Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2142(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0215/2010

Rozpravy :

PV 09/09/2010 - 2
CRE 09/09/2010 - 2

Hlasovanie :

PV 09/09/2010 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0311

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 9. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0215/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, (...) pre občanov EÚ je to krok smerom k lepšiemu pochopeniu textov, ktoré prijímame. Ešte musíme veľa urobiť, ale dôležité je, že tieto kroky neustále podnikáme.

Je jasné, že musíme nájsť spôsob na vyrovnanie dvoch rozličných právnych systémov: anglosaského systému a kontinentálneho systému založeného na rímskom práve.

Avšak časť týkajúca sa posúdenia vplyvu je tiež dôležitá. Je to rozhodujúca časť, ktorá sa musí tiež odrážať vo vnútroštátnych právnych predpisoch. V súvislosti s tým musím zdôrazniť, že majú vážne nedostatky. Bude dôležité, aby sme sa k tejto záležitosti vrátili, a ja dúfam, že to bude čoskoro.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, jednoduché a jasné právne predpisy, ktorým ľudia rozumejú, sú mimoriadne dôležité na to, aby ľudia Európsku úniu akceptovali. Avšak dobré právne predpisy sú tiež kľúčom k fungovaniu Európskej únie. Zjednodušenie procesu tvorby európskych právnych procesov by preto malo byť jedným z hlavných záujmov európskych inštitúcií. Jeden dôležitý aspekt tejto problematiky je zníženie administratívneho zaťaženia našich podnikov. Prinesie to nové podnety na hospodársky rozvoj a inováciu. Avšak Európa nie je vždy taká, aká by podľa vyhlásení mala byť, aspoň takú skúsenosť som mal v našej krajine. Komisia musí nesmierne dbať na zaistenie toho, aby členské štáty neprijímali nariadenia, ktoré prekračujú rámec európskych požiadaviek.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). − Vážený pán predsedajúci, niekedy sa poriadok rokovania v tomto Parlamente stáva výsmechom. Správa o lepšej tvorbe právnych predpisov pochádza z pera tých istých inštitúcií, ktoré túto časť sveta premenili na nadmerne regulovaný a najmenej konkurencieschopný blok planéty, ktoré nám priniesli byrokratickú nočnú moru spoločnej poľnohospodárskej politiky, ekologické nešťastie spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Rád by som bol podnetný. Predstavujem myšlienku lepšej tvorby právnych predpisov. Vyhnime sa pri príprave právnych predpisov prázdnym frázam. Nepoužívajme štatúty tohto Parlamentu ako prostriedok na vyjadrenie toho, že sme milí ľudia, že sa zaujímame o nezamestnanosť, že sa zaujímame o Rómov alebo dlhší pracovný čas alebo o čokoľvek iné. Autoritatívna intervencia zo strany štátu nie je zvyčajne najlepší spôsob na riešenie problémov. Bolo by oveľa lepšie, keby sme dovolili, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k ľuďom, ktorých sa dotýkajú.

Môj skromný návrh na lepšiu tvorbu právnych predpisov teda znie, aby sme na najbližších šesť mesiacov skúšobne pozastavili činnosť tohto Parlamentu a neprijali žiadne právne predpisy. Potom uvidíme, či sa naši voliči budú sťažovať.

 
  
  

Návrh uznesenia (B7-0492/2010) – Spoločný návrh uznesenia (RC-B7-0493/2010)

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - (SK) Na Slovensku dnes oslavujeme pamätný deň obetiam holokaustu. Počas Slovenského štátu bolo zo Slovenska vyvezených do koncentračných táborov viac ako stotisíc Židov, Rómov, homosexuálov či telesne postihnutých ľudí. Práve preto som aj dnes podporila túto rezolúciu, ktorej som zhodou okolností aj predkladateľkou, pretože považujem za veľmi dôležité, aby Európsky parlament ukázal, že niečo takéto už dnes, v súčasnosti a ani v budúcnosti v Európe nechceme. Prežili sme v Európe dve veľké vojny a je teraz najvyšší čas, práve po tom, čo Francúzsko začalo vo veľkej miere deportovať rumunských Rómov naspäť do krajiny, aby sme ukázali, že jednoducho takéto veci nie sú pre nás akceptovateľné, a tomu pomohlo aj hlasovanie za túto rezolúciu. Chcem sa, pán predseda, poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí túto našu rezolúciu podporili.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). – Vážený pán predsedajúci, podporil som uznesenie, v ktorom vystupovala Skupina Európskej zjednotenej ľavice ako signatár.

Tým, že francúzsky prezident pán Sarkozy a jeho vláda vo Francúzsku diskriminovali rómsku komunitu a vyhostili ju, preukázali najhorší cynizmus. Nejde o nič iné, ako o hrubé zneužitie menšinovej komunity utláčaných ľudí na odvrátenie pozornosti od katastrofálnych hospodárskych a sociálnych politík.

Politiky pána Sarkozyho vyústili vo Francúzsku do obrovskej nezamestnanosti a odsunutia mnohých spoločenstiev pracujúcej triedy na okraj spoločnosti. Vláda pána Sarkozyho v súčasnosti systematicky napáda životnú úroveň pracujúcich a dôchodkové práva Francúzov. Pán Sarkozy a jeho vláda sú zástupcovia francúzskej buržoázie a veľkého medzinárodného obchodu a zúfalo sa snažia využiť zraniteľnú komunitu ako obetného baránka, aby odvrátili pozornosť od svojej obrovskej neobľúbenosti.

Pozdravujem desaťtisíce Francúzov, ktorí minulú sobotu demonštrovali proti tejto politike, a vyzývam francúzskych zamestnancov, aby vytrvali vo svojej silnej tradícii solidarity so všetkými menšinovými spoločenstvami a pracujúcimi občanmi, ktorí držia spolu s cieľom brániť ľudské a občianske práva a lepšiu budúcnosť, a aby sa nenechali týmito cynickými činmi oklamať.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Hlasoval som predovšetkým za uznesenie svojej vlastnej politickej skupiny, pretože navrhovalo riešenia a nie označenie politickej voľby. Žiaľ, tento návrh uznesenia neprešiel.

Čo sa týka návrhu uznesenia, ktorý navrhla http://www.socialistgroup.eu/gpes/index.jsp?request_locale=EN" \t "_blank" a tí, ktorí s ich politikami súhlasia, hlasoval som za niektoré body v tomto texte, ktoré pokladám za podnetné, konkrétne ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý odmieta spojitosť medzi situáciou Rómov v Európe a vstupom Rumunska do schengenského priestoru.

Tiež som hlasoval za druhú časť odseku 10, ktorý žiadal pevnú horizontálnu koordináciu s cieľom v budúcnosti zaistiť reakciu na takéto situácie, a za druhú časť odseku 16, ktorý vyzýva Komisiu aj členské štáty, aby rešpektovali a dodržiavali práva Rómov.

Tiež som hlasoval za odôvodnenie L, ktoré poukazuje na potrebu lepšieho zastúpenia Rómov vo vládnych štruktúrach a verejnej správe členských štátov. Avšak nemohol som hlasovať za celý návrh uznesenia, pretože ho považujem za zavádzajúci.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). - (SK) Kľúčovým problémom Európy je externá migrácia. Každoročne v Európe pribúda 900 000 nových migrantov. Rómska otázka je interným problémom Európy, keď migráciu Rómov medzi členskými krajinami možno rátať nie v stotisícoch, ale v tisícoch. To však neznamená, že to nie je vážny problém.

Podporujem uznesenie Európskeho parlamentu k situácii rómskeho obyvateľstva v Európe. Pozitívne hodnotím, že definuje tento problém ako celoeurópsky problém. K efektívnemu riešeniu problému rómskej populácie nie je možné pristupovať izolovane. Najmä v krajinách, kde počet rómskeho obyvateľstva je značný, je potrebné do riešenia zapojiť aj európske zdroje a európske know-how.

Z migrácie a repatriácie Rómov by sa nemala robiť politická agenda. Nemali by sa porušovať práva menšín. Avšak práva a povinnosti musia platiť nielen pre členské štáty, ale aj pre konkrétne menšiny.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). − Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za uznesenie poslaneckého klubu PPE, pretože text tohto uznesenia ponúkol konštruktívne a komplexné európske riešenie problému lepšieho sociálneho začlenenia Rómov.

Namiesto využívania ich vážnej sociálnej a hospodárskej situácie ako nástroja na politicky motivované útoky na niektoré vlády dodržujúce zákony, ako napríklad vlády Francúzska a Talianska, poslanecký klub PPE navrhuje európsku stratégiu riešenia rómskej otázky.

Presunutie problému z jedného členského štátu na druhý nám nepomôže nájsť potrebné možnosti. Dokážeme to len spoločne v duchu konštruktívneho prístupu.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Vážený pán predsedajúci, v Dánskej liberálnej strane sme sa rozhodli hlasovať za spoločný návrh uznesenia o Rómoch, ale nie preto, že by sme nepokladali jazyk vo veľkej časti uznesenia za príliš emocionálny a jeho útoky za neopodstatnené, ale preto, že sa domnievame, že existuje dôvod na spochybnenie spôsobu, akým Francúzsko náhle vyhostilo Rómov. V súvislosti s tým si nemyslíme, že je niečo potrebné vyšetrovať vo vzťahu k dánskym alebo nemeckým deportáciám. Dánsko postupovalo podľa pravidiel a ak Nemecko nemôže poslať domov utečencov z vojny, ktorá sa už skončila, koncept štatútu utečenca prestane fungovať a potom budeme mať vo svete úplne nový právny štatút. Žiaľ, musím povedať, že boj Dánskej liberálnej strany proti neoprávnenej kritike Dánska a Nemecka bol jediný. Ani sociálni demokrati, ani Socialistická ľudová strana nás nepodporili. Nie, tí by radšej videli svoju krajinu a susediacu krajinu poznačené kontroverziou, na ktorú neexistuje preukázateľný dôvod. Skutočne si myslím, že je to zahanbujúce. Na záver by som rád zdôraznil, že posledný neskrývaný pozostatok takzvanej kritiky Dánska a Nemecka sa definitívne počas dnešného hlasovania odstránil.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). − Vážený pán predsedajúci, nehlasoval som ani za jedno z týchto uznesení, pretože zo zásady neuznávam demokratickú legitimitu Európskej únie a ani nikdy nebudem.

Avšak je samozrejmé, že suverénne štáty majú právo rozhodnúť sa, kto môže a kto nemôže vstúpiť na ich územia a na akom základe. Štáty EÚ sa tohto práva vzdali, keď uznali nadriadenosť práva EÚ a najmä keď prijali smernicu 2004/38/ES o voľnom pohybe osôb.

Francúzi nemôžu mať naraz obidve veci. Nemôžu byť plnoprávnymi členmi Európskej únie a potom diskriminovať rumunských Rómov.

Ak sa to Francúzom nepáči, potom navrhujem, aby prijali politiku Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva, ktorá predstavuje vystúpenie z Európskej únie a znovuzískanie vlastnej nezávislosti.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Prijatím uznesenia o Rómoch sa Európsky parlament a Európska komisia, myslím si, správne prihlásili k zodpovednosti za situáciu Rómov v Európskej únii. Zo skúseností, ktoré mám z mojej krajiny, si však dovolím upozorniť na to, že pri hľadaní účinných riešení integrácie rómskeho etnika nebude stačiť iba poskytovať finančnú pomoc či materiálne statky v záujme zlepšenia ich hmotnej situácie. Omnoho dôležitejšie bude naučiť Rómov, že pre udržanie životnej úrovne je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia na získanie čo najlepšieho vzdelania a udržanie si trvalého zamestnania. Pretože iba takéto vzdelané a sociálne integrované rómske etnikum sa zbaví bremena nedôstojného postavenia v našej spoločnosti. Bude to práca náročná a dúfam, že ju zvládneme.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za to, aby všetci členovia Európskej únie mali rovnaké práva. To zahŕňa aj Rómov.

Rozumiem, že si niektorí, napríklad v Poslaneckom klube Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), myslia, že tento návrh uznesenia je až priveľmi nástrojom politického zásahu proti Francúzsku. Je celkom pravda, že musíme vidieť veci takým spôsobom, aby sme neuplatňovali politiku ako nástroj, ale, pretože Európska únia je spoločenstvo hodnôt, aby sme ukázali, že sme úplne oddaní myšlienke, že by sme mali zodpovedať za naše najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

Vieme, že v súčasnosti sa v mnohých európskych krajinách rómske obyvateľstvo veľmi málo podieľa na spoločenskom živote, a preto je vyriešenie tohto problému spoločnou úlohou Európanov, občanov Európskej únie. Nezískame si dôveru, ak mimo Európy budeme vysvetľovať, ako by sa malo zaobchádzať s ľudskými právami, a my sa sami v rámci Európskej únie nebudeme venovať rómskej situácii dostatočne.

Dúfam, že to bude v Európskom parlamente vnímané ako konkrétny krok. Parlament, samozrejme, vytvoril rôzne malé pilotné projekty, ktorými sa snažil podporiť začlenenie Rómov do spoločnosti, napríklad prostredníctvom vzdelávania a tak ďalej. Avšak niekedy sa zdá, že tento Parlament nedá zo svojho rozpočtu peniaze na takéto projekty, ale radšej ich dá Grécku alebo iným krajinám, či dokonca krajinám mimo Európy.

Teraz musíme vyriešiť otázku Rómov v Európskej únii raz a navždy. To bude znamenať, že musíme preukázať dôveryhodnosť a základné hodnoty, na základe ktorých Európska únia funguje.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Vážený pán predsedajúci, pozorne som počúval prejav pána Takkulu, no v skutočnosti bola uvoľnená veľká časť rozpočtových prostriedkov vo výške niekoľko desiatok miliárd EUR, z čoho sa do dnešného dňa vyčerpalo len 9 miliónov EUR.

Domnievam sa, že s týmto návrhom uznesenia pán Sarkozy a pán Hortefeux, francúzsky minister pre vnútorné veci, ktorí boli v minulosti poslanci tohto Parlamentu, dnes žnú to, čo si zasiali. Podporili otvorenie našich hraníc, uzatvorili tieto dohody, niektoré dokonca napísali alebo propagovali, a dnes si musia bezpodmienečne uvedomiť, že krehké bariéry, ktoré sa postavili – dočasné riešenia, ktoré umožnili Rómom prísť a usídliť sa vo Francúzsku len po roku 2013 –, sú všetky v troskách.

Na záver, za najnepríjemnejšie v postoji našich kolegov poslancov k tejto veci pokladám, že pod zámienkou boja proti diskriminácii tu v skutočnosti existuje systematická diskriminácia alebo, aby som použil ich výraz, označovanie pôvodného väčšinového obyvateľstva. Je veľmi pekné brániť menšiny, ale nemyslíte si, že niekedy sa môžu vyskytnúť problémy – kultúrne, problémy týkajúce sa správania alebo iné – v správaní týchto menšín, ktoré môžu v skutočnosti ich začleneniu zabrániť? Pravdupovediac, nebola by to pomoc týmto menšinám, keby sme sa venovali aj týmto problémom? Jedenkrát by to nikomu neublížilo.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, udivuje ma ľahkovážnosť, s akou ľavica v tomto Parlamente narába s pojmami, ako napríklad hromadné vyhostenie, keď hovoríme o dokumentoch vo Francúzsku, ktoré sa hodnotia individuálne, a o ľuďoch, ktorí dostali pomoc pri dobrovoľnom návrate do krajiny svojho pôvodu. Členský štát má právo a povinnosť uplatňovať predpisy štátu, ktorý sa riadi princípmi právneho štátu, a zakročiť voči nezákonnému prisťahovalectvu a s tým spojenou príťažou. Dôležitý kľúč k vyriešeniu problémov spočíva v každom prípade v samotných rómskych komunitách. Rád by som spomenul memorandum z dielne bývalého holandského ministra pre bývanie, komunity a integráciu pána Van der Laana, socialistu, v ktorom sa okrem iného uvádza, že v rámci rómskej komunity je kriminalita neprimerane vysoká, záškoláctvo alarmujúce a deti sú zneužívané na žobranie a trestnú činnosť. Podľa socialistu pána Van der Laana sa Rómovia takýmto prístupom sami vyčleňujú z holandskej spoločnosti. Preto máme pred sebou ešte kus práce. Vážený pán predsedajúci, viem, že nie obvyklé sa takto v Parlamente vyjadrovať, ale Rómovia, takisto ako aj iní ľudia, nemajú len práva, ale aj povinnosti.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nehlasovali sme za návrh uznesenia predložený Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktorý je určite vyváženejší, z dôvodu jedného bodu, na ktorý by sme chceli upriamiť vašu pozornosť. Tento bod vyzýva Európsku komisiu, Európu, aby urýchlila proces vstupu Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru.

Domnievame sa a už v čase rozširovania sme upozorňovali, že tieto krajiny stále neprijali prísne politiky kontroly pri vydávaní preukazov totožnosti a uznávaní občianstva.

Uvedomuje si Komisia a Parlament, že v týchto krajinách sa dajú ľahko získať doklady z krajín mimo EÚ, ktoré vďaka slobode pohybu umožnia nezákonný vstup do schengenského priestoru? Na túto vec sa musíme dôkladne sústrediť a je úplne nezodpovedné, že sme to doteraz nerobili a že sa usilujeme o rozšírenie schengenského priestoru v rozpore so zdravým rozumom.

Nakoniec by som rád vyjadril prianie, že pri ďalšom stretnutí prinajmenšom jeden z poslancov ľudomilov, ktorí tak veľmi podporujú Rómov, oznámi, že ubytoval milú rómsku rodinu a že živí niekoľko ďalších hladných krkov, čo si môže z poslaneckého platu dovoliť. Nie je ťažké dokázať skutkami, nielen slovami, že ste ľudomil.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - (SK) Nepodporila som schválenú rezolúciu, lebo si myslím, že neprispieva k riešeniu rómskej otázky v Európe a zároveň zhoršuje politickú atmosféru medzi jednotlivými štátmi Európskej únie. Naša neschopnosť riešiť problémy rómskej komunity sa dá zhrnúť do jednej vety: Vieme, čo nechceme, ale nevieme, čo chceme. Nechceme, aby bol ktokoľvek potrestaný za priestupky iného len preto, lebo obaja patria k rovnakému etniku. Ale tiež nechceme, aby si niektorí mysleli, že pre nich zákony neplatia. Nechceme nikoho nútiť, aby sa vzdal svojej kultúry, ale tiež nechceme, aby sa v mene etnickej identity tolerovalo porušovanie základných princípov spolužitia. Francúzska vláda vie, čo nechce. Pokiaľ neporušila zákony, nie je jej čo vyčítať. A ak ich porušila, musia o tom rozhodnúť súdy. Jednu krátku poznámku na stretnutie tento týždeň v Paríži: ja by som bola veľmi rada, keby na takéto stretnutia sa v prvom rade pozvali krajiny, od ktorých sa očakáva pozitívne riešenie rómskej otázky.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Vážený pán predsedajúci, návrh uznesenia, ktorý získal väčšinu hlasov v Parlamente, získal aj môj hlas. Uznesenie sa týka základnej podstaty právneho predpisu, ktorý jasne hovorí, že sankcie sa nesmú spájať s národnosťou. Zodpovednosť musí mať vždy individuálny charakter, to je hlavnou zásadou práva. S Rómami by sa malo zaobchádzať takisto ako s ostatnými občanmi Únie. To tiež znamená, že podliehajú zákonu a ak ho porušia, musia niesť takú istú zodpovednosť ako ostatní. Nesmieme dovoliť, aby došlo k situácii, že národnosť bude dôvodom na oslobodenie od zodpovednosti pri porušení zákona. Ide o to, že by sa nikdy nemalo rozhodovať o sankciách na základe národnosti, pretože o sankciách by sa malo vždy rozhodovať individuálne.

 
  
  

Návrh uznesenia (B7-0491/2010)

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, chcela by som len povedať, že v plnej miere podporujem návrh o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí.

Vzhľadom na súčasnú demografiu je otázka dlhodobej starostlivosti o starších ľudí rozhodne európskou otázkou a hoci je to z veľkej časti zodpovednosť členských štátov, z dôvodu povahy a závažnosti situácie ide o európsku otázku a za takú sa aj uznala.

Jednou z otázok, ktorú uznesenie zdôrazňuje a ktorú ja plne podporujem, je, že musíme zohľadniť potreby dobrovoľných opatrovateľov. Zabezpečujú významnú časť starostlivosti, ktorú starší ľudia potrebujú. Členské štáty musia podniknúť praktické kroky na podporu a ochranu týchto neoceniteľných zdrojov a musia tak robiť prostredníctvom odbornej prípravy, respitnej starostlivosti a ďalších opatrení, ktoré pomôžu pri zladení pracovného a rodinného života.

Ďalším dôležitým bodom tohto uznesenia, ktorý chcem zdôrazniť, je, že žiada, aby v členských štátoch existovali záruky ochraňujúce základné práva osôb, ktorým sa poskytuje dlhodobá starostlivosť, a nežiada len existenciu záruk, ale aj to, aby členské štáty zaistili presadzovanie kvalitatívnych kritérií poskytovania služieb a ich dodržiavanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, v súvislosti s návrhom uznesenia o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí by som rád vyjadril svoju plnú podporu pozornosti, ktorá sa tejto otázke dostala. Vzhľadom na nepriaznivé demografické zmeny, ktoré trápia Európu, je nutné v tejto oblasti okamžite konať. Popri aktivizácii starších ľudí a zabezpečení ich primeranej starostlivosti nesmieme zabúdať na ľudí, ktorí túto starostlivosť poskytujú. Často ide o ľudí, ktorí nemajú inú pomoc, pretože okrem starostlivosti o staršiu osobu si musia tiež udržať svoju prácu. Zosúladiť tieto dve roly nie je jednoduché. Na tomto mieste mám na mysli rodiny vo vidieckych oblastiach, ktoré najčastejšie preberajú na seba starostlivosť o nevládnych členov rodiny. Právna situácia týchto ľudí by sa mala upraviť. To podporí ostatných, aby sa starali o starších ľudí, ktorí chcú zostarnúť dôstojne. Myslím si, že to chceme všetci.

 
  
  

Návrh spoločného uznesenia (RC-B7-0484/2010)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, podľa môjho názoru bol tento návrh uznesenia jednostranný. Keď sa venujeme situácii na Blízkom východe, mali by sme si uvedomiť, že sa tam nachádza jeden demokratický štát, s ktorého hodnotami sa my v Európe stotožňujeme: Izrael. V tejto krajine sú demokracia, ľudské práva a sloboda názoru dôležité hodnoty.

Preto je dôležité, že keď sa pozeráme na situáciu v tomto regióne, mali by sme sa tiež pozerať na celkovú situáciu a naším zámerom by tak či onak nemalo byť poškodenie jedinej demokracie v tomto regióne.

Bohužiaľ, diskusia o stave rieky Jordán vyvolala takúto predstavu. Všetci vieme, že vodné zdroje v tomto regióne sú obmedzené. Tiež vieme, že Izrael vyvinul obrovské úsilie, aby prostredníctvom zriadenia systémov zavlažovania a systémov na zber vody zabezpečil prístup obyvateľstva k vode v Izraeli a aj na takzvaných palestínskych územiach a možnosť poľnohospodárstva v tejto oblasti.

Verím, že náš prístup bude podnetný. Dúfajme, že v oblasti mieru dosiahneme pokrok vďaka prebiehajúcim mierovým rokovaniam. V našom prístupe k tomuto regiónu musíme byť podnetní a chápajúci a nesmieme zvaľovať vinu na Izrael.

 
  
 

Písomné vysvetlenia:

 
  
  

Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0215/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Dá sa nehlasovať za správu s takýmto názvom? Dá sa nezdôrazniť potrebu tvorby právnych predpisov, ktoré budú jednoduché, transparentné a zrozumiteľné pre európskych občanov? Presnejšie povedané, samozrejme, plne podporujem túto iniciatívnu správu Parlamentu po prvé preto, lebo by sme sa mali neustále snažiť o tvorbu lepších právnych predpisov, a po druhé preto, lebo poukazuje na niekoľko kľúčových vecí. Jednou takouto vecou sú hodnotenia vplyvu Európskej komisie, ktorých nezávislosť a spoľahlivosť sa musí zaručiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Lepšia tvorba právnych predpisov sa stala podmienkou účinného fungovania Európskej únie a môže zohrať dôležitú úlohu pri ukončení hospodárskej krízy a dosahovaní hospodárskeho rastu. Je potrebné, aby činnosti inštitúcií spĺňali očakávania občanov, spoločností pôsobiacich na vnútornom trhu, národných vlád a miestnych samospráv, a tiež je potrebné zabezpečiť, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanom. Podporujem ustanovenia uznesenia, ktoré uvádzajú, že musíme podporiť proces lepšej právnej regulácie zameraný na zvyšovanie transparentnosti, účinnosti a súladu právnych predpisov Európskej únie. Komisia ako inštitúcia s právomocou legislatívnej iniciatívy zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu, ktorá spočíva vo vypracúvaní kvalitných legislatívnych návrhov, v znižovaní administratívneho zaťaženia a nákladov podnikov a v spolupráci s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie právnych predpisov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Táto iniciatíva sa snaží analyzovať uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality a zaisťuje dodržiavanie týchto zásad v návrhoch Európskej únie. Subsidiarita je dynamický a rozvíjajúci sa koncept, ktorý umožňuje v prípade potreby rozšírenie krokov Európskej únie a obmedzuje kroky, keď už nie sú oprávnené.

Proporcionalita je hlavnou zásadou na uplatňovanie právomocí Európskej únie, výlučných alebo spoločných, ktoré by nemali prekročiť nevyhnutnú mieru na to, aby dosiahli ciele. Dve hlavné inovácie v tejto oblasti sú: zriadenie výboru na posudzovanie vplyvu a nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá udeľuje národným poslancom dôležitú úlohu hodnotiť spôsob, akým sa tieto dve zásady uplatňujú, a to prostredníctvom politickej kontroly ex ante, ktorá môže viesť k preskúmaniu alebo možnému odstráneniu návrhu, alebo súdnej kontroly ex post za pomoci Súdneho dvora, ak budú existovať domnienky, že sa tieto zásady porušili. Tento systém hodnotenia umožní, aby Únia prijímala právne predpisy lepšie, analyzovala a zdôvodňovala návrhy a aby zlepšila kvalitu, presnosť a transparentnosť. Vítam skutočnosť, že systém na posúdenie vplyvu funguje správne, a podporujem posilnenie procesu analýzy.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) Správa pani Geringerovej de Oedenbergovej sa hlavne venuje hodnoteniu 15. a 16. správy EK o lepšej tvorbe právnych predpisov, ktoré sa týkajú rokov 2007 a 2008, tretieho strategického hodnotenia programu lepšej právnej regulácie z januára 2009 a Akčného programu na zníženie administratívneho zaťaženia z októbra 2009. Spravodajkyňa sa usiluje o výraznejšie presadenie subsidiarity a proporcionality ako základných požiadaviek európskeho práva s cieľom umožniť členským štátom uplatňovať vlastnú legislatívnu moc a usilovať sa o to, aby sa očakávania občanov naplnili. Avšak v súvislosti s otázkou posúdenia vplyvu právnych predpisov a zníženia administratívneho zaťaženia je potrebné ďalšie úsilie. Správa upozorňuje na skutočnosť, že 32 % administratívneho zaťaženia v EÚ spôsobuje prehnane dôsledné uplatňovanie európskych právnych predpisov členskými štátmi, ktoré prekračuje požiadavky európskych právnych predpisov.

V nových členských štátoch sa s týmito problémami stretávame veľmi často. Vítam skutočnosť, že sa poukázalo na nové možnosti európskej občianskej iniciatívy. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy občania Európskej únie po prvýkrát dostali možnosť aktívne sa zúčastňovať na tvorbe európskych právnych predpisov. Správa ako celok je prínosom pre legislatívnu činnosť a súhlasím s jej prijatím.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o lepšej tvorbe právnych predpisov, pretože podporujem potrebu vytvoriť pre Európanov jednoduché, transparentné a zrozumiteľné právne predpisy. Avšak je dôležité zaistiť zníženie administratívneho zaťaženia a hodnotenie hospodárskych, spoločenských a environmentálnych vplyvov všetkých nových návrhov Komisie, čo náležite preskúma nezávislý orgán, ktorý sa musí zodpovedať Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Plne podporujem pretrvávajúce úsilie vytvoriť pre Európanov jednoduché, transparentné a zrozumiteľné právne predpisy. Napriek dobre mieneným vyhláseniam, detailným štúdiám a zrozumiteľným správam z viacerých inštitúcií je pravda, že európske právne predpisy naďalej obsahujú nedostatky, na ktoré sa často upozorňuje: nadmerný rozsah, neprimeraná zložitosť, nezrozumiteľnosť a séria oslobodení.

Táto skutočnosť nielenže vzďaľuje Európanov od rozhodnutí, ktoré sa robia na európskej úrovni, ale takisto je živnou pôdou pre diskusiu, ktorá nie je vždy uvážlivá a konkrétna a ktorá sa týka európskeho zásahu do záležitostí, nad ktorými by sa nevynášali rozsudky alebo pri ktorých by sa neprijímali právne predpisy, ak by existovalo dôkladnejšie dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality. Toto uznesenie je teda na správnej ceste.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Toto uznesenie sa zaoberá „lepšou tvorbou právnych predpisov“, ktorá zahŕňa zásady subsidiarity a proporcionality, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie Európskej únie, a napríklad aj potrebu hodnotení vplyvu procesu tvorby právnych predpisov, zjednodušenia a kodifikácie platných právnych predpisov a zníženia administratívnych nákladov vyplývajúcich z európskeho práva o 25 % do roku 2012.

Najdôležitejšie aspekty v tejto oblasti sú iniciatíva európskych občanov zavedená Lisabonskou zmluvou, ktorá im umožní aktívne sa zapájať do procesu tvorby európskych právnych predpisov, to, že Európsky parlament má teraz v rámci riadneho legislatívneho postupu rovnaké postavenie ako Rada, a zapojenie národných parlamentov do kontroly uplatňovania zásady subsidiarity. V tejto súvislosti som v súlade s ustanoveniami článku 225 Lisabonskej zmluvy – a pretože som presvedčený, že ide o príklad „lepšej tvorby právnych predpisov“ – v iniciatívnej správe navrhol vypracovať osobitnú smernicu pre biologický odpad. Túto správu prijala väčšina v Parlamente v júli. Dúfam, že Komisia na ňu bude čoskoro reagovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Uvedomujem si význam zrozumiteľných právnych predpisov, zníženia administratívneho zaťaženia pre podniky, kvality štúdií týkajúcich sa vplyvu, skutočnosti, že by sa mali zohľadniť (čo zďaleka nie je vždy tak), a najmä prísneho dodržiavania zásad subsidiarity a proporcionality, ktorým musí podliehať každý legislatívny akt pochádzajúci z Bruselu. Na druhej strane považujem za poľutovaniahodné, že hoci správa opakovane upozorňuje na tzv. pozlacovanie právnych predpisov členskými štátmi, neuvádza veľmi zaujímavú informáciu, ktorá sa nachádza v dôvodovej správe. Z tisícov platných legislatívnych aktov 72 z nich ustanovilo 486 informačných povinností, ktoré viedli k viac ako 10 000 vykonávacích aktov v členských štátoch. Zdá sa mi, že táto informácia vyjadruje pravý opak: pôvod tohto zla spočíva v nadmernej regulácii zo strany Komisie. V podstate sa zamýšľam, či tu existuje aj niečo iné ako formálne dodržiavanie zásady subsidiarity v tom zmysle, že zmluvy sa venujú oblastiam, v ktorých má Európska únia výlučnú právomoc a o ktorých sa nesmie vôbec pochybovať, zatiaľ čo sa zdá, že vo všetkých ďalších oblastiach sú určité národné parlamenty stále neschopné plne si uplatniť svoje práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), písomne. (FI) Filozof Schopenhauer povedal, že by sme mali používať obyčajné slová a hovoriť výnimočné veci. Veľa ľudí, politikov a najmä zákonodarcov robí opak a možno si to ani neuvedomujú. A práve preto bude nepretržité preverovanie legislatívnej praxe a jej zlepšovanie rozhodujúce pre prácu Európskej únie. Hlasovala som za správu pani Geringerovej de Oedenbergovej o lepšej tvorbe právnych predpisov, pretože prináša dôležité fakty o tom, ako by sa právne predpisy dali zlepšiť. Po prvé, Parlament musí mať na pamäti svoju vlastnú zodpovednosť. Pútanie pozornosti na strane zákonodarcov EÚ príliš často viedlo k situácii, v ktorej realizovateľná smernica uviazla na mŕtvom bode vďaka podrobným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom počas parlamentnej rozpravy. Podľa Schopenhauerovej zásady jednoduché, transparentné právne predpisy neznamenajú, že sú nekvalitné z hľadiska svojho obsahu. Zložitosť a kazuistika sú často spôsobom na zakrytie nedostatku nápadov. Po druhé, rada by som sa venovala otázke posúdenia vplyvu právnych predpisov. Niekoľko dôležitých legislatívnych iniciatív, ako napríklad história smernice o obchodovaní s emisiami, ukázalo, že existovali vážne nedostatky pri posúdení vplyvu. Ľudia musia byť precízni najmä pri navrhovaní právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia. Problém, ktorý sa vyrieši na jednom mieste, môže vytvoriť nový problém inde. Ako sa uvádza v uznesení, Komisia musí pravidelne a komplexne viesť konzultácie so zainteresovanými stranami, aby hodnotila objektívne. Myslím si, že test malých a stredných podnikov, ktorý začala Komisia vo svojich vnútorných usmerneniach, je vítaným pokrokom. Po tretie, musíme si uvedomiť, že vnútroštátne orgány sú pre zníženie administratívneho zaťaženia často životne dôležité. Pochádzam z krajiny, kde je úradnícka mašinéria v uplatňovaní štatútov taká úzkostlivá, že to často vyúsťuje do ďalšieho zaťaženia. Zodpovednosť členských štátov sa v tomto ohľade nesmie ignorovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Jediným pozitívom tohto textu je výzva na predĺženie lehoty na konzultácie legislatívnych návrhov Komisie so sociálnymi partnermi. Zvyšok správy je hrozný: oceňuje prácu skupiny pod vedením predsedu Edmunda Stoibera, klubu podnikateľov obhajujúcich dereguláciu pod zámienkou znižovania administratívneho zaťaženia, navrhuje obmedzenie práva občianskej iniciatívy, bezcenného nástroja, ktorý zostal nezávislým ľuďom na základe Lisabonskej zmluvy, a potvrdzuje osemtýždňovú lehotu na prijímanie stanovísk národných parlamentov k návrhom Komisie.

Okrem toho, hoci text trvá na potrebe zrozumiteľných európskych právnych predpisov, nikde nevyjadruje obavy v súvislosti s tým, že väčšina dokumentov Komisie a pracovných skupín je dostupných iba v anglickom jazyku. Čo iné sa dá očakávať od zhromaždenia, v ktorom väčšina členov nežiada o právo na existenciu pravdivého Parlamentu?

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Komplexnosť tém, ktorými sa EÚ zaoberá, znamená, že väčšinou sú prijaté právne predpisy príliš zložité a nedostatočne zrozumiteľné pre drvivú väčšinu európskej verejnosti. Preto treba pripravovať právne predpisy, ktoré budú jednoduché, transparentné a zrozumiteľné pre Európanov zo všetkých členských štátov. Zároveň treba vzhľadom na krízu, ktorou prechádzame, nájsť mechanizmy, ktoré výrazne znížia vysoké náklady na legislatívny proces EÚ, aby sme mohli byť ako prví dobrým príkladom využívania rozpočtu EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Táto správa tvrdí, že Lisabonská zmluva posilnila pozíciu národných parlamentov, skutočnosť je však taká, že členské štáty museli prenechať Bruselu ešte viac kompetencií. V každodennom živote tiež dochádza k faktickým situáciám, ktoré dokazujú, že ešte stále existujú cezhraničné problémy v právnej oblasti.

Napríklad v prípade rozvodov manželstiev, kde manželia sú občania dvoch rôznych členských štátov, niektoré členské štáty EÚ súhlasili aspoň s reguláciou právomocí súdov. Ďalším príkladom je oblasť európskeho posudzovania vplyvov na životné prostredie, kde členské štáty odložili zavádzanie tejto požiadavky, aby ju mohli obísť v prípade veľkých projektov, napríklad v prípade rozšírenia jadrovej elektrárne v Temelíne. Teraz sa zdá veľmi rozumné vypracovať posúdenie vplyvu a vítaný je aj cieľ znižovania administratívnych nákladov a zjednodušenie právnych predpisov. Európska únia to však robí už roky, hoci občania a podniky videli len veľmi málo výsledkov. Nie je veľmi pravdepodobné, že táto správa zmení situáciu, a preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za správu o lepšej tvorbe právnych predpisov, pretože som presvedčený, že lepšia tvorba právnych predpisov je podmienkou účinného fungovania Európskej únie a je jednou z práv našich občanov, ktoré nemožno dosiahnuť bez jasných a širokej verejnosti zrozumiteľných zákonov. Zlepšenie regulačného prostredia v Európskej únii zahŕňa celý rad opatrení, ako napríklad vykonávanie posúdení vplyvu, zníženie administratívneho zaťaženia a zjednodušenie a zjednotenie súčasných právnych predpisov. Predovšetkým súhlasím s programom Komisie zameraným na znižovanie administratívneho zaťaženia vyplývajúceho z právnych predpisov Európskej únie, ktorý sa začal realizovať v roku 2005 a ktorého cieľom je znížiť toto zaťaženie o 25 % do roku 2012. Je veľmi dôležité znižovať náklady pre podniky pôsobiace v Európskej únii s cieľom umožniť im účinne podnikať v ťažkých hospodárskych podmienkach a konkurovať na celosvetovej úrovni a zjednodušiť verejné administratívne postupy. Musíme sa zamerať na zbytočné požiadavky na poskytovanie informácií a uplatňovať zásadu „len raz“ stanovenú v iniciatíve Small Business Act. Elektronická komunikácia predstavuje výborný nástroj na zníženie administratívneho zaťaženia. Inštitúcie Európskej únie musia aktívne spolupracovať s členskými štátmi, aby sa tak zabránilo rozličným interpretáciám a tzv. pozlacovaniu právnych predpisov. Podľa Komisie je 32 % z celkového administratívneho zaťaženia spojeného s právnymi predpismi EÚ dôsledkom rozhodnutí niektorých členských štátov prekročiť požiadavky legislatívy EÚ a tiež neúčinnosti ich administratívnych postupov. Tiež nesmieme zabúdať na to, že konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami a najmä so sociálnymi partnermi majú zásadný význam pri príprave návrhov právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Výrazne som podporil túto správu, ktorá zdôrazňuje mimoriadny význam vypracovania jednoduchých a jasných právnych predpisov, ktorým budú občania EÚ rozumieť, a zdôrazňuje, že európske inštitúcie musia pri príprave návrhov dodržiavať zásady subsidiarity a proporcionality. Správa zdôrazňuje kľúčovú úlohu Komisie ako inštitúcie, ktorá má právo legislatívnej iniciatívy pri príprave vysokokvalitných legislatívnych návrhov.

Parlament sa zaväzuje vynakladať všetko úsilie na rýchle preskúmanie týchto návrhov v súlade s príslušným legislatívnym postupom. Zdôrazňuje tiež význam spolupráce s členskými štátmi, aby sa zabezpečilo správne vykonávanie týchto právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Výrazne podporujeme správu Komisie o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, keďže stanovuje posúdenia vplyvov vydaných smerníc.

Tieto posúdenia, ktoré sa vykonávajú na základe vážnych a nezávislých štúdií o nákladoch a prínosoch, sú nevyhnutné na to, aby sa zabránilo prijímaniu rozhodnutí, ktoré nadmerne zaťažujú občanov alebo podniky. Predovšetkým musíme zabrániť tomu, aby nové právne predpisy EÚ viedli k vzniku nového administratívneho zaťaženia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Lepšia tvorba právnych predpisov sa stala nevyhnutnou podmienkou pre dobré fungovanie Európskej únie a správne uplatňovanie európskych právnych predpisov založené na väčšej transparentnosti, účinnosti a jednotných rozhodnutiach. Správne uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality, ktoré boli po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy znova definované, musí prispievať k jednoduchším a jednotnejším právnym predpisom pre európsku verejnosť tak, aby rozhodnutia na európskej úrovni mohli byť prijímané v najlepšom záujme Európanov. Lisabonská zmluva uvádza, že Európsky parlament musí spolupracovať s Radou a podporovať väčšiu účasť národných parlamentov na kontrole uplatňovania zásady subsidiarity.

Okrem toho regulačné prostredie Európskej únie musí aj naďalej podporovať posudzovanie vplyvov a znižovanie administratívneho zaťaženia. Ako sa uvádza v správe, za ktorú som hlasoval, právne predpisy možno skutočne zlepšiť len výrazným znížením administratívneho zaťaženia a účinným uplatňovaním európskych zákonov vo vnútornom právnom plánovaní, ako aj účinným posudzovaním vplyvov, ktoré berie do úvahy hospodárske a sociálne oblasti a oblasti životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za správu pani Geringerovej de Oedenbergovej, keďže zdôrazňuje potrebu vypracovať jednoduché a jasné právne predpisy, ktorým budú občania EÚ lepšie rozumieť.

Rešpektovanie zásady subsidiarity a proporcionality, dôležitosť vhodného posudzovania vplyvov legislatívnych návrhov, znižovanie administratívneho zaťaženia a zjednodušenie a zjednotenie právnych predpisov sú preto kľúčovými cieľmi správy „o lepšej tvorbe právnych predpisov“. Mali by sme tiež poznamenať, že jednoduchšie, ľahko zrozumiteľné zákony sú kľúčovou súčasťou pokroku pri definovaní budúcej hospodárskej a sociálnej politiky EÚ.

 
  
  

Návrh uznesenia (B7-0492/2010) – Spoločný návrh uznesenia (RC-B7-0493/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za uznesenie Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe, pretože som hlboko znepokojený opatreniami, ktoré prijalo Francúzsko proti tejto komunite, a som, samozrejme, za okamžité prerušenie tohto procesu. V auguste minulého roka Francúzsko začalo hromadne vyhosťovať európskych občanov, ktorí sú príslušníkmi tejto menšiny. Rómska komunita je najväčšou etnickou menšinou v Európskej únii usadenou vo viacerých členských štátoch Únie.

Právo všetkých občanov Európskej únie voľne sa pohybovať a zdržiavať kdekoľvek v Európe je pilierom európskeho občianstva, ako sa vymedzuje v zmluvách. Preto nerozumiem hrobovému tichu zo strany Európskej komisie. Komisia mala reagovať vysvetlením, že na to, aby bolo vyhostenie občanov členského štátu Európskej únie zákonné, musí byť založené na dôvodoch verejného poriadku, musí sa individuálne analyzovať, musí byť primerané príslušnému ohrozovaniu verejného poriadku a nikdy nesmie viesť ku kolektívnemu trestu pre etnickú menšinu. Mali by sme sa tiež samých seba opýtať, či používanie finančných prostriedkov na odôvodnenie „dobrovoľných odchodov“ nie je manipuláciou so slobodou občanov a nezákonným spôsobom, ako sa vyhnúť tomu, aby boli definované ako vyhostenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) V súvislosti s rozpravou o rómskom obyvateľstve je moje posolstvo jasné: musíme zastaviť nepodstatné spory, ktoré sa týkajú len Francúzska, a namiesto toho musíme hovoriť ako Európania o európskom probléme, ktorý si vyžaduje európske riešenie. Táto rozprava ukazuje, aké je pre nás aj dnes stále problematické riešiť európske otázky ako Európania a nie ako príslušníci niektorého členského štátu. Európska integrácia znamená predovšetkým určité spoločné hodnoty, z ktorých vyplývajú určité slobody vrátane slobody pohybu a určité povinnosti vrátane dodržiavania podmienok, ktoré vyplývajú z uplatňovania práva jednotlivca na pobyt. Dnes musíme reagovať na utrpenie obyvateľstva, ktoré potrebuje integráciu. Toto utrpenie zneužívajú mnohé mafiánske siete a neponúka iný zdroj živobytia ako žobranie, kradnutie a prostitúciu. To je hlavný problém, ktorý dnes treba riešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. (EL) Absolútne pokrytectvo politických síl, ktoré podporujú európsku jednostrannosť, je vyjadrené v návrhoch uznesení predložených v Európskom parlamente, v ktorých sa ronia krokodílie slzy o situácii a prenasledovaní Rómov. Európska komisia sa tvárou v tvár všeobecnej reakcii rozhodla vytvoriť osobitnú pracovnú skupinu na preskúmanie problému. Myslia si, že toto upokojí všeobecné pobúrenie v súvislosti s diskriminačnou politikou a obmedzí rozhodnutia francúzskej a talianskej vlády o deportácii Rómov. Politickí hovorcovia kapitálu, ktorí sa striedajú v riadení členských štátov a spoločne rozhodujú v EÚ, veria, že odsúdenie týchto rozhodnutí vlád ich, ako aj EÚ, oslobodí od zodpovednosti za neustálu a systematickú diskrimináciu Rómov.

Diskriminačná politika je však samotnou podstatou imperialistickej, nadnárodnej únie kapitálu. Čím zraniteľnejšia sociálna skupina a čím väčší kapitálový zisk, tým horšia diskriminácia. Rómovia stále viac vystupujú proti EÚ s podporou svojich orgánov a síl. Iba spoločný boj s pracovníkmi s cieľom zrušiť spoločnosť, ktorá vykorisťuje, a bojovať proti EÚ a jej zástancom prinesie rešpekt voči ich právam a uspokojí ich súčasné potreby.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Spoločný návrh uznesenia predložený ľavicou sa snaží vyložiť smernicu 2004/38/ES spôsobom, ktorý z politického hľadiska považujem za úplne nesprávny a nezákonný.

Znenie smernice je jasné: v členských štátoch existujú obmedzenia slobody pohybu a ak sa to považuje za primerané, vláda tiež môže repatriovať občanov EÚ. Navyše uznesenie úplne ignoruje základnú skutočnosť. Európa v posledných rokoch minula už stovky miliónov eur na programy sociálnej integrácie Rómov bez žiadneho pozitívneho výsledku, keďže hlavným problémom je mimoriadne slabá schopnosť rómskeho obyvateľstva integrovať sa do miestnej sociálnej štruktúry.

Uznesenie, ktoré nerešpektuje bezpečnostné potreby, o ktorých plnenie nás žiadajú občania členských štátov, a ktoré naopak vytvára cestu pre mimoriadne širokú interpretáciu zásady slobody pohybu osôb, je ďalším krokom smerom k budovaniu Európy vzdialenej od pocitov a požiadaviek ľudí. Preto som hlasovala proti spoločnému návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Nedávna vlna vyhosťovania etnických Rómov z Francúzska, ktoré sa úhľadne nazýva dobrovoľná repatriácia, obnovuje v Európe rozpravu o nevyriešenom probléme. Vyhosťovanie týchto ľudí do krajín ich pôvodu zjavne nič nevyrieši. Vrátia sa hneď, ako budú môcť a nikto ich nezastaví, pretože každý jeden z nich je európskym občanom a pokiaľ sa rešpektuje smernica 2004/38/ES, môžu slobodne ísť tam, kam chcú. Svojím hlasovaním v prvom rade vyjadrujem mierne výhrady proti návrhu uznesenia Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych konzervatívcov a reformistov z dôvodu tichého súhlasu s tým, že vyhosťovanie nie je vylúčené ako možné riešenie problému. Úplne však nesúhlasím so spoločným návrhom uznesenia predloženým ostatnými politickými skupinami, ktoré je ovplyvnené politickou odozvou na vládu pána Sarkozyho a snaží sa z rómskej menšiny urobiť obeť väčšiny a neviniť ich za situáciu, s ktorou boli stáročia spokojní.

Udalosti, ku ktorým dochádza vo Francúzsku a Taliansku, musia Európe pripomenúť prítomnosť 10 – 12 miliónov ľudí na celoeurópskej úrovni so závažnými problémami integrácie. Ich ukrývanie za hranicami štátov je však nesprávnym riešením. Jediným realizovateľným riešením, ktoré by mohlo priniesť dlhodobé výsledky, je spoločné európske úsilie o integráciu tejto menšiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písomne. (CS) Návrat viac ako 8 tisíc Rómov z Francúzska do krajiny pôvodu, najmä do Rumunska a Bulharska, je určite problémom, ktorý si zasluhuje pozornosť Európskeho parlamentu. Nie som zástancom neuvážených úsudkov a hrozieb, ale uprednostňujem cestu dôkladného preskúmania situácie a jej následného hodnotenia. Vydajme sa cestou dialógu s francúzskou stranou. Dajme francúzskej strane možnosť všetko vysvetliť a až potom vyvodzujme závery, či ide o prípad porušenia ľudských práv, alebo či je prístup k Rómom v medziach európskych právnych predpisov. Od Európskej komisie očakávam aktívny prístup v duchu jej poslania strážkyne zmlúv.

Bola by chyba, keby z dôvodu pohodlnosti prijala stratégiu zastierania a pokúsila sa nechať problém vyšumieť. Chcel by som ešte dodať, že podľa môjho názoru jediným spôsobom, ako sa pri riešení rómskej otázky pohnúť dopredu, je prijatie jednotnej európskej stratégie, ktorá by pokrývala všetky dotknuté štáty a mala by priame prepojenie s Európskym sociálnym fondom, ako aj s ďalšími finančnými prostriedkami rozpočtu EÚ. V prvom rade však musíme uznať, že rómsky problém je európskym problémom.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne. (FR) Hlasoval som za návrh uznesenia predložený Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe. Myslím si, že sloboda pohybu je základným právom európskych občanov v súlade so smernicou 2004/38/ES. Táto smernica tiež stanovuje podmienky tejto slobody, ktoré sa uplatňujú v celej Európskej únii. Osoby, ktorých pobyt v členskom štáte trvá viac ako tri mesiace, musia poskytnúť dôkazy o tom, že majú prácu alebo dostatok prostriedkov na uspokojenie svojich potrieb, alebo absolvujú študijný kurz.

Je preto veľmi dôležité, aby sa sociálna a hospodárska integrácia Rómov chápala ako európsky problém a aby sa naň našlo riešenie. Preto vyzývam členské štáty a Európsku komisiu, aby sa zaoberali týmto problémom a mohli naň poskytnúť politickú reakciu na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Som za konštruktívny prístup založený na dialógu o kultúrnej rozmanitosti a o tom, čo predstavuje z hľadiska ľudského blahobytu. Vzdelávanie je kľúčom k integračnému procesu. Poskytnutím vzdelávania a odbornej prípravy bojujeme proti vylúčeniu, nezamestnanosti a diskriminácii. Zabezpečujeme tiež spoločnosť, ktorá je spravodlivejšia, kreatívnejšia a dynamickejšia. Je dôležité integrovať etnické menšiny nielen do trhu práce, ale aj do všetkých oblastí spoločnosti. Ochrana základných práv a vytvorenie spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sú cieľmi európskej integrácie. Vyslovujem uznanie všetkým, ktorí podporujú integráciu na miestnej úrovni, vrátane politikov, učiteľov a združení. Je to preto, že často sú práve títo ľudia zodpovední za prístup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, kultúre a vyššej kvalite života.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia pani Weberovej o Rómoch v Európe, pretože obsah návrhu je vyrovnaný a konštruktívny.

Nestačí len nahlas kritizovať diskrimináciu a pritom využívať skutočné a mimoriadne závažné problémy na účely stranícko-politických škriepok. Musíme, samozrejme, opäť tvrdo presadzovať zásady nediskriminácie a slobody pohybu a z toho vyplývajúcich práv a povinností, ako to robí Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ale ešte dôležitejšie je uskutočniť praktické reformy na vyriešenie problémov s cieľom uplatňovať základné ľudské práva. Prisťahovalectvo je európsky problém a, ako tvrdí uznesenie pani Weberovej, nastal čas na jeho riešenie na európskej úrovni.

Rómska otázka sa len čiastočne prekrýva s problémom integrácie a v každom prípade má osobitné vlastnosti, ktoré tiež treba riešiť na európskej úrovni. Štruktúra EÚ bola navrhnutá na predpoklade územnej stability občanov členských štátov. Kočovný spôsob života môže byť vlastnosťou ľudí a tiež ho treba rešpektovať, k začleneniu týchto ľudí však musí dôjsť v duchu solidarity, v súlade s európskymi pravidlami a nie na základe ľubovoľného uváženia jednotlivých členských štátov. Tento návrh uznesenia získal našu dôveru.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. – (FR) Vítam prijatie spoločného návrhu uznesenia o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe. Vzhľadom na nevšímavosť Komisie a ticho zo strany jej predsedu Josého Manuela Barrosa Európsky parlament zaujal stanovisko proti politike uplatňovanej vládou francúzskeho prezidenta vo vzťahu k rómskej komunite.

Musím zdôrazniť, že politika pána Sarkozyho je v rozpore so zásadou slobody pohybu osôb, ktorú zaručuje Európska únia. Rumunsko je členským štátom a Európska únia zakazuje akúkoľvek diskrimináciu jej občanov založenú na etnickom pôvode alebo národnosti. Okrem toho od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009 je právne záväzná Charta základných práv. Uznesenie žiada európsku politiku, aby reagovala na situáciu rómskeho obyvateľstva.

Toto uznesenie bolo potrebné, pretože kroky pána Sarkozyho a pána Berlusconiho v Taliansku predstavujú typický pravicový prístup v Európe. Chcú Európu, ktorá vyhovuje bankám a nadnárodným spoločnostiam. Súhlasia s voľným pohybom kapitálu, ale pokiaľ ide o chudobných a prenasledovaných, zatvoria hranice a vyhodia ich.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Na rozdiel od mojich kolegov poslancov nespochybňujem zákonnosť rozhodnutí o vyhostení, ktoré prijali francúzske orgány. Všetky členské štáty to môžu urobiť odvolaním sa na opodstatnené dôvody vnútornej bezpečnosti a udržiavania verejného poriadku. Čo však považujem za poľutovaniahodné, sú s tým spojené diskusie, ktoré sú, ako sa zdá, zamerané na obviňovanie celej etnickej skupiny a na prebúdzanie neprijateľných xenofobických reakcií. Ak Európan spácha zločin, nemôžeme konštatovať, že všetci Európania sú zločinci. Ak Róm kradne, nemôžeme konštatovať, že všetci Rómovia sú zločinci.

Je dôležité posilniť podporné mechanizmy na začleňovanie rómskeho obyvateľstva a bojovať proti každému druhu diskriminácie, podporovať vzdelávanie ich detí a ochraňovať ich základné práva. Nikto nestojí nad zákonom, ani kočovný ľud či vlády, a všetci musia zodpovedne prispieť k riešeniu problémov a nie k šíreniu drámy alebo zvyšovaniu napätia.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. Podporujem toto uznesenie, ktoré vyjadruje hlboké obavy z opatrení prijatých francúzskymi orgánmi a orgánmi iných členských štátov, ktoré sa zameriavajú na Rómov a kočovníkov a umožňujú ich vyhostenie, a nalieha na tieto orgány, aby okamžite zastavili akékoľvek vyhosťovanie Rómov. V uznesení sa ďalej zdôrazňuje, že masové vyhosťovanie zakazuje Charta základných práv a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a že takéto opatrenia porušujú zmluvy EÚ a právo EÚ, pretože ide o diskrimináciu na základe rasy a etnickej príslušnosti a porušenie smernice o voľnom pohybe osôb a ich rodín v EÚ. Vítam oneskorenú, ale ráznu reakciu pani komisárky Redingovej, ktorá je presvedčená, že Komisia nebude mať inú možnosť, ako začať konanie o porušení práva proti Francúzsku pre porušenie smernice o voľnom pohybe osôb. Rómovia sú najdiskriminovanejšou komunitou v Európe. Stále sú vážne a systematicky diskriminovaní v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnania a rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a iným verejným službám. Rómovia ako občania EÚ však majú úplné a rovnaké právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Toto uznesenie má dva ciele. Prvým je poukázať na ťažkú situáciu rómskeho obyvateľstva, ktoré je diskriminované v celej Európe vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života. Druhým je odsúdiť rastúcu stigmatizáciu týchto ľudí vo viacerých hostiteľských krajinách, ktoré im z právnych dôvodov, ktoré sú sotva podložené európskym právom, odopierajú právo na voľný pohyb v EÚ. Nastal čas, aby sme všetci niesli svoju zodpovednosť tým, že sa vyhneme akejkoľvek populistickej, diskriminačnej rétorike a budeme vykonávať účinné a aktívne politiky na uľahčenie integrácie rómskeho obyvateľstva. To platí v prvom rade pre členské štáty pôvodu, ktoré musia lepšie využívať prostriedky Európskej únie, ale aj pre hostiteľské a tranzitné krajiny. Uznesenie preto s cieľom riešiť tento spoločný problém požaduje komplexný plán integrácie Rómov, ktorý sa bude realizovať na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Rozprava, ktorá sa uskutočnila v Parlamente o rómskej otázke, sa zmenila na vysoko politickú rozpravu medzi ľavicou a pravicou. Ani jeden z návrhov uznesení predložených na hlasovanie nerieši dôležitú otázku, ako čo najlepšie uspokojiť potreby rómskych obyvateľov. Je celkom jasné, že rómska komunita je sociálne a hospodársky diskriminovaná drvivou väčšinou členských štátov, ktoré nevyhnutne nevyužívajú metódy integrácie sprístupnené Úniou. Ak má rómska komunita práva, ktoré sú zjavne ignorované, potom je úplne samozrejmé, že má aj povinnosti ako ostatní európski občania.

To isté sa týka členských štátov, ktorých povinnosťou je poskytovať európskym občanom miesto na život a šancu zarábať si na živobytie. Pokiaľ ide o udalosti, za ktoré je Francúzsko kritizované, a kým čakáme na rozhodnutie Komisie o nezákonnosti prijatých opatrení, odsudzujem akékoľvek hromadné vyhosťovanie, ktoré nie je založené na dodržiavaní európskych právnych predpisov. Odmietam sa však podieľať na pochybných vyjadreniach spoločného návrhu uznesenia, ktoré porovnávajú udalosti tohto leta s deportáciami. Spojitosť s obdobím nacizmu je úplne neprijateľná.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), písomne. (FR) Návrh uznesenia o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe je závažnou urážkou zo strany prezidenta Sarkozyho a dôvodom na ostré napomenutie Európskym parlamentom. Stigmatizácia Rómov v prezidentovom prejave o neistote, vyhlásenia jeho ministra zahraničných vecí namierené proti Rumunom a neslýchané vyhosťovanie niekoľkých stoviek z nich je porušením zákona a urážkou hodnôt nielen Francúzskej republiky, ale aj základných hodnôt Únie. Počas histórie boli Rómovia neustále marginalizovaní, diskriminovaní a využívaní ako obetné baránky. Bez ohľadu na to, či sú Francúzi, Bulhari alebo Rumuni, dnes sú európskymi občanmi. V spoločenstve založenom na zásadách práva, slobody, rovnosti a nediskriminácie, ktoré sú jadrom Zmluvy EÚ a Charty základných práv, by sa nemal tolerovať takýto potupný spôsob zaobchádzania. Uznesenie je preto rozhodným a jednoznačným odsúdením opatrení francúzskej vlády a diskriminujúcej rétoriky, ktorá ich sprevádzala. Odmieta vyhostenia, ktoré sú v rozpore so zákonom. Požaduje európske vlády a Komisiu, aby skoordinovali svoje opatrenia na integráciu Rómov s použitím finančných prostriedkov vyčlenených Parlamentom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Vítam schválenie návrhu uznesenia o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe a porušovaní zákona o slobode pohybu. Myslím si, že postavenie Európskeho parlamentu je mimoriadne priaznivé pre sociálnu a hospodársku situáciu v Európe. Opatrenia, ako sú tie, ktoré prijala francúzska vláda, musí nahradiť spoločná európska pozícia, ktorá vezme do úvahy vlastnosti tejto menšiny, ako aj právo slobody pohybu, ktoré majú ako európski občania. Dúfam, že pozícia, ktorú prijal Európsky parlament, posilní uplatňovanie rámcového rozhodnutia o boji proti určitým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva a akčného plánu na vykonávanie Štokholmského programu a vytvorí na ne precedens. Komisia musí podniknúť bezodkladné kroky v súlade s odporúčaniami schválenými v uznesení a odsúdiť diskriminačné opatrenia prijaté proti rómskej etnickej skupine. Komisia tiež musí brať vážne svoju úlohu koordinátora členských štátov pri zavádzaní európskych stratégií a plánov zameraných na integráciu rómskej menšiny v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. – (PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o situácii Rómov a slobode pohybu v Európskej únii, pretože odsudzujem kroky prijaté francúzskymi orgánmi a orgánmi ďalších členských štátov týkajúce sa rómskeho obyvateľstva a ich vyhosťovania. Dúfam, že tieto orgány prerušia vyhosťovanie rómskeho obyvateľstva, ktoré je zakázané Chartou základných práv a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Pripomínam vám, že tieto kroky sú v rozpore so zmluvami a právnymi predpismi EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Tento návrh uznesenia vznikol v čase protirečivých vyhlásení o vyhosťovaní členov rómskej etnickej skupiny z územia Francúzska. Som presvedčený, že táto záležitosť je príliš závažná, aby sa o nej rozprávalo spôsobom, ktorý je viac emocionálny ako racionálny, a zaslúži si odlišnú politickú situáciu umožňujúcu rozpravu, ktorá sa vyhýba ošúchaným frázam. Som preto toho názoru, že Parlament nemal rozhodnúť o tomto nevhodne načasovanom rozvrhu.

V tejto súvislosti odmietam a vždy budem odmietať akúkoľvek politickú, vojenskú alebo policajnú reakciu proti členom ktorejkoľvek etnickej skupiny len preto, že k nej patria. História 20. storočia bola, bohužiaľ, príliš plná situácií, v ktorých boli ľudia odsúdení nie preto, čo urobili, ale preto, kým boli. Brutálne dedičstvo nacizmu a komunizmu to bezpochyby potvrdzuje. Verím, že členské štáty Únie majú neporovnateľný záznam, pokiaľ ide zaobchádzanie s etnickými a náboženskými menšinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), písomne. (IT) Sloboda pohybu je šľachetnou koncepciou, ale hrozí jej riziko, že ostane len abstraktným pojmom, ak ju nebude sprevádzať dôslednosť a zákonnosť. Každý, kto popiera tieto zásady v mene pokryteckého konania dobra, je zodpovedný za podporovanie nepriateľských postojov proti Rómom.

Sloboda pohybu nikdy nemôže znamenať slobodu usadiť sa nezákonne a nútiť ženy, deti a maloletých žiť v potupných sanitárnych podmienkach, kradnúť, živiť sa prostitúciou či žobrať a odmietať im cestu k integrácii na školách a v zamestnaní. EÚ sa vyzbrojila podrobnými pravidlami o slobode pohybu európskych občanov stanovením záruk, požiadaviek a sankcií. Po vstupe Rumunska a Bulharska do EÚ a hromadnom odchode desiatok tisícov Rómov na Západ sa však v praxi ukázalo, že tieto pravidlá sú zastarané.

Preto naliehavo potrebujeme sprísniť smernicu 2004/38/ES, ktorá je v súčasnosti v platnosti a ktorá stanovuje, že občania EÚ, ktorí si po období troch mesiacov pobytu v inom členskom štáte nedokážu zabezpečiť zákonné zdroje na živobytie, môžu byť vyhostení. Vyhosťovanie, ktoré nie je v dnešnej dobe uplatniteľné bez poskytnutia hospodárskych stimulov a dochádza k nemu na základe dobrovoľnosti, by malo byť nahradené koncepciou povinného vyhosťovania a repatriácie tým istým spôsobom ako u osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ. Okrem toho by sa mali stanoviť povinné mechanizmy, na základe ktorých by občania vyhostení z iného členského štátu z dôvodu porušenia smernice 2004/38/ES museli ostať v krajine ich pôvodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Vyhosťovanie Rómov francúzskou vládou a ďalšími vládami Európskej únie je trestuhodným krokom. Bohužiaľ, tento rasistický a xenofóbny čin, ktorý sa snaží odviesť našu pozornosť od závažnej sociálnej krízy, ktorú zažívame, a nájsť obetné baránky, nebol okamžite odmietnutý Európskou komisiou a Radou. Nemáme žiadne ilúzie o pokryteckej úlohe, ktorú zohrávajú inštitúcie EÚ v celom tomto procese, najmä ak si spomenieme, že sú veľmi dôsledné v kritizovaní a zasahovaní do tretích krajín.

Avšak v tomto prípade, keď sa rieši otázka občanov členských štátov EÚ, založili ruky a k otázke sa vyjadrili len nepriamo. Čo sa toho týka, kde je Európska únia, ktorá o sebe tvrdí, že je najväčším svetovým obhajcom ľudských práv? Iný postoj ako odsúdenie nie je v tomto prípade prijateľný. Skúsenosti ukazujú, že pokiaľ ide o Francúzsko, jednu z vedúcich krajín EÚ, veci sa riešia vždy zdržanlivo.

V tomto prípade je potrebné skoncovať s neoliberálnymi politikami, ktoré konzervatívci a sociálni demokrati aj naďalej uplatňujú. Naliehavo potrebujeme nové politiky na podporu zamestnanosti s právami, zabezpečením a sociálnym pokrokom pre všetkých. Toto je spôsob, ako zabrániť takým vládam, ako je francúzska, aby v štátnych politikách uplatňovali rasizmus a xenofóbiu, a premene EÚ na policajnú jednotku členských štátov, ako tvrdia niektorí, využívajúcu trestuhodné kroky určitých vlád.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písomne. (IT) Spoločný návrh uznesenia, ktorý predložili ľavicoví poslanci, sa opakovane odvoláva na myšlienku rovnosti, ale na viacerých miestach si protirečí.

Musím uviesť do záznamu, že som proti predloženému dokumentu, pretože požaduje rovnosť práv rómskych komunít a občanov hostiteľských krajín, ale bez toho, aby výslovne trval na rovnosti povinností týchto dvoch strán. Nemôžem s ním súhlasiť aj preto, lebo neuvádza právne stanovisko, ale obmedzuje sa na kritiku politík talianskej a francúzskej vlády.

Okrem toho tento dokument úplne ignoruje potvrdené problémy s právom a poriadkom, ktoré sa niektoré členské štáty snažia kontrolovať zákonnými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Goerens (ALDE), písomne. (FR) Aj keď som hlasoval za spoločný návrh uznesenia, chcel by som vysloviť nasledujúcu pripomienku. Moja podpora tohto uznesenia nie je v žiadnom prípade myslená ako podpora niektorých extrémnych poznámok vyslovených počas rozpravy, ktorá sa konala v utorok poobede. Vzhľadom na citlivosť, ktorú si riešenie tejto otázky zaslúži, snaha o porovnávanie navracania Rómov s koncentračnými a vyhladzovacími tábormi z druhej svetovej vojny je zjednodušovaním holokaustu. To je najistejší spôsob na potlačenie diskusie. V tomto prípade je potrebná pokojná, rozvážna a zodpovedná rozprava. Takéto porovnávanie zaváňa buď zlým úmyslom, alebo nevyspelosťou. V každom prípade to nepreukazuje záležitosti rómskeho obyvateľstva žiadnu službu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) Bola som taká zhrozená z opatrení, ktoré prijalo Francúzsko na vyhostenie Rómov (opatrení, ktoré už predtým prijali iné členské štáty), že som okamžite podpísala uznesenie Parlamentu, a vítam jeho prijatie. Udalosti, ktoré prebiehajú vo Francúzsku, sú neprijateľné. Francúzsko s plnou znalosťou faktov vykonáva diskriminačnú politiku, ktorá je v rozpore s ustanovujúcimi a základnými hodnotami a zásadami Európskej únie. V prvom rade ide o zásady európskeho občianstva a voľného pohybu v Európskej únii, veď Rómovia sú plnoprávni európski občania. Po druhé ide o zásady nediskriminácie a rešpektovania menšín. V žiadnom prípade by sa takéto opatrenia nemali prijímať len na základe príslušnosti jednotlivca k menšine. Dnes sú to Rómovia, zajtra to budú Arabi a pozajtra Židia. A prečo nie ženy a potom chudobní? Všetky tieto zásady sú základmi našej Únie a sú záväzné pre nás všetkých a predovšetkým pre jednotlivé členské štáty. Okrem toho je najvyšší čas vypracovať európsku stratégiu začleňovania Rómov. Európska únia potrebuje silnejšiu politickú vôľu. Musí konať v oblasti sociálnej integrácie, bývania, vzdelávania a boja proti diskriminácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som za uznesenie o situácii rómskeho obyvateľstva v Európe, pretože tento text otvorene odsudzuje opatrenia, ktoré prijali francúzske orgány. Toto uznesenie nám pripomína právo všetkých európskych občanov na voľný pohyb a pobyt v celej Európskej únii a základné zásady rovnakého zaobchádzania s občanmi a nediskriminácie. Nicolas Sarkozy a jeho vláda sa mýlia, ak si myslia, že môžu úplne beztrestne ignorovať hodnoty Únie, európske právo a Chartu základných práv. Európsky parlament ich dôrazne napomenul a rovnako napomenie akýkoľvek členský štát, ktorý by lákali takéto metódy. Toto uznesenie tiež núti Európsku komisiu prevziať zodpovednosť a vyzýva ju, aby už dlhšie neváhala a konečne zaviedla jasnú a odhodlanú stratégiu začleňovania rómskych komunít, ktorá sa bude týkať všetkých oblastí – prístupu k bývaniu, zamestnanosti, vzdelávania a zdravia –, s cieľom zastaviť ich neprijateľné vylúčenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), písomne. (FR) Podporila som tento spoločný návrh uznesenia, pretože som presvedčená, že urýchlene potrebujeme odsúdiť politiku francúzskej vlády, ktorá zámerne stigmatizovala etnickú skupinu tým, že ju dala do priamej súvislosti s kriminalitou, a to len preto, aby odvrátila pozornosť od problémov politiky vnútorných vecí. Toto využívanie rómskeho problému je podľa môjho názoru neprijateľné a Parlament by mal reagovať. Progresívni poslanci vrátane sociálnych demokratov preto požiadali o prerušenie tejto diskriminujúcej rétoriky a hromadného vyhosťovania, pričom európska pravica výrazne podporovala francúzsku vládu v jej prechode k pravici. Urýchlene potrebujeme zaviesť celosvetovú stratégiu na riešenie tohto problému, ktorý postihuje 10 – 12 miliónov občanov EÚ. Toto uznesenie odsudzuje obmedzenú reakciu Komisie, ktorá by však mala byť strážkyňou zmlúv a ako taká mala odsúdiť opatrenia francúzskej vlády. Hromadné vyhosťovanie je účinným spôsobom výsmechu Charty základných práv a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), písomne. (HU) Návrh uznesenia predložený Skupinou progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu a Skupinou zelených, ako aj Konfederatívnou skupinou Európskej zjednotenej ľavice tiež obsahuje niekoľko nepodložených a dokonca neprijateľných vyhlásení. Ako som už naznačila v rozprave, ktorá sa konala v utorok v súvislosti s otázkou určenou Európskej rade a Komisii, politické názory a právne hodnotenia sú dve odlišné veci, a aj keď možno považujeme vyhosťovanie za poľutovaniahodné alebo neprimerané, iba Európska komisia má právomoc hodnotiť zákonnosť opatrení prijatých Francúzskom. Podľa môjho názoru obviňovanie krajiny zo závažného porušenia na základe nepodložených informácií, kým sa ešte stále čaká na hodnotenie Komisie a nie sú známe jeho výsledky, zmenšuje právomoci Parlamentu. Avšak ako spravodajkyňa Parlamentu, pokiaľ ide o európsku stratégiu zameranú na riešenie rómskej otázky, domnievala som sa, že v súčasnej situácii je pre Európsky parlament nevyhnutné sformulovať progresívne odporúčania, ktoré sú obsiahnuté v návrhu oficiálneho uznesenia.

Je preto dôležité povedať, že Európska únia a jej členské štáty spoločne zodpovedajú za integráciu Rómov, ktorá si vyžaduje komplexnú stratégiu na úrovni EÚ. Táto stratégia by sa mala vytvoriť so zapojením rómskych komunít od najnižšej úrovne až po úroveň medzinárodných MVO, a to vo všetkých aspektoch plánovania, plnenia a dohľadu. Musíme tiež povedať, že sa musí vypracovať komplexný program rozvoja, ktorý sa zameria súčasne na všetky súvisiace oblasti politiky a umožní okamžitý zásah v getách, ktoré zápasia s vážnymi štrukturálnymi prekážkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), písomne. (LV) Hlasovala som za návrh uznesenia predložený Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), pretože si myslím, že musíme prijať a uplatňovať spoločnú európsku stratégiu zameranú na riešenie rómskej otázky, ktorá by prekonávala sociálne a hospodárske vylúčenie rómskeho obyvateľstva. Problémy menšín v Európe sú komplikované a citlivé a sú často využívané na malicherné politické ciele. Politickú manipuláciu, ktorá vo svojej podstate nie je schopná riešiť koreň problémov a komplikuje integráciu menšín, považujem za neprijateľnú. Riadne financovanie zo strany EÚ a spolupráca členských štátov na zavádzaní financovania sú nevyhnutné na podporu sociálnej integrácie rómskeho obyvateľstva. Niekoľko nástrojov, ktoré by mohli odstrániť vylúčenie Rómov vrátane možnosti využiť Európsky sociálny fond má už EÚ k dispozícii. Tieto nástroje budú doplnené o možnosť použiť až do 2 % z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na výdavky na bývanie v prospech sociálne vylúčených komunít. Preto je dôležité zabezpečiť prijatie praktických opatrení na integráciu rómskeho obyvateľstva, počínajúc v tých členských štátoch, ktorých sú štátnymi občanmi. Zároveň, samozrejme, musíme zaručiť slobodu pohybu v rámci Únie a v prípade vyhosťovania občanov EÚ z členského štátu musí byť každý prípad samostatne prehodnotený a založený na príslušnom rozhodnutí súdu.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (ECR), písomne. – Ja a moji kolegovia zo skupiny ECR súhlasíme s väčšinou tohto uznesenia a z celého srdca podporujeme poskytovanie rovnakých práv, príležitostí a slobôd stanovených v právnych predpisoch EÚ pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich rasu, náboženské vyznanie, pohlavie či sexuálnu orientáciu.

Hoci plne podporujeme integráciu Rómov v Európskej únii, sme presvedčení, že Európska komisia ako strážkyňa práv by mala vykonať súdne vyšetrovanie záležitosti predtým, ako tento Parlament prijme definitívne stanovisko. Z týchto dôvodov sme sa zdržali hlasovania o tomto uznesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písomne. (FR) Je nevyhnutné vniesť trochu poriadku do tejto rozpravy, v ktorej vládne škandalózny zmätok. Niektoré poznámky tohto Parlamentu, ktoré sú zahrnuté aj do uznesenia, nie sú prijateľné. Tento Parlament by nemal byť fórom pre politické získavanie bodov, pokiaľ ide o štátne politiky členských štátov. Francúzsko prísne uplatňovalo právne predpisy Spoločenstva a Komisia to potvrdila. Okrem toho naliehavo žiadam Komisiu, aby sa čo najskôr začala zaoberať touto dokumentáciou a navrhla konkrétne opatrenia na pomoc Rómom integrovať sa v Európskej únii.

Čas vyhlásení o dobrých úmysloch je preč, teraz musíme uplatniť čisto európsku stratégiu na integráciu Rómov v Európe. Čo sa stalo s 20 miliardami EUR, ktoré boli schválené poslancami tohto Parlamentu a vyčlenené členskými štátmi v rámci politiky súdržnosti? Tieto peniaze nie sú prínosom pre tých, ktorým sú určené. Musíme zastaviť túto situáciu a prevziať väčšiu kontrolu nad riadením európskych finančných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Európska únia musí prijať dôrazné opatrenia proti diskriminujúcej a brutálnej politike, ktorej obeťami sú Rómovia vo Francúzsku. Sloboda pohybu nie je výsadou kapitálu. Eurokratom sa to nemusí páčiť, ale je to právo, s ktorým sa stotožňujú všetci európski občania. Povinnosťou všetkých Európanov je chrániť práva rómskych občanov, z ktorých francúzska vláda urobila obetných baránkov. EÚ musí ísť príkladom a odsúdiť tieto xenofóbne politiky vlád. Ak tak neurobí, podporí výstrednosti vlád, ktoré už teraz nesú výraznú vinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Už niekoľko desaťročí je Francúzsko príkladnou krajinou, pokiaľ ide o integráciu občanov s pôvodom v krajinách z celého sveta, ktorí si Francúzsko vybrali ako svoj cieľ. Treba si zapamätať, že rómske obyvateľstvo bude mať od roku 2014 úplnú slobodu pohybu iba v 10 štátoch EÚ vrátane Francúzska. Okrem toho budú všetci občania EÚ po pobyte dlhšom ako tri mesiace v krajine, ktorá nie je krajinou ich pôvodu, povinní poskytnúť dôkaz o svojich prostriedkoch podpory. Ak sa zistí, že sú priveľkým bremenom pre systém sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny, môžu sa prijať opatrenia na základe odsekov 9 a 10 smernice 2004/38/ES. Aj keď hromadné vyhosťovanie rumunských občanov rómskeho etnika možno spochybniť, ľudia, ktorí proti tomu prudko protestujú, by sa mali zaoberať mnohými ďalšími otázkami a s rovnakou intenzitou. Mali by sa zaoberať otázkou detí, ktorých rodiny im vo všeobecnosti bránia navštevovať školu, otázkou detí a žien, ktoré využívajú na žobranie, otázkou žobrania, ktoré sa stáva životným poslaním, či odmietaním práce a namiesto toho opieraním sa o systémy sociálneho zabezpečenia tretích krajín. Z tohto dôvodu som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som proti tomuto spoločnému návrhu uznesenia predloženého ľavicou, strednou ľavicou a liberálmi v Parlamentne, pretože francúzsku vládu prezidenta Sarkozyho treba požiadať o okamžité zastavenie vyhosťovania rómskeho obyvateľstva. Žiadame Komisiu a Radu, aby konali v rovnakom duchu. Odmietame nielen deportácie vo Francúzsku, ale aj tie v Nemecku, Rakúsku, Švédku, Belgicku a Taliansku. Musíme vypracovať európsku stratégiu na boj proti chudobe a diskriminácii Rómov v Európe. Rómske obyvateľstvo je súčasťou Európskej únie od rozšírení v rokoch 2004 a 2007. Z tohto dôvodu majú právo voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území celej EÚ ako všetci európski občania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V súčasnej rozprave o rómskej otázke som nakoniec hlasoval za návrh uznesenia predložený Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov). Poukazuje na problém objektívnym spôsobom a tiež navrhuje rozumné riešenia. Uznesenie Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice naopak dokazuje, ako mimo reality je prístup týchto politikov. Hovoria o „závažnej diplomatickej diskriminácii“ a všeobecných protirómskych náladách a týmto spôsobom úplne ignorujú skutočnosť, že aj od Rómov sa vyžaduje dodržiavanie zákonov ako od všetkých ostatných európskych občanov.

Ide celkom zjavne o tŕň v oku ľavice, keďže protestujú proti odoberaniu odtlačkov vyhostených Rómov. Toto je podľa ich názoru nespravodlivá diskriminácia. Avšak tí istí ľudia nemajú žiadny problém vyžadovať odtlačky prstov od všetkých ostatných občanov pri vydávaní cestovných pasov. Taká je logika ľavice. Ak aj pán Sarkozy konal na základe oportunizmu, táto reakcia je aj napriek tomu rozumná a potrebná na ochranu vlastných občanov Francúzska. Preto som hlasoval proti návrhu uznesenia predloženého ľavicou.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), písomne. (NL) Delegácia Holandskej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD) hlasovala za návrh uznesenia B7-0504/2010 o vyhosťovaní rómskeho obyvateľstva. Toto však nič nemení na skutočnosti, že v súlade so smernicami ľudia budú v jednotlivých prípadoch aj naďalej násilne repatriovaní do krajín ich pôvodu, ak to zaručujú nariadenia týchto európskych smerníc.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne.(RO) Hlasoval som za návrh uznesenia, ktorý inicioval Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), keďže navrhuje konzistentné a dlhodobé opatrenia zamerané na riešenie rómskej otázky v Európskej únii. Návrh uznesenia poslaneckého klubu PPE taktiež výslovne a priamo zdôraznil, že požiadavka na vstup Rumunska do schengenského priestoru by sa nemala spájať s rómskou otázkou. Po zamietnutí tohto návrhu som hlasoval za spoločný návrh uznesenia Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu v Európskom parlamente a ostatných, ktorý, hoci menej obsiahlo, ponúka pomerne vyvážené stanovisko.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne.(EL) Hlasoval som za návrh uznesenia Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych konzervatívcov a reformistov o situácii Rómov v Európskej únii pre nasledujúce dôvody: 1. sústreďuje sa na aktivity (európsku stratégiu: akčný plán, využívanie zdrojov, spoluprácu medzi členskými štátmi a ostatnými, zapojenie Rómov a tak ďalej), ktoré treba uskutočniť s cieľom zvrátiť vylúčenie, ktoré zažíva rómske spoločenstvo v rôznych európskych krajinách, 2. neobmedzuje sa na rozdeľovanie viny, 3. neodvádza pozornosť verejnosti od podstaty problému: zlyhania doterajších politík pri integrácii Rómov, 4. neprispieva k sterilnej politickej konfrontácii.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Je povinnosťou členských štátov a európskych inštitúcií vytvárať a podporovať vykonávanie opatrení požadovaných na vytvorenie politického a sociálneho prostredia, ktoré napomáha uplatňovaniu opatrení na integráciu Rómov v oblastiach vzdelávania, zdravia, sociálnej ochrany a začlenenia na trh práce. Situácia rómskych žien zároveň poskytuje ďalší zaujímavý aspekt, keďže sú obeťami dvojitej diskriminácie: na základe pohlavia a príslušnosti k menšinovej skupine.

Vyzývam Európsku komisiu, aby navrhla začleňujúcu európsku stratégiu, ktorá sa bude zaoberať konkrétnymi otázkami cezhraničnej, menšinovej rómskej komunity. Inštitúcie EÚ by mali prejavovať aspoň minimálnu úroveň inštitucionálneho záujmu o monitorovanie boja proti diskriminácii a podporu integrácie Rómov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (ES) Skupina zelených/Európska slobodná aliancia víta hlasovanie Parlamentu, ktorý v plnej miere vykonal svoju úlohu ako garant základných hodnôt v EÚ. Odmietol mlčať o situácii vo Francúzsku a nezabudol ani skritizovať neskorú a obmedzenú reakciu Komisie. V skutočnosti sú tieto vyhostenia kľúčovým dôkazom pre Európu, pokiaľ ide o jej schopnosť dodržiavať vlastné pravidlá ustanovené v Charte základných práv. Komisia je zodpovedná za prijatie primeraných opatrení počnúc dokončením analytickej správy v čo najskoršom možnom termíne s jednoznačným poukázaním na vlády, ktoré sú za to zodpovedné.

Dnešné hlasovanie otvára kľúčovú fázu pre dôveryhodnosť našej inštitúcie. Boj o rešpektovanie práv menšín však ešte úplne neskončil. Teraz viac ako kedykoľvek predtým existuje potreba uznať práva menšín v EÚ a zaručiť, aby sa tieto práva zaviedli do praxe.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Soullie (PPE), písomne. (FR) Hlboko ľutujem skutočnosť, že Parlament prijal návrh uznesenia, ktorý predložili socialisti, liberáli, zelení a komunisti v súvislosti so situáciou rómskeho obyvateľstva v Európe.

Považujem za neprijateľné kritizovať Francúzsko týmto spôsobom, keďže nie je jediným členským štátom, ktorý vrátil Rómov späť do ich domovskej krajiny. Zriadenie akýchsi rómskych táborov je jednoznačne škodlivé pre verejný poriadok a niekedy je dokonca porušením práva na súkromné vlastníctvo a záťaž, ktorú to kladie na náš systém sociálneho zabezpečenia oprávňuje francúzsku vládu, aby prijala opatrenia v súlade s ustanoveniami európskych dohôd. Vyhostenia do Rumunska a Bulharska boli vykonané v súlade s francúzskymi a európskymi právnymi predpismi a v plnom súlade s ľudskými právami.

Vítam rozhodnutie Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) založiť pracovnú skupinu na integráciou Rómov s cieľom nájsť európske riešenie otázky kočovného spôsobu života. Preto musíme k tejto téme pristupovať konštruktívne.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne. (IT) Zdržali sme sa hlasovania o návrhu uznesenia predloženého Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Skupinou európskych konzervatívcov a reformistov, keďže nemôžeme súhlasiť s bodom, ktorý podporuje vstup Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru, pretože tieto krajiny nie sú schopné zaručiť rovnaké sociálne, hospodárske a bezpečnostné podmienky. Naše stanovisko je v súlade s jednoznačným „nie“ ich pristúpeniu k EÚ, ktoré sme vyslovili v minulosti.

Na druhej strane sme hlasovali rozhodne proti uzneseniu predloženému ľavicou, pretože podkopáva autonómiu a právomoc krajín, napríklad Francúzska a Talianska, ktoré sa rozhodli pre tvrdý prístup k ľuďom nedodržiavajúcim zákony, konať podľa vlastného uváženia. Štatistika, ktorá by nám mala dať podnet na zamyslenie sa, je, že od posledného príchodu veľkých skupín Rómov z východoeurópskych krajín do Francúzska počet krádeží stúpol o 200 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne k návrhu uznesenia B7-0492/2010. (PT) Etnická skupina Rómov je menšinou, ktorej členovia sú občanmi členského štátu Únie. Európski občania majú právo voľne sa pohybovať a usadiť v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, pokiaľ dodržiavajú ustanovenia smernice 2004/38/ES. Obmedzenie tejto slobody je však možné z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo verejného zdravia. Napriek tomu nemožno zabúdať, že opatrenie, ako je vyhostenie občanov EÚ, sa musí uplatniť na základe individuálneho prístupu, a nie spájať so skupinami alebo spoločenstvami.

Riešenie problému spočíva v uplatnení stratégie priaznivej pre Rómov umožňujúcej spoluprácu medzi štátmi, inštitúciami a ostatnými stranami a zapojenie rómskych spoločenstiev do plánovania a vykonávania, ako aj vytvorenie programu na intervenciu v marginalizovaných oblastiach so štrukturálnymi znevýhodneniami. Mám na mysli príležitosť, ktorú ponúka legislatíva Európskeho fondu regionálneho rozvoja v súvislosti s oprávnenosťou zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev a potrebou lepších aktivít európskej platformy pre začlenenie Rómov. Rovnako dôležité je rozvíjať konštruktívny dialóg medzi štátmi a členmi rómskeho spoločenstva. Z vyššie spomenutých dôvodov hlasujem za návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne k spoločnému návrhu uznesenia RC-B7-0493/2010. (PT) Etnická skupina Rómov je menšinou, ktorej členovia sú občanmi členského štátu Európskej únie. Všetci európski občania majú práva a povinnosti ustanovené v smernici 2004/38/ES v súvislosti s právom na slobodu pohybu v Európskej únii v súlade s podmienkami stanovenými v tejto smernici. Členské štáty majú však rovnako právo obmedziť slobodu pohybu a imigráciu občanov Európskej únie na ich územie bez ohľadu na národnosť z dôvodov verejného poriadku, bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Členské štáty nie sú povinné informovať Európsku komisiu pred uplatnením článku o verejnom poriadku, čo ostáva ich zvrchovaným právom. Hoci sa stotožňujem s presvedčením, že Európska únia a jej členské štáty nesú spoločnú zodpovednosť za podporu začleňovania rómskeho spoločenstva pomocou integrovanej stratégie a spolupráce medzi členskými štátmi, Európskou komisiou, ďalšími európskymi inštitúciami a zainteresovanými stranami v súlade so zásadou nediskriminácie, nemôžem hlasovať za odsúdenie oneskorenej a obmedzenej reakcie Komisie na situáciu Rómov v Európe a overovanie dodržiavania ľudských práv, keďže to je zodpovednosť, ktorú nesieme všetci. Z týchto dôvodov som sa zdržal hlasovania o návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne.(RO) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o situácii Rómov a slobode pohybu v Európskej únii, keďže sa domnievam, že situácia približne 10 – 12 miliónov Rómov si vyžaduje európsku integračnú stratégiu určenú pre nich. Voľný pohyb osôb je jednou zo základných zásad EÚ. Európski občania rómskeho pôvodu bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť tiež majú právo voľne sa pohybovať po EÚ. Tak ako ktorýkoľvek iný európsky občan majú nielen práva, ale aj povinnosti. Ak osoba bez ohľadu na jej etnický pôvod a štátnu príslušnosť spácha zločin, bude v plnej miere čeliť sile zákona. S trestnou činnosťou sa však nespája žiadna štátna príslušnosť ani etnická skupina. Domnievam sa, že celá etnická skupina alebo obyvateľstvo krajiny sa nemôže a nesmie stigmatizovať činmi, ktorých sa dopustili niektorí jej členovia. Lisabonská zmluva dáva právne záväznú účinnosť Charte základných práv Európskej únie. Článok 2 tohto dokumentu jasne uvádza, že EÚ je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, princípom právneho štátu, ako aj úcty k ľudským právam vrátane práv osôb s príslušnosťou k menšinám. Domnievam sa, že EÚ a členské štáty majú spoločnú zodpovednosť podporovať integráciu Rómov prostredníctvom rómskej stratégie EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), písomne.(RO) Hlasoval som proti spoločnému návrhu uznesenia navrhovaného ľavicou, pretože tento dokument posúva otázku rómskej menšiny v Európe nesprávnym smerom. Uznesenie prijaté počas plenárneho zasadnutia je skôr ideologický text ako konkrétny akčný plán. Uznesenie predložené Skupinou progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente je v zásade ukážkou pokrytectva pod zásterkou „progresívnej“ politickej rétoriky. Toto uznesenie sa pokúša presvedčiť nás, aby sme uverili tomu, že sme všetci rasisti.

To znamená, samozrejme, s výnimkou ľavicových politikov. Uznesenie bolo vytvorené a hlasovalo sa o ňom bez akýchkoľvek riadnych vedomostí o situácii Rómov, či už vo východnej alebo v západnej Európe. Rómska otázka nie je vnútroštátny problém a nemožno ho opísať ani z hľadiska rasovej politiky. Rómska otázka siaha hlboko do európskej histórie a stále nie je vyriešená. Používanie klišé a politickej agendy najmä v podobe socialistických stretov s pravicovou vládou vo Francúzsku nič nevyrieši, okrem ľavicových volebných cieľov. Hlasoval som za uznesenie Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) práve preto, že tento dokument navrhuje opatrenia a vyzýva na koordináciu na európskej úrovni. Rómska otázka nie je vecou rasizmu, ale realizmu. Ak sa rómska otázka bude riešiť podľa návrhu ľavice, čoskoro opäť vypláva na povrch a spôsobí nové krízy v tom či onom členskom štáte. Výsledok dnešného hlasovania je poľutovaniahodný a neproduktívny.

 
  
  

Návrh uznesenia (B7-0491/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za návrh uznesenia o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí, keďže ho považujem za najdôležitejší na zaručenie podmienok na aktívne starnutie, s väčšou starostlivosťou s cieľom zaručiť lepšiu kvalitu života pre všetkých starších ľudí v EÚ. Tento návrh uznesenia má za cieľ zmenšiť rozdiely pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a chrániť starších ľudí v Európskej únii a pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bojovať proti neprimeranému zaobchádzaniu, ktorému sú starší ľudia často vystavení, prijať účinnejšie stratégie pre ľudské zdroje na zmiernenie nedostatku personálu, pomôcť pri šírení informačných a komunikačných technológií zameraných na podporu opatery v rodinách a nezávislosti starších ľudí.

Dúfam, že vďaka tomuto návrhu Európska komisia zhromaždí údaje o osvedčených postupoch dlhodobej starostlivosti, ktoré by mohli byť pridanou hodnotou pre Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity (2012), s cieľom znížiť všetky formy diskriminácie, zlepšiť dlhodobú starostlivosť a znížiť vplyv chudoby medzi staršími ľuďmi. Taktiež odporúčam vytvorenie monitorovacieho strediska pre aktívne starnutie na podporu osvedčených postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Hoci niektorých krajín, napríklad Talianska a Nemecka, sa problém starnúceho obyvateľstva dotkne s väčšou pravdepodobnosťou ako iných, zaoberať sa ním musia všetky členské štáty Európskej únie. Musíme tento problém riešiť. Naďalej však príliš často konáme krátkodobo a zabúdame na prípravu na zmeny, ktoré prebiehajú v našich spoločnostiach. Toto uznesenie je vynikajúce, pretože poskytuje stručný a pomerne zrozumiteľný prehľad o tom, ako sa budeme musieť prispôsobiť (infraštruktúra, zdravotné systémy, medziľudské vzťahy a tak ďalej). Naďalej musíme v tejto veci konať. Už dnes sa musíme vyhnúť potenciálnym problémom zajtrajška.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporujem túto správu. V súlade s usmerneniami politiky zamestnanosti musia členské štáty vyvinúť všetko možné úsilie, aby dosiahli najdôležitejší cieľ – zaručiť udržateľný rast a posilniť tvorbu pracovných miest. Musíme tiež riešiť dlhodobé problémy členských štátov: demografické zmeny, globalizáciu a vznik nových technológií. Ak to chceme dosiahnuť, musíme investovať do trvalo udržateľného rastu, ktorý podporí zachovanie existujúcich pracovných miest a vytváranie nových pracovných miest, s osobitným dôrazom na malé a stredné podniky, ktoré vytvárajú najviac pracovných miest v Európe. Musíme tiež presadzovať dodržiavanie sociálnych cieľov zamestnanosti: podporu kvalitného vzdelania a celoživotného vzdelávania terajších a budúcich pracovníkov, boj proti nezamestnanosti, pričom treba venovať osobitnú pozornosť podpore zamestnanosti mladých ľudí, starších ľudí, zdravotne postihnutých ľudí a žien a priaznivejšie posudzovať neštandardné pracovné zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Demografické zmeny, ktoré sa dejú v Európskej únii, spôsobujú rapídne zvyšovanie počtu starších ľudí a my sa musíme zaoberať hlavnými problémami: naplniť vyšší dopyt po zdravotnej starostlivosti, prispôsobiť systémy zdravotnej starostlivosti potrebám starnúcej populácie a zároveň dosiahnuť jej trvalú udržateľnosť v spoločnostiach s menšou pracovnou silou. V súčasnosti je chudoba veľmi rozšírená medzi staršími ľuďmi, pretože v mnohých členských štátoch EÚ sa dôchodky a ostatné sociálne dávky dramaticky znížili, preto je dôležité navrhnúť trvalo udržateľné systémy financovania na poskytovanie dlhodobej starostlivosti o starších ľudí. Musíme tiež stanoviť minimálne normy pre všetky odvetvia starostlivosti vrátane minimálnych miezd.

Chcela by som poukázať na to, že musíme zmenšiť rozdiely v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a chrániť starších ľudí v komunitách a v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Musíme bojovať aj proti sociálnemu vylúčeniu starších ľudí a proti všetkým druhom diskriminácie na základe veku. Musíme zaručiť podmienky pre aktívne starnutie a dôstojný a napĺňajúci život pre starších ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava sú nevyhnutné pre osobný rozvoj jednotlivca, rovnosť, boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe, pre aktívne občianstvo a sociálnu súdržnosť. Vyzývam členské štáty, aby upravili kvalifikačné požiadavky pre sociálnych pracovníkov opatrujúcich starších ľudí a navrhli a zaviedli pokročilé systémy odbornej prípravy s cieľom prispieť k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne ľudí pracujúcich v systéme opatery starších a tak zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Musia sa zvýšiť investície do poskytovania špecializovanej geriatrickej medicíny s cieľom zvýšiť kvalitu opatery poskytovanej starším ľuďom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (S&D), písomne. (DA) Dánski sociálni demokrati nie sú toho názoru, že je potrebné zavádzať minimálne mzdy špecifikované v odseku 12 uznesenia. Napriek tomu sa dánski sociálni demokrati rozhodli hlasovať za uznesenie, pretože okrem tejto žiadosti o zavedenie minimálnych miezd obsahuje viacero názorov a iniciatív, ktoré podporujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne.(RO) Rozhodnutie Európskeho parlamentu prijať návrh uznesenia o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí je prínosné, pretože títo ľudia ako európski občania musia naďalej uplatňovať svoje práva a slobody, zachovať si svoje miesto v spoločnosti a zostať v kontakte s ďalšími generáciami. Domnievam sa, že EÚ a členské štáty musia vziať do úvahy starnutie obyvateľstva s cieľom dosiahnuť spoluprácu zameranú na vytvorenie trvalo udržateľného systému financovania, poskytovať zdravotnú starostlivosť pre starších ľudí, ako aj zabezpečiť primeranú odbornú kvalifikáciu pre pracovníkov, ktorí pracujú v tomto odvetví, ponúknuť im primeranú výšku platu, čo pomôže zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb. Okrem toho služby mestského a územného rozvoja musia prijať opatrenia umožňujúce prístup pre starších ľudí a pre osoby so zníženou pohyblivosťou tam, kde ju potrebujú: k sociálnym službám prispôsobeným ich potrebám, k sociálnym a kultúrnym aktivitám. Príslušné úrady musia pravidelne informovať starších ľudí o ich nárokoch a o zmenách v právnych predpisoch, ktoré sa ich týkajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia, pretože obhajujem prístup ku kvalitným zdravotným službám a riadnej starostlivosti o starších ľudí. Z hľadiska demografických zmien v posledných rokoch, najmä starnutia obyvateľstva, je potrebné podporovať starších ľudí, aby mohli žiť dôstojne a nezávisle vo vlastných domovoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písomne. (SV) Musíme zachovať vysokú úroveň starostlivosti o starších ľudí a táto starostlivosť musí byť prioritnou súčasťou sociálneho systému, ktorý sa rozvíja v súlade s demografickými zmenami. V plnej miere rozumieme stanoveniu požiadaviek na minimálne sociálne normy pre všetky zmluvy v odvetví starostlivosti, ale domnievame sa, že je nešťastné, aby sa stanovovali minimálne mzdy, ktoré vo Švédsku v niektorých oblastiach nemáme, keďže je zodpovednosťou sociálnych partnerov nastaviť mzdové úrovne. Nastavenie mzdových úrovní ani nespadá do kompetencie EÚ. Nie sme toho názoru, že táto situácia by sa mala akýmkoľvek spôsobom meniť, ale napriek tomu sme sa rozhodli hlasovať za návrh uznesenia, keďže sa domnievame, že jeho hlavná téma je veľmi dôležitá.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Pri väčšej očakávanej priemernej dĺžke života a rastúcej zraniteľnosti starších ľudí pre ich závislosť na sociálnych službách, ktoré sú často neadekvátne a spôsobujú trieštenie rodinných vzťahov, čelíme situácii, v ktorej sa mnohí ľudia v tejto najťažšej fáze svojho života ocitajú sami a bez finančných prostriedkov na živobytie a v mnohých prípadoch v stave tragickej chudoby, v dôsledku čoho je nevyhnutné, aby národné vlády prevzali poskytovanie základnej starostlivosti.

V Európe, ako aj v Portugalsku, je otázka nepretržitej starostlivosti veľmi dôležitá pre stranu Demokratického a sociálneho stredu – Ľudovú stranu (CDS-PP) a niekoľko rokov sme jednoznačne podporovali vytvorenie vhodných sietí na poskytovanie tohto druhu starostlivosti a podpory pre rodiny vrátane starších ľudí a pre poskytovateľov súkromnej zdravotnej starostlivosti. Teší ma, keď vidím, že návrh uznesenia tu navrhuje, aby národné vlády podporovali poskytovateľov neformálnej nepretržitej zdravotnej starostlivosti, pričom často ide o rodinných príslušníkov, a že títo opatrovatelia, ktorí preberajú úlohu za iných okolností patriacu štátu, by mali mať podmienky potrebné na starostlivosť o ich starších príbuzných bez sankcií, napríklad z profesionálneho hľadiska.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) V posledných rokoch v EÚ zaznamenávame demografickú zmenu smerom k staršej populácii. Tento jav vedie k zvýšenému tlaku na rozpočet a vysokému dopytu po lepšej infraštruktúre v oblasti zdravotnej starostlivosti a v sociálnych službách. Preto sú potrebné politiky začleňovania starších ľudí a boja proti všetkým formám diskriminácie na základe veku. Som prekvapený, že v mnohých členských štátoch sa financovanie a poskytovanie špecializovanej geriatrickej medicíny v priebehu rokov znížilo. Starostlivosť poskytovaná starším ľuďom by mala byť veľmi kvalitná.

Preto by členské štáty mali mať politiky na zlepšenie odbornej prípravy. Chcel by som vám tiež pripomenúť, že v tejto oblasti sú obrovským prínosom dobrovoľné a náboženské organizácie a charity. Členské štáty by mali venovať pozornosť najmä zaručeniu ochrany základných práv ľudí, ktorí sú v dlhodobej opatere. Členské štáty by mali prednostne podporovať zriaďovanie jednotiek domácej paliatívnej opatery a navrhnúť a zaviesť pokročilé systémy odbornej prípravy s cieľom prispieť k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne ľudí pracujúcich v systéme opatery starších. Komisia by mala pripraviť štúdiu, ktorá poskytne jasnejšiu predstavu o zvyšujúcich sa požiadavkách na starostlivosť o starších ľudí a odhad predpokladaného poskytovania špecializovanej starostlivosti v období do roku 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Vedecko-technologický pokrok a pozitívny vývoj civilizácií umožnil ľuďom predĺžiť priemernú očakávanú dĺžku života. Teraz však s neoliberálnymi návrhmi a kapitalistickým permanentným cieľom čoraz väčších ziskov majú vlády tendenciu pripisovať nižšiu hodnotu úlohe starších ľudí a považujú starnúcu populáciu za bremeno. To je neakceptovateľné.

Tento návrh uznesenia, hoci nerieši podstatu problému, a to dôvody znehodnocovania sociálnej podpory, obsahuje výzvu na boj proti sociálnemu vylúčeniu starších ľudí a proti všetkým podobám vekovej diskriminácie.

Odsudzuje aj znižovanie výdavkov na špecializovanú geriatrickú medicínu, nedostatok odhodlania na vzdelávanie tých, ktorí sa špecializujú na starostlivosť o starších ľudí, a nedostatok jednotiek domácej paliatívnej opatery, ako aj na starostlivosť o starších ľudí v podmienkach dostupných pre všetkých.

Z tohto dôvodu schvaľujem túto žiadosť, ale budeme naďalej bojovať proti príčinám tejto situácie a za skutočné zmeny v politikách v prospech starších ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Pri čítaní návrhu uznesenia Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, o ktorom sme hlasovali, si spomínam na bolestnú a hanebnú epizódu vlny horúčav v roku 2003, keď zomrelo viac ako 15 000 starších ľudí vo Francúzsku. Nedostatok personálu v domovoch dôchodcov a nezdravý trend v našich spoločnostiach, najmä v našej krajine, ktorý spôsobuje, že mnohí naši starší spoluobčania sú ponechaní sami a bez prostriedkov, je príčinou tejto tragédie. Nemôžem však zabudnúť ani na obrovskú zodpovednosť, ktorú nesie Európska únia za dezintegráciu našich systémov sociálneho zabezpečenia prostredníctvom hospodárskych a obchodných politík, ktoré uplatňuje, rozpočtového maltuzianizmu, ktorý sa usiluje zaviesť, a jej čisto matematickej vízie sociálneho zabezpečenia, v ktorej sa stotožňuje s našimi politickými vedúcimi predstaviteľmi. Považujem ju za zodpovednú, spoločne s vládami, ktoré ju podporujú, za nízke mzdy, kúpnu silu a dôchodky. Nemôžem zabudnúť ani na kultúru smrti v mnohých textoch, o ktorých sa vedú rozpravy v tomto Parlamente. Úprimne povedané, z tohto dôvodu nemám pocit, že Bruselu vôbec patrí akákoľvek právomoc nad politikami týkajúcimi sa starších ľudí, dokonca ani právomoc zostavovať štatistiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE), písomne. (SV) Vysvetlenie hlasovania: dnes sme hlasovali za návrh uznesenia (B7-0491/2010) o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí. Chceli by sme však poukázať na to, že nesúhlasíme so všetkým v tomto uznesení. Znepokojuje nás najmä požiadavka na zavedenie minimálnych miezd. V tejto súvislosti chceme presadzovať zásadu subsidiarity. Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagicová, Anna Maria Corazzová Bildtová.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Toto je vec, ktorej v našom klube pripisujeme veľký význam a ktorú považujeme za veľmi dôležitú, pretože chceme, aby starší ľudia s vážnymi zdravotnými problémami žili v čo najlepších podmienkach. Preto je napriek kríze potrebné vyčleniť čo najviac možných prostriedkov na dosiahnutie čo najlepšej podpory pre všetkých, ktorí sú v dlhodobej opatere, aby mali starší ľudia kvalitný život. Naša strana to presadzovala v Portugalsku a v súvislosti s touto vecou sme v portugalskom parlamente predložili niekoľko návrhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne.(ES) Demografické zmeny v posledných rokoch, najmä čo sa týka starnutia populácie, viedli k zvýšenému tlaku na rozpočet a k vysokému dopytu po lepšej infraštruktúre v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Hlasoval som za návrh uznesenia o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí, ktorý podporuje členské štáty v boji proti sociálnemu vylúčeniu týchto ľudí a proti akejkoľvek diskriminácii na základe veku, pretože členské štáty musia zaručiť prístup k primeranej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorá je základnou zásadou európskeho modelu solidarity.

Je dôležité uznať význam kvality a kontinuity starostlivosti, a preto členské štáty musia zaviesť programy, ktoré by zabezpečovali domácu sociálnu pomoc a zdravotnú starostlivosť pre starších ľudí, alebo ďalšie poskytovanie týchto služieb v štátoch, v ktorých už takéto služby existujú, pričom tieto programy by boli riadené komunálnymi a miestnymi úradmi v rámci ich pôsobnosti. Záruky ochraňujúce základné práva osôb, ktorým sa poskytuje dlhodobá starostlivosť, sa musia zaviesť vo všetkých členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne.(LV) Plne podporujem tento návrh uznesenia. Dúfam, že po vyhlásení Európskeho parlamentu budú nasledovať ďalšie kroky. Je nevyhnutné reagovať razantne a účinne na každý prípad diskriminácie starších ľudí. Je nevyhnutné vytvoriť smernicu právne záväznú pre národné vlády, ktorá by zabezpečila legislatívne konanie proti aktom, ktoré majú za cieľ znížiť dôchodky a nedodržiavanie ostatných povinností štátu v súvislosti so staršími ľuďmi. V roku 2009 vláda v našej krajine Lotyšsku znížila dôchodky s cieľom „zaplátať dieru“ v rozpočte, čím zničila nádeje ľudí na sociálnu stabilitu a spravodlivosť. Hlasoval som za toto uznesenie v nádeji, že podobné zásahy a svojvoľné vykonávanie moci sa už nebude opakovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Dlhé roky vidíme, že už nie je možné financovať krátkodobú ani dlhodobú starostlivosť. Napriek tomu sa všetky opatrenia v tomto smere odkladali do spodnej zásuvky a tí, ktorých sa to týkalo, a ich príbuzní boli ponechaní napospas osudu. Tak ako pri výchove detí, aj služby ošetrujúcich príbuzných a dobrovoľných pracovníkov v spoločenstve sú príliš podhodnotené a sociálne siete sa ničia v mene kapitalizmu. Namiesto toho sa ľudia presviedčajú, že nekontrolované masové prisťahovalectvo je nevyhnutné na zaručenie toho, aby sa zachovali sociálne systémy, a teda aj starostlivosť o starších ľudí.

V skutočnosti je opak pravdou. Iba to urýchlilo hrozbu finančného kolapsu. Diskusia o finančnej životaschopnosti a o finančnej záťaži starostlivosti prichádza príliš neskoro. Ak teraz chceme dať prednosť rozvoju paliatívnej starostlivosti a domácej zdravotnej starostlivosti, v skutočnosti nebude možné zmeniť naše zmýšľanie a otočiť sa v tomto o 180 stupňov. V každom prípade treba uvítať snahu riešiť zneužívanie starších ľudí. Zoznam požiadaviek sa očakáva už roky. Napriek tomu som hlasoval za uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Veľmi ma teší prijatie tohto uznesenia, ktoré v zásade vyzýva členské štáty, aby zvážili demografické zmeny posledných rokov – a najmä starnutie populácie – vedúce k zvýšenému tlaku na rozpočet a vysokému dopytu po lepšej infraštruktúre v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, nabáda členské štáty, aby bojovali proti sociálnemu vylúčeniu starších ľudí a akejkoľvek diskriminácii na základe veku a pripomína členským štátom, že zabezpečovanie prístupu k primeraným službám zdravotnej a sociálnej starostlivosti je základnou zásadou európskeho modelu solidarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Prijatie tohto návrhu uznesenia opäť dokazuje, že Európsky parlament a jeho poslanci sú mimoriadne oddaní otázke zdravotnej starostlivosti o starších ľudí. V starnúcej spoločnosti sa ochrana a zlepšovanie našej „jesene života“ stávajú čoraz dôležitejšími.

Nepretržitá odborná príprava ľudí pracujúcich v tejto oblasti, výzva pre všetky členské štáty, aby začali informačné kampane zamerané na starších ľudí týkajúce sa otázky výživy a predchádzania riziku dehydratácie, rozvoj tzv. „elektronického zdravia“ na zlepšovanie neúčinnosti a plytvania sú iba niektorými z opatrení navrhovaných v tomto uznesení.

Žiadny členský štát sa nesmie vyhýbať základnej povinnosti zlepšovať podmienky týchto mužov a žien, ktorí sú často ponechaní napospas osudu. Z tohto dôvodu dúfam, že s cieľom skutočného vytvorenia „spoločnosti pre všetkých“, prijatie tohto uznesenia môže poskytnúť čerstvý impulz pre členské štáty, aby ľudia rôznych vekových kategórií mali príležitosť aktívne sa zúčastňovať na živote spoločenstva bez toho, aby ich spoločenstvo ponechalo napospas osudu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , písomne. (SV) Dnes som hlasoval za uznesenie B7-0491/2010 o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí. V tomto uznesení je však jeden odsek, ktorý nepodporujem. V odseku 12 uznesenie požaduje minimálne normy pre všetky zmluvy v odvetví opatrovateľských služieb vrátane minimálnych miezd. S týmto švédski kresťanskí demokrati nesúhlasia. Je to aj cudzie švédskemu modelu kolektívnych zmlúv. Náš švédsky model sa ukázal ako dobrý pre záujmy zamestnancov i zamestnávateľov. Som pevne presvedčený o tom, že mzdy sú otázkou, o ktorej by sa malo rozhodovať prostredníctvom dohody medzi sociálnymi partnermi, a nie niečím, v čom by sa mali politici snažiť tromfnúť jeden druhého.

 
  
  

Návrh spoločného uznesenia (RC-B7-0484/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o stave rieky Jordán s osobitným zreteľom na oblasť dolného toku rieky Jordán, keďže je nevyhnutné venovať pozornosť devastácii tejto rieky, najmä jej dolného toku. Návrh vyzýva vlády Izraela a Jordánska a Palestínsku samosprávu, aby sa v duchu spolupráce snažili o záchranu dolného toku rieky Jordán, a naliehavo ich žiada, aby s podporou Európskej únie zriadili komisiu pre povodie Jordánu, ktorá by bola otvorená aj pre ďalšie krajiny na jeho brehu.

Domnievam sa, že je potrebný plán na nápravu devastácie rieky Jordán spolu s poskytnutím finančnej a technickej pomoci s cieľom obnovy rieky Jordán, predovšetkým jej dolného toku. Otázka riadenia vodných zdrojov so spravodlivým využívaním vody rešpektujúcim potreby všetkých ľudí žijúcich v regióne je mimoriadne dôležitá pre dosiahnutie trvalého mieru a stability na Blízkom východe. Z tohto dôvodu sa domnievam, že treba zintenzívniť úsilie z hľadiska dodatočnej finančnej a technickej podpory pre projekty vodného hospodárstva, ktoré podporujú vyrovnané využívanie vody a presun potrebnej technológie do krajín tohto regiónu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. − Podporujem uznesenie o stave rieky Jordán, pretože vyzýva na konkrétne kroky vo veci, ktorá priamo ovplyvňuje hospodárske, sociálne a kultúrne blaho národov tohto regiónu. Závažná devastácia rieky Jordán ovplyvňuje všetky aspekty živobytia spoločenstiev závislých na vodných zdrojoch tejto rieky. Vyzývaním na spoločne plánované, cezhraničné riešenia problému znečistenia a nadmerného využívania vodných zdrojov uznesenie podčiarkuje výsledky budovania dôvery a mieru, ktoré plynú z izraelskej, palestínskej a jordánskej spolupráce pri riešení problému devastácie rieky Jordán.

Uznesenie správne zdôrazňuje potrebu začleniť plány a návrhy na obnovenie rieky Jordán do vzťahu Únie a krajín na brehu rieky. EÚ by mala aj vzhľadom na naliehavosť problému uprednostniť obnovu rieky Jordán vo svojich rozvojových projektoch v regióne.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o stave rieky Jordán, pretože jej hodnota z hľadiska životného prostredia, prírodnej krásy, kultúry, histórie, poľnohospodárstva a hospodárstva sa musí zachovať. Primerané riadenie vodných zdrojov, ktoré rešpektuje potreby všetkých ľudí, je taktiež veľmi dôležité pre stabilitu na Blízkom východe.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Problémy na rieke Jordán prekračujú bežné obavy z ekologickej devastácie vodných tokov. Ako uznáva uznesenie, ktoré sme prijali, Jordán nie je iba rieka. Jej význam výrazne presahuje stav rieky, pričom ovplyvňuje politické, symbolické a náboženské sféry štátov, národov a obyvateľov rôznych zemepisných šírok.

Osobitný význam, ktorý má z pohľadu histórie ľudstva, zdôvodňuje obavy Európy, a najmä tohto Parlamentu, o jej osud. Dúfam a želám si, aby štáty na brehu Jordánu dokázali ponechať tradičné rozdiely a nedôveru bokom a spoločne zabrániť ďalšej devastácii tejto rieky.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Rieka Jordán, a najmä jej dolný tok, je kultúrna scenéria svetového významu, ktorá má obrovský historický, náboženský a environmentálny význam. Žiaľ, ničí ju nadmerné využívanie, znečisťovanie a zlé riadenie jej toku, ktoré spôsobilo 50 % úbytok biodiverzity. Obnova rieky Jordán, a najmä jej dolného toku, má mimoriadny význam pre miestne izraelské, jordánske a palestínske komunity, ktoré čelia podobným problémom týkajúcim sa vody.

Ponúka tiež nesmierny hospodársky prínos i prínos v oblasti budovania vzájomnej dôvery. Aktívna spolupráca medzi vládami, organizáciami občianskej spoločnosti a miestnymi komunitami môže významnou mierou prispieť k úsiliu o budovanie mieru v regióne. Preto vyzývame orgány všetkých krajín na brehu rieky, aby spolupracovali a obnovili rieku Jordán prostredníctvom vypracovania a zavedenia politík, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie hmatateľných výsledkov v oblasti riadenia dopytu po vode pre potreby domácností a poľnohospodárstva a v oblasti ochrany vody a prírodných zdrojov. Vyzývame tiež Radu, Komisiu a členské štáty EÚ, aby povzbudili a podporili komplexný plán na nápravu devastácie rieky Jordán.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Ako už bolo uvedené v návrhu uznesenia, údolie rieky Jordán, najmä jej dolný tok, je kultúrnou scenériou svetového významu, ktorá má obrovský historický, symbolický, náboženský, environmentálny, poľnohospodársky a hospodársky význam pre Blízky východ i mimo neho. Súčasný stav ekologickej devastácie a výsledné úrovne znečistenia spôsobujú vážny dôvod na znepokojenie.

Žiaduca a potrebná obnova rieky Jordán – environmentálna, sociálna a kultúrna povinnosť – sa, samozrejme, nedá oddeliť od geopolitického kontextu regiónu. Je potrebné uznať, že palestínske obyvateľstvo na Západnom brehu už čelí závažnému nedostatku vody, pretože jej veľkú časť využívajú izraelské a židovské osady na Západnom brehu, a tiež sústavnej okupácii Golanských výšin Izraelom, kde sa nachádzajú mnohé dôležité pramene. Spravodlivá distribúcia vody, ktorá je v súlade s potrebami všetkých ľudí žijúcich v regióne, má pre trvalý mier a stabilitu na Blízkom východe zásadný význam, a to zase nemožno oddeliť od nevyhnutnej obnovy dolného toku rieky Jordán.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písomne. (CS) Situácia na Blízkom východe je už roky komplikovaná, a to rovnako situácia politická, ako aj hospodárska a ekologická. Riek tu nikdy mnoho nebolo, ich prietok je veľmi nestabilný, lesy už v staroveku ustúpili poľnohospodárskej pôde a pastviny každoročne likvidujú kry, stromy a inú zeleň. Rieka Jordán má už len malý prietok znečistenej vody a Mŕtve more postupne vysychá. Technicky je zabezpečenie dostatočného prietoku vody v rieke veľkým problémom, ktorý možno riešiť jedine v mierových politických podmienkach. Európska únia sa dlhodobo podieľa na viacerých projektoch, ktorých hlavným cieľom je podpora mierového rozvoja celej oblasti.

Je preto žiaduca aj podpora kľúčového programu, a to zaistenia obnovenia racionálneho vodného režimu na strednom a dolnom toku rieky Jordán. Pretože v ďalších miestach Sahelu a Ázie sa miestne vlády stretávajú s podobnými problémami, bude nielen odpoveď Komisie, ale aj prijatie konkrétnych krokov k náprave cennou inšpiráciou pre riešenie podobných problémov aj na mnohých ďalších miestach. Prijatie spoločného návrhu uznesenia podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Prístup k pitnej vode je základným ľudským právom. V júli Organizácia Spojených národov v skutočnosti prijala uznesenie vychádzajúce zo samitu národov v meste Cochabamba so žiadosťou o jeho uznanie. Rieka Jordán bola zdevastovaná a palestínskemu ľudu bol odopretý prístup k pitnej vode odklonením prakticky celého toku rieky Izraelom, Jordánom a Sýriou. Dohody o spolupráci medzi štátmi na obnovu rieky a zlepšenie spôsobu, akým sa delia vodné zdroje v regióne, musí Európska únia bezpochyby podporiť.

Tento výlučný záujem o rieku Jordán, keď dochádza k devastácii mnohých iných riek, je v každom prípade šokujúci. Práve to hlása toto uznesenie. Hlasujem zaň v nádeji, že porovnateľný záujem sa prejaví aj o ostatné vodné toky na celom svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia o stave rieky Jordán, pretože je potrebné nabádať všetky krajiny pozdĺž toku rieky k jej obnove. Dolný tok rieky Jordán je úplne znečistený: zlé riadenie zapríčinilo závažné znečistenie, čo spôsobilo úbytok biodiverzity o 50 %.

V dohode o mieri medzi Izraelským štátom a Jordánskym kráľovstvom z roku 1994 krajiny súhlasili so spoluprácou pri ekologickej obnove rieky Jordán pozdĺž spoločných hraníc a na ochrane jej vodných zdrojov. Palestínci však boli vyhostení z izraelskej bezpečnostnej zóny založenej na Západnom brehu v celej oblasti dolného toku rieky Jordán, ktorý nelegálne okupujú izraelskí osadníci, ktorí zavlažujú pôdu vodou patriacou Palestínčanom.

To znamená, že palestínske obyvateľstvo na Západnom brehu čelí závažnému nedostatku vody, a preto žiadame, aby Izrael skoncoval s politikou osadníctva, vrátane oblasti dolného toku rieky Jordán. Krajiny v povodí rieky musia s pomocou EÚ zriadiť komisiu pre povodie Jordánu s cieľom zaručiť dostatočné množstvo vody pre obyvateľov žijúcich v povodí tejto rieky.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som za tento návrh uznesenia. Uznesenie konštatuje, že dnes je rieka Jordán v katastrofálnom stave. Hladina Mŕtveho mora každoročne klesne o 30 cm. Pobrežné krajiny, najmä Sýria a Jordánsko, využívajú riečne zdroje, pričom neinvestujú do rozvoja zariadení na čistenie a spracovanie pitnej vody. Ak EÚ vo veľmi blízkej dobe nezvýši tlak na všetkých používateľov vodných zdrojov, ekologická katastrofa je nevyhnutná. Z tohto hľadiska je uznesenie veľmi dobre načasovaným signálom vládam Sýrie, Jordánska a Izraela. Je nevyhnutné, aby všetky vlády na Blízkom východe pochopili, že EÚ nie je na to, aby hasila ich problémy. Musíme prinútiť sýrsku, jordánsku a izraelskú vládu, aby mysleli na budúcnosť. Musíme im pomôcť naplánovať kroky vedúce k tomuto cieľu, ale za žiadnych okolností nesmieme financovať tých, ktorí bezmyšlienkovito využívajú prírodné zdroje na uspokojenie sebeckých cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Vítam dnešné dôležité hlasovanie o uznesení, ktoré upriamuje pozornosť a vyjadruje znepokojenie nad devastáciou rieky Jordán s osobitným zreteľom na oblasť dolného toku rieky Jordán. Vyzýva orgány všetkých krajín na brehu rieky, aby spolupracovali a obnovili rieku Jordán prostredníctvom vypracovania a zavedenia politík, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie hmatateľných výsledkov v oblasti riadenia dopytu po vode pre potreby domácností a poľnohospodárstva, ochrany vody a hospodárenia s odpadovou vodou z kanalizácií, poľnohospodárstva a priemyslu, a na zabezpečenie prítoku primeraného množstva sladkej vody do dolného toku rieky Jordán. Víta spoluprácu medzi izraelskými, jordánskymi a palestínskymi miestnymi komunitami, ktoré čelia podobným problémom s vodou v oblasti dolného toku rieky Jordán, a vyzýva Izrael a Jordánsko, aby v plnej miere plnili svoje záväzky týkajúce sa obnovy rieky Jordán, ktoré prijali v mierovej dohode.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia