Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0036(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0231/2010

Forhandlinger :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Afstemninger :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0323

Forhandlinger
Mandag den 20. september 2010 - Strasbourg EUT-udgave

17. Undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af De Veyrac for Transport- og Turismeudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart (KOM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))(A7-0195/2010).

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, ordfører. – (FR) Hr. formand! EU's transportpolitik omfatter ikke blot en række økonomiske målsætninger. Det er også og helt overordnet viljen til at sikre de bedste standarder for passagersikkerhed.

Dette er en målsætning, som vi har nærmet os i løbet af de sidste par år, og vi skal derfor fortsat yde en målrettet indsats for at sikre den bedst mulige luftfartssikkerhed. Det er i denne sammenhæng, at vi i dag drøfter forslaget til en forordning om undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart.

Efter flere uger med vanskelige forhandlinger nåede vi i sommer til enighed om en førstebehandlingsaftale, hvor Rådet garanterede reelle fremskridt på områderne for undersøgelse og forebyggelse af havarier og støtte til ofrenes pårørende. Hvis denne tekst vedtages i morgen, vil det betyde, at de foranstaltninger, der er beskrevet i teksten, vil blive truffet i slutningen af 2010.

(Støj i mødesalen – formanden kaldte til orden)

Hvilke foranstaltninger er beskrevet i betænkningen? For det første styrkes uafhængigheden af sikkerhedsundersøgelser og undersøgelsesinspektører. Sidstnævnte vil have garanteret adgang til bevismateriale og de nødvendige midler til at fastslå årsagerne til et havari.

For det andet klarlægges den rolle, som Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) skal spille i tilfælde af et flyvehavari. I teksten er det klart og tydeligt anført, at det ansvarlige organ for certificering …

(Mere støj i mødesalen)

Der er tilsyneladende ingen, som er interesserede. Jeg kan stoppe, hvis De ønsker det. Jeg kan ikke engang høre mig selv tale.

(Formanden opfordrede taleren til at fortsætte)

Det er tydeligt fremhævet, at agenturet som det organ, der er ansvarligt for certificering, under ingen omstændigheder skal deltage i undersøgelsen af havarier, da agenturet ikke både kan være dommer og part. Det skal imidlertid have adgang til de oplysninger, der er nødvendige for certificeringen, og kunne tilbyde sikkerhedsundersøgelsen fordelen af sin ekspertise. Derfor er det i forordningen fastsat, at EASA i henhold til bilag 13 til Chicagokonventionen skal deltage i undersøgelser som rådgiver.

For det tredje indeholder forordningen et forslag om at oprette et netværk af sikkerhedsundersøgelsesorganer, som skal formalisere og styrke det samarbejde, der allerede eksisterer mellem medlemsstaterne. Netværket vil ud over at have en fleksibel struktur uden uafhængig retlig status kunne hjælpe med at forbedre kvaliteten af sikkerhedsundersøgelser, især på grund af det forstærkede samarbejde mellem medlemsstaterne, udveksling af god praksis og bedre uddannelse af undersøgelsesinspektører.

Derudover behandles forholdet mellem retlig efterforskning og tekniske sikkerhedsundersøgelser også i forordningen, og i denne sammenhæng er der også sket store fremskridt til trods for forskellen mellem medlemsstaternes retssystemer, primært gennem sikring af, at undersøgelsesinspektører har uhindret adgang til bevismateriale, samt etablering af indledende aftaler mellem de retlige myndigheder og undersøgelsesafdelingerne.

Endelig og efter min opfattelse det vigtigste aspekt: beskyttelse af ofre og deres pårørende. I teksten er det fastsat, at der skal stilles en liste over alle personer om bord på et fly til rådighed inden for to timer efter underretningen af et flyvehavari eller en flyvehændelse, da det vil mindske den pinefulde ventetid for de pårørende.

I forordningen fastsættes der endvidere en hel række foranstaltninger rettet imod ofrenes pårørende. Foranstaltningerne omfatter muligheden for ved reservation at opgive en kontaktperson i tilfælde af et havari, forpligtelse til at informere pårørende om undersøgelsesforløbet inden offentliggørelse, fortrolighed med hensyn til navne på personer om bord efter de pårørendes eventuelle ønske, udpegelse af en referent til at forestå kontakten med ofrenes pårørende under hele undersøgelsen, forpligtelse for medlemsstaterne til at have en nødplan i tilfælde af havarier, forpligtelse for alle luftfartsselskaber, der er registreret i Europa, til at have en kriseplan, som bl.a. omfatter psykologhjælp til pårørende, og endelig en påmindelse om forpligtelsen for alle luftfartsselskaber, der flyver i Europa, til at have minimumsforsikringsdækning til at kompensere ofrenes pårørende.

Det sidste vigtige punkt i forordningen er indberetningen af hændelser, og det er et stort fremskridt på området for forebyggelse af havarier, da EASA og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i henhold til forordningen skal have adgang til det centrale register for flyvehændelser. Registret vil blive analyseret, således at der kan træffes forebyggende foranstaltninger med henblik på at undgå havarier og hændelser.

Det er de vigtigste punkter i kompromiset. Jeg vil gerne takke skyggeordførerne, som vi har haft et fremragende fagligt samarbejde med, og som har gjort det muligt for os at nå dette resultat.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). – (DE) Hr. formand! Jeg ville ikke bede om taletid tidligere og afbryder derfor ordføreren endnu en gang. Jeg er helt enig med Dem. Det, der skete, i starten af denne forhandling, var skandaløst. Forhandlingen handler om flyvehavarier, den handler om menneskeliv, og hvordan vi kan beskytte mennesker og undgå havarier. Det er efter min opfattelse mindst lige så vigtigt som forhandlinger om indlæg til forretningsordenen. Vi skal overveje, hvordan vi fremover kan undgå denne form for kaos i starten af en forhandling om vigtige anliggender.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Dette er noget, jeg vil bede alle medlemmer om. Det er meget vigtigt, at De forlader mødesalen hurtigst muligt, hvis De ønsker en sådan forhandling. De kan starte uden for mødesalen, hvis nogen ønsker at lytte med. Hr. Leichtfried, jeg er helt enig med Dem.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand, kære kolleger! Jeg ønsker at takke ordføreren, fru De Veyrac, og skyggeordførerne for deres store indsats og for deres konstante engagement i støtten af Kommissionen i forbindelse med lovforslaget, som har resulteret i denne nye og meget vigtige forordning om luftfartssikkerhed i Europa.

Som ordføreren nævnte, har det ikke været en let sag. Tværtimod indeholder forordningen spørgsmål, som har krævet meget følsomme forhandlinger for at finde den rette balance mellem beføjelserne for uafhængige sikkerhedsundersøgelser og for de retlige myndigheder – mellem behovet for på den ene side at foretage undersøgelser og behovet for på den anden side at beskytte anonymiteten for de personer, der er berørt af den pågældende undersøgelse.

Vi har ydet denne indsats for at få de rette erfaringer og i sidste ende fastlægge hensigtsmæssige og moderne regler, som kan hjælpe os med at foretage professionelle undersøgelser og forebygge flyvehavarier og flyvehændelser i fremtiden, og som vil garantere stor luftfartssikkerhed for de europæiske borgere. Det var derfor meget vigtigt, at både Rådet og Parlamentet var villige til at indgå de nødvendige kompromiser. Det ønsker jeg at takke alle for.

Jeg ønsker endvidere at understrege, at Kommissionen er enig i ordførerens vurdering. Med den godkendte tekst skabes der en god og retfærdig balance mellem de forskellige interesser, som er involveret. I sidste ende vil det naturligvis være de europæiske passagerer, der vil være de største vindere. Kommissionen prioriterer luftfartssikkerhed og beskyttelse af passagerer og har været det vigtigste punkt for os alle ved forhandlingsbordet. Vi kan derfor være meget tilfredse i dag.

Jeg ønsker at opfordre alle medlemmerne af Parlamentet til at støtte kompromisteksten som forhandlet af ordføreren.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn, for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, fru Malmström, mine damer og herrer! Efter en lang periode med forhandlinger har fru De Veyrac fremlagt denne fremragende betænkning. Det blev imidlertid i de indledende bemærkninger tidligere helt korrekt understreget, at dette handler om menneskeliv, og vi skal tænke på, at undersøgelser og forebyggelse af havarier inden for civil luftfart på nuværende tidspunkt er baseret på et direktiv fra 1994. Siden da har vi etableret et fælles luftfartsmarked og det fælles åbne luftrum i Europa. I de sidste 15 år er lufttrafikken i Europa mere end fordoblet, og det siger selv, at vores kombinerede indsats er rettet imod kontinuerlig fremme af luftfartssikkerheden. Det er af afgørende betydning, at vi undersøger og gennemgår alle flyvehavarier og flyvehændelser meget grundigt, og det har fru De Veyrac også understreget endnu en gang i denne sammenhæng, herunder med hensyn til balancen mellem de retlige myndigheder og de uafhængige undersøgelsesagenturer. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur vil i fremtiden spille en afgørende rolle i alt dette, og vi skal også styrke agenturet i denne sammenhæng.

Vi skal imidlertid også udnytte de nationale kompetencer, som vi har på dette særlige område – som vi har i Tyskland med den tyske lufthavnsmyndighed og tilsvarende myndigheder i andre lande – for at kunne fremlægge korrekte og meget præcise resultater af undersøgelser, som vi kan lære af, men som vi også – da vi også kritiseres for at spilde penge på nye agenturer – kan bruge med det formål at spare penge og forstærke vores samarbejde.

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg ønsker at takke ordføreren for den store indsats med denne vigtige betænkning. Jeg vil koncentrere mig om to spørgsmål i betænkningen. For det første vil jeg koncentrere mig om spørgsmålet om forbedring af undersøgelser af flyvehavarier og for det andet om spørgsmålet om rettighederne for ofre og pårørende til de personer, der er involveret i havarier.

Transport- og Turismeudvalget har efter min opfattelse styrket en række bestemmelser, som oprindeligt blev foreslået af Kommissionen. Vi har især, som ordføreren nævnte, klarlagt EASA's rolle i undersøgelser af flyvehavarier for at sikre, at undersøgelsen af et havari er uafhængig og uhindret. Vi kan ikke lade lovgivere være undersøgelsesinspektører. Derfor er der udarbejdet en klar definition af EASA's rolle som rådgiver som fastsat i ICAO's bilag 13.

Vi har også ydet støtte til oprettelse af et europæisk netværk af undersøgelsesmyndigheder og til behovet for at få data undersøgt på europæisk plan, således at kvaliteten af undersøgelserne af flyvehavarier kan forbedres i hele Europa.

Det er også meget vigtigt at fremhæve behovet for et effektivt indberetningssystem, udveksling af oplysninger om hændelser samt udbetaling af tilstrækkelig kompensation.

Parlamentet har endvidere i forbindelse med denne revidering skabt mulighed for at tage beskyttelse af ofres og pårørendes rettigheder op til fornyet behandling ved at insistere på, at støtte og oplysninger skal være til rådighed inden for to timer.

Endelig ønsker jeg at understrege over for Kommissionen, at der er behov for at revidere direktivet om indberetning af hændelser, således at de to direktiver kan supplere hinanden.

Det er efter min opfattelse et fremragende stykke arbejde, og jeg vil gerne takke vores ordførere og skyggeordførere for deres indsats.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin, for ALDE-Gruppen. – (SL) Hr. formand! Jeg er stolt af dette dokument, der er udarbejdet efter vellykkede trilaterale forhandlinger med Rådet og Kommissionen, og jeg ønsker på vegne af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa at takke kommissæren for hendes resultatorienterede ihærdighed og politiske mod.

Vi har skabt en ramme, der vil give mange fordele til passagerer, ansatte i luftfartsindustrien og den generelle offentlighed, og som sætter et internationalt eksempel. I foråret i år udarbejdede Transport- og Turismeudvalget efter en konstruktiv forhandling et dokument, der dannede et godt grundlag for vellykkede trepartsforhandlinger med Rådet og Kommissionen. Jeg ønsker endvidere at takke Association of Pilots and Air Traffic Controllers for deres hjælp og samarbejde.

I den endelige fase spillede Parlamentet en afgørende rolle i de efterfølgende ændringsforslag til retsgrundlaget, da vi havde afværget muligheden for ændringsforslag med såkaldte delegerede retsakter.

Hvis vi ønsker at forhindre havarier, skal vi undersøge årsagerne hertil. For at opnå grundige og gennemsigtige undersøgelser er det nødvendigt at beskytte de vigtigste involverede parter imod forhastede afgørelser. Nøjagtig fastlæggelse af rollen for retlig efterforskning er af afgørende betydning i forbindelse med undersøgelse af havarier. Parlamentet har insisteret på, at vi for at sikre, at undersøgelserne af årsagerne til flyvehavarier er uafhængige, skal beskytte den tekniske undersøgelse imod indblanding fra den retlige efterforskning. Vi skal endvidere indberette og undersøge alle hændelser, og jeg mener alle, ikke blot de hændelser, der har haft et tragisk resultat. Men det er kun muligt at foretage undersøgelser, hvis vi finder ud af, at der har været en hændelse.

Et andet resultat af udarbejdelsen af denne forordning er Kommissionens forsikring om, at den om kort tid vil revidere direktivet om indberetning af hændelser. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur skal være involveret i undersøgelserne, og vi har fastlagt agenturets rolle. En lovgiver er ikke en undersøgelsesinspektør, men agenturet skal have adgang til visse oplysninger og spille en rolle som rådgiver.

Under forhandlingerne lagde kommissæren særlig vægt på rettighederne for ofre for havarier og havde held til at opretholde de vigtigste elementer heraf.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Betydningen af denne betænkning kan ikke overvurderes, da den vil samle oplysninger på europæisk plan, som det, selv om oplysningerne oprindeligt var til rådighed forskellige steder, ikke tidligere var muligt at få et samlet overblik over, da vi ikke havde tilstrækkelige midler til at samle oplysningerne.

På et tidspunkt med et enormt konkurrencepres er det også meget nødvendigt og af afgørende betydning, at de personer, som videregiver oplysningerne – navnlig i forbindelse med tekniske fejlkilder – også beskyttes imod pres fra konkurrerende luftfartsselskaber eller fra deres eget luftfartsselskab. I denne sammenhæng skal vi især sikre, at disse oplysninger, som vi har hårdt brug for med henblik på at forebygge havarier, også beskyttes, og at der er en klar og tydelig procedure til at finde en balance mellem retlig efterforskning, som er nødvendig i disse tilfælde, og tekniske undersøgelser, der foretages af forebyggelseshensyn, således at de ikke overlapper.

Jeg ønsker at takke ordføreren mange gange. Vi har arbejdet virkelig godt sammen, og vi har gjort store fremskridt i forbindelse med dette spørgsmål.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, for ECR-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Jeg vil starte med et indlæg til forretningsordenen. Vores skyggeordfører, fru Foster, har netop oplyst mig om, at hun ikke kan deltage. Hun kommer senere i aften, men jeg vil gerne overtage hendes taletid.

Jeg ønsker først og fremmest at takke ordføreren for den fremragende betænkning. Både selve forordningen og kvaliteten heraf vil gavne lufttrafikken i Europa og luftfartssikkerheden.

Hvis vi imidlertid virkelig ønsker at lære af havarierne, skal undersøgelserne være helt fri for indblanding – forbrugerorganisationernes og især de retlige myndigheders indblanding i luftfartsselskabernes anliggender. Hvis de offentlige myndigheder kan blande sig i uafhængige undersøgelser, er der risiko for, at uafhængigheden af disse undersøgelser mistes. Det svarer til, at en slagter fortsat har indflydelse på inspektionen af sine egne kødprodukter, og det kan ikke være vores mål.

Det bedste ville derfor have været at indføre "den canadiske model". Det ville have betydet, at en helt uafhængig undersøgelsesmyndighed inviterede de retlige myndigheder til at deltage i en undersøgelse på grundlag af objektive kriterier, hver gang der skete en forbrydelse. Det er det system, vi bruger i Nederlandene, hvor vi har et uafhængigt undersøgelsesorgan, der fungerer fremragende. Dette undersøgelsesorgan tilretteviser jævnligt og uden tøven selv de offentlige myndigheder. Det er det bedste system, og nu giver den tekst, som vi har fastsat sammen med Rådet, også mulighed for at indføre den form for uafhængige undersøgelser.

Den overordnede pakke repræsenterer et reelt skridt i den rigtige retning. Formidlingen af oplysninger om passagerer, der er involveret i et havari, er især en stor forbedring, og vi skal derfor ikke afholde os fra at stemme i morgen, men i stedet støtte ordføreren ved at stemme for forordningen.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, for GUE/NGL-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Lufttransport er den sikreste transportform og også den transportform, der har opnået de mest fantastiske resultater, hvad angår nedbringelse af CO2-emissioner. Vi skal derfor gøre alt, hvad der er muligt, for at sikre, at det fortsætter i denne retning.

Oprettelsen af et netværk af sikkerhedsundersøgelsesorganer i medlemsstaterne er en god idé, forudsat at hvert organ fortsat skal stå til regnskab offentligt og ikke bliver offer for den destruktive idé om umiddelbar maksimal rentabilitet. Overførslen af vedligeholdelsesarbejde til lande uden for EU, efterligninger af reservedele, ansættelse af dårligt betalte besætninger og privatisering af luftfartskontrollen, som stadig foregår ind imellem, udgør store sikkerhedstrusler.

EU skal gribe ind og tage ansvar på det pågældende område. EU kan ikke slå sig til tåls med offentliggørelse af sorte lister og organisering af undersøgelser af flyvehavarier. Aktionærerne i de luftfartsselskaber, som ikke opfylder de størst mulige sikkerhedskrav, skal rammes dér, hvor det gør ondt. Nogle havarier skyldes naturligvis menneskelige fejl, men disse fejl fremhæver igen og igen visse luftfartsselskabers mangler i relation til tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, ergonomi, uddannelse og kvalifikationer.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE).(ES) Hr. formand, fru kommissær! Jeg ønsker at takke fru De Veyrac for betænkningen, som har gjort det muligt at nå til enighed under førstebehandlingen. Jeg vil dog komme med tre kritiske observationer, som viser behovet for at gøre indrømmelser under forhandlinger af denne type.

For det første er den individuelle identifikation af ofre droppet. Når det ved hjælp af DNA er muligt at foretage en sådan identifikation, er det naturligt for de pårørende at kræve, at de ikke blot får udleveret et tilfældigt lig, men liget af det offer, som de er i familie med.

For det andet er "årsager" ikke erstattet af "sammenfaldende faktorer". Det vil være en kilde til retstvister, og det er efter min opfattelse en alvorlig fejl – og hvis det ikke er, vil det blive afsløret med tiden – da tekniske undersøgelser skal være adskilt fra retlig efterforskning.

Endelig finder vi det meget beklageligt, at den spanske delegation i sidste ende eventuelt undlader at stemme til trods for dens positive holdning til spørgsmålet. Det er ganske enkelt, fordi man siden 1987 har talt om forholdet til Gibraltars lufthavn, der nu styres gennem ministererklæringen, som blev fastsat i Cordoba i 2006. Lovgivningen blev tidligere suspenderet, og der blev henvist til uoverensstemmelserne mellem Det Forenede Kongerige og Spanien, og nu er der tre henvisninger til disse retlige uoverensstemmelser og intet andet.

Dette betyder naturligvis, at vi vil undlade at stemme til trods for – og jeg gentager – vores positive holdning til betænkningen og fru De Veyracs store indsats. Jeg ønsker endnu en gang at takke hende for den gode betænkning, der er grundlæggende positiv.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Hr. formand! Vi ønsker at starte med at understrege, at standarderne for luftfartssikkerhed i Europa heldigvis forbedres løbende. Selv om der sker flyvehavarier og flyvehændelser, er der generelt et højt sikkerhedsniveau. Desværre er luftfartssikkerhed ikke noget, som bare varer evigt. Ind imellem sker der flyvehavarier og flyvehændelser. Disse havarier og hændelser skal undersøges grundigt på en fuldstændig uafhængig og professional måde. Sådanne skridt er nødvendige for at udarbejde de mest kompetente henstillinger på grundlag af førnævnte undersøgelser med henblik på forebyggelse af fremtidige havarier og hændelser.

Systemet til undersøgelse af flyvehavarier inden for den civile luftfart i EU fungerer i øjeblikket med en kapacitet, der ikke er optimal. Jeg mener derfor, at forordningen, som er et stykke arbejde, der er udført i Parlamentet, skaber mulighed for at forbedre situationen. Fru De Veyracs hold har tilsyneladende udarbejdet et meget kompetent udkast. Jeg ønsker imidlertid også at henlede Deres opmærksomhed på en meget vigtig faktor. Der er føjet mange kommentarer og ændringsforslag til udkastet. Da forordningen er et resultat af kompromiser, bør vi efter min opfattelse stemme for det, der blev forhandlet i fællesskab af Parlamentet, Kommissionen og Rådet. Efter min opfattelse skal andre forslag, som kan synes berettiget ud fra et partikularistisk synspunkt, afvises.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Hr. formand, fru kommissær! Jeg vil gerne starte med at tage en sag op, som vores skyggeordfører, hr. Kacin, ikke nåede at nævne, men som han betragter som meget vigtig. Det er i denne forbindelse helt afgørende ikke kun at efterforske årsagerne til havarier, men også at beskytte ofrene og deres familier. Ikke mindst min gruppe har meget klart talt for, at oplysninger om omstændighederne ved havarier skal frigives hurtigt, i det mindste til familiemedlemmerne, og for, at disse oplysninger også frigives i forbindelse med registrerede partnerskaber.

Generelt har vi allerede bemærket, at den betænkning, ordføreren har udarbejdet, faktisk er banebrydende. Vi kan ikke rose den nok. Sagen er, at det tidligere direktiv er 16 år gammelt. Den tekniske udvikling er nået langt i mellemtiden, og vi har brug for bedre flysikkerhed. For at kunne efterforske havarier skal vi have oplysninger, der kan blive vurderet uafhængigt. USA har længe haft et uafhængigt efterforskningsagentur af denne type og garanti for beskyttelse af personer, der afgiver vidneudsagn, som senere kan bruges imod samme person som involveret part. Det har vi nu opnået. Jeg vil gerne takke fru De Veyrac inderligt for hendes fortrinlige arbejde.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Hr. formand! Den konstante fremgang i lufttrafik har gjort det nødvendigt at vedtage lovrammen for undersøgelse af flyhavarier.

Fru De Veyrac har opnået et fortrinligt endeligt kompromis. Etableringen af et netværk af nationale efterforskningskontorer vil tilskynde til udveksling af oplysninger, uddannelse af efterforskere og oprettelsen af et register over god praksis samt bidrage til udarbejdelsen af en europæisk metodik til undersøgelse af flyhavarier. Det vil også reducere ulighederne mellem medlemsstaterne, forbedre undersøgelsessystemerne i disse lande og styrke flysikkerheden.

Den nødvendige lovgivningsmæssige ramme er etableret, så EASA kan deltage i sikkerhedsundersøgelser. Den nye lovramme sikrer også den nødvendige balance mellem efterforskernes og de retslige myndigheders uafhængighed, hvad angår adgang til følsomme oplysninger og den måde, hvorpå undersøgelserne koordineres.

Ofrenes og deres familiers ret til hjælp og ydelsen af denne hjælp er garanteret. Medlemsstaterne er forpligtet til at udarbejde nationale planer for at yde hjælp til ofrene.

Medlemsstaterne skal benytte netværket til at videregive oplysninger om hændelser inden for den civile luftfart, der kan blive analyseret og afklaret af EASA med henblik på at styrke flysikkerheden for borgerne.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Hr. formand! Det er tydeligt, at direktivet fra 1994 har tjent sit formål, men nu er det fuldstændig forældet. Som det er blevet sagt mange gange, betyder den enorme vækst i flyrejser, at vi har brug for opdaterede sikkerhedsforanstaltninger, mere koordinering, flere inspektioner og mere samarbejde. Det, jeg godt kan lide ved denne betænkning, er, at den tydeligt definerer de kompetente myndigheders rolle.

Jeg støtter det forslag, som Brian Simpson og ordføreren allerede har henvist til, om, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ikke under nogen omstændigheder skal spille en rolle i sikkerhedsundersøgelser. Deres job – og det udfører de ganske udmærket – er at certificere fly, men ikke at efterforske hele situationen i forhold til et havari.

Jeg hilser også med tilfredshed netværket af sikkerhedsfunktionærer. Kurser er helt afgørende, for vi er nødt til at reducere de nuværende forskelle mellem de forskellige standarder, der er gældende i de forskellige medlemsstater.

Hvad angår passagerlisten, er et af de store traumer efter et havari den tid, det tager at offentliggøre passagerlisten. Det er særdeles godt, at den nu skal kunne fremlægges inden for en time. Det er ret makabert, at man skal oplyse navnet på nogen, når man booker en billet, men det, at man nu forhåbentlig er i stand til at fremskaffe navnet på en person, der skal kontaktes i tilfælde af havari, hvis nogen dør, er også meget vigtigt, for traumet i forbindelse med at vente er næsten uudholdeligt.

Jeg forstår argumentet om DNA, men hvis vi gør det – hvis vi oplyser navnet på en, der skal kontaktes – kan DNA vente. Der er fremkommet mange fornuftige forslag. Jeg roser ordføreren og skyggeordførerne. De har gjort et fortrinligt stykke arbejde.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). (PL) Hr. formand! I dag diskuterer vi et dokument, der vil få reel indflydelse for de over 800 mio. passagerer, der årligt rejser med fly gennem EU's territorium. Det er en vigtig tekst, fordi de relevante bestemmelser ikke er blevet ændret i 16 år og kan dateres tilbage til en tid, hvor mængden af lufttrafik var langt mindre. De 800 mio. passagerers sikkerhed er på spil her, og deres sikkerhed kan ikke garanteres uden et frivilligt system til indrapportering for piloter og besætningsmedlemmer. Først når besætningsmedlemmer og piloter føler sig trygge ved at skrive om eller rapportere om havarier eller hændelser om bord, kan vi sikre passagerernes sikkerhed. Vi vil ikke opnå det mål, hvis de institutioner, der efterforsker hændelser og havarier i forbindelse med flyrejser, føler sig presset af den offentlige anklagers kontor, retsvæsenet eller medierne til at fremlægge rapporter med det samme. Vi er nødt til at garantere EU's borgeres sikkerhed, især i lyset af at flysikkerhedens annaler er skrevet i blodet fra ofrene for flyhavarier. Derfor føler jeg endnu større ansvar for afstemningen i denne uge.

 
  
  

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Fru formand! I dag er det to år og en måned siden, at det flyhavari, der kostede 154 mennesker livet i Barajas-lufthavnen i Madrid og ødelagde mange familier, de fleste af dem fra De Kanariske Øer, fandt sted. Alle Parlamentets medlemmer deler deres sorg.

Desværre er den tekniske undersøgelse endnu ikke afsluttet her to år senere. Ofrenes familier spekulerer fortsat over, hvad der skete, og der er ingen svar.

Det er beklageligt af to grundlæggende årsager. For det første fordi ofrenes familier ikke fortjener det, og for det andet fordi vigtige oplysninger, der ville være afgørende for flysikkerheden og kunne være vigtige i forhold til at forebygge andre ulykker, ikke kommer for en dag.

Jeg forventer, at den forordning, vi vil vedtage i morgen, i det mindste vil hjælpe os med bl.a. at sætte fart på den tekniske undersøgelse og sikre, at sådan en situation ikke gentager sig.

Jeg deler de holdninger, som min kollega hr. de Grandes har udtrykt, og jeg gratulerer ordføreren med at have opnået enighed ved førstebehandlingen, men jeg håber, at vi ikke har givet efter på for mange områder for at tilfredsstille visse interesser. Det er ofrene, der er vigtige her, og de kommer i første række.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Fru formand! Det værste, man kan opleve, er at være i familie med en passager, når et fly er lettet, og man hører, at det er sket en ulykke, det er styrtet ned, og man ikke aner, hvad der sker. Efter min mening retter denne betænkning – og jeg vil gerne gratulere ordføreren, fru De Veyrac – i nogen grad op på denne situation. Muligheden for at oplyse navnet på en person, der skal kontaktes, og forpligtelsen for luftfartsselskaberne til at offentliggøre passagerlisten inden for to timer er ting, som efter min mening er yderst vigtige for at kunne afklare denne usikkerhed og hjælpe dem, der ikke ved, hvad der er sket.

For det andet er der fundet en god løsning med hensyn til balancen mellem de interne og eksterne undersøgelsessystemer, der altid er så svær at finde, for på den ene side at beskytte dem, der ønsker at afgive vidneudsagn, og på den anden også beskytte offentlighedens interesse i at finde ud af, hvad der er sket. Derfor er det en rigtig god betænkning. Jeg vil gerne endnu en gang gratulere ordføreren. Hun har lavet et flot stykke arbejde.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Fru formand! Jeg deler den holdning, at denne forordnings eneste formål er at forhindre fremtidige havarier uden på forhånd at fordele skyld eller ansvar. Det glæder mig, at den garanterer undersøgelsens uafhængighed og forbedrer koordineringen med det netværk, den etablerer. Den beskytter ofre og familiemedlemmer gennem en række foranstaltninger, og den beskytter følsomme oplysninger, der forudsætter fuldstændig fortrolighed og ikke må anvendes til andre formål end undersøgelsen. Vi taler om stemmeoptagelser og billeder. Men jeg synes, at princippet om en åben rapporteringskultur også skulle have været medtaget. Det håbede folk fra branchen også på, fordi de nogle gange havner i mediernes gabestok, inden undersøgelsen overhovedet har fundet sted.

Sluttelig vil jeg gerne sige, at jeg hilser det velkommen, at selskaber pålægges at have minimumforsikringer til ofrenes familier, så de er beskyttet, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Fru formand! Mængden af lufttrafik vokser hele tiden. Som jeg ser det, er sikkerheden vigtigere end alt andet. Derfor har vi brug for et uafhængigt organ, der kan efterforske mangler og iværksætte afhjælpningsforanstaltninger og derved være med til at fremme luftfartssikkerheden for alle.

Jeg vil også gerne gratulere ordføreren med betænkningen.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) Fru formand! Lufttransport bliver mere og mere afgørende for folks mobilitet og i en i stigende grad globaliseret verdensøkonomis dynamik.

Den nuværende europæiske lovgivning vedrørende undersøgelse af flyhavarier er ude at trit med ændringerne på området og fremkomsten af nye aktører såsom Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

Medlemsstaternes evne til at efterforske havarier inden for civil luftfart må derfor harmoniseres. Men forebyggelse af ulykker skal have højeste prioritet, og undersøgelsen må altid være et forebyggelsesværktøj.

Det skal bemærkes, at kraftigt pres for at nedbringe omkostningerne forøger risikoen i forhold til sikkerheden. Men økonomiske besparelser kan ikke sættes over mennesker, og vi kan ikke tillade forslag som dem om at afskaffe andenpiloten eller give mulighed for at tillade ståpladser til passagerer.

Undersøgelser er vigtige, men forebyggelse og service af høj kvalitet må have førsteprioritet.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Fru formand! Jeg gratulerer ordføreren med at have opnået enighed ved førstebehandlingen om forordningen om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart.

Det er medlemsstaternes pligt at sikre, at alle luftfartsselskaber, der har etableret sig på deres territorium, har en plan for at hjælpe ofre og deres familier. Men jeg synes, at den periode på to timer, som luftfartsselskaberne har til at fremlægge passagerlisten, er alt for lang. Jeg vil også gerne nævne, at vi glæder os over forslaget om at pålægge luftfartsselskaber, der leverer serviceydelser i EU, at overholde bestemmelserne i konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen), selv om den stat, hvor de er etableret, ikke har ratificeret konventionen.

Sluttelig vil jeg fremhæve, at det er afgørende for EU også at indgå sikkerhedsaftalen for civil luftfart med ikke-EU-lande for at forhindre hændelser og være med til at undersøge flyhavarier.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Fru formand! Jeg vil gerne tilføje en ting vedrørende underretning af familiemedlemmer, som jeg ikke havde tid til tidligere.

Familiemedlemmer skal behandles lige og må ikke forskelsbehandles. Definitionen af, hvad der udgør "familie", varierer betydelig fra medlemsstat til medlemsstat. Parlamentet var ivrigt efter også at beskytte registrerede partnerskaber, eftersom de er anerkendt i nogle lande, men ikke andre. Min politiske gruppe foreslog et kompromis, der blev vedtaget af Rådet og Kommissionen, så vi nu bruger den definition af familie, der gælder i ofrets hjemland, dvs. det land, hvor ofret har sin nationalitet. Det er en vigtig bedrift og et vigtigt kompromis.

En anden ting, jeg gerne vil påpege, er, at i stedet for at opfinde nye institutioner, har vi stolet på det netværk af nationale undersøgelsesmyndigheder, hvis aktiviteter vi allerede havde knyttet sammen.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Den høje grad af enighed i denne plenarforsamling sender et meget stærkt signal til passagerer og deres familier. Det bør ses som bevis på det flotte arbejde, ordføreren og skyggeordførerne har udført.

Jeg ser frem til det meget vigtige arbejde, der ligger foran os med hensyn til at etablere det europæiske netværk af den civile luftfarts sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder. Det repræsenterer et vigtigt skridt i retning af at forbedre sikkerhedsundersøgelsernes kvalitet, styrke deres uafhængighed og tilskynde til høje standarder for undersøgelsesmetoder og oplæring.

Det er vigtigt, at de nye regler afspejler de fremskridt, der er opnået inden for sikkerhed hos Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, som fra nu af kan bidrage til sikkerhedsundersøgelser med sin ekspertise og erfaring på sine kompetenceområder. Jeg vil gerne understrege – ligesom mange af talerne – at det kun vil deltage som teknisk rådgiver, dele sin erfaring og være medvirkende til at foretage vurderinger. Det vil ikke selv undersøge havarier.

Kommissionen vil arbejde hurtigt og effektivt på at færdiggøre de nye regler med forslag om at modernisere systemet til indberetning af flyvehændelser og havarier, så vi i sidste ende kan få de bedste værktøjer til effektivt at udføre vores arbejde, som er at beskytte europæiske rejsendes liv.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, ordfører. – (FR) Fru formand! Tak for alle bidragene vedrørende denne tekst. Jeg fik ikke sagt det tidligere, så mange tak til Kommissionen, som virkelig har været katalysator for denne aftale.

Jeg vil gerne forsikre hr. Zemke om, at der kun vil være ét ændringsforslag i morgen. Det er ganske enkelt en væsentlig fejl, der skyldes, at Rådet havde glemt et afsnit i teksten. Derfor var vi nødt til at finde den bedste måde at rette fejlen på, og det var i form af et ændringsforslag, men der bliver kun det ene.

Måske hørte hr. Higgins ikke – der var også så meget larm i starten, at det er forståeligt, og fru Malmström gentog det – at det tydeligt fremgår, at eftersom agenturets rolle kun bliver ren certificering, kan det ikke under nogen omstændigheder gennemføre undersøgelser af ulykker, for det kan ikke både være dommer og part. Men det må have adgang til de oplysninger, der er nødvendige for, at det kan udføre sine certificeringsopgaver og tilbyde sikkerhedsundersøgelsen sin ekspertise.

Jeg beklager, at hr. Mato Adrovers delegation, hvis jeg har forstået det korrekt, vil undlade at stemme, for teksten forbedrer i høj grad det, De med rette kritiserer, nemlig manglende information og den usikkerhed, familier oplever. Hvad angår det, at vi skulle have givet efter ved førstebehandlingen, vil skyggeordførerne kunne fortælle Dem det samme som mig, nemlig at Parlamentet ikke har givet efter i forhold til noget som helst. Parlamentets synspunkter har vundet på alle tekstens områder.

Det glæder mig meget, at de politiske grupper er nået til enighed om teksten, der – som hr. Kühn sagde – handler om menneskeliv. Desuden håber jeg, at det i morgen vil komme til udtryk i form af et stort flertal for betænkningen. Så vil vi kunne bekræfte Parlamentets førende rolle i sager, der vedrører beskyttelsen af borgerne, og dermed have et EU, der tilbyder beskyttelse.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted tirsdag den 21. september kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), skriftlig. – (IT) På grund af den stadig stigende mængde lufttrafik er antallet af ofre for civile flyhavarier desværre vokset markant. I 2005 var der 1 454, en stigning på omkring 90 % i forhold til 2004.

Der er derfor brug for ny lovgivning, der reducerer ulighederne mellem medlemsstaternes undersøgelsesmuligheder, og som etablerer et "netværk" mellem de forskellige nationale undersøgelsesmyndigheder med henblik på at rationalisere kompetencer, medarbejdere og ressourcer. Derfor går jeg ind for forslaget til forordning, som på den ene side vil sikre havariundersøgelsers fuldstændige uafhængighed og på den anden vil forpligte luftfartsselskaber til at garantere ofres og deres familiemedlemmers rettigheder i tilfælde af et havari.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik