Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0036(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0231/2010

Συζήτηση :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Ψηφοφορία :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0323

Συζητήσεις
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. Διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων συζήτηση
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0195/2010) της κ. De Veyrac, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, εισηγήτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική μεταφορών της ΕΕ δεν περιορίζεται απλώς σε μια σειρά οικονομικών στόχων· περιλαμβάνει επίσης, και πάνω από όλα, τη βούληση να διασφαλιστούν τα βέλτιστα δυνατά πρότυπα ασφάλειας των επιβατών.

Τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να πλησιάσουμε αυτόν τον στόχο, πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη διασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου ασφάλειας των εναέριων μεταφορών. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου συζητούμε σήμερα την πρόταση κανονισμού για τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.

Μετά από πολλές εβδομάδες δύσκολων διαπραγματεύσεων, έως το καλοκαίρι, καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, εξασφαλίζοντας ουσιαστική πρόοδο στους τομείς της διερεύνησης και της πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και της υποστήριξης των οικογενειών των θυμάτων. Εφόσον το κείμενο εγκριθεί αύριο, τα μέτρα που περιγράφονται σε αυτό θα μπορούν να τεθούν σε ισχύ στα τέλη του 2010.

(Θόρυβος στην αίθουσα της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ζητεί να γίνει ησυχία)

Ποια είναι τα μέτρα που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση; Πρώτον, ο προτεινόμενος κανονισμός ενισχύει την ανεξαρτησία των ερευνών και των ερευνητών για θέματα ασφάλειας. Στους τελευταίους θα παρέχεται εγγυημένη πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία και οι αναγκαίοι πόροι για τον προσδιορισμό των αιτίων ενός ατυχήματος.

Η δεύτερη σημαντική πτυχή είναι η ακόλουθη: το κείμενο αυτό διευκρινίζει επίσης τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ) σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος· δηλώνεται σαφώς ότι ο οργανισμός, ως ο φορέας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την πιστοποίηση…

(Συνεχίζεται ο θόρυβος στην αίθουσα της συνεδρίασης)

Λοιπόν, κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται. Μπορώ να σταματήσω αν θέλετε. Δεν ακούω ούτε αυτά που λέω.

(Ο Πρόεδρος καλεί την ομιλήτρια να συνεχίσει)

Δηλώνεται σαφώς ότι ο οργανισμός, ως ο φορέας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την πιστοποίηση, δεν πρέπει επ’ ουδενί να διερευνά ατυχήματα, καθόσον δεν μπορεί να είναι συγχρόνως κριτής και συμμετέχων στη διαδικασία. Εντούτοις, πρέπει να έχει δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που απαιτούνται για τα καθήκοντα της πιστοποίησης, καθώς και συνεισφοράς στις έρευνες ασφαλείας με την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει. Γι’ αυτό ο κανονισμός ορίζει ότι, δυνάμει του Παραρτήματος 13 στη Σύμβαση του Σικάγο, ο ΕΟΑΑ θα μετέχει στις έρευνες με την ιδιότητα του συμβούλου.

Η τρίτη πρόοδος του κανονισμού είναι: η δημιουργία ενός δικτύου αρχών διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας, μέσω του οποίου επισημοποιείται και ενισχύεται η συνεργασία που υφίσταται ήδη μεταξύ των κρατών μελών. Το δίκτυο αυτό, εκτός του ότι θα διαθέτει ευέλικτη διάρθρωση, χωρίς ανεξάρτητο νομικό καθεστώς, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των ερευνών ασφαλείας λόγω, κυρίως, της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της βελτίωσης της κατάρτισης των πραγματογνωμόνων.

Επιπλέον, αυτός ο κανονισμός αφορά επίσης τις σχέσεις μεταξύ δικαστικών ερευνών και τεχνικών διερευνήσεων για θέματα ασφάλειας, αντιπροσωπεύει δε ουσιαστική πρόοδο και σε αυτόν τον τομέα, παρά την πολυμορφία των νομικών συστημάτων των κρατών μελών, πρωτίστως διασφαλίζοντας την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση των ερευνητών θεμάτων ασφάλειας στα συναφή αποδεικτικά στοιχεία, και δευτερευόντως θεσπίζοντας προηγουμένως συμφωνίες μεταξύ των δικαστικών αρχών και των υπηρεσιών διερεύνησης.

Τέλος, η σημαντικότερη, κατά τη γνώμη μου, πτυχή είναι: η προστασία των θυμάτων και των οικογενειών τους. Στο κείμενο ορίζεται ότι οι ονομαστικές καταστάσεις όλων των επιβαινόντων ενός αεροσκάφους πρέπει να διατίθενται εντός δύο ωρών από τη γνωστοποίηση του ατυχήματος που αφορά το συγκεκριμένο αεροσκάφος, πρακτική που θα περιορίσει την οδυνηρή περίοδο αναμονής των οικογενειών.

Επιπλέον, ο κανονισμός αυτός θεσπίζει μια ολόκληρη σειρά μέτρων όσον αφορά τις οικογένειες των θυμάτων. Περιλαμβάνουν την παροχή στους επιβάτες, κατά την κράτηση θέσεων, της δυνατότητας να υποδείξουν ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να ενημερωθεί σε περίπτωση ατυχήματος· την υποχρέωση ειδοποίησης των οικογενειών για την πρόοδο των ερευνών πριν από τη δημοσίευσή τους· την τήρηση απορρήτου ως προς τα ονόματα προσώπων τα οποία επιβαίνουν στο αεροσκάφος, εφόσον ζητηθεί από την οικογένεια· τον ορισμό προσώπου αναφοράς το οποίο θα αποτελεί σημείο επαφής και ενημέρωσης των οικογενειών των θυμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας· την υποχρέωση των κρατών μελών να έχουν προετοιμάσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος· την υποχρέωση όλων των αεροπορικών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη να διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης κρίσεων το οποίο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στις οικογένειες· και, τέλος, την υπενθύμιση της υποχρέωσης όλων των αερομεταφορέων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ να διαθέτουν ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για την παροχή αποζημιώσεων στις οικογένειες των θυμάτων.

Η τελευταία σημαντική πτυχή του κανονισμού είναι το ζήτημα των αναφορών περιστατικών, και πρόκειται για σημαντική πρόοδο στον τομέα της πρόληψης ατυχημάτων, καθόσον το κείμενο ορίζει ότι ο ΕΟΑΑ και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν πρόσβαση στο κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με τα αεροπορικά ατυχήματα. Το εν λόγω αποθετήριο θα αναλύεται έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν προληπτικά μέτρα και να αποτρέπονται, συνεπώς, τα ατυχήματα.

Αυτές είναι οι βασικές συνιστώσες της συμβιβαστικής θέσης. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στους σκιώδεις εισηγητές, με τους οποίους αναπτύξαμε θαυμάσια σχέση συνεργασίας, και οι οποίοι μας έδωσαν τη δυνατότητα να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλησα να ζητήσω να παρέμβω νωρίτερα, διακόπτοντας έτσι για μια ακόμη φορά την εισηγήτρια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας: αυτό που συνέβη στην αρχή αυτής της συζήτησης είναι απαράδεκτο. Η συζήτηση αυτή αφορά τα αεροπορικά ατυχήματα, αφορά τις ζωές ανθρώπων και το πώς μπορούμε να τους προστατέψουμε και να αποτρέψουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική με τις συζητήσεις επί διαδικαστικών ζητημάτων. Πρέπει να εξετάσουμε πώς θα μπορέσουμε στο μέλλον να αποτρέψουμε την επικράτηση παρόμοιου χάους στην αρχή των συζητήσεων επί σημαντικών θεμάτων.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Αυτή είναι η παράκληση που θέλω να απευθύνω σε όλους τους βουλευτές. Είναι πολύ σημαντικό να εγκαταλείψουν την αίθουσα της συνεδρίασης το ταχύτερο δυνατόν αν επιθυμούν να συζητήσουν αυτό το θέμα. Μπορούν να ξεκινήσουν αυτήν τη συζήτηση έξω από την αίθουσα, για οποιονδήποτε θέλει να ακούσει. Κύριε Leichtfried, συμφωνώ απολύτως μαζί σας.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια, κ. De Veyrac, και τους σκιώδεις εισηγητές για το έργο που έχουν επιτελέσει εδώ, καθώς και για τη συνέπεια με την οποία υποστηρίζουν τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής η οποία οδήγησε σε αυτόν τον νέο και πολύ σημαντικό κανονισμό για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη.

Όπως επεσήμανε και η εισηγήτρια, η επεξεργασία του θέματος δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Απεναντίας, άπτεται ζητημάτων τα οποία απαίτησαν πολύ λεπτές και ευαίσθητες διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των αρμοδιοτήτων των ανεξάρτητων φορέων διερεύνησης και των δικαστικών αρχών –μεταξύ, αφενός, της ανάγκης για διενέργεια ερευνών και, αφετέρου, της επιβεβλημένης προστασίας της ανωνυμίας των εμπλεκόμενων στην έρευνα.

Αυτό το κάναμε επειδή θέλουμε να αντλήσουμε τα σωστά διδάγματα από αυτό το έργο και εντέλει να προσφέρουμε πρόσφορους και σύγχρονους κανόνες οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να διερευνούμε με επαγγελματισμό και να προλαμβάνουμε μελλοντικά ατυχήματα και συμβάντα, ενώ θα εγγυηθούν επίσης στους ευρωπαίους πολίτες υψηλό επίπεδο ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών. Γι’ αυτό ήταν τόσο σημαντική η προθυμία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου να προβούν στους αναγκαίους συμβιβασμούς. Σας ευχαριστώ όλους γι’ αυτό.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή συμμερίζεται τις εκτιμήσεις της εισηγήτριας. Το συμφωνηθέν κείμενο εξισορροπεί με καλό και δίκαιο τρόπο τα διάφορα επιμέρους συμφέροντα. Φυσικά, σε τελική ανάλυση, ο μεγαλύτερος κερδισμένος σήμερα είναι ο ευρωπαίος επιβάτης. Η ασφάλεια των αερομεταφορών και η προστασία των επιβατών αποτελούν προτεραιότητα για την Επιτροπή και υπήρξαν πρωταρχικό μέλημα όλων όσοι μετείχαμε στις διαπραγματεύσεις. Σήμερα πρέπει λοιπόν να αισθανόμαστε υπερήφανοι.

Καλώ όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποστηρίξουν το συμβιβαστικό κείμενο το οποίο είναι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της εισηγήτριας.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Malmström, κυρίες και κύριοι, μετά από μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων, η κ. De Veyrac μας παρουσίασε μια εξαιρετική έκθεση. Ωστόσο, στις εισαγωγικές παρατηρήσεις που προηγήθηκαν αναφέρθηκε ορθώς ότι το θέμα αυτό αφορά ανθρώπινες ζωές, και οφείλουμε να λάβουμε πραγματικά υπόψη το γεγονός ότι αυτή η διερεύνηση και πρόληψη ατυχημάτων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας στηρίζεται επί του παρόντος σε μια οδηγία του 1994. Έκτοτε έχουμε δημιουργήσει μια κοινή αγορά αεροπορικών μεταφορών, ενώ ο ευρωπαϊκός ανοικτός ουρανός έχει γίνει πραγματικότητα. Τα τελευταία 15 χρόνια, η εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη έχει υπερδιπλασιαστεί και εξυπακούεται ότι οι συνδυασμένες προσπάθειές μας αποβλέπουν στη διαρκή βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας. Επιβάλλεται να διερευνούμε και να εξετάζουμε με μεγάλη επιμέλεια κάθε συμβάν και κάθε αεροπορικό ατύχημα, και αυτό υπογραμμίζεται για μία ακόμη φορά στο κείμενο της κ. De Veyrac, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις ισορροπίες που πρέπει να τηρούνται μεταξύ των δικαστικών αρχών και των ανεξάρτητων φορέων διερεύνησης. Στο μέλλον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας θα διαδραματίζει καίριο ρόλο σε αυτό, πρέπει δε να τον ενισχύσουμε προς την κατεύθυνση αυτή.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε τις εθνικές μας αρμοδιότητες στον συγκεκριμένο τομέα –όπως χρησιμοποιούμε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας στη Γερμανία, και όπως συνέβη και σε άλλες χώρες– έτσι ώστε να μπορούμε να παρουσιάζουμε ακριβή και λεπτομερή αποτελέσματα ερευνών από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα, αλλά και –δεδομένου ότι επικριθήκαμε και για σπατάλη χρημάτων μέσω της δημιουργίας νέων οργανισμών– να χρησιμοποιούμε τα μέσα αυτά για την εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση της συνεργασίας μας.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας για την επίπονη εργασία της κατά την επεξεργασία αυτού του σημαντικού θέματος. Θα επικεντρώσω την προσοχή μου σε δύο θέματα τα οποία θίγονται στην έκθεση: πρώτον, στους τρόπους βελτίωσης της διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων και, δεύτερον, στο θέμα των δικαιωμάτων των θυμάτων και των συγγενών όσων εμπλέκονται σε τέτοια ατυχήματα.

Η Επιτροπή Μεταφορών ενίσχυσε, κατά τη γνώμη μου, μια σειρά διατάξεων τις οποίες είχε προτείνει αρχικώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, όπως ανέφερε η εισηγήτριά μας, διευκρινίσαμε τον ρόλο του ΕΟΑΑ στις διερευνήσεις ατυχημάτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα διενεργούνται κατά τρόπο ανεξάρτητο και χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Δεν επιτρέπεται ο ρυθμιστής να είναι συγχρόνως και ερευνητής. Γι’ αυτό προσδιορίσαμε σαφώς τον ρόλο του ΕΟΑΑ ως συμβούλου, όπως ορίζεται από τον ICAO στο Παράρτημα 13.

Υποστηρίξαμε επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου αρχών διερεύνησης, καθώς και την ανάγκη ανάλυσης των δεδομένων σε πανευρωπαϊκή βάση, έτσι ώστε να συμβάλουμε στη βελτίωση της ποιότητας των διερευνήσεων ατυχημάτων στο σύνολο της Ευρώπης.

Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να επισημανθεί η ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού συστήματος αναφοράς περιστατικών και ανταλλαγής των πληροφοριών που αντλούνται από τα συμβάντα, καθώς και καταβολής επαρκών αποζημιώσεων.

Με την ευκαιρία αυτής της αναθεώρησης, το Κοινοβούλιο επανεξέτασε επίσης το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων και των συγγενών, απαιτώντας να τους διατίθενται πληροφορίες και υποστήριξη εντός δύο ωρών.

Τέλος, θέλω να επισημάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η οδηγία που διέπει τις αναφορές περιστατικών, έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται οι δύο οδηγίες.

Θεωρώ ότι πρόκειται για εξαιρετική εργασία και συγχαίρω τους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές μας για τις προσπάθειές τους.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(SL) Είμαι υπερήφανος γι’ αυτό το έγγραφο, το οποίο καταρτίστηκε μετά από επιτυχείς τριμερείς διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, εξ ονόματος δε της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη θέλω να συγχαρώ την Επίτροπο για το επίτευγμα, την επιμονή και την πολιτική τόλμη της.

Έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο το οποίο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους επιβάτες, στα άτομα που απασχολούνται στη βιομηχανία αερομεταφορών και στους πολίτες εν γένει, και το οποίο αποτελεί διεθνώς παράδειγμα προς μίμηση. Την άνοιξη αυτού του έτους, μετά από εποικοδομητικό διάλογο, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού συνέταξε ένα έγγραφο το οποίο αποτέλεσε καλή βάση για την επιτυχία του τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Ένωση Πιλότων και Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για τη βοήθεια και τη συνεργασία τους.

Στο τελικό στάδιο, το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στις συνακόλουθες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, καθότι αποκλείσαμε τη δυνατότητα τροποποιήσεων με τις λεγόμενες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Αν θέλουμε να αποτρέψουμε τα ατυχήματα, πρέπει να διερευνήσουμε τα αίτιά τους. Για να είναι λεπτομερής και διαφανής η διερεύνηση αυτή, επιβάλλεται να προστατεύουμε τους βασικούς εμπλεκόμενους παράγοντες από τυχόν βεβιασμένες κρίσεις. Ο ακριβής προσδιορισμός του ρόλου των δικαστικών ερευνών είναι καίριας σημασίας για τη διερεύνηση των ατυχημάτων. Το Κοινοβούλιο επέμεινε ότι, για να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των εμπλεκομένων στη διερεύνηση των αιτίων των αεροπορικών ατυχημάτων, πρέπει να προστατεύσουμε την τεχνική διερεύνηση από παρεμβάσεις της δικαστικής διερεύνησης. Πρέπει επίσης να διασφαλίζουμε την αναφορά και διερεύνηση όλων –και εννοώ όλων– των συμβάντων, όχι μόνον όσων θα μπορούσαν να είχαν τραγική κατάληξη. Ωστόσο, η διερεύνηση είναι δυνατή μόνον εάν γνωρίζουμε ότι έχει προκύψει κάποιο συμβάν.

Ένα επιπλέον αποτέλεσμα της κατάρτισης αυτού του κανονισμού είναι η διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι θα αναθεωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα την οδηγία για τις αναφορές περιστατικών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ) πρέπει να μετέχει στις διερευνήσεις, και έχουμε καθορίσει τον ρόλο του. Οι ρυθμιστικές αρχές δεν πραγματοποιούν διερευνήσεις, αλλά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες και να ασκούν καθήκοντα συμβούλου.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επίτροπος ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των θυμάτων ατυχημάτων και κατάφερε να διατηρηθούν όλα τα ουσιαστικά στοιχεία.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σπουδαιότητα αυτής της έκθεσης είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς τώρα θα γίνεται συγκέντρωση πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες, παρότι ήταν αρχικώς διαθέσιμες σε διαφορετικούς χώρους, στο παρελθόν δεν μας επέτρεπαν να σχηματίζουμε συνολική εικόνα επειδή δεν διαθέταμε επαρκή μέσα διασύνδεσης των πληροφοριών.

Σε μια περίοδο άσκησης τεράστιων ανταγωνιστικών πιέσεων στην αεροπορία, είναι επίσης πολύ σημαντικό και αναγκαίο τα πρόσωπα που διαβιβάζουν τις πληροφορίες –ιδίως όσον αφορά τα σφάλματα για τεχνικούς λόγους– να προστατεύονται έναντι πιέσεων από ανταγωνιστικούς αερομεταφορείς ή από τον αερομεταφορέα στον οποίο εργάζονται. Από την άποψη αυτή, πρέπει να μεριμνήσουμε οπωσδήποτε ώστε οι πληροφορίες αυτές, τις οποίες χρειαζόμαστε επειγόντως για την πρόληψη ατυχημάτων, να προστατεύονται εξίσου, και να υπάρχει σαφής διαδικασία για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των νομικών διερευνήσεων που είναι αναγκαίες σε αυτές τις περιπτώσεις και των διερευνήσεων τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται επικαλύψεις.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια. Συνεργαστήκαμε θαυμάσια και σημειώσαμε πολύ ουσιαστική πρόοδο σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(NL) Θέλω καταρχάς να θίξω ένα διαδικαστικό ζήτημα. Η σκιώδης εισηγήτριά μας, κ. Foster, με ενημέρωσε προ ολίγου ότι αδυνατεί να παραστεί στη συζήτηση. Θα φτάσει στο Κοινοβούλιο αργά το απόγευμα, γι’ αυτό ζητώ να κάνω χρήση του χρόνου ομιλίας της.

Πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινώς την εισηγήτρια για το εξαίρετο έργο που έχει επιτελέσει. Και ο ίδιος ο κανονισμός, αλλά και η ποιότητά του, θα ωφελήσουν την εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη καθώς και την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας.

Ωστόσο, αν θέλουμε πραγματικά να μάθουμε από τα ατυχήματα, οι διερευνήσεις πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένες από παρεμβάσεις: από παρεμβάσεις οργανώσεων καταναλωτών στους αερομεταφορείς και, πάνω από όλα, από παρεμβάσεις των δικαστικών αρχών. Αν οι δημόσιες αρχές είναι σε θέση να παρεμβαίνουν σε ανεξάρτητες διερευνήσεις, η ανεξαρτησία των διερευνήσεων αυτών τίθεται σε κίνδυνο. Θα ήταν σαν ο κρεοπώλης να μπορεί να επηρεάσει την επιθεώρηση του κρέατός του, και δεν μπορεί να επιδιώκουμε κάτι τέτοιο.

Ως εκ τούτου, η καλύτερη λύση θα ήταν να είχαμε εφαρμόσει το καναδικό μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι θα είχαμε μια εντελώς ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης η οποία θα καλούσε τις δικαστικές αρχές να συμμετάσχουν στις έρευνές της με βάση αντικειμενικά κριτήρια σε περίπτωση διάπραξης εγκλήματος. Αυτό είναι το σύστημα που χρησιμοποιούμε στις Κάτω Χώρες, όπου διαθέτουμε μια ανεξάρτητη επιτροπή διερευνήσεων η οποία λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο. Η εν λόγω επιτροπή διερευνήσεων επιπλήττει τακτικά και χωρίς περιστροφές ακόμη και τις δημόσιες αρχές. Αυτό είναι το καλύτερο σύστημα, και τώρα το κείμενο το οποίο συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο προσφέρει τη δυνατότητα καθιέρωσης ανεξάρτητων ερευνών αυτού του είδους.

Παρ’ όλα αυτά, η συνολική δέσμη μέτρων αποτελεί ένα πραγματικό βήμα προόδου. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες που εμπλέκονται σε ατυχήματα, ειδικότερα, αποτελεί σοβαρή βελτίωση, και για τον λόγο αυτόν δεν θα απόσχουμε από την αυριανή ψηφοφορία· απεναντίας, θα υποστηρίξουμε την εισηγήτρια ψηφίζοντας υπέρ.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(FR) Κύριε Πρόεδρε, οι εναέριες μεταφορές είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς, το οποίο έχει μάλιστα επιτύχει τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς τη μείωση των εκπομπών CO2. Επομένως, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εναέριες μεταφορές να συνεχίσουν να κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η δημιουργία ενός δικτύου αρχών διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας στα κράτη μέλη είναι καλή ιδέα, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι αρχές θα συνεχίσουν να είναι δημοσίως υπόλογες και δεν θα πέσουν θύματα της καταστροφικής αντίληψης περί μέγιστης άμεσης κερδοφορίας. Η μεταφορά των εργασιών συντήρησης σε χώρες εκτός της ΕΕ, οι απομιμήσεις ανταλλακτικών, η απασχόληση κακοπληρωμένων πληρωμάτων, καθώς και η ιδιωτικοποίηση του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, που εξακολουθεί να συμβαίνει ενίοτε, αποτελούν σοβαρές απειλές για την ασφάλεια.

Η ΕΕ πρέπει να παρέμβει και να αναλάβει τις ευθύνες της σε αυτόν τον τομέα. Δεν μπορεί να αρκείται στη δημοσίευση μαύρων λιστών και στη διερεύνηση των συντριβών αεροσκαφών. Πρέπει να χτυπήσει τους μετόχους αερομεταφορέων οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες ασφάλειας εκεί που πονούν. Ορισμένα ατυχήματα οφείλονται, φυσικά, σε ανθρώπινα λάθη, όμως τα σφάλματα αυτά αναδεικνύουν επανειλημμένως τις αδυναμίες ορισμένων αεροπορικών εταιρειών ως προς την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, την εργονομία, την κατάρτιση και τα επαγγελματικά προσόντα.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θέλω να συγχαρώ την κ. De Veyrac για την έκθεσή της, η οποία μας επέτρεψε να επιτύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Οφείλω, ωστόσο, να διατυπώσω τρεις επικριτικές παρατηρήσεις οι οποίες καταδεικνύουν πόσο αναγκαίο είναι να γίνονται παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις αυτού του είδους.

Πρώτον, η ατομική ταυτοποίηση των θυμάτων έχει εγκαταλειφθεί: όταν το DNA καθιστά δυνατή αυτήν την ταυτοποίηση, είναι φυσικό οι οικογένειες να απαιτούν να τους δοθούν όχι οποιεσδήποτε σοροί, αλλά οι σοροί των θυμάτων με τα οποία τους συνδέουν συγγενικοί δεσμοί.

Δεύτερον, ο όρος «αίτια» δεν έχει αντικατασταθεί από τον όρο «παράγοντες που συνέβαλαν». Αυτό θα δημιουργήσει δικαστικές διαμάχες, και θεωρώ ότι αποτελεί σοβαρό σφάλμα –αν κάνω λάθος, θα το δείξει ο καιρός– καθότι η τεχνική διερεύνηση πρέπει να διακρίνεται από τη νομική διερεύνηση.

Τέλος, θεωρούμε εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι η ισπανική αντιπροσωπεία ενδέχεται εντέλει να υποχρεωθεί να απόσχει, ανεξάρτητα από τη θετική της άποψη επί του θέματος. Αυτό συμβαίνει διότι, απλούστατα, η σχέση με τον αερολιμένα του Γιβραλτάρ, η οποία τώρα διέπεται από την υπουργική δήλωση που συμφωνήθηκε το 2006 στην Κόρδοβα, αναφέρεται από το 1987. Στο παρελθόν, η ισχύς της νομοθεσίας αναστελλόταν παραπέμποντας στη διαφορά μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, ενώ τώρα γίνονται τρεις αναφορές σε αυτές τις νομικές διαφορές, και τίποτε περισσότερο.

Αυτό σημαίνει, φυσικά, ότι θα υποχρεωθούμε να απόσχουμε, ανεξαρτήτως –επαναλαμβάνω– της θετικής μας άποψης για την έκθεση και το έργο που επιτέλεσε η κ. De Veyrac. Για μια ακόμη φορά, την συγχαίρω για την καλή έκθεσή της, η οποία θα έχει επί της ουσίας θετικό αντίκτυπο.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Νομίζω ότι πρέπει να δηλώσουμε εξαρχής με μεγάλη σαφήνεια ότι τα πρότυπα ασφάλειας των εναέριων μεταφορών στην Ευρώπη ακολουθούν, ευτυχώς, πορεία διαρκούς βελτίωσης. Αν και εξακολουθούν να συμβαίνουν αεροπορικά ατυχήματα και συμβάντα, το επίπεδο ασφάλειας είναι εν γένει υψηλό. Δυστυχώς, η ασφάλεια των εναέριων μεταφορών δεν είναι κάτι που, εφόσον επιτευχθεί, διαρκεί για πάντα. Κατά καιρούς, είναι δεδομένο ότι θα προκληθούν ατυχήματα και συμβάντα. Η διερεύνησή τους πρέπει να είναι πολύ διεξοδική και να γίνεται κατά τρόπο απολύτως ανεξάρτητο και επαγγελματικό. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την κατάρτιση των πλέον πρόσφορων συστάσεων, οι οποίες θα στηρίζονται στις προαναφερθείσες διερευνήσεις και θα συμβάλλουν στην πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων και συμβάντων.

Επί του παρόντος, το σύστημα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων για την πολιτική αεροπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί σε επίπεδο κατώτερο του βέλτιστου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ο υπό εξέταση κανονισμός, ο οποίος είναι προϊόν εργασίας του Κοινοβουλίου, μας προσφέρει την ευκαιρία να βελτιώσουμε αυτήν την κατάσταση. Η ομάδα της κ. De Veyrac φαίνεται να έχει καταρτίσει ένα πολύ πρόσφορο σχέδιο. Ωστόσο, θέλω να επιστήσω επίσης την προσοχή σας σε έναν αρκετά σημαντικό παράγοντα. Στο σχέδιο έχουν προστεθεί αρκετές δεκάδες σχόλια και τροπολογίες. Δεδομένου ότι είναι προϊόν συμβιβασμού, θεωρώ ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε το κείμενο το οποίο προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Κατά τη γνώμη μου, οι άλλες προτάσεις, οι οποίες ενδέχεται να μοιάζουν εύλογες σε σχέση με ιδιαίτερες επιδιώξεις, πρέπει να απορριφθούν.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θέλω καταρχάς να θίξω ένα ζήτημα το οποίο ο σκιώδης εισηγητής μας, κ. Kacin, δεν μπόρεσε να αναφέρει λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά το οποίο θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό. Σε συνάρτηση με το θέμα αυτό. επιβάλλεται να μην διερευνούμε απλώς τα αίτια των ατυχημάτων, αλλά και να προστατεύουμε τα θύματα και τις οικογένειές τους. Ειδικότερα, η πολιτική μου Ομάδα έχει ταχθεί πολύ εμφαντικά υπέρ της ταχείας παροχής πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες των ατυχημάτων, τουλάχιστον στους συγγενείς, καθώς και υπέρ της παροχής τέτοιων πληροφοριών και στις περιπτώσεις ομόφυλων ζευγαριών.

Σε γενικές γραμμές, έχουμε ήδη επισημάνει ότι η έκθεση την οποία κατήρτισε η εισηγήτρια είναι πράγματι πρωτοποριακή. Αξίζει μεγάλους επαίνους. Η πραγματικότητα είναι ότι η προηγούμενη οδηγία είναι 16 ετών. Εντωμεταξύ, έχουν σημειωθεί πολλές τεχνικές εξελίξεις και χρειαζόμαστε καλύτερη ασφάλεια εναερίων μεταφορών. Προκειμένου να μπορούμε να διερευνούμε τα ατυχήματα, χρειαζόμαστε πληροφορίες οι οποίες θα μπορούν να αξιολογηθούν κατά τρόπο ανεξάρτητο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διαθέτουν από πολλών ετών μια τέτοια ανεξάρτητη υπηρεσία διερευνήσεων, ενώ παρέχουν εγγυήσεις προστασίας για όποιον προσκομίζει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν αργότερα να χρησιμοποιηθούν εις βάρος του προσώπου αυτού ως εμπλεκομένου στην υπόθεση. Τώρα το επιτύχαμε αυτό. Ευχαριστώ ειλικρινά την κ. De Veyrac για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Η σταθερή αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας έχει καταστήσει αναγκαία την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων.

Η κ. De Veyrac εξασφάλισε έναν θαυμάσιο τελικό συμβιβασμό. Η δημιουργία ενός δικτύου εθνικών υπηρεσιών διερεύνησης θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, την κατάρτιση των διερευνητών και τη δημιουργία ενός αποθετηρίου ορθών πρακτικών, ενώ θα συμβάλει στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής μεθοδολογίας για τη διερεύνηση ατυχημάτων. Θα μειώσει επίσης τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, θα βελτιώσει τα συστήματα διερεύνησης στις χώρες αυτές και θα αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας των εναέριων μεταφορών.

Έχει θεσπιστεί το αναγκαίο νομικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στον ΕΟΑΑ να συμμετέχει στις έρευνες ασφαλείας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εξασφαλίζει επίσης την αναγκαία ισορροπία μεταξύ της ανεξαρτησίας των πραγματογνωμόνων και των δικαστικών αρχών όσον αφορά την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες και τον τρόπο συντονισμού των ερευνών.

Εξασφαλίζονται τα δικαιώματα και η παροχή υποστήριξης στα θύματα και τις οικογένειές τους. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για την παροχή υποστήριξης στα θύματα.

Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν το δίκτυο για να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με συμβάντα στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, τις οποίες θα μπορεί να αναλύσει και να αποσαφηνίσει ο ΕΟΑΑ, έτσι ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια των εναερίων μεταφορών για τους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι η οδηγία του 1994 έχει επιτελέσει τον σκοπό της, αλλά είναι πλέον εντελώς παρωχημένη. Όπως επισημάνθηκε επανειλημμένως, η εκρηκτική επέκταση των εναερίων μεταφορών μας υποχρεώνει να εκσυγχρονίσουμε τα μέτρα ασφαλείας, να ενισχύσουμε τον συντονισμό, να αυξήσουμε τις επιθεωρήσεις και να προωθήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία. Ένα στοιχείο της έκθεσης αυτής το οποίο θεωρώ πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι προσδιορίζει με σαφήνεια τον ρόλο των αρμοδίων αρχών.

Υποστηρίζω την πρόταση στην οποία αναφέρθηκαν ήδη ο Brian Simpson και η εισηγήτρια, ότι δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας δεν πρέπει επ’ ουδενί να συμμετέχει στη διερεύνηση της ασφάλειας. Ο ρόλος του –τον οποίο ασκεί με εξαιρετικό τρόπο– είναι να πιστοποιεί αεροσκάφη, αλλά όχι να διερευνά το σύνολο των συνθηκών που σχετίζονται με ένα ατύχημα.

Όσον αφορά το δίκτυο αρχών διερεύνησης θεμάτων ασφαλείας –και πάλι, είναι κάτι που επικροτώ. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι κρίσιμης σημασίας, διότι πρέπει να περιορίσουμε τις υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των επιμέρους προτύπων που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη.

Όσον αφορά την κατάσταση των επιβατών, μία από τις πιο τραυματικές εμπειρίες μετά από ατυχήματα είναι η καθυστέρηση γνωστοποίησης της κατάστασης των επιβατών. Το γεγονός ότι πρέπει πλέον να προσκομίζεται εντός μίας ώρας είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτο. Είναι μάλλον ανατριχιαστικό να πρέπει να δώσει κανείς το όνομα ενός προσώπου όταν πραγματοποιεί κρατήσεις, όμως το γεγονός ότι, όπως ελπίζουμε, θα είμαστε πλέον σε θέση να δώσουμε το όνομα ενός προσώπου με το οποίο πρέπει να επικοινωνήσουν οι αρχές σε περίπτωση ατυχήματος, σε περίπτωση θανάτου, είναι επίσης πολύ σημαντικό, καθώς η τραυματική εμπειρία της αναμονής είναι σχεδόν ανυπόφορη.

Κατανοώ το θέμα που προκύπτει σε σχέση με το DNA, όμως αν λάβουμε αυτό το μέτρο –αν δίνουμε το όνομα ενός προσώπου με το οποίο πρέπει να επικοινωνήσουν οι αρμόδιοι– το DNA μπορεί να ακολουθήσει αργότερα. Έχουν διατυπωθεί πολλές λογικές προτάσεις. Συγχαίρω την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Το έργο που επιτέλεσαν είναι εξαιρετικό.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). (PL) Σήμερα συζητούμε για ένα έγγραφο το οποίο θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο για πάνω από 800 εκατ. επιβάτες που διασχίζουν αεροπορικώς την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε έτος. Είναι ένα σημαντικό κείμενο, δεδομένου ότι οι συναφείς κανονισμοί έχουν μείνει αμετάβλητοι επί 16 χρόνια και θεσπίστηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας ήταν πολύ μικρότερος. Εν προκειμένω διακυβεύεται η ασφάλεια αυτών των 800 εκατ. επιβατών, την οποία δεν μπορούμε να εγγυηθούμε χωρίς ένα εθελοντικό σύστημα αναφορών για τους πιλότους και τα πληρώματα. Μόνον όταν τα πληρώματα και οι πιλότοι αισθάνονται ασφαλείς όταν αναφέρουν ή γράφουν για ατυχήματα ή συμβάντα στο αεροσκάφος θα μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των επιβατών. Αυτόν τον στόχο δεν πρόκειται να τον επιτύχουμε αν οι φορείς οι οποίοι διερευνούν τα αεροπορικά ατυχήματα και συμβάντα δέχονται πιέσεις από τις εισαγγελικές αρχές, το δικαστικό σύστημα και τα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να συντάξουν αμέσως εκθέσεις. Πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, ιδίως δεδομένου ότι τα χρονικά της ασφάλειας των αερομεταφορών έχουν γραφεί με το αίμα των θυμάτων αεροπορικών ατυχημάτων. Γι’ αυτό αισθάνομαι ακόμη μεγαλύτερο το βάρος της ευθύνης όσον αφορά την ψηφοφορία αυτήν την εβδομάδα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, έχουν περάσει δύο χρόνια και ένας μήνας από το αεροπορικό ατύχημα στο αεροδρόμιο Barajas της Μαδρίτης, το οποίο κόστισε τη ζωή 154 επιβατών και διέλυσε πολλές οικογένειες, οι περισσότερες από τις οποίες ζούσαν στις Κανάριες Νήσους. Όλοι οι βουλευτές συμμερίζονται τον πόνο τους.

Δυστυχώς, σήμερα, δύο χρόνια μετά, η τεχνική διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι οικογένειες των θυμάτων εξακολουθούν να αναρωτιούνται τι συνέβη και δεν έχουν λάβει απαντήσεις.

Θεωρώ την κατάσταση αυτή λυπηρή για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, επειδή οι οικογένειες των θυμάτων δεν αξίζουν τέτοια μεταχείριση, και δεύτερον, επειδή δεν έρχονται στο φως σημαντικές πληροφορίες οι οποίες θα ήταν θεμελιώδεις για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας και θα μπορούσαν να είναι ουσιαστικές για την πρόληψη νέων συμβάντων.

Ευελπιστώ ότι ο κανονισμός τον οποίο θα εγκρίνουμε αύριο θα συμβάλει τουλάχιστον, μεταξύ άλλων, στην επιτάχυνση των διαδικασιών τεχνικής διερεύνησης και στην αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων καταστάσεων.

Συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εξέφρασε ο συνάδελφός μου κ. de Grandes, και συγχαίρω την εισηγήτρια για την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση, ελπίζω όμως ότι δεν υποχωρήσαμε σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό ζητημάτων προκειμένου να ικανοποιηθούν ορισμένα συμφέροντα: εν προκειμένω, σημασία και προτεραιότητα έχουν τα θύματα.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να είναι κανείς συγγενής ενός επιβάτη σε αεροσκάφος που έχει απογειωθεί και να ενημερωθεί ότι υπήρξε ατύχημα, ότι το αεροσκάφος συνετρίβη, και να μην γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση –και θέλω να συγχαρώ ειλικρινά την εισηγήτρια, κ. De Veyrac, για την εκπόνησή της– διορθώνει σε ορισμένο βαθμό αυτήν την κατάσταση. Η επιλογή να δίνει κανείς το όνομα ενός προσώπου το οποίο πρέπει να ειδοποιηθεί σε περίπτωση ατυχήματος και η υποχρέωση των αερομεταφορέων να εκδίδουν κατάσταση των επιβατών εντός δύο ωρών είναι, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά σημαντικές προκειμένου να μπορέσουμε να άρουμε αυτήν την αβεβαιότητα και να βοηθήσουμε εκείνους που δεν γνωρίζουν τι έχει συμβεί.

Δεύτερον, έχει βρεθεί μια ικανοποιητική λύση σε σχέση με την ισορροπία μεταξύ των συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής διερεύνησης, η οποία είναι πάντα δυσεπίτευκτη, έτσι ώστε, αφενός, να προστατεύονται όσοι επιθυμούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία και, αφετέρου, να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του κοινού όσον αφορά την ενημέρωσή του για τα συμβάντα. Κατά συνέπεια, η έκθεση αυτή είναι πολύ ικανοποιητική. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να συγχαρώ για μια ακόμη φορά την εισηγήτρια. Η εργασία της είναι εξαίρετη.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, συμμερίζομαι την άποψη ότι μοναδικός σκοπός αυτού του κανονισμού είναι να προληφθούν μελλοντικά ατυχήματα χωρίς να προεξοφλείται ποιος φταίει ή ποιος φέρει την ευθύνη. Χαίρομαι διότι εγγυάται την ανεξαρτησία της διαδικασίας διερεύνησης και βελτιώνει τον συντονισμό μέσω του δικτύου το οποίο καθιερώνει. Προστατεύει τα θύματα και τα μέλη των οικογενειών τους με διάφορα μέτρα, ενώ προστατεύει συγχρόνως ευαίσθητες πληροφορίες οι οποίες απαιτούν πλήρη εμπιστευτικότητα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκτός της διερεύνησης. Αναφέρομαι στις μαγνητοφωνήσεις και τις εικόνες. Θεωρώ, ωστόσο, ότι θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο κείμενο και η αρχή του «πνεύματος δικαιοσύνης». Οι επαγγελματίες προσέβλεπαν εξίσου στην εφαρμογή της εν λόγω αρχής, καθότι ορισμένες φορές δικάζονται από τα μέσα ενημέρωσης πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η διερεύνηση.

Τέλος, ήθελα να δηλώσω πως επικροτώ το γεγονός ότι οι εταιρείες υποχρεώνονται να διαθέτουν ελάχιστη ασφάλιση για τις οικογένειες των θυμάτων, τα οποία θα τυγχάνουν έτσι προστασίας, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η εναέρια κυκλοφορία αυξάνεται διαρκώς. Κατά την εκτίμησή μου, η ασφάλεια έχει προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης σκέψης. Συνεπώς, χρειαζόμαστε έναν ανεξάρτητο φορέα διερεύνησης των τυχόν ελλείψεων ο οποίος θα επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών μέτρων, συμβάλλοντας έτσι στη βελτιστοποίηση της ασφάλειας των πτήσεων για όλους.

Εκφράζω και εγώ τα συγχαρητήριά μου για την έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, οι αερομεταφορές αποκτούν κρίσιμη σημασία για την κινητικότητα των ανθρώπων και για τη δυναμική μιας ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένης διεθνούς οικονομίας.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία διέπει επί του παρόντος τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων δεν συμβαδίζει με τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτόν τον τομέα και με την εμφάνιση νέων παραγόντων όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Οι δυνατότητες των κρατών μελών να διερευνούν τα ατυχήματα στον χώρο της πολιτικής αεροπορίας πρέπει, συνεπώς, να εναρμονιστούν. Πρέπει, ωστόσο, να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων, και γι’ αυτό οι διερευνήσεις πρέπει να έχουν πάντοτε ρόλο υποστηρικτικό της πρόληψης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η άσκηση έντονης πίεσης για μείωση του κόστους ευνοεί την αύξηση του κινδύνου στον τομέα της ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν, όμως, να δίνεται προτεραιότητα στην εξοικονόμηση πόρων κατά τρόπο που αποβαίνει εις βάρος των ανθρώπων, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την έγκριση προτάσεων όπως η κατάργηση του συγκυβερνήτη ή η δυνατότητα ύπαρξης όρθιων επιβατών.

Η διερεύνηση είναι σημαντική, όμως η πρόληψη και η ποιότητα των υπηρεσιών πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Συγχαίρω την εισηγήτρια για την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση επί του κανονισμού σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.

Είναι καθήκον των κρατών μελών να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν την έδρα τους στην επικράτειά τους διαθέτουν σχέδιο υποστήριξης των θυμάτων και των οικογενειών τους. Ωστόσο, εκτιμώ ότι το χρονικό διάστημα των δύο ωρών εντός του οποίου οι αερομεταφορείς πρέπει να λαμβάνουν την κατάσταση των επιβατών είναι υπερβολικά μεγάλο. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι επιδοκιμάζουμε την πρόταση να υποχρεωθούν οι αερομεταφορείς οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζουν τις διατάξεις της Σύμβασης του Μόντρεαλ για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, ακόμη και αν το κράτος στο οποίο έχουν την έδρα τους δεν έχει κυρώσει την εν λόγω σύμβαση.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω επισημαίνοντας το γεγονός ότι έχει ζωτική σημασία να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συμφωνία για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας και με κράτη εκτός της ΕΕ, προκειμένου να αποτραπεί η εκδήλωση συμβάντων και να διευκολυνθεί η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Επιθυμώ να προσθέσω κάτι σχετικά με την ειδοποίηση των συγγενών, κάτι που δεν είχα αρκετό χρόνο για να επισημάνω νωρίτερα.

Οι συγγενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις. Ο ορισμός της «οικογένειας» ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο ενδιαφέρθηκε έντονα να προστατεύσει τις σχέσεις συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων, καθώς αυτές αναγνωρίζονται σε ορισμένες χώρες, αλλά όχι σε άλλες. Η πολιτική μου Ομάδα πρότεινε μια συμβιβαστική λύση, την οποία υιοθέτησαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή, οπότε χρησιμοποιούμε πλέον τον ορισμό της οικογένειας που ισχύει στη χώρα του θύματος, με άλλα λόγια στη χώρα της οποίας την εθνικότητα έχει το θύμα. Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα και σημαντικό συμβιβασμό.

Κάτι άλλο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι, αντί της επινόησης νέων οργανισμών, στηριχθήκαμε στο δίκτυο εθνικών αρχών διερεύνηση;, τις δραστηριότητες των οποίων είχαμε ήδη συνδέσει.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, το γεγονός ότι υπάρχει τόσο υψηλό επίπεδο συναίνεσης στην Ολομέλεια στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στους επιβάτες και τις οικογένειές τους. Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί απόδειξη του εξαίρετου έργου που έχουν επιτελέσει η εισηγήτρια και οι σκιώδεις εισηγητές.

Προσβλέπω στο πολύ σημαντικό έργο που μας περιμένει όσον αφορά τη δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου των αρχών διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων. Αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της ποιότητας των διερευνήσεων ασφαλείας, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους και της ενθάρρυνσης υψηλών υψηλές προτύπων ως προς τις μεθόδους διερεύνησης και την κατάρτιση των πραγματογνωμόνων.

Είναι σημαντικό οι νέοι κανόνες να αντικατοπτρίζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πεδίο της ασφάλειας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας ο οποίος μπορεί, εφεξής, να συμβάλλει με την εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που διαθέτει στις διερευνήσεις ασφαλείας στους τομείς αρμοδιότητάς του. Θέλω να υπογραμμίσω –όπως έπραξαν πολλοί από τους προηγούμενους ομιλητές– ότι θα μετέχει μόνον ως τεχνικός σύμβουλος, συνεισφέροντας την πείρα του και συμμετέχοντας στις αξιολογήσεις. Δεν θα διερευνά ο ίδιος τα ατυχήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να εργαστεί με σπουδή για τη συμπλήρωση των νέων κανόνων με προτάσεις εκσυγχρονισμού του συστήματος αναφοράς περιστατικών όσον αφορά τα αεροπορικά συμβάντα και ατυχήματα, έτσι ώστε, στο τέλος της διαδικασίας, να διαθέτουμε τα βέλτιστα δυνατά μέσα για την άσκηση του ρόλου μας, που είναι να προστατεύουμε τις ζωές των ευρωπαίων επιβατών.

Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ εποικοδομητική συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, εισηγήτρια. (FR) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη συμβολή όλων σας αναφορικά με αυτό το κείμενο και, μιας και δεν το έκανα προηγουμένως, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή, η οποία διευκόλυνε ουσιαστικά την επίτευξη αυτής της συμφωνίας.

Επιτρέψτε μου να καθησυχάσω τον κ. Zemke: αύριο, θα υπάρχει μόνο μία τροπολογία. Πρόκειται μάλιστα για ένα απλό τεχνικό σφάλμα, επειδή το Συμβούλιο είχε λησμονήσει μια παράγραφο του κειμένου. Έτσι, χρειάστηκε να αναζητήσουμε τον καλύτερο τρόπο αποκατάστασής του, και αυτός ήταν μέσω τροπολογίας, η οποία όμως θα είναι μόνον μία.

Κύριε Higgins –ίσως δεν με είχε ακούσει, αλλά στην αρχή της συζήτησης υπήρχε πολύς θόρυβος στην αίθουσα, οπότε είναι συγγνωστό, και το επανέλαβε και η κ. Malmström– δηλώνεται σαφώς ότι, δεδομένου ότι ο ρόλος του Οργανισμού θα είναι αποκλειστικά και μόνον η πιστοποίηση, δεν έχει επ’ ουδενί τη δυνατότητα να διενεργεί διερευνήσεις ατυχημάτων, καθόσον δεν μπορεί να είναι συγχρόνως δικαστής και διάδικος. Εντούτοις, πρέπει να έχει δυνατότητα πρόσβασης στις αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων του που άπτονται της πιστοποίησης, αλλά και προκειμένου να συμβάλλει στις έρευνες ασφαλείας με βάση την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει.

Κύριε Mato Adrover, λυπούμαι –αν κατάλαβα καλά τη θέση σας– για την αποχή της αντιπροσωπείας σας από την ψηφοφορία επί του κειμένου, διότι βελτιώνει σημαντικά την πτυχή για την οποία πολύ ορθώς ασκήσατε κριτική: την έλλειψη ενημέρωσης και την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Όσον αφορά το αν ενδίδουμε στην πρώτη ανάγνωση, οι σκιώδεις εισηγητές θα σας πουν ό,τι ακριβώς και εγώ: σας πληροφορώ ότι το Κοινοβούλιο δεν ενέδωσε με κανέναν τρόπο για οποιοδήποτε θέμα· οι απόψεις του Κοινοβουλίου επικράτησαν σε όλες τις πτυχές του κειμένου.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτεύχθηκε συναίνεση μεταξύ των πολιτικών Ομάδων επί του κειμένου αυτού, το οποίο –όπως επεσήμανε ο κ. Kuhn– αφορά ανθρώπινες ζωές. Επιπλέον, ευελπιστώ ότι η συναίνεση αυτή θα εκφραστεί αύριο με την υπερψήφιση της έκθεσης από τη μεγάλη πλειοψηφία του Σώματος. Έτσι θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε τον ηγετικό ρόλο του Κοινοβουλίου σε θέματα που άπτονται της προστασίας των πολιτών του, δημιουργώντας μια ΕΕ η οποία προσφέρει προστασία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), γραπτώς. (IT) Δυστυχώς, λόγω της διαρκούς αύξησης της εναέριας κυκλοφορίας, ο αριθμός των θυμάτων σε αεροπορικά ατυχήματα έχει αυξηθεί αισθητά. Αρκεί να αναφερθεί ότι το 2005 τα θύματα ήταν 1.454, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 90% σε σύγκριση με το 2004.

Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία η οποία θα μειώσει τις αποκλίσεις ως προς τις δυνατότητες διερεύνησης των κρατών μελών και θα δημιουργήσει ένα «δίκτυο» μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών διερεύνησης, με σκοπό τον εξορθολογισμό των δεξιοτήτων, προσωπικού και πόρων. Κατά συνέπεια, τάσσομαι υπέρ αυτής της πρότασης κανονισμού η οποία, αφενός, θα διασφαλίσει την απόλυτη ανεξαρτησία των διερευνήσεων ατυχημάτων και, αφετέρου, θα υποχρεώσει τις αεροπορικές εταιρείες να εγγυώνται τα δικαιώματα των θυμάτων και των συγγενών τους σε περίπτωση ατυχήματος.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου