Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0036(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0231/2010

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Hlasovanie :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0323

Rozpravy
Pondelok, 20. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

17. Vyšetrovanie a prevencia nehôd a incidentov v civilnom letectve (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predseda. – Ďalším bodom programu je správa pani De Veyracovej v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o návrhu uznesenia Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve [KOM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)] (A7-0195/2010).

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, spravodajkyňa. (FR) Vážený pán predseda, dopravná politika EÚ nie je len súborom hospodárskych cieľov; je tiež, a predovšetkým, želaním zaručiť najvyššie možné bezpečnostné normy pre cestujúcich.

K tomuto cieľu sme sa počas posledných pár rokov priblížili, a preto, aby sme zaistili optimálnu úroveň bezpečnosti v letectve, musíme v našom úsilí pokračovať. V tomto kontexte dnes diskutujeme o návrhu uznesenia o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve.

Po niekoľkých týždňoch náročných rokovaní sa nám v lete v prvom čítaní podarilo dosiahnuť dohodu s Radou zaručujúcu skutočný pokrok, pokiaľ ide o vyšetrovania a prevenciu nehôd a podporu rodín obetí. Ak sa text zajtra schváli, znamená to, že opatrenia popísané v tomto texte budú môcť nadobudnúť účinnosť na konci roka 2010.

(Hluk v Parlamente – predseda požiadal o ticho.)

Aké opatrenia sa v tejto správe navrhujú? Po prvé, toto nariadenie posilňuje nezávislosť bezpečnostných vyšetrovaní a vyšetrovateľov. Vyšetrovatelia budú mať zaručený prístup k dôkazom a dostanú prostriedky potrebné na určenie príčin nehody.

Druhý dôležitý bod: tento text tiež vysvetľuje úlohu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) v prípade leteckej nehody; jasne je uvedené, že agentúra EASA ako subjekt zodpovedný za osvedčovanie...

(ďalší hluk v Parlamente)

Nuž, zdá sa, že to nikoho nezaujíma. Môžem prestať, ak chcete. Nepočujem dokonca ani samu seba.

(Predseda vyzval rečníčku, aby pokračovala.)

Jasne je uvedené, že agentúra EASA ako subjekt zodpovedný za osvedčovanie by za žiadnych okolností nemala vyšetrovať nehody, keďže nemôže byť sudcom a zároveň účastníkom. Musí mať však prístup k informáciám potrebným na plnenie svojich osvedčovacích povinností a bezpečnostným vyšetrovaniam musí ponúknuť výhodu svojich odborných skúseností. Z tohto dôvodu nariadenie uvádza, že podľa prílohy 13 Chicagského dohovoru sa bude agentúra EASA vyšetrovaní zúčastňovať ako poradca.

Tretie zlepšenie v nariadení: vytvorenie siete orgánov pre vyšetrovanie bezpečnosti, čo formalizuje a posilňuje spoluprácu, ktorá už medzi členskými štátmi existuje. Táto sieť okrem toho, že má flexibilnú štruktúru a je bez nezávislého právneho postavenia, pomôže zlepšiť kvalitu bezpečnostných vyšetrovaní najmä vďaka užšej spolupráci medzi členskými štátmi, výmene osvedčených postupov a lepšej odbornej príprave vyšetrovateľov.

Toto nariadenie sa ďalej zaoberá tiež vzťahmi medzi súdnymi vyšetrovaniami a technickými bezpečnostnými vyšetrovaniami a aj tu predstavuje skutočný pokrok napriek rôznorodosti právnych systémov v členských štátoch predovšetkým vďaka tomu, že pre bezpečnostných vyšetrovateľov zabezpečuje okamžitý neobmedzený prístup k dôkazom, a vďaka uzatvoreniu predchádzajúcich dohôd medzi súdnymi orgánmi a úradmi pre vyšetrovanie.

Na záver, a toto považujem za najdôležitejší aspekt: ochrana obetí a ich rodín. Text stanovuje, že v priebehu dvoch hodín od okamihu oznámenia nehody lietadla musí byť k dispozícii zoznam všetkých osôb na palube tohto lietadla, čo skráti bolestivú dobu čakania rodín.

Toto nariadenie navyše zavádza celý rad opatrení pre rodiny obetí. Zahŕňajú možnosť uviesť pri rezervácii sedadla kontaktnú osobu, ktorá bude upovedomená v prípade nehody; povinnosť upovedomiť rodiny o postupe vyšetrovania pred zverejnením; ak to rodiny požadujú, zachovávať prísnu dôvernosť, pokiaľ ide o mená ľudí na palube lietadla; určenie kontaktnej osoby, ktorá bude s rodinami obetí komunikovať počas celého vyšetrovania; povinnosť členských štátov mať núdzový plán pre prípad nehody; povinnosť všetkých leteckých spoločností zaregistrovaných v Európe mať krízový plán, ktorý bude okrem iného zahŕňať psychologickú podporu pre rodiny, a na záver pripomienku, že všetky letecké spoločnosti pôsobiace v EÚ musia mať minimálne poistné krytie na odškodnenie rodín obetí.

Posledným dôležitým bodom v nariadení je otázka hlásenia udalostí, ktorá je významným pokrokom v oblasti prevencie nehôd, keďže text stanovuje, že agentúra EASA a príslušné orgány členských štátov musia mať prístup k centrálnemu registru leteckých incidentov. Tento centrálny register bude analyzovaný, aby sa mohli prijať preventívne opatrenia a zabránilo sa tak nehodám.

Toto sú hlavné body kompromisu. Chcela by som vyjadriť vrelú vďaku tieňovým spravodajcom, s ktorými sme mali vynikajúci pracovný vzťah a ktorí nám umožnili dosiahnuť tento výsledok.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). (DE) Vážený pán predseda, nechcel som požiadať o vystúpenie skôr, aby som opäť neprerušil pani spravodajkyňu. Úplne s vami súhlasím: to, čo sa stalo na začiatku tejto rozpravy, je poburujúce. Táto rozprava je o leteckých nehodách, o ľudských životoch a o tom, ako môžeme ľudí chrániť a predchádzať výskytu takýchto nehôd. Myslím si, že to je prinajmenšom rovnako dôležité ako rozpravy o procedurálnych námietkach. Mali by sme zvážiť, ako by sme v budúcnosti mohli predísť takémuto chaosu na začiatku rozpravy o dôležitých veciach.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – O to by som chcel požiadať všetkých poslancov. Je veľmi dôležité, aby čo najrýchlejšie opustili rokovaciu sálu, ak chcú viesť takúto rozpravu. Ak niekto chce počúvať, môžu takúto rozpravu začať mimo Rokovacej sály. Pán Leichtfried, úplne s vami súhlasím.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, chcela by som srdečne poďakovať pani spravodajkyni De Veyracovej a tieňovým spravodajcom za ich prácu v tejto oblasti a za ich nemenné odhodlanie podporovať Komisiu v legislatívnom návrhu, ktorý viedol k tomuto novému a veľmi dôležitému nariadeniu o bezpečnosti leteckej dopravy v Európe.

Ako povedala pani spravodajkyňa, nebol to jednoduchý dokument. Naopak, obsahuje záležitosti, ktoré si vyžadovali veľmi delikátne a citlivé rokovania na dosiahnutie rovnováhy medzi výsadami nezávislých bezpečnostných vyšetrovaní a výsadami súdnych orgánov – na jednej strane medzi potrebou viesť vyšetrovanie a na druhej strane potrebou ochraňovať anonymitu ľudí dotknutých vyšetrovaním.

Urobili sme to, pretože sa z tejto práce chceme poučiť a napokon poskytnúť dobré a moderné pravidlá, ktoré nám pomôžu profesionálne vyšetrovať a zabrániť budúcim nehodám a incidentom a ktoré európskym občanom zaručia vysokú úroveň bezpečnosti leteckej dopravy. Preto bolo veľmi dôležité, že Rada a Parlament boli ochotní urobiť potrebné kompromisy. Chcela by som vám všetkým za to poďakovať.

Rovnako by som chcela zdôrazniť, že Komisia sa stotožňuje s hodnotením spravodajkyne. Dohodnutý text predstavuje dobrú a spravodlivú rovnováhu medzi rôznymi dotknutými záujmami. Najväčším víťazom je napokon, samozrejme, európsky cestujúci. Bezpečnosť letectva a ochrana cestujúcich je pre Komisiu prioritou a bola hlavným záujmom nás všetkých pri rokovacom stole. Preto by sme sa dnes mali cítiť hrdí.

Vyzývam všetkých poslancov Európskeho parlamentu, aby podporili kompromisný text, ako ho dohodla spravodajkyňa.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn, v mene poslaneckého klubu PPE. (DE) Vážený pán predseda, pani Malmströmová, dámy a páni, po dlhom období rokovaní nám pani De Veyracová predložila výbornú správu. V dnešných úvodných vystúpeniach však bolo správne povedané, že tu ide o ľudský život, a musíme naozaj popremýšľať nad skutočnosťou, že toto vyšetrovanie a prevencia nehôd v civilnom letectve sú v súčasnosti založené na smernici z roku 1994. Odvtedy sme vytvorili spoločný trh leteckej dopravy a Jednotné európske nebo sa stalo skutočnosťou. Počas posledných 15 rokov sa letecká doprava v Európe viac ako zdvojnásobila a je samozrejmé, že naše spoločné úsilie smeruje k neustálemu zlepšovaniu bezpečnosti letectva. Je nevyhnutné, aby sme veľmi dôkladne vyšetrili a preskúmali každý incident a každú leteckú nehodu, a ako pani De Veyracová opäť zdôraznila, týka sa to aj dosiahnutia rovnováhy medzi súdnymi orgánmi a nezávislými agentúrami pre vyšetrovanie. Európska agentúra pre bezpečnosť tu bude v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu a my ju musíme v tomto ohľade tiež posilniť.

Musíme však využívať aj vnútroštátne právomoci, ktoré v tejto konkrétnej oblasti máme – ako máme napríklad v Nemecku v nemeckom spolkovom úrade pre letectvo a rovnako v iných krajinách –, aby sme mohli prinášať správne a úplne presné výsledky vyšetrovaní, z ktorých sa budeme môcť poučiť, ale ktoré môžeme – vyčítali nám aj míňanie peňazí na nové agentúry – využiť i na ušetrenie peňazí a zlepšenie spolupráce.

(Predseda prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, v mene skupiny S&D. – Vážený pán predseda, chcel by som poďakovať pani spravodajkyni za jej namáhavú prácu na tomto dôležitom dokumente. Chcem sa zamerať na dva body tejto správy: po prvé, na spôsob, ako zlepšiť vyšetrovanie leteckých nehôd, a po druhé, na otázku práv obetí a príbuzných účastníkov nehôd.

Myslím si, že Výbor pre dopravu a cestovný ruch sprísnil mnoho ustanovení, ktoré najprv navrhla Komisia. Ako naša pani spravodajkyňa povedala, objasnili sme najmä úlohu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) vo vyšetrovaniach leteckých nehôd, aby sa zabezpečilo, že vyšetrovanie nehôd bude nezávislé a nebude ovplyvňované. Nemôžeme pripustiť, aby bol regulačný orgán zároveň vyšetrovacím orgánom. Z tohto dôvodu je uvedená jasná definícia úlohy agentúry EASA ako poradcu podľa definície Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) v prílohe 13.

Podporujeme rovnako zriadenie európskej siete vyšetrovacích orgánov a podporujeme aj to, aby sa údaje analyzovali na celoeurópskej úrovni, pomôže to zlepšiť kvalitu vyšetrovaní leteckých nehôd v celej Európe.

Okrem toho je veľmi dôležité zdôrazniť potrebu účinného systému hlásenia udalostí a výmeny príslušných informácií vyplývajúcich z incidentov, ako aj potrebu platieb primeranej náhrady škody.

Parlament v tejto revízii tiež umožnil prehodnotiť oblasť ochrany práv obetí a príbuzných tým, že trval na tom, aby boli pomoc a informácie poskytnuté do dvoch hodín.

Na záver by som chcel Komisiu upozorniť na potrebu prehodnotenia smernice o hlásení udalostí, aby sa tieto dve smernice mohli navzájom dopĺňať.

Považujem to za vynikajúci kus práce a oceňujem úsilie našich spravodajcov a tieňových spravodajcov.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin, v mene skupiny ALDE. (SL) Som hrdý na tento dokument, ktorý bol vypracovaný po úspešných trojstranných rokovaniach s Radou a Komisiou a v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu by som chcel pani komisárke vyjadriť uznanie za jej úspech, vytrvalosť a politickú odvahu.

Vytvorili sme rámec, ktorý prináša mnoho výhod pre cestujúcich, ľudí zamestnaných v leteckom priemysle a všeobecnú verejnosť a ktorý je medzinárodným príkladom. Výbor pre dopravu a cestovný ruch po konštruktívnej rozprave navrhol tento rok na jar dokument, ktorý predstavoval dobrý základ pre úspešný trialóg s Radou a Komisiou. Chcel by som poďakovať rovnako združeniu pilotov a kontrolórov letovej prevádzky za ich pomoc a spoluprácu.

V záverečnej fáze zohral Parlament rozhodujúcu úlohu pri ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch týkajúcich sa regulačného rámca, pretože sme zabránili možnosti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s takzvanými delegovanými aktmi.

Ak chceme zabrániť nehodám, musíme vyšetrovať ich príčiny. Aby bolo toto vyšetrovanie dôkladné a transparentné, je potrebné, aby sme kľúčové zainteresované strany ochránili pred unáhlenými závermi. Presné určenie úlohy súdneho vyšetrovania je pri vyšetrovaní nehôd veľmi dôležité. Parlament trval na tom, že na zabezpečenie nezávislých vyšetrovaní príčin leteckých nehôd musíme technické vyšetrovanie ochrániť pred zasahovaním zo strany súdneho vyšetrovania. Okrem toho musíme hlásiť a vyšetrovať všetky incidenty a myslím tým všetky, nielen tie, ktoré sa mohli skončiť tragicky. Vyšetrovanie je však možné len vtedy, keď zistíme, že incident sa stal.

Ďalším výsledkom návrhu tohto nariadenia je sľub Komisie, že čoskoro prehodnotí smernicu o hlásení incidentov. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva musí byť do vyšetrovaní zapojená a my sme určili jej úlohu. Regulačný orgán nie je vyšetrovacím orgánom, ale mal by mať prístup k určitým informáciám a mal by byť schopný vykonávať poradenskú úlohu.

Počas rokovaní venovala komisárka osobitnú pozornosť právam obetí nehôd a podarilo sa jej zachovať všetky základné prvky.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, význam tejto správy nie je možné preceniť, keďže zhrnie informácie na európskej úrovni, ktoré boli síce pôvodne dostupné na rôznych miestach, ale nepodávali celkový obraz, pretože sme nemali dostatočne dobré prostriedky na zlúčenie týchto informácií.

V čase obrovského konkurenčného tlaku v letectve je rovnako veľmi dôležité a potrebné, aby ľudia, ktorí odovzdávajú informácie – najmä o technických zdrojoch chýb –, boli aj chránení pred tlakom konkurenčných leteckých spoločností a tlakom svojej vlastnej spoločnosti. V tejto súvislosti musíme naozaj zabezpečiť, aby tieto informácie, ktoré nutne potrebujeme na prevenciu nehôd, boli okrem toho chránené, a aby existoval jasný postup na nájdenie rovnováhy medzi súdnymi vyšetrovaniami, ktoré sú v týchto prípadoch potrebné, a vyšetrovaniami technickej povahy, ktoré sa vedú na účely prevencie, aby to neviedlo k vzájomnému prelínaniu sa.

Chcel by som spravodajkyni úprimne poďakovať. Mimoriadne dobre sme spolupracovali a urobili sme veľmi dôležitý krok smerom vpred v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, v mene skupiny ECR. (NL) Na úvod by som chcel podať procedurálnu námietku. Naša tieňová spravodajkyňa pani Fosterová mi práve oznámila, že sa rokovania nemôže zúčastniť. Príde neskôr dnes večer, a preto by som rád využil jej rečnícky čas.

Po prvé, chcel by som spravodajkyni úprimne poďakovať za jej vynikajúcu prácu, ktorú vykonala. Samotné toto nariadenie a jeho kvalita prinesú osoh leteckej doprave v Európe, ako aj bezpečnosti leteckej dopravy.

Ak sa však z nehôd chceme skutočne poučiť, do vyšetrovaní sa nesmie vôbec zasahovať: zasahovanie v leteckých spoločnostiach zo strany spotrebiteľských organizácií a predovšetkým zasahovanie zo strany súdnych orgánov. Ak budú môcť verejné správy zasahovať do nezávislých vyšetrovaní, nezávislosť týchto vyšetrovaní bude ohrozená. Bolo by to, ako keby mal mäsiar vplyv aj na inšpekciu svojho vlastného mäsa, a to nemôže byť náš zámer.

Preto by bolo pre nás najlepšie, keby sme zaviedli „kanadský model“. Znamenalo by to úplne nezávislý vyšetrovací orgán, ktorý by v prípade spáchaného zločinu súdne orgány vyzval zapojiť sa do vyšetrovania na základe objektívnych kritérií. Takýto systém používame v Holandsku, kde máme nezávislú radu pre vyšetrovania, ktorá výborne funguje. Táto rada pre vyšetrovanie pravidelne jasne a rázne napomína dokonca aj verejné správy. To je najlepší systém a teraz nám text, ktorý sme s Radou dohodli, poskytuje možnosť viesť takéto nezávislé vyšetrovania.

V každom prípade predstavuje celkový balík skutočný krok vpred. Najmä poskytovanie informácií o účastníkoch nehody je veľkým pokrokom a z tohto dôvodu sa zajtra nezdržíme hlasovania, ale spravodajkyňu podporíme hlasovaním za.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, v mene skupiny GUE/NGL. (FR) Vážený pán predseda, letecká doprava je najbezpečnejším druhom dopravy a aj druhom dopravy, ktorý dosiahol najpôsobivejšie výsledky, pokiaľ ide o zníženie emisií CO2. Preto sa musí vynaložiť všetko možné úsilie, aby sa zabezpečilo, že bude takýmto smerom pokračovať aj naďalej.

Zriadenie siete orgánov pre bezpečnostné vyšetrovanie v členských štátoch je dobrý nápad za predpokladu, že každý orgán sa bude aj naďalej verejne zodpovedať a nepadne za obeť deštruktívnej predstave maximálnej okamžitej ziskovosti. Premiestnenie údržbárskych prác do krajín mimo EÚ, falšovanie náhradných dielov, zamestnávanie slabo platených posádok a privatizácia leteckej kontroly, ku ktorej občas stále dochádza, predstavujú pre bezpečnosť veľké hrozby.

EÚ musí zasiahnuť a prevziať zodpovednosť v tejto oblasti. Nemôže sa uspokojiť s vydávaním čiernych listín a organizovaním nárazových vyšetrovaní. Akcionárov leteckých spoločností, ktoré nezabezpečujú optimálne bezpečnostné podmienky, musí udrieť tam, kde to bolí. Niektoré chyby sú, samozrejme, dôsledkom ľudských chýb, ale tieto chyby veľakrát poukazujú na zlyhania niektorých leteckých spoločností, pokiaľ ide o organizáciu práce, pracovné podmienky, ergonómiu, odbornú prípravu a kvalifikáciu.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). (FR) Vážený pán predseda, pani komisárka, chcel by som zablahoželať pani De Veyracovej k jej správe, ktorá umožnila dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Musím však uviesť tri dôležité pripomienky, ktoré so sebou prinášajú potrebu robiť ústupky vždy, keď ide o takéto rokovania.

Po prvé, vypadla individuálna identifikácia obetí: keď DNA umožňuje vykonanie takejto identifikácie, je pre rodiny prirodzené, že požadujú, aby nedostali hocaké telo, ale telo príbuznej obete.

Po druhé, výraz „príčiny“ nebol nahradený výrazom „súbežné faktory“. Bude to zdroj sporov a považujem to za vážnu chybu – ak nie, čas ukáže –, pretože technické vyšetrovanie musí byť od súdneho vyšetrovania oddelené.

Na záver, považujeme za veľmi poľutovaniahodné, že španielska delegácia sa napokon bude možno musieť zdržať hlasovania napriek svojmu priaznivému stanovisku k tejto téme. Je to jednoducho preto, že od roku 1987 sa spomína vzťah s letiskom na Gibraltári, ktorý sa teraz riadi ministerským vyhlásením dohodnutým v Córdobe v roku 2006. Vtedy sa právne predpisy pozastavili a spomínali sa rozdiely medzi Spojeným kráľovstvom a Španielskom a teraz sú tu tri zmienky o právnych rozdieloch a nič viac.

To, samozrejme, znamená, že sa budeme musieť zdržať hlasovania – opakujem – napriek nášmu priaznivému stanovisku k tejto správe a k práci vykonanej pani De Veyracovou. Opäť by som ju chcel pochváliť za jej dobrú správu, ktorá bude v podstate pozitívna.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Myslím si, že musíme hneď na začiatku veľmi jasne povedať, že bezpečnostné normy v letectve v Európe sa, našťastie, neustále zlepšujú. Letecké nešťastia a incidenty sa síce stávajú, všeobecne však existuje pomerne vysoká úroveň bezpečnosti. Bezpečnosť letectva nie je, bohužiaľ, vecou, ktorá, keď už sa raz dosiahne, trvá naveky. Občas dochádza k incidentom a nehodám. Musia sa veľmi dôkladne vyšetriť a vyšetrovanie musí byť úplne nezávislé a odborné. Tieto kroky sú potrebné na vypracovanie čo najkvalifikovanejších odporúčaní urobených na základe uvedených vyšetrovaní, ktoré pomôžu predchádzať budúcim nehodám a incidentom.

Systém vyšetrovania leteckých nehôd v odvetví civilného letectva v Európskej únii v súčasnosti nevyužíva všetky svoje možnosti. Preto si myslím, že toto nariadenie, ktoré je výsledkom práce vykonanej v Parlamente, poskytuje možnosť na zlepšenie tejto situácie. Zdá sa, že tím pani De Veyracovej vypracoval veľmi profesionálny návrh. Chcel by som vás však tiež upozorniť na jeden pomerne významný faktor. Do návrhu sa pridalo niekoľko desiatok pripomienok a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je výsledkom kompromisu, myslím si, že by sme mali hlasovať za dokument, na ktorom sa spoločne dohodli Parlament, Komisia a Rada. Podľa mňa by sa mali odmietnuť ostatné návrhy, ktoré sa z čiastkovej perspektívy možno zdajú opodstatnené.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). (DE) Vážený pán predseda, pani komisárka, na úvod by som chcela hovoriť o otázke, ktorú náš tieňový spravodajca pán Kacin pre nedostatok času nemohol spomenúť, ktorú však v každom prípade považuje za veľmi dôležitú. V tejto súvislosti je úplne nevyhnutné nielen vyšetriť príčiny nehôd, ale aj chrániť obete a ich rodiny. Najmä naša skupina veľmi výrazne podporovala, aby boli informácie o okolnostiach nehôd poskytované rýchlo aspoň príbuzným a aby boli tieto informácie poskytované i v prípade partnerstiev osôb rovnakého pohlavia.

Vo všeobecnosti sme si už všimli, že správa, ktorú pani spravodajkyňa vypracovala, je skutočne prevratná. Nie je možné ju dostatočne vynachváliť. Skutočnosť je jednoducho taká, že predchádzajúca smernica má 16 rokov. Medzičasom sa dosiahol veľký technický rozvoj a potrebujeme lepšiu bezpečnosť letectva. Aby sme boli schopní vyšetrovať nehody, potrebujeme informácie, ktoré je možné nezávisle vyhodnotiť. Spojené štáty majú takúto nezávislú agentúru pre vyšetrovanie už dlho a rovnako poskytujú záruku ochrany, ak niekto odovzdá dôkazy, ktoré môžu byť neskôr použité proti tejto osobe ako zúčastnenej strane. Teraz sme to dosiahli. Chcela by som úprimne poďakovať pani De Veyracovej za jej vynikajúcu prácu.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). (RO) Ustavičný nárast leteckej dopravy so sebou priniesol potrebu prispôsobiť právny rámec pre vyšetrovanie leteckých nehôd.

Pani De Veyracová dosiahla vynikajúci konečný kompromis. Zriadenie siete vnútroštátnych orgánov vyšetrovania bezpečnosti podporí výmenu informácií, odbornú prípravu vyšetrovateľov a zostavenie zoznamu osvedčených postupov a tiež pomôže navrhnúť európske metódy vyšetrovania nehôd. Rovnako to zmierni rozdiely medzi členskými štátmi, zlepší systémy vyšetrovania v týchto krajinách a zvýši úroveň bezpečnosti leteckej dopravy.

Zriadil sa právny rámec potrebný na to, aby sa Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) mohla zúčastňovať na vyšetrovaniach. Nový právny rámec zabezpečuje i potrebnú rovnováhu medzi nezávislosťou vyšetrovateľov a nezávislosťou súdnych orgánov z hľadiska prístupu k citlivým informáciám a spôsobu, akým sú vyšetrovania koordinované.

Zaručené je poskytovanie pomoci obetiam a ich rodinám a zaručené sú aj ich práva. Členské štáty sú povinné vypracovať vnútroštátne plány poskytovania pomoci obetiam.

Členské štáty musia využívať sieť na odovzdávanie informácií o udalostiach v civilnom letectve, ktoré bude môcť agentúra EASA analyzovať a objasniť s cieľom zvýšiť bezpečnosť leteckej dopravy pre našich občanov.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). – Vážený pán predseda, je celkom jasné, že smernica z roku 1994 poslúžila svojmu účelu, ale dnes je už úplne neaktuálna. Ako už bolo opakovane povedané, obrovský rozmach leteckej dopravy znamená, že potrebujeme modernejšie bezpečnostné opatrenia, potrebujeme lepšiu koordináciu, potrebujeme viac kontrol a potrebujeme lepšiu spoluprácu. Na tejto správe sa mi páči, že jasne definuje úlohu príslušných orgánov.

Podporujem návrh, ktorý už spomenul Brian Simpson a pani spravodajkyňa, že Európska agentúra pre bezpečnosť letectva by za žiadnych okolností nemala zohrávať úlohu v bezpečnostných vyšetrovaniach. Prácou agentúry EASA – a ona odvádza vynikajúcu prácu – je osvedčovanie lietadiel, a nie vyšetrovanie všetkých okolností nehody.

Pokiaľ ide o sieť bezpečnostných vyšetrovateľov, ešte raz to vítam. Veľmi dôležité sú vzdelávacie opatrenia, pretože musíme zmierniť súčasné rozdiely medzi odlišnými normami, ktoré platia v jednotlivých členských štátoch.

Pokiaľ ide o zoznam cestujúcich, jedna z najväčších tráum po nehode je vyčkávanie na tento zoznam. Skutočnosť, že teraz musí byť predložený do jednej hodiny, je veľmi vítaná. Je dosť hrozné, že musíte uviesť nejaké meno pri rezervácii letu, ale skutočnosť, že teraz budete hádam môcť poskytnúť meno osoby, ktorá bude kontaktovaná v prípade nehody, ak niekto zomrie, je tiež veľmi dôležitá, pretože trauma čakania je ťažko znesiteľná.

Beriem bod týkajúci sa DNA, ale ak to urobíme – ak udáme meno osoby, ktorá bude kontaktovaná –, DNA môže nasledovať neskôr. Boli predložené mnohé rozumné návrhy. Chválim pani spravodajkyňu a tieňových spravodajcov. Vykonali vynikajúcu prácu.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). (PL) Dnes diskutujeme o dokumente, ktorý skutočne ovplyvní 800 miliónov cestujúcich, ktorí každý rok využívajú leteckú dopravu na celom území Európskej únie. Je to významný text, keďže príslušné nariadenia sa 16 rokov vôbec nezmenili a pochádzajú z obdobia, kedy bol objem leteckej dopravy omnoho nižší. V stávke tu je bezpečnosť týchto 800 miliónov cestujúcich a ich bezpečnosť nie je možné zaručiť bez dobrovoľného systému hlásenia pre pilotov a posádky lietadiel. Len ak sa členovia posádky a piloti budú cítiť bezpeční, keď napíšu o nehodách a incidentoch na palube alebo ich nahlásia, budeme schopní zaručiť bezpečnosť cestujúcich. Tento cieľ nedosiahneme, ak sa inštitúcie, ktoré letecké incidenty a nehody vyšetrujú, budú cítiť pod tlakom zo strany úradu prokurátora, súdneho systému a médií, aby správy vypracovali okamžite. Musíme zaručiť bezpečnosť občanov EÚ najmä vzhľadom na skutočnosť, že anály bezpečnosti leteckej dopravy sú napísané krvou obetí leteckých nehôd. Preto pociťujem ešte väčšiu mieru zodpovednosti v súvislosti s hlasovaním, ktoré sa uskutoční tento týždeň.

 
  
  

PREDSEDÁ: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE). (ES) Vážená pani predsedajúca, od leteckej nehody na letisku Barajas v Madride, ktorá si vyžiadala 154 obetí a poznačila mnoho rodín, z ktorých väčšina bola na Kanárskych ostrovoch, prešli už dva roky a jeden mesiac. Všetci poslanci súcítia s ich bolesťou.

Bohužiaľ sa dnes, po dvoch rokoch, ešte neuzavrelo technické vyšetrovanie. Rodiny obetí sa stále pýtajú, čo sa stalo, a nemajú žiadne odpovede.

Túto situáciu považujem za poľutovaniahodnú z dvoch základných dôvodov: po prvé, pretože rodiny obetí si to nezaslúžia a po druhé, pretože nevychádzajú najavo dôležité informácie, ktoré by mohli byť pre bezpečnosť leteckej dopravy zásadné a veľmi podstatné, aby sa zabránilo ďalším incidentom.

Verím, že toto nariadenie, ktoré zajtra prijmeme, okrem iného prinajmenšom pomôže urýchliť postupy technického vyšetrovania a zabezpečiť, aby sa takéto situácie neopakovali.

Stotožňujem sa s obavami, ktoré vyjadril náš kolega de Grandes, a spravodajkyni blahoželám k dosiahnutiu dohody v prvom čítaní, ale dúfam, že sme neustúpili v príliš mnohých veciach, aby sme uspokojili určité záujmy: tu sú dôležité obete, ony sú prvoradé.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). (DE) Vážená pani predsedajúca, myslím si, že najhoršia vec, ktorá sa môže stať, je, že ste príbuzným cestujúceho, lietadlo vzlietlo a vy sa dopočujete, že sa stala nehoda, lietadlo spadlo a vy neviete, čo sa deje. Myslím si, že táto správa – a chcel by som pani spravodajkyni De Veyracovej k nej úprimne zablahoželať – túto situáciu do určitej miery napravuje. Možnosť uviesť meno osoby, ktorá bude kontaktovaná, a povinnosť leteckých spoločností vydať zoznam pasažierov do dvoch hodín sú veci, ktoré sú podľa môjho názoru mimoriadne dôležité na zmiernenie tejto neistoty a pomoc ľuďom, ktorí nevedia, čo sa deje.

Po druhé, našlo sa dobré riešenie, pokiaľ ide o rovnováhu medzi internými a externými systémami vyšetrovania, čo je vždy ťažké dosiahnuť, aby sa na jednej strane chránili ľudia, ktorí chcú poskytnúť dôkazy, a aby sa zároveň na druhej strane zabezpečili záujmy verejnosti, ktorá chce zistiť, čo sa stalo. Preto je táto správa veľmi dobrá. Chcel by som pani spravodajkyni ešte raz zablahoželať. Vypracovala výborný dokument.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). (ES) Vážená pani predsedajúca, súhlasím s názorom, že jediný cieľ tohto nariadenia je zabrániť budúcim nehodám bez toho, žeby sa vopred pridelila vina či zodpovednosť. Teší ma, že zaručuje nezávislosť vyšetrovania a zlepšuje koordináciu prostredníctvom siete, ktorú správa zriaďuje. Pomocou rôznych opatrení chráni obete a rodinných príslušníkov a chráni citlivé informácie, ktoré si vyžadujú absolútnu dôvernosť a nesmú byť použité na iné účely ako na vyšetrovanie. Hovoríme tu o zvukových a obrazových záznamoch. Myslím si však, že v správe mala byť obsiahnutá aj zásada kultúry spravodlivosti. Odborní pracovníci v to dúfali tiež, keďže sa niekedy cítia súdení zo strany médií ešte pred vyšetrovaním.

Na záver by som chcela povedať, že vítam skutočnosť, že spoločnosti sú povinné mať minimálne poistenie pre rodiny obetí, ktoré budú poistené, čo tak v súčasnosti nie je.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). (DE) Vážená pani predsedajúca, objem leteckej dopravy neustále narastá. Pokiaľ ide o mňa, bezpečnosť má prednosť pred všetkými ostatnými faktormi. Preto potrebujeme nezávislý orgán, ktorý bude vyšetrovať všetky nedostatky a umožní prijatie nápravných opatrení, čím pomôže optimalizovať bezpečnosť letov.

Aj ja by som chcela zablahoželať k tejto správe.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). (PT) Vážená pani predsedajúca, letecká doprava sa stáva rozhodujúcou pre mobilitu ľudí v dynamike čoraz globálnejšieho svetového hospodárstva.

Súčasné európske právne predpisy, ktoré upravujú vyšetrovanie leteckých nehôd, nedržia krok so zmenami v tejto oblasti a so vznikom nových aktérov, ako je napríklad Európska agentúra pre bezpečnosť letectva.

Preto sa musí zosúladiť schopnosť členských štátov viesť vyšetrovania nehôd v civilnom letectve. Priorita sa však musí klásť na prevenciu nehôd a vyšetrovanie by malo vždy pracovať ako podpora prevencie.

Je potrebné poznamenať, že silný tlak na zníženie nákladov zväčšuje riziko týkajúce sa bezpečnosti. Finančné úspory sa však nemôžu uprednostňovať na úkor ľudí a nemôžeme pripustiť návrhy, ako sú zrušenie druhého pilota alebo možnosť povoliť stojacich cestujúcich.

Vyšetrovanie je dôležité, ale prevencia a kvalitné služby sú na prvom mieste.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). (RO) Blahoželám spravodajkyni k tomu, že sa v prvom čítaní dosiahla dohoda o nariadení o vyšetrovaní a prevencií nehôd a incidentov v civilnom letectve.

Povinnosťou členských štátov je zabezpečiť, aby všetky letecké spoločnosti zaregistrované na ich území mali plán poskytovania pomoci obetiam a ich rodinám. Myslím si však, že lehota dvoch hodín, počas ktorých letecké spoločnosti musia získať zoznam cestujúcich, je príliš dlhá. Chcela by som ešte povedať, že vítame návrh, aby letecké spoločnosti poskytujúce služby v Európskej únii uplatňovali ustanovenia Montrealského dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu aj v prípade, že štát, v ktorom sú letecké spoločnosti zaregistrované, tento dohovor neratifikoval.

Na záver by som chcela zdôrazniť skutočnosť, že pre Európsku úniu je veľmi podstatné, aby dohodu o bezpečnosti letectva podpísala aj so štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ, podporí to prevenciu incidentov a uľahčí vyšetrovanie leteckých nehôd.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE). (SL) Chcel by som niečo dodať k informovaniu príbuzných; predtým som nemal dostatok času, aby som o tom mohol hovoriť.

Zaobchádzanie s príbuznými musí byť rovnaké a nesmú sa diskriminovať. Definícia „rodiny“ sa v jednotlivých členských štátoch značne líši. Parlament chcel chrániť i partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, keďže ich niektoré krajiny uznávajú, ale niektoré nie. Naša politická skupina navrhla kompromisné riešenie, ktoré Rada a Komisia schválili, takže teraz fungujeme tak, že platí definícia rodiny platná v krajine obete, to znamená, že rozhodujúca je národnosť obete. To je dôležitý úspech a dôležitý kompromis.

Ďalej by som chcel poukázať na to, že namiesto vymýšľania nových inštitúcií sme sa spoľahli na sieť vnútroštátnych orgánov vyšetrovania bezpečnosti, ktorých činnosti sme už prepojili.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, skutočnosť, že v tomto Parlamente vládne takáto zhoda, vysiela cestujúcim a ich rodinám veľmi silný odkaz. Malo by sa to vnímať ako dôkaz skvelej práce spravodajkyne a tieňových spravodajcov.

Teším sa na veľmi dôležitú prácu, ktorú máme pred sebou a ktorá spočíva v zriadení Európskej siete orgánov vyšetrovania bezpečnosti civilného letectva. Predstavuje to dôležitý krok smerom k zlepšeniu kvality bezpečnostných vyšetrovaní, posilneniu ich nezávislosti a podpore vysokých noriem metodiky vyšetrovania a odbornej prípravy.

Je dôležité, že nové pravidlá v Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva, ktorá odteraz môže k bezpečnostným vyšetrovaniam prispievať svojou odbornosťou a skúsenosťami vo svojich oblastiach zodpovednosti, zohľadňujú pokrok dosiahnutý v bezpečnosti. Chcela by som zdôrazniť – ako zdôraznilo mnoho rečníkov –, že na vyšetrovaniach sa bude zúčastňovať len ako technický poradca, poskytne svoje skúsenosti a zúčastní sa na vyhodnotení. Nehody nebude vyšetrovať.

Komisia bude pomocou návrhov na modernizáciu systému hlásenia udalostí v súvislosti s leteckými incidentmi a nehodami rýchlo pracovať na dokončení nových pravidiel, aby sme nakoniec mali najlepšie nástroje na efektívne vykonávanie našej práce, ktorou je chrániť životy európskych cestujúcich.

Ďakujem veľmi pekne za veľmi konštruktívnu rozpravu.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, spravodajkyňa. (FR) Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám všetkým za vaše príspevky týkajúce sa tohto textu a, keďže som tak predtým neurobila, chcela by som veľmi pekne poďakovať Komisii, ktorá tejto dohode skutočne napomohla.

Pána Zemkeho by som chcela uistiť, že zajtra bude len jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Je to len formálna chyba spôsobená tým, že Rada zabudla v texte jeden odsek. Preto sme hľadali najlepší spôsob, ako ju napraviť, a tým je pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ale bude len jeden.

Pán Higgins – pravdepodobne ste ma nepočuli, ale na začiatku tu bol taký hluk, že je to pochopiteľné, a pani Malmströmová to zopakovala –, je jasne uvedené, že úlohou agentúry EASA bude len osvedčovanie, za žiadnych okolností nemôže vykonávať vyšetrovanie nehôd, keďže nemôže byť sudcom a zároveň zainteresovanou stranou. Musí mať však prístup k informáciám potrebným na plnenie svojich osvedčovacích povinností a bezpečnostným vyšetrovaniam musí ponúknuť výhodu svojich odborných skúseností.

Pán Mato Adrover, je mi ľúto – ak som to správne pochopila –, že vaša delegácia sa zdrží hlasovania o tomto texte, pretože toto nariadenie podstatne zlepšuje to, čo ste úplne oprávnene kritizovali: nedostatok informácií a neistotu, ktorú zažívajú rodiny. Pokiaľ ide o naše ústupky v prvom čítaní, tieňoví spravodajcovia vám môžu povedať to isté, čo ja: chcela by som vám povedať, že Parlament v ničom neustúpil; stanoviská Parlamentu majú hlavné slovo vo všetkých bodoch textu.

Veľmi ma teší, že sa u politických strán podaril dosiahnuť konsenzus o tomto texte, ktorý – ako povedal pán Kühn – sa týka ľudských životov. Navyše dúfam, že sa tento konsenzus zajtra premení na veľké hlasovanie za túto správu. Takže budeme môcť potvrdiť vedúcu úlohu Parlamentu vo veciach týkajúcich sa ochrany svojich občanov a budeme tak mať EÚ, ktorá poskytuje ochranu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok 21. septembra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), písomne. (IT) Pre neustály nárast leteckej dopravy sa, bohužiaľ, významne zvýšil počet obetí nehôd v civilnom letectve. Stačí uviesť, že v roku 2005 bolo 1 454 obetí, čo v porovnaní s rokom 2004 predstavuje nárast o približne 90 %.

Preto potrebujeme nové právne predpisy, ktoré zmiernia odlišnosti vyšetrovacích schopností členských štátov a vytvoria sieť medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi vyšetrovania bezpečnosti s cieľom racionalizovať zručnosti, personál a zdroje. Preto som za tento návrh nariadenia, ktorý na jednej strane zabezpečí absolútnu nezávislosť vyšetrovaní nehôd a na druhej strane leteckým spoločnostiam uloží povinnosť zaručiť práva obetí a ich príbuzných v prípade nehody.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia