujúcich. Nepovedie k obmedzovaniu občianskych slobôd alebo k obťažovaniu spotrebiteľov. Ak o tom niekto z vás pochybuje, veľmi rád by som si vypočul vaše argumenty.

Po druhé, dohoda ACTA sa týka len presadzovania existujúcich práv duševného vlastníctva. Jej súčasťou nebudú ustanovenia, ktorými by sa menilo hmotné právo duševného vlastníctva. Mali by sa v nej stanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa spôsobu presadzovania práv inovátorov na súdoch, na hraniciach alebo prostredníctvom internetu. Dohoda ACTA napríklad zaistí, že sa európski módni tvorcovia, umelci či výrobcovia automobilov presvedčia, že sú ich práva primerane chránené, keď budú konfrontovaní s falšovaním svojich modelov mimo Európy.

Po tretie, dohoda ACTA musí zostať v súlade s acquis communautaire EÚ vrátane súčasnej úrovne harmonizácie presadzovania práv duševného vlastníctva, smernice o elektronickom obchode, regulačného rámca v oblasti telekomunikácií a v neposlednom rade vrátane platných právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany údajov a súkromia. Dohoda ACTA nebude cez zadné vrátka meniť žiadne právne predpisy EÚ. Pýtate sa, čo je teda pridanou hodnotou? Odpoveď znie, že náš právny predpis je jedným z najúčinnejších a, ak ho ostatné krajiny prijmú, pomôže našim inovátorom.

Po štvrté, uistíme sa, že na základe dohody ACTA sa nezabráni prístupu ku generickým liekom. Návrh textu teraz jasnou formuláciou zaisťuje, že dohoda ACTA nebude základom pre zasahovanie do obchodu s generickými liekmi.

Okrem toho bude dohoda ACTA v súlade s vyhlásením o dohode TRIPS a verejnom zdraví z roku 2001, zatiaľ čo sa povinnosti pri cezhraničných kontrolách, ktoré sú v súvislosti s dostupnosťou liekov tou najcitlivejšou otázkou, nebudú vzťahovať na patenty.

Pokiaľ ide o transparentnosť, dodržali sme slovo v súvislosti s informovaním Európskeho parlamentu počas špecializovaných zasadnutí po každej etape rokovaní, a budeme v tom pokračovať. V súlade s našimi záväzkami podľa rámcovej dohody sme, samozrejme, návrhy textov poskytli Európskemu parlamentu.

Rád by som taktiež využil túto príležitosť na to, aby som vás stručne oboznámil s výsledkami 10. kola rokovaní o ACTA, ktoré sa konalo vo Washingtone od 16. do 20. augusta 2010.

V rámci kapitol o občianskych, colných a trestných veciach urobili zúčastnené strany istý pokrok, strany však stále neprejavili dostatočnú pružnosť pri riešení niektorých chúlostivejších otázok. Množstvo práce sa vykonalo aj na všeobecných a horizontálnych kapitolách (na preambule, všeobecných ustanoveniach, definíciách, na postupoch pri presadzovaní práva, medzinárodnej spolupráci a inštitucionálnych ustanoveniach), ktoré sa už takmer uzavreli.

Bohužiaľ, po dvoch minulých kolách je však čoraz jasnejšie, že konsenzus, ktorý by zahŕňal všetky súčasné strany dohody ACTA, sa podarí dosiahnuť len na základe najnižšieho spoločného menovateľa vzhľadom na rozmanitosť pohľadov a postupov rôznych zúčastnených strán dohody ACTA v tejto otázke. Bude to na úkor úrovne ambícií – a účinnosti – dohody.

V otázke digitálneho prostredia (internet), ktoré je jednou z najcitlivejších, no aj „najinovatívnejších“ kapitol dohody ACTA, došlo v porovnaní s minulým kolom k výraznému kroku späť, keď sa strany nedokázali dohodnúť na spoločnom režime výnimiek zo zodpovednosti pre poskytovateľov internetových služieb.

Platí to aj o veľmi dôležitej kapitole o colných opatreniach, kde niektoré zainteresované strany nesúhlasia s vykonávaním vývozných kontrol a s tranzitom tovarov porušujúcich zákon, a tak nedokážeme reagovať na rozsiahly medzinárodný obchod s falšovaným tovarom.

Ďalšia oblasť, ktorá priniesla záujmom EÚ sklamanie, sa týka otázky, na ktoré práva duševného vlastníctva sa bude dohoda vzťahovať. EÚ má širokú a rôznorodú základňu držiteľov práv. Poľnohospodár vyrábajúci výrobky so zemepisnými označeniami či textilná spoločnosť vytvárajúca modely sú taktiež obeťami falšovania, lepšie pravidlá presadzovania práva sa musia vzťahovať aj na nich. Problémom je, že niektorí naši partneri trvajú na tom, že do dohody ACTA si „zaslúžia“ byť zaradení len držitelia autorských práv a ochranných známok. S tým rozhodne nesúhlasíme a budeme naďalej dôsledne presadzovať, aby sa tieto ofenzívne záujmy EÚ rešpektovali.

Nasledujúce kolo rokovaní sa uskutoční koncom mesiaca v Tokiu (od 23. septembra do 1. októbra 2010). Zdá sa, že sa blížime do finále a zainteresované strany sú rozhodnuté na rokovaní v Tokiu vyriešiť zostávajúce vecné otázky.

Naďalej som pevne presvedčený o dôležitosti riešenia systematického a rozšíreného zneužívania európskeho duševného vlastníctva na celom svete a o tom, že dohoda ACTA môže významne prispieť k tomuto cieľu. Preto stále robím všetko pre úspech týchto rokovaní.

Ak však na konci tohto procesu EÚ predložia zmluvu bez konkrétnej pridanej hodnoty pre našich držiteľov práv alebo zmluvu, ktorá sa bude usilovať vytvoriť práva duševného vlastníctva prvej a druhej kategórie, mali by sme byť pripravení opätovne zvážiť našu účasť na tejto dohode.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary, v mene poslaneckého klubu PPE.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v roku 2008 zhabali colné orgány EÚ 178 miliónov kusov tovaru. 20 miliónov kusov z nich bolo nebezpečných. Celkovo 54 % falšovaných výrobkov pochádzalo z Číny a India bola hlavným vinníkom v oblasti falšovania liekov.

Falšované výrobky spôsobujú európskemu hospodárstvu veľké škody, vážne postihujú však aj ľudí, ktorí si falošné výrobky kúpia. Mám na mysli napríklad lieky. Pre mňa, ako aj pre každého rodiča, by to bola nočná mora, keby choré dieťa zomrelo po podaní lieku jednoducho preto, že sme nedokázali zabrániť falšovaným výrobkom vstúpiť na trh. Tento problém musíme vyriešiť.

Produktové pirátstvo je kľúčovým problémom Európskej únie. Musíme chrániť odvetvia a spotrebiteľov na celom svete pred výrobkami, ktoré môžu poškodiť zdravie a vyústiť do finančných strát spoločností. Preto vítam rokovania o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) ako hlavný krok správnym smerom v boji proti produktovému pirátstvu. Vieme, že táto dohoda nie je jediným riešením problematiky pirátstva, je to však prvá medzinárodná dohoda v tejto oblasti, vďaka ktorej sa niektoré štáty podujali na boj proti produktovému pirátstvu. Bol by som rád, keby sa k nim pripojilo čo najviac ďalších štátov.

Naša skupina víta pozitívnu spoluprácu medzi Komisiou a Parlamentom od nášho jarného uznesenia. Mrzí nás však, že sme museli zájsť až tak ďaleko a prijať toto uznesenie. Vďaka pravidelným správam zo strany Komisie sme však získali prehľad o rokovaniach v priebehu nedávnych mesiacov. Chcel by som zablahoželať vyjednávačom k ich najnovším úspechom. Dokonca aj kritikom ACTA sa čoraz ťažšie hľadajú záporné body tejto dohody. V prípade porušovania patentov sa podarilo odstrániť problém opatrení cezhraničnej kontroly a s tým súvisiace obavy o obchod s generickými liekmi. Skončilo sa s postupom troch varovaní a s prehľadávaním súkromnej batožiny. Odstránila sa aj povinná zodpovednosť poskytovateľov internetových služieb a zdá sa, že dohoda je v súlade s acquis communautaire. Myslíme si, že ideme správnou cestou.

Rád by som však vyzval Komisiu, aby si zachovala svoju silnú pozíciu a mohla tak zastupovať záujmy Európskej únie. Podporujem návrh na začlenenie patentových práv, zemepisných označení pôvodu a porušovania patentových práv do časti dohody, ktorá sa týka občianskeho práva. Skutočne sa domnievam, že parmská šunka, tirolský syr Tiroler Almkäse a šampanské si zaslúžia rovnakú úroveň ochrany ako Coca-Cola či kukuričné vločky Kellogg’s Corn Flakes. Preto vyzývam Spojené štáty, aby prestali blokovať zverejnenie dokumentov. Zverejnenie dokumentov po novozélandskom kole rokovaní ukázalo, aká dôležitá je transparentnosť, a umožnilo umlčať značnú časť kritiky dohody.

Komisiu by som chcel požiadať, aby pokračovala v podpore zverejnenia dokumentov z rokovaní, najneskôr pred podpisom dohody. Želám Komisii veľa úspechov počas nasledujúceho kola rokovaní v Japonsku a dúfam, že z týchto rokovaní dostaneme ďalšie aktuálne a podrobné správy. Po skončení rokovaní si naša skupina v pokoji sadne a zhodnotí ich výsledky na základe konečného textu a potom rozhodne o svojom postoji v súvislosti s ratifikáciou. Vyjednávačom želám veľa úspechov.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif, v mene skupiny S&D. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, práve ste povedali pár uisťujúcich slov, pán komisár, no stále si myslím, že sa vám nepodarilo úplne rozptýliť obavy veľkého počtu poslancov z Obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA).

Už v marci som navrhol uznesenie, ktoré v tejto rokovacej sále schválila veľká väčšina a ktoré umožnilo zverejnenie prerokovávaného textu. Počas rokovania sme žiadali o acquis communautaire – o ktorom ste sa zmienili –, o bezpečnosť a o to, aby sa zaručili dodávky generických liekov a dodržiavali základné slobody našich spoluobčanov. Hovorili sme tiež o zemepisných označeniach a urobili sme to preto, aby sme vás oboznámili s našimi prioritami, ktoré vám budem sústavne opakovať, aby mala pozícia, ktorú budete o niekoľko týždňov v Japonsku obhajovať, základ v parlamentnej rozprave, ktorú sa nám podarilo iniciovať.

Včera počas rozpravy o stave Únie mnohí rečníci celkom správne zdôraznili, že my poslanci Európskeho parlamentu sme hovorcami našich spoluobčanov a že Komisia bez tohto spojenia riskuje, že sa pustí do sterilnej konfrontácie s Parlamentom. Preto vás, pán komisár, žiadam, aby ste si v prvom rade uvedomili, že poslanci Európskeho parlamentu tu pred vami sú vaši prví a prvoradí partneri a nie sú tu preto, aby vám iba protirečili.

Partnerstvo, ktoré chceme, vás nemá zaväzovať k sľubu mlčania, ako to, zdá sa, niekedy chcú vaše útvary. Vaše útvary práve odpovedali na naše otázky za zatvorenými dverami. Dostali sme najnovšiu verziu textu dohody ACTA, no zakázali nám posielať akékoľvek správy po skončení týchto stretnutí či po prečítaní dohody, zatiaľ čo našou úlohou je upozorňovať, vysvetľovať a zaistiť, aby sa veci správne chápali. Toto je preto moja druhá žiadosť, aby ste transparentnosť rozpráv považovali za prvok, ktorý obohacuje vaše úvahy, a nie za narušenie dôvery.

Okrem týchto dvoch hlavných problémov, a pretože si na tento typ cvičenia začínam zvykať, poinformujem vás o svojich obavách. Predovšetkým ide o prístup k liekom. Už sa to tu spomínalo. Hovoríte nám, že ochrana prístupu k liekom je jednou z vašich priorít, že robíte všetko preto, aby ste zaistili, že nič v tejto dohode nebude brzdiť ich výrobu a voľný obeh. V tomto bode by som sa vás však chcel opýtať na patenty. Prečo ich chcete začleniť do tejto dohody? Túžba po zintenzívnení boja proti falšovaniu by nemala byť zámienkou na využitie dohody ACTA ako prostriedku na rozšírenie práv držiteľov patentov nad rámec toho, čo stanovuje dohoda TRIPS. Prosím, nezamieňajte si generické lieky s falšovanými liekmi.

Ďalším dôležitým bodom sú záruky. Texty nesmú byť priveľmi prísne pri zaisťovaní skutočnej rovnováhy medzi právami používateľov a držiteľov práv. Prečítajte si rôzne formulácie obsiahnuté v dohode TRIPS.

Vítam vaše poznámky o internete a pevne verím myšlienke, že dohoda ACTA neposlúži na oslabenie pozície EÚ jasne vyjadrenej v smernici o elektronickom obchode.

Vážený pán komisár, nepochybne existujú ďalšie otázky, ktoré by som mal dnes ráno predniesť, no prvoradá povinnosť, ktorú som si stanovil, je zaistiť, že sa nám vďaka tejto rozprave podarí poskytnúť všetkým našim spoluobčanom čo najviac informácií o tejto dohode, a povedať vám, že z môjho pohľadu je kľúčovým prvkom ochrana ich práv a základných slobôd. Preto očakávam, že budete pamätať na body predložené poslancami a brániť ich počas rokovaní. Taktiež vás vyzývam na dodržiavanie vášho záväzku zverejniť text ihneď po skončení rokovaní, či už to bude na konci japonského kola rokovaní, alebo v nasledujúcej etape.

Musí sa uskutočniť verejná rozprava, napríklad v tejto rokovacej sále. Preto vás žiadam o uznesenie a očakávame, že pred akýmkoľvek podpisom dohody ACTA vezmete náš názor do úvahy, dokonca aj v prípade, že by to znamenalo návrat k rokovaciemu stolu.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, v mene skupiny ALDE.(IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, „acta est fabula, plaudite!“ – „hra sa skončila, tlieskajte!“ – to vravievali rímski herci na konci predstavenia. Hra sa skončila a my sme možno tesne pred jej uzavretím, hoci asi ešte nie je čas na potlesk.

Počas tejto rozpravy nám pán De Gucht poskytol dôležité ubezpečenia, my však vieme, že 64 % falšovaných výrobkov pochádza z Číny, ktorá nie je zúčastnenou stranou Obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA). Preto musíme zvážiť, či to všetko naozaj stojí za to, inými slovami, či by sme dohodu mali podpísať, ak neprináša žiadny skutočný prínos, ako na záver uviedol pán komisár. Neostáva tu veľa dôvodov na obavy, sú však dôležité. Veľa sa hovorilo o internete a vážime si úsilie Komisie, zostávame však opatrní.

Pokiaľ ide o dostupnosť liekov, opakujem to, čo už požadovali iní poslanci: nemožno spájať falšované lieky na jednej strane s generickými liekmi na strane druhej. Je nevyhnutné umožniť prístup k liekom za konkurencieschopné ceny, ktoré sú pre pacientov v rozvojových krajinách mimoriadne dôležité. Chcel by som sa opýtať, či vyhlásenie z Dauhy o Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) a verejnom zdraví bude zaradené aspoň do preambuly textu dohody ACTA.

Na záver, v súvislosti so zemepisnými označeniami sa nachádzame v potenciálne paradoxnej situácii, pretože registrované ochranné známky, ktoré by mohli porušovať zemepisné označenia, budú mať väčšiu ochranu ako samotné zemepisné označenia. Aj tu poskytuje dohoda TRIPS v mnohých ohľadoch lepší základ, a preto vyzývame na ostražitosť a pevný postoj.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade mám radosť, že písomné vyhlásenie 12 o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) včera v Parlamente získalo požadovanú väčšinu hlasov. Svedčí to o tom, že Európsky parlament naďalej podporuje jasnú pozíciu, ktorú zaujal vo svojom uznesení v marci.

Písomné vyhlásenie okrem toho rozvíja jeden dôležitý bod. Nechceme, aby sa uplatňovanie práv duševného vlastníctva presunulo na súkromné spoločnosti. Právny štát a zásady demokracie vyžadujú, aby každý zásah do základných práv vrátane zásahov na internete vykonávali zákonní zástupcovia štátu a aby sa naďalej uplatňovali prísne normy našej ústavy, dohovoru o ľudských právach a Lisabonskej zmluvy.

Nesmieme dovoliť, aby nadobudol platnosť návrh dohody ACTA v súčasnom znení, ktorý umožňuje, aby súkromné kartely držiteľov práv všetko zariadili tak, aby to vyhovovalo ich obchodným záujmom. Správanie Európskej komisie počas rokovaní o ACTA hraničí s porušovaním našich zmlúv. Namiesto toho, aby sa odstránili opatrenia, ktoré kritizoval Parlament, sa text návrhu dohody jednoducho ešte väčšmi zneprehľadnil. Je čoraz menej pravdepodobné, že bude v súlade s acquis communautaire.

Našťastie sa zdá, že sústavné protesty Európskeho parlamentu konečne zaúčinkovali. Ak by však aj dohoda ACTA v tomto Parlamente získala väčšinu hlasov, stále bude toho treba veľa urobiť. To vám malo byť jasné najneskôr včera.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som privítať tri veci, ktorú tu odzneli na začiatku: po prvé, to, že tu nevzniknú žiadne nové práva duševného vlastníctva; po druhé, že sa zadnými vrátkami nebudú meniť žiadne právne predpisy; a po tretie, väčšia transparentnosť, ktorej sme svedkami zo strany Komisie, najmä voči niektorým ďalším partnerom na rokovaniach.

Musíme taktiež pochopiť rozdiel medzi digitálnym svetom a svetom zloženým z atómov. Tak ako sa raz vyjadril Chris Anderson, šéfredaktor časopisu Wired, vo svete zvyšujúcej sa prenosovej rýchlosti, zlacňovania diskov a procesorov budú digitálne produkty časom zadarmo alebo sa priblížia k nule. To znamená, že mnohé z odvetví, ktoré sa dnes sťažujú na digitálny svet, musia pochopiť, že sa treba zamerať na nové modely podnikania. Najmä hudobný priemysel či podobné odvetvia sa nemôžu spoliehať na staré modely podnikania.

Domnievam sa, že vo svete zloženom z atómov, vo svete výroby produktov, je to inak. Hoci EÚ možno nebude konkurencieschopná z hľadiska nákladov na pracovnú silu, musíme zaistiť, aby boli krajiny a spoločnosti EÚ konkurencieschopné, pokiaľ ide o výskum a dizajn. Pre spoločnosti, ktoré do nových produktov a nových modelov investovali milióny – či miliardy –, musí byť znepokojujúce, že ich produkty inde oslabujú falšované produkty. Máme vedúce postavenie vo svete v oblasti vysoko kvalitných automobilov a v produktoch, akými sú inteligentné telefóny, a musíme byť veľmi opatrní, aby sa po investovaní miliónov či miliárd do nich jednoducho nepredávali za nižšie ceny.

Vítam vyhlásenie Komisie, no musíme pochopiť rozdiel medzi svetom zloženým z atómov a digitálnym svetom.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán De Gucht, dámy a páni, ochrana investorov a spoločností pred kradnutím ich nápadov je dôležitou otázkou najmä pre malé a stredné podniky. Rád by som sa však znova opýtal, či malý klub krajín môže podpísaním dohody skutočne obmedziť produktové pirátstvo, najmä ak sú tieto krajiny známejšie vynálezmi ako falšovaním. Domnievam sa, že tieto rokovania by sa mali odohrávať na medzinárodnej úrovni, napríklad v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Vo všeobecnosti tu ide hlavne o nový rámec a nový záväzok. Vážený pán De Gucht, vaše záverečné poznámky dnes ukazujú týmto smerom. Viem, že vyjednávači z Komisie a Rady o tejto dileme vedia. Ich riešením je dať spoločnostiam všeobecné práva podniknúť právne kroky na trhoch, ktoré potenciálne predávajú falšované produkty. Chcú mať možnosť zatknúť dovozcov a podľa návrhu textu dokonca koncových zákazníkov na hraniciach, pokiaľ individuálni signatári dohody neurobia výnimku. V texte sa uvádza, že:

„Členovia môžu spod cezhraničných opatrení vylúčiť malé množstvo tovarov nekomerčného charakteru, prevážaného v osobnej batožine cestujúcich.”

(DE) V Európe chcú uplatňovať právne predpisy, ktoré umožnia spoločnosti požadovať, aby boli tovar alebo softvérové produkty dovezené zo signatárskej krajiny Obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA) na základe súdneho príkazu zhabané alebo dokonca zničené. Toto sa v prípade potreby môže stať aj bez vypočutia druhej strany. V prípade kontajnera falšovaných motorových píl to môže vyzerať ako jednoduchý postup. Dohoda sa však tento proces usiluje rozšíriť, aby zahŕňal aj iné oblasti, ako napríklad softvérové komponenty.

Umožní to softvérovým obrom ako Microsoft prenasledovať a zničiť menších konkurentov na základe súdnych konaní? Aj obrom zábavného priemyslu sa podarilo začleniť svoje obavy do rokovaní o dohode ACTA. Právne kroky sa podniknú nielen proti sťahovaniu a kopírovaniu, ale aj proti výrobe a distribúcii technológií, ktoré okrem iného umožňujú obísť ochranu proti kopírovaniu.

Povedali ste, že sa podarilo dosiahnuť pokrok, a je pravdou, že sa Spojené štáty vzdali svojej požiadavky brať poskytovateľov internetových služieb na zodpovednosť. V časti dohody, ktorá sa týka trestného práva, však stále existuje odsek o napomáhaní a navádzaní. Okrem toho poskytovatelia internetových služieb budú mať povinnosť odovzdať osobné údaje zákazníkov podozrivých z porušovania právnych predpisov v oblasti autorských práv na základe právoplatnej žiadosti spoločnosti. Počas rokovaní o dohode SWIFT sme v tomto Parlamente zistili, že Spojené štáty napríklad nemajú právne predpisy na ochranu dát, tak ako ich chápeme v Európskej únii. Aká je situácia v iných krajinách, ktoré sú signatármi dohody? Nesmieme dopustiť, aby táto dohoda narúšala acquis communautaire. Musíme byť schopní ochrániť malé a stredné podniky pred patentovými kampaňami softvérových obrov a zaručiť, že osobné údaje používateľov internetu budú v bezpečí.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, v mene skupiny EFD.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem pánovi komisárovi a Rade za túto rozpravu, mrzí ma však, že musím povedať, že sa nám ťažko hovorí o čomkoľvek bez tých správnych dokumentov.

Na internete nie je nič a parlamentné služby, ktoré som oslovil, mi neodpovedali, pretože Komisia nesprístupňuje všetky texty. Nezostáva nám nič iné, než hovoriť vo všeobecnej rovine. Napriek tomu je užitočné riešiť túto otázku, ktorá je súčasťou európskeho plánu ochrany našich výrobkov, a tým aj našich spoločností a našich zamestnancov. A to aj napriek istému odporu, napríklad v súvislosti s regulovaním ochranných známok a výrobkov.

Je našou povinnosťou chrániť našich zamestnancov preverovaním, či nejde o akúkoľvek formu nespravodlivej hospodárskej súťaže alebo o hospodársku súťaž založenú na vykorisťovaní zamestnancov a v tomto prípade hospodársku súťaž založenú na podvrhu a falšovaní. Práve preto musíme bojovať proti takýmto druhom neprijateľnej hospodárskej súťaže, aby sme ochránili európskych výrobcov a zamestnancov, ktorí si na živobytie zarábajú vlastným úsilím, vlastným myslením a vlastnou činnosťou, a tak sa podieľajú na rozvoji nášho kontinentu.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pripravovaná mnohostranná Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) sa usiluje o zefektívnenie boja proti produktovému pirátstvu a porušovaniu autorských práv prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, pričom koordinuje presadzovanie právnych predpisov a nových zákonov na ochranu duševného vlastníctva. Je úplne samozrejmé, že potrebujeme nepretržitú transparentnosť. Opatrenia, ktoré spôsobia oslabenie smernice EÚ o ochrane údajov alebo ktoré by dokonca mali záporný vplyv na slobodu vyjadrovania, predstavujú neprimeranú reakciu na problém boja proti produktovému pirátstvu a porušovaniam autorských práv a nesmú sa prijať.

Európsky parlament vyzval Komisiu, aby zhodnotila pozitívne vplyvy dohody. Bohužiaľ, toto hodnotenie sa ešte stále nevykonalo. Myslím si, že ochrana duševného vlastníctva je mimoriadne dôležitá, no ochrana údajov a ochrana súkromia sú rovnako dôležité. Peter Hustinx, európsky úradník pre ochranu údajov, na túto tému povedal a teraz citujem:

„Hoci je duševné vlastníctvo pre spoločnosť dôležité a treba ho chrániť, nemalo by sa stavať nad základné práva jednotlivcov na súkromie, ochranu údajov a ostatné práva.“ Koniec citátu. Spolupracujme na tejto dohode s prihliadnutím na všetky existujúce právne predpisy.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, účinné presadzovanie existujúcich nariadení a zákonov na boj proti produktovému pirátstvu a na posilnenie práv duševného vlastníctva je čosi, čo určite veľmi vítame. Medzi verejnosťou však v tejto oblasti, bohužiaľ, prevláda značná miera ľahostajnosti a neistoty. Pravidelne dostávam e-maily od znepokojených občanov, ktorí sa sťažujú na nedostatok transparentnosti počas rokovaní o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA) a dohodu ACTA vnímajú ako vážne narušenie svojich práv a slobôd. V tejto oblasti je dôležité poskytnúť viac informácií a zdôrazniť skutočnosť, že problém nespôsobila dohoda ACTA, ale čiastočne acquis communautaire EÚ.

Predbežné rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z 19. februára 2009 jasne hovorí, že poskytovatelia internetových služieb môžu byť braní na zodpovednosť za porušenia autorských práv vlastnými zákazníkmi. Preto existujúce zmluvy umožňujú zablokovať občanom EÚ prístup k internetu. Problém však nesúvisí s dohodou ACTA, ale s nariadeniami Európskej únie, ktoré môžu obmedziť slobody a práva občanov EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Neustále sa zväčšujúce množstvo falšovaných a pirátskych výrobkov v rámci medzinárodného obchodu zvyšuje možnosť ohrozenia udržateľného rozvoja svetovej ekonomiky, spôsobuje nielen finančné straty pôvodným výrobcom, ale rovnako aj zásahy do práv duševného vlastníctva autorov a subjektov podieľajúcich sa na výrobe a produkcii, a predstavuje aj hrozbu pre spotrebiteľov a stratu pracovných miest v Európe.

Myšlienka multilaterálnej dohody v boji proti pirátstvu a falšovaniu môže byť efektívnym mechanizmom na boj s takýmito konaniami, ale pripájam sa ku kolegom, ktorí zdôraznili potrebu transparentnosti a zvýšenia dôveryhodnosti týchto rokovaní a dohôd. Považujem rovnako za nevyhnutné, aby sa dosiahla rovnováha medzi právami, ktoré máme záujem chrániť, a právami, ktoré sú v spoločnosti zásadné. Výkon práva jedných či ich ochrana nesmie zasahovať do práv a oprávnených záujmov ostatných.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Vážený pán predsedajúci, vôbec si nie som istý výnimkou pre generické lieky. Ak ju udelíme, v takýchto prípadoch budeme tiež musieť udeliť výnimku na všetok tranzit, inak narazíme na problémy, ktoré sme zažili v posledných rokoch. Hovoríte, že sa to bude týkať len veľkých obchodných prípadov. V tom prípade by ste mohli povedať, že jednotlivcom by sa skôr mala ako mohla udeliť výnimka z pravidiel, alebo nie?

Keď sa hovorí o technologických prekážkach, obávam sa aj o digitálne prostredie. V tejto súvislosti sa hovorí, že metódy, ktoré sa dajú využiť na obídenie opatrení technickej ochrany, by sa mali považovať za nezákonné, ak majú obmedzené komerčné využitie.

Rovnako by sa mohlo stať, že sú šírené úplne bez finančných záujmov, že niekto nemá žiadne finančné záujmy, no namiesto toho si želá podporiť využívanie technológií občanmi, ktoré možno taktiež využiť na obchádzanie ochrany. Aký je váš názor na toto?

Taktiež ma vôbec neteší skutočnosť, že sem zahŕňate rozporuplné prvky z predpisov Ipred v súvislosti s ukladaním údajov. Ak to chceme po prehodnotení zmeniť, je hlúposť uvádzať to tu písomne.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Castex (S&D).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, chcela by som prispieť niečím novým k rozprave o dohode ACTA a spolu so spolusignatármi vyhlásenia 12 mám tú česť informovať vás, že toto vyhlásenie získalo v Parlamente veľmi veľkú väčšinu a že sme prekročili minimálny počet podpisov.

Som rada, že toto vyhlásenie vám doručia pred záverečným kolom rokovaní o ACTA, a domnievam sa, že ho môžete považovať za rokovací mandát, ktorý vám udeľuje Európsky parlament.

Rada by som pripomenula jeho časti: Parlament, samozrejme, nežiada len o príležitosť vidieť texty počas rokovaní pred ich ratifikáciou; žiada tiež, aby sa práva duševného vlastníctva nezosúlaďovali podľa tejto medzinárodnej zmluvy, a o zachovanie a zaručenie slobody občanov, ochrany súkromného života a neutrality internetu.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Vážený pán predsedajúci, musíme sa opýtať, do akej miery sú obchodné dohody o boji proti falšovaniu jednoducho ochranou veľkých podnikov a do akej miery skutočne chránia obyčajných ľudí. Pokiaľ ide o lieky, falošné lieky môžu byť prinajlepšom neúčinné a ľudí nevyliečia; v najhoršom prípade im môžu uškodiť a pripraviť ich o zdravie či dokonca o život.

Falšovaný tovar sa vyrába takmer výlučne v krajinách s nízkymi mzdami a za cenu pracovných miest občanov členských štátov poškodzuje pravý tovar vyrábaný v našich krajinách. Je nevyhnutné prijať sankcie voči krajinám, ktoré tieto praktiky umožňujú.

Potešilo ma uistenie Komisie, že sa zameria na všetky porušenia veľkého rozsahu a nie na spotrebiteľov. Niektorí lobisti podporujúci istých aktérov však skutočne chcú, aby ľudia podozriví z opakovaného neoprávneného sťahovania súborov prišli o prístup k internetu, a rovnakí ľudia by chceli aj hĺbkovú kontrolu paketov dát prostredníctvom sledovania komunikácie zákazníkov. Môžete nás ubezpečiť, že tieto ustanovenia nebudú neskôr začlenené a nebudú mať prednosť pred vašimi námietkami?

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Vítam dnešnú rozpravu o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu. Myslím si, že je to krok k posilneniu pozície Európskeho parlamentu ako inštitúcie, ktorá zastupuje občanov Európskej únie. Chcela by som zdôrazniť, že Európsky parlament má nárok na informácie a konzultácie zo strany Komisie o obchodných dohodách v oblasti služieb a komerčných aspektoch duševného vlastníctva, o ktorých rokuje. Dnešná rozprava napĺňa význam tohto práva a dúfam, že pre Komisiu sa aj do budúcnosti stane normou. Chcela by som upriamiť pozornosť na skutočnosť, že utajená povaha rokovaní Komisie o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu vyvolala medzi používateľmi internetu veľa kritiky. Týmto emóciám sa mohlo predísť, ak by nás Komisia bola od začiatku ochotne omnoho podrobnejšie informovala o svojom úsilí v tejto veci.

V otázke na ústne zodpovedanie, ktorú som predložila Komisii, poukazujem na podstatu vzťahu medzi Obchodnou dohodou o boji proti falšovaniu a európskou politikou v oblasti informačnej spoločnosti a jej základných právnych vplyvoch.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán De Gucht, uisťovali ste nás, že táto Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) v súčasnosti nič nezmení. Nemali sme však možnosť sformulovať naše vlastné názory, získať vlastné poznatky a uplatniť našu vlastnú právnu odbornosť, aby sme zistili, či vedľajšie škody v oblasti občianskych práv v Európe vyplývajúce z tejto dohody nebudú výrazne väčšie, ako tvrdíte. V tomto vás musíme vziať za slovo. Ak je to tak, prečo tu nie je žiadna transparentnosť? Viem, že to pochádza od amerických vyjednávačov, no môže sa Európska komisia s pokojným svedomím jednoducho poddať? Myslím si, že odpoveď na túto otázku je, nie.

Moja druhá pripomienka sa týka zemepisných označení pôvodu. Za rokovacím stolom by som dala jasne najavo, že tieto označenia pôvodu sú v Európe ekvivalentom ochranných známok. Podľa mňa sa tento bod musí pri rokovaniach znova predložiť.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som predniesť tri stručné body. Po prvé, rád by som, samozrejme, zablahoželal iniciátorom písomného vyhlásenia o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA). To sa už prijalo.

Môj druhý bod sa týka transparentnosti a pánovi De Guchtovi by som chcel položiť jednu otázku. Ako môžete nám poslancom Európskeho parlamentu tvrdiť, že sa musíme spoľahnúť na americkú organizáciu pre občianske slobody, aby sme získali kópiu textu? Ten text mám pred sebou. Neskôr vám ho dám a požiadam vás, aby ste sa presvedčili, či je to pôvodná verzia.

Môj tretí bod sa týka zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb. Môžete sa zaručiť, že sa otázka zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb opätovne neotvorí cez zadné vrátka?

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström (Verts/ALE). – Vážený pán predsedajúci, všetci súhlasíme, že falšovanie je zlé a že boj proti falšovanému tovaru je dobrý. Je dobrý pre európskych spotrebiteľov a občanov a, ako tu už odznelo, je taktiež dôležitý pre európske podniky. Je dobré, že chránime ochranné známky a ich acquis vrátane zemepisných označení.

Zatiaľ je to všetko v poriadku. Ako tu však zdôraznil pán Kamall, existuje rozdiel medzi svetom zloženým z atómov a svetom bitov. Pokiaľ ide o kapitolu internetu, poskytovatelia internetových služieb a ďalšie podniky z tejto oblasti predniesli oprávnené obavy. Sú to obavy, že táto dohoda môže v skutočnosti uškodiť rozvoju, uškodiť európskym firmám a poškodiť spôsob, akým využívame výhody tejto novej technológie.

Preto chcem vyzvať Komisiu, aby jednoznačne presadzovala boj proti falšovaniu, ale zavrhla kapitolu o internete. Bolo by to najlepšie riešenie pre každého.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, najprv by som sa chcel poďakovať všetkým poslancom Parlamentu, ktorí predniesli svoje príspevky. Niekoľko týždňov predtým, než v Tokiu pravdepodobne uzavrieme rokovania, sú to pre nás veľmi cenné informácie a určite ich vezmeme do úvahy.

Skôr než budem hovoriť o dôvernosti, zodpoviem niekoľko technických otázok. Jedna sa týkala dohody TRIPS o verejnom zdraví a toho, či sa bude v tejto dohode výslovne uvádzať. Konkrétne sa o nej hovorí takto: „Uznávame zásady stanovené vo vyhlásení z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví prijatom 14. novembra 2001 Svetovou obchodnou organizáciou na štvrtej ministerskej konferencii WTO, ktorá sa konala v katarskej Dauhe.“

Odznelo tu taktiež niekoľko otázok týkajúcich sa súkromia. Keď sa opäť pozriete na text, o ktorom sa práve diskutuje, píše sa v ňom: „Nič v tejto dohode nebude vyžadovať, aby niektorá zo strán zverejňovala informácie (...), ktoré by boli v rozpore s jej právom alebo medzinárodnými dohodami, vrátane zákonov na ochranu práva na súkromie.“ Ďalšia zmienka sa nachádza v návrhu textu v rámci diskusie v tom zmysle, že vzhľadom na presadzovanie práva v digitálnom prostredí sa postupy presadzovania práva majú zavádzať spôsobom, ktorý je „v súlade s právom každej zo strán, zachováva zásady týkajúce sa slobody prejavu, spravodlivého postupu a súkromia“. Toto všetko sa teda v dohodách výslovne spomína.

Dovoľte mi povedať niekoľko slov o liekoch. Neverím, že je tu problém s liekmi – nielen vzhľadom na dohodu ACTA, ale aj preto, že v súčasnosti o tom diskutujeme s Indiou. India podala na WTO žiadosť týkajúcu sa liekov. Diskutujeme s nimi a myslím si, že čoskoro dospejeme k takému záveru, ktorý podľa mňa Európsky parlament ocení.

Chcel by som taktiež dodať, že na tieto druhy patentov sa nevzťahuje kapitola o colných veciach dohody ACTA. Konkrétne sa v nej hovorí o povinnom licenčnom postupe, ktorý je z tohto hľadiska veľmi dôležitý.

Napokon, pokiaľ ide o dôvernosť, nemáme problém zverejniť texty, o ktorých diskutujeme, no nie sme sami. Sú to mnohostranné rokovania, čo znamená, že aj ostatné zúčastnené strany okolo rokovacieho stola musia súhlasiť s tým, čo sa zverejní a čo nie. Konkrétne ste mi položili otázku, či budete mať možnosť diskutovať o konečnej dohode pred jej podpisom.

Ešte stále nie je zrejmé, či dospejeme k dohode, no ak áno, zabezpečili sme, že budeme v pozícii, aby sme ju prediskutovali ešte pred podpisom, keďže sa na tom Komisia dohodla počas rokovaní. Ako vidíte, v tlačovej správe vydanej na konci washingtonského kola sa výslovne uvádza, že „zúčastnené strany sa zaväzujú zverejniť text predtým, než sa ho rozhodnú podpísať“. Myslím si, že len ťažko sa o tom možno vyjadriť ešte konkrétnejšie.

Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Rokovanie bolo na niekoľko minút prerušené.)

 
  
  

PREDSEDÁ: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

 

6. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

Skôr než pristúpime k hlasovaniu, rád by som vysvetlil, že elektronický systém spracovania výsledkov má možno poruchu, a v tom prípade budete vidieť len dva grafy, ktorým hovoríme „camembert“, ale neuvidíte výsledky. Tie však možno uvidíte na svojich obrazovkách. Systém o chvíľu skontrolujeme, buďte preto, prosím, trpezliví.

(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu)

 

6.1. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely (A7-0230/2010, Elisabeth Jeggle) (hlasovanie)
 

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, podľa článku 175 rokovacieho poriadku Parlamentu žiadam, aby bol tento dokument vrátený späť výboru.

Na túto smernicu čakáme dlhé roky, ale ako sa zdôrazňovalo vo viacerých ďalších vystúpeniach, sú tu niektoré body, ktoré treba úplne zmeniť a doplniť, aby sa zabezpečila primeraná ochrana zvierat. Prijatie tohto právneho predpisu umožní pokusy na vzdelávacie účely a opakované použitie rovnakého zvieraťa, a to dokonca aj v postupoch, ktoré mu spôsobia utrpenie. Nijako nepodporí alternatívne postupy, ktoré sa považujú za vedecky prijateľné.

Nejde tu o prijatie nejakej extrémnej pozície, ale o rešpektovanie článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý vyžaduje, aby sme venovali plnú pozornosť požiadavkám na dobré životné podmienky zvierat, keďže sú to cítiace bytosti. Nechceme brzdiť výskum, len ho chceme podporovať na eticky udržateľnej ceste.

Tvrdenie, že teraz môžeme smernicu prijať a v nadchádzajúcich rokoch ju môžeme zmeniť a doplniť, je neprijateľné. Mali by sme prijať zodpovednosť a vykonať potrebné opravy hneď teraz. Toto nie je politické či ideologické stanovisko, ale zdravý rozum a ten nemá žiadne politické odtiene.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážená pani Alfanová, ďakujem vám za návrh. Nájde sa 40 kolegov poslancov, ktorí chcú tento návrh podporiť? Prosím, vstaňte, ak návrh podporujete. Myslím, že máme 40 poslancov, poprosím preto jedného rečníka, aby vystúpil s prejavom v prospech tohto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia podporuje vrátenie dokumentu do výboru, pretože tiež máme vážne obavy týkajúce sa súčasného znenia tohto textu. Členské štáty majú teraz právo prijať prísnejšie opatrenia na ochranu zvierat, ak chcú. Nový právny predpis by tomu v budúcnosti zabránil. Odrádzalo by to od zlepšení a je to v rozpore s tým, na čom sa Parlament dohodol v prvom čítaní.

Treba tiež absolútne jasne vyhlásiť, že alternatívy sa majú využívať všade, kde sa dá, znenie tohto textu však oslabuje súčasné právne predpisy. Potrebujeme aj veľmi jasné vymedzenie podmienok na používanie primátov. V texte to opäť chýba.

Mnoho problémov týkajúcich sa súčasných právnych predpisov vyplýva z rôzneho výkladu v jednotlivých členských štátoch. O tomto a o ďalších bodoch musíme viac diskutovať, aby sme zabezpečili absolútne jednoznačné a účinné právne predpisy.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ako predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorý je príslušným výborom pre túto tému, som proti vráteniu správy pani Jeggleovej do výboru. Po viac ako roku a pol intenzívnej diskusie náš výbor už vyjadril celkom jasnú podporu kompromisu, ktorý bol dosiahnutý v súvislosti so spoločnou pozíciou, pričom neboli žiadne hlasy proti a len niekoľkí sa zdržali hlasovania.

Nevidím preto žiadny dôvod na opätovné preskúmanie textu. Máme už všetko potrebné na to, aby sme o ňom dnes mohli hlasovať.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, spravodajkyňa.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, tento návrh ma prekvapil. Pani poslankyňa nebola dnes dopoludnia prítomná na plenárnej rozprave.

Tento návrh ma prekvapil. Pani Evansová, tieňová spravodajkyňa Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie, sa zúčastňovala na všetkých trojstranných rokovaniach a podporila výsledky trojstranného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 7. apríla. Zelení predložili vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré dnes znova predkladajú. To je úplne legitímne a práve o týchto zmenách sa diskutuje. Predseda výboru už vysvetlil, že tieto návrhy odmietli všetky skupiny s výnimkou zelených.

Dámy a páni, žiadam vás, aby ste hlasovali za tento kompromis. Nie som s ním úplne spokojná a som si istá, že určite tu nikoho nepotešia všetky body, pretože je to prosto kompromis. Napriek tomu ho prijmime a odmietnime všetky výzvy, ktoré sa tu teraz objavujú, pretože inak budeme musieť žiť so starou smernicou z roku 1986 a s testovaním na zvieratách. Urobme krok k zlepšeniu životných podmienok zvierat.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, na objasnenie stanoviska našej skupiny by som v tejto chvíli rada zopakovala, že pre celú skupinu je často veľmi zložité sledovať trojstranné rokovania. Keď si uvedomíte, že spravodajkyňa neakceptuje, že na základe tohto nariadenia sa zvýši počet pokusov na zvieratách,

(protesty)

že sa zvýši počet testov na primátoch a že členské štáty už nebudú môcť zavádzať prísnejšie pravidlá ako tie, ktoré obsahuje toto nariadenie, potom máte právo navrhnúť, aby sa nariadenie vrátilo výboru. Ak to nebude možné, Parlament nefunguje správne. Ďakujem vám za pozornosť.

(potlesk od skupiny Verts/ALE)

 
  
 

(Návrh na vrátenie dokumentu do výboru bol zamietnutý.)

Po ukončení hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE). – Vážený pán predsedajúci, za posledné dva dni sme boli zaplavení viac ako 400 e-mailami na túto tému. Môžu služby niečo urobiť, aby sme nemuseli strácať čas ich vymazávaním?

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – V programe Outlook máte mechanizmus, ktorý vám umožní automatické vymazávanie, ale je to medzi vami a vašimi voličmi.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Aké strašné to musí byť pre vašich voličov, keď sa chcú na vás obrátiť. To je hanba! Vaši voliči majú mať možnosť obrátiť sa na vás. Čo ste zač, keď žiadate, aby sa vaši voliči nemohli obrátiť priamo na vás?

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážená pani Sinclairová, ďakujem vám za zdôraznenie môjho stanoviska.

 

6.2. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A7-0235/2010, Csaba Őry) (hlasovanie)
  

Po ukončení hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D).(SV) Vážený pán predsedajúci, ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48, do ktorého sa dostala chyba v súvislosti s výrazom „minimálny príjem“. Tento výraz bol do švédčiny preložený ako „minimilön“, čo znamená „minimálna mzda“, a to je nesprávne. Informovali sme o tom prekladateľský útvar a preklad bude zmenený a doplnený po skončení rokovania.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcela by som požiadať Radu, aby vzala na vedomie naše dnešné hlasovanie, a chcela by som požiadať o krátke vyhlásenie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rada sa v skutočnosti na rozprave zúčastnila, pretože som predsedal jej časti. Nepochybujem o tom, že budú venovať veľkú pozornosť tomu, čo hovorí Parlament, pretože o tom Parlament včera večer uistili.

 

6.3. Ľudské práva v Iráne, najmä prípady Sakíne Muhammadí-Aštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej (B7-0494/2010) (hlasovanie)
 

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na to, že na svojom hlasovacom zozname nevidím žiadosť o hlasovanie podľa mien, a vzhľadom na význam tejto témy a dohodu medzi skupinami by som chcel navrhnúť, aby sme o konečnom znení uznesenia hlasovali podľa mien.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). – Vážený pán predsedajúci, ponechám to na vašom úsudku, ale pokiaľ viem, dohoda o tejto téme prišla neskoro, a preto je možné žiadať o hlasovanie podľa mien pri oboch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. S vaším dovolením preto o to žiadam.

 
  
 

(Žiadosť pána Maria Maura bola prijatá.)

 

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Vedecký pokrok je podmienkou hospodárskeho rozvoja a inovatívny výskum je preto základom nových a lepších postupov, ktoré prinášajú úžitok hospodárstvu ako takému a najmä ľuďom. Náklady, ktoré sú s tým spojené, však nesmieme brať na ľahkú váhu. Dobré životné podmienky živých bytostí by mali byť v hospodárstve tou najdôležitejšou vecou. Ak ľudia nerešpektujú prírodné zákony alebo ak do nich príliš zasahujú, príroda sa môže postaviť na odpor. Preto sú odporúčania, ktoré boli dnes prijaté, také dôležité. Hlasoval som za ich prijatie, pretože ide o dobrý kompromis. Smernica na jednej strane umožňuje vykonávanie základného vedeckého výskumu, zároveň však na najmenšiu možnú mieru znižuje utrpenie zvierat používaných na výskum.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Európsku smernicu o ochrane zvierat používaných na vedecké účely z roku 1986 je skutočne potrebné aktualizovať. Neteší ma skutočnosť, že nový legislatívny návrh stále umožňuje testovanie na zvieratách a utrpenie zvierat, napriek tomu som však hlasovala za smernicu. Prečo?

Najmä z troch dôvodov. Prvým dôvodom je, že návrh povoľuje testovanie na zvieratách len v situáciách, keď ľudské dobro preváži nad dobrom zvierat. Týka sa to ľudskej dôstojnosti a ľudského práva na zdravie a zdravotnú starostlivosť, ľudského práva na najlepšiu možnú starostlivosť. Druhým dôvodom je, že podľa novej smernice sa na testovanie bude používať omnoho menej zvierat ako doteraz. Tretím dôvodom je, že zvieratá, ktoré sa budú používať na testovanie, budú mať lepšie životné podmienky a bude o ne lepšie postarané.

Chcela by som sa, prirodzene, dočkať toho, že testovanie na zvieratách sa v blízkej budúcnosti stane úplne zbytočným.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, životné podmienky zvierat sú témou, o ktorú sa ľudia v Európe veľmi zaujímajú. Preto ma veľmi potešilo, že našej spravodajkyni pani Jeggleovej sa v priebehu dlhých rokovaní podarilo dosiahnuť výrazné zlepšenie životných podmienok pokusných zvierat.

Zámerom novej smernice je nahradiť pokusy na zvieratách a obmedziť ich na absolútne minimum, ktoré je potrebné. Tieto testy budú povolené, len ak nebudú existovať žiadne alternatívy, budú však podliehať veľmi prísnym predpisom. Tento stav predstavuje vhodný kompromis medzi dobrými životnými podmienkami zvierat a slobodným výskumom. Po prvýkrát budeme mať v celej Európe životné podmienky zvierat na vysokej úrovni. To je veľký úspech. Teraz musíme zabezpečiť, aby všetky členské štáty novú smernicu okamžite vykonávali.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, domnievam sa, že v citlivej téme ochrany zvierat používaných na vedecké účely sa nám podarilo nájsť vhodný kompromis medzi požiadavkami tých, ktorí vykonávajú výskum s použitím zvierat, a úrovňou životných podmienok zvierat používaných alebo určených na vedecké účely.

Hlasoval som preto za správu pani Jeggleovej. Súhlasím tiež s povinnosťou členských štátov nepoužívať zvieratá v prípadoch, keď právne predpisy Európskej únie uznávajú iné experimentálne postupy a stratégie na dosiahnutie rovnakého výsledku.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, chcem zablahoželať pani Elizabeth Jeggleovej k práci, ktorú vykonala v otázke používania zvierat na testovanie.

Hlasovala som za tento dokument, pretože sa domnievam, že ide o najpragmatickejšie riešenie problému, ktorý spočíva v aktualizácii predpisov z roku 1986.

Rada by som povedala, že je to dôležité pre životné podmienky zvierat, ale aj pre pokračovanie výskumu v Európskej únii. Hrozí, že vedci a výskum sa presunú do zdravotného prostredia mimo našich hraníc, kde je menej predpisov, takže na jednej strane musíme zlepšiť právnu úpravu a skutočne aj životné podmienky zvierat používaných na testovanie vo vedeckých inštitúciách a univerzitách, zároveň však musíme zaručiť pokračovanie výskumu.

Celý čas hovoríme o podpore mladých, aby sa dali na vedeckú dráhu, a o vyšších výdavkoch na výskum a inovácie, a to sa týka aj používania zvierat. Chráňme ich však, ako sa len dá, čo dosiahneme týmto právnym predpisom.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Vážený pán predsedajúci, Dánska liberálna strana hlasovala za správu o pokusoch na zvieratách. Nie je tajomstvom, že v súvislosti s touto otázkou boli na oboch stranách predložené veľmi silné argumenty. Niektorí sa domnievajú, že prednosť majú práva zvierat. My si naopak myslíme, že aj spoločnosť má právo na pokrok vo vývoji liekov a liečbe ochorení. Našou úlohou je, samozrejme, zabezpečiť, aby sme dosiahli správnu rovnováhu. So zvieratami sa musí primerane zaobchádzať, ale naši vedci musia mať nástroje, ktoré potrebujú na vývoj nových liečebných postupov a na liečbu vážnych ochorení. Správa, ktorú vypracovala pani Jeggleová, zabezpečuje veľmi presnú rovnováhu, a preto zastávame názor, že sa oplatí za ňu hlasovať. V zásade tiež považujeme za dobré, že teraz sa konečne pohneme od právnych predpisov, ktoré pochádzajú až z roku 1986.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, (...) dosiahnuť dohodu v druhom čítaní o tejto spornej správe o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Hlasoval som za dohodu, pretože ide o vyvážený text, ktorý chráni zvieratá bez ohrozenia vedeckého výskumu.

V dohode sa zdôrazňuje, že výskum s použitím zvierat má byť povolený len vtedy, keď nie je možné pokračovať prostredníctvom vedecky uspokojivých pokusov. Právny predpis hovorí jasnou rečou. Ustanovuje kritériá pre zaobchádzanie so zvieratami používanými na vedecké účely a vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili zníženie počtu zvierat používaných v projektoch na minimum.

Bez tejto správy nemá zmysel opakovať, že Európa potrebuje stále viac vedeckého výskumu.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, rada by som zablahoželala pani Elizabeth Jeggleovej a všetkým tým, ktorí sa podieľali na dosiahnutí tohto vyváženého kompromisu o ochrane zvierat používaných na vedecké účely.

Európske hnutie za dobré životné podmienky zvierat skutočne víta rýchle prijatie dohodnutého kompromisu. Som presvedčená, že prijatý text priamo a hmatateľne prispeje k dobrým životným podmienkam zvierat a zároveň umožní pokračovanie základného lekárskeho výskumu v Európe, ktorý, dúfajme, prinesie nové, inovatívne a účinné liečebné postupy.

Kompromis, ktorý sme dnes dosiahli, je tiež významným krokom k harmonizácii európskych predpisov týkajúcich sa pokusov na zvieratách a myslím si, že to je samo osebe veľmi dôležité.

Na záver chcem povedať, že to bol ľudský prístup, ktorý viedol k ustanoveniu hornej hranice bolesti a ktorý Komisii určil povinnosť v odôvodnených prípadoch preveriť inštitúcie, ktoré vykonávajú testovanie na zvieratách.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, tiež som hlasoval za smernicu pani Jeggleovej o ochrane zvierat a domnievam sa, že je veľmi dôležité, že ochranu zvierat skutočne podporuje aj Európsky parlament.

V tejto súvislosti však treba pripomenúť aj to, že tento návrh predstavuje vhodný kompromis medzi ochranou zvierat a vedeckým výskumom. Napriek tomu sú však pokusy na zvieratách v určitej miere stále potrebné, pretože sa k nim nenašli žiadne alternatívy. Veľmi dôležité je však dosiahnuť, aby sa uskutočňovali v správnych podmienkach a aby spôsobovali čo najmenej škody, bolesti a utrpenia.

Ide o vynikajúci krok vpred, pretože ako vieme, predchádzajúca smernica pochádza z roku 1986. Dúfam, že tento predpis sa bude vykonávať vo všetkých členských štátoch EÚ a že preto prijímame harmonizovaný postup, ktorý presadzuje ochranu zvierat a zároveň zabezpečuje možnosť pokroku v oblasti vedeckého výskumu.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Veľmi si vážim prácu pani Jeggle, ale keďže ani Rada, ani Komisia nedokázali garantovať zákaz používania ľudských embryonálnych buniek pre ochranu zvierat, nemôžem podporiť text predloženej smernice. Smernica je dôkazom toho, že ako ľudia cítime zodpovednosť za ostatné živé tvory na zemi, ale zároveň je aj smutným svedectvom toho, ako málo si vážime ľudský život. Sme pripravení obmedziť využívanie opíc na výskum len na účely zachovania druhu a v prípade ohrozenia ľudského života. Aj to len vtedy, ak sa dokáže, že žiadna iná metóda nie je vhodná. Ale nie sme schopní poskytnúť rovnako prísnu ochranu ľudskému plodu, nenarodeným deťom ani genetickej informácii. Bohužiaľ pri tejto správe som sa cítila tak trochu ako na Planéte opíc.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Schvaľujem opatrenia navrhnuté na ochranu zvierat používaných na vedecké účely. Myslím si, že sú to rozumné a vyvážené opatrenia, ktoré sú primerané našej dobe a úsiliu našej civilizácie. Musím sa však priznať, že počas hlasovania som sa dopustil chyby. Omylom som hlasoval za prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, hoci som bol za odmietnutie všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, takže tu je moje vyhlásenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, nehlasovala som za vrátenie právneho predpisu o pokusoch na zvieratách späť do výboru, pretože si nemyslím, že by sme tým dosiahli lepší výsledok. Hlasovala som však za tri predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Podľa môjho názoru je veľmi znepokojujúce, že v Európe v skutočnosti robíme v oblasti ochrany zvierat používaných na pokusy krok späť. Vo viacerých členských štátoch už v súčasnosti existujú lepšie postupy na získanie výsledkov výskumu bez používania pokusných zvierat. Táto prax by v skutočnosti spomalila vývoj alternatív.

Zo štúdií tiež vyplýva, že používanie primátov, hoci len za mimoriadnych okolností, nevedie k takému výsledku pre ľudské zdravie, aký sa predpokladá v argumentoch predložených v návrhu.

 
  
  

Správa: Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, rozprava o nových usmerneniach pre oblasť zamestnanosti, ktoré obsahuje stratégia Európa 2020, sa odohráva uprostred hospodárskej krízy, ktorá nepochybne bude mať v nadchádzajúcich rokoch hlboký dosah na trh práce.

Súčasná kríza odhalila, že nám chýbajú účinné mechanizmy pohotovej reakcie na príznaky krízy. Ukazuje nám tým, aká potrebná je koordinácia hospodárskych politík Európskej únie za predpokladu, že sa posilní a bude účinnejšia. Kríza tiež zdôraznila veľkú vzájomnú závislosť hospodárstiev členských štátov vzhľadom na trhy a zamestnanosť. Domnievam sa preto, že úsilie Európskej únie a členských štátov vynaložené na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 si vyžaduje dôrazné odhodlanie zabezpečiť, aby investície určené na trvalo udržateľný hospodársky rozvoj napomáhali aj vytváranie trvalo udržateľných pracovných miest.

Táto stratégia by mala zabrániť každému ďalšiemu hospodárskemu a sociálnemu kolapsu prostredníctvom úzkej koordinácie so štrukturálnou politikou a politikou súdržnosti. Ak chceme skutočne zabezpečiť, aby boli tieto nové usmernenia politík účinné, treba sa riadne zaoberať prekonaním spoločensko-hospodárskych rozdielov medzi členskými štátmi a medzi regiónmi. V tejto súvislosti zohrávajú rozhodujúcu úlohu štrukturálne fondy EÚ a Kohézny fond súčasného programového obdobia, ako aj všetky budúce finančné nástroje EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasovala som za správu, pretože som presvedčená, že celkovo ide o správne rozhodnutie. Napriek tomu nie som úplne spokojná, pretože sme určite mohli byť náročnejší, najmä pokiaľ ide o otázku dostupnosti práce pre mladých ľudí a ženy a o prijatie flexiistoty ako prostriedku na boj proti neistote zamestnania, ktorá zachvátila celú Európu. Obdivujem prácu spravodajkyne napriek krátkemu času, ktorý mala k dispozícii.

Pokus o zjednodušenie je celkom určite pozitívny v tom zmysle, že navrhuje nový jednoduchší formát usmernení pre oblasť zamestnanosti, z ktorých štyri teraz jasne určujú ciele stanovené v stratégii Európa 2020. Rovnako pozitívny je, podľa mňa, aj pokus zohľadniť chyby minulosti, ktoré viedli k čiastočnému neúspechu v plnení cieľov stratégie Európa 2010.

Ďalším pozitívom tohto dokumentu sú zaujímavé návrhy rozvíjajúce myšlienku, že práca by mala znovu zosobňovať právo ľudstva na pokrok a nemala by byť len prostriedkom na prežitie.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, ale vzhľadom na preklad som dobre nepočul svoje meno. V dôsledku finančnej krízy zostávajú hospodárstva viacerých členských štátov Európskej únie zraniteľné. Preto treba vynaložiť všetko úsilie na zabezpečenie trvalo udržateľného rastu a posilnenie potenciálu európskych hospodárstiev vytvárať pracovné miesta. Okrem toho musíme mať na zreteli aj demografické zmeny, globalizáciu a zavádzanie nových technológií. Považujem za veľmi dôležité, aby budúca stratégia zamestnanosti vytvorila rovnováhu medzi bezprostrednými otázkami vyplývajúcimi z krízy a dlhodobými problémami. Európska politika zamestnanosti zohráva rozhodujúcu úlohu v prekonávaní ťažkostí, s ktorými sa stretávame. So spravodajcom súhlasím aj v tom, že pri riešení nezamestnanosti môže mať strategický význam kvalita vzdelávania a celoživotné vzdelávanie. Tento návrh môžem jedine podporiť a chcel by som pánovi Csabovi Őrymu zablahoželať k jeho vynikajúcej správe.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pán Mészáros (Mé-cá-roš), výslovnosť vášho mena máme uvedenú tak, ako som to práve povedal. Ak to nie je správne, prosím, povedzte nám, ako máme vaše meno vyslovovať.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). – „Mészáros“ (Mé-sá-roš), „Alajos Mészáros“. Nie je to jednoduché. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE).(SK) Plne podporujem usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov, ako ich prijal Európsky parlament. Práca a zamestnanosť musia byť kľúčovými výstupmi každej úspešnej hospodárskej politiky. Naviazanie rastu a udržania zamestnanosti na rozvoj zelenej ekonomiky zároveň vytvára aj predpoklady na prevenciu klimatických a ekologických problémov. Viac rokov opakujúce sa prírodné katastrofy, najmä záplavy v rôznych častiach Európy, naznačujú, že časť nových udržateľných pracovných miest je možné vytvoriť aj v oblasti preventívnej ochrany územia proti povodniam. Náklady vynaložené na údržbu vodných tokov, údržbu a dostavbu verejnej kanalizácie, odvodňovacích kanálov a záchytných foldrov budú určite podstatne nižšie než náklady na odstraňovanie následkov povodní.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, to, že sme sa vymanili z finančnej krízy a že v Európskej únii nastáva oživenie hospodárstva, aj keď s meniacou sa rýchlosťou, sa, žiaľ, deje na úkor pracovných miest a zamestnancov.

Tento trend je v príkrom rozpore s programom Komisie, ktorý prijal tento Parlament, a s prístupom osobitného programu Európa 2020, ktorý predpokladá, že potrebu hospodárskeho rastu musia nevyhnutne sprevádzať znaky komplexnosti. Integrované usmernenia, ktoré sme dnes prijali, sú veľmi pozitívnym krokom týmto smerom vrátane siedmeho usmernenia, ktoré vyzýva členské štáty Únie, aby konkrétnymi opatreniami znížili štrukturálnu nezamestnanosť.

Stále musíme mať na pamäti, že práca je základom celých zákonníkov vrátane toho talianskeho, ktorého článok 1 hovorí, že Taliansko je demokratická republika postavená na práci, a že práca je tiež základom ľudskej dôstojnosti.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Vážený pán predsedajúci, podporujem integrované usmernenia, ktoré riešia problémy nezamestnanosti v členských štátoch.

Zároveň je potrebné, aby sa do všetkých riešení začlenil rozmer kvality. Ako včera upozornil pán predseda Barroso, v Európe sú dnes štyri milióny voľných pracovných miest. Tieto voľné pracovné miesta si väčšinou vyžadujú kvalifikovanú pracovnú silu. Preto naliehavo žiadam Komisiu, aby bezodkladne zaviedla navrhovaný európsky systém sledovania voľných pracovných miest, ktorý by mal zahŕňať aj európsky pas zručností.

Celoeurópskym cieľom by malo byť zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre náš kontinent. Okrem toho potrebujeme odvahu na výrazné zníženie administratívnych a necolných prekážok pre malé a stredné podniky.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu, keďže súhlasím s prístupom spravodajcu. Na jednej strane podporuje zníženie počtu integrovaných usmernení, ktoré navrhla Komisia, a na druhej strane uvádza, že tento menší počet usmernení a spoločných cieľov pre Európu nemôže a nesmie usmerňovať politiky členských štátov na úkor ich jasnosti a prevádzkovej užitočnosti.

Súhlasím tiež s tou časťou, kde spravodajca tvrdí, že ak má byť stratégia Európa 2020 účinná a usmernenia pre oblasť zamestnanosti v tejto súvislosti účelné, treba sa riadne zaoberať aj prekonaním spoločensko-hospodárskych rozdielov medzi členskými štátmi a medzi regiónmi Európy prinajmenšom prostredníctvom využitia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, skutočná otázka spojená s vynikajúcou správou pána Őryho o usmerneniach pre oblasť zamestnanosti znie, či Rada bude prihliadať na tieto odporúčania.

Včera večer ma potešilo, že belgické predsedníctvo sa zaviazalo prihliadať na odporúčania Parlamentu. Chcela by som Rade povedať, že je nevyhnutné, aby prijala viaceré zo skutočne vynikajúcich odporúčaní, ktoré obsahuje správa pána Őryho. Mám na mysli najmä odporúčania, ktoré sa týkajú lepšieho riadenia. Každý bude súhlasiť s tým, že otvorená metóda koordinácie určite nebola vo vzťahu k lisabonskému programu účinná. Musíme zabezpečiť, aby sa ciele a čiastkové ciele, ktoré obsahuje, sledovali a hodnotili vo vzťahu k cieľom stratégie EÚ 2020.

Som rada, že bol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62, pretože ak sa bude vykonávať, myslím si, že pomôže zabezpečiť zníženie regionálnych rozdielov. Na záver vyjadrujem svoju plnú podporu koncepcii, že rast podporujúci zamestnanosť by mal byť založený na dôstojnej práci, ktorú presadzuje Medzinárodná organizácia práce.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Treba privítať, že Európska komisia predložila návrh integrovaných usmernení stratégie Európa 2020, ktorý sme dnes v Parlamente prijali. Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu vo svete ide o dobrý krok, ktorý dokazuje záväzok inštitúcií EÚ a prevzatie ich zodpovednosti za hospodárstvo a zamestnanosť. Treba tiež privítať, že pri vypracovaní usmernení sa nezabudlo na potrebu zachovania súdržnosti a transparentnosti. Naliehavo sa musia zaviesť také opatrenia ako zvýšenie účasti na trhu práce, zníženie štrukturálnej nezamestnanosti, rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily, presadzovanie kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania, zvýšenie počtu ľudí s vyšším vzdelaním a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, pretože zabezpečia trvalo udržateľné hospodárstvo a posilnia potenciál tvorby pracovných miest. V správe sa oprávnene hovorí o tom, že pri investovaní do udržateľného hospodárskeho rastu je potrebné napomôcť vytváranie udržateľných pracovných miest a tiež zabezpečiť prekonanie spoločensko-hospodárskych rozdielov medzi členskými štátmi a medzi regiónmi. Na záver by som chcel vyjadriť hlbokú nádej, že stratégia Európa 2020 prinesie výsledky, ktoré sa od nej očakávajú, a to najmä v oblasti politiky zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, pred tridsiatimi rokmi krajiny tzv. „starej Európy“, 15 členských štátov EÚ spred rozšírenia o bývalé krajiny Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP), predstavovali 36 % svetového HDP. Dnes je to 25 % a predpokladá sa, že o desať rokov to bude 15 %.

Prečo je to tak? Nemôžeme to všetko pripísať vzostupu Ázie. Podiel Kanady a USA na svetovom HDP bol za rovnaké obdobie pomerne stály.

Pravda je, že sme sa sami zaťažili bremenom vyšších daní, obmedzujúcejších predpisov, dotieravejších regulačných orgánov a licencií, inšpektorov, byrokratov a úradníkov. Možno to dávalo zmysel, keď hlavná konkurencia pochádzala z tohto kontinentu. Nedáva to zmysel vo svete, kde súťažíme s Čínou a Indiou.

O to viac je to dôvod pre našich voličov, aby pozdvihli oči k vzdialenejším horizontom, zabudli na túto preplnenú a zmenšujúcu sa regionálnu colnú úniu a znovu objavili celosvetové volanie, ktoré naši otcovia považovali za samozrejmé.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, začnime pozitívnymi hľadiskami tejto správy. Myslím si, že je veľmi dôležité, že všetci podporujeme myšlienku celoživotného vzdelávania. Príliš dlho a priveľa rokov ste mali jednu šancu na skúškach a v tom konkrétnom veku, vo veku 11 či 18 rokov, sa rozhodlo o vašej budúcnosti.

V dobe neustále sa meniacich hospodárstiev, keď niektoré odvetvia môžu zmiznúť zo dňa na deň, je veľmi užitočné, že naši občania majú možnosť zapojiť sa do celoživotného vzdelávania. Zároveň by sme sa však mali pozrieť na širší obraz.

V tejto rokovacej sále sa dosť často hovorí o myšlienke sociálnej Európy. Slovné spojenie „sociálna Európa“ je však často pláštikom pre politiky, ktoré v skutočnosti bránia vzniku pracovných miest, pretože zvyšujú zaťaženie malých a stredných podnikov, ktoré sú v celej Európe motorom rastu, a tým sťažujú tvorbu pracovných miest.

Nech vláda prestane prekážať malým podnikom. Tie nech vytvárajú pracovné miesta, bohatstvo a prosperitu pre všetkých.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, žiadala som, aby sa pristúpilo k hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia, ktorého som jednou zo signatárok a za ktorý som hlasovala. Musím sa však priznať, že som čakala a dúfala, že tento Parlament dokáže viac.

Súhlasím s tým, že išlo o naliehavé rozhodnutie, bolo to však zároveň aj veľmi dôležité rozhodnutie. Naliehavé bolo pre záchranu života Sakíne Muhammadí-Áštíáníovej a bolo veľmi dôležité pre tento Parlament, pretože nemôžeme neustále odsudzovať, karhať, odmietať a stigmatizovať a zároveň sa ku krajinám ako Irán správať stále rovnako a mať k nim rovnaký postoj. Myslím si, že Irán tentokrát prejavil voči medzinárodnému spoločenstvu, členským štátom a európskym inštitúciám väčšiu aroganciu. Je ľahostajný voči všetkým sťažnostiam či výzvam.

Dnes sa situácia zmenila a je vážnejšia, pretože za minulý rok sa správanie Iránu výrazne zhoršilo a vyskytli sa udalosti, ktoré sú v rozpore so záväzkami, ktoré iránska vláda prijala na medzinárodnej úrovni.

Podľa môjho názoru by jednotlivé členské štáty aj európske inštitúcie mali voči tejto krajine prijať prísnejšie opatrenia a sankcie. Nemôžeme udržiavať diplomatické vzťahy so štátom, ktorý neakceptuje, ba dokonca ani nepočúva výzvy Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Počas svojho dlhého pôsobenia v Európskom parlamente som ešte nikdy nebol svedkom takej obrovskej väčšiny za uznesenie tohto druhu – jeden hlas proti, 22 sa zdržalo hlasovania a viac než 600 hlasovalo za. Myslím si, že odkaz, ktorý ste sa snažili vyslať, bol vypočutý. Aj tak vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Vážený pán predsedajúci, samozrejme, že som podporil toto uznesenie. Ide o ďalšie vyhlásenie na podporu záchrany života pani Sakíne Áštíáníovej.

Žiaľ, nejde o ojedinelý prípad. Od nástupu súčasného klerikálneho teroristického režimu k moci, ku ktorému prišlo pred 31 rokmi, bolo na smrť ukameňovaných až 300 žien. Režim pokračuje aj vo verejných popravách vrátane popráv detí. Pre záchranu života pani Áštíáníovej by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách, ale aj keď sa nám to podarí, povaha tohto režimu sa so všetkou pravdepodobnosťou nezmení. Bez výhrad preto musíme podporiť tých odvážnych ľudí v Iráne, ktorých sú od minulého leta milióny a ktorí sa pokúšajú nahradiť súčasný režim otvoreným, nemilitantným a demokratickým zriadením. Nemali by sme sa báť a mali by sme sa o to pokúsiť.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, pridávam sa k vašim slovám a skladám poklonu pani Mazzoniovej za jej prácu na tomto uznesení, ktoré plne podporujem.

V celom tom zhone, ktorý v Štrasburgu tento týždeň vládol, som, žiaľ, na tú najdôležitejšiu schôdzku mala najmenej času. Išlo o ženy z Iránu, ktoré tu hľadajú podporu pre svoje kolegyne a pre toto uznesenie.

Bola som však veľmi rada, že som sa s nimi stretla a že som sa zaviazala k podpore. Zarážajúca, ale zároveň možno pozoruhodná je skutočnosť, že sme dostali omnoho viac e-mailov v súvislosti s otázkou životných podmienok zvierat ako v súvislosti s touto otázkou ľudského života. Pripomínam to, pretože si myslím, že je to dôležité.

Myslím, že by sme mali povedať, pretože nás požiadali, aby sme použili toto konkrétne slovo, že mnoho žien, ktoré odsúdia na popravu ukameňovaním alebo iným spôsobom, odsúdia za zločin muháraba, čo doslova označuje niekoho, kto je vo vojne s Bohom. Ale jediné, čo tieto ženy skutočne urobili bolo, že protestovali proti diktatúre vo svojej krajine a chceli v tejto krajine dosiahnuť pre seba zmenu k lepšiemu a obnoviť svoje práva.

Preto tu stojím a podporujem tieto ženy. Sama môžem urobiť len veľmi málo, ale myslím si, že dnešné veľké hlasovanie Parlamentu je veľavravné, a dúfam, že prinesie zmenu.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, toto uznesenie je prvým dôležitým krokom k tomu, aby sa Parlament naučil využívať každý jeden úkon na každom rokovaní na pokračovanie tohto boja, ktorého cieľom je dnes záchrana života Sakíne Muhammadí-Áštíáníovej, ale ktorý väčšinou znamená boj proti tyranskému a doslova neľudskému režimu.

Domnievam sa však, že Komisia a Rada by mali byť v budúcnosti aktívnejšie a rozhodnejšie, a každé slovo vyslovené v tejto rokovacej sále by malo byť ako kameň položený k nohám tých, ktorí kameňujú, aby sa okolo nich vystaval múr hanby a aby boli vylúčení z ľudskej spoločnosti. Sakíne musíme zachrániť a spolu s ňou ženy a mužov na celom svete, ktorí sa stále stávajú obeťami tejto barbarskej krutosti, s akou sa nestretneme ani u tých najdivších a najprimitívnejších zvierat.

Je to beštia, čiže diabol, kto dnes hýbe rukami a perami nehodných vodcov a falošných svätcov, ktorých Všemohúci už zatratil bez akejkoľvek nádeje na milosrdenstvo. Mali by si uvedomiť, že ak teraz neprestanú, ich čas bude navždy poznačený a náš tiež, ak nebudeme vždy starostlivo pomáhať obetiam barbarskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za túto správu a naozaj dúfam, že pomôže zachrániť život Sakíne Muhammadí-Áštíáníovej. Som trochu skeptický, tak ako mnohí iní, ktorí sú tu prítomní, pretože vieme, že totalitné štáty, ako napríklad Irán, žiaľ, jednoducho nepočúvajú naše výzvy.

Som tiež dosť znepokojený, že sa tu takmer vôbec nehovorilo o ľudských právach, ale veľa sa rozprávalo o právach zvierat, ako už pripomenula predchádzajúca rečníčka. To je, samozrejme, tiež dôležitá otázka, ale tieto veci treba vnímať v správnej perspektíve. Kľúčovou úlohou Európskej únie je ochrana ľudských práv a základných hodnôt.

Skutočne dúfam, že táto správa prispeje k presadzovaniu nášho záväzku nastoľovať otázku ľudských práv a zdôrazňovať ich význam, a to aj v totalitných krajinách, ako je Irán, a skoncovať tak raz a navždy s týmito brutálnymi trestami smrti.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, ako ste správne upozornili, ozajstná jednomyseľnosť nášho dnešného hlasovania je veľmi významná. Bol som jedným z tých, ktorí radi hlasovali za toto uznesenie.

Dovoľte mi najprv povedať, že nie som protestný typ. Určite som nikdy predtým nemal oblečené takéto tričko, ale neprimeraný návrh na potrestanie niekoho trestom smrti za údajný zločin je taký ohavný, taký odporný, taký barbarský, taký neprimeraný a taký hnusný, že som vedel, že musím niečo urobiť. Dúfam, že iránske orgány si vypočujú odkaz, že niečo takéto je zastarané a že sa to musí skončiť.

Politický nátlak a protesty verejnosti viedli k zrušeniu trestu smrti v mnohých krajinách. Dúfam, že náš dnešný protest skoncuje s touto otrasnou situáciou. Ako povedal pán Kelam, ukameňovaných na smrť už bolo 300 ľudí a to je hrozné. Musí sa to skončiť a my musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme to dosiahli.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, chcem sa vyjadriť k návrhu o Iráne. Všetkých nás znepokojuje to isté a ako ste práve povedali, pán predsedajúci, výsledok poukazuje na prevládajúci pocit v rokovacej sále naprieč celým politickým spektrom.

Naše znepokojenie sa týka skutočnosti, že týmto dvom dámam nie je dopriaty riadny súdny proces, ale tým sa to nekončí. Keď sa pokúsia najať si právnikov, samotní právnici sú prenasledovaní a vyhnaní z krajiny.

Vidíme vládu, ktorá úplne opovrhuje demokraciou, vládu, ktorá ignoruje výsledky volieb a potom mláti ľudí a vraždí protestujúcich, ktorí žiadajú viac demokracie.

Sme tiež svedkami prenasledovania príslušníkov iných náboženstiev, kresťanov, bahaistov.

Chcel by som však zároveň veľmi stručne upozorniť na jednu ďalšiu osobu, na ktorú by sme mali myslieť, a to na Ibráhíma Hamídího, ktorý bol obvinený z homosexuality. Skutočnosť, že človek môže byť prenasledovaný za svoju sexualitu, je škvrnou na charaktere tejto krajiny.

Dúfajme, že jedného dňa, a to čoskoro, bude tento režim zvrhnutý.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rád by som vám všetkým poďakoval. Ako podpredseda zodpovedný za ľudské práva a demokraciu úplne súhlasím s vašimi poznámkami. Keďže som bol pred pár rokmi osobne svedkom takzvanej iránskej spravodlivosti, môžem len vyjadriť zhrozenie nad súčasnou situáciou v Iráne a dúfať, tak ako vy všetci, že čoskoro pominie. Dúfam tiež, že ten jeden hlas proti uzneseniu bol omylom a že v skutočnosti sme hlasovali jednomyseľne.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, iránska revolúcia z roku 1979 bude jedného dňa považovaná za historickú udalosť na rovnakej úrovni s Francúzskou revolúciou z roku 1789 a ruskou Októbrovou revolúciou z roku 1917. Podobne ako v prípade týchto dvoch revolúcií iránska revolúcia ihneď prekročila hranice tohto štátu a jej úmyslom bolo rozšíriť sa po celom svete. Podobne ako v prípade týchto dvoch revolúcií neuznávala zásady zvrchovanosti ani územnej právomoci.

Charakteristickým činom ajatolláhov bolo obliehanie amerického veľvyslanectva. Dokonca aj v druhej svetovej vojne, keď sa viedol boj medzi protichodnými ideológiami, ktoré sa navzájom snažili vyhubiť, sa rešpektovala posvätnosť diplomatických delegácií. Ajatolláhovia naznačovali, že staré predpisy sa na nich nevzťahujú a že podliehajú inému orgánu. Pokračovali tak, ako začali, pričom ignorovali akékoľvek náznaky územnej právomoci a sponzorovali svoje milície a teroristické organizácie. Zaútočili na civilné ciele od Perzského zálivu cez Libanon, chanáty na Hodvábnej ceste, Balkán až po Londýn a Buenos Aires.

Nemôžem sa zbaviť pocitu, že by sme mali ešte väčšie právo odsúdiť ich, ak by sme sami vo vyššej miere uznávali zásadu územnej jurisdikcie a v konečnom dôsledku demokracie. Dúfam, že tí poslanci, ktorí sa veľmi úprimne a dojímavo vyjadrili o neexistencii zastupiteľskej vlády v Iráne uplatnia také isté vysoké nároky v budúcom referende v rámci Európskej únie.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Odporúčanie do druhého čítania: Elisabeth Jeggle (A7-0230/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za túto správu, pretože sa domnievam, že aktualizuje súčasnú smernicu z roku 1986, pričom jej cieľom je navyše zlepšiť rovnováhu medzi záujmami odvetvia výskumu a vyššou mierou ochrany zvierat používaných na vedecké účely. V tejto súvislosti sa tiež domnievam, že je nevyhnutné, aby sme dospeli ku kompromisu, ktorý podporí pokrok alternatívnych metód používania zvierat a zabezpečí im lepšie životné podmienky bez ohrozenia pokroku v tomto odvetví.

Najdôležitejšie body dohodnuté v tejto správe sa týkajú aspektov životných podmienok zvierat, ktoré nahrádza cieľ zameraný na pokrok alternatívnych prístupov, ktoré nevyžadujú používanie živých zvierat. Cieľom tejto správy je taktiež zaviesť proces klasifikácie metód používaných na zvieratách v závislosti od úrovní bolesti, určiť maximálnu úroveň bolesti a uplatňovať smernicu prostredníctvom účinnejšieho systému kontroly. Nedostatočné monitorovanie v niektorých prípadoch spôsobilo, že pokusy, pre ktoré existovali alternatívy bez použitia zvierat, sa vykonávali naďalej na zvieratách, predovšetkým pokiaľ ide o základné pokusy, ktorých cieľom nebolo potvrdiť vedecké hypotézy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Vzhľadom na rôznorodosť vnútroštátnych právnych predpisov a nízku úroveň ochrany zvierat v niektorých členských štátoch je teraz potrebná väčšia harmonizácia pravidiel používania zvierat na vedecké účely. Ako zdôraznila naša spravodajkyňa pani Jeggleová, s Radou sa dosiahol vyrovnaný kompromis. Súbežne s ochranou zvierat je skutočne veľmi dôležité zabezpečiť, aby výskum naďalej zohrával rozhodujúcu úlohu v boji proti chorobám. Z toho dôvodu som hlasovala za túto správu a rovnako ako moji kolegovia z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) som proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré predložila Skupina zelených/Európska slobodná aliancia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne.(LT) Podporil som túto dôležitú dohodu. Ochrana zvierat používaných na vedecké účely je skutočne veľmi zložitou témou, lebo je potrebné brať do úvahy záujmy viacerých rôznych zainteresovaných strán, ktoré majú niekedy opačné názory a potreby. Domnievam sa, že v dohode sa dosiahla primeraná rovnováha. Najväčšia pozornosť sa v nej venuje podpore alternatív testovania na zvieratách a zlepšeniu podmienok, v ktorých sa zvieratá chovajú a používajú. Takisto sa nám podarilo zachovať pripomienky Európskeho parlamentu v prvom čítaní o znížení administratívnej záťaže a nadväznosti a životaschopnosti európskeho výskumu a priemyslu, ktorý je stále odkázaný na používanie zvierat. Je potrebná ďalšia podpora alternatív testovania na zvieratách. Ako odpoveď na túto potrebu sa predpokladá vytvorenie referenčného laboratória na validáciu alternatívnych metód, podporeného úsilím členských štátov o vytvorenie ďalších zdrojov, a to vhodných špecializovaných laboratórií. Myslím si, že toto uznesenie vytvára tú správnu rovnováhu medzi potrebami priemyslu a výskumnej komunity, pričom zvyšuje a harmonizuje normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sa používajú alebo plánujú použiť na vedecké účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Oceňujem záujem Európskej únie o životné podmienky zvierat vo všeobecnosti a predovšetkým zvierat používaných na vedecké účely. V súvislosti s rozsiahlym rozšírením Európskej únie a dosiahnutým technickým pokrokom však bolo nutné prijať novú smernicu s cieľom štandardizovať postupy pri zaobchádzaní so zvieratami. Ochrana zvierat a zabezpečenie správneho zaobchádzania s nimi patria medzi hodnoty Spoločenstva, ktoré sú jednomyseľne schválené protokolom týkajúcim sa tejto otázky. Snahou smernice ES z roku 1985 bolo odstrániť nesúlad medzi zákonnými ustanoveniami členských štátov a administratívnymi úkonmi vzťahujúcimi sa na ochranu zvierat používaných na pokusy a iné vedecké účely. Od prijatia danej smernice sa však rozdiely medzi členskými štátmi zväčšovali, predovšetkým z toho dôvodu, že EÚ odvtedy prijala nových členov.

Uznesenie prijaté Parlamentom zúži rozdiely medzi úrovňou ochrany poskytovanej zvieratám používaným na vedecké účely v členských štátoch v čase, keď si všetci uvedomujeme, že ide o nevyhnutný postup v záujme ochrany zdravia ľudí a zvierat, ako aj ochrany životného prostredia. Toto uznesenie je krokom vpred v súvislosti s dosiahnutím jednomyseľného cieľa zameraného na úplné odstránenie pokusov na živých zvieratách na vedecké účely ihneď, ako to bude možné vďaka novým objavom.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne.(PT) Používanie zvierat vo vedeckom výskume sa spája s objavmi obrovského spoločenského významu, s predĺženou dlhovekosťou a s dobrými životnými podmienkami ľudí. V stave, v akom sa v súčasnosti veda nachádza, je úplné zakázanie testovania na zvieratách nemožné. Preto je nevyhnutnosťou neustále zabezpečovať maximálnu možnú ochranu a čo najlepšie životné podmienky zvierat, pričom sa zohľadnia ciele pokusu.

Domnievam sa, že táto revízia právnych predpisov musí posilniť normy na ochranu zvierat. Európska únia prostredníctvom tejto smernice zlepší svoje normy, ktoré sa vzťahujú na dobré životné podmienky zvierat používaných pri vedeckých pokusoch, pretože zohráva významnú úlohu v znižovaní počtu zvierat používaných pri pokusoch a vyžaduje si využitie alternatívnych metód, kedykoľvek je to možné, pričom zabezpečuje podmienky spravodlivej hospodárskej súťaže pre priemysel EÚ a posilňuje kvalitu vyšetrovaní, ktoré sa uskutočňujú v EÚ. Výsledok dnešného hlasovania ukázal všeobecný konsenzus o potrebe zlepšiť podmienky zvierat, ktoré sú potrebné na vedecké účely a testy bezpečnosti, a zároveň zachovať vysokú úroveň výskumu a stupňovať snahu o nájdenie alternatív testovania na zvieratách.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Každá civilizovaná spoločnosť uznáva, že zvieratá sú živé tvory, ktoré sú súčasťou našej existencie, a že je nutné v maximálnej možnej miere zabrániť bolesti a utrpeniu, ktorým sú vystavené. Uznávam však potrebu používania zvierat na vedecké pokusy zamerané na testovanie nových liečiv a liečby alebo na umožnenie premeny vedeckého výskumu na objavy, ktoré pomôžu liečiť choroby, prípadne znížiť mieru utrpenia a zvýšiť priemernú dĺžku života ľudí.

Veľké rozdiely v právnych predpisoch a nedostatok primeranej ochrany v niektorých členských štátoch si vyžiadali prijatie smernice, ktorá vymedzuje minimálne normy, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia členských štátov, ktoré poskytujú zvieratám vyššiu mieru ochrany. Rokovania medzi Parlamentom, Radou a Komisiou neboli jednoduché, ale ich výsledkom je podľa môjho názoru veľmi vyvážený dokument, ktorý by sme mali podporiť. Je to krok vpred, ktorý by sme mali oceniť, hoci niektoré body by mohli mať lepší výsledok.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne.(FR) Teší ma, že táto správa bola schválená, pretože pokusy na ľudoopoch, ako napríklad na šimpanzoch, gorilách a orangutanoch, budú odteraz prísne zakázané. V dokumente sa tiež uvádza, že pokusy na zvieratách by v maximálnej možnej miere mali byť nahradené vedecky uspokojivými alternatívnymi metódami. Nakoniec sa tu uvádza, že je nutné minimalizovať bolesť a utrpenie, ktorým sú zvieratá vystavené. Zvieratá je odteraz možné používať len na pokusy určené na pokrok výskumu v prospech ľudí, zvierat a na liečbu ochorení (rakoviny, sklerózy multiplex, Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby). Prijatie tejto správy je ďalším krokom vpred k zabezpečeniu ochrany a dobrých životných podmienok zvierat používaných na vedecké účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za túto správu o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, pretože sa domnievam, že kompromis dosiahnutý s Radou predstavuje najlepšiu možnú rovnováhu medzi potrebami vedeckého výskumu v súvislosti s ochranou ľudského zdravia a životnými podmienkami a právami zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako už uviedli zainteresované strany, dokument, ktorý dnes prijímame, predstavuje uspokojivý kompromis medzi jednotlivými záujmami, pričom je výsledkom dlhých rokovaní medzi zainteresovanými inštitúciami: Parlamentom, Komisiou a Radou. Domnievam sa, že v civilizovaných spoločnostiach niet pochybností o tom, že používanie zvierat na vedecké účely musí byť primerane upravené tak, ako je to v Európe. Našou úlohou je prediskutovať primerané nariadenie týkajúce sa ich používania, ktoré je nevyhnutné pre vedecký pokrok a objav nových postupov, liečby a liečiv, ktoré budú veľkým prínosom pre našu civilizáciu a prospechom pre budúce generácie.

Je zrejmé, že takéto nariadenie nemôže zvieratám poskytovať nadmernú ochranu, pretože by to malo negatívny vplyv na vedeckú prácu a výskum. Pri voľbe za alebo proti som sa rozhodol pre ľudí, ktorí budú mať v budúcnosti prospech z výsledkov, ktorých získanie umožníme na základe vedeckej práce a výskumu so súčasnými zvieratami. Ak návrh, ktorý dnes schvaľujeme, umožní pokrok vo výskume v oblasti neurologických chorôb, autoimúnnych porúch alebo rakoviny, som presvedčený, že z toho budeme mať prospech všetci.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Každý rok sa v 27 členských štátoch použije na vedecké postupy takmer 12 miliónov zvierat. Je dôležité vyvinúť maximálne úsilie na zníženie počtu zvierat používaných na takéto pokusy na nevyhnutné minimum. Najpragmatickejší prístup k dosiahnutiu tohto cieľa spočíva v používaní alternatívnych metód, keďže v situácii, v akej sa veda momentálne nachádza, je úplné zakázanie testovania na zvieratách nemožné.

Smernica 86/609/EHS, ktorá sa týka ochrany zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely, bola prijatá s cieľom zharmonizovať postupy testovania na zvieratách v rámci EÚ. Niektoré členské štáty si však určili ambiciózne ciele, zatiaľ čo iné sa obmedzili na uplatňovanie minimálnych pravidiel. Cieľom tohto uznesenia je preto náprava tejto nerovnosti. Musia sa zabezpečiť spravodlivé podmienky pre priemysel a vedeckú komunitu EÚ, pričom sa súbežne musí posilňovať ochrana zvierat, ktoré sa stále používajú na vedecké účely, v súlade s Protokolom o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorý je dodatkom k Zmluve o fungovaní Európskej únie. V oblasti testovania na zvieratách musí byť väčšia podpora rozvoja, validácie, prijímania a uplatňovania alternatívnych metód a musí sa uplatňovať zásada troch R (replace, reduce, refine, t. j. nahradiť, obmedziť a zmierniť používanie zvierat pri pokusoch).

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Domnievame sa, že v tejto ani v iných oblastiach by zavedenie spoločnej minimálnej úrovne ochrany v právnych predpisoch nemalo brániť jednotlivým členským štátom prijímať prepracovanejšie a prísnejšie opatrenia zamerané na ochranu, ak si to budú želať. Z tohto dôvodu sme hlasovali za pozmeňujúci a doplňujúci návrh v tejto veci. Ako sme už uviedli v rozprave, domnievame sa, že je nevyhnutné ďalej rozvíjať techniky a metódy, ktoré umožnia vyhýbať sa pokusom na zvieratách, je však potrebné urobiť viac.

Je tiež nevyhnutné šíriť tieto techniky a umožniť ich prijímanie prostredníctvom väčšiny inštitúcií výskumu a vývoja vrátane vnútroštátnych vedeckých a technologických systémov s pomerne nižšou úrovňou rozvoja. Všetky legislatívne rámce v tejto oblasti musia zohľadniť túto požiadavku, nie sme však toho názoru, že navrhované zmeny to dokážu zabezpečiť v plnom rozsahu. Európska únia bude musieť v tejto oblasti zohrávať dôležitú úlohu v záujme podpory spolupráce medzi vedeckými a technologickými inštitúciami a systémami v rôznych krajinách vrátane tretích krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne.(FR) Hlasoval som za kompromis Parlamentu a Rady o otázke zvýšenia miery ochrany zvierat používaných na vedecké pokusy. Potreby ľudí v oblasti zdravia si niekedy vyžadujú obetu zo strany zvierat. Používanie zvierat je nutné prísne upraviť. Je však pokrytecké žiadať, aby sa zvieratá usmrcovali „tak, aby boli vystavené čo najmenšej miere bolesti, utrpenia a strachu“. Ide o prenášanie ľudských predstáv na zvieratá, ktoré sú vo svojom prirodzenom prostredí zabíjané inými mäsožravými živočíchmi alebo usmrcované na bitúnkoch a spracovávané na potravu pre ľudí. Svet nie je raj a na to, aby jeden prežil, musí niekto iný zomrieť.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne.(FR) Podporila som túto dohodu do druhého čítania, pretože musíme reagovať na skutočnú situáciu v oblasti biomedicínskeho výskumu, ako aj na potreby pacientov, a zároveň zlepšovať životné podmienky zvierat.

Počet pokusov na zvieratách sa počas ostatných rokov, našťastie, výrazne znížil, keďže európsky výskum sa zameriava na hľadanie alternatívnych riešení. Žiaľ, vieme však, že v niektorých prípadoch tieto riešenia neexistujú, a musíme sa uchýliť k pokusom na zvieratách, predovšetkým na primátoch (okrem človeka). Ide napríklad o všetky neurodegeneratívne choroby, ako je napríklad Parkinsonova a Alzheimerova choroba.

Napredovanie tohto výskumu v rámci Európy je jedinou zárukou vysokej úrovne ochrany životných podmienok zvierat. Ak sa budeme zaoberať bolesťou, ktorej je zviera počas pokusu vystavené, podarí sa nám dosiahnuť dobré výsledky. Práve z tohto dôvodu musíme zabrániť presúvaniu pokusov na zvieratách za hranice Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE) , písomne.(DE) Smernicu o pokusoch na zvieratách v súčasnej podobe nemôžem podporiť. Je pravda, že táto verzia je progresívnejšia ako stará smernica z roku 1986. V porovnaní s obrovským vedeckým a technickým pokrokom dosiahnutým počas ostatných 24 rokov sú však opatrenia zamerané na nahradenie testovania na zvieratách príliš slabé. Je tu príliš veľa výnimiek. Znenie dokumentu je navyše nedostatočné a umožňuje príliš veľký rozsah výkladu a uplatňovania. Je tiež absurdné, že členské štáty nesmú zaviesť striktnejšie opatrenia týkajúce sa životných podmienok zvierat v porovnaní s opatreniami, ktoré vyžaduje EÚ. Odôvodnením je deformácia trhu.

Vysiela to negatívny odkaz občanom Európy, výskumnej komunite a hospodárskym subjektom. Na jednej strane musí brať štát do úvahy zmeny etického povedomia občanov. Na druhej strane je nutné vyvíjať väčší nátlak na odvetvie výskumu a hospodárske subjekty. Nikto nechce ohroziť postavenie Nemecka alebo Európy ako výskumnej lokality, avšak investičné náklady nie sú odôvodneným argumentom na odklad ďalšieho vývoja a používania metód, ktoré si nevyžadujú používanie laboratórnych zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , písomne.(FI) Hlasovala som za smernicu o pokusoch na zvieratách, pretože výsledok mohol byť pre životné podmienky zvierat oveľa horší. Smernica, ktorú sme dnes prijali, je so zreteľom na životné podmienky zvierat krokom vpred.

Táto smernica sa teraz musí stať súčasťou vnútroštátnych právnych predpisov, pričom jednotlivé členské štáty ju musia zaviesť dôsledne a čo najrýchlejšie. Stará smernica pochádza z roku 1986, čiže je najvyšší čas na celoeurópsku aktualizáciu noriem životných podmienok zvierat používaných na pokusy.

V budúcnosti bude potrebné zvýšiť mieru investícií na vývoj alternatív nahrádzajúcich pokusy na zvieratách. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Jeggleovej, pretože je výsledkom náročnej a dlhej práce, počas ktorej sa pani spravodajkyni podarilo dosiahnuť dôležité kompromisy v tejto dôležitej otázke týkajúcej sa používania zvierat na pokusy.

Nebol som za to, aby sa správa vrátila späť príslušnému stálemu výboru, pretože práve tento výbor, ktorého som členom, vo veľkej miere ocenil a súhlasil s prácou pani kolegyne Jeggleovej. Výskum musí napredovať, pretože je nevyhnutný pre vývoj zdravotníctva a zdravia, ako aj pre predchádzanie mnohým chorobám.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Som sklamaný z konečného znenia tejto správy a predovšetkým z toho, že predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na posilnenie ustanovení o životných podmienkach zvierat neboli prijaté. Je najvyšší čas vymedziť jasné nariadenia so zameraním na obmedzenia týkajúce sa používania primátov (okrem človeka), zákaz používania zvierat odchytených vo voľnej prírode, jednoznačnú povinnosť používať vedecké alternatívy bez použitia zvierat v prípade, ak sú k dispozícii, a zákaz pokusov, v ktorých sú zvieratá vystavené silnej bolesti a predĺženému utrpeniu. Členské štáty by prinajmenšom mali mať možnosť prekročiť minimálne požiadavky EÚ a zaviesť prísnejšie predpisy v oblasti životných podmienok zvierat. Hoci táto správa zlepší súčasné právne predpisy, jej rozsah nebol ani zďaleka dostatočný a z tohto dôvodu som sa zdržal konečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za tento kompromis, pretože poskytuje primeranú rovnováhu medzi vyššou mierou ochrany zvierat používaných na pokusy a úsilím o vedecký výskum. Pokusy na zvieratách pomáhajú v boji proti mnohým vážnym chorobám, je však nutné ich upraviť s cieľom zabrániť zbytočnému utrpeniu zvierat. Súčasná smernica pochádza z roku 1986, a bolo teda nutné ju značne prepracovať.

Súčasťou nového znenia je požiadavka zaobstarať si vopred povolenie na vykonávanie pokusov na zvieratách, ktorého súčasťou je posúdenie projektu a analýza pomeru jeho možného ublíženia alebo prínosu, ako aj prísna kontrola a overenie systému. Dnešné hlasovanie je výsledkom rozsiahleho úsilia spravodajcov, kolegyne pani Jeggleovej a bývalého kolegu pána Parisha, ktorý na dokumente pracoval počas predchádzajúceho volebného obdobia. Výsledky hlasovania vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka už odzrkadlili kvalitu konečného znenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Prijatie tejto správy, ktoré nasleduje po náročných rokovaniach medzi zúčastnenými stranami, je vyváženým kompromisom, ktorý ochraňuje tak zvieratá používané na vedecké účely, ako aj potrebu používať ich, s cieľom urobiť dôležité objavy a dosiahnuť rozvoj v súvislosti s technológiami a terapiami, ktoré sa budú používať v budúcnosti na liečenie mnohých chorôb, ktoré postihujú civilizáciu. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne.(LT) Prepojenie vedy a prírody v prospech vývoja je vždy predmetom rozsiahlych diskusií. Európsky parlament dnes prijal dôležitý dokument, ktorý upravuje vedecký výskum na zvieratách. Tento dokument zabezpečí primeranú rovnováhu medzi ochranou zvierat a vedeckým výskumom a pokryje rôzne dôležité hľadiská v súvislosti s ochranou zvierat používaných na vedecký výskum. Skeptici tvrdia, že táto smernica je v rozpore so zásadami ochrany zvierat a že existuje mnoho pochybností v súvislosti s používaním zvierat na vedecké účely. V zmysle uvedenej smernice je však pred každým testom nutné zhodnotiť potrebu použitia zvierat a možné alternatívy. Každý členský štát je tiež povinný zriadiť vnútroštátne výbory zaoberajúce sa životnými podmienkami zvierat a etickými hľadiskami. Hlasovala som za tento dokument, pretože sa domnievam, že testovanie na zvieratách by malo podliehať prísnejšej kontrole, hoci by sme nemali zabúdať na nevyhnutný vedecký pokrok v rôznych oblastiach a kontinuitu vedeckého výskumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), písomne.(IT) O smernici o pokusoch na zvieratách som hlasoval v rozpore s pokynmi nášho klubu, hoci som dospel k podpore vedeckého výskumu, ktorú mu vyjadrujem. Táto smernica je pre zvieratá veľmi nepriaznivá. „Zvyšuje“ prah prijateľnej bolesti počas pokusov z „ľahkej“ na „strednú“; povoľuje pokusy na túlavých psoch a mačkách, pričom necháva na uváženie výskumníkov, či sa majú pokusy na zvieratách uskutočňovať bez podania anestetík alebo analgetík; povoľuje opakované použitie toho istého zvieraťa dokonca aj na bolestivé postupy; povoľuje, aby boli spoločenské zvieratá ako psy a primáty držané v izolácii; a povoľuje otvorenie hrudníka rezom bez podania analgetík, ako aj pokusy na živých zvieratách na účely výučby. Mám v sebe dosť ľudského citu na to, aby som zbytočnú krutosť považoval za neprijateľnú, a rovnako veľa politického citu, aby som chápal, že v prípade, ak by Európa túto smernicu neschválila, určitá časť vedeckého výskumu by sa nevyhnutne presunula inam. Táto európska smernica je závažným krokom späť, ktorému členské štáty budú musieť prispôsobiť svoje vnútroštátne predpisy. Domnievam sa, že zmenená a doplnená verzia priaznivo naklonená svetu zvierat, rozšírená o väčšie stimuly pre vedecký výskum vykonávaný v Európe, by bola skutočným riešením pre spoločnosť, ktorá sa rada považuje za civilizovanú.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), písomne.(IT) Smernica o ochrane zvierat poskytuje rovnaké podmienky pre spoločnosti a výskumné subjekty prostredníctvom harmonizácie postupov medzi jednotlivými krajinami, nesnaží sa však zabezpečiť skutočnú ochranu zvierat. Už doposiaľ nízky počet predpisov vyžadujúcich prijatie náhradných metód sa v skutočnosti ešte znížil.

Dokument má početné medzery, pričom by mal podporovať používanie pokrokovejších výskumných metód, ktoré môžu nahradiť výskumy na zvieratách: metód in vitro, počítačových simulácií ľudského metabolizmu atď. Mal by tiež zohľadňovať skutočnosť, že často nie je možné prenášať výsledky z jedného živočíšneho druhu na iný, ako uviedli významní vedci.

Zo zrejmých dôvodov nie je možné navrhnúť úplné zrušenie vivisekcie, ja však požadujem, aby pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k dokumentu zahŕňali neinvazívne postupy, aby zakazovali používanie zvierat na medicínsko-právne vyšetrovanie a na výučbu a aby zároveň neumožňovali výnimky z humánnej metódy usmrcovania a presadili zákaz používania ohrozených alebo voľne žijúcich zvierat prostredníctvom zriadenia európskeho bezpečnostného výboru.

Európa by mala povedať „nie“ zbytočným pokusom. Príliš často sa opätovne navrhujú tie isté pokusy, ktoré sa už realizovali a financovali, a to len s cieľom získať ďalšie financovanie. Dostali sme potvrdené správy o pokusoch vykonaných na zvieratách, ktorým boli vyrezané hlasivky. Veda nám hovorí, že veľkú časť pokusov vykonaných na zvieratách nemožno navrhnúť opäť na účely liečby ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), písomne. – Hlasoval som za túto správu, hoci si uvedomujem, že niektorí túto novú smernicu považujú za nedostatočnú. Domnievam sa však, že kompromis Parlamentu a Rady predstavuje najlepšiu možnú rovnováhu medzi ochranou zvierat na jednej strane a umožnením ďalšieho vedeckého výskumu na druhej strane. Hlasovanie proti tejto správe by znamenalo, že sa musíme vrátiť k predchádzajúcej smernici z roku 1986, ktorá nepochybne neposkytuje zvieratám rovnakú úroveň ochrany. Súčasné právne predpisy Spojeného kráľovstva o životných podmienkach zvierat patria medzi najprísnejšie na svete a hoci Spojené kráľovstvo nebude schopné tieto právne predpisy ďalej rozvíjať, naše normy budeme môcť udržať na výnimočne vysokej úrovni a neznižovať ich.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) V dôsledku nových poznatkov o etologických hľadiskách umiestnenia laboratórnych zvierat a o nových spôsoboch používania zvierat, predovšetkým v oblasti genetického inžinierstva, sa revízia smernice 86/609/EHS stala naliehavou prioritou napriek tomu, že jej prijatie bolo v tom čase historickým úspechom. Odvtedy sme dosiahli výrazný pokrok, predovšetkým pokiaľ ide o zavedenie tzv. zásad troch R (replace, reduce and refine, teda nahradiť, obmedziť a zmierniť).

Oceňujem rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice v nasledovných hľadiskách: zahrnutie plodových foriem rizikových zvierat a druhov stavovcov vrátane základného biologického výskumu, zavedenie humánnych metód usmrcovania a ustanovení o vnútroštátnych kontrolách, ktoré sú súčasťou smernice, hodnotenie a schvaľovanie projektov, v ktorých sa používajú zvieratá, vrátane retrospektívneho hodnotenia, transparentnosť prostredníctvom zverejňovania netechnických informácií o projektoch, implementačných noriem a usmernení na vnútroštátnej úrovni, ako aj implementačných a štatistických správ. Hlasovala som za túto správu, pretože zahŕňa návrh, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnaké podmienky v rámci EÚ pre priemyselné odvetvia a výskumnú komunitu, pričom zároveň zvyšuje úroveň ochrany zvierat, ktoré sa ešte stále používajú na vedecké účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne.(ES) Ako koordinátorka našej skupiny, Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku, by som chcela vyjadriť spokojnosť s tým, že Parlament prijal dohodu, ktorú dosiahlo španielske predsedníctvo Rady v súvislosti s aktualizáciou tejto dôležitej smernice upravujúcej zaobchádzanie so zvieratami, ktoré sa nevyhnutne musia používať na vedecké účely v záujme rozvoja výskumu v rôznych oblastiach poznania.

Ide o vyváženú dohodu, ktorá je výsledkom rozsiahleho procesu rokovania medzi nevyhnutnými potrebami vedeckej sféry na účely rozvoja poznatkov, predovšetkým v oblastiach, ako je napríklad výskum v oblasti zdravotníctva, ktorému náš výbor prikladá osobitný význam, a potrebou ochrany zvierat. Musím povedať, že táto reforma, ktorú sme prijali, posilnila obidve strany. Je nutné zdôrazniť, že dosiahnutá dohoda sa vzťahuje aj na záväzok hľadať a podporovať iné smery výskumu a alternatívne metódy, ktoré v budúcnosti umožnia úplné nahradenie používania živých zvierat v laboratóriách bez negatívneho vplyvu na nevyhnutný vedecký pokrok.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE), písomne. (CS) Podporujem opatrenie, ktoré zabráni alebo zmierni utrpenie zvierat používaných na vedecké účely. Pred pokusmi na zvieratách by sa mali uprednostniť iné spôsoby na overovanie účinkov nových liečiv a na vedecké štúdie. To však neznamená, že v záujme ochrany zvierat by sme mali ako alternatívnu metódu pripustiť používanie ľudských embryí. Je mi ľúto, že Rada z návrhu Európskeho parlamentu prijatého v prvom čítaní vypustila takéto obmedzenie alternatívnych metód. Rozhodovanie v týchto eticky citlivých oblastiach patrí ku kompetencii členských štátov a regulácia na vnútroštátnej úrovni sa v jednotlivých krajinách veľmi líši.

V Českej republike povoľuje zákon používanie embryonálnych kmeňových buniek na vedecké účely už od roku 2006, a to napriek tomu, že úspešné výsledky v biomedicíne umožnili naopak výskum využívajúci kmeňové bunky z plodových tkanív, a nie z embryí. To, že sme dnes v Štrasburgu nehlasovali o návrhu smernice Rady do druhého čítania, resp. že sme neprijali žiadne uznesenie, znamená, že návrh Rady vstúpi do platnosti po jeho zverejnení v Úradnom vestníku bez ohľadu na postoj väčšiny poslancov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hoci revidovaný právny predpis zavedie isté zlepšenia v porovnaní s predpismi EÚ v oblasti testovania na zvieratách, jednoducho nie je dostatočný a v niektorých prípadoch oslabuje súčasné právne predpisy. Vážne hľadiská, na ktoré poukázala Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, ostali nepovšimnuté a je nám ľúto, že kolegovia poslanci dnes nepodporili našu snahu o ich nápravu. Rozhodujúce je, že nové právne predpisy nezabezpečia používanie alternatív bez nutnosti testovania na zvieratách vždy, keď je to možné.

To znamená, že zvieratá budú zbytočne trpieť počas vedeckých výskumov, hoci pre ne existujú alternatívy. Taktiež nás zaráža, že nové právne predpisy navyše zabránia členským štátom prijať ambicióznejšie predpisy v oblasti testovania na zvieratách na vnútroštátnej úrovni. Cieľom Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie bolo, aby si vlády jednotlivých krajín mohli zachovať toto právo. Taktiež je nám úprimne ľúto, že neboli prijaté prísnejšie predpisy v súvislosti s používaním primátov (okrem človeka).

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne.(IT) Je jednoduché zaujať postoj proti pokusom na zvieratách, pretože nikto sa nepozerá rád na utrpenie zvierat alebo vivisekciu na vedecké účely, avšak my sme zákonodarcovia a nemôžeme sa nechať strhnúť vlnou emócií. Ak by sme príliš obmedzili používanie zvierat na vedecké testy, dospeli by sme k záveru, že tieto testy by sme museli vykonávať na ľuďoch.

Nedokážeme si predstaviť, že nová aktívna zložka, liečivo alebo chemoterapeutický systém by sa vopred netestoval na zvieratách, pretože, ako som už spomenul, alternatívou by bolo používanie pacientov ako pokusné králiky. Mali by sme si tiež uvedomiť, že farmaceutické spoločnosti nemajú záujem používať pokusné králiky a predovšetkým primáty, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, a to z dôvodu vysokých nákladov súvisiacich s týmito pokusmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), písomne.(IT) Hlasovala som proti dohode uzatvorenej v druhom čítaní medzi Parlamentom a Radou v súvislosti s návrhom smernice o používaní zvierat na vedecké pokusy.

Nehovorím „nie“ pokroku v oblasti výskumu, ale vyzývam na zníženie miery utrpenia zvierat, keďže revidovaná smernica navrhuje isté postupy, ktoré sú v rozpore s týmto cieľom, ako napríklad možnosť opakovaných výskumov na jednom zvierati. Navyše sa domnievam, že by sa malo ďalej vyvíjať používanie iných uspokojivých vedeckých metód, ktoré nevyžadujú používanie zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), písomne.(FR) Schvaľujem výsledok hlasovania o dokumente týkajúcom sa ochrany zvierat používaných na vedecké účely. Hoci správa pani Jeggleovej nie je bezchybná, domnievam sa, že predstavuje aspoň dobrý kompromis, ktorý navyše získal podporu Euroskupiny pre zvieratá.

Jej znenie umožňuje účinne obmedziť testy spôsobujúce zvieratám bolesť a zároveň zabrániť presunu výskumu, a teda aj inovácií mimo Európskej únie s následnou stratou mnohých pracovných miest. Ako podpredsedníčka medziskupiny pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat som navyše presvedčená, že je výhodnejšie udržať pokusy na zvieratách na našom území, kde sú prísne regulované, ako presunúť ich do tretích krajín, kde o hygienických podmienkach a rešpektovaní života zvierat možno v mnohých prípadoch len snívať.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne.(NL) Je mi ľúto, že väčšina poslancov zamietla tri návrhy, ktoré predložila Skupina zelených/Európska slobodná aliancia v súvislosti s úpravou smernice a prísnejšími vnútroštátnymi predpismi, stimulom pre alternatívne metódy testovania a ďalším obmedzením používania primátov. Nové právne predpisy v oblasti testovania na zvieratách majú vážne chyby. Členské štáty už nebudú schopné prijímať prísnejšie predpisy týkajúce sa ochrany zvierat. Obmedzenie vnútroštátnych právomocí je nezmyselné. Zvieratá sa stanú obeťami dogmy podriadenosti vnútornému trhu. Je však dôležité, aby členské štáty nabrali odvahu ísť príkladom. Bez niektorých štátov, ktoré v tejto oblasti pôsobili ako priekopníci, by sa nikdy nezaviedli mnohé európske predpisy v oblasti životných podmienok zvierat, ako napríklad zákaz testovania na zvieratách na kozmetické účely.

Nová smernica zlepšuje mieru kontroly nad spoločnosťami a inštitúciami, ktoré chovajú, predávajú alebo používajú laboratórne zvieratá. Znenie požiadavky, že alternatívne testovacie metódy by sa mali používať v prípade, ak sú dostupné, má nižšiu donucovaciu schopnosť ako požiadavka zahrnutá v predchádzajúcej smernici. Je to premárnená príležitosť znížiť mieru utrpenia zvierat a zvýšiť kvalitu výskumu. Nové predpisy nezohľadňujú pokrok dosiahnutý v rámci vývoja alternatív testovania na zvieratách, ktoré sú mimochodom často spoľahlivejšie ako tieto testy.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Som sklamaný, že opatrenia zamerané na posilnenie predpisov v oblasti testovania na zvieratách neboli prepracované vo väčšom rozsahu. Kľúčové opatrenia, ktoré by zaviazali Európu znížiť a nahradiť používanie zvierat na pokusy, v tomto právnom predpise nie sú zahrnuté. Je to premárnená príležitosť a v súvislosti s ochranou zvierat sa toho mohlo urobiť oveľa viac vrátane umožnenia členským štátom prijímať prísnejšie normy v oblasti životných podmienok v porovnaní s ostatnými krajinami. Obávam sa, že táto smernica v budúcnosti znemožní Spojenému kráľovstvu prijímať prísnejšie normy. Navyše tu nie sú zahrnuté postupy pravidelnej kontroly používania zvierat na vedecké pokusy. Teší ma však, že nevyhnutný výskum nových liečiv a chorôb môže naďalej pokračovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (ECR), písomne.(PL) Je mi ľúto, že smernica Rady bola prijatá vo svojej konečnej podobe bez ustanovenia, ktoré prijal Európsky parlament v máji roku 2009 a ktoré hovorí, že výskumy na kmeňových bunkách a ľudských embryách sa nesmú používať ako alternatívy výskumov na zvieratách. Na rozdiel od znenia smernice sa domnievam, že takýto prístup, mám na mysli nahradenie výskumov na zvieratách výskumami na ľudských organizmoch, by sa nemal používať.

 
  
  

Správa: Csaba Őry (A7-0235/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov za predpokladu, že zdôraznia význam potreby vysokej úrovne kvalifikácií pre účinnú podporu dobrej úrovne zamestnanosti a príjmu, predovšetkým pokiaľ ide o nové hospodárstvo s osobitným zameraním na nové sektory a nové zručnosti.

Vysoká úroveň zamestnanosti by mala byť dostupná pre vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí môžu byť kľúčovým nástrojom v oblasti výskumu a vývoja, ako aj pre ľudí s úrovňou vzdelanosti pod priemerom EÚ. Členské štáty teda zohrávajú dôležitú úlohu v rekvalifikácii, podpore vzdelávania a poskytovaní nových príležitostí pre celoživotné vzdelávanie.

Je nutné podotknúť, že v záujme dosiahnutia dobrej úrovne zamestnanosti a rozsiahleho pokroku na úrovni EÚ je nutné zabezpečiť, aby tí, ktorí sa snažia zvýšiť si kvalifikáciu, mali prístup k skutočným pracovným príležitostiam a v prípade potreby k rekvalifikácii. Osobitné zameranie na profesijné poradenstvo v súlade so súčasnými a budúcimi potrebami môže byť spôsobom, ako opäť dosiahnuť vysokú úroveň zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne.(RO) Napriek tomu, že hospodárska situácia je vo väčšine členských štátov naďalej krehká, možno badať povzbudivé náznaky oživenia hospodárskeho rastu. Z tohto dôvodu je nutné cieľavedome vyvíjať úsilie v záujme konsolidácie potenciálu vytvárať pracovné miesta a podporovať obyvateľstvo pri ich hľadaní a vykonávaní. V apríli roku 2010 Európska komisia navrhla nový súbor usmernení pre politiky zamestnanosti v členských štátoch. Tieto tvoria spolu s hlavnými usmerneniami pre hospodárske politiky integrované usmernenia na vykonávanie stratégie Európa 2020 zameranej na inteligentný a udržateľný rast, ktorý vedie k inklúzii.

Ide o nasledovné štyri usmernenia pre zamestnanosť: zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti, podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe, zlepšovanie výkonnosti systémov vzdelávania na všetkých úrovniach a rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily. Správa pána Őryho podporuje prístup navrhovaný Komisiou, avšak poskytuje množstvo objasnení a dodatočných informácií. Práve preto som za ňu hlasovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) V apríli 2010 Európska komisia predložila návrh o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov ako súčasť vykonávania stratégie Európa 2020. Pán Őry, člen Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), vo svojej správe podporuje návrhy Komisie a pridáva do nej niektoré prvky, ktoré považujem za nevyhnutné. Politika súdržnosti, ktorú Komisia zanedbáva, sa musí v plnej miere začleniť do politík zamestnanosti. Hoci sú európske právomoci v otázkach zamestnanosti stále obmedzené, EÚ sa nesmie uspokojiť s pasívnou úlohou a musí čo najlepšie využiť nástroje, ktoré má k dispozícii (politiku súdržnosti, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, otvorenú metódu koordinácie). Z tohto dôvodu plne podporujem usmernenia tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne.(LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Pretože čelíme rýchlo sa šíriacemu fenoménu starnúcej spoločnosti, musíme zaviesť opatrenia na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EÚ s cieľom bojovať proti sociálnemu vylúčeniu starších ľudí a diskriminácii na základe veku. Musíme zabezpečiť, aby členské štáty poskytovali komplexnú podporu starším ľuďom, a to predovšetkým prostredníctvom vytvárania podmienok na vybudovanie vysokokvalitného systému zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Musíme taktiež zabezpečiť, aby členské štáty podporovali poskytovanie služieb dlhodobej starostlivosti a aby zaviedli politiku informovanosti a prevencie pre starších ľudí s osobitným zreteľom na potraviny. V záujme úspešného uplatnenia plánovaných cieľov je nevyhnutné vybudovať udržateľný systém financovania služieb dlhodobej starostlivosti. Európska komisia by na druhej strane mala vyvíjať úsilie s cieľom zabezpečiť prijateľnú úroveň zdravotnej starostlivosti pre všetkých európskych občanov bez ohľadu na ich materiálnu situáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Stratégia Európa 2020, ktorú predložila Európska komisia v marci roku 2010, má za cieľ vymedziť smerovanie EÚ na ďalšie desaťročie.

Hoci môžeme len ľutovať, že Európsky parlament nebol zapojený do prípravy tejto stratégie, ktorá je výlučne dielom pána Barrosa, existuje jedna oblasť, v ktorej si Parlament môže presadiť svoju vôľu: integrované usmernenia pre zamestnanosť. Desať stanovených usmernení sa týka vytvorenia väčšieho počtu pracovných miest vyššej kvality, posilňovania dôstojnej práce a zlepšovania systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Z tohto dôvodu som dnes v stredu 8. septembra 2010 spolu s väčšinou kolegov poslancov hlasoval za správu, ktorá vymedzuje tieto ciele a prostredníctvom ktorej môžeme predovšetkým požadovať lepšie využitie Európskeho sociálneho fondu a trvať na potrebe venovať väčšiu pozornosť pracovníkom s nízkymi príjmami a boju proti sociálnemu vylúčeniu, ako aj potrebe zabezpečiť prístup ku kvalitným a dostupným verejným službám. Nakoniec by som chcel dodať, že ak chceme, aby táto stratégia skutočne spĺňala predpoklady začleňovania, musíme zaistiť súdržnosť medzi týmito usmerneniami a politikou súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne.(LT) Hlasovala som za túto správu, pretože nové usmernenia stratégie Európa 2020 pre politiky zamestnanosti členských štátov EÚ budú mať počas nasledujúcich rokov veľký vplyv na trh práce. Teší ma, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Európskemu parlamentu obsahovali jasné ciele a konkrétne opatrenia v súvislosti s navrhovanými usmerneniami Komisie pre zamestnanosť. Znižovanie nezamestnanosti, zabezpečovanie minimálnej mzdy a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu sú, samozrejme, naďalej najdôležitejšie priority politiky zamestnanosti vo všetkých členských štátoch. Súhlasím taktiež s tým, že jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu a rovnaké pracovné podmienky pre všetkých pracovníkov.

Súhlasím s návrhom Parlamentu, že musíme iniciovať opatrenia politík zamestnanosti so zameraním na najzraniteľnejšie skupiny, pretože chudoba má najvážnejšie dôsledky na týchto ľudí. Chcela by som taktiež vyzvať Komisiu a členské štáty, aby sa v súvislosti s usmerneniami pre zamestnanosť vo vyššej miere zamerali na mladých ľudí a starších pracovníkov čeliacich diskriminácii na trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Súčasná hospodárska kríza bude mať počas nasledujúcich rokov nepochybne zásadný vplyv na trh zamestnanosti. Možno badať počiatočné náznaky hospodárskej obnovy a oživenia hospodárskeho rastu. Očakáva sa však, že vplyv hospodárskej krízy na zamestnanosť ešte nedosiahol vrchol. Preto oceňujem súčasné úsilie na zaistenie udržateľného ozdravenia a posilnenie potenciálu európskych hospodárstiev vytvárať pracovné miesta, ako aj na pomoc ľuďom pri hľadaní práce. Európske štáty čelia aj problémom v súvislosti s výraznými demografickými zmenami, ktoré ešte umocnil proces globalizácie, pričom scenár, v ktorom počet daňových poplatníkov prispievajúcich do národných rozpočtov neustále klesá, nevyzerá príliš sľubne.

So zreteľom na predloženú stratégiu EÚ 2020, na jej ciele v súvislosti s prijímaním nových technológií s cieľom znížiť emisie uhlíka by sa stratégia zamestnanosti mala vypracovať nielen z krátkodobého, ale aj zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Túto stratégiu je nepochybne nutné navrhnúť spoločne s opatreniami zameranými na zvýšenie miery zamestnanosti mladých ľudí vo veku do 25 rokov, keďže ide o vekovú skupinu, v ktorej miera nezamestnanosti v súčasnosti dosahuje nebývalú výšku.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne.(IT) Chcel by som vysvetliť, ako som hlasoval o tejto správe, pretože sa domnievam, že jej predmet má veľký význam pre budúcnosť trhu práce v Európe.

Tento návrh obsahuje hlavné usmernenia pre hospodárske politiky zamestnanosti, ktoré sa majú zaviesť v Európskej únii. Hospodárska kríza sa ešte neskončila a šliape na päty kríze zamestnanosti.

Hoci je pravda, že možno badať povzbudivé náznaky obnovy, trh práce je naďalej do značnej miery uzavretý a počet nezamestnaných je ešte vždy veľmi vysoký. V rámci Európy však existujú rozdiely. Napríklad v Španielsku a Grécku je počet nezamestnaných znepokojujúci a pozostáva predovšetkým z mladých ľudí. V našej krajine sa však, našťastie, ale aj vďaka dobrým opatreniam, ktoré prijala talianska vláda, počet nezamestnaných až tak výrazne nezvýšil. Je nutné uznať, že talianska vláda bola v popredí, pokiaľ ide o podporu flexibility a dynamiky na trhu práce, pričom tento prístup podľa všetkého funguje.

Niektoré vlády, ktoré sa príliš zasadzujú za ochranu práv pracovníkov, pripustili, aby ich vlastní pracovníci prišli o prácu. Pomocou flexibility a pripravenosti na nový konkurencieschopný trh práce je však možné zachovať pracovné miesta a vytvárať hospodárske podmienky, ktoré podporujú vznik nových pracovných miest.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne.(EL) Hlasoval som proti správe pána Őryho napriek tomu, že obsahuje isté dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ľavice, ako napríklad potrebu zaručenia rodovej rovnosti, ako aj napriek tomu, že je vylepšením dokumentu predloženého Komisiou. Hlasoval som proti tejto správe, pretože sa pridržiava filozofie flexibilného trhu a dokonca vyžaduje vyššiu mieru flexibility a strategické využívanie flexiistoty na trhu práce, čo má priamy negatívny vplyv na pracovníkov, ako sami vieme.

V správe sa tiež uvádza, že s cieľom prekonať finančnú krízu a uplatňovať politiky rastu je potrebná reštrukturalizácia na základe plného využívania vnútorného trhu a odstránenia „právnych prekážok“. Za týmto nejasným znením sa však môže skrývať nedostatočná ochrana pracovných práv pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Podporujem správu pána Őryho a oceňujem príležitosť, ktorá z nej vyplýva. V rámci rozsahu pôsobnosti stratégie EÚ 2020 bolo nutné vymedziť hlavné usmernenia pre hospodársku politiku (článok 121 Zmluvy o fungovaní Európskej únie), ako aj pre politiku zamestnanosti (článok 148). Hospodárska kríza, ktorej v súčasnosti čelíme, zhoršuje sociálne problémy a spôsobuje, že potreba vymedziť účinné a udržateľné politiky zamestnanosti je ešte naliehavejšia. Súhlasím s návrhom pána spravodajcu prijať silnejšie opatrenia v záujme zvýšenia úrovne zamestnanosti žien a mužov v rámci Európy.

Správa pomohla podchytiť problémy, ktorým sa nevenovala dostatočná pozornosť, ako napríklad: 1. znižovanie miery nezamestnanosti v rámci najzraniteľnejších skupín vrátane mladých ľudí prostredníctvom zvyšovania úrovní vzdelania, znižovania počtu osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou a odstraňovania chudoby, 2. zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a odmeny za rovnakú prácu na tom istom pracovisku a 3. zapájanie regionálnych a miestnych orgánov, parlamentov a sociálnych partnerov do vypracúvania, uskutočňovania, monitorovania a vyhodnocovania týchto programov, predovšetkým pokiaľ ide o vymedzenie cieľov a ukazovateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) V lisabonskej stratégii sa uvádza, že Európska únia musí zlepšiť svoju produktivitu a konkurencieschopnosť prostredníctvom svojej pracovnej sily.

Tento cieľ doposiaľ nebol splnený v plnom rozsahu, keďže miera nezamestnanosti je ešte stále vysoká. Je potrebné analyzovať problémy, ktoré spôsobili spomalenie plnej zamestnanosti. Odstránenie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu a náboženstva by znamenalo pozoruhodný krok vpred, ktorý by predovšetkým mladým ľuďom a ženám umožnil zvýšiť mieru konkurencieschopnosti na trhu práce. Ženy navyše čelia problému zosúladenia materstva a práce: opatrenia, ako napríklad poskytnutie podnikových jaslí, umožnenie práce na čiastočný úväzok, ak o to žena požiada, a možnosť starať sa o choré dieťa bez toho, aby sa matky museli báť o svoje pracovné miesta, by ženám pomohli zohrávať túto dvojitú úlohu.

Ďalšou skupinou, ktorá potrebuje ochranu, sú mladí ľudia, u ktorých existuje riziko, že dlhodobo nebudú mať istotu zamestnania: majú množstvo zručností a teoretických vedomostí, ale žiadne praktické skúsenosti. Školy sa musia vo vyššej miere zameriavať na to, čo podniky chcú, a pripravovať študentov na svet práce. Podniky musia naopak investovať do nových generácií tým, že im dajú šancu rozvíjať si kariéru.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic a Alf Svensson (PPE), písomne. (SV) Dnes 8. septembra 2010 sme hlasovali za správu (A7-0235/2010) o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov: časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 (2010/0115(NLE)). Chceli by sme však zdôrazniť, že existujú časti správy, s ktorými nesúhlasíme, napríklad návrhy zamerané na podrobnú reguláciu politiky trhu práce členských štátov, nadnárodnú kontrolu obchodu a priemyslu členských štátov a reguláciu minimálnej mzdy EÚ. Týmto chceme obhajovať zásadu subsidiarity. Radi by sme však poukázali na to, že mnohé z toho, čo správa obsahuje, je dobré. Napríklad, samozrejme, podporujeme zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi a rovnakú mzdu za rovnakú prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Parlament poskytol svoje stanovisko k integrovaným usmerneniam pre zamestnanosť. Desať usmernení je zameraných na vytvorenie väčšieho počtu a vyššej kvality pracovných miest, na posilnenie dôstojnej práce a zlepšovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Parlament zasiahol, aby zabezpečil účinnejšie využívanie Európskeho sociálneho fondu, aby sa viac pozornosti venovalo chudobným pracovníkom a boju proti sociálnemu vylúčeniu a aby sa zaručil prístup k verejným službám vysokej kvality za prijateľné ceny.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Situácia na trhu práce je nepochybne hlavnou príčinou obáv medzi našimi občanmi. Situácia na trhu práce sa sústavne zhoršuje a miera nezamestnanosti dnes dosahuje 9,8 %.

Usmernenia pre oblasť zamestnanosti predstavujú nevyhnutný prostriedok stimulačných štrukturálnych reforiem, ako aj prostriedok na zisťovanie vplyvu reforiem, ktoré treba vykonať; toto všetko sa práve zavádza, rovnako v rámci stratégie Európa 2020, ako aj v kontexte novej koordinácie hospodárskych politík. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme zvládli tieto otázky, rovnako je však nevyhnutné zaistiť, aby boli reformy čo najprimeranejšie.

Jedna vec je mať usmernenia. Niečo celkom iné je zaistiť ich správne vykonanie členskými štátmi. V tejto súvislosti sa mi zdá mimoriadne dôležité posilniť úlohu Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO) v rámci stratégie Európa 2020 a hospodárskeho riadenia a zaistiť, aby sa Rada EPSCO v plnej miere zapojila do vykonávania reforiem a zabezpečila tak životaschopnosť nášho sociálneho modelu a najlepší model hospodárskeho riadenia pre EÚ. Som presvedčená o naliehavej potrebe opätovného nastolenia rovnováhy medzi zamestnanosťou a sociálnym pilierom v kontexte európskeho rozhodovacieho postupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože obhajuje politiky, ktoré podporujú aktívne starnutie, rodovú rovnosť, rovnaké odmeňovanie žien a mužov a prístup žien k ochrane a sociálnym a profesijným výhodám. Vzhľadom na narastajúce problémy s integráciou väčšieho počtu žien na trhu práce je čoraz nevyhnutnejšie zavádzať politiky, ktoré taktiež podporujú zosúladenie pracovného a rodinného života.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písomne.(SV) Dnes sme hlasovali za správu o usmerneniach pre oblasť zamestnanosti, radi by sme však zdôraznili, že sme si všimli dôležité nezrovnalosti v rôznych jazykových verziách. Hlasovali sme za to, aby členské štáty zaistili primeraný minimálny príjem, ako to stanovuje anglická verzia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Vo švédskej verzii je to, bohužiaľ, preložené ako „minimilön“, čo znamená „minimálna mzda“.

Úroveň miezd však nepatrí do kompetencií EÚ, a preto sme usúdili, že švédska verzia je chybná. Rozhodli sme sa hlasovať za túto správu aj napriek zmienkam o „vysokých daniach“ ako prekážkach rastu bez akejkoľvek definície „vysokých daní“. Ani dane nepatria do kompetencií EÚ a domnievame sa, že existuje množstvo príkladov činností financovaných z daní, ktoré výrazne prispievajú k rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ako som už povedal o správe svojej kolegyne pani Grunyovej, o ktorej sme hlasovali v júli, spoločnosť sa vyvíja, svet sa mení a rovnako sa musia zmeniť aj pracovné vzťahy. Pevne verím, že to platí aj v tomto prípade, a som rád, že Parlament obhajuje pružnejšie pracovné modely ako spôsob boja proti nezamestnanosti. Okrem toho mám vo vláde povinnosti v oblasti vzdelávania a teší ma, keď vidím, že tento návrh kladie zvláštny dôraz na vzdelávanie a kvalifikáciu pracovníkov. Tento záväzok by sme mali brať v kontexte stratégie Európa 2020 skutočne veľmi vážne. Vzhľadom na to, že v Európe sa počas krízy zvýšil počet nezamestnaných zo 16 miliónov v roku 2008 na 23 miliónov v roku 2010, každá východisková stratégia musí zahŕňať obnovu pracovných miest. Tá je možná, len ak sa jasne zameriame na inovácie, flexibilnú prácu a nové modely práce a odbornej prípravy pre väčší počet mladých ľudí na trhu, na ktorom vládne čoraz väčšia konkurencia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Dôvodom nových usmernení pre oblasť zamestnanosti do roku 2020 je hospodárska kríza, ktorej následky budú mať aj v nadchádzajúcich rokoch naďalej negatívny vplyv na trh práce. Máme naliehavé problémy s nezamestnanosťou a zároveň dlhodobé problémy, konkrétne s demografickou zmenou, globalizáciou a so zavádzaním nových nízkouhlíkových technológií. Preto je veľmi dôležité mať európsku stratégiu v oblasti zamestnanosti, ktorá vyrieši najnaliehavejšie problémy vyplývajúce z krízy, ako aj problémy, ktoré vznikajú v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte.

Uplatňovanie zásad flexiistoty, kvalitného vzdelávania, celoživotného vzdelávania a boja proti štrukturálnej nezamestnanosti vytvára nevyhnutné predpoklady na dosiahnutie spoločných zámerov a cieľov v oblasti hospodárskeho rastu a spoločenského blahobytu. Z toho dôvodu by sa teraz mala začať vykonávať stratégia Európa 2020. Štrukturálne fondy EÚ a Kohézny fond na súčasné programové obdobie by už mali začínať nadväzovať na túto stratégiu. Je dôležité, aby sa v tejto stratégii kládol dôraz na poľnohospodárstvo a vidiek. Treba sa usilovať o dosiahnutie cieľov súdržnosti a vytvárať synergie medzi politikou súdržnosti a ďalšími odvetvovými politikami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasovali sme proti tomuto uzneseniu, pretože ignoruje hlavné príčiny nezamestnanosti, neistoty zamestnania a chudoby a pretože návrhy, ktoré sme v tejto rokovacej sále predložili, boli zamietnuté. Boli to tieto návrhy:

– Komisia by si mala uvedomiť, že treba nevyhnutne zmeniť existujúce makroekonomické politiky, zrušiť Pakt stability a rastu a zastaviť proces privatizácie a liberalizácie s cieľom uprednostniť vytváranie kvalitných pracovných miest s právami pre všetkých pracovníkov a lepšími platmi, znížiť úroveň chudoby a zlepšiť sociálne začleňovanie a pokrok.

– Nelegálna práca by sa mala riešiť prostredníctvom prísnejších kontrol pracovnej inšpekcie spolu s daňovými opatreniami pre ľudí s nízkymi príjmami.

– Rada by mala súhlasiť s kompromisom na úrovni EÚ na ukončenie bezdomovstva do roku 2015 a pripraviť opatrenia integrovanej politiky, ktoré všetkým zaistia prístup k dostupnému kvalitnému bývaniu s primeraným zásobovaním energiou.

Neprešiel ani náš návrh na začlenenie novej smernice o rodovej rovnosti. Návrh presadzoval, aby členské štáty zvýšili zamestnanosť žien pri plnom dodržiavaní práv žien a odstránení nerovnosti prostredníctvom špecifických cieľov v oblasti rodovej rovnosti, integrácie podľa pohlavia a konkrétnych politických opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) V čase, keď miera nezamestnanosti v Európe dosahuje 9,8 %, v čase, keď sa naďalej zhoršuje situácia na trhu práce, v čase, keď ešte nie sú jasné všetky dôsledky hospodárskej krízy, musí Európska únia zaviesť ambicióznu európsku stratégiu v oblasti zamestnanosti. Európsky parlament preto v rámci stratégie EÚ do roku 2020 prijal usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov. Ide o desať usmernení o vytváraní pracovných miest, kvalite pracovných miest, zamestnanosti mladých ľudí, zamestnanosti ľudí, ktorí patria do zraniteľných skupín, boji proti sociálnemu vylúčeniu a dôležitosti čo najlepšieho využívania Európskeho sociálneho fondu. Možno sú to veľmi ambiciózne ciele, ale v prvom rade sú to usmernenia, ktoré členské štáty musia dodržiavať teraz aj v budúcnosti. Ide tiež o silný signál, ktorý Európsky parlament vysiela členským štátom v čase, keď je zamestnanosť najväčšou obavou našich spoluobčanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som za správu pána Őryho o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov v súvislosti so stratégiou Európa 2020. Tento text kladie veľký dôraz na potrebu urobiť z boja proti nezamestnanosti prioritu v čase hospodárskej a sociálnej krízy. Text sa zameriava na niekoľko vecí. Miera zamestnanosti sa musí do desiatich rokov zvýšiť na 75 % v celej Únii a úsilie by sa malo vynakladať najmä v súvislosti s najzraniteľnejšími skupinami na trhu práce: mladými ľuďmi, staršími ľuďmi, nekvalifikovanými ženami, ľuďmi so zdravotným postihnutím a ľuďmi s prisťahovaleckou minulosťou, keďže u nich je najväčšia pravdepodobnosť, že budú diskriminovaní pri prijímaní do zamestnania a v zamestnaní. Tento text tiež pripomína základné myšlienky slušnej práce a boja proti chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), písomne.(PL) Usmernenia pre politiku zamestnanosti na nasledujúcich 10 rokov ukazujú, že odvetvie služieb bude jednou z oblastí, v ktorej sa vytvorí najviac pracovných miest. Vytvorenie týchto pracovných miest si vyžaduje existenciu priaznivých podmienok na podnikanie v súvislosti so službami, ktoré ponúkajú, a to sa týka aj cezhraničných služieb. Preto by som chcela zdôrazniť, že smernica o poskytovaní služieb môže podporiť politiku zamestnanosti, len ak sa zlepší jej transpozícia členskými štátmi.

Smernica vytvára nové možnosti podnikania, ak sa však správne uplatní, bude mať priaznivý vplyv aj na trhy práce. Preto podporujem návrhy prijaté v tejto správe. Odvetvie služieb bude potrebovať mobilných pracovníkov, ktorí sú vhodne pripravení a kvalifikovaní, a na to potrebujeme zmeny v systémoch vzdelávania, odbornej prípravy a politiky zamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasoval som za túto správu. Ako zvolený zástupca zámorského regiónu viac než dobre poznám politiky uprednostňujúce zamestnanosť a boj proti chudobe, keďže francúzske zámorské departementy majú najnižšiu mieru zamestnanosti vo Francúzsku (napríklad 43,9 % na ostrove Réunion, v porovnaní so 62,3 % vo všetkých členských štátoch EÚ).

Zvýšenie tohto čísla o 10 % do roku 2014 a jeho nárast na 75 % v roku 2020, to je čosi, za čo som vždy bojoval, hlavne preto, že sa to týka najmä mladých ľudí s ťažkosťami, žien a ľudí so zdravotným postihnutím. Návrh sa taktiež sústredí na chudobu a jeho cieľom je znížiť počet občanov žijúcich pod hranicou chudoby o 25 %. Tieto ciele by mali zmobilizovať všetky francúzske aj európske spoločenské a politické sily, aby štát mohol vyčleniť zdroje potrebné na ich dosiahnutie v stanovených časových rámcoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. Podporil som túto konzultáciu, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby členské štáty EÚ zabezpečili primerané minimálne príjmy nad hranicou chudoby. V každom možnom prípade sa tiež musí posilniť doložka o rovnakom zaobchádzaní a rovnakom odmeňovaní za rovnakú prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Súčasná hospodárska kríza je významnou premennou, ktorú treba brať do úvahy, keď hovoríme o nových usmerneniach pre zamestnanosť v roku 2020, pretože v nasledujúcich rokoch bude mať veľmi veľký vplyv na trh práce. Hoci máme údaje, ktoré naznačujú oživenie niektorých činností v EÚ, hospodárska situácia je v drvivej väčšine členských štátov stále veľmi nestabilná.

Na druhej strane, úplné účinky súčasnej krízy z hľadiska nezamestnanosti sme ešte nepocítili, takže v dôsledku toho prídu ďalšie tisíce ľudí o prácu. To znamená, že sú pred nami veľké výzvy: demografická zmena, globalizácia a zavádzanie nových technológií vrátane nízkouhlíkových. Preto sa európska stratégia v oblasti zamestnanosti na ďalšie desaťročie musí zaoberať nielen najnaliehavejšími problémami vyplývajúcimi z krízy, ale aj problémami, ktoré vznikajú v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Úplne súhlasím s pánom spravodajcom Őrym, a preto som podporil toto legislatívne uznesenie. Uvítal som najmä pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 Rady, v ktorom sa uvádza, že je dôležité bojovať proti faktorom, ktoré spomaľujú hospodársky rast, vrátane byrokratickej záťaže a vysokých daní. Nespomínam si na žiadnu predchádzajúcu príležitosť, pri ktorej by Európsky parlament hovoril o byrokratickej záťaži a vysokých daniach.

Len málo ľudí sa zamýšľa nad skutočnosťou, že iracionálne a nelogické dane môžu znížiť účinnosť každého hospodárskeho systému. Daňový systém dnes doviedol krajiny ako Lotyšsko do krízy. Vďaka byrokratickému a zbabranému daňovému systému prišlo Lotyšsko o viac ako 10 miliárd EUR. Podporil som toto legislatívne uznesenie v nádeji, že bude začiatkom závažnej úlohy optimalizovania daní na území EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Politika zamestnanosti je mimoriadne dôležitá pre hospodárstvo aj pre sociálny zmier. Preto je v záujme každého štátu samostatne rozhodovať o primeraných opatreniach. Značné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi však znemožňujú vytvorenie štandardizovaného balíka opatrení. Nárast účasti na trhu práce na 75 % v niektorých členských štátoch ako Poľsko, Malta a Maďarsko, ktorých úroveň je v súčasnosti pod hranicou 60 %, je číra fantázia. Rovnako v prípade Rakúska, ktorého úroveň dosahuje približne 70 %, je veľmi otázne, či je vyššia účasť na trhu práce zlučiteľná so slobodou voľby dostupnou v spojitosti s výchovou detí a ochranou domácich pracovníkov proti mzdovému dumpingu lacných zahraničných pracovníkov. Z uvedených dôvodov som sa rozhodol hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Myšlienka, že je možné účinne bojovať proti nezamestnanosti v ultraliberálnej Európskej únii, je ilúzia. Preto som hlasoval proti správe pána Őryho.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Őryho, pretože súhlasím s jej prístupom a posolstvom.

Tento návrh zdôrazňuje význam zvyšovania počtu ľudí aktívnych na trhu práce s cieľom prispieť k zníženiu štrukturálnej nezamestnanosti a venovať osobitnú pozornosť celoživotnému vzdelávaniu. Kľúčovú úlohu by malo zohrať vzdelávanie prostredníctvom skvalitnenia súčasných vzdelávacích systémov, ktoré by mladých ľudí mali podporovať v tom, aby pokračovali vo vzdelávaní na vyššom stupni. V nasledujúcich rokoch sa vynaloží veľa ďalšieho úsilia na podporu sociálneho začleňovania a účinnejšieho boja proti chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Dňa 27. apríla 2010 predložila Komisia návrh integrovaných usmernení stratégie Európa 2020, v ktorom stanovuje rámec pre novú stratégiu a reformy, ktoré majú vykonať členské štáty.

Rozprava o nových usmerneniach pre oblasť zamestnanosti do roku 2020 sa odohráva uprostred hospodárskej krízy, ktorá bude mať počas nasledujúcich niekoľkých rokov nepochybne závažný vplyv na trh práce. Napriek povzbudivým náznakom návratu rastu ostáva hospodárstvo vo väčšine členských štátov nestabilné. Preto sme ešte stále naplno nepocítili priame účinky krízy na nezamestnanosť. Vzhľadom na to treba vynaložiť všetko úsilie na zaistenie udržateľného ozdravenia a posilnenie potenciálu vytvárania pracovných miest európskych hospodárstiev, ako aj na pomoc ľuďom pri získavaní zamestnania.

Preto je veľmi dôležité, aby európska stratégia zamestnanosti na nasledujúce desaťročie riešila a hľadala rovnováhu medzi naliehavými súčasnými problémami, ktoré vyplývajú z krízy, a problémami strednodobej a dlhodobej povahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) V rámci stratégie Európskej únie do roku 2020 sa Rumunsko spolu s ostatnými členskými štátmi zaviazalo do roku 2020 dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti. V dôsledku tohto všeobecného cieľa bude musieť miera zamestnanosti v Rumunsku do roku 2020 dosahovať 69 – 70 % hodnotu. Musím poznamenať, že v roku 2010 je miera zamestnanosti v Rumunsku 63,6 % a európsky priemer dosahuje 67,4 %.

Na základe toho vyzývam členské štáty, aby vypracovali reformné programy, ktoré prispejú k:

– účasti na trhu práce prostredníctvom politík na podporu rodovej rovnosti a rovnakého odmeňovania s cieľom znížiť do roku 2020 rozdiely v odmeňovaní na 0 – 5 %;

– zvýšeniu miery zamestnanosti prostredníctvom opatrení na podporu účasti na pracovnom živote, najmä národnostných menšín vrátane Rómov;

– prijatiu prísnejších opatrení zameraných na pôsobenie proti hospodárstvu založenému na nelegálnej práci, ktoré prináša množstvo záporných vplyvov na európsky trh práce namiesto podpory opatrení zameraných len na ochranu práce na vnútorných trhoch členských štátov;

– úplnému otvoreniu trhov práce pracovníkom z nových členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne. (FR) Hoci sme úplný dosah hospodárskej krízy na mieru nezamestnanosti ešte nepocítili, zavádzanie ambicióznej európskej stratégie v oblasti zamestnanosti je veľmi dôležité.

Schvaľujem cieľ stanovený Radou zvýšiť odteraz do roku 2020 účasť európskej populácie na trhu práce na 75 %, treba však urobiť viac. Mohli by sme napríklad stanoviť cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti medzi zraniteľnejšími skupinami, akými sú mladí ľudia vo veku 15 až 25 rokov, starší pracovníci, nekvalifikované ženy v produktívnom veku či ľudia so zdravotným postihnutím. Alebo by sme dokonca mohli znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %.

Navyše sa domnievam, že konkrétne politiky by sa mali zamerať na problémy, s ktorými sa stretávajú dlhodobo nezamestnaní pri vstupe na trh práce, a vyzývam Radu, aby počas nasledujúcich 10 rokov vyčlenila zdroje na zníženie tejto nezamestnanosti najmenej o 10 %. Aby sa to podarilo dosiahnuť, ako sa navrhuje v správe pána Őryho, aspoň 25 % všetkých dlhodobo nezamestnaných sa má podieľať na aktívnych opatreniach na trhu práce v podobe pokročilej odbornej prípravy, vzdelávania alebo zmeny kvalifikácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Dnes prijatá správa je medzníkom usmernení pre oblasť zamestnanosti EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu po prvý raz hlasovali za začlenenie riadneho sociálneho prvku do usmernení vrátane opatrení na riešenie chudoby a chudobných pracujúcich, ako aj na riešenie nezamestnanosti mladých a integráciu marginalizovaných a zraniteľných skupín na trhu práce. Vlády EÚ a belgické predsedníctvo EÚ musia vziať do úvahy odkaz, ktorý im dnes doručil Európsky parlament, a zaviazať sa k väčšej miere sociálneho začlenenia svojich politík zamestnanosti.

Konkrétne, národné vlády sa musia zaoberať požiadavkou Parlamentu podniknúť opatrenia na zlepšenie rodovej rovnosti a rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. V tejto súvislosti treba vyvinúť obrovské úsilie na zvýšenie účasti žien na trhu práce na úroveň 75 % do roku 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. – (IT) Dnes prijatá správa je dôležitým nástrojom na presadzovanie nových politík zamestnanosti v rámci stratégie Európa 2020.

Je dôležité zdôrazniť, že text vyzýva členské štáty, aby podnikli rozhodné kroky na zvýšenie úrovne zamestnanosti, a najmä aby podporili mobilitu medzi mladými ľuďmi. V nadchádzajúcich rokoch sa musíme usilovať dosiahnuť cieľ vytvárať nové a lepšie pracovné miesta, znižovať nezamestnanosť a zvýšiť mieru zamestnanosti populácie v produktívnom veku na 75 %. Každá hospodárska rozvojová politika Európskej únie sa musí zamerať na populáciu v produktívnom veku. Bez práce sa každý plán do budúcnosti – ako cestovanie, kúpa domu či výchova dieťaťa – stane len zbožným želaním, ktoré sa asi nepodarí splniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Nemôžeme súhlasiť s touto správou, pretože sa usiluje o podporu zavádzania opatrení na uľahčenie prístupu k zamestnanosti pre isté skupiny, najmä pre Rómov.

Nemôžeme akceptovať, že namiesto ochrany práv tých, ktorí žijú vo svojej vlastnej krajine, by sme mali uľahčovať veci ľuďom, ktorí sú v nej v mnohých prípadoch len hosťami. V čase krízy musí každý štát jednoznačne uľahčovať veci vlastným občanom, napríklad projektmi zameranými na tých, ktorí sa sami ocitli v problémoch alebo bez práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Podporila som správu o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov: časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020. Vzhľadom na skutočnosť, že miera nezamestnanosti v EÚ dosahuje 9,6 %, je pre vytváranie pracovných miest nevyhnutné zintenzívniť a zracionalizovať politiku zamestnanosti. V Poľsku majú z podpory EÚ prínos tisíce ľudí, ktorí sú teraz zamestnaní. Peniaze vyčlenené na tento účel sa nemíňajú vždy rozumne. Chýbajúce riadne špecifikované usmernenia znamenajú, že sa mnohé projekty vykonávajú ad hoc. V dôsledku toho sa odborná príprava neprispôsobuje vždy skutočnej situácii a tí istí ľudia sa na nej často zúčastňujú niekoľkokrát. Preto podporujem iniciatívu Komisie v tejto oblasti. V nasledujúcich niekoľkých rokoch prejdú tieto usmernenia vytvorené počas krízy skúškou. Od týchto usmernení závisí, či Únia prekoná krízu a či vytvorené pracovné miesta budú spĺňať súčasné a budúce potreby trhu práce.

Taktiež je dôležité monitorovať účinnosť usmernení zbieraním konkrétnych štatistických údajov o účinnosti opatrení vykonaných na základe usmernení. Len takto uvidíme skutočný vplyv finančných zdrojov EÚ na zníženie nezamestnanosti v Únii. To nám následne umožní vykonať v tejto oblasti všetky potrebné zmeny. Vyzývam taktiež na to, aby sme kládli špeciálny dôraz na podporu mobility a zamestnanosti žien, mladých a starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Napriek pozitívnym náznakom, ktoré svedčia o obnovenom raste, hospodárska situácia ostáva nestabilná. Európa preto musí zaistiť udržateľné ozdravenie, posilnenie potenciálu európskych hospodárstiev vytvárať pracovné miesta a pomôcť ľuďom pri hľadaní práce. Odporúčanie správy o usmerneniach pre politiky zamestnanosti je zrejmé: viac zamestnaných žien, starších občanov a mladých ľudí, menej chudoby a lepšie vzdelávanie. To chce EÚ dosiahnuť do roku 2020. Z týchto dôvodov som správu podporil. Obsahuje usmernenia, ktoré umožnia ľuďom lepšie skombinovať prácu a povinnosti týkajúce sa starostlivosti, napríklad prostredníctvom pružného pracovného času a dostupnej starostlivosti o deti. Je to konkrétna politika, ktorá pomôže ženám vstúpiť na trh práce. Parlament taktiež chce, aby krajiny EÚ zlepšili svoje systémy sociálneho zabezpečenia a zaistili slušný príjem, čo by prinieslo zníženie chudoby, a ľudia by zistili, že sa oplatí začať pracovať. Napokon, pokračujúce úsilie naplniť ciele kohéznej politiky odstráni sociálno-ekonomické rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi. Ak sa Komisia teraz dôsledne postará o to, aby členské štáty skutočne založili svoje politiky na usmerneniach, európske plány do roku 2020 nebudú len prázdnymi slovami.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Diskusia o nových usmerneniach pre politiku zamestnanosti v rámci stratégie Európa 2020 prichádza v čase, keď tisíce rodín v celej Európe čelia v rámci hospodárskej krízy tragédii nezamestnanosti. Tieto usmernenia ako súčasť stratégie Európa 2020 obsahujú všeobecné usmernenia hospodárskej politiky, ako aj usmernenia politiky zamestnanosti.

Správa, o ktorej sme dnes hlasovali a ktorú som podporil, je v súlade s návrhom Európskej komisie, hoci spravodajca si dal záležať na tom, aby nás uistil, že tieto usmernenia sú pre stanovenie politiky členských štátov jasné a užitočné. Podpora zamestnanosti príde automaticky sama prostredníctvom udržateľného hospodárskeho rastu, prispôsobenia sa podnikov a pracovníkov novým situáciám, získania vysokého stupňa vzdelania najmä medzi mladšími ľuďmi, prostredníctvom pokračujúcej odbornej prípravy, ktorá spĺňa potreby podnikov, a zapojenia sociálnych partnerov do všetkých týchto procesov.

O toto sa pokúsil spravodajca pri stanovovaní cieľov na zvýšenie a zlepšenie zamestnanosti, zvýšenie úrovne vzdelania, zosúladenie pracovného a rodinného života a zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky spolu so znížením podielu populácie, ktorá žije v chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Usmernenia Komisie v oblasti zamestnanosti a s tým súvisiaca správa Európskeho parlamentu tvoria súčasť protiľudovej stratégie EÚ, stratégie Európa 2020 a jej „integrovaných usmernení“. Tvoria jednotný rámec politiky zameranej proti pracujúcim EÚ, ktorý už platí a musí sa presadzovať dokonca ešte rozhodnejším a koordinovanejším spôsobom vo všetkých členských štátoch EÚ.

Usmernenia sa sústredia na úsilie monopolného kapitálu zlacniť prácu na najnižšiu možnú úroveň ako na nevyhnutný predpoklad zaistenia ziskov počas súčasnej kapitalistickej krízy. Aby dosiahli tento cieľ, EÚ, buržoázne vlády a politické sily kapitálu v členských štátoch a v Európskom parlamente otvorene podporujú nasledujúce veci v usmerneniach pre oblasť zamestnanosti: viac odpracovaných rokov; zvýšenie dôchodkového veku; využívanie starnutia populácie a „udržateľnosti“ národných systémov poistenia ako zámienky; „flexiistotu“ a pružnú, dočasnú prácu a prácu na čiastočný úväzok ako normu, takto odstránia všetky právne zaručené pracovné práva; prispôsobenie systémov vzdelávania odbornej príprave pracovníkov, ktorí sa môžu zamestnať, aby splnili potreby kapitálu; zásobu lacných vedeckých pracovníkov, platených intelektuálov pre podnikateľov a novú sieť na hranici chudoby pre extrémne prípady chudoby, aby sa predišlo sociálnym nepokojom, ktoré by sa zrodili z krutého vykorisťovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Dámy a páni, táto správa správne uvádza, že je dôležité zvýšiť úroveň zamestnanosti a zvýšiť účasť na trhu práce. Je to dôležité pre naše hospodárstvo aj pre našu spoločnosť. Rovnako je dôležité neobetovať kvalitu za kvantitu nedostatočným riešením situácie chudobných pracujúcich či už na vnútroštátnej úrovni, alebo na úrovni EÚ. Existuje významná skupina ľudí, ktorí pracujú, no ich čistý príjem im nepostačuje na to, aby sa vymanili z chudoby. Hospodárska recesia urobila z tohto problému celoeurópsky problém a situácia v Litve je mimoriadne zložitá.

Tieto tendencie sa veľmi jasne odzrkadľujú na minimálnej mzde, ktorú dostávajú pracovníci, a na prísnom úspornom opatrení v podobe rozsiahleho znižovania miezd. Ľudia bez vyššieho vzdelania sú mimoriadne zraniteľní. Podľa štatistík EÚ predstavuje riziko chudoby pracujúceho človeka bez vyššieho vzdelania 16 % – dvojnásobok litovského priemeru a osemnásobne viac ako v prípade zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním. Tento rozdiel je v Litve, bohužiaľ, oveľa väčší než kdekoľvek inde v Európskej únii. O otázke chudoby medzi pracujúcimi ľuďmi členské štáty vrátane našej krajiny ešte dostatočne nediskutovali. Potrebujeme viac štúdií o tomto probléme a konkrétne opatrenia na zníženie chudoby pracujúcich ľudí.

 
  
  

Návrh uznesenia RC-B7-0494/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne. Urobil som tak, pretože sa domnievam, že rozsudok smrti ukameňovaním vynesený nad Sakínou Áštíáníovou je jasným porušením medzinárodných záväzkov Iránu. Bez ohľadu na skutočnosti, tento druh trestu nemôže byť nikdy opodstatnený či prijateľný. Mučenie, nezákonné zadržiavanie, telesné a sexuálne násilie a beztrestnosť štátnych agentov sú v mnohých krajinách naďalej rozšírenými praktikami. To vzbudzuje vážne pochybnosti o nestrannosti a transparentnosti súdnych konaní v týchto krajinách. Pokračujúce prenasledovanie národnostných a náboženských menšín spolu s neustálou kriminalizáciou voľných sexuálnych vzťahov medzi dospelými je neprijateľné.

V tejto situácii je na nás európskych obhajcoch ľudských práv a demokratických hodnôt, ktoré tvoria základ našich inštitúcií, aby sme vyvinuli všemožný tlak na iránske úrady, aby prehodnotili takéto procesy. Tento tlak už priniesol svoje ovocie, keďže iránska vláda oznámila, že pozastavila rozsudok smrti ukameňovaním vynesený nad Sakínou Áštíáníovou. Musím vzdať hold odvahe všetkých iránskych mužov a žien, ktorí bojujú za obranu vlastných základných slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. (EL) Európsky parlament sa poponáhľal s vyhlásením podpory imperialistických plánov na Blízkom východe a neskrývaných vojenských hrozieb Izraela, Spojených štátov a NATO proti Iránu. Pod zámienkou barbarského trestu smrti ukameňovaním vyneseného nad Sakínou Muhammadí Áštíáníovou a neprijateľného prenasledovania ľudového hnutia všetky politické strany v Európskom parlamente vo veľmi zriedkavej zhode prijali uznesenie na urýchlenie imperialistickej intervencie v Iráne. Komunistická strana Grécka toto uznesenie nepodporila, pretože nemá nič spoločné so solidaritou potrebnou v boji pracujúcej triedy proti reakcionárskemu a spiatočníckemu režimu, ktorý takéto uznesenia a sankcie práve naopak posilňujú. Tvrdíme, že rozprava v Európskom parlamente bola rozhodnutá hneď po vystúpení delegácie izraelskej ambasády v Bruseli, ktorá vyzvala na prijatie uznesenia, aby sa neriešili porušenia ľudských práv v Izraeli, ale namiesto toho upriamila pozornosť na Irán.

Citlivosť Európskeho parlamentu v otázke ľudských práv je figovým listom zakrývajúcim agresívnu zahraničnú politiku EÚ a jej zločiny proti pracujúcim, prisťahovalcom a národom. Boj proti NATO, EÚ a imperialistickým združeniam je čoraz väčšmi potrebný, aby ľudia získali svoje práva a slobody a rozhodovali o svojom vlastnom osude.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Sakíne Muhammadí Áštíáníovej, 43-ročnej Iránke, hrozí trest smrti ukameňovaním za cudzoložstvo a plánovanie vraždy jej bývalého manžela. Ako poslankyňu Európskeho parlamentu a predsedníčku združenia Ženy v centre (Femmes au Centre) ma tento trest pobúril, veď každý ho považuje za svojvoľný. Toto rozhodnutie naozaj opovrhuje najzákladnejšími ľudskými právami. Nerešpektuje právo na obhajobu ani právo na ľudskú dôstojnosť. V niektorých krajinách dnes stále vedľa seba fungujú dva druhy spravodlivosti: ženy sú súdené a mučené, pričom sa porušujú ich základné práva, mužmi, ktorí majú všetku moc. Som rada, že uznesenie Parlamentu, ktoré vyzýva iránsky režim, aby zmenil názor v prípade tohto trestu, bolo prijaté takmer jednohlasne, pretože mu to dáva veľkú váhu. Teraz očakávame skutočný pokrok v súvislosti s ľudskými právami v Iráne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Irán je naďalej krajinou, v ktorej sa každoročne vykonáva najviac popráv. Preto pevne podporujem pozíciu Európskeho parlamentu, ktorá tvrdo odsudzuje trest smrti a nalieha na iránske orgány, aby zrušili trest smrti, všetky formy mučenia a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie a aby skončili s prenasledovaním ochrancov ľudských práv. Podporujem cieľ Európskej únie presadzovať ľudské práva na celom svete, ako aj zavádzanie súvisiacich podporných programov, akým je napríklad európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva financovaný EÚ. Cieľom tohto nástroja s rozpočtom 1,1 miliardy EUR na roky 2007 – 2013 je zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a demokracie na celom svete. Komisia a Rada spolu s ostatnými medzinárodnými organizáciami by preto mali naďalej aktívne pripravovať ďalšie nástroje pomoci s cieľom aktívne chrániť iránskych aktivistov za ľudské práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Spoločné uznesenie má moju plnú podporu ako politickej predstaviteľky, no ešte väčšmi ako ženy. Dnešný Irán je krajinou, ktorá symbolizuje násilie radikálneho islamu a fanatizmus voči ženám a ich základným právam.

Týmto uznesením správne vyzývame islamskú republiku a jej vedúcich predstaviteľov, aby dodržiavali medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktoré sa Irán právne zaviazal dodržiavať. Prípad Sakíne spolu s ďalšími obsiahnutými v texte, za ktorý sme hlasovali, potvrdzuje, že dnešný Teherán možno koná nielen v úplnom protiklade s modernými politickými a kultúrnymi hodnotami, ale sám seba kladie na úroveň nezákonnosti, pokiaľ ide o medzinárodné normy, a je neschopný dodržiavať záväzné dohody o ratifikácii Dohovoru o právach dieťaťa a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

Uznesenie je rázne, oprávnene rázne v čase, keď by sme mali dať Iránu pocítiť plnú silu a tlak, akých je táto inštitúcia schopná, aby medzinárodné hnutie zastavilo kata islamskej republiky a dosiahlo tak želaný účinok. Preto som rozhodne hlasovala za.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Medzinárodné spoločenstvo dosiahlo malé víťazstvo, čím vykresalo iskierku nádeje v prípade iránskej ženy odsúdenej na smrť barbarským ukameňovaním. Vykonanie rozsudku dočasne odložili, to však v konečnom dôsledku nič neznamená. Preto musí úsilie všetkých členov medzinárodného spoločenstva pokračovať s cieľom zakázať trest smrti v štátoch ako Irán, kde sú ľudské životy vydané napospas pokriveným archaickým zákonom.

Európska únia musí naďalej vyvíjať tlak a odsudzovať štáty, ktoré nemajú žiadnu úctu voči ľudskému životu a ľudské práva pre ne nič neznamenajú. V Iráne žijú ľudia, ktorí denno-denne riskujú životy a osobnú slobodu, bojujúc za väčšiu slobodu a viac demokratických práv. Medzinárodné združenia a orgány týchto ľudí podporujú. Zoči-voči tyranskému režimu, ktorý stále žije v minulosti, tak ako ten v Teheráne, ich však čaká náročný a zdĺhavý boj. Nikto by nemal platiť za vlastnú slobodu, pretože vyjadruje svoj názor otvorene proti režimu či určitým vedúcim predstaviteľom. Európska únia sa musí aktívne ujať svojej úlohy „vývozcu slobody“ a rešpektovania ľudí a ich práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), písomne. – Pri hlasovaní o tomto návrhu som sa zdržal hlasovania. Hlasoval by som však za návrh Európskych konzervatívcov B7-0499/2010. Samozrejme, súhlasím s pocitmi, že smrť ukameňovaním (či akýkoľvek iný trest smrti) za cudzoložstvo je úplne neprijateľný, dokonca aj v moslimských krajinách, ktoré si možno sami želajú zakázať takéto vykonávanie práva. Hoci nie som za využívanie trestného práva na presadzovanie morálneho správania sa medzi dospelými, ktorí s týmto správaním vyjadrili súhlas, rešpektujem právo iných krajín zaujať iný názor, pokiaľ nevyužívajú neprimerané a barbarské tresty. Taktiež ma znepokojilo využitie trestného práva proti politickej opozícii, či už v Iráne, alebo v krajinách EÚ, ktoré sa tým previnili.

Všetci obžalovaní, ktorí čelia vážnym obvineniam z trestných činov, by mali mať nárok na právne zastupovanie a mala by tu existovať ochrana proti neprimeranému policajnému konaniu pred procesom. Nemyslím si, že EÚ by mala hovoriť Iránu, že za žiadnych okolností nesmie použiť trest smrti. Ak nemá byť tento návrh kontraproduktívny, musí byť primeraný a vplývať na reformne uvažujúcich členov veľmi konzervatívnej spoločnosti. Tento návrh urazí dokonca aj Iráncov, ktorí podporujú reformy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Sakíne Áštíáníová je tvárou popráv v Iráne a symbolom nespravodlivosti súdnych konaní a porušovania základných práv v tejto krajine. Chcela by som sa pridať k tým medzinárodným hnutiam solidarity, ktoré žiadajú zrušenie trestu pre Sakíne Áštíáníovú a jej okamžité prepustenie. Žiadať jej slobodu znamená bojovať za rovnaké práva žien, slobodu prejavu a slobodu aktívne sa zapájať do slobodnej spoločnosti. Pevne podporujem antidiskriminačné úsilie, a predovšetkým úsilie iránskych žien, a chcela by som zdôrazniť úlohu Sakíne Áštíáníovej v prvej línii boja za demokraciu, rovnosť a práva v Iráne. Odvaha a odhodlanie iránskych žien sú pre nás všetkých inšpiráciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Teokratická diktatúra v Iráne zasieva nenávisť a hlása neznášanlivosť. Jeho poburujúca rétorika za zničenie Izraela a jadrový program pokračujúci bez kontroly či medzinárodného dohľadu ohrozujú svetový mier. Islamské súdy uplatňujú barbarské zákony, ktoré sú samy osebe popretím spravodlivosti a prakticky uvrhujú ženy do otroctva.

Bohužiaľ, prípad Sakíne Muhammadí Áštíáníovej nie je ojedinelý a my musíme podporiť všetky ostatné ženy odsúdené na smrť bez rešpektovania ľudskej dôstojnosti, práv žien a ľudských práv. Rád by som znova potvrdil, že odmietam trest smrti, a vyzval iránske orgány v súlade s rezolúciami OSN 62/149 a 63/138, aby do zrušenia trestu smrti vyhlásili moratórium na jeho vykonávanie. Odsudzujem uväznenie Zahráy Bahrámíovej, holandskej občianky, ktorá cestovala do Iránu navštíviť svoju rodinu a ktorú zadržali pri protestoch počas sviatku Ášúra 27. decembra 2009. Bola prinútená urobiť priznanie v televíznom prenose, v ktorom priznala pravdivosť obvinení vznesených proti nej. Naliehavo žiadam jej okamžité prepustenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za spoločné uznesenie o ľudských právach v Iráne, pripojila som k nemu svoje meno, pretože cítim, že z hľadiska etiky je nutné vyvíjať tlak na iránske orgány, aby upustili od spáchania tohto odporného zločinu. Som hrdá, že som sa narodila v krajine, ktorá išla zrušením trestu smrti príkladom. Sakíne Muhammadí Áštíáníová nespáchala žiadny zločin, napriek tomu ju zatkli a odsúdili na smrť ukameňovaním a sústavne ju ponižujú a bičujú. Chcela by som vyjadriť svoje hlboké znepokojenie nad neustálymi správami o prenasledovaní politických oponentov a obhajcov ľudských práv, najmä žien a mladých študentov, zo strany iránskych orgánov. Je to jasné porušenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie Spojených národov a zneužitie súdnych právomocí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Zbytočné a neprimerané násilie uráža naše európske vnímanie, keď naráža priamo na základ hodnôt a práv, ktoré pochádzajú zo Západu a dnes sú, vďakabohu, súčasťou svetového dedičstva. Medzi týmito prípadmi sa vynárajú prípady násilia voči ženám, ktoré sa v istých spoločnostiach často využívajú ako zbraň či vojnová korisť, ako okrasné predmety alebo ako bytosti bez práv či možnosti samostatne konať, odsúdené byť nenormálnou a nechránenou menšinou.

Bohužiaľ, stále existujú štáty a krajiny, ktoré naďalej schvaľujú otrasné praktiky voči ženám a vynášajú proti nim kruté, brutálne a jednoznačne neprimerané tresty. Tie živia kultúry, ktoré utláčajú, degradujú a ponižujú ženy jednoducho preto, čím sú. Práve preto, že verím v to, že sa obe pohlavia navzájom dopĺňajú na základe prirodzených rozdielov, a v rovnosť práv, musím čo najdôraznejšie odsúdiť tieto ohavné praktiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Sme proti trestu smrti v každej krajine, či sú to Spojené štáty, Irán alebo akákoľvek iná krajina vo svete. Sme tiež proti všetkým formám mučenia bez ohľadu na to, kde k nim dochádza, vrátane Iránu a väzníc kontrolovaných CIA. Preto naliehame na Irán, aby ušetril život Sakíne Áštíáníovej a prestal s ukameňovaním žien, mladých ľudí a iných osôb. Hlasovali sme preto za toto uznesenie.

Chceli by sme však zdôrazniť, že pokiaľ ide o rešpektovanie boja za demokraciu v Iráne, obrana práv tých, ktorí pokračujú v boji za sociálnu spravodlivosť, pokrok a demokraciu v tejto krajine, sa nesmie za žiadnych okolností využiť proti zvrchovanosti Iránu, jeho územnej celistvosti a jeho právomoci rozhodovať o vlastnej budúcnosti. A už vôbec sa nesmie využiť na odôvodnenie intervencie a zásahu, ktorý by nerešpektoval územnú zvrchovanosť krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Smrť ukameňovaním by nemala byť nikdy prijateľná či podporovaná. Vyzývam iránske orgány, aby zrušili tento trest vynesený nad Sakíne Muhammadí Áštíáníovou a prehodnotili tento prípad.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne.(PL) Do konca roku 2010 ostávajú tri mesiace, a súdny systém Iránskej islamskej republiky tento rok vyniesol už 2 000 rozsudkov smrti. Ak budeme optimisticky predpokladať, že záverečný štvrťrok už neprinesie žiadny ďalší takýto trest, a aj to, že vieme o všetkých týchto trestoch, znamená to, že každý deň oznámia piatim iránskym občanom, že čoskoro prídu o život. Ráno to môže byť Sakíne Muhammadí Áštíáníová, ktorú v roku 2006 odsúdili na smrť ukameňovaním za cudzoložstvo. Na obed môže prísť na rad Muhammad Mustafáí, právnik pre oblasť ľudských práv, ktorý utiekol z Iránu zo strachu pred uväznením a útlakom. Popoludní môže byť ďalšou obeťou iránskeho režimu Nasrín Sutúdeová, ktorá bojuje za zníženie počtu trestov smrti v prípadoch mladistvých, zatiaľ čo večer môže byť za účasť na pouličných protestoch uväznená ďalšia osoba, holandská občianka Zahrá Bahrámíová.

Napokon a po piate si iránske orgány počas nočnej razie vyberú svoju ďalšiu obeť, ktorú nepoznáme.

Preto kategoricky požadujeme zrušenie trestu smrti v Iráne, oslobodenie Sakíne Muhammadí Áštíáníovej spod trestu ukameňovaním a prepustenie zadržanej Zahráy Bahrámíovej. Chceli by sme tiež poznamenať, že Irán je signatárom Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, v ktorého článku 18 sa uvádza: „Každý má mať právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského presvedčenia.“

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som za uznesenie o ľudských právach v Iráne, konkrétne o prípadoch Sakíne Muhammadí Aštíáníovej a Zahráy Bahrámiovej, keďže situácia týchto dvoch žien je tragická. Sakíne Muhammadí Áštíáníovej, ktorú iránska vláda odsúdila na smrť, hrozí každý deň poprava absolútne barbarským rituálom ukameňovania. Ktorá krajina dokáže v 21. storočí vo svojom trestnom zákonníku písať, čierne na bielom, o veľkosti kameňov, ktoré sa majú hádzať do odsúdených väzňov s cieľom zabiť ich? Touto krajinou je Irán. Jedine vďaka angažovanosti medzinárodného a politického spoločenstva bolo možné zabrániť kameňovaniu počas niekoľkých posledných rokov a jedine táto angažovanosť dokáže iránsku vládu prinútiť ustúpiť. My ako politici, občania a ľudské bytosti máme povinnosť zabrániť činu, ktorý nie je ničím iným než vraždou.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), písomne. (FI) Hlasovala som za návrh uznesenia RC-B7-0494/2010 o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne, pretože si myslím, že Európska únia musí svetu jasne ukázať, že život hodný človeka, politické práva a spravodlivé zaobchádzanie sú základnými právami pre každého bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa narodil. Po prečítaní uznesenia každý zdravo uvažujúci človek pochopí, prečo táto téma vyvoláva v Európe také silné reakcie, preto si nemyslím, že je nevyhnutné, aby sme ju začali v tomto hodnotení podrobne rozoberať.

Hoci v tejto chvíli je to úplne zrejmý príklad nedodržiavania ľudských práv, ktorý by mal byť varovaním pre každého, situácia v Iráne nám nesmie umožniť ignorovať skutočnosť, že takmer vo všetkých krajinách tretieho sveta existujú podobné či dokonca ešte vážnejšie problémy. V regiónoch, kde vládne zákon šaría, dochádza k systematickému útlaku obrovského rozsahu.

Uvedomujem si, že pozíciu Európskej únie a západného sveta v oblasti ľudských práv už istý čas berieme ako všeobecne známu skutočnosť, hoci v tejto veci nedochádza k žiadnemu výraznému pokroku. Z tohto dôvodu sa domnievam, že je dôležité, aby Európska únia v otázkach ľudských práv v budúcnosti pokračovala vo vyvíjaní tlaku na Irán a ostatné problémové krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) To, čo sa deje v Iráne v súvislosti s ľudskými právami, je absolútne odsúdeniahodné a EÚ ako ochrankyňa ľudských práv na celom svete nemôže ostať ľahostajná a musí naplno ukázať svoj odpor voči rôznym trestom smrti ukameňovaním, ktoré sa v tejto krajine udeľujú už niekoľko rokov. EÚ musí vyslať jasný signál, že takéto metódy sa nesmú uplatňovať v krajine, ktorá chce byť rešpektovaná a ktorej cieľom je udržiavať normálne diplomatické vzťahy so všetkými členskými štátmi EÚ. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne, pretože z celého srdca podporujem jeho podstatu. Diktatúra Mahmúda Ahmadínedžáda zatiahla štátny systém a štátnu moc v Iráne späť do stredoveku. Iránskemu režimu musíme pripomenúť, že Všeobecnú deklaráciu ľudských práv netvoria len pekné slová. Hlasoval som za toto uznesenie, pretože islamskí fanatici nechcú pochopiť význam medzinárodného práva. Musíme presadiť zrušenie trestu smrti v Iráne a zachrániť Sakíne Muhammadí Áštíáníovú a Zahrá Bahrámíovú z rúk náboženských teroristov, ktorí znetvorili právo na nástroj teroru proti svojim vlastným občanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Hlasoval som za uznesenie v nádeji, že toto barbarstvo prestane a že v prípade Sakíne Muhammadí Áštíáníovej sa budú dodržiavať ľudské práva všetkých žien a mužov. Chcel by som zdôrazniť, že to, čoho sme svedkami, sa odchyľuje od uplatňovania fundamentalistických islamských predpisov, ktoré by niektorí ľudia radi zaviedli aj v našej demokratickej Európe.

Trest smrti ukameňovaním je vlastne forma mučenia. Za posledné roky boli v Iráne na smrť ukameňované stovky žien za zločin cudzoložstva a minimálne 40 ďalších ľudí vo väzení čaká rovnaký osud. Nehovoriac o tisícoch žien zatknutých z politických dôvodov, ktoré sú často mučené a popravované.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), písomne. (IT) Každé slovo, ktoré odznie v tejto rokovacej sále, by malo byť kameňom položeným k nohám tých, ktorí ukameňovanie vykonávajú, aby okolo nich vyrástol múr hanby a vyčlenil ich z ľudskej spoločnosti.

Sakíne musíme zachrániť a spolu s ňou ženy a mužov na celom svete, ktorí sa stále stávajú obeťami tejto barbarskej krutosti, s akou sa nestretneme ani u tých najdivších a najprimitívnejších zvierat. Je to beštia, čiže diabol, kto dnes hýbe rukami a perami nehodných vodcov a falošných svätcov, ktorých Všemohúci už zatratil bez akejkoľvek nádeje na milosrdenstvo. Mali by si uvedomiť, že ak hneď neprestanú, ich čas sa naplní a ani teraz a ani nikdy potom nebudú mať pokoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia a som rád, že tento Parlament zaň hlasoval takmer jednohlasne. Pri takýchto príležitostiach sa ukazuje sila presvedčivosti demokracie.

Mobilizácia ľudí v celej Európe a najmä v Taliansku na podporu Sakíne by sa mala rozhodne podporovať a dúfam, že situácia v Iráne sa zlepší. Myslím si, že jednou zo základných úloh Parlamentu je byť majákom nádeje pre všetky obete porušovania ľudských práv. Dúfam, že iránsky režim prehodnotí svoju politiku, že bude viac rešpektovať ženy a vytvorí transparentnejší a menej stredoveký súdny systém.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Keď čelíme barbarstvu, potupe a totálnemu opovrhovaniu najzákladnejšími ľudskými hodnotami, slová niekedy nestačia. Zoči-voči ťažkým kameňom tmárov je teraz na demokratoch celého sveta, aby zachránili Sakíne Muhammadí Áštíáníovú.

Od chvíle, keď v roku 1979 mullahovia opätovne zaviedli ukameňovanie, zmasakrovali 300 ľudí – inak sa to nazvať nedá – v dôsledku zinscenovaných procesov, nehovoriac o popravách mladistvých, homosexuálov a politických odporcov obesením. Medzi nimi sú aj prívrženci bahájov, ktorí sa previnili len tým, že nevyznávajú rovnaké náboženstvo ako tí, ktorí vládnu v Teheráne.

Toto je váha našich slov, váha medzinárodnej mobilizácie, ku ktorej dnes popoludní Európsky parlament pridal svoj hlas. Sakínina krásna tvár teraz zosobňuje boj za práva žien v Iráne a okrem toho aj obranu všetkých obetí útlaku.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (ES) Uznesenie, ktoré sme práve prijali, jasne vyjadruje naše empatické odsúdenie rozsudku smrti ukameňovaním nad iránskou občiankou Sakíne Muhammadí Áštíáníovou. Bez ohľadu na činy, z ktorých ju obviňujú, je nemožné odôvodniť či prijať rozsudok smrti ukameňovaním. Okrem toho poslanci Európskeho parlamentu žiadajú iránske orgány, aby odložili rozsudok a prípad prehodnotili.

Text, ktorý bol prijatý 658 hlasmi za, jeden bol proti a 22 poslancov sa zdržalo hlasovania, taktiež žiada, aby iránska vláda prehodnotila prípad Zahráy Bahrámíovej, okamžite jej umožnila prístup k právnej a ku konzulárnej pomoci, prepustila ju alebo jej umožnila riadny súdny proces. Poslanci tohto Parlamentu taktiež vyzývajú Teherán, aby zastavil popravu Ibráhíma Hamídího, 18-ročného obvineného zo sodomie.

Európsky parlament vyjadruje hlboké zdesenie nad skutočnosťou, že Irán je naďalej jednou z veľmi mála krajín spoločne s Afganistanom, so Somálskom, Saudskou Arábiou, Sudánom a s Nigériou, ktoré stále uplatňujú ukameňovanie. Vzhľadom na to vyzýva iránsky parlament, aby schválil právne predpisy o nezákonnosti krutej a neľudskej praxe ukameňovania. Okrem toho by iránska vláda mala do zrušenia trestu smrti vyhlásiť moratórium na jeho vykonávanie.

 

8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 

(Rokovanie bolo prerušené o 13.10 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: Gianni PITTELLA
podpredseda

 

9. Oznámenie predsedníctva
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Dámy a páni, rokovanie bude pokračovať. Som rád a naozaj šťastný, že vám môžem oznámiť novinku, ktorú som počul od istých tlačových agentúr. Iránsky minister zahraničia podľa nich odložil popravu Sakíne Muhammadí Áštíáníovej. Pred niekoľkými hodinami tento Parlament vyjadril rozhodný a jednotný názor na túto vec, a to väčšinou, ktorá hraničila s jednomyseľnosťou. Máme z toho radosť, ale boj pokračuje, pretože teraz je nutné vyzvať, aby sa tento prípad znova posúdil. Parlament musí zohrať svoju úlohu, teda ochraňovať ľudské práva na celom svete, ako to vždy robil.

 

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení

11. Vývoz zbraní (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie (O-0076/2010 – B7-0320/2010) o vývoze zbraní, ktorú Rade predložili Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen, Jacek Saryusz-Wolski, Ville Itälä, Sandra Kalnieteová, Inese Vaidereová, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Laima Liucija Andrikienėová v mene poslaneckého klubu PPE.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš, autor.(LV) Vážený pán predsedajúci, pán minister, dostali ste otázku. Dnes sa chcem vyjadriť k jadru tejto otázky. Tým je 200 metrov dlhá loď na prepravu vrtuľníkov schopná uniesť naraz 16 ťažkých vrtuľníkov, 40 tankov, 900 príslušníkov armády, vyloďovací čln, navyše vybavený vojenskou nemocnicou. Francúzsko chce predať štyri takéto útočné vojnové lode Rusku bez toho, aby tento predaj vopred konzultovalo s ostatnými členskými štátmi Európskej únie. Chcel by som pripomenúť, že pred 18 mesiacmi Rusko zaútočilo na susedné Gruzínsko a doteraz nedodržiava podmienky prímeria, ktoré vyjednal prezident Francúzska. Okrem toho vlani na jeseň Rusko uskutočnilo na estónskej hranici vojenské cvičenia zamerané na okupáciu pobaltských štátov. Chcel by som vám všetkým položiť otázku. Čo je Európska únia a prečo ju potrebujeme? Na jar, keď Grécko tvrdo zasiahla finančná kríza, mala Európa na výber – pomôcť Grécku, alebo ho nechať potopiť. Na znak solidarity sa krajiny Európy rozhodli Grécku pomôcť, pretože členské štáty sa zhodli na tom, že ak sa finančná situácia v Grécku zhorší, zhorší sa aj v ostatných členských štátoch Európskej únie. Oblasť vonkajšej bezpečnosti nie je výnimkou. Aj v tejto oblasti sme sa zmluvne zaviazali konať solidárne. Mnohé členské štáty Európskej únie majú vážne obavy v súvislosti s rozmiestnením týchto útočných vojnových lodí a účelmi, na ktoré ich chce Rusko použiť. Pracovné miesta vo Francúzsku sú dôležité. Nemožno ich však vytvárať na úkor bezpečnosti iných členských štátov EÚ. Dámy a páni, žiadam vás, aby ste zabránili predaju zbraní akéhokoľvek druhu tretím krajinám bez predchádzajúcej diskusie v Rade a bez toho, aby sme mali absolútnu istotu, že táto transakcia bude slúžiť na posilnenie bezpečnostnej situácie v Európskej únii, nie na jej oslabenie. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, som rád, že dnes popoludní máme príležitosť zaoberať sa kontrolou vývozu zbraní.

Keďže pani barónka Ashtonová sa nemohla zúčastniť dnešnej schôdze, požiadala predsedníctvo, aby ju počas tejto rozpravy zastúpilo, a preto sa pokúsim odpovedať na niektoré otázky, ktoré sme k tejto téme dostali.

Ako viete, Európska únia už niekoľko rokov zohráva vedúcu úlohu v oblasti kontroly vývozu zbraní na regionálnej i medzinárodnej úrovni a náš cieľ je jasný: chceme predchádzať vývozu vojenskej technológie, ktorá by sa mohla použiť na nežiaduce ciele, ako sú vnútorná represia alebo medzinárodná agresia.

Pred viac ako 10 rokmi Rada schválila Kódex správania EÚ pri vývoze zbraní, ktorý stanovuje celý rad kritérií pre vývoz konvenčných zbraní. Tento kódex nahradila v roku 2008 spoločná pozícia, ktorá zaviedla množstvo nových prvkov, v dôsledku čoho má Európska únia najdokonalejší systém kontroly vývozu zbraní na svete. Právne záväzné ustanovenia spoločnej pozície sa zaviedli v snahe zabezpečiť, aby členské štáty uskutočňovali vývoz zbraní zodpovedným a transparentným spôsobom.

Cieľom spoločnej pozície je účinne koordinovať vnútroštátne politiky kontroly vývozu zbraní, najmä prostredníctvom oznámenia o zamietnutí a konzultačného mechanizmu. Tento mechanizmus spočíva v tom, že pokiaľ členský štát plánuje udeliť vývoznú licenciu, ktorú predtým iný členský štát pri v podstate rovnakej transakcii zamietol, musí túto transakciu konzultovať s uvedeným členským štátom a všetkým členským štátom oznámiť konečné rozhodnutie. Inými slovami, členský štát vydávajúci licenciu na transakciu, ktorú iný členský štát zamietol, musí všetkým členským štátom podrobne zdôvodniť svoje rozhodnutie.

Preto pokiaľ ide o odpoveď na otázky týkajúce sa konzultácií, situácia je jasná: spoločná pozícia jednoznačne vyzýva na systematickú konzultáciu iba v prípade predchádzajúceho zamietnutia licencie na rovnakú transakciu.

Vo všeobecnosti si delegácie členských štátov v rámci kompetentných štruktúr Rady pravidelne a často vymieňajú informácie o kontrole zbraní, najmä pokiaľ ide o takzvané „citlivé“ miesta určenia. Členské štáty často žiadajú stanoviská iných členov Rady k miestam určenia, ktoré by mohli vyvolať obavy alebo pri ktorých by mohli vzniknúť akékoľvek pochybnosti. Takáto pravidelná výmena informácií je základným pilierom politiky Európskej únie v oblasti kontroly vývozu zbraní.

Pre informáciu uvediem, že v roku 2009 členské štáty navzájom konzultovali spolu 14 miest určenia v tretích krajinách. Členské štáty následne informovali o tom, čo ich viedlo k rozhodnutiu udeliť alebo zamietnuť vývozné licencie do týchto miest určenia.

Pán predsedajúci, pre vašu predstavu o schvaľovaní vývozu zbraní, toto je spôsob, akým postupujeme v oblasti informácií, kontroly a spolupráce medzi členskými štátmi.

Veľmi rád odpoviem na akékoľvek ďalšie otázky vyplývajúce z dnešnej rozpravy.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, v mene skupiny S&D. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, posilnenie priemyselnej a technologickej základne európskej obrany je významnou súčasťou rozvoja spoločného obranného systému.

Potrebujeme však spoločné pravidlá a koordinovaný prístup v snahe zlepšiť rozvoj a konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu a zároveň zabezpečiť, aby tento rozvoj bol v súlade so zásadami Európy a s medzinárodnými záväzkami. Z toho dôvodu bola spoločná pozícia z decembra 2008, ktorá definuje postupy a kritériá pre vývoz zbraní do tretích krajín, spolu so smernicou o vnútornom trhu v oblasti obrany významný krok vpred.

Ako vieme, tieto postupy neobsahujú všeobecný konzultačný mechanizmus. Spoločná pozícia však aktuálne rieši potrebu zlepšiť spoluprácu a zbližovanie v tejto oblasti v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Kým nedosiahneme v tejto oblasti želaný pokrok a kým nám vytvorenie spoločného obranného systému neumožní prijať ešte záväznejšie mechanizmy, spolupráca a zbližovanie uvedené v článku 7 by nemali ostať iba na papieri a Parlament by mal mať k dispozícii výročnú správu o vývoze zbraní.

Pochopiteľne, z otázky predloženej členmi Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) nepriamo vyplýva – hoci teraz je to už jednoznačnejšie –, že sa neobmedzuje na záležitosti všeobecného charakteru. Keďže by bolo lepšie nazývať veci pravým menom už od začiatku, nezdá sa, že by predaj francúzskych lodí Rusku porušoval spoločnú pozíciu z roku 2008. Naopak, takéto vývozy by mohli posilniť európsko-ruské väzby a spoluprácu v oblasti bezpečnosti a zvýšiť ich záväznosť. Z bilaterálnej sféry by sa však takéto väzby mali odstrániť a mali by sa riešiť, analyzovať a riadiť výlučne na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, v mene poslaneckého klubu PPE.(DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som uviesť niekoľko poznámok. Ide tu o starú známu otázku európskej kompetencie. Počas ústavných a vládnych konferencií sme obchodovanie so zbraňami nedokázali začleniť do oblasti všeobecnej európskej kompetencie. Myslím si, že by bolo rozumné pokračovať v tomto úsilí, aby sa kódex správania a nariadenia stanovené Radou v roku 2008 mohli stať záväznejšími. Európsky parlament by sa mal usilovať o dosiahnutie tohto cieľa.

Po druhé, podľa môjho názoru je jasné, že v tejto súvislosti by kontakty medzi členskými štátmi mali byť dostatočne intenzívne, aby jednotlivé členské štáty nemali pocit, že sa vývoz zbraní do tretích krajín uskutočňuje na ich úkor a ohrozuje ich bezpečnosť. Otázka, či je to správne alebo nie, je takmer irelevantná. Preto som presvedčený, že potrebujeme účinnejšie európske riešenia.

Po tretie, myslím si, že okrem iného je nutné posilniť európsku spoluprácu v oblasti priemyselnej politiky, napríklad prostredníctvom Európskej obrannej agentúry, a to v oblasti vývozu, výskumu, plánovania, výroby a obstarávania, pretože ak má krajina vlastný zbrojný priemysel, má to vplyv na jej nezávislosť. Ak krajina nemá vlastný zbrojný priemysel a musí kupovať všetok vojenský materiál z tretích krajín, jej bezpečnosť je závislá od iných štátov. V tomto prípade ide o našu slobodu, a to nielen vo vzťahu k hospodárskym faktorom, hoci nepopieram, že aj tie zohrávajú úlohu.

Všetky tieto faktory musíme spojiť a tým vytvoríme v tejto oblasti oveľa väčší zmysel pre spoločenstvo, bez nedorozumení medzi členskými štátmi, ako to bolo z pochopiteľných dôvodov nedávno medzi pobaltskými štátmi.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Cornelis van Baalen, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som jasne povedať, že je dovolené brániť sa, iné krajiny sú schopné sa brániť, takže vývoz zbraní nie je bezpredmetný. Taký je názor skupiny ALDE.

Nemali by sme však vyvážať do regiónov, kde vládne napätie alebo vojna. Mali by sme si stanoviť hranice, a ak nevytvoríme skutočný, právne záväzný režim pre vývoz zbraní, znamená to, že 27 krajín Európskej únie nebude mať rovnaké podmienky. Krajiny budú medzi sebou navzájom súperiť a bojovať o zákazky a neuskutoční sa žiadna reálna konzultácia.

Preto si myslím, že jediný spôsob riešenia tohto problému je vytvoriť záväzný spoločný režim, a rovnako podporujem názor kolegu pána Broka na túto problematiku.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand, v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, toto je dôležitá téma a chcem poďakovať kolegom za to, že pochopili obavy nášho regiónu v súvislosti s jediným konkrétnym francúzskym rozhodnutím o predaji lodí typu Mistral.

Kódex správania EÚ, ktorý je právne záväzným dokumentom od roku 2008, považujeme za správny krok. To však nestačí, ako už povedal kolega liberál. Mali by sme pokračovať v práci na vytváraní globálneho obchodu so zbraňami, pretože EÚ má veľkú zodpovednosť. Zodpovedáme za jednu tretinu objemu obchodu so zbraňami.

Ak tvrdíme, že Rusko je naším strategickým partnerom a môžeme s ním spolupracovať v oblasti vojenských záležitostí, pre mňa logicky vyvstáva otázka: načo náš priateľ potrebuje systém útočných zbraní? Aby sa zapojil do úsilia vytvoriť v Afganistane niečo ako dobré riadenie? Nie, Moskva nemá v pláne zúčastniť sa tejto operácie. Na ochranu ľudských a menšinových práv v Kirgizstane? Nie, ani v jednom z týchto prípadov sa Mistral nedá použiť, pretože k týmto vnútrozemským krajinám by nemal prístup. Mistral zmení situáciu na Čiernom mori – nie k lepšiemu, ale k horšiemu – a ovplyvní aj osem členských štátov Európskej únie v okolí Baltského mora. Bezpečnostná situácia týchto štátov – od Poľska a Nemecka až po Estónsko, Lotyšsko a Litvu – sa zhorší.

Súhlasím s pánom Gualtierim v tom, že spolupráca s naším strategickým partnerom je dobrá vec, ale, verte mi, existujú iné formy spolupráce s Ruskom ako špičkové zbrojné systémy. Mám na mysli automobily – aj v tomto odvetví ruský priemysel zápasí s problémami. A čo spolupráca medzi hasičskými zbormi? Ruskí hasiči mali v lete tohto roku problémy pri hasení lesného požiaru, ktorý v Rusku zasiahol územie o veľkosti Belgicka.

Ceterum censeo: Predaj vojnových lodí Mistral treba zrušiť.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, naša skupina prikladá veľký význam právu suverénnych štátov rozhodovať o udelení alebo zamietnutí licencie na vývoz zbraní v súlade s kritériami schválenými v spoločnej pozícii EÚ. O tejto záležitosti v žiadnom prípade nerozhoduje a ani by nemala rozhodovať EÚ. Spoločná pozícia, samozrejme, vyzýva členské štáty vyvážajúce zbrane, aby brali okrem iného do úvahy zachovanie mieru, bezpečnosti a stability v regióne.

Pokiaľ ide o prípad, ktorý bude podľa všetkého ústrednou témou tejto diskusie, mali by sme si uvedomiť citlivosť situácie v regiónoch Baltského, ako aj Čierneho mora. Čo sa týka oblasti Čierneho mora, mali by sme si pripomenúť nedávny konflikt v Gruzínsku a skutočnosť, že tri zo šiestich štátov nachádzajúcich sa pri Čiernom mori – Bulharsko, Turecko a Rumunsko – sú členmi NATO a dva ďalšie – Gruzínsko a Ukrajina – sú partnermi NATO a ašpirujúcimi členmi. Preto by sme sa mali zamyslieť, či je rozumné predávať obojživelné vojnové lode šiestemu štátu: Rusku.

Vo vzťahu k otázkam vývozu zbraní však existujú osvedčené mechanizmy. V kontexte EÚ je to pracovná skupina Rady pre vývoz konvenčných zbraní – COARM –, ktorá uskutočňuje formálne stretnutia v Bruseli približne každých šesť týždňov. Keďže táto skupina je medzivládna, je tým pravým fórom na diskusiu o vývoze zbraní, nie plenárne zasadnutie v Štrasburgu. Nechajme COARM robiť si svoju prácu.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážený pán predsedajúci, Európska únia v lisabonskej stratégii v roku 2000 jasne stanovila cieľ stať sa do roku 2010 vedúcou hospodárskou mocnosťou vo svete. Tento cieľ sa nám v mnohých oblastiach nepodarilo splniť, ale o vývoze zbraní z EÚ to neplatí.

V období rokov 2005 až 2009 členské štáty EÚ predstihli Spojené štáty a stali sa svetovou veľmocou vo vývoze zbraní. Tento vývoj považujem za veľmi pochybný. Samozrejme, kódex správania pri vývoze zbraní, ktorý nikdy nebol právne záväzný a ktorý obsahoval reštriktívne praktiky pri vydávaní licencií, bol len prázdnymi slovami. Preto veľmi vítam skutočnosť, že sa kódex správania pri vývoze zbraní v decembri 2008 zmenil na spoločnú pozíciu.

Stále však nemáme žiadne účinné sankčné mechanizmy. Nemecko napríklad dávno pred rokom 2008 uznalo kódex správania za právne záväzný dokument. Napriek tomu je Nemecko v súčasnosti tretím najväčším vývozcom zbraní na svete a dodáva zbrane do regiónov postihnutých krízou, ako sú Saudská Arábia a Pakistan. Navyše, správy o vývoze zbraní, ktoré členské štáty predkladajú Rade, sú nejednotné a často netransparentné. V tejto oblasti nutne potrebujeme štandardizáciu, aby každý významnejší vývoz zbraní bolo možné sledovať a kriticky hodnotiť. Pre štandardizáciu týchto správ sa, žiaľ, nerobí takmer nič. V každom prípade mám pochybnosti, či je možné vytvoriť systém eticky korektných vývozov zbraní. Jedno je však isté: Európska únia je v súčasnosti od splnenia tohto cieľa veľmi ďaleko.

(Rečníčka prijala otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR).(začiatok prejavu nezrozumiteľný)... Komisiu, pretože pani Lösingová sa chytila do pasce, keď hovorila o vývoze zbraní Európskej únie, čo v tomto Parlamente a inde v Únii počúvame často.

Európska únia nevyváža zbrane. Európska únia nemá obranný priemysel. Európska únia nemá žiadne ozbrojené sily. Toto všetko patrí členským štátom Únie, takže by sme nemali používať výraz „vývoz zbraní EÚ“. Nič také neexistuje.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Lösing (GUE/NGL).(DE) Vážený pán predsedajúci, povedala som krajiny Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman, v mene skupiny EFD. – Vážený pán predsedajúci, záujem EÚ o vývoz zbraní je nepochybne súčasťou zvyšujúcej sa militarizácie EÚ v polisabonskom období.

Sám Tony Blair pred pár dňami povedal novinárom, že by chcel, aby EÚ rozvíjala svoj „vojenský charakter“. Dôležitou súčasťou tohto rozvoja bude to, od koho EÚ získa zbrane a komu ich bude predávať.

Objavili sa reči, že materiál vyrobený pre armádu EÚ nebude interoperabilný s americkým materiálom. Šialená predstava o britsko-francúzskej spolupráci na výrobe lietadlových lodí by znamenala okamžitú stratu prístupu Británie k americkým technológiám stealth.

Trh Spojeného kráľovstva by sa uzavrel pred dovozom z USA a americký trh, naopak, pred britským vývozom, v dôsledku čoho by obidve strany Atlantiku prišli o pracovné miesta.

Vývoz v oblasti obrany prináša hospodárstvu Spojeného kráľovstva ročne 7 miliárd GBP, čo sa rovná výške čistého ročného príspevku, ktorý platíme EÚ. S akýmikoľvek podobnými krokmi by sme mali vyjadriť nesúhlas.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o otázku vývozu zbraní, všetky krajiny vyrábajúce zbrane čelia dileme. Fixné náklady sú evidentne a nepochybne vysoké, v dôsledku čoho je výroba zbraní iba pre vlastnú potrebu pre väčšinu – ak nie pre všetky krajiny – nehospodárna. Niektoré krajiny vyrábajúce zbrane by lákalo uprednostňovať politiku vývozu zbraní do krajiny, o ktorej nemajú dôvod sa domnievať, že by mohla sama zaútočiť alebo poškodiť ich záujmy. Tým by sa posilňovali záujmy krajiny vyrábajúcej zbrane. Táto politika by bola prinajlepšom amorálna a prinajhoršom absolútne nemorálna.

V pôvodnej otázke týkajúcej sa rozhodovania o tom, či vyvážať zbrane, sa uvádza mnoho rôznych kritérií. Uplatňovanie kritérií sa môže líšiť v závislosti od druhu zbraní. Krajinám s nízkou úrovňou dodržiavania ľudských práv, napríklad Iránu – a rovnako aj tým krajinám EÚ, ktoré zatvárajú ľudí za politickú opozíciu alebo heretické názory, čo je polovica krajín EÚ – by sa nemali dodávať malé zbrane, monitorovacie systémy a donucovacie prostriedky, ale mohli by sa im dodávať zbrane na ochranu pred vonkajšími útokmi.

Krajinám, ktoré majú sklony viesť útočné vojny, ale rešpektujú práva vlastných občanov, by sa mohli predávať malé zbrane a donucovacie mechanizmy, ale nie zbrane hromadného ničenia. Najmä Spojeným štátom – pravdepodobne najútočnejšej krajine na svete, ktorá viedla nespočetné destabilizujúce, útočné a nezákonné vojny – by sa nemala dodávať akákoľvek technológia, ktorú by bolo možné použiť na výrobu zbraní hromadného ničenia.

Irán, nech už budeme odsudzovať situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine akokoľvek – a ja ju určite odsudzujem –, neuskutočnil žiadne útoky voči svojim susedom. Nebol, napríklad, agresorom v iránsko-irackej vojne. Môže byť však cieľom agresie a plánovaných útokov, napríklad zo strany Spojených štátov alebo Izraela. Možno nechceme, aby Irán vlastnil zbrane, ktoré by sa dali použiť na začatie útoku – ja určite nie –, ale možno by sme chceli, aby mal prístup k jadrovému štítu, ktorý by útoku zabránil.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Vážený pán predsedajúci, zvyčajne nezasahujem do diskusie, a už vôbec nie do diskusie s poslancom Európskeho parlamentu za Britskú národnú stranu, ale obviňovať členské štáty zo zatvárania ľudí za politické názory a postoje! Môžem byť kritický voči Európskej únii, ale neviem o žiadnom členskom štáte, ktorý by zatváral ľudí za politické názory, prečo inak by sa ľudia ako on mohli, preboha, dostať do tohto Parlamentu?

(Poznámka: „Maďarsko“)

Absolútny nezmysel! Môžete vymenovať krajiny, ktoré zatvárajú ľudí za politické názory?

(Nesúhlasné poznámky poslancov vrátane pána Bronsa, ktorý dostal slovo)

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Vážený pán predsedajúci, povedal som, že Maďarsko v predchádzajúcom režime zatvorilo niekoľko ľudí iba za odlišné politické názory. V EÚ je mnoho krajín, ktoré zatvárajú ľudí za heretické akademické názory. Nech by boli tieto akademické názory akokoľvek nesprávne, zatvárať ľudí za názory, ktoré nepodnecujú k násiliu, je neospravedlniteľné.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, nechcem vzdávať poctu predchádzajúcemu rečníkovi tým, že sa budem vyjadrovať k jeho prejavu, ale to, čo povedal na začiatku, je pravda. Povedal, že pre mnohé jednotlivé štáty, ktorých zbrojný priemysel nie je až taký rozsiahly, by bola rentabilná výroba zbraní veľmi drahá. Samozrejme, môj záver vyplývajúci zo spomínanej skutočnosti je iný ako jeho najmä v tom, že v Európskej únii by sme mali vyrábať potrebný vojenský materiál lacnejšie prostredníctvom Európskej obrannej agentúry a programov spoločného obstarávania.

Najskôr sa však chcem poďakovať úradujúcemu predsedovi Rady za jeho stanovisko. Podľa môjho názoru je z politického hľadiska pre nás veľmi dôležité konštatovať, že máme najmodernejšie právne záväzné kritériá pre vývoz zbraní na svete. Podľa mňa by Európska únia na to mala byť hrdá.

V tejto súvislosti mám na pána úradujúceho predsedu Rady jednu otázku. Vysvetlili ste, v ktorých prípadoch sa uskutočňuje konzultácia, čo je, samozrejme, aktuálne iba vtedy, ak štát zamietne žiadosť, pričom iný štát plánuje rovnakú žiadosť o vývoz schváliť. Obmedzili sa diskusie o tejto téme iba na pracovnú skupinu Rady alebo, a to je moja druhá otázka, sa o nej už diskutovalo na politickej úrovni v Rade ministrov? Toto je ďalšia vec, ktorá ma v tejto súvislosti zaujíma.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(LT) Niektorí kolegovia poslanci už spomenuli, že otázka, ktorú položil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), obsahuje určité hádanky a nejasnosti, ale nevysvetľuje zreteľne, prečo a ako problém vznikol. Pri predkladaní otázky by bolo vhodné vyjadrovať sa zrozumiteľnejšie. Na druhej strane musíme pochopiť, že niektoré štáty strednej a východnej Európy sú zvlášť citlivé a necítia sa tak bezpečne ako staré členské štáty Európskej únie. Spoločná pozícia Rady z 8. decembra 2008 stanovila určité usmernenia v oblasti vývozu zbraní. Odborníci tvrdia, že krajina, o ktorej dnes hovoríme – Francúzsko –, neprekročila hranice týchto usmernení, ale to neznamená, že pri zvyšujúcom sa uplatňovaní bezpečnostnej a obrannej politiky v praxi by sme tieto usmernenia a pravidlá nemali zlepšovať a revidovať. Plne súhlasím s názorom kolegu pána Elmara Broka, že v oblasti zbraní musíme viac spolupracovať. Pokiaľ ide o vývoz zbraní, musíme zabezpečiť viac dôvery a menej podozrievania – niekedy oprávneného, niekedy bezdôvodného. Toto podozrievanie stavia členské štáty EÚ, veľké a malé, staré a nové, nebezpečne proti sebe. Potrebujeme viac dôvery a solidarity, ktoré sa neobjavia samy od seba. Musíme viesť intenzívnejšie rozhovory, zapájať sa do konštruktívnych diskusií a vyhýbať sa neuváženým obvineniam a umelému porovnávaniu so začiatkom alebo polovicou 20. storočia, keď v Európe prevládalo právo silnejšieho. Musíme zlepšiť konzultačný mechanizmus v EÚ s cieľom dosiahnuť konkrétny výsledok. Potom aj táto diskusia prinesie svoje ovocie.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Počúvame tu pekné reči o spolupráci a dôvere, ale mám pocit, že o politike vývozu mimo Únie rozhodujú Francúzi ako o hotovej veci. Najväčšie a najbohatšie členské štáty si robia, čo chcú, a neberú do úvahy zásady a pravidlá, o ktorých sa dnes toľko hovorí. Iba v priebehu posledných dní sme opäť počuli o vojnových lodiach Mistral, ktoré Francúzsko plánuje predať Rusku. Ak sa táto záležitosť ešte neuzavrela, je to len z dôvodu, že Rusko iniciovalo špeciálne verejné zákazky, ale v každom prípade vieme, že transfer pokračuje. Ruský admirál sa pritom nedávno vyjadril o ruskom útoku voči Gruzínsku, že ak by Rusko vlastnilo vojnové lode Mistral, vojna proti Gruzínsku by netrvala štyri alebo päť dní, ale iba dve hodiny. Mali by členské štáty EÚ skutočne predávať takéto zbrane, ak vieme, že kupujúce krajiny tieto zbrane neplánujú využiť na účely obrany, ale na účely útoku? Pritom Gruzínsko nemôže už roky kupovať obranné prostriedky od členských štátov EÚ, pretože na nákup týchto zbraní platí osobitné embargo. Toto je dvojitý meter, ktorého by sme sa mali vyvarovať.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Vážený pán predsedajúci, keď som čítal spoločnú pozíciu a kritériá, ktoré musia krajiny vyvážajúce zbrane spĺňať, prišiel mi na um Izrael. Izrael je štát, ktorý nerešpektuje medzinárodné právo, ktorý pošliapava ľudské práva a ktorý zaútočil na pásmo Gazy. V tejto súvislosti by som chcel povedať tým, ktorí predložili otázku, že som po nedávnych udalostiach nepočul ani jeden hlas, ktorý by žiadal prijať ustanovenie o uvalení sankcie vo forme zákazu vývozu vojenského materiálu a zbraní a ďalších sankcií, o ktorých sa okrem toho v spoločnej pozícii zmieňujú.

Prvý rečník spomenul v rámci politickej solidarity v Európe príklad Grécka. Dovolím si pripomenúť, že hoci sa v kritériu 8 spoločnej pozície uvádza, že ak členský štát Európskej únie plánuje vyvážať zbrane inému štátu, musí brať do úvahy hospodársku situáciu krajiny, do ktorej zbrane vyváža, v prípade Grécka Francúzsko a Nemecko vyvíjajú nátlak, aby kúpilo ich zbrane v snahe zabezpečiť si ich politickú podporu, a robia tak v čase, keď Grécko čelí veľmi vážnym finančným problémom a podlieha mnohým kontrolám, v čase, keď sa v krajine znižujú dôchodky, mzdy atď.

Táto pozícia je pokrytecká a svedčí o tom, že jej filozofiou a prioritou sú zisky zo zbrojného priemyslu a nie zásada mieru, ktorú by Európska únia mala uplatňovať namiesto riešenia sporov vojenskými prostriedkami.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Vo viacerých krajinách Európskej únie sídlia a pôsobia významní producenti obrannej techniky. O ich špecifické výrobky je veľký záujem aj v mnohých iných štátoch z celého sveta. Obchodovanie s týmto materiálom však predstavuje špecifickú aktivitu, ktorá sa od obchodovania s inými komoditami odlišuje bezpečnostnými a zahranično-politickými obmedzeniami v súvislosti s posudzovaním obchodujúcich subjektov, ako aj konkrétnych obchodných prípadov.

Uvedenú činnosť je možné vykonávať iba na základe štátom vydaného povolenia, a to povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom, licencie na dovoz, vývoz alebo interkomunitárnu prepravu vojenského materiálu. Celý proces sa realizuje podľa veľmi precíznych pravidiel a podlieha prísnej kontrole jednotlivých krajín, ktoré sú zaviazané postupovať v zmysle svojich zahranično-politických záväzkov. Vzhľadom na špecifickosť a jedinečnosť každej konkrétnej transakcie sa podľa môjho názoru dá koordinácia tejto činnosti na úrovni Rady vykonávať len individuálne, prevažne vo všeobecnej rovine, a to najmä s dôrazom na posúdenie možných konkrétnych zahranično-politických dôsledkov.

 
  
MPphoto
 

  Arnaud Danjean (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, v súvislosti s touto problematikou chcem uviesť tri stručné poznámky. Po prvé, keďže išlo o postoj Francúzska k predaju lodí Mistral, chcel by som pripomenúť, že sa nedosiahla žiadna záväzná dohoda, že Mistral je plavidlo, loď, ktorá by sa predávala neozbrojená – čo je v podstate jedna zo základných otázok rozhovorov s Ruskom –, a že Rusko nezačalo rokovať o kúpe tohto typu vybavenia len s Francúzskom. Preto mi dovoľte uviesť veci na pravú mieru. Uvedomujem si, že v niektorých krajinách to vyvoláva veľa emócií, ale emócie sú jedna vec a skutočnosť druhá.

Po druhé, zdôraznili ste, pán minister, že v Európskej únii máme kódex správania pri vývoze zbraní, ktorý sa počas francúzskeho predsedníctva v roku 2008 zmenil na spoločnú pozíciu. Tento kódex správania je jedným z najprísnejších na svete. V tejto oblasti ideme príkladom a okrem spomínaného kódexu správania máme, ako spomenul jeden z našich kolegov poslancov, skupinu, ktorá organizuje pravidelné stretnutia ako súčasť spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky s cieľom diskutovať nielen o uplatňovaní tohto kódexu, ale aj o vnútroštátnych politikách vývozu zbraní v členských štátoch. Práve na týchto fórach sa otázka vývozu lodí Mistral môže riešiť dostatočne adekvátne.

Napokon by som chcel povedať, že ak hovoríme o európskej solidarite pri vývoze zbraní a ak sa pozrieme na potrebu vytvoriť spoločnú stratégiu a spoločnú obrannú politiku, musíme sa zamerať na celý cyklus obchodu so zbraňami a obranným vybavením. Ten zahŕňa aj dovoz a, samozrejme, obranný priemysel. Z tohto pohľadu si myslím, že mnohé krajiny majú pred sebou dlhú cestu v úsilí zabezpečiť, aby si Európa mohla udržať technológie, pracovné miesta, know-how a reálne strategické kapacity v našom vojenskom rozmiestnení.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Vývoz moderných francúzskych vojnových lodí do Ruska má európsky a politický rozmer. Má aj rozmer solidarity alebo jej nedostatku, pretože sa týka našich členských štátov z pobaltského regiónu, ako aj našich partnerov vo Východnom partnerstve: Gruzínska, Azerbajdžanu, Ukrajiny atď.

Vieme, že Francúzsko zasahovalo do rusko-gruzínskej vojny a že Rusko v tejto súvislosti prijalo a podpísalo isté medzinárodné záväzky. Ale dodržalo ich? Umožnilo napríklad vstup pozorovateľov z Európskej únie do Južného Osetska a Abcházska? Obávam sa, že zatiaľ k tomu nedošlo.

Vieme, že spoločná pozícia Rady z roku 2008 je veľmi jednoznačná. Krajina dovozu musí dodržiavať svoje medzinárodné záväzky a ľudské práva a musí udržiavať mier, bezpečnosť a stabilitu v regióne. Robí však Rusko niečo z toho?

Moja záverečná otázka pre vás znie: má Francúzsko, alebo skôr prezident Sarkozy, možnosť získať za tento pochybný predaj vojnových lodí Rusku od Ruska prísľub, že bude skutočne dodržiavať medzinárodné záväzky?

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Vážený pán predsedajúci, priemysel konvenčných zbraní je významným prispievateľom do hospodárstiev mnohých členských štátov vrátane našej krajiny, Spojeného kráľovstva. V nestabilnom a nebezpečnom svete musia byť členské štáty EÚ schopné brániť sa, brániť svoje záujmy a svojich spojencov na celom svete.

EÚ však jednomyseľnou dohodou na medzivládnom základe v Rade vynaložila v posledných rokoch obdivuhodné úsilie a dosiahla významný pokrok v obmedzení výroby a distribúcie niektorých zbraní a dokonca zakázala dodávku zbraní do niektorých represívnych režimov. Môžeme byť právom hrdí na podporu Ottawskej zmluvy, ktorá celosvetovo zakazuje používanie protipechotných mín. Dohovor o kazetovej munícii, ktorý nadobudol platnosť minulý mesiac, bude, dúfajme, ďalším krokom k úplnej likvidácii týchto strašných zbraní – hoci viem, že tento dohovor má ratifikovať ešte šesť členských štátov EÚ.

V susedných krajinách EÚ pod vedením MPI neúnavne monitorujeme výrobu zbraní a likvidujeme zásoby jadrových zbraní. Mali by sme v tom pokračovať a naše úsilie ešte zintenzívniť.

Musíme byť neustále v strehu pred úsilím teroristov získať zbrane z krajín, v ktorých sa režim pre vydávanie licencií pre konečného užívateľa a vývoz zbraní nekontroluje a neuplatňuje na dostatočnej úrovni.

Napokon, Európska únia by mala zachovať zákaz vývozu zbraní do Číny, a to z dvoch dôvodov. Po prvé z dôvodu žalostnej situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv vlastných občanov a po druhé v úsilí preukázať podporu nášmu demokratickému spojencovi, Taiwanu, ktorého má Čína potenciálne prvého na muške.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Dámy a páni, zbrane a vojenský materiál nie sú ľahko predajný tovar; vytvárajú osobitný sektor s priamym vplyvom na národnú bezpečnosť. Vývoz zbraní a vojenského materiálu do tretích krajín, najmä do krajín s neistou demokraciou, v ktorých sa porušujú ľudské práva a ktoré spolupracujú s krajinami, kde je možné pozorovať prejavy terorizmu, môže vážne ohroziť nielen Európsku úniu, ale aj tretie krajiny. Práve z toho dôvodu musíme vývoz zbraní považovať za dôležitú súčasť spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie. Ako môžeme hovoriť o spoločnej obrannej politike, ako včera pán Barroso, ak má každá krajina vlastný obchod so zbraňami? Rozhodnutie Francúzska predať vojnovú loď Mistral je priamy transfer vojenskej technológie tretej krajine, ktorá netvorí vojenskú alianciu s Európou. Musíme si uvedomiť, že transfer technológie sám osebe určite neznamená, že príslušná krajina je alebo bude k Európskej únii priateľskejšia, ako počas dnešnej rozpravy tvrdili pán Lelouch, francúzsky štátny tajomník pre európske záležitosti, a niektorí kolegovia poslanci. Žiadna stratégia Európskej únie nebude úspešná, pokiaľ nebude dodržiavať spoločne prijaté zásady. To isté platí o solidarite medzi členskými štátmi Európskej únie a uznávaní spoločných záujmov v rozhodovacom procese. Zmluva o Európskej únii a spoločná pozícia Rady, ktorá definuje spoločné pravidlá pre kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu, zdôrazňujú význam solidarity. Individuálne krátkodobé hospodárske záujmy nesmú stáť v ceste spoločným prioritám a cieľom Európskej únie. Rozhodnutia s vplyvom na zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie sa musia prijímať spoločne po konzultáciách so všetkými členskými štátmi EÚ a musí sa pre ne vytvoriť primeraný a právne záväzný mechanizmus, na základe ktorého sa budú analyzovať všetky prípadné dôsledky v zmysle spoločne stanovených kritérií. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou (PPE).(EL) Vážený pán predsedajúci, dnešná otázka predložená Rade nám dáva príležitosť otvoriť ďalšiu dôležitú tému, ktorú mnohí z nás podporili v európskom dohovore a v rámci medzivládnej konferencie. Mám na mysli všeobecnú problematiku obrany a bezpečnosti v Európe a vytvorenie agentúry pre zbrojnú výrobu a spoločnej obrannej agentúry.

Nezabúdajme, že v Spojených štátoch sa tanky vyrábajú len na jednej výrobnej linke, kým v Európe na ich výrobu využívame 16 rôznych výrobných liniek. To znamená, že by sme mohli znížiť výrobné náklady. Pokiaľ však ide o spoločnú pozíciu Rady z roku 2008 o kontrole vývozu zbraní, musíme, pán Chastel, priznať, že skutočná kontrola neexistuje. Nemám na mysli Francúzsko, mám na mysli všetky krajiny v Európe, pretože sa nevykonáva žiadna skutočná kontrola s cieľom zistiť, či krajiny, do ktorých vyvážame zbrane, tieto zbrane následne nevyvážajú do tretích krajín, inými slovami, či nie sú sprostredkovateľmi predaja do krajín, ktorým by sme zbrane nikdy nedali.

Mám dojem, že skupina vytvorená v rámci SZBP nemá možnosť kontrolovať členské štáty, aby zistila, kde presne sa zbrane vyvážajú. Ak sa nám podarí uplatňovať túto spoločnú pozíciu a zavedieme konkrétne obmedzenia, potom urobíme úspešný krok vpred. Ale pokiaľ ide o kontrolu vývozu zbraní, reálny úspech dosiahneme iba vtedy, ak sa nám podarí vytvoriť skutočnú spoločnú obrannú agentúru a agentúru pre zbrojnú výrobu, ktoré nám umožnia znížiť náklady a zároveň podporiť naše zásady a hodnoty v oblasti výroby a vývozu zbraní a uplatniť ich v praxi.

 
  
MPphoto
 

  Alf Svensson (PPE).(SV) Vážený pán predsedajúci, predseda Komisie vo včerajšom príhovore zdôraznil, že EÚ musí obhajovať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. To sme už počuli veľakrát. Aj Pán Barroso hovoril o spoločnej obrane. Podľa môjho názoru však politika nebude koherentná, ak nebude zahŕňať aj obranný priemysel a vývoz zbraní. Ako tu už zaznelo, Zmluva o EÚ obsahuje – a to, samozrejme, musí platiť – zásadu solidarity a požiadavku vo vzťahu k členským štátom navzájom konzultovať v Rade a Európskej rade každú záležitosť týkajúcu sa zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Dá sa to povedať ešte jasnejšie?

Spoločná pozícia Rady z 8. decembra 2008 stanovuje spoločné pravidlá pre kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu. Kde sa táto spoločná pozícia nachádza? Do Francúzska sa nedostala? Že by sa nedostala ani k nám? Členské štáty EÚ Litva, Estónsko a Poľsko, ako aj Gruzínsko vyhlasujú, že predaj vojnovej lode Mistral Rusku znížil bezpečnosť týchto krajín. Admirál Vladimir Vysockij, hlavný veliteľ ruského námorníctva povedal, že ak by Rusko malo loď triedy Mistral v čase konfliktu s Gruzínskom, ruská čiernomorská flotila by operáciu zvládla za 40 minút, nie za 26 hodín.

Nesmieme dovoliť veľkým členským štátom, aby si robili, čo sa im zachce. Vieme, že veľké krajiny by veľmi uvítali možnosť získať monopol na vývoz zbraní, čo je, samozrejme, neprijateľné. Malo by byť úlohou predsedníckej krajiny Belgicka začať v EÚ diskusie zamerané na dosiahnutie jasných spoločných ustanovení o vývoze zbraní.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Vážený pán predsedajúci, táto rozprava sa zaoberá témou bilateralizmus verzus spoločné politiky a solidarita. V skutočnosti občanov niektorých členských štátov vážne znepokojuje hroziaci vývoz modernej vojenskej technológie do tretích krajín.

Iba pred rokom Rusko uskutočnilo v severovýchodnej Európe vojenské manévre, ktoré boli zamerané na pobaltské štáty ako na ciele vojenskej invázie. Poznáme slávny výrok veliteľa ruského námorníctva, ktorý povedal, že ak by Rusko vlastnilo vojnové lode typu Mistral v auguste 2008, operácia by netrvala tri dni, ale tri hodiny.

Potešili ma slová štátneho tajomníka pána Chastela, ktoré považujem za veľmi pozitívnu reakciu na naše obavy, ako aj vyhlásenie nášho kolegu pána Danjeana, že sa nebude predávať žiadna vojenská technológia. Rusi však trvali – a budú naďalej trvať – na kúpe presne tohto typu vojenskej technológie.

Treba odpovedať ešte na jednu otázku: prečo sa v prípadoch, keď členský štát plánuje predať vojenskú technológiu tretej krajine, neuskutočňujú v Rade konzultácie a bežné diskusie? To je náš odkaz Rade. Chceli by sme upriamiť pozornosť na potrebu normálnej diskusie o vývoze vojenského materiálu do tretích krajín v Európskej rade.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, výroba a vývoz zbraní a vojenskej technológie boli, sú a budú predmetom mnohých rozhovorov a budú naďalej zložitou témou na diskusiu, pretože sú vo svojej podstate kontroverznou a spornou témou. Vždy bolo a stále môže vzniknúť podozrenie, že niekto vyvolal konflikty alebo destabilizáciu regiónov. Dohľad nad vývozom zbraní, ako zdôraznili predchádzajúci rečníci, je tiež zložitý. Na druhej strane je zbrojný priemysel pre mnohé členské štáty Európskej únie významnou oblasťou hospodárstva. Zbrane vyvážajú Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Poľsko, Česká republika a mnohé ďalšie členské štáty a tiež Spojené štáty, Rusko a ďalšie krajiny mimo Európskej únie. Preto sa ani zďaleka nenachádzame v situácii, v ktorej by výroba a vývoz zbraní podliehali politike EÚ. Dnes majú členské štáty v tejto oblasti vysoký stupeň autonómie, ale svoje nariadenia musia harmonizovať v súlade so spoločnou pozíciou Rady z roku 2008.

Ešte sa v krátkosti vrátim k Mistralu – kolegovia poslanci z Francúzska by mali pochopiť znepokojenie pobaltských štátov a Poľska. Ruskí generáli hovoria, že tieto lode môžu byť umiestnené v Baltskom mori. Baltské more je s výnimkou Ruska obklopené iba členskými štátmi Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, otázka, ktorú položil pán Kariņš, je nepochybne oprávnená a niekoľkokrát zaznela na stretnutí Výboru pre zahraničné veci. Poslanci nedostali uspokojivú odpoveď. Vzhľadom na to musí Rada prijať v tejto záležitosti konkrétne opatrenia s cieľom uspokojiť tých, ktorí položili túto otázku, o to viac, že táto otázka zaznela v súvislostiach, ktoré tu viackrát spomínali pán Kelam a pán Czarnecki. Mám na mysli spôsob, akým vojenskí velitelia v Rusku zaobchádzajú s týmto typom zbraní, a najmä to, že vojnová loď Mistral je útočnou zbraňou. Z toho vyplýva, že tu nejde len o záležitosť predaja, ale musíme si položiť otázku, aké dôsledky tento predaj prinesie. Uvedomujeme si, že platí smernica z roku 2008, ale musíme pochopiť, že realita sa od ustanovení smernice a existujúcich nariadení niekedy odlišuje. Prípad kontroly konfliktu v Gruzínsku, o ktorý sa Európska únia zaujíma a ktorý stále trvá, poukazuje na potrebu takéhoto rozhodnutia.

 
  
MPphoto
 

  Kyriakos Mavronikolas (S&D).(EL) Vážený pán predsedajúci, Európska únia dnes skutočne buduje spoločnú zahraničnú politiku a obrannú politiku a nepochybne by mali existovať protokoly, ktoré by regulovali správanie zbrojného priemyslu voči tretím krajinám. Téma tejto rozpravy však vo mne vyvoláva otázku a mám potrebu ju v dnešnom pléne položiť.

Ako zdôvodníme skutočnosť, že zbrojný priemysel, najmä v Spojenom kráľovstve, uvalil obchodné embargo na Cyperskú republiku a na ozbrojené sily na Cypre, ktorý je členským štátom Európskej únie, a zároveň umožňujeme Turecku modernizovať, presúvať a premiestňovať vojenský a iný materiál na území okupovaného Cypru?

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).(ES) Vážený pán predsedajúci, počas môjho niekoľkoročného pôsobenia vo funkcii spravodajcu tohto Parlamentu Európsky parlament prakticky jednomyseľne žiadal zmenu kódexu správania z roku 1998 na záväznú spoločnú pozíciu, ktorá bola prijatá v roku 2008. Vtedy sme však povedali, že je to ďalší, ale nie definitívny krok, ktorý bol nevyhnutný, no nie postačujúci, čo jasne vyplýva aj z dnešnej rozpravy.

Chcel by som tiež Parlamentu pripomenúť, že všetky členské štáty Európskej únie podporujú medzinárodnú zmluvu o kontrole vývozu zbraní v Organizácii Spojených národov a že táto problematika je veľmi dôležitá.

Vyvážať zbrane nie je ako vyvážať chladničky. Vývoz zbraní má veľmi vážne dôsledky, pretože zbrane zabíjajú, ničia a zbedačujú spoločnosť. Práve k tomu Európska únia prispieva vývozom zbraní do Izraela, Kolumbie a Afganistanu. V našom správaní by sme mali venovať väčšiu pozornosť zmyslu pre zodpovednosť.

Preto považujem za dôležité Parlamentu pripomenúť, že pri riešení tejto problematiky nejde len o otázku vnútorného trhu, obchodu alebo bezpečnosti, ale určite viac o otázku medzinárodnej zodpovednosti a ja sa obávam, že práve túto otázku neriešime.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, Lisabonská zmluva priniesla ďalšie zlepšenie koordinácie politiky a solidarity v mnohých oblastiach vrátane zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Zmluva obsahuje aj klauzulu o vzájomnej pomoci v prípade vojenského ohrozenia ktoréhokoľvek členského štátu.

Vzhľadom na to sú plány Francúzska predať Rusku štyri vojnové lode Mistral a spolupracovať v oblasti lodiarskych technológií veľmi alarmujúce. Navyše sú vojnové lode Mistral svojím charakterom jednoznačne útočné – zdôrazňujem, útočné, nie obranné.

Preto by sme sa skôr, ako sa skutočne začneme zaoberať ustanoveniami o solidarite uvedenými v Lisabonskej zmluve, mali uistiť, že neoslabujeme bezpečnosť našich partnerských členských štátov EÚ alebo našich susedov.

Vyzývam Radu, aby využila všetky svoje právomoci a iniciovala rozsiahle diskusie v rámci EÚ o potrebe vypracovať spoločnú definíciu a aktuálny prístup k predaju zbraní tretím krajinám.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Vážený pán predsedajúci, chcem upozorniť na skutočnosť, že vývoz zbraní vždy súvisí s bezpečnostnou politikou EÚ. Vývoz zbraní nie je autonómnou alebo izolovanou oblasťou. Tieto záležitosti sa neobmedzujú len na vojenskú alebo finančnú oblasť, pretože za vývozom stojí zisk zainteresovaných firiem a ten sa vždy spája s politikou. Preto by som chcel podporiť tých, ktorí navrhujú uskutočniť diskusiu o politike Únie v oblasti vývozu a vojenskej spolupráce na stretnutí všetkých členov Rady. Máme napríklad veľa pripomienok a pochybností vo vzťahu k vývozu vojnových lodí Mistral do Moskvy, ale ak sa na vec pozrieme z iného hľadiska a pouvažujeme napríklad o vytvorení európskeho protiraketového obranného systému, myslím si, že spolupráca s Ruskom by bola v našom záujme. Inými slovami, tieto záležitosti skrátka nie sú vždy také jednoznačné, ako by sa mohli zdať.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D).(SK) Vôbec nie som v žiadnom prípade odborník na zbrane alebo na podobné veci, ale určite tu stojím dnes ako pacifista a ja by som sa rada na tento problém pozrela z pohľadu obyčajných občanov Európskej únie. Keď si predstavíme, že momentálne Európska únia stále vyrába zbrane a na celom svete je približne tridsať vojen a ďalších nespočetný počet konfliktov, či už regionálnych, alebo lokálnych, mali by sme sa zamyslieť nad tým, že vyrábame zbrane, ktoré sú primárne určené na ničenie a na to, aby zabíjali.

A možno by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, či by sme radšej peniaze, ktoré každý rok vkladáme v rozpočtoch jednotlivých štátov na ozbrojovanie alebo na výzbroj jednotlivých armád, či by sme ich radšej nemali nejakým spôsobom presunúť do oblasti vzdelávania, ktoré naozaj v čase hospodárskej krízy je omnoho potrebnejšie ako nejaké zbrane. A veľmi by ma zaujímalo, ak možno niekto z vás vie odpovedať na otázku: koľko jednotlivé členské štáty, o koľko znížili svoj rozpočet na ozbrojovanie práve v čase hospodárskej krízy? A nad týmto by sme sa naozaj mali všetci zamyslieť, pretože nemyslím si, že dávame dobrý príklad novým generáciám, keď si predstavíme, že streľba, ktorá je vlastne ničenie, je povýšená napríklad ako olympijská disciplína.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Vážený pán predsedajúci, táto rozprava bola veľmi zaujímavá a chcel by som sa trochu podrobnejšie vrátiť k dvom pojmom.

Predovšetkým by som chcel preformulovať pojem zodpovednosti. V článku 4 ods. 2 spoločnej pozície sa uvádza, že rozhodnutie o transfere alebo o zamietnutí transferu akejkoľvek vojenskej technológie alebo materiálu zostáva v právomoci každého členského štátu. Preto táto zodpovednosť zostáva predovšetkým na národnej úrovni a spoločná pozícia túto zodpovednosť jednoznačne ponecháva členským štátom, ale zavádza široký rad opatrení s cieľom zabezpečiť účinnú koordináciu a výmenu informácií medzi členskými štátmi.

Druhý pojem, ku ktorému by som sa chcel vrátiť, je pojem transparentnosti. Spoločná pozícia stanovuje členským štátom povinnosť vypracovať výročnú správu o vývoze zbraní. Správa Európskej únie vypracovaná na základe týchto národných správ bude každoročne zverejnená a poskytne informáciu o finančnej hodnote udelených licencií podľa miesta určenia a kategórie vojenského materiálu a rovnako aj o počte zamietnutých licencií a o všetkých následných konzultáciách s členskými štátmi.

Okrem výročnej správy Európskej únie spoločná pozícia žiada od členských štátoch uverejniť národné správy o vývoze vojenskej technológie a materiálu. Cieľ transparentnosti v spoločnej pozícii sa preto vzťahuje rovnako na úroveň Európskej únie, ako aj na národnú úroveň, ale je pravda, že Európska únia by mala byť v tomto ohľade príkladom.

Chcel by som tiež povedať, ako niektorí z vás zdôraznili, že spoločná pozícia predstavuje v porovnaní s kódexom správania významný pokrok. Spoločná pozícia bola prijatá v decembri 2008, teda pred necelými dvomi rokmi. Ešte predtým, ako začneme s akoukoľvek revíziou tohto nového systému, by bolo rozumné, aby sme počítali s tým, že bude chvíľu trvať, kým nové ustanovenia prijaté v spoločnej pozícii začnú platiť, hoci potom, ako som si vás vypočul a naozaj chápem, o čom hovoríte, by sa mohlo zdať, že by nás viac lákalo urobiť tento systém reštriktívnejším alebo ho spojiť so systémom sankcií.

Napokon by som chcel ujasniť veľmi špecifickú záležitosť. Uisťujem vás, že o spoločnej pozícii sa diskutovalo pri mnohých príležitostiach na politickej úrovni, predovšetkým v Rade, a najmä v súvislosti s embargom na vývoz zbraní do Číny.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Vážený pán predsedajúci, nebudem sa vyjadrovať k žiadnemu článku rokovacieho poriadku. Chcela som vám len oznámiť veľmi dôležitú správu: iránsky minister zahraničných vecí práve oznámil, že pozastavil rozsudok smrti ukameňovaním, ktorý bol vynesený nad pani Mohammadí-Áštíáníovou.

Všetci v tomto Parlamente sme bojovali a demokratické sily sveta v tejto chvíli stále bojujú o to, aby dosiahli oveľa viac ako pozastavenie a odklad tohto rozsudku. Je to začiatok a my budeme ďalej konať. Ospravedlňujem sa, ale myslím si, že o tejto správe bolo potrebné informovať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem vám, pani Riesová. Presne to som povedal na začiatku schôdze, keď som oznámil túto správu, a som rád, že ste ju potvrdili. Budeme pokračovať v boji za obnovenie procesu a vo všeobecnosti za dodržiavanie ľudských práv na celom svete.

Rozprava sa skončila.

 

12. Návrh zákona o izraelských MVO (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie o návrhu zákona o izraelských MVO (O-0046/2010 – B7-0319/2010), ktorú Komisii predložili Franziska Katharina Brantnerová a Nicole Kiilová-Nielsenová v mene skupiny Verts/ALE, Annemie Neytsová-Uyttebroecková, Alexandra Theinová, Ivo Vajgl, Sarah Ludfordová a Leonidas Donskis v mene skupiny ALDE, Véronique De Keyserová v mene skupiny S&D a Marie-Christine Vergiatová v mene skupiny GUE/NGL.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, autorka. – Vážený pán predsedajúci, stojím tu ako stúpenkyňa demokracie a tiež ako stúpenkyňa izraelskej demokracie. Práve z dôvodu obáv o izraelskú demokraciu sme začiatkom leta predložili otázku v súvislosti so zákonom, ktorý sa mal vzťahovať na izraelské MVO. Tento zákon pripomínal niektoré zákony uplatňované v menej demokratických častiach sveta. Časť tohto zákona sa týkala zaradenia MVO do registra politických strán a zrušenia ich štatútu subjektov vyňatých z daňovej povinnosti. To nás hlboko znepokojovalo.

Našťastie sme zaregistrovali, že táto skutočnosť sa zmenila a zrušila, ale zákon, žiaľ, stále počíta s návrhom na ďalšie zvyšovanie transparentnosti v súvislosti s prostriedkami poskytnutými zahraničnými politickými subjektmi. Táto požiadavka sa však nevzťahuje na súkromných darcov, čo považujeme za veľmi znepokojujúce, a pokiaľ ide o osoby, ktoré tento zákon podporujú, týka sa osobitne Európskej únie ako jedného z darcov.

EÚ je jedným z cieľov, na ktoré sa nový zákon zameriava, pretože mnoho ľudí v Izraeli, ktorí nie celkom podporujú demokraciu a ľudské práva, si myslí, že tento zákon ide proti záujmom Izraela, hoci tieto záujmy presne nedefinovali.

Sme hlboko znepokojení a chceli by sme vedieť, aké dôsledky to podľa vás prinesie v súvislosti s financovaním EÚ. Ako by sme mali podľa vášho názoru reagovať? Pokiaľ ide o MVO v Izraeli – nemali by sme žiadať rovnako transparentné pravidlá pre všetkých darcov – súkromných i verejných, či už z EÚ, alebo z ktorejkoľvek inej krajiny?

 
  
MPphoto
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, autorka. – Vážený pán predsedajúci, odvtedy, čo sme Komisii predložili otázku na ústne zodpovedanie o novom izraelskom „zákone o transparentnosti MVO“ – ako o ňom hovoria izraelské MVO, ktoré si dali názov MVO Monitor –, sa zákon podstatne zmiernil, ako práve povedala pani Brantnerová. Naša skupina a ja tieto zmeny vítame. Požiadavka registrovať všetkých príjemcov prostriedkov zo zahraničia na účely politických aktivít v Izraeli v registri politických strán sa zrušila. Zdá sa, že tieto organizácie už nebudú vystavené riziku, že prídu o štatút subjektov vyňatých z daňovej povinnosti a že by sa prípadné porušovanie zákona trestalo pokutou.

Ako som povedala, tieto zmeny treba uvítať. Možno sa naša reakcia na pôvodný návrh zákona izraelským orgánom a mnohým izraelským MVO nepozdávala, ale, ako vidíme, naše kroky boli účinné.

Cieľ súčasného návrhu zákona však stále vzbudzuje obavy. Predovšetkým sa zdá, že má zastrašovať EÚ a jej členské štáty. V podkladovej správe, ktorú sme dostali od spomínanej MVO (izraelská MVO Monitor), sa píše, že EÚ a členské štáty prideľujú ročne desiatky miliónov eur úzkej skupine vysoko spolitizovaných izraelských MVO prostredníctvom netransparentných procesov. V správe sa ďalej uvádza, že miera, v akej európske štáty využívajú financovanie MVO na ovplyvňovanie izraelských politických a verejných diskusií, nemá vo vzťahoch medzi demokraciami obdobu. Preto má väčšia transparentnosť v oblasti poskytovania zahraničných štátnych zdrojov pre izraelský demokratický proces a pre právo občanov na informácie zásadný význam.

Mnohé tieto obvinenia sú, samozrejme, absolútne nepravdivé, ale veľa odhaľujú. Odhaľujú veľkú nedôveru medzi mnohými izraelskými mienkotvorcami a EÚ a s tým musíme niečo robiť. Odhaľujú aj odhodlanosť významných zložiek izraelskej verejnej mienky bojovať, a to je tiež znepokojujúce. Obidva prvky ešte viac komplikujú hľadanie mierového riešenia na Blízkom východe. Pán komisár, mám pre vás otázku: čo plánujete urobiť, aby sa táto situácia zlepšila?

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autorka.(FR) Vážený pán predsedajúci, Goldstonova správa priniesla nečakaný výsledok.

Jej zámerom bolo odhaliť pravdu o údajných vojnových zločinoch počas operácie Liate olovo v decembri 2008, no v skutočnosti bola príčinou protestov v Izraeli. Sudca Goldstone bol vystavený osobným útokom a MVO, ktoré mali odvahu poskytnúť dôkaz, sa stali terčom útokov. Krátko po tejto mediálnej búrke boli predložené mnohé návrhy zákonov s cieľom posilniť kontrolu MVO a podriadiť celú opozíciu vládnej politike.

Jedným z týchto návrhov bol návrh zákona o MVO, ktorý mimovládne organizácie spočiatku považoval za politické organizácie, a z toho dôvodu MVO neboli vyňaté z daňovej povinnosti.

Ďalej išlo o návrh zákona o kriminalizácii bojkotovania izraelského tovaru, dokonca i tovaru pochádzajúceho z osád, ako aj bojkotov, na ktoré vyzvala vláda, organizácia alebo občan cudzieho pôvodu. Jednoducho povedané, ak Francúz vyzve prostredníctvom internetu na bojkot tovaru pochádzajúceho z osád, môže byť potrestaný. Ak to isté urobí palestínsky orgán, bude sa postupovať rovnako.

Po tretie, ide o návrh zákona o univerzálnej jurisdikcii, ktorá dáva Izraelu kompetencie rozhodovať o prípadoch tohto druhu.

Pripravujú sa aj rôzne iné návrhy zákonov, ktoré obmedzujú slobodu prejavu alebo slobodu pohybu. Nie je možné ich menovať, ale všetky vychádzajú z rovnakej zásady a sú znepokojujúce. Tieto návrhy zákonov sú priamym útokom na slobodu prejavu, ktorá je nescudziteľným ľudským právom a nevyhnutným logickým dôsledkom demokracie.

Bolo by vhodné, aby kneset (izraelský parlament) zmenil zákon o MVO do takej miery, aby bol vo veľkej miere prijateľný pre samotné MVO. Treba len dúfať, že ďalšie návrhy zákonov stihne rovnaký osud, najmä zákon o bojkotoch, ktorý bude 15. septembra predložený v knesete do prvého čítania.

Rada by som upozornila Komisiu na jedno: ak už nemôžeme povedať, že tovar dovezený podľa našich dohôd nelegálnym spôsobom sa v Európe nedá kúpiť, je to akoby sme vydali zákaz odrádzať občanov napríklad od kúpy falšovaného tovaru alebo kradnutých hodiniek v stánku na trhu. Parlament bude túto záležitosť pozorne sledovať.

V tejto súvislosti by som sa chcela Európy opýtať: čo robíme my v Európe pre izraelsko-palestínsky mierový proces? Kde bola naša vysoká predstaviteľka? Kde sme my v tomto procese, ktorý je taký dôležitý?

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorka.(FR) Vážený pán predsedajúci, začiatkom tohto roka izraelská vláda prijala návrh zákona, ktorý jasne spochybňuje financovanie MVO v Izraeli Európskou úniou.

Som spoluautorkou tejto otázky a som rada, že môžeme oceniť vynikajúcu prácu izraelských MVO, ktoré dennodenne bojujú za mier, demokraciu a všeobecne za ľudské práva na území štátu Izrael. Na tieto MVO sa v izraelsko-palestínskom konflikte príliš často zabúda, hoci vykonávajú záslužnú prácu, ako som už povedala, a sú vystavené častému prenasledovaniu.

Izraelská vláda čiastočne ustúpila nátlaku, najmä z našej strany, ale nezmenila smerovanie svojej politiky. Naopak, izraelské orgány sa snažia vybudovať hotový právny arzenál v snahe zabrániť akejkoľvek kritike svojej politiky, a to aj zo zahraničia.

Aj ja sa zaoberám ustanoveniami, ktoré žiadajú zákaz bojkotu, a čo je ešte horšie, spochybňujú zásadu univerzálnej jurisdikcie zakotvenú v mnohých medzinárodných zmluvách, ktorých je Izrael signatárom. Vieme však, žiaľ, že izraelská vláda niekedy zaujíma k medzinárodnému právu postoj „variabilnej geometrie“. V skutočnosti vieme, že tieto návrhy predstavujú reakcie izraelskej vlády na Goldstonovu správu.

Pán komisár, Únia vybudovala s Izraelom privilegované partnerstvo, ktoré by, zdá sa, nemalo nič spochybňovať. Tu v Parlamente sa však domnievame, že existujú určité hranice. Musíme zabrániť tomu, aby izraelská vláda prenasledovala MVO, ktoré kritizujú jej politiku, a bezvýhradne žiadať, aby stiahla tieto návrhy, ktoré sú pre demokratický štát nedôstojné.

Môžete nás ubezpečiť, že ak by sa tento právny predpis schválil, čo sa, dúfam, nestane, bude Európska únia naďalej neobmedzene financovať MVO v Izraeli? Môžete nám povedať, aké kroky plánuje Komisia prijať s cieľom presvedčiť vládu, aby stiahla tieto opatrenia a aby zabezpečila právo slobody zhromažďovania, ktoré je základným pilierom demokracie? Môžete nás ubezpečiť, že v Izraeli budú vymenovaní styční úradníci, ktorí budú zodpovední za dodržiavanie ľudských práv ako súčasť procesu vytvorenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, aby MVO mali svojich vyjednávačov priamo na mieste?

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú v demokratických spoločnostiach významnú úlohu. Izrael má nepochybne tradíciu slobodnej, otvorenej a živej občianskej spoločnosti, ktorá zohráva pozitívnu úlohu v mnohých sektoroch vrátane monitorovania ľudských práv v Izraeli i v okupovaných palestínskych územiach, ako aj v riešení problematiky životného prostredia a kultúry.

EÚ dlhé roky spolupracuje s izraelskými mimovládnymi organizáciami a má eminentný záujem v tejto plodnej spolupráci naďalej pokračovať najmä z dôvodu, že mnohé izraelské MVO si vybudovali dobré meno na základe vynikajúcej profesionality vo svojej oblasti. Preto sme rozpravu v knesete v súvislosti so zákonom „o zverejňovaní financovania zo zahraničia“ sledovali s obavami. Tieto obavy sme dali izraelským orgánom pri mnohých príležitostiach jasne najavo.

Ako sa uvádza v správe Komisie o pokroku v európskej susedskej politike, prvé znenie zákona z februára obsahovalo nové požiadavky na aktivity občianskej spoločnosti, ktoré by – ak by bol zákon schválený – zásadne obmedzovali činnosť MVO v Izraeli.

V lete poslanci knesetu, vláda a zástupcovia občianskej spoločnosti diskutovali o novom, výrazne upravenom znení zákona. V auguste bol nový návrh v knesete schválený v prvom čítaní.

V najnovšom návrhu zákona sa ustanovenia o zrušení vyňatia z daňovej povinnosti pre MVO a zavedenie povinnosti registrácie MVO v registri politických strán odkladajú. Tieto zmeny sú nepochybne veľmi vítané.

Podľa nášho názoru by však povinnosť MVO podávať správy bola zbytočne obmedzujúca najmä z dôvodu, že súčasné administratívne požiadavky na MVO v Izraeli už zabezpečujú dostatočnú transparentnosť verejných financií. Navyše, tieto nové kritériá transparentnosti by sa vzťahovali iba na verejné financie zo zahraničia, kým súkromné zahraničné zdroje by nebolo potrebné zverejňovať – ako sa tu veľmi správne zdôraznilo. Tento postoj by znamenal diskrimináciu tých, ktorí pracujú so zahraničnými verejnými zdrojmi vrátane zdrojov z EÚ.

V akčnom pláne európskej susedskej politiky sa Izrael a Európska únia zaviazali viesť pravidelný dialóg o otázkach občianskej spoločnosti a podporovať kontakty medzi občianskou spoločnosťou Izraela a EÚ. Posledné stretnutie pracovnej skupiny EÚ a Izraela o ľudských právach sa uskutočnilo 2. septembra. Na tomto stretnutí sa podrobne diskutovalo aj o problematike financovania MVO.

Počas nadchádzajúcich mesiacov bude zákon predmetom ďalších diskusií a čítaní v knesete. Vývoj budeme naďalej pozorne sledovať.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Gert Pöttering, v mene poslaneckého klubu PPE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Füle, dámy a páni, navrhovaný právny predpis týkajúci sa mimovládnych organizácií (MVO) v Izraeli nám dával veľký dôvod na obavy. Obávali sme sa, že pokiaľ ide o MVO v Izraeli a ich spôsobilosť konať, právny predpis by túto spôsobilosť výrazne obmedzil.

Naše obavy sme vyjadrili počas návštevy delegácie predsedov výborov Európskeho parlamentu, ktorej som sa zúčastnil ako predseda pracovnej skupiny pre Blízky východ, na stretnutí s kolegami v knesete v Jeruzaleme, najmä počas veľmi pozitívneho stretnutia s podpredsedom vlády pánom Danom Meridorom. Bol by som rád, keby takí šikovní, rozumní ľudia, ako je pán Dan Meridor, zohrávali dôležitejšiu verejnú úlohu a nahradili takých, ako je napríklad minister zahraničných vecí, s ktorým v žiadnom prípade nesúhlasíme.

Ako uviedli všetci rečníci, návrh prináša isté zlepšenie. Veľmi vítam to, čo povedal pán Füle, ale ešte stále sú tu otázky, na ktoré potrebujeme odpoveď. Pokiaľ ide o akékoľvek obmedzenie činnosti a ovplyvňovanie organizácií pre ľudské práva a iných MVO, nesmieme byť ticho. Právny predpis ešte nebol prijatý a rozhodnutie sa očakáva počas zasadania knesetu v októbri. Situáciu budeme naďalej veľmi pozorne sledovať.

Ako úprimný priateľ Izraela by som chcel povedať, že izraelskú vládu a izraelský parlament musíme vnímať rovnako ako ktorúkoľvek inú vládu alebo parlament. Izrael sa právom vyhlasuje za demokraciu. Preto ak máme pocit, že ho treba kritizovať, musí túto kritiku prijať.

Chcel by som dodať, že nerozumiem, prečo izraelské veľvyslanectvo v Bruseli vydalo včera v tlači vyhlásenie, že dnes diskutujeme o neexistujúcej záležitosti a že diskusia by sa nemala konať kvôli mierovému procesu na Blízkom východe.

Chcel by som vyzvať izraelskú vládu a veľmi jasne povedať, že sme proti všetkým vyhláseniam prezidenta Iránu v súvislosti s bezpečnosťou Izraela, že nesúhlasíme s terorizmom akéhokoľvek druhu, a pokiaľ ide o vraždenie Izraelčanov v Hebrone, dôrazne ho odsúdime. Musíme však tiež Izraelu povedať, že po 26. septembri už nesmie začať s budovaním osád. Naopak, Izrael musí položiť základy pre pokračovanie mierového procesu. Izrael nesie v tejto oblasti veľkú zodpovednosť a pevne dúfame v nastolenie stabilného a trvalého mieru a vytvorenie bezpečných hraníc medzi izraelským a palestínskym štátom. Dôležité je rešpektovať obidve strany – Izraelčanov i Palestínčanov.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, v mene skupiny S&D. – Vážený pán predsedajúci, v týždni, keď sa obnovili priame mierové rozhovory, a v deň, ktorý znamená začiatok židovského Nového roku – želám všetkým Židom v Európe a na celom svete shana tova – ma veľmi mrzí, že izraelský kneset naďalej plánuje vystavovať všetky organizácie pre ľudské práva zložitým a neprijateľným obmedzeniam vo forme povinnosti podávať správy o prijímaní zahraničných prostriedkov vrátane prostriedkov z Európskej únie.

V našej pracovnej skupine pre Blízky východ a v parlamentnom Podvýbore pre ľudské práva máme informácie od dotknutých MVO, že hoci sa prácu v oblasti ochrany ľudských práv snažia vykonávať v dobrej viere, sú zastrašované a prenasledované obvineniami z politickej zaujatosti.

Takéto obmedzenia medzinárodnej pomoci vo vzťahu k MVO pre ľudské práva existujú v krajinách, ako sú Mjanmarsko, Tunisko a Rwanda. V krajine, ako je Izrael, by sa podobné obmedzenia nemali zavádzať, pretože je to v rozpore so záväzkami Izraela podporovať slobodu zhromažďovania v súlade s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce.

Na obidvoch stranách konfliktu na Blízkom východe zaznieva príliš málo hlasov za mier a dodržiavanie ľudských práv. Tí, ktorí podporujú mier a ľudské práva, sa často stratia medzi ostatnými, ktorí presadzujú cestu násilia.

Pluralitné demokratické spoločnosti fungujúce v podmienkach mieru a stability podporujú občiansku spoločnosť, a to aj v prípade, že jej odkaz môže byť niekedy zložitý. Ako povedal George Orwell, sloboda je právo povedať ľuďom to, čo nechcú počuť.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa zmieniť o liste izraelského veľvyslanca pána Curiela, ktorý poslal predsedovi Podvýboru pre ľudské práva.

Mal som v úmysle uvítať a, samozrejme, odobriť jeho vyhlásenie, že by sme mali byť pripravení podporovať zásadu transparentnosti vo financovaní organizácií. To isté by sme očakávali tu, tak prečo nie aj v Izraeli?

Potom som si všimol jeden z posledných odsekov jeho listu, kde vyjadruje nesúhlas s akýmkoľvek porovnávaním pluralistickej izraelskej občianskej spoločnosti s občianskymi spoločnosťami v niektorých ďalších krajinách. Píše, že vybrať sa touto nesprávnou cestou by nás mohlo všetkých viesť k tomu, že budeme riešiť minulosť a prítomnosť Európy. Ak toto nie je zmienka o holokauste, tak potom neviem, čo iné. Záver je jasný: vy Európania nemáte právo kritizovať Izrael pre vašu minulosť. Sami máte krv na rukách.

Ja nenesiem zodpovednosť za činy nacistov. Sám som v tom čase ešte nebol na svete, väčšina z nás vtedy ešte nebola na svete a táto Európska únia vznikla preto, aby sa zlo tohto druhu už nikdy viac nezopakovalo. Nesúhlasím s tým, aby sme zatvárali oči pred neúnosným správaním Izraela – v Gaze, v otázkach hospodárskej blokády, okupácie palestínskeho územia a porušovania ľudských práv – až príliš často.

Nesúhlasím s tým, aby sme sa nepýtali, prečo ľudia, ktorí v minulých storočiach toľko trpeli, dnes spôsobujú také utrpenie palestínskemu ľudu.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Kiil-Nielsen, v mene skupiny Verts/ALE.(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, niektorí hovoria, že dnešná rozprava už nie je aktuálna. Nátlakové skupiny útočia na európske financovanie izraelských MVO od roku 2005, pracovné podmienky občianskej spoločnosti v Izraeli sa však naďalej zhoršujú.

Od zverejnenia Goldstonovej správy čelia mnohí zástupcovia organizácií znevažovaniu, zastrašovaniu a zatýkaniu. V súčasnosti sa diskutuje o štrnástich návrhoch zákonov. Cieľom všetkých týchto návrhov je obmedziť nezávislosť a slobodu zhromažďovania. Chcela by som pripomenúť, že izraelskí ochrancovia ľudských práv už nemôžu vstupovať na okupované územia bez súhlasu armády.

Izraelskí demokrati a pacifisti, ktorí mali možnosť využívať európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, sú znepokojení, pretože tento návrh zákona sa aj v pozmenenej forme osobitne zameriava na financovanie medzinárodných organizácií, no súkromného financovania sa netýka.

Už nebudeme tolerovať, aby ľudia, ktorí majú odvahu odsudzovať každodenné ponižovanie Palestínčanov, vyhosťovanie rodín, demoláciu domov, vyvlastňovanie pôdy a nedostatok vody, boli umlčaní.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, ako všetky suverénne štáty, aj Izrael má absolútne právo dohliadať, monitorovať a regulovať, ak to uzná za vhodné, aktivity domácich a medzinárodných MVO, ktoré vykonávajú činnosť na jeho území, najmä ak majú politický charakter a mohli by podporovať terorizmus alebo pochádzať zo štátov podporujúcich terorizmus.

Izrael je parlamentná demokracia charakteristická dynamickou občianskou spoločnosťou, v ktorej je možné otvorene vyjadrovať akýkoľvek nenásilný názor a diskutovať o ňom. MVO pôsobiace v Izraeli majú slobodu, ktorá nemá obdobu na Blízkom východe, čo je pre občiansku spoločnosť vo všeobecnosti represívne prostredie. Rusko schválilo voči MVO drakonické právne predpisy napriek členstvu v Rade Európy, ale Rusko je veľké a má ropu a plyn, kým Izrael je malá krajina chudobná na suroviny. Možno to vysvetľuje skutočnosť, prečo Rusko v tejto súvislosti zväčša uniká kontrole.

Mám podozrenie, že dnešná rozprava preto vyznieva ako ďalší útok na Izrael zo strany zvyčajných podozrivých, aké tento Parlament využíva príliš často – nezáleží na tom, že návrh zákona predložený v knesete prešiel výraznou úpravou a zlepšením. Vzhľadom na opätovné začatie priamych rozhovorov medzi Izraelom a Palestínčanmi tu v Európskom parlamente riskujeme, že sa takýmito zbytočnými diskusiami sami odsudzujeme k bezvýznamnosti.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides, v mene skupiny GUE/NGL.(EL) Vážený pán predsedajúci, navrhovaný zákon je v súlade so širšou stratégiou s cieľom delegitimizovať boj za ochranu ľudských práv v Izraeli umlčaním odlišných názorov v krajine, ktoré je sprevádzané podobnými formami zastrašovania, ako bolo v minulosti zatýkanie počas demonštrácií proti vojne v Gaze.

V máji Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy zistilo, že podmienky MVO v Izraeli sa zhoršili. Odvtedy však Európska únia neraz verejne odsúdila rozhodnutia týkajúce sa navrhovaného právneho predpisu a neraz verejne vyzvala Izrael, aby rešpektoval slobodu prejavu svojich občanov. Európska únia nemôže deklarovať lojalitu k zásadám právneho štátu, rozpoznať nebezpečenstvo a napriek tomu zatvárať oči pri porušovaní ľudských práv. Musí zaujať verejný postoj a vyzvať Izrael na stiahnutie zákona.

V čase, keď MVO financované Európskou úniou čelia útokom a ich finančná podpora zo strany Spoločenstva sa spochybňuje, Európska únia nemôže pokračovať v posilňovaní vzťahov s Izraelom. Musí stanoviť podmienky pre pokračovanie obchodu a pozastaviť asociačnú dohodu dovtedy, kým štát Izrael nezačne rešpektovať slobodu prejavu a partnerstvo. Navyše sa Izrael musí riadiť článkom 2 asociačnej dohody o ľudských právach a stiahnuť navrhovaný zákon.

 
  
  

PREDSEDÁ: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, v mene skupiny EFD.(NL) Vážený pán predsedajúci, táto rozprava je zaujímavá vo viacerých aspektoch. Zhrniem ich do jednej vety: o súčasnom izraelskom právnom postupe, ktorý sa snaží zabezpečiť čo najväčšiu finančnú transparentnosť izraelských MVO, diskutujeme na základe zastaraných parlamentných otázok. Nezabúdajte, prosím, že spochybňovaný návrh zákona dôsledne zohľadňuje právo organizácií na slobodné pôsobenie v demokracii, ako aj právo izraelských občanov na informácie o tom, kto činnosť predmetných MVO financuje. Transparentnosť je dlhé roky európskym politickým mottom. Existuje nejaký dôvod, prečo by sa tak často proklamovaná zásada nemala riadne uplatňovať v situácii, keď Európska únia a jej členské štáty poskytujú izraelským MVO obrovské sumy peňazí? Ak je Parlament proti tomu, potom podľa môjho názoru hráme tu v Parlamente i v židovskom štáte frašku. S takýmto politicky podozrievavým postojom si nepochybne znepriatelíte rozumne zmýšľajúcich občanov Európy, čiže daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, obsah a tón niektorých príspevkov, ktoré zazneli počas dnešnej rozpravy, ma hlboko znepokojuje. Keďže priame rozhovory medzi izraelskými orgánmi a Palestínskou samosprávou začali neisto, chcela by som vyzvať členov Parlamentu, aby v týchto veľmi citlivých časoch na Blízkom východe boli vo svojich pripomienkach opatrní.

Zo skúseností v našom volebnom obvode v Severnom Írsku môžem potvrdiť, že takéto rozhovory sú veľmi krehké. Vonkajšie zasahovanie je pre dosiahnutie pokroku často kontraproduktívne a destabilizujúce. Situácia je ešte naliehavejšia v dôsledku minulotýždňového plošného útoku, počas ktorého zahynuli štyria izraelskí občania. Som presvedčená o tom, že poslanci tento útok odsúdia a ocenia Izrael za prijatie záväzku viesť rozhovory.

Pokiaľ ide o spomínaný právny predpis, mali by sme oceniť spoluprácu izraelskej vlády s Parlamentom v snahe vyriešiť obavy. Zákon, ktorý sa bude schvaľovať v knesete, prešiel výraznými zmenami. Tieto zmeny sú názorným príkladom izraelskej demokracie v praxi a schopnosti reagovať na odôvodnenú a uváženú kritiku. Zvyšné opatrenia sa zameriavajú na uplatňovanie zásad otvorenosti, zodpovednosti a transparentnosti sektora MVO. MVO na celom svete pravidelne obhajujú tieto zásady ako kľúčové zásady pre zdravý verejný život v demokratickej spoločnosti.

Navyše možno požiadavku zverejniť podporu zo zahraničných štátnych zdrojov vo verejných reklamných kampaniach a na internetových stránkach porovnať s požiadavkou financovania EÚ zverejniť a propagovať príjem prostriedkov z EÚ. Povedala by som, že v tomto je nesúhlas MVO – a niektorých v tomto Parlamente – s týmito návrhmi nelogický a pokrytecký.

Táto rozprava je zasahovaním do vnútorných vecí štátu mimo Európskej únie a zasahovaním do záležitosti, ktorá sa už rieši. Mnohí v Izraeli si budú myslieť, že motívom toho zasahovania je protiizraelské zmýšľanie, pretože v čase mierových rokovaní by sme mali týchto vyjednávačov podporovať.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, ďakujem pani Doddsovej. Chcel by som váženej pani poslankyni povedať, aby brala do úvahy skutočnosť, že je v tomto Parlamente relatívne nová. Tí z nás, ktorí sú tu už veľmi dlho, boli nepochybne svedkami mnohých izraelsko-palestínskych mierových rokovaní a prišli na to, že byť ticho nemusí nutne znamenať, že sa vôbec nezapojili do procesu.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, chápem, samozrejme, že som v Parlamente pomerne krátko, ale tiež by som očakávala, aby vážení poslanci brali do úvahy, že situácie v súvislosti s konfliktami alebo terorizmom nie sú pre mňa nové, zažila som ich v našom volebnom obvode v Severnom Írsku.

S terorizmom mám osobné skúsenosti a keďže som sa zúčastnila rokovaní, ktoré viedli k mierovejšej demokratickej budúcnosti našich ľudí v Severnom Írsku, z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že vonkajšie zasahovanie, a najmä výrazne skreslené vonkajšie zasahovanie, je nevhodné a zbytočné.

(Rečníčka prijala otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – Vážený pán predsedajúci, keď počúvam túto rozpravu, chcela by som povedať, že som bola dlhé roky generálnou riaditeľkou poľskej MVO, ktorá podporovala vstup Poľska do Európskej únie, angažovala sa v referende za vstup do EÚ a realizovala mnohé programy v súvislosti s politickým vzdelávaním, demokraciou atď.

Tiež sme mali sponzorov z Poľska i zo zahraničia. Boli to súkromné osoby, podniky a politické nadácie, ako aj rôzne programy Európskej únie a boli sme, samozrejme, povinní zverejňovať pôvod našich prostriedkov a prijaté sumy. To isté platilo aj pre všetky prostriedky, ktoré sme získali z rozpočtu EÚ. Nikdy by som to v žiadnom prípade neposudzovala ako diskrimináciu alebo obmedzovanie.

Pokiaľ ide o túto diskusiu, s poľutovaním musím konštatovať, že strácame čas rozhovormi, ktoré vychádzajú z neaktuálnych dokumentov. Strácame ucelený obraz a práve ten skutočne potrebujeme. Tento obraz je o zásadách, demokracii, o demokracii založenej na aktívnych občanoch, ktorí sa často angažujú v živých, dynamických MVO.

Transparentnosť je zásadou demokracie a zákon alebo akýkoľvek právny dokument, ktorý vyžaduje transparentnosť všetkých súkromných či verejných prostriedkov, by sme mali v tomto Parlamente oceniť, nie odsudzovať.

Skôr by sme možno mali podporiť podávanie správ o súkromných darcoch. Prečo by transparentnosť mala obmedzovať činnosť, oslabovať situáciu MVO a diskriminovať? Prečo potrebujeme transparentnosť? Tieto otázky by sme si mali položiť vo vzťahu ku každej organizácii vo svete, ktorú podporujeme.

Izrael je demokratický štát. V knesete sa o tomto návrhu zákona viedla živá diskusia, ktorej výsledkom je najnovší zákon z augusta. Takže ďakujem pánovi komisárovi Fülemu za všetky poskytnuté informácie a chcem zaželať jemu, Komisii a nám všetkým, aby sme naďalej pokračovali v rozvíjaní dobrej spolupráce medzi Európskou úniou a Izraelom.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D). – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel reagovať na názor, že vonkajšie zásahy istým spôsobom narúšajú mierové procesy. Keby sme prijali túto logiku, Európska únia a vlastne celý svet by sa mali otočiť chrbtom každému jednému konfliktu vo svete a tváriť sa, že to nie je ich vec. Takýto argument je nezmyselný, vážená pani Doddsová, a ja vás naliehavo žiadam, aby ste prehodnotili svoj pohľad na túto otázku.

Je úplne legitímne, aby tento Parlament preskúmal potenciálne ohrozenia slobody prejavu a slobody združovania v každom štáte, s ktorým máme obchodné vzťahy. Zmluvy nám stanovujú povinnosť nadväzovať obchodné vzťahy na morálnom základe. Izrael, ktorý má s EÚ veľmi úzke obchodné vzťahy, nemôže byť od tejto kontroly oslobodený.

Vítam zmeny, ktoré urobil legislatívny výbor knesetu v zákone o financovaní mimovládnych organizácií. Je to bezpochyby vďaka tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva, no ide stále len o prvé čítanie. Zákon sa ešte musí vrátiť do výboru a prejsť druhým a tretím čítaním. Zatiaľ nevieme, akú bude mať konečnú podobu.

V momentálnej podobe je však zákon drakonický a nevyvážený a bude diskriminačný v prospech súkromných darov od zahraničných subjektov, ktoré nebudú musieť zverejniť zdroj a účel takýchto darov. Buď v zákone ide o transparentnosť, alebo o ňu nejde. Ak ide, musí to byť úplná transparentnosť.

Som skeptický, čo sa týka konečného výsledku, a som presvedčený, že Parlament, Komisia a Rada nesmú poľaviť v ostražitosti a musia dať jasne najavo, že ak bude tento právny predpis prijatý bez splnenia požiadaviek vyváženej transparentnosti, bude to mať vplyv na naše vzťahy.

Rád by som sa stručne vyjadril aj k navrhovanému právnemu predpisu o bojkote, ktorý bude pokusom o kriminalizovanie tých, čo v Európe podporia bojkot predaja tovaru nezákonne vyrobeného v nelegálnych osadách. Považoval by som to za porušenie práva na politickú angažovanosť.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Vážený pán predsedajúci, pán poslanec De Rossa len pred chvíľou uviedol, že rozprava o spochybňovanom návrhu zákona sa už uskutočnila a do zákona boli zapracované zmeny. Mohol by som poukázať na to, že rozprava ešte stále prebieha? Ako predseda izraelskej delegácie som o tom bol informovaný začiatkom tohto týždňa. Zarazilo ma však – a na to sa vás chcem opýtať –, keď ste uviedli, že tieto zmeny boli výsledkom vonkajšieho tlaku. Chcete tým naznačiť, že naši kolegovia v knesete nemajú právo zmeniť názor, ako to urobil predseda príslušného výboru, keď navrhol, aby sa zákon o transparentnosti vzťahoval aj na súkromných darcov? Je to určite opak vonkajšieho tlaku? Inými slovami, myslíte si, že vonkajší tlak je jediná vec, na základe ktorej môžu poslanci izraelského knesetu zmeniť názor? Tento názor považujem za dosť zaujatý.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D). – Vážený pán predsedajúci, neurobil by som také nezmyslené vyhlásenie, že len vonkajší tlak môže poslancov povzbudiť k tomu, aby zmenili názor. Je však jasné, že medzinárodný tlak k zmene názorov prispieva. Viem, že v Írsku to platí. V írskom mierovom procese prispel k zmene názorov v IRA a v strane Sinn Féin. Je jasné, že v Írsku sme na nich vyvíjali aj vnútorný tlak, ale medzinárodný tlak je, samozrejme, tiež dôležitou súčasťou demokratického procesu. Koniec koncov, svet je len jeden.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). (FR) Vážený pán predsedajúci, občas ma prekvapuje obsah niektorých našich parlamentných rozpráv. Aj dnes je to tak.

O čom hovoríme? Čo je na programe? Nie Goldstonova správa. Nie osady. Nie operácia Liate olovo. Nie, názov rozpravy je „Návrh zákona o izraelských MVO“ – zákona, o ktorom sa ešte diskutuje v knesete, ktorý o ňom zatiaľ nehlasoval.

Náš Parlament preto žiadal rozpravu o tomto návrhu zákona v apríli, len čo ho izraelská vláda predložila. Bolo to ešte skôr, než o ňom mohli diskutovať poslanci izraelského parlamentu. Je to o to povýšeneckejšie – ospravedlňujem sa, ale inak sa to nazvať nedá –, že tento zákon, ako už bolo spomenuté, bol výrazne pozmenený. Je naozaj urážkou práce našich kolegov v knesete, ak si niekto myslí, že situáciu zmenila naša otázka na ústne zodpovedanie v tomto Parlamente. Je to dôkaz absolútneho nepochopenia izraelskej mentality a životaschopnosti demokratického procesu, mimovládnych organizácií a poslancov izraelského parlamentu.

Pán Pöttering sa zmienil o svojej nedávnej návšteve Izraela. Aj ja som sa v sobotu vrátila z Izraela. Stretla som sa s volenými zástupcami zo strany Kadima, Strany práce aj s niektorými zo strany Likud a môžem vás ubezpečiť, že s mimovládnymi organizáciami na tejto otázke spolupracujú už mesiace. Nečakali na nás. Nechápem to teda: každá demokracia na svete – a to už tiež bolo povedané – smeruje k väčšej transparentnosti, etickému správaniu a zodpovednosti verejných úradov. Platí to pre vlády, politické strany a, samozrejme, pre verejnú správu aj pre členské štáty, Komisiu a náš Parlament. Všetky tieto inštitúcie prechádzajú rovnakým procesom transparentnosti, ktorý je ešte viac potrebný a pochopiteľný v prípade takej nepokojnej oblasti, akou je táto v dôsledku tragického konfliktu, ktorý sa v nej odohráva.

(Rečníčka prijala otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).(FR) Vážený pán predsedajúci, keďže si pani Riesová myslí, že nedošlo k nejakému vplyvu na kneset a izraelské orgány, chcela by som ju len požiadať, aby vysvetlila komuniké z izraelského veľvyslanectva, o ktorom sme práve hovorili, a niektoré e-maily, ktoré sme v posledných dňoch dostali.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Vážený pán predsedajúci, nepovedala som, že nedošlo k žiadnemu vplyvu, bezpochyby o nič viac, než si pán De Rossa myslel, že dianie v tejto krajine zmenila len a len naša práca. Keďže som o tejto téme len minulý týždeň diskutovala s poslancami parlamentu tejto krajiny, chcem povedať iba to, že začali s procesom rozpráv o tomto zákone a jeho pozmeňovania omnoho skôr, než sme zasiahli, a nezávisle od nás. Myslím si, že niektoré poznámky, ktoré tu odzneli, sú zvlášť povýšenecké, a veľmi nerada by som hovorila za pána veľvyslanca, ktorý toto komuniké včera poslal. Nemyslím si, že je to moja úloha.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). – Vážený pán predsedajúci, osobne som veľkú časť politickej kariéry venovala presadzovaniu transparentnosti pri prijímaní politických rozhodnutí. Aj mne je však dosť jasné, že tento návrh zákona je pri pokusoch o zavádzanie transparentnosti veľmi selektívny.

Podvýbor pre ľudské práva totiž v júni navštívili zástupcovia izraelských mimovládnych organizácií, ktorých sme sa na tento zákon pýtali. Boli znepokojení. Vypočuli sme si aj ďalšie názory a ja osobne som si o tomto zákone písala s izraelským veľvyslancom pri Európskej únii.

Povedala by som teda, že práca, ktorú sme v parlamentnom podvýbore vykonali v súvislosti s touto otázkou na ústne zodpovedanie, prispela k vytvoreniu podmienok na serióznu verejnú diskusiu, ktorá bude mať následky.

Počas vypočutia v podvýbore na mňa však urobilo najväčší dojem to, v akom pozitívnom duchu navzájom spolupracujú izraelské a palestínske mimovládne organizácie. Myslím si, že by sme mali nájsť nové spôsoby podpory ich spolupráce, lebo to by mohlo v mierovom procese zohrať veľmi významnú úlohu.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera (EFD).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, táto rozprava potvrdzuje mnohé predsudky týkajúce sa Izraela, ktoré naďalej ovplyvňujú politiku Európskej únie na Blízkom východe.

Dnes diskutujeme o návrhu zákona v knesete, ktorý už v skutočnosti neexistuje, pretože bol výrazne pozmenený. Nový návrh zákona žiada úplnú transparentnosť, čo sa týka zahraničného financovania mimovládnych organizácií pôsobiacich v Izraeli, z ktorých sa niektoré, to treba povedať, angažujú viac v politike než v humanitárnej pomoci.

Nemám pocit, že by táto požiadavka transparentnosti obmedzovala slobodu združovania občanov, dnes však o nej diskutujeme, akoby to tak bolo. Nemala by nás potom prekvapovať nedôvera izraelských politikov voči Európskej únii, ktorá môže byť dôvodom, pre ktorý nesedíme za rokovacím stolom počas izraelsko-palestínskych rozhovorov, hoci sme v tejto oblasti hlavným darcom.

Namiesto toho by sme mali diskutovať o tom, ako zvýšiť transparentnosť a sledovateľnosť našich procesov financovania mimovládnych organizácií a agentúr Organizácie Spojených národov, ktoré v oblasti pôsobia. Vyvrátili by sme tak všetky pochybnosti o našich politických postojoch.

Na záver by som chcel niečo navrhnúť: prečo namiesto diskusií o tomto zákone nezorganizujeme rozpravu o rastúcom antisemitizme v Európe, najmä po vyhláseniach pána De Guchta?

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, vo februári 2010 prijal kneset zákon, ktorým sa zrušilo oslobodenie všetkých organizácií pracujúcich so zahraničnými skupinami od daní. V apríli nasledoval zákon, ktorého cieľom je zakázať všetky mimovládne organizácie zaangažované v súdnych procesoch proti izraelským predstaviteľom v cudzine. Je zjavné, že kritici systému sa v Izraeli čoskoro stanú verejným nepriateľom číslo jeden. Nový front Izraela je verejne obviňovaný, že zničil základy izraelského štátu, len z toho dôvodu, že prispel k vypracovaniu Goldstonovej správy.

EÚ musí vo vzťahu k rastúcej netolerancii zaujať jasné stanovisko. V Izraeli i v palestínskom štáte sú mimovládne organizácie dôležitým prvkom účasti občanov na politike a z tohto dôvodu si zaslúžia ochranu ako súčasť demokratického systému. Očakávame, že každá krajina, ktorá chce ako Izrael nadviazať s EÚ tesnejšie vzťahy, bude hrať podľa európskych pravidiel a dodržiavať európske normy.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE).(NL) Vážený pán predsedajúci, na svoj údiv som sa dozvedela, že Izrael sa pokúšal dosiahnuť, aby táto problematika nebola na programe Európskej únie. Vždy sa riadim zásadou, že ak niekto verí vo svoje právne predpisy, nemal by sa báť diskusie a že diskusia môže vytvoriť atmosféru, v ktorej mimovládne organizácie, o ktoré tu ide, budú môcť v Izraeli bez prekážok pokračovať vo svojej práci. Rozprava v tomto Parlamente preto môže len prispieť k rozptýleniu obáv.

Pán predsedajúci, teší ma, že v období od 27. apríla, keď pani Heidi Hautalová predložila otázku na ústne zodpovedanie, do dnešnej rozpravy sa udialo veľa vecí. Z veľvyslancovho listu a z prekladu návrhu zákona som pochopila, že došlo k jeho výraznému pozmeneniu. Som rada, že je to tak. Znepokojuje ma však spôsob, akým sa bude nový právny predpis uplatňovať, ako aj otázka, či sa bude uplatňovať selektívne alebo nie. Transparentnosť mimovládnych organizácií je podľa môjho názoru neoddeliteľnou súčasťou každej demokracie, a preto je dôležité, aby aj Izrael zabezpečil, aby ich činnosti nestáli v ceste neprimerané prekážky. Pánovi Fülemu chcem položiť túto otázku: máme záruku, že ku všetkým mimovládnym organizáciám v Izraeli sa bude pristupovať rovnako a že tento nový právny predpis nepovedie k reštriktívnym opatreniam pre mimovládne organizácie, ktoré sú čiastočne alebo úplne financované zo zahraničia?

Tretí bod sa týka transparentnosti, ktorá sa používa ako argument – to je všetko veľmi dobré. Nechápem však, prečo sa tento právny predpis nevzťahuje na súkromné dary. Považujem to za významný nedostatok.

Vážený pán predsedajúci, vo všetkých ostatných hľadiskách súhlasím s vyjadreniami pána kolegu Pötteringa týkajúcimi sa politiky osídľovania.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Ja musím povedať, že ma prekvapuje, akým tónom je vedená táto diskusia. My sme tu dnes mali hovoriť o našich návrhoch a našich stanoviskách k návrhu zákona, ktorý sa ešte stále mení, a kde môžme odporučiť našim kolegom z izraelského Knesetu, ktorí sú rovnako volení ako my tu v Európskom parlamente, aké sú možno naše dobré rady alebo naše dobré skúsenosti pri prijímaní takéhoto typu zákona.

Žiaľbohu táto diskusia sa zvrhla ale do akéhosi boja časti tohto Parlamentu proti Izraelu vo všeobecnosti. Treba si uvedomiť, že Izrael sa nachádza vo veľmi ťažkej pozícii a ťažkej situácii a je jediným demokratickým štátom v danom regióne, na ktorý útočia prakticky všetci jeho susedia. To je prvá vec, a aby nevznikli pochybnosti v predchádzajúcom volebnom období som bola päť rokov podpredsedníčkou Delegácie Európskeho parlamentu s Izraelom. Mám teda skúsenosti, a musím povedať veľmi dobré skúsenosti s kolegami z izraelského Knesetu, a nikdy som nemala pocit, že keď sme tam prišli ako návšteva a mali sme aj otázky, ktoré im možno neboli príjemné, že by na tieto otázky nechceli odpovedať. Nakoniec mnohí z vás, ktorí tu aj teraz sedíte pri tejto diskusii, ste spolu so mnou v tejto delegácii pôsobili alebo aj v súčasnosti pôsobíte. Takže nechajme tomu vzduch, prichádzajme s dobrými návrhmi a ja verím, že naše kolegyne a kolegovia z Knesetu si tieto návrhy osvoja a nebudú mať problém takýmto spôsobom tento zákon prijať.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE).(DA) Vážený pán predsedajúci, v predchádzajúcom príspevku bol spomenutý e-mail, ktorý sme pred časom dostali od jednej organizácie americko-izraelského priateľstva. Uvádza sa v ňom, že je najvyšší čas, aby ľudia začali k Izraelu pristupovať ako k demokracii. Pripomenulo mi to dobre známu historku o Gándhím, ktorého sa raz pýtali, čo si myslí o západnej civilizácii. Odpovedal: „Bol by to dobrý nápad.“ Myslím si, že by sme mali s Izraelom zaobchádzať tak, akoby to bola demokracia, a predkladať požiadavky nevyhnutné na to, aby táto demokracia bola dobrá.

Dnes tu jasne odznelo, že sa nemôžeme jednoducho uspokojiť s transparentnosťou, pokiaľ ide o verejné financovanie, ak pri súkromnom financovaní neexistuje, hoci každý vie, odkiaľ významné súkromné prostriedky prichádzajú. Nemôžeme brať Izrael vážne, ak uvádza prenasledovanie Židov a holokaust ako ospravedlnenie zlého zaobchádzania s ostatnými. Toto trivializovanie utrpenia Židov je podľa môjho názoru možno jednou z najnehanebnejších vecí, ktoré v tejto rozprave odzneli. Tieto násilné činy, ktoré boli spáchané, nemožno používať ako absurdnú výhovorku nedodržiavania dôležitých základných pravidiel demokracie. Izraelu musíme predložiť náležité požiadavky a nepristupovať k nemu ako k táboru pre problematické deti ani mu nerobiť ústupky, akoby bol istým spôsobom postihnutý.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Táto otázka pre Komisiu od ľavicových poslancov je, aby som to tak povedala, posolstvom mimo záznamu, a preto je nezmyselná. Nejde len o to, že zákon, o ktorom bude kneset budúci mesiac hlasovať, má v súčasnosti inú podobu. Pevne verím, že demokraticky fungujúca krajina ako Izrael má právo prijímať zákony, ak nie sú v rozpore s medzinárodným právom, a to nebol ani pôvodný vládny návrh. Rada by som vám pripomenula, že v našej krajine je štandardnou praxou, že dobrovoľnícke organizácie uvádzajú svoje zdroje vrátane zdrojov od zahraničných a súkromných sponzorov.

Európska únia spolufinancuje mimovládne organizácie na celom svete a nie vždy naisto vieme, na čo sa podpora napokon použije. Na druhej strane by sme preto mali oceniť, že izraelská vláda a parlament sa usilujú dosiahnuť väčšiu transparentnosť vo vzťahu k sumám peňazí, ktoré prichádzajú zo zahraničia do politických hnutí a politicky aktívnych mimovládnych organizácií. Skôr by nás malo znepokojovať, že niektoré z nich používajú zdroje od teroristických organizácií v zahraničí na narúšanie mierového úsilia a ohrozovanie bezpečnosti izraelských občanov.

Je mi ľúto, že niektorých ľavicových poslancov znepokojuje myšlienka dobrých vzťahov medzi Izraelom a Európskou úniou. Našou prioritou je však mierové spolužitie medzi Izraelom a budúcim palestínskym štátom, nie šírenie predsudkov a klebiet. Znepokojuje ma však, že Komisia nebola prizvaná na medzivládne rokovania, a chcem sa jej opýtať: dokážete zmeniť túto situáciu?

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, niekto by určite mohol namietať voči dôvodom, ktoré viedli Európsky parlament k rozprave a posudzovaniu legislatívneho aktu, ktorý prijíma demokraticky zvolený parlament ako izraelský kneset.

Takéto námietky sú pochopiteľné, no táto rozprava je potrebná najmenej z dvoch základných dôvodov. Prvým je jedinečný charakter situácie na Blízkom východe vyplývajúci z konfliktu, ktorý trvá príliš dlho a netýka sa len Izraela. Druhým je dôležitá úloha, ktorú v tejto oblasti zohrávajú mimovládne organizácie, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc i v súvislosti s politikou rozvojovej spolupráce. Túto úlohu by navyše mali starostlivo oceniť samotné izraelské orgány, lebo bez práce všetkých mimovládnych organizácií by napätie v regióne bolo väčšie a omnoho vážnejšie.

Z tohto dôvodu bude úplne prirodzené, ak knesetu navrhneme, že ak chce v tomto smere prijať zákon, mal by okrem už uskutočnených zmien stanoviť dva jasné ciele: zabezpečenie transparentnosti financovania, ktoré sa bude vzťahovať bez zaujatosti na všetkých vrátane organizácií, ako sú napríklad mimovládne organizácie osadníkov, a praktické umožnenie práce všetkým mimovládnym organizáciám, pretože ich práca je dôležitá aj pre budúcnosť samotných mierových rokovaní.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). – Vážený pán predsedajúci, princíp návrhu zákona spočíva v tom, že zahraničné vládne financovanie mimovládnych organizácií by malo byť úplne transparentné.

Predstavuje pre nás transparentnosť problém? Dúfam, že nie. Vo väčšine členských štátov EÚ máme právne predpisy o financovaní mimovládnych organizácií a jeho transparentnosti, ako aj o financovaní politických strán. Vo Fínsku sme napríklad prednedávnom prijali zákon o financovaní politických strán, ktorým sme chceli zakázať zahraničné financovanie každého druhu s výnimkou európskych sesterských strán. Nechceme, aby si zahraničné sily mohli kúpiť vplyv na fínsky politický život.

My všetci politici by sme boli veľmi prekvapení, keby vláda niektorého členského štátu EÚ začala financovať politické kampane našich mimovládnych organizácií. Chceli by sme poznať prinajmenšom zdroj peňazí a možné dôvody.

Predstaviteľ Kvarteta Tony Blair poukázal vo svojom minulotýždňovom prejave v meste Herzlija na dvojaké normy, ktoré sa tak často uplatňujú v postojoch Európy voči Izraelu. Povedal: „Neuplatňujte na izraelskú vládu pravidlá, ktoré by ste nikdy ani vo sne neuplatňovali vo svojej krajine.“

Európsky parlament by teda mal podporiť izraelských zákonodarcov pri zabezpečovaní transparentnosti a nie útočiť falošnými obvineniami a zasahovať do demokratického legislatívneho procesu.

Sme si ako Európania plne vedomí toho, že projekty mimovládnych organizácií financované Európskou úniou nie vždy presadzujú mier, ale idú skôr proti vzájomnému porozumeniu a vytvárajú väčšiu nedôveru a nepriateľstvo medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi?

Tento nový právny predpis je teda dôležitý aj pre európskych daňovníkov, aby sme vedeli, na čo sa v tejto oblasti míňajú naše peniaze.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Vážený pán predsedajúci, hovorí sa, že skôr než podpíšete zmluvu s bankou, mali by ste si prečítať text vytlačený malými písmenami v dolnej časti. Pri otázke, o ktorej dnes diskutujeme, je dôležité prečítať si úplný koniec otázky. Autori sa pýtajú, ako táto záležitosť ovplyvní budúcnosť vzťahov medzi EÚ a Izraelom. Moja odpoveď je, že jej vplyv bude veľmi priaznivý, pretože dnes hovoríme, že máme na Blízkom východe partnera, ktorým je demokracia, a že tam žijú ľudia, čo chcú s európskymi peniazmi zaobchádzať opatrne a dávať pozor na to, ako sa používajú. Je to jediná krajina v regióne, ktorej tak záleží na európskych peniazoch. Neďaleko od tejto krajiny miznú bez stopy milióny eur a my nevieme, na čo sa tieto peniaze míňajú. Ak dnes môžeme pociťovať uspokojenie, je to z toho dôvodu, že podporujeme demokraciu v Izraeli. Hovoríme, že je to demokratická krajina a že buduje demokraciu v súlade s našimi normami. Európsky parlament v tejto rozprave dosiahol niečo výnimočné. V dobrej viere obhajujeme mimovládne organizácie v Izraeli – organizácie, ktoré nemajú pocit, že by boli ohrozené – a chránime ich pred právnym predpisom, ktorý ešte nenadobudol účinnosť. Bol by som rád, keby sa to považovalo za pozitívne posolstvo tejto rozpravy.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Trend reštriktívnych právnych predpisov v Izraeli poukazuje na stále sa prehlbujúcu priepasť medzi izraelským ideálom, podľa ktorého je krajina jedinou demokraciou na Blízkom východe, ako radi hrdo zdôrazňujeme, a reálnou situáciou, ktorej súčasťou je okrem všetkej tejto nepopierateľnej demokracie aj potláčanie legitímneho práva susedného palestínskeho obyvateľstva na sebaurčenie a na vlastnú krajinu a slobodu.

Keďže ide o politiku izraelskej vlády, každý, kto sa proti nej postaví, či už je to jednotlivec, alebo mimovládna organizácia, sa skôr či neskôr stane nepriateľom jej diktatúry. Je ťažké, nemožné byť demokraciou za vysokými múrmi a zároveň utláčať iných. Je to ilúzia.

Preto si Izrael bude musieť vybrať medzi tým, či zostane demokraciou a bude demokraciu rozvíjať – v zmysle uznania demokratických práv susediaceho palestínskeho obyvateľstva a umožnenia ich uplatňovania – alebo si udrží súčasnú politiku potláčania týchto práv a príležitostného skĺzavania do nedemokratického správania, nedostatočnej otvorenosti, úzkoprsosti, xenofóbie a potláčania občianskej spoločnosti. Žiaľ, nevyhnutnou cenou za takúto politiku voči Palestínčanom bude zničenie vlastnej izraelskej demokracie.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – Vážený pán predsedajúci, chcela by som pánovi komisárovi Fülemu poďakovať za veľmi jasné vyjadrenia o izraelskej občianskej spoločnosti – ktorá je veľmi aktívna, ako všetci vieme –, ale aj za kritiku zákona, ktorý bol pozmenený.

Jedným z bodov prebiehajúceho procesu, ktorý považujem za veľmi pozitívny, je to, že niektoré veľmi zlé časti zákona boli naozaj zmenené. Niektoré otázky však ešte možno budú musieť poslanci knesetu podrobnejšie preskúmať. Jednu z nich ste spomenuli: skutočnosť, že súkromné financovanie nie je súčasťou zákona, ktorý požaduje transparentnosť. Veľmi dobre vieme, že súkromné financovanie existuje – aj v našich krajinách – a transparentnosť je potrebná. Niekto iný povedal, že politické strany by mali otvorene informovať o tom, ktoré súkromné osoby, spoločnosti a tak ďalej ich financujú. V našej krajine s tým máme problémy.

To je vec, ktorá sa, ako pri všetkom priateľstve voči Izraelu a knesetu dúfam, ešte zmení, aby občianska spoločnosť v Izraeli bola taká transparentná, ako väčšina z nej už aj tak je, ale aby aj v budúcnosti aktívne presadzovala mier v regióne.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE).(SL) Izrael je bezpochyby demokratický štát, ale žiadny demokratický štát nie je imúnny voči nedemokratickým činnostiam a tlakom.

V tomto prípade, ktorý sa týka tlaku vyvíjaného na mimovládne organizácie v Izraeli, sa zaoberáme nedemokratickou činnosťou, pred ktorou nás dokonca varovali, keď sme ako delegácia navštívili Izrael. Po rozhovoroch s mnohými kontaktmi v Bruseli som teraz navyše pevne presvedčený, že k nej naozaj dochádzalo.

Dnes tu diskutujeme o jednom konkrétnom zákone. V skutočnosti však existujú tri zákony, z ktorých každý svojím spôsobom predovšetkým stavia do nejednoznačného postavenia mimovládne organizácie a ich spolupracovníkov. Nie je to dobré pre žiadnu demokraciu. Keďže naša rozprava ovplyvní aj mierové rokovania, musím povedať, že doposiaľ mierovým rozhovorom najviac uškodilo vyhlásenie izraelského ministra zahraničných vecí Liebermana, že Izrael bude pokračovať v budovaní osád na okupovaných územiach.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela Izraelu poďakovať za to, že berie vážne mnohé obavy súvisiace s návrhom zákona a že prinajmenšom mierne upravuje jeho ustanovenia.

Od mimovládnych organizácií sa už mnoho rokov žiada, aby úplne transparentne informovali o zdrojoch svojho financovania, dokonca aby tieto informácie zverejnili na svojich internetových stránkach. Plánovaný zákon je aj vo svojej zmiernenej podobe v konečnom dôsledku zameraný len na špecifické mimovládne organizácie: po prvé na organizácie na ochranu ľudských práv a po druhé na organizácie, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Patria do nich napríklad verejné prostriedky Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie. Na druhej strane sa na extrémne pravicové skupiny a mimovládne organizácie, ktoré sú financované zo súkromných zdrojov a ktoré napríklad podporujú výstavbu nelegálnych osád, nevzťahujú žiadne zákonné obmedzenia a nemusia zverejňovať zdroje svojho financovania. Problém navrhovaného zákona spočíva v tomto nerovnom zaobchádzaní.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, dnešná rozprava opäť raz ukázala, aký veľký význam všetci v Európskej únii prikladáme občianskej spoločnosti. Slobodná a aktívna občianska spoločnosť podporuje rozvoj zdravej demokracie.

Vzal som na vedomie mnohé pripomienky, ktoré ste dnes vyslovili, a budem o nich informovať našich izraelských partnerov. Nájdem tiež spôsob, ako informovať vysokú predstaviteľku a podpredsedníčku o niektorých aspektoch našich rozpráv, pretože je našou zástupkyňou v Kvartete a reálne zabezpečuje, aby Európska únia naďalej hrala veľmi dôležitú úlohu v mierovom procese na Blízkom východe.

Pred záverom môjho vystúpenia mi ešte dovoľte povedať dve dôležité veci. Prvá sa týka toho, že mimovládnym organizáciám naďalej poskytujeme financie na oprávnené projekty, ktoré zodpovedajú našim cieľom. Po druhé budeme pokračovať v dialógu s izraelskými orgánmi v rámci existujúcich politických dohôd. Dialóg s týmto veľmi dôležitým partnerom musí pokračovať na všetkých úrovniach a prostredníctvom všetkých kanálov.

Na záver by som vás chcel ubezpečiť, že Komisia bude túto problematiku naďalej sledovať a pred našimi izraelskými partnermi obhajovať potrebu podporovať a stále zjednodušovať, nie obmedzovať, prácu aktívneho mimovládneho sektora.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písomne. (CS) Dobrovoľnícke organizácie sú legitímnou a dôležitou zložkou občianskej spoločnosti v normálnej demokratickej krajine. Rovnako legitímne je však vyžadovať transparentnosť ich financovania z verejných i súkromných zdrojov. Otázka, ktorej sa treba venovať, preto súvisí s úrovňou a konkrétnymi právnymi predpismi na zabezpečenie tejto transparentnosti. Bolo by preto dobré pristupovať k tejto otázke pokojne, bez predsudkov a s určitou dôverou v prácu našich demokraticky zvolených kolegov v izraelskom knesete.

 

13. Stav rieky Jordán s osobitným zreteľom na oblasť dolného toku rieky Jordán (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie o stave rieky Jordán s osobitným zreteľom na oblasť dolného toku rieky Jordán, ktorú Komisii predložili Paolo De Castro, Véronique De Keyserová, Jo Leinen a Adrian Severin v mene skupiny S&D (O-0092/2010 – B7-0452/2010).

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro autor. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rieka Jordán je veľkým prínosom pre územia Jordánska, Izraelu a Palestíny a má nielen environmentálny, ale aj poľnohospodársky a hospodársky význam a zhoršovanie jej stavu nás musí znepokojovať.

Treba zdôrazniť, že približne 98 % z 1,3 miliardy metrov kubických prirodzenej sladkej vody v dolnom toku rieky sa každý rok odkláňa a veľkým častiam rieky hrozí vyschnutie. Toto je zničujúce nielen z hľadiska biodiverzity, ale najmä z hľadiska prístupu miestnych komunít k zdrojom vody. Zásadnému zhoršeniu stavu rieky Jordán sa venovalo niekoľko medzinárodných aktérov vrátane Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie a Senátu Spojených štátov.

Aj my musíme žiadať o zásah, nielen zo strany miestnych vlád a orgánov, ale aj zo strany Rady, Komisie a členských štátov, a poskytnúť technickú a finančnú pomoc na obnovu rieky. Musíme najmä požiadať Komisiu, aby do akčných plánov susedskej politiky s Izraelom, Jordánskom a Palestínskou samosprávou zahrnula jasnú a konkrétnu zmienku o tomto projekte, ako sa uvádza v spoločnom uznesení podpísanom všetkými politickými skupinami, ktorým ďakujem za ich plnú podporu.

Prvým krokom by mohlo byť vypracovanie spoločnej štúdie o stave rieky Jordán. Veľmi dobre vieme, že voda je vzácnym a neodcudziteľným majetkom, a preto by som chcel zdôrazniť, že spravodlivá distribúcia vody znamená venovať rovnakú pozornosť požiadavkám všetkých komunít v regióne. Ide o mimoriadne dôležitú záležitosť, ak chceme dosiahnuť trvalý mier a stabilitu v regióne.

S určitou nádejou sme sledovali nedávne obnovenie mierových rokovaní medzi Izraelom a Palestínou, keďže hospodárenie s vodnými zdrojmi bolo na rokovaniach označené za jeden z ich zásadných bodov. Dúfame, že vlády, miestne komunity a organizácie občianskej spoločnosti zapojených krajín a území začnú čo najskôr účinne spolupracovať na záchrane dolného toku rieky Jordán. Ide o povinnosť nielen z dôvodu vysokej symbolickej hodnoty tejto rieky, ale najmä z dôvodu zlepšenia životných podmienok miestnych komunít.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, chcel by som vám poďakovať za túto príležitosť diskutovať o kritickej situácii v oblasti vody na Blízkom východe.

Európska únia považuje problematiku vody v tomto regióne za závažnú a plne súhlasím s obavami poslankýň a poslancov tohto Parlamentu, keďže tento región charakterizujú problémy ako nedostatok vody, sucho a zhoršovanie kvality vody, ktoré budú pravdepodobne ešte zhoršené účinkami zmeny klímy.

Uvedomujeme si vplyv, ktorý táto situácia môže mať na ľudí v regióne, životné prostredie a regionálnu bezpečnosť. Európska únia považuje vodu za prioritu, pokiaľ ide o mier v regióne, a tento regionálny problém si vyžaduje regionálne riešenie.

Ako určite viete, Európska únia sa zapojila do podpory naliehavých krokov smerom ku komplexnej mierovej dohode medzi Izraelom a Palestínou. V tejto dohode je voda jednou z „otázok konečného štatútu“, ktoré sa budú riešiť spolu s otázkami týkajúcimi sa hraníc, utečencov, Jeruzalemu a bezpečnosti.

Európska únia si uvedomuje konkrétnu situáciu na dolnom toku povodia rieky Jordán a potrebu účinnejšieho hospodárenia s vodou, ktoré sa vzťahuje aj na jej prítoky. Preto sa spolu so všetkými susediacimi stranami zapájame do viacerých činností na národnej, subregionálnej a regionálnej úrovni. Podporujeme reformy a politiky v oblasti vodného hospodárstva, ktoré presadzujú uplatňovanie udržateľného vodného hospodárstva.

Európska únia prostredníctvom Európskej susedskej politiky a ďalších opatrení podporuje opatrenia na budovanie dôvery, presadzuje cezhraničnú spoluprácu a spája komunity s vodnými zdrojmi, ktoré majú rovnaké obavy v súvislosti s vodou.

Činnosti Európskej únie sú zamerané na budovanie kapacít rôznych orgánov vodného hospodárstva a odberateľov vody, zhromažďovanie a výmenu údajov, dostupnosť čistých odpadových vôd a na opatrenia na ochranu vody vrátane vodných sietí a účinných systémov zavlažovania.

Úsilie Európskej únie je zamerané na oblasť dopytu a ponuky v odvetví vodného hospodárstva a na stanovenie podmienok, ktoré umožnia integrované hospodárenie s vodnými zdrojmi v budúcnosti.

Európska únia nie je v tomto úsilí sama. Aktívne sú aj členské štáty a ďalší darcovia a my úzko koordinujeme naše činnosti s nimi, aby sme zabezpečili vzájomné dopĺňanie.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, v mene poslaneckého klubu PPE. − (EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, zdôrazňovanie problému, ktorý v dnešnej dobe predstavuje rieka Jordán, je veľmi pozitívnym krokom Európskeho parlamentu. Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredozemie vypracovalo osobitnú štúdiu o rieke Jordán a o situácii v údolí rieky a vo svojich uzneseniach vyzvalo na jej ochranu, pretože rieka Jordán je pamiatkou svetového dedičstva, náboženským a kultúrnym symbolom miliónov ľudí na svete a ekologickým, turistickým a hospodárskym majetkom oblasti.

Preto je dnešným cieľom zdôrazniť problémy rieky Jordán a potrebu opatrení na jej ochranu, zvýšiť úsilie vyvíjané Európskou úniou, o ktorom už hovorila Komisia a o ktorom sme sa zmienili aj pri iných príležitostiach počas práce na spoločnej pozícii, a vyzývať na regionálnu spoluprácu na spravodlivom prístupe pre ľudí v krajinách na brehoch rieky Jordán a na spoločnú zodpovednosť za jej ochranu.

Návrh uznesenia tiež zdôrazňuje najlepšie postupy, napríklad osobitný celkový plán, ktorý vypracoval Izrael a ktorý vyzýva na výmenu odborných vedomostí, pretože rieka Jordán je spoločným problémom oblasti. A čo je dôležité, zdôrazňuje aj skutočné riziká – nielen nedostatok vody, nielen znečisťovanie, ale ak sa nič nezmení, aj stratu biodiverzity a riziko vysychania.

S cieľom zdôrazniť túto medzinárodnú a regionálnu spoluprácu návrh uznesenia navrhuje vytvoriť osobitný výbor pre údolie rieky Jordán, na ktorom sa môžu zúčastňovať krajiny priamo postihnuté problémom rieky Jordán (Izrael, územia Palestíny, Jordánsko) spolu s ďalšími krajinami v oblasti, kde rieka Jordán pramení, ktoré tiež nesú svoj diel zodpovednosti, napríklad Libanon a Sýria. Verím, že toto uznesenie získa na plenárnom zasadnutí podporu a posolstvo Európskeho parlamentu bude dobre sformulované, cielené a silné.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, v mene skupiny S&D.(FR) Vážený pán predsedajúci, ako už bolo povedané, situácia v oblasti Mŕtveho mora a rieky Jordán je mimoriadne znepokojujúca, keďže sa predpokladá, že ak sa do roku 2011 nič nezmení, rieka jednoducho vyschne.

Ak sa na medzinárodnej a regionálnej úrovni nepodniknú žiadne opatrenia na zastavenie tohto vývoja, situácia vyústi do mimoriadne závažnej straty kultúrneho dedičstva, biodiverzity, ako už spomenula pani Kratsová-Tsagaropoulouová, ale aj bezpečnosti a hospodárstva v regióne.

Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na mimovládnu organizáciu, ktorá podľa môjho názoru prišla s mimoriadne pozoruhodnou iniciatívou. Táto mimovládna organizácia s názvom Priatelia Zeme Blízkeho východu sa rozhodla spojiť starostov Palestíny, Jordánska a Izraelu žijúcich pri rieke s cieľom zjednotiť ich a povzbudzovať v premýšľaní nad tým, čo by mohli urobiť na zlepšenie situácie.

Organizácia a starostovia vypracovali niekoľko zaujímavých štúdií týkajúcich sa opatrení, ktoré môže prijať každá krajina, a vplyvu, ktorý by tieto opatrenia mali. Ide o rôzne opatrenia od suchých toaliet až po zmeny poľnohospodárskych metód a druhov pestovaných plodín, pretože spotrebúvajú priveľa vody a podobne. Existuje široké spektrum opatrení, ktoré možno prijať. Preto nejde o politickú rozpravu, aj keď všetci dobre vieme, že hneď, ako začneme hovoriť o vode v regióne, veci sa stanú politickými.

Verím, že to každý môže podporiť, a bola by som rada, keby sa Európa a Komisia inšpirovali veľmi jasnými závermi tejto správy, pokiaľ ide o ich vzťahy, ktoré majú s týmito krajinami, a to najmä v rámci akčných plánov.

V uznesení sa nachádza jeden krátky odsek, na ktorý kladiem veľký dôraz. Ide o odsek E, ktorý hovorí o nadmernom využívaní vody izraelskými osadníkmi. Ide o pravdivú informáciu, ktorá bola potvrdená Svetovou bankou a organizáciou Amnesty International. Vracia nás to späť k jadru politiky, ale je to pravda, ktorú niekedy treba vysloviť. Nie je to jadrom uznesenia, ale kladieme na to veľký dôraz.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, ako podpredsedníčka Výboru pre energiu, životné prostredie a vodu Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie som mala príležitosť vidieť konkrétnu a dramatickú ekologickú realitu oblasti rieky Jordán počas návštevy v teréne, ktorá sa konala minulý február.

Osobitná správa o situácii v údolí rieky Jordán, pre ktorú som bola spravodajkyňou, zdôrazňuje to, že všetky zainteresované strany, predovšetkým Izrael, Palestínska samospráva a Jordánsko, ale aj Libanon a Sýria, musia nájsť spoločné riešenie dvoch najpálčivejších problémov: spravodlivej distribúcie vody, ktorá rešpektuje potreby všetkých ľudí v regióne, a zdravého a chráneného životného prostredia pre nasledujúce generácie.

Prvým krokom, ktorý sme v našej správe určili, je, že Izrael a palestínske orgány by sa mali vzájomne dohodnúť na spoločných údajoch týkajúcich sa distribúcie dostupných zásob vody a demografie. To by bol počiatočný bod ďalších rokovaní, pretože obe strany aj nezávislé správy doteraz uvádzajú rôzne údaje.

Jedným z našich hlavných záverov bolo to, že na riešenie problému s vodou na základe spolupráce je potrebné zaviesť plány na spoločnú správu, rozhodovanie na rovnocennej úrovni a spoločné hospodárenie s vodnými zdrojmi v regióne. Som presvedčená, že odporúčania našej správy sa zhodujú s oblasťami, v ktorých má Európska únia skutočné odborné znalosti, a mohla by byť zapojená ako aktívny hráč do budovania budúceho partnerstva medzi zainteresovanými stranami.

Na záver by som vám chcela pripomenúť, že kým sa vyvíja úsilie na obnovenie diskusie o celkovej mierovej dohode, našou zodpovednosťou je nevyužiť situáciu v údolí rieky Jordán na politické alebo ideologické účely.

Dúfam, že dnešná rozprava bude slúžiť záujmom všetkých strán v regióne a viesť ku konkrétnym a objektívnym záverom o aktívnom zapojení Únie do hľadania budúcich trvalo udržateľných riešení.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE. – (DA) Vážený pán predsedajúci, úplne súhlasím s predchádzajúcimi dvoma rečníčkami, chcela by som však využiť túto príležitosť a vyjadriť svoje presvedčenie, že veľmi veľa ľudí v tomto Parlamente nedokáže pochopiť, že je nemožné naliehať na Palestínčanov, aby znášali svoj diel zodpovednosti. Nemajú príležitosť tak konať. Koľko tu prítomných ľudí vie, že od roku 1967 50 % brehov rieky Jordán v Predjordánsku okupujú izraelské osady? Päťdesiat percent! Navyše 45 % bolo zabavených pre vojenské oblasti alebo prírodné rezervácie. Palestínčania boli jednoducho vytlačení. Pokiaľ ide o Palestínčanov, najmä tých v údolí rieky Jordán, je hrozné, že keďže rázne neodporovali, jednoducho sa na nich zabudlo. Ak nepodniknú žiadny vojenský zásah a nič dramatické sa neudeje, jednoducho sa na nich zabudne.

Úbohým Palestínčanom dávame, samozrejme, strašnú lekciu – že musia na seba upozorňovať, a dokonca výrazne. Tento problém treba vyriešiť. Nesmieme však zabúdať na to, že utrpenie Palestínčanov v tejto oblasti je možno ešte väčšie ako v ostatných častiach Predjordánska, a keďže situácia sa v súčasnosti nemení, nemajú šancu niesť svoju zodpovednosť. Preto je potrebné prijať integrované riešenie a musíme vziať do úvahy aj politický aspekt. Nejde len o Izrael, Sýriu či Jordánsko, to nie. Palestínčania však nemôžu byť zapojení, pokiaľ nemajú žiadnu možnosť zapojiť sa.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, problematika vody je naozaj citlivou a potenciálne poburujúcou otázkou na Blízkom východe. Delegácie na vysokej úrovni z Izraela a Palestínskej samosprávy v súčasnosti diskutujú o právach na využívanie vody, ktoré sú súčasťou komplexného rámca pre mier.

Európska únia ako člen Kvarteta podporuje riešenie vytvorenia dvoch štátov, ktoré by bolo konečnou zárukou mieru a stability v regióne. Preto musíme byť veľmi opatrní, aby sme negatívne neovplyvnili citlivé rokovania, ktoré momentálne prebiehajú vo Washingtone. Obviňovanie izraelských osadníkov z nadmerného využívania vodných zdrojov rieky Jordán, čo, zdá sa, robí pani De Keyserová, vysiela ľudom Izraela, nášho demokratického spojenca, jednoznačne nesprávny signál o pozícii EÚ ako nestranného sprostredkovateľa.

Ochrana rozvodia rieky Jordán je dôležitou regionálnou otázkou, ktorá sa, samozrejme, netýka len Izraela a Palestínčanov, ale oponenti Izraela v tomto Parlamente sa očividne snažia využiť túto problematiku ako súčasť svojej kampane na oslabenie židovského štátu.

Ak znova podľahneme tomuto protiizraelskému programu, hrozí nám riziko, že nás Izrael bude považovať za nehodných našej privilegovanej úlohy partnera za mier.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, v mene skupiny GUE/NGL.(ES) Vážený pán predsedajúci, to, že pani De Keyserová konkrétne zhodnotila situáciu, nie je žiadny problém, vôbec nie. Skutočnosť je taká, že podľa dohody o mieri podpísanej medzi Izraelom a Jordánskym kráľovstvom v roku 1994 sa dosiahla dohoda o spolupráci na ekologickej obnove rieky Jordán pozdĺž spoločných hraníc a ochrane jej vodných zdrojov.

Taká bola dohoda, ktorú okrem iných Izrael podpísal v roku 1994 a ktorú nedokáže dodržať. Toto je náš problém s Izraelom: nedodržiava dohody, ktoré podpísal.

Preto je mimoriadne dôležité, aby iniciatíva, s ktorou v roku 2008 prišiel prezident Chirac, vyzývala na splnenie iniciatívy pre povodie rieky Jordán a na jej podporu Európskou úniou.

Domnievame sa, že je veľmi dôležité, aby pre povodie rieky Jordán bola zriadená komisia vo forme trojstranného fóra, ktorá bude spolupracovať na obnove rieky a na vypracovávaní a zavádzaní politík zameraných na ochranu vody a jej obnovu. Je pravda, že v dôsledku nedodržiavania dohody o mieri z roku 1994 boli Palestínčania vylúčení z izraelskej bezpečnostnej oblasti vytvorenej v Predjordánsku pozdĺž dolného toku rieky Jordán a že osadníci nezákonne okupujú územie, ktoré im nepatrí. Vzhľadom na to, že okupáciu sprevádza neregulárne a nezákonné využívanie vody, k politickému problému sa pridáva ďalší, a to problém trvalej udržateľnosti životného prostredia.

Keďže rok 2011 bol stanovený ako rok uvedenia do prevádzky čistiarní odpadových vôd, dúfam, že Európska únia bude podporovať, presadzovať a podnecovať potrebu zriadenia komisie pre povodie rieky Jordán.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Dnešná rozprava o stave rieky Jordán je pre našu skupinu mimoriadne dôležitá, a ak môžem, predovšetkým by som chcel v tomto Parlamente privítať angažovanosť našej kolegyne pani Rodi Kratsovej, podpredsedníčky Európskeho parlamentu, v tejto otázke.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že, ako dobre viete, organizácie na ochranu životného prostredia už dlho upozorňujú na kritický ekologický stav rieky Jordán. Zdá sa, že táto rieka umiera z dôvodu všeobecnej ľahostajnosti.

Na druhej strane som v médiách čítal, že napriek extrémne kritickému stavu sa kresťania, a predovšetkým ortodoxní kresťania, aj naďalej nechávajú krstiť v rieke Jordán.

Hrozí však riziko, že rieka v roku 2011 vyschne, čo by malo drastické následky na už teraz krehký ekosystém regiónu a najmä na Mŕtve more. Znamená to, že státisíce Palestínčanov, Jordánčanov a Izraelčanov postihne ekologická katastrofa.

Ale okrem ekologického aspektu, ktorý treba určite naliehavo riešiť s pomocou EÚ, ako už v tomto Parlamente zdôraznili ostatní kolegovia poslanci, je stav rieky Jordán zároveň nesmierne dôležitým faktorom na podporu regionálnej spolupráce.

Som presvedčený, že musíme zabrániť tomu, aby sa vodné zdroje rieky využívali jednostranne s úplnou ľahostajnosťou voči bezpečnosti dodávok vody.

Spolupráca medzi štátmi hraničiacimi s riekou a miestnymi komunitami je preto rozhodujúca pre obnovu tohto zdroja, ktorý je nevyhnutný pre hospodársky rozvoj. Ak existuje silná politická vôľa spolupracovať, môže to umožniť rieke Jordán, aby sa opäť stala symbolom spolupráce a spolunažívania, a to aj z kultúrneho hľadiska.

Nakoniec, stav rieky Jordán je dôležitý, aj pokiaľ ide o obnovenie priamych rokovaní medzi Palestínčanmi a Arabmi, pretože kontrola nad vodnými zdrojmi patrí do nevyriešených záležitostí.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D). – Vážený pán predsedajúci, chcel by som povedať pánovi Tannockovi, že ignorovanie skutočnosti, že osadníci si zámerne vyberajú lokality, kde majú dobrú zásobu vody, čím následne pripravujú Palestínčanov o zásoby vody, nie je vôbec užitočné. Určite nepredstavujú jediný problém v súvislosti s vodou v tejto oblasti, ale jednoznačne v ňom zohrávajú úlohu.

Rieka Jordán je, bohužiaľ, zbavovaná približne 98 % svojho toku, pretože ju odkláňajú ďalšie štáty vrátane Izraela. Ide o rieku presahujúcu hranice približne štyroch štátov, ktoré s ňou hraničia, vrátane palestínskeho Predjordánska. Keby sa s ňou zaobchádzalo správne a keby Európa riadne zohrávala svoju úlohu v tejto oblasti, rieka by potenciálne mohla byť prostriedkom zmierenia prostredníctvom spoločného hospodárenia s týmto dôležitým kultúrnym, náboženským a určite aj hospodárskym zdrojom regiónu.

Pán Tannock, postoj, ktorý ste zaujali, že každá malá kritika Izraela je istým spôsobom útok na Izrael, je jednoducho ignorovanie reality. Sú tam však aj ďalší, ktorí odkláňajú vodu. Organizácia Priatelia Zeme napríklad poukázala na seminár, ktorý nedávno zorganizovala naša skupina socialistov a demokratov o tom, že rieka Jordán niekedy privádzala do Mŕtveho mora priemerne 1,3 miliardy metrov kubických sladkej vody. V súčasnosti sa to obmedzilo na 20 – 30 miliónov ročne. Ak niečo nepodnikneme, na konci budúceho roka to bude mŕtva rieka.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, najskôr by som chcela odmietnuť početné obvinenia vyjadrené mimo Parlamentu, ale aj v Parlamente, podľa ktorých o tejto záležitosti diskutujeme v nesprávnom čase po začatí mierových rokovaní. Parlamentná otázka, ktorú som pomohla vypracovať, bola predložená v čase, keď ešte nikto z nás netušil, že sa opäť začnú mierové rokovania. V tejto oblasti sa angažujem od začiatku deväťdesiatych rokov a o tejto záležitosti sa v Parlamente už dlho diskutuje.

V konečnom dôsledku ide o to, aby sme zabránili definitívnemu vyschnutiu dolného toku rieky Jordán. Dolný tok rieky sa už zmenšil len na úzky pramienok vody. Tvorí ho len odpadová voda a neobsahuje žiadnu pitnú vodu. Všetci vedci sa zhodujú na tom, že dolný tok rieky Jordán bude o jeden či dva roky prakticky mŕtvy.

Znepokojuje ma, že uznesenie sa rovnako venuje Izraelu, Jordánsku, Sýrii a Palestínskej samospráve. Oblasť dolného toku rieky Jordán sa celá nachádza v zóne C, čo znamená, že Palestínska samospráva nemá ani len právo na prístup do oblasti, nieto ešte správne práva alebo akýkoľvek vplyv nad oblasťou. Už bolo povedané, že Palestínska samospráva nemôže v tejto oblasti nič urobiť. Preto by toto uznesenie malo byť zamerané na iné krajiny.

Ak krajina, v tomto prípade Izrael, využíva 75 % vody dostupnej v dolnom toku rieky Jordán, aj keď časť vody už využívajú iné štáty, a nenecháva takmer žiadnu vodu, z ktorej by Palestínčania mohli vyžiť, potom ide o politický problém. Tento problém sa údajne vyriešil dohodou z Oslo II a odvtedy sme neurobili žiadny pokrok.

Osobitným problémom v súčasnosti je to, že Palestínčania sa neustále snažia vŕtať studne, ktoré sú okamžite zničené, a tiež to, že izraelský monopolný orgán vodného hospodárstva nevŕta studne pre Palestínčanov, ale len pre nezákonné osady.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najskôr by som chcela vysloviť pochvalu koalícii ekológov, združeniu Izraelčanov, Jordánčanov a Palestínčanov, ktoré sme pred niekoľkými mesiacmi privítali v Bruseli. Vypracovalo niekoľko vynikajúcich správ o situácii v regióne, o stave rieky Jordán a o riziku jej vyschnutia.

Európska únia, ktorá štedro financuje rozvojové projekty na Blízkom východe, musí zohrať väčšiu úlohu vo vypracovávaní a zavádzaní záchranného plánu pre rieku, do ktorého budú zapojené všetky strany v regióne. Krajiny hraničiace s riekou, ako napríklad Sýria, Jordánsko a Izrael, odkláňajú najväčšiu časť rieky, pričom Palestínčanom, ako už niekto povedal, ostáva len okolo 5 % vodných zdrojov.

V údolí rieky Jordán spotrebujú izraelskí osadníci šesťkrát viac vody ako Palestínčania, najmä na znečisťujúce intenzívne poľnohospodárstvo zamerané na vývoz poľnohospodárskych výrobkov do Európy. Rozširovanie týchto osád s bujnou vegetáciou sa musí zastaviť, ako sa musí zastaviť aj ničenie beduínskych táborov a ich vodných nádrží, k čomu opäť došlo toto leto pred niekoľkými týždňami. Je to šialenstvo.

Ochrana a spravodlivá distribúcia vody v regióne musí byť pre nás prioritou.

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE).(PT) Ekologická katastrofa, o ktorej dnes diskutujeme, sa týka nás všetkých ako Európanov, aj keď sa deje mimo územia Európskej únie.

Koncept trvalo udržateľného rozvoja, v ktorý veríme, nemá žiadne administratívne ani náboženské obmedzenia. Vníma planétu ako celok a nie ako súčet jej častí. Preto je problém rieky Jordán problémom celého ľudstva, nielen ľudí a komunít, ktoré sú priamo postihnuté nedostatkom vody alebo jej slabou kvalitou. Zdravý rozum nám vraví, aby sme mysleli globálne a konali lokálne. A to by sme dnes mali urobiť. Myslieť globálne.

Ako Európska únia musíme prispieť k miestnym opatreniam na minimalizáciu a zvrátenie pokračujúcej degradácie toku a kvality rieky Jordán. EÚ už má k dispozícii legislatívny a inštitucionálny rámec a nástroje na to, aby mohla konať alebo aby pomáhala pri prijímaní opatrení. Hovorím o Únii pre Stredozemie, jej sekretariáte a nástroji pre euro-stredozemské investície a partnerstvo (FEMIP), ktorý riadi Európska investičná banka. Toto je jednoznačne otázka, ktorou sa delegácia Parlamentu, ktorej som predsedom, bude podrobne zaoberať v našich vzťahoch s krajinami Blízkeho východu.

Je jasné, že kroky vedúce k vyriešeniu tejto ekologickej tragédie by mali v prvom rade podniknúť štáty a miestne orgány, ktorých ľudia budú mať z toho priamy úžitok. Vzhľadom na to by som chcel zdôrazniť dve myšlienky uznesenia. Prvou je vytvorenie komisie na riadenie celého povodia rieky Jordán, ktorú by tvorili predstavitelia štátov alebo orgánov využívajúcich vodné zdroje rieky. Tu môže Európa pomôcť napríklad výmenou skúseností Medzinárodnej komisie na ochranu rieky Rýn. Po druhé, najlepší postup možno podporiť a rozšíriť v rámci našich spoločných projektov Únie zahŕňajúcich Jordáncov, Izraelčanov a Palestínčanov, najmä tých, ktorých podporuje organizácia Priatelia Zeme Blízkeho východu, ktorú už dnes pán De Rossa vyzval, aby pomáhala pri účinnom a riadnom hospodárení s vodnými zdrojmi v údolí rieky Jordán.

Pán predsedajúci, na záver by som rád a ešte v širšom kontexte zdôraznil príklad spolupráce a mierového spolunažívania, ktoré tento plán predstavuje. Teraz, keď vítame a podporujeme návrat nového procesu priameho dialógu medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou, hoci sme zároveň nespokojní s neúčasťou EÚ v tomto procese, nás teší priama účasť oboch strán.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Problematika vysychania rieky Jordán je nepochybne závažným regionálnym ekologickým problémom, ktorý ovplyvňuje ekosystém celej oblasti a život a zdravie jej obyvateľov. Dlhodobé nadmerné odčerpávanie vody, znečistenie a sucho, ale aj neschopnosť zabezpečiť účinné hospodárenie s vodou sú hlavnými dôvodmi tejto situácie.

Ako už povedalo niekoľko poslancov, viac ako 90 % toku rieky sa odčerpáva na zásobovanie pitnou vodou, ale najmä na zavlažovanie v poľnohospodárstve a na využívanie v priemysle. Ročný prietok vody klesol z pôvodnej hodnoty 1,3 miliardy metrov kubických na približne 100 miliónov metrov kubických. Politický konflikt zjavne komplikuje riešenie tohto ekologického problému.

Voda však nemusí byť len zdrojom konfliktu. Môže byť aj príkladom pozitívnej a praktickej spolupráce v regióne a môže zohrávať kľúčovú úlohu pri budovaní vzájomnej dôvery. Mier založený na každodennej spolupráci a spoločných hodnotách má väčšiu šancu ako všetky riešenia okrúhleho stola.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, postupné vysychanie rieky Jordán je priamym následkom tragédie, ktorú zažila Palestína. Voda je vysoko politickou záležitosťou. Nezabúdajme na to.

Zapamätajme si niekoľko faktov. Svetová banka nás informuje, že už dva roky jeden a pol milióna obyvateľov v pásme Gazy nemá chlór, ktorý je nevyhnutný na dezinfekciu vody a 50 % domovov nemalo prístup k vode pred bombovými útokmi v roku 2009, tak si skúste predstaviť, ako to vyzerá dnes. Organizácia Lekári bez hraníc tvrdí, že v súčasnosti je po útokoch izraelskej armády na infraštruktúru 90 % dodávok vody pre obyvateľov nevhodných na ľudskú spotrebu. Každý deň sa v dôsledku zničenia infraštruktúry v pásme Gazy vypúšťa do Stredomoria 80 miliónov litrov nevyčistených odpadových vôd.

Je pravda, že barónka Ashtonová pri viacerých príležitostiach navštívila Gazu, ale kde je politická odvaha uplatňovať na Izrael tie isté normy, ktoré máme v Európe? Musia čistú vodu a pôdu monopolizovať izraelskí osadníci? Z tohto dôvodu by Európska únia mala pozastaviť dohodu o pridružení so súčasnou izraelskou vládou, ktorá stále nereaguje na naše požiadavky, zatiaľ čo nelegálna okupácia a osady aj naďalej existujú. Bez spravodlivosti sa mier nedosiahne.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Ako v dnešnej diskusii viackrát odznelo a určite ešte aj zaznie, rieka Jordán má nepredstaviteľný kultúrny, ekologický, hospodársky význam a samozrejme aj politický, a teda strategický. Preto je jej využívanie a zneužívanie ďalej neakceptovateľné. Od roku 1964 bol jej tok odklonený do Izraela, ale aj do iných krajín: do Jordánska, Libanonu, do Sýrie a do ďalších krajín, ktoré tu už odzneli. Mnohé z týchto krajín rieku ničia a znečisťujú. Podľa ochranárov využívanie Jordánu už takmer celkom zničilo celý jej ekosystém. Jeho obnovenie by už za súčasného stavu trvalo desaťročia.

Podľa odhadov je rieka Jordán z ekologického hľadiska jedným zo sto najohrozenejších miest na svete. Samozrejme, že na tomto fakte sa podpisuje aj skutočnosť, že Izrael a okolité arabské štáty nie sú schopné dohodnúť sa na jej zachovaní a ochrane, a preto som presvedčená, že Európska únia má a musí do tohto procesu veľmi aktívne vstúpiť, napríklad tým, že by sme podmienili finančnú pomoc smerujúcu do rozvojových projektov v blízkovýchodných oblastiach obnovou dolného toku rieky.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). – Vážený pán predsedajúci, boj o vodu môže zhoršiť alebo dokonca podnietiť konflikt, či už ide o ustupovanie ľadovcov v Džammú a Kašmíre, napätie medzi krajinami Strednej Ázie v súvislosti s vysychajúcim Aralským jazerom, rivalské kmene súperiace o rovnaké zdroje vody medzi Sudánom a Somálskom, alebo, ako je to v tejto rozprave, o dolný tok rieky Jordán.

Obnova rieky Jordán a spolupráca, ktorá sa požaduje na dosiahnutie obnovy, by mohla zvýšiť vyhliadky na mier. Táto rieka bola zvečnená vo svätých knihách judaizmu, kresťanstva a islamu a v odkazoch, ktoré ju spájajú s Mojžišom a Eliášom, alebo ako miesto, kde sú pochovaní štyria spoločníci proroka Mohameda. Rieku Jordán prekročili Izraeliti pod vedením Jozueho a tu sa stal zázrak Ježišovho kráčania po vode.

Nemali by sme potrebovať ďalší zázrak na to, aby sme ochránili vodu rieky v prospech dnešného obyvateľstva v regióne a budúce generácie a ich život v mieri a blahobyte.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Som presvedčená, že neobjektívne uznesenie či prístup k situácii v oblasti rieky Jordán sú v kontexte obnovujúcich sa mierových rokovaní medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou nevhodné.

Vodné zdroje sú na Blízkom východe citlivou záležitosťou a malo by sa o nich diskutovať až na konci rokovaní s cieľom zabrániť škodám na mierovom procese. EÚ z toho nesmie zbytočne robiť politický problém a musí podporovať podpísanie regionálnej dohody o obnove rieky Jordán.

Keďže považujem otázku rieky Jordán za regionálnu záležitosť, vítam pokračujúcu spoluprácu medzi izraelskými a palestínskymi orgánmi v oblasti hospodárenia s vodou. Spoločný príspevok oboch štátov viedol k nedávnemu schváleniu 61 z 96 projektov, ktoré boli navrhnuté v tejto súvislosti. Napriek tomu zostáva problém nedostatku vodných zdrojov aj naďalej nevyriešený.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Obnova rieky Jordán nie je len mnohostrannou otázkou, ale má aj univerzálny historický a náboženský význam. Problémy, ktorým čelí, zahŕňajú úzko prepojené ekologické, humanitárne a medzinárodné bezpečnostné obavy.

Myslím si, že súčasná rozprava sa musí sústrediť najmä na fyzickú záchranu rieky a nemala by byť o kritike jednej alebo druhej zainteresovanej strany. Ak projekt na záchranu uspeje, bude to mať reťazový účinok na všetky ostatné aspekty. V tejto súvislosti si myslím, že odsek E návrhu uznesenia nie je priamo prepojený s predmetom tejto otázky a môže vytvoriť nežiaduci zmätok.

Európska únia môže a musí výrazne prispieť k predvídaniu nepriaznivého vplyvu, ktorý môže mať celkové zhoršenie stavu tejto slávnej rieky a v konečnom dôsledku jej vyschnutie. Európska únia musí zohrať v rokovaniach medzi zainteresovanými stranami oveľa aktívnejšiu úlohu a pomáhať pri vytváraní rovnováhy.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, vieme, že rieka Jordán zohráva dôležitú úlohu v politike Blízkeho východu z dôvodu jej polohy na hraniciach viacerých krajín. Aj keď rieka pomohla priniesť mier medzi Izraelom a Jordánskom, mierová dohoda umožňuje Jordánsku odčerpávať veľké množstvo vody, zatiaľ čo v prípade Sýrie je situácia opačná. Je verejným tajomstvom, že strach Izraela, že by mu Sýria mohla zobrať vodné zdroje, je skutočným dôvodom, prečo Izrael odmieta vrátiť Sýrii Golanské výšiny.

Ak sa v dôsledku neustáleho odčerpávania z rieky Jordán naozaj stáva len úzky pramienok odpadovej vody, a toto je zrejme cena, ktorá sa musí zaplatiť za zelenú púšť, situácia na Blízkom východe sa v blízkej budúcnosti nepochybne zhorší najmä preto, lebo niektorí vedúci predstavitelia hnutia Hamas sa vyjadrujú, že oslobodenie celého regiónu medzi Stredozemím a riekou Jordán je morálnou a náboženskou povinnosťou.

Nedostatok vody v rieke Jordán má aj širšie následky. Ak rieka Jordán vyschne, množstvo vody, ktoré sa vlieva do Mŕtveho mora, sa zmenší. Tým sa zvýši potenciál a aj oblasť konfliktu. To by sme v našej stratégii pre Blízky východ mali vziať do úvahy.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D).(FR) Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám, že ste mi umožnili objasniť jednu vec, ktorú, ako sa zdalo, som predtým nemala možnosť presvedčivo vysvetliť.

Pokiaľ ide o otázku využívania a nadmerného využívania vody osadami, chcela by som odporučiť kolegom poslancom osobitnú správu o situácii v údolí rieky Jordán, ktorú vypracovalo Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredozemie a ktoré opakovane cituje správu Svetovej banky s názvom Hodnotenie obmedzení rozvoja odvetvia vodného hospodárstva Palestíny a správu organizácie Amnesty International s názvom Nepokojné vody a podobne. Tieto správy uvádzajú presné údaje o využívaní vody, ktoré sú štyri- až päťkrát vyššie zo strany Izraelčanov. Ja mám údaje od jeden- po šesťkrát. Takže to sú fakty, veľmi sa ospravedlňujem, ale tieto fakty som nezdokumentovala ja.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(BG) Európska únia je zodpovedným partnerom a prostredníctvom svojej zahraničnej politiky nesie zodpovednosť za udalosti, ku ktorým dochádza vo svete. Ako poskytovateľ finančných prostriedkov pre rozvojové projekty na Blízkom východe a ako aktívny účastník mierového procesu na Blízkom východe musí Európska únia, a najmä Európsky parlament navrhnúť stratégiu na možný prínos k obnove rieky Jordán, a ak to bude možné, aj prispieť k jej obnove, aby si zachovala svoj význam ako zdroj života v regióne.

Len pred niekoľkými mesiacmi mimovládna organizácia Priatelia Zeme Blízkeho východu varovala, že ak krajiny v regióne nepodniknú žiadne kroky, rieka Jordán môže do jedného roka vyschnúť. Pokles hladiny rieky má dôsledky aj na celú klímu a životné prostredie v regióne. Situácia predstavuje skutočnú hrozbu, pokiaľ ide o zabezpečenie živobytia pre obyvateľov regiónu, v ktorom je zavlažovanie problematické. Okrem čisto pragmatického aspektu týchto problémov nesmieme zabúdať na to, že rieka Jordán je mocným duchovným symbolom.

Jednou zo základných vlastností Európskej únie je rovnováha medzi hodnotami a pragmatizmom. S týmto vedomím buďme aj naďalej zodpovednými politikmi a naším záujmom o rieku Jordán znovu ukážme jedinečný európsky prístup.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, cezhraničné problémy si vyžadujú spoločné úsilie. Európsky parlament správne upozornil na potrebu prístupu založeného na spolupráci v tejto oblasti. Európska únia podporuje ducha spolupráce potrebného na riešenie závažných problémov v oblasti vody na Blízkom východe a obhajuje riešenie problémov pri zdroji a nielen symptómov na dolnom toku rieky.

Na záver mi dovoľte potvrdiť, že Európska únia bude naďalej prispievať k úsiliu zmierniť nedostatok vody v tomto regióne a zabezpečiť poskytovanie zdrojov čistej vody, ochranu životného prostredia a pitnej vody pre ľudí v regióne. Európska únia bude aj naďalej podporovať činnosti vedúce k budúcej obnove rieky Jordán a k možnému budúcemu zavedeniu spoločného a integrovaného hospodárenia v povodí tejto rieky, ak to bude voľbou krajín v regióne.

Európska únia bude aj naďalej podporovať dialóg a cezhraničnú spoluprácu v otázkach vody medzi rôznymi susedmi v tomto regióne a prispievať k budovaniu dôvery. Od samotných susedských krajín sa vyžaduje značné úsilie a politický záväzok, aby dosiahli rovnováhu medzi dostupnými zdrojmi a dopytom. Toto zahŕňa nielen vlády, ale aj občiansku spoločnosť. Jednotlivci, spoločnosti a miestne samosprávy musia prispieť k trvalo udržateľnému hospodáreniu s vodnými zdrojmi tak, ako to je v Európe. Toto je problém, ktorý sa týka nás všetkých.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – V súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku som dostal päť návrhov uznesení(1).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční 9. septembra 2010.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.55 hod. a pokračovalo hodinou otázok o 18.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: Diana WALLIS
podpredsedníčka

 
  

(1)Pozri zápisnicu.


14. Hodina otázok (otázky pre Radu)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je hodina otázok (B7-0454/2010).

Nasledujúce otázky sú určené Rade.

– Otázka č. 1, ktorú predkladá Vilija Blinkevičiūtėová (H-0355/10)

Vec: Ľudia so zdravotným postihnutím a stratégia Európa 2020

Stratégia Európskej únie pre rast a zamestnanosť, ktorú prijala Európska rada na budúce desaťročie, má Európe pomôcť zotaviť sa z krízy a prostredníctvom podpory konkurencieschopnosti, produktivity a sociálnej súdržnosti posilniť jej úlohu na úrovni EÚ aj na medzinárodnej úrovni. Je však nesmierne poľutovaniahodné, že na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí v súčasnosti tvoria viac ako 12 % obyvateľstva EÚ, sa v tejto stratégii zabudlo. Ani napriek tomu, že Rada neustále požadovala, aby sa začleňovaniu ľudí so zdravotným postihnutím venovala pri riešení otázok súvisiacich so zdravotným postihnutím väčšia pozornosť, neboli v stratégii Európa 2020 stanovené žiadne konkrétne úlohy, ciele ani záväzky, ktoré by mohli byť základom pre zlepšenie života viac než 65 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím. Takmer 78 % zdravotne postihnutých nie je začlenených do trhu práce a nemá možnosť zarábať si na živobytie. Väčšina z nich je závislá od peňažných dávok, ktoré boli, žiaľ, v dôsledku recesie takisto znížené.

Akým spôsobom hodlá Rada zaručiť zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím a ich zapojenie do trhu práce za rovnocenných podmienok? Nepovažuje Rada za nevyhnutné, aby sa na budúce desaťročie prijali osobitné usmernenia týkajúce sa politiky v oblasti zdravotného postihnutia alebo osobitná stratégia s jasne stanovenými cieľmi a záväzkami?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Rada sa zaviazala zvyšovať počet pracovných príležitostí a účasť všetkých občanov na trhu práce vrátane ľudí so zdravotným postihnutím.

Niektoré z kľúčových cieľov stanovených v stratégii Európa 2020, ktorú schválila Európska rada 17. júna 2010, sú určené špecificky pre zdravotne postihnuté osoby. Sú navrhnuté na podporu zamestnanosti, zvyšovanie úrovne dosiahnutého vzdelania a podporu sociálneho začlenenia, v neposlednom rade prostredníctvom znižovania chudoby.

Stratégia Európa 2020 tiež výslovne odkazuje na zdravotne postihnuté osoby v hlavnej iniciatíve Európska platforma na boj proti chudobe. Iniciatíva bude mať dosah jednak na úrovni EÚ v podobe návrhov a programov Komisie na boj proti diskriminácii vrátane diskriminácie zdravotne postihnutých osôb, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty budú musieť stanoviť a realizovať cielené opatrenia pre špecifické rizikové skupiny, ako sú napríklad zdravotne postihnutí.

V súlade so závermi Európskej rady z júna 2010 musia teraz členské štáty začať konať, aby realizovali tieto priority na vnútroštátnej úrovni. Všetky spoločné politiky musia takisto podporovať túto stratégiu. Tento holistický prístup má slúžiť na znižovanie miery sociálneho vylúčenia ľudí so zdravotným postihnutím, čo je cieľ, ktorý je zahrnutý aj v uznesení o novom rámci pre zdravotne postihnutých v Európe, ktorý prijala Rada v júni. Uznesenie vyzýva členské štáty a Komisiu, aby z otázky zdravotne postihnutých vytvorili rovnocennú súčasť všetkých hlavných iniciatív v rámci stratégie Európa 2020 a využili ľudský kapitál ľudí so zdravotným postihnutím, v neposlednom rade zavedením vhodných opatrení v oblasti odbornej prípravy a zamestnanosti.

Rada tiež v uznesení vyzýva Komisiu na vytvorenie novej európskej stratégie pre zdravotne postihnutých na ďalšie desaťročie v spolupráci so zdravotne postihnutými a ich zastupiteľskými orgánmi, vychádzajúc zo stratégie Európa 2020 a ďalších kľúčových dokumentov.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Ďakujem, pán minister, za vašu odpoveď, ale chcela by som napriek tomu podotknúť, že hlas 65 miliónov zdravotne postihnutých v Európskej únii stále nie je dostatočne počuť. Preto by som sa chcela spýtať aj na toto: nemali by sme urýchliť prijatie smernice o boji proti diskriminácii vo všetkých členských štátoch EÚ s cieľom zabezpečiť, aby zdravotne postihnutí ľudia mohli žiť ako plnoprávni občania? Moja otázka teda znie: v akom štádiu sa nachádza smernica o boji proti diskriminácii?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Pracovná skupina Rady pre sociálne otázky v súčasnosti skúma návrh Komisie na novú smernicu pre realizáciu zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.

Smernicu musia prijať jednomyseľne členské štáty. Viacero predsedníctiev na tomto návrhu intenzívne pracovalo a v tomto štádiu predsedníctvo nevie predpovedať, ako dlho budú rokovania ešte trvať ani aký bude ich výsledok.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Chcel by som vám poďakovať za túto informáciu, ale, bohužiaľ, je značne všeobecného charakteru. Hovorili ste o legitímnych záležitostiach, ale chcel by som položiť jednu špecifickú otázku: plánuje sa dodatočné financovanie odbornej prípravy zdravotne postihnutých ľudí a koľko peňazí bude k dispozícii? Bez dodatočného financovania, bez finančnej pomoci na európskej úrovni bude veľmi ťažké týmto ľuďom pomôcť.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Chcela by som sa spýtať, aký je harmonogram a aké sú úmysly Rady, čo sa týka nariadenia o právach cestujúcich v autokarovej doprave. Myslím pritom predovšetkým ľudí so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Čo sa týka financovania, uskutoční sa rozprava o všeobecnom rozpočte, ktorá sa bude venovať otázke, ako môžu budúce rozpočty zahrnúť legislatívny vývoj a rôzne hlavné iniciatívy prijaté ako súčasť stratégie Európa 2020. Keďže stratégia obsahuje niekoľko nových politík v prospech ľudí so zdravotným postihnutím, budeme musieť posúdiť, ako je možné prideliť rozpočtové prostriedky, aby odrážali tieto nové politiky.

Čo sa týka legislatívneho vývoja, musíme posúdiť, čím Komisia môže prispieť, čo sa týka existujúcej legislatívy. Rada sa v zásade snaží poskytnúť aktívnu ochranu ľuďom so zdravotným postihnutím v súlade so svojimi právomocami vymedzenými zmluvami. Napríklad pred 10 rokmi Rada prijala smernicu zakazujúcu diskrimináciu na pracovisku aj z dôvodu zdravotného postihnutia. Rada má, samozrejme, naďalej v úmysle venovať sa tejto otázke.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otázka č. 2, ktorú predkladá Rodi Kratsová-Tsagaropoulouová (H-0358/10)

Vec: Fiškálna úprava a súkromný dlh

Cieľom úsilia, ktoré sa vynakladá na uskutočňovanie hospodárskych reforiem na európskej úrovni, je zlepšiť stav verejných financií a dosiahnuť rozpočtovú rovnováhu v členských štátoch. Súčasne sa vykonávajú opatrenia na ozdravenie finančného sektora vo všeobecnosti a konkrétne bankového sektora, ktorý priamo súvisí s reálnou ekonomikou. Toto úsilie sa však týka len výšky verejného dlhu, nie však výšky súkromného dlhu, ktorý je druhou zložkou celkového zadlženia krajiny. Aké sú dôsledky súkromného zadlženia na sociálnu situáciu v jednotlivých členských štátoch a aká je vzájomná súvislosť medzi verejným a súkromným dlhom? Aké opatrenia plánuje Rada prijať v prípade, že a) súkromný dlh je vyšší ako verejný dlh a b) súkromný dlh vzrastie? Akými prostriedkami Rada zamýšľa potláčať takýto trend vzhľadom na to, že v Pakte stability a rastu nie je stanovené, ako sa má riešiť problém súkromného dlhu?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Súčasný makroekonomický a rozpočtový dohľad ustanovený v článkoch 121 a 126 zmluvy predstavuje základ koordinácie hospodárskej politiky.

Európska rada v marci 2010 zriadila pracovnú skupinu, ktorej predsedá úradujúci predseda Rady a ktorá sa skladá zo všetkých členských štátov, Európskej komisie a Európskej centrálnej banky. Úlohou pracovnej skupiny bolo analyzovať potrebné opatrenia na vytvorenie lepšieho rámca na riešenie krízy a posilnenia rozpočtovej disciplíny preskúmaním všetkých možností posilnenia právneho rámca.

Pracovná skupina predložila správu o pokroku Európskej rade v júni. Správa zdôraznila potrebu posilnenia rozpočtového dohľadu, najmä s väčším dôrazom na úroveň dlhu a jeho vývoj, ale zároveň aj s ohľadom na celkovú udržateľnosť dlhu, čo sa týka Paktu stability a rastu.

Pracovná skupina okrem toho presadzovala prijatie efektívnejšieho makroekonomického dohľadu s cieľom rozpoznať makroekonomické nerovnováhy v skoršom štádiu a potom vydať odporúčania zamerané na zabránenie zhoršovaniu situácie a reťazovým reakciám.

Nakoniec budeme musieť vymedziť špecifické ukazovatele, hoci súkromný dlh nepochybne bude kľúčovou otázkou. Rada na zasadnutí 8. júna a Európska rada 17. júna schválili smerovania pracovnej skupiny. Pracovná skupina má predložiť záverečnú správu a zistenia na októbrovom zasadnutí Európskej rady. Vtedy budeme schopní podľa potreby začať proces prijímania nových legislatívnych textov EÚ alebo proces zmeny a doplnenia existujúcich právnych predpisov. Predsedníctvo takéto iniciatívy rozhodne bude považovať za prioritu.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).(EL) Ďakujem pánovi ministrovi za pokus o odpoveď na moju otázku, ale, bohužiaľ, nepochopila som jednu vec, ktorú ste pri odpovedi na moju otázku povedali: zohľadňuje sa podľa nových plánov súkromný dlh – tým myslím, pán minister, plány, o ktorých ste rozhodli v októbri – a je v rámci plánovaného hospodárskeho dohľadu priestor na nový výklad Paktu stability a rastu, metód uplatňovania a súkromného dlhu? Bola by som vďačná, keby ste mohli odpovedať na moju otázku.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Ako som povedal, proces sa začal, pracovná skupina zasadala a v skutočnosti sa stretla pred dvoma dňami. Uskutoční sa ešte jedno alebo dve ďalšie zasadnutia pred októbrovým zasadnutím Európskej rady a je príliš skoro na to, aby sme začali diskutovať o podrobnostiach, ako budú kritériá dlhu v budúcnosti realizované v spojení s Paktom stability a rastu. Keď budeme mať závery pracovnej skupiny pre hospodárske riadenie, ktorá predloží svoju správu na októbrovom zasadnutí Európskej rady, budeme môcť začať proces prijímania alebo zmeny a doplnenia európskych právnych predpisov podľa potreby a to môže zahŕňať aj posúdenie otázok súkromného dlhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otázka č. 3, ktorú predkladá Silvia-Adriana Ticau (H-0361/10).

Vec: Revízia siete TEN-T

Európska komisia usporiadala 7. a 8. júna 2010 v Zaragoze ministerskú konferenciu, ktorej cieľom bolo začať proces revízie siete TEN-T. Tento proces bude prebiehať najmä v druhej polovici tohto roka a na začiatku budúceho roka a zameria sa na vypracovanie metódy umožňujúcej určiť hlavnú sieť TEN-T a uzlové body na prepojenie tejto siete s infraštruktúrami krajín susediacich s Európskou úniou. Po skončení tohto procesu by sa všetky druhy dopravy mali viac podieľať na transeurópskej doprave, mala by byť zabezpečená intermodalita medzi jednotlivými druhmi dopravy a predovšetkým by sa mali zaviesť vhodné systémy financovania.

Keďže tento proces sa vo veľkej miere časovo zhoduje s obdobím belgického predsedníctva Rady Európskej únie, mohla by Rada uviesť, aký harmonogram a aké opatrenia zamýšľa prijať belgické predsedníctvo, pokiaľ ide o proces revízie siete TEN-T?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) V záveroch z júna 2009 Rada privítala publikáciu zelenej knihy Komisie o revízii politiky TEN-T pre lepšiu integráciu transeurópskej dopravnej siete v službách spoločnej dopravnej politiky a vyzvala Komisiu na predloženie návrhu inštitúciám na zmenu a doplnenie usmernení TEN-T.

Hlavným novým prvkom v návrhu je dvojvrstvový prístup k plánovaniu. Stále bude existovať základňa TEN-T zložená z dostatočne hustých sietí železníc, ciest, vnútrozemských vodných ciest, prístavov a letísk, ktoré tvoria komplexnú sieť. Väčšina z nich je súčasťou vnútroštátnych sietí, ktoré budú potom začlenené do centrálnej siete. Táto centrálna sieť umožní skutočne európske plánovanie s tým, že sa zameria pozornosť na sústavný nárast efektivity prostriedkov použitých na sieť a dosiahnutie významného celkového zníženia emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou.

Rada v júni vzala na vedomie informáciu od predsedníctva a Komisie o výsledkoch dní TEN-T, výročnej ministerskej konferencie o transeurópskej dopravnej sieti, ktorá sa konala v Zaragoze 8. a 9. júna 2010. Rokovania sa sústredili v prvom rade na to, ako prepracovať plánovací a realizačný rámec pre budúce TEN-T a ako účinne mobilizovať finančné prostriedky.

Komisia sa v súčasnosti venuje verejnej konzultácii o politike budúcej transeurópskej dopravnej siete, aby pripravila kritériá a podmienky pre celkové a centrálne plánovanie siete. Konzultačný postup bude ukončený 15. septembra a výsledky budú predložené finančnému výboru TEN-T 30. septembra.

O možnostiach plánovania sa potom bude rokovať jednak bilaterálne – medzi Komisiou a príslušným členským štátom –, ako aj multilaterálne v podobe zasadnutí výboru s cieľom diskusie o revízii usmernení TEN-T.

Na začiatku roku 2011 začne Komisia posúdenie vplyvu navrhovanej revízie usmernení TEN-T. Návrh usmernení TEN-T by mal byť hotový v máji alebo v júni 2011.

Keďže návrh usmernení dosiaľ nebol predložený a s ohľadom na súčasnú verejnú konzultáciu a multilaterálne a bilaterálne rokovania naplánované na koniec roka 2010, belgické predsedníctvo zjavne nemá v súčasnosti možnosť dosiahnuť akýkoľvek pokrok pri revízii TEN-T.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Jedným z cieľov revízie siete TEN-T je integrovať transeurópsku sieť s dopravnou infraštruktúrou susediacich štátov.

Myslím, že je pre nás dôležité urýchliť tento proces, pretože revízia v polovici obdobia sa uskutoční tento rok a na začiatku budúceho roka a je pre nás dôležité, aby sme boli schopní prideliť finančné prostriedky do roku 2013 a, samozrejme, naplánovať budúci finančný výhľad.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Problém, ktorý uvádzate, je, samozrejme, významný a určite sa vezme do úvahy pri prepojení súčasnej štúdie a plánov, ktoré sa realizujú, v súvislosti s premenou, prispôsobením a návrhom sietí.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Vážená pani predsedajúca, pán minister, nedávno bol zverejnený list od predsedu Výboru pre dopravu a cestovný ruch Európskeho parlamentu, v ktorom uvádza, že v rámci krátenia výdavkov nariadených Grécku podľa memoranda o porozumení s Medzinárodným menovým fondom a Európskou úniou má grécka vláda v úmysle zrušiť viacero železničných liniek, ktoré tvoria súčasť siete TEN-T a ktoré nedávno dostali finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov na účely modernizácie.

Keďže toto rozhodnutie je vylúčené z environmentálnych dôvodov, z dôvodov znižovania objemu cestnej premávky a z dôvodu porušenia právnych predpisov EÚ, chcel by som sa spýtať, či má Rada v úmysle preskúmať sťažnosti, ktoré predložil predseda výboru, a či má v úmysle požiadať, aby takéto rozhodnutia boli zrušené.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Chcel by som sa vrátiť k otázke, ktorá bola položená pred chvíľou. Stavba siete TEN-T má zásadný význam pre európsku integráciu. Je veľmi drahá. Z toho dôvodu sa musí uskutočniť veľmi dôsledne.

V tejto súvislosti mám otázku: je v predbežných odhadoch rozpočtu na roky 2014 – 2020 naplánované zvýšenie finančných prostriedkov na tento účel?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Čo sa týka prvej otázky o znížení schopnosti Grécka investovať do sietí, na jednej strane si myslím, že na riešenie tejto záležitosti je oprávnená Komisia, ale môžeme to zistiť. Na druhej strane nemám žiadnu konkrétnu odpoveď na to, ako reagovať na túto zníženú schopnosť Grécka. Môžeme však osloviť útvary Komisie, aby sme zistili, ako môžeme konkrétnejšie reagovať na túto otázku.

Čo sa týka otázky o súdržnosti a finančných prostriedkoch, ktoré by mali byť poskytnuté, odporúčam vám preskúmať finančný rámec na roky 2014 – 2020 a postupujem túto otázku Parlamentu. Budete tiež požiadaní, aby ste vyjadrili stanovisko k tejto téme v súlade so zásadou spolurozhodovania v rozpočtových otázkach, a počítam s tým, že zaradíte do programu aj rokovania o budúcom rozpočte, čo sa týka spôsobov, ktoré nám umožnia dosiahnuť túto slávnu súdržnosť v spojení s cieľmi v dopravnej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Otázka č. 4, ktorú predkladá Georgios Papanikolaou (H-0362/10)

Vec: Hodnotenie otvorenej metódy koordinácie

V roku 2000 Rada zaviedla koncepciu otvorenej metódy koordinácie v oblastiach, ktoré spadajú do právomoci členských štátov (zamestnanosť, sociálna ochrana, sociálna integrácia, vzdelávanie, mládež a odborná príprava), s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi týmito štátmi, umožniť výmenu skúseností prostredníctvom osvedčených postupov a zosúladiť takto politiky jednotlivých štátov.

Mohla by preto Rada odpovedať na tieto otázky:

Považuje túto stratégiu za úspech? Mohla by predložiť konkrétne výsledky?

Domnieva sa predsedníctvo, že treba opätovne preskúmať alebo revidovať koncepciu otvorenej metódy koordinácie?

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, úradujúci predseda Rady.(FR) Rada vo svojich záveroch z 30. novembra 2009 uviedla skutočnosť, že otvorená metóda koordinácie aktívne prispela k plynulému chodu pracovných trhov aj k sociálnemu začleneniu. Výmena osvedčených postupov v oblasti zamestnanosti sa v minulosti ukázala ako mimoriadne užitočná a bude taká aj v budúcnosti. To si bude vyžadovať účinnú kontrolu usmernení pre oblasť zamestnanosti, ktoré Rada čoskoro prijme na základe poradenstva Parlamentu, ktoré ste navyše dnes poskytli, a kľúčovú úlohu Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti týkajúce sa spotrebiteľa (EPSCO) v súvislosti s novou správou, o ktorej má rozhodnúť Európska rada, predovšetkým v rámci európskeho semestra.

Okrem toho minulý rok, keď Rada prijala nový strategický rámec pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, noví členovia uznali, že dosahovanie hlavných strategických cieľov stanovených v tomto rámci zahŕňa efektívne používanie otvorenej metódy koordinácie, čo dokazuje, že naďalej podporujú túto mimoriadne užitočnú metódu v oblastiach, ktoré spadajú do ich vnútroštátnej súdnej právomoci.

Nedávna spoločná správa o pokroku z dielne Rady a Komisie z roku 2010 o realizácii pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 zdôrazňuje významný pokrok, ktorý bol dosiahnutý vďaka otvorenej metóde koordinácie, čo sa týka európskej koordinácie vzdelávania a odbornej prípravy.

Podobne Rada v záveroch zo 7. júna 2010 upozornila na záujem vyjadrený pri všeobecných rokovaniach, ktoré v súčasnosti prebiehajú o stratégii Európa 2020, o plné rozvíjanie jednotného prístupu prostredníctvom spoločnej práce na európskej úrovni použitím rámca, ktorý poskytuje otvorená metóda koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia ako mechanizmus, ktorý preukázal svoj významný potenciál.

Napriek tomu vzhľadom na nové výzvy a hľadiská, ktoré ponúka predovšetkým realizácia stratégie Európa 2020, s ohľadom na kontrolu realizácie cieľa stanoveného Európskou radou v oblasti znižovania chudoby a sociálnych aspektov usmernení pre oblasť zamestnanosti, predovšetkým usmernenia 10, vyzvalo predsedníctvo počas neformálnej schôdze ministrov sociálnych vecí 9. júla členské štáty, aby začali proces reflexie o posilnení otvorenej metódy koordinácie.

V uznesení z novembra 2009, ktoré stanovuje obnovený rámec pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže na roky 2010 – 2018, už Rada vytýčila viacero všeobecných zásad, ktoré musia byť dodržané vo všetkých politikách a činnostiach, ktoré sa týkajú mladých ľudí, v rámci obnovenej a jednotnejšej metódy koordinácie. Predsedníctvo s týmto cieľom zorganizuje 14. septembra konferenciu a Rada EPSCO by mala 21. októbra z iniciatívy predsedníctva znovu rokovať o tejto otázke a dospieť k určitým záverom v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Ďakujem za vašu odpoveď, ale chcel by som, aby ste mi objasnili toto: je pravda, že otvorená metóda koordinácie vo významných oblastiach, ktoré ste takisto vymenovali – vzdelávaní, zamestnanosti, odbornej príprave, záležitostiach, ktoré sa týkajú mladých ľudí –, je veľmi dôležitým nástrojom, ktorý máme k dispozícii v rámci subsidiarity a udelených právomocí v Európskej únii.

Moja otázka znie: mohli by sme z času na čas dostať správu o tejto metóde, aby sme si mohli vymeniť názory a aby sme aj my boli informovaní na politickej úrovni? Ako by sa okrem toho mohol Európsky parlament aktívnejšie zúčastňovať na tomto postupe, aby sme ho dostali viac do popredia?