Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2108(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0241/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0241/2010

Συζήτηση :

PV 20/09/2010 - 19
CRE 20/09/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 21/09/2010 - 5.7
CRE 21/09/2010 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0325

Συζητήσεις
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

19. Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία συζήτηση
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0238/2010) του κ. Metin Kazak, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία (A7-0238/2010).

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak, εισηγητής.(BG) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο βασικός λόγος για τον οποίο εκπονήθηκε αυτή η έκθεση είναι το γεγονός ότι η Τουρκία είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, η Τουρκία είναι η 17η σε μέγεθος οικονομία στον κόσμο και η έκτη οικονομία στην Ευρώπη, ενώ συγχρόνως είναι ο έβδομος σε μέγεθος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2008, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας έφτασαν στο μέγιστο των 100 δισ. ευρώ ετησίως.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να συνοψίσουμε τις βασικές πτυχές και κατευθυντήριες γραμμές δράσης που περιγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου στις ακόλουθες επισημάνσεις:

Πρώτον, ενώ η τελωνειακή ένωση, η οποία ισχύει από το 1996, αποτελεί αδιαμφισβήτητη επιτυχία για την οικονομική και εμπορική ολοκλήρωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, εξακολουθούν να υφίστανται μη δασμολογικά εμπόδια, καθώς και υπέρμετρη γραφειοκρατία και σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες έναντι των οποίων η Τουρκία πρέπει να λάβει επειγόντως μέτρα.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τη συνεργασία και τον διάλογο με την Τουρκία στον τομέα του εμπορίου, ιδίως στο πλαίσιο της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Μικτής Επιτροπής Τελωνειακής Ένωσης ΕΚ-Τουρκίας. Προκειμένου να επιλύσουμε γρήγορα τα προβλήματα που εκκρεμούν, οι πλατφόρμες αυτές πρέπει να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά.

Η Τουρκία πρέπει να θέσει τέρμα στις μεροληπτικές της πρακτικές σε βάρος ξένων επιχειρήσεων μέσω του πλεονεκτήματος τιμής 15% που παρέχει στους τούρκους υποψηφίους που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τρίτες χώρες με τις οποίες η Τουρκία δεν έχει ακόμη μπορέσει να συνάψει παρόμοιες συμφωνίες. Αυτό επηρεάζει αρνητικά την τουρκική οικονομία, καθόσον προσφέρει σε εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μονομερή, προνομιακή πρόσβαση στην τουρκική αγορά.

Ενώ αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τουρκία ως προς την επίτευξη τέτοιων συμφωνιών, καλούμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι η Τουρκία θα συμπεριληφθεί στην εκτίμηση επιπτώσεων των μελλοντικών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με τρίτες χώρες και ότι θα υπάρχει διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τη θέση της ΕΕ και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες αυτές.

Πέμπτον, τα προϊόντα απομίμησης αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις. Καθιστούν την Τουρκία λιγότερο ελκυστική για άμεσες ξένες επενδύσεις, και γι’ αυτό η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη νέα νομοθεσία της σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Έκτον, η Τουρκία είναι περιφερειακός παράγοντας με ισχυρή επιρροή και διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στις περιοχές του Ευξείνου Πόντου και του Καυκάσου, της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ωφεληθεί τα μέγιστα από αυτές τις περιφερειακές πλατφόρμες, καθώς προσφέρουν πρόσβαση σε νέες αγορές και παρέχουν νέες ευκαιρίες οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των εν λόγω περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έβδομον, πρέπει να επισημάνουμε τη βασική πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει η τουρκική αγορά εργασίας, η οποία συνίσταται στο χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών, οι οποίες τείνουν να απασχολούνται στον τομέα της παραοικονομίας. Η Τουρκία πρέπει λοιπόν να θέσει την απασχόληση των γυναικών στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής της πολιτικής.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες θεώρησης οι οποίες δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των τούρκων επιχειρηματιών και οδηγών φορτηγών οχημάτων και θέτουν εμπόδια στο εμπόριο. Συγχρόνως, η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει κατά πόσον συμμορφώνονται τα κράτη μέλη με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό.

Υπάρχουν άλλες πτυχές της έκθεσης ως προς τις οποίες οι πολιτικές Ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συμβιβασμό· εκτός αυτού, όμως, ανέλαβα την πρωτοβουλία να καταθέσω δύο τροπολογίες οι οποίες αφορούν την ενημέρωση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη φτώχεια και την ανεργία στην Τουρκία, καθώς και ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με το δημοψήφισμα για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, το οποίο αναμένεται να προαγάγει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Τουρκία και να οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αρχών της ελεύθερης αγοράς.

Κυρίες και κύριοι, ευελπιστώ ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει στην Ολομέλεια θα αντικατοπτρίζει το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και εποικοδομητικής συμβολής που διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ τον κ. Kazak για την εκπόνηση αυτής της ισορροπημένης και δίκαιης έκθεσης σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για τις πολύτιμες συνεισφορές τους στην έκθεση αυτή.

Ενώ ο κύριος άξονας αυτής της έκθεσης είναι η τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας, καλύπτονται και κάποια άλλα ζητήματα –όπως οι οδικές μεταφορές, οι ποσοστώσεις και οι θεωρήσεις– τα οποία προτιμώ να μην θίξω διεξοδικά ως Επίτροπος αρμόδιος για το εμπόριο.

Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι η Τουρκία είναι πολύ σημαντικός οικονομικός και πολιτικός εταίρος της ΕΕ. Πράγματι, η Τουρκία είναι ο έβδομος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, ενώ η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Επιπλέον, η Τουρκία είναι η μόνη χώρα με σημαντικό εμπόριο με την οποία η ΕΕ συνδέεται μέσω τελωνειακής ένωσης. Εκτός αυτού, η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα. Όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μια πραγματικά μοναδική διμερή σχέση.

Το νομικό πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας είναι η τελωνειακή ένωση. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η τελωνειακή ένωση έχει συμβάλει με καίριο τρόπο στην ανάπτυξη των διμερών μας εμπορικών σχέσεων προς όφελος και των δύο πλευρών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένα προβλήματα, πολλά από τα οποία οφείλονται στο ότι η Τουρκία δεν εφάρμοσε με ορθό και πλήρη τρόπο την τελωνειακή ένωση, προκαλώντας έτσι σοβαρά και οξυνόμενα εμπορικά προβλήματα που έχουν παραμείνει ανεπίλυτα επί σειρά ετών. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει πλήρως την τελωνειακή ένωση.

Πριν από λίγα χρόνια, η Επιτροπή είχε προσφέρει στην Τουρκία την ευκαιρία να εμβαθύνει την τελωνειακή ένωση και να συνάψει πρόσθετες συμφωνίες που θα κάλυπταν, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες και τις δημόσιες προμήθειες, όμως η προσφορά μας δεν έγινε δεκτή από την Τουρκία.

Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να συνεχιστεί η ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία. Είμαι πρόθυμος να συνεχίσω να εξετάζω, μαζί με την Τουρκία, τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι φόβοι της τουρκικής πλευράς σε σχέση με τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που έχει συνάψει η ΕΕ με τρίτες χώρες. Σε τεχνικό επίπεδο, καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την ενημέρωση των τούρκων εταίρων μας σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Στις συναφείς μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων έχουμε συμπεριλάβει επίσης μια αναφορά στην τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας. Ενθαρρύνουμε τακτικά την Τουρκία να μας ενημερώνει εγκαίρως για τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες της. Εξάλλου, ενημερώνουμε τους εταίρους μας στο πλαίσιο συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) για την τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας, και εμμένουμε στην ανάγκη να συνάψουν και οι ίδιοι ΣΕΣ με την Τουρκία. Αυτή η δέσμευση των εταίρων στο πλαίσιο των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ κατά κανόνα συμπεριλαμβάνεται στην αντίστοιχη συμφωνία, είτε ως πλήρες άρθρο είτε ως δήλωση.

Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα με ορισμένα κράτη μέλη που διστάζουν να δεχτούν τη συμπερίληψη τέτοιων διατυπώσεων στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών τις οποίες συνάπτουμε. Με λυπεί αυτή η κατάσταση, όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλιστεί η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω ότι αντιμετωπίζουμε ορισμένες αντιστάσεις και απροθυμία από την πλευρά της Τουρκίας όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της τελωνειακής ένωσης. Στην έκθεση υπογραμμίζονται σαφώς αυτοί οι τομείς και τα μέτρα που έχει λάβει η Τουρκία τα οποία δεν συμφωνούν με την τελωνειακή ένωση. Ευελπιστώ ότι η έκθεση αυτή θα βοηθήσει ώστε να κινητοποιηθεί η Τουρκία για να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης και να προθυμοποιηθεί να διαπραγματευθεί πρόσθετες συμφωνίες οι οποίες θα ενισχύσουν το διμερές μας εμπόριο και την οικονομική μας σχέση.

Θέλω επίσης, επί τη ευκαιρία, να σας ενημερώσω ότι παραμένω προσηλωμένος στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ. Φέτος τον Ιούνιο, ο υφυπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Τουρκίας με επισκέφθηκε και συμφωνήσαμε να διατηρούμε τακτικές επαφές. Προσφάτως με προσκάλεσε σε συνάντηση στην Άγκυρα εντός των προσεχών μηνών – πρόσκληση την οποία θα αποδεχτώ με την ελπίδα ότι θα επιτύχουμε πρόοδο για την ταχεία, βιώσιμη και φιλική επίλυση των προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται στον τομέα του εμπορίου.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Τουρκία είναι ισχυρός εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστρόφως. Αν και η Τουρκία έχει διαφοροποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια το εμπόριό της, εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζουμε να αποτελούμε τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της. Ωστόσο, ακόμα και τα καλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν, και αυτός είναι ο σκοπός της έκθεσης αυτής.

Έτσι, καλούμε την Τουρκία να μειώσει τους υψηλούς της δασμούς, παραδείγματος χάριν, επί των γεωργικών προϊόντων, και να άρει τα εναπομένοντα μη δασμολογικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας θα βελτίωναν επίσης το εμπόριο. Φυσικά, η Τουρκία κατάφερε επίσης προσφάτως να επιφέρει ορισμένες βελτιώσεις, όπως ανέφερε ο Επίτροπος. Παρ’ όλα αυτά, η ροή ξένων επενδύσεων θα αυξανόταν αν μπορούσαν να βελτιωθούν οι νόμοι που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία και αν η Τουρκία συμμορφωνόταν πραγματικά και με αυτούς τους κανόνες. Οι νόμοι δεν έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην Τουρκία. Πρέπει επίσης να καλέσουμε την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως το συμπληρωματικό πρωτόκολλο στη συμφωνία σύνδεσης. Εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, τα οποία πρέπει να αρθούν.

Κάθε φορά που συζητούμε στο Σώμα σχετικά με την Τουρκία –μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου– πολύ συχνά η συζήτηση είναι εξαιρετικά φορτισμένη. Θέλω επομένως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή διότι κατάφερε, με την πολύ ανοικτή και εξαίρετη συνεργασία του με όλους τους σκιώδεις εισηγητές, να καταρτίσει αυτό το κείμενο κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις απόψεις όλων μας, κάτι που καθιστά επίσης εμφανές η ψηφοφορία στους κόλπους της αρμόδιας επιτροπής. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Kazak.

 
  
MPphoto
 

  Francesca Balzani, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία έχουν ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς. Η τελωνειακή ένωση συνέβαλε ώστε ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας να φτάσει το σημαντικό ποσό των 100 δισ. ευρώ ετησίως.

Πάνω από όλα, η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας την καθιστά σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ των περιοχών της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας, και του Καυκάσου και του Ευξείνου Πόντου. Η Τουρκία είναι επίσης μια χώρα η οποία διαφέρει από την Ευρώπη ως προς το ότι χαρακτηρίζεται από εντελώς διαφορετική δημογραφική δυναμική, είναι μια νέα χώρα, η οποία μάλιστα αντιμετώπισε πρώτη την κρίση και τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις που απαιτούσε αυτή η δυναμική.

Είναι, λοιπόν, μια συμπληρωματική χώρα, επειδή διαφέρει από πολλές απόψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτό υπάρχει μεγάλος βαθμός αμοιβαίου δυναμικού: αυτή είναι η πτυχή στην οποία πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην σπαταλήσουμε αυτό το δυναμικό, αλλά να το μετατρέψουμε σε παραγωγικές επενδύσεις.

Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος, όμως η Τουρκία στρέφεται όλο και περισσότερο προς τη Ρωσία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Επίσης, η τελωνειακή ένωση εξακολουθεί να μην ισχύει για τις δημόσιες προμήθειες ή υπηρεσίες, ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια ως προς το διεθνές εμπόριο.

Συνεπώς, πρέπει να εργαστούμε για την άρση των εμποδίων στην αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων –και εκτιμώ ότι η έκθεση την οποία συζητούμε σήμερα, και επί της οποίας θα ψηφίσουμε σε λίγες ημέρες, κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση– διότι υπάρχουν τομείς στους οποίους οφείλουμε να καλλιεργήσουμε πραγματικά αυτές τις δυνατότητες: η ενέργεια, το περιβάλλον, τα δίκτυα υπηρεσιών και οι υποδομές. Η υπό συζήτηση έκθεση αντιπροσωπεύει, συνεπώς, ένα σημαντικό βήμα, και θεωρώ ότι το έργο του κ. Kazak, για το οποίο τον ευχαριστώ, πρέπει να υποστηριχθεί.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επικροτώ την έκθεση του κ. Kazak, η οποία κατ’ ουσίαν μας πληροφορεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στα χέρια της ένα αξιόλογο εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών της, περιλαμβανομένων των πολιτικών σχέσεων, με την Τουρκία: την εμπορική πολιτική.

Η κρίσιμη γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας για τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και τον Καύκασο έχει ήδη επισημανθεί. Υπάρχει ένα όμορφο ποίημα του τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, το οποίο λέει τα εξής: «αυτός ο τόπος που μοιάζει κεφαλή φοράδας που έρχεται καλπάζοντας από τη μακρινή Ασία για να βραχεί στη Μεσόγειο». Θέλουμε λοιπόν η τουρκική φοράδα να αποτελέσει πραγματικό μοχλό για τις σχέσεις με αυτές τις περιοχές, ένα από τα κέντρα των οποίων είναι και η Τουρκία.

Για να επιτευχθεί όμως αυτό, οι πολιτικές και εμπορικές σχέσεις με την Αρμενία πρέπει να σταθεροποιηθούν, το κυπριακό ζήτημα πρέπει να επιλυθεί, ενώ θέλω να υπογραμμίσω και την παράγραφο 11 της έκθεσης του κ. Kazak σχετικά με την ενεργοποίηση και εφαρμογή της τελωνειακής ένωσης με το τμήμα της Κύπρου το οποίο κατέχει η Τουρκία. Επομένως, δεν είναι όλα τέλεια. Η κ. Balzani επεσήμανε επίσης ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, ιδίως στους τομείς της απομίμησης προϊόντων, της προάσπισης και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και της εφαρμογής της τελωνειακής ένωσης στα πεδία των υπηρεσιών και των δημοσίων προμηθειών.

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. Kazak. Η Μεσόγειος είναι προορισμένη να αλλάξει, και θέλουμε να την αλλάξουμε μαζί με την Τουρκία, η οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη 37% από σήμερα έως το 2020, πράγμα που τα λέει όλα.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή γι’ αυτήν την πολύ καλή έκθεση, η οποία καταδεικνύει επίσης πόσο σημαντικός εμπορικός εταίρος είναι η Τουρκία για την ΕΕ και αντιστρόφως, και πόσο σημαντική είναι η τελωνειακή ένωση.

Υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τις δύο πλευρές, την Τουρκία και την ΕΕ. Στην Τουρκία είναι έντονη η ανάγκη ενίσχυσης, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όμως υπάρχουν επίσης προβλήματα τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα οποία είναι η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων: πρέπει να ελευθερώσουμε το καθεστώς των θεωρήσεων όχι μόνον για τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων και τους επιχειρηματίες, αλλά και για τους σπουδαστές, τους τουρίστες και άλλους ανθρώπους, έτσι ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των κρατών αλλά και μεταξύ των ανθρώπων Όσο για τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, η Τουρκία πρέπει να μετέχει πλήρως στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι επηρεάζεται και η ίδια σε μεγάλο βαθμό από τις εν λόγω συμφωνίες.

Σε γενικές γραμμές, η σχέση μας με την Τουρκία πρέπει να διέπεται από δικαιοσύνη, και αυτό περιλαμβάνει τη σαφέστατη δήλωση ότι η ΕΕ δεσμεύεται να τηρήσει τις υποσχέσεις της και να καλωσορίσει την Τουρκία ως μέλος της ΕΕ μόλις εκπληρωθούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, το δημοψήφισμα για τις συνταγματικές αλλαγές στην Τουρκία είχε θετική έκβαση αλλά αποτελεί μονάχα ένα μικρό βήμα προς την ολόπλευρη ανάπτυξη των ατομικών πολιτικών και των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Μέρος των Κούρδων αλλά και πολλοί άλλοι απείχαν από την ψηφοφορία ή καταψήφισαν το δημοψήφισμα ακριβώς επειδή απαιτούνται βαθύτερες βελτιώσεις και αυτονόητα δικαιώματα. Είναι λυπηρό το ότι δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί νομοθεσία σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία να εισάγει τον πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα της συνδικαλιστικής οργάνωσης, της απεργίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Ως πολιτική Ομάδα, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η πρόοδος δεν μετριέται μόνο από το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις μιας χώρας. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι, και μέσα από αυτήν την έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει στην Τουρκία ένα σταθερό μήνυμα. Δεν είναι αποδεκτή η επιλεκτική εφαρμογή –ή καλύτερα η μη εφαρμογή– του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης/Τουρκίας χωρίς να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Γι’ αυτό, εάν η Τουρκία επιθυμεί το εμπόριο της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να ψάχνει για έμμεσους τρόπους αναγνώρισης μιας οντότητας που, βάσει του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι παράνομη, ας αποδεχθεί την πρόταση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια να επιστρέψει μέσω του ΟΗΕ την Αμμόχωστο στους νόμιμους κατοίκους της και να τεθεί το εμπόριο στο λιμάνι της πόλης αυτής υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η πρόταση, η οποία δεν ενέχει καμία σκοπιμότητα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ενίσχυση της τουρκοκυπριακής κοινότητας και ταυτόχρονα να αποτελέσει πεδίο εμβάθυνσης των προσπαθειών επαναπροσέγγισης των δύο κοινοτήτων στο νησί.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(EN) Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση η Τουρκία περιγράφεται ως η έκτη σε μέγεθος οικονομία στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, η συνολική χερσαία έκταση της χώρας που λέγεται Τουρκία υπερβαίνει τα 300.000 τετραγωνικά μίλια, και από αυτά μόνον το τριάμισι τοις εκατό –λιγότερο από 10.000 τετραγωνικά μίλια– βρίσκεται πραγματικά στην Ευρώπη. Μόνον η ΕΕ θα μπορούσε να χαρακτηρίζει την Τουρκία ευρωπαϊκή χώρα!

Η ΕΕ διαθέτει αυτήν την τελωνειακή ένωση με την Τουρκία από το 1995. Αυτό είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο. Οι μόνες άλλες χώρες για τις οποίες ισχύει κάτι αντίστοιχο είναι το Μονακό και η Ανδόρα. Επιτρέψτε μου να διατυπώσω μια κρίσιμη επισήμανση. Η ύπαρξη, και φυσικά η επιτυχία, της τελωνειακής ένωσης καθιστά την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, η οποία θα οδηγούσε σε πλήρη πολιτική ένωση –με όλες τις σοβαρές συνέπειες που θα είχε αυτό– εντελώς περιττή. Το θέμα αυτό θα συζητείται στην Ευρώπη για αρκετό ακόμη διάστημα.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI) . – (NL) Κύριε Πρόεδρε, εξετάζουμε την έκθεση σχετικά με το ελεύθερο εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Αφότου πραγματοποιήθηκε η τελωνειακή ένωση με τη χώρα αυτή το 1996, το εμπόριο μεταξύ της Τουρκίας και των χωρών της Ευρώπης ακολούθησε έντονα ανοδική πορεία.

Το ολλανδικό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) θεωρεί το ελεύθερο εμπόριο ευπρόσδεκτο, και υποστηρίζουμε τις προτάσεις υπέρ της άρσης των τεχνικών φραγμών στο εμπόριο, καθώς και των γραφειοκρατικών εμποδίων. Το ελεύθερο εμπόριο μας ωφελεί όλους, και την Τουρκία και τις χώρες της Ευρώπης. Συγχρόνως, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η συνεργασία με την Τουρκία θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στις εμπορικές σχέσεις. Το PVV τάσσεται κατά της προσχώρησης της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη μπορεί να αναπτύσσει επιχειρηματικές σχέσεις με όλο τον κόσμο, με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Ιαπωνία, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι εν λόγω χώρες πρέπει να γίνουν και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ελεύθερες συναλλαγές με την Τουρκία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζονται ως εφαλτήριο για την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ. Το PVV δεν διαφωνεί καθόλου με το να είναι η Τουρκία εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως απορρίπτει κατηγορηματικά την εκτεταμένη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE).(NL) Ως εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για την Τουρκία, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή αυτής της έκθεσης για τη σαφήνεια των προτάσεών του. Συμφωνώ μαζί του: η τελωνειακή ένωση υπήρξε εξαιρετικά επωφελής, τόσο για τους τούρκους όσο και για τους ευρωπαίους επιχειρηματίες.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε επίσης ο Επίτροπος, αυτή η τελωνειακή ένωση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, και ε μια σειρά σημείων απέχει πολύ από το να είναι τέλεια. Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις τις οποίες παρουσιάζουν οι εμπορικές μας σχέσεις με την Τουρκία είναι προφανείς. Τα εναπομένοντα εμπόδια στο εμπόριο, καθώς και τα τεχνικά εμπόδια, πρέπει να αρθούν χωρίς καθυστερήσεις, η δε προώθηση της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρω εναρμόνιση. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προωθήσουμε την καταπολέμηση των απομιμήσεων προϊόντων, καθότι πρόκειται για τεράστιο πρόβλημα για πολλούς κατασκευαστές επώνυμων ευρωπαϊκών προϊόντων, οι δε απομιμήσεις προϊόντων, περιλαμβανομένων των παιχνιδιών, μπορούν να αποδειχθούν πραγματικά επικίνδυνες, και για τους ίδιους τους τούρκους πολίτες.

Πρέπει να λεχθούν επίσης ορισμένα πράγματα για το θέμα της κοινωνικής οικονομίας, ιδίως για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Εάν επιθυμούμε αυτήν την κοινωνική οικονομία, έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα μικρό βήμα προόδου. Όσον αφορά την ενέργεια, στον τομέα αυτόν έχουμε κοινά συμφέροντα, οπότε πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά. Έπειτα υπάρχει το θέμα των θεωρήσεων ταξιδίου. Πάρα πολύ συχνά βλέπω πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην Τουρκία λόγω της διαφορετικής μεταχείρισης που τους επιφυλάσσεται, και θέλω να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής σε ένα πρόσθετο ζήτημα.

Συνεχίζει να είναι θέμα κρίσιμης σημασίας το να εφαρμόσει πλήρως η Τουρκία το συμπληρωματικό πρωτόκολλο στη συμφωνία σύνδεσης. Η επικύρωσή του θα εξάλειφε ένα τεράστιο εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων, η οποία θα μπορούσε να ωφελήσει και την Τουρκία και την Ευρώπη. Είναι θετικό το γεγονός ότι διαθέτουμε τώρα αυτήν την έκθεση, και θα θίξουμε εκ νέου όλα τα πολιτικά ζητήματα και λύσεις στην έκθεση την οποία θα καταρτίσει προσεχώς η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να διατυπώσω ένα γενικό σχόλιο για την έκθεση αυτή που, κατά τη γνώμη μου, αντικατοπτρίζει τη σχέση μας με την Τουρκία. Αν και συγχαίρω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για το έργο τους, το σχόλιό μου είναι ότι το κείμενο της έκθεσης είναι ασαφές. Αντικατοπτρίζει την αναποφασιστικότητά μας απέναντι στη χώρα αυτή.

Καθώς εγκρίνονταν, ή όχι, καθεμία από τις τροπολογίες στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, αναδυόταν διαρκώς ένα υποκείμενο –σχεδόν υποσυνείδητο– ζήτημα, το οποίο όμως δεν εμπίπτει στο πεδίο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία: τασσόμαστε υπέρ ή κατά της προσχώρησης της χώρας αυτής στην ΕΕ;

Αντικατοπτρίζουν ένα είδος δισταγμού, ο οποίος δεν έχει ληφθεί υπόψη: πρέπει η Τουρκία να αντιμετωπίζεται απλά ως μια τρίτη χώρα με την οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να αναπτυχθούν εμπορικές σχέσεις, ή ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, κάτι που επιβάλλει ιδιαίτερες υποχρεώσεις τις οποίες οφείλουν να εκπληρώσουν και οι δύο πλευρές;

Είναι πραγματικά δύσκολο να πούμε σήμερα κατά πόσον η υπό εξέταση έκθεση αντικατοπτρίζει επακριβώς την πραγματικότητα των σχέσεών μας με τη χώρα αυτή, και ιδιαίτερα το αν ορίζει εν προκειμένω μια στρατηγική της ΕΕ. Εξαρτάται από την πλευρά που υποστηρίζει κανείς: επιδιώκουμε απλώς μια προνομιακή εταιρική σχέση, ή επιθυμούμε όντως την ένταξη της Τουρκίας;

Θέλω απλώς να προειδοποιήσω για τα αντιφατικά μηνύματα που στέλνουμε προς τα έξω. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε με διφορούμενο τρόπο το κοινό μας μέλλον και, ταυτοχρόνως, να ανησυχούμε επειδή η Τουρκία φαίνεται να απομακρύνεται από την ΕΕ. Οι εταιρικές σχέσεις απαιτούν ειλικρίνεια, αλλά και εμπιστοσύνη. Απαιτούν ειλικρίνεια, διότι η Τουρκία χρειάζεται όντως να καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε να επιτύχει την υλοποίηση ριζικών μεταρρυθμίσεων και να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της. Ωστόσο, απαιτεί επίσης εμπιστοσύνη, η οποία προϋποθέτει με τη σειρά της ότι θα στέλνουμε θετικά και ενθαρρυντικά μηνύματα.

Όταν οι Τούρκοι ψήφισαν προ ολίγων ημερών υπέρ της μεταρρύθμισης του συντάγματός τους, ανταποκρίνονταν και σε ένα αίτημα της ΕΕ: προσεγγίζουν σταδιακά τη νομοθεσία τους στα δικά μας πρότυπα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην Ένωση ως πλήρες κράτος μέλος. Έχουν ακόμη πολύ δρόμο μπροστά τους και πρέπει να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες, δεν πρέπει όμως να ορθώνουμε πρόσθετα εμπόδια ούτε να εκτροχιάζουμε τη σχέση μας από τον προορισμό της, που είναι η ένταξη.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, έχει σκεφτεί ο ομιλητής ότι το τροποποιημένο σύνταγμα στο οποίο αναφέρθηκε είχε επίσης ως συνέπεια τη σοβαρή υπονόμευση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, και κατά πόσον το εγκρίνει αυτό;

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, εξακολουθώ να θεωρώ ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι πάντα εξαιρετικά σύνθετες, μόνον θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν. Το μήνυμα ότι ο στρατός είναι λιγότερο ισχυρός και ότι η δημοκρατία προοδεύει είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς την πλευρά της ΕΕ.

Ο καθένας μπορεί να ασκεί κριτική και να πιστεύει ότι δεν έχουν γίνει ορισμένα πράγματα, όμως η πρόοδος δεν παύει να είναι πρόοδος. Εκ φύσεως δεν είμαι απαισιόδοξος, και νομίζω ότι όλες οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Τουρκία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι η χώρα εκφράζει την επιθυμία της να προσχωρήσει στην Ένωση. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να την υποστηρίξουμε.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Kazak. Η έκθεση είναι εξαιρετική και αντίθετα με τον προηγούμενο ομιλητή, κ. Arif, δεν πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε εδώ με τα πάντα, διότι αυτή είναι μια έκθεση ειδικά για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις. Ένα πρόβλημα της ΕΕ είναι ότι, κάθε φορά που εκπονείται μια έκθεση, καταγράφει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα και δεν λέει τίποτε για κανένα. Εδώ, τα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της έκθεσης παρουσιάζονται με σαφήνεια, και ευχαριστώ τον κ. Kazak γι’ αυτό.

Η τελωνειακή ένωση που δημιουργήθηκε το 1996 μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας έχει συνδέσει ευθέως την Τουρκία με τις ευρωπαϊκές αγορές, και η χώρα αυτή αποτελεί ισχυρό εμπορικό εταίρο για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την ΕΕ συνολικά. Είναι, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι η τελωνειακή ένωση συνεχίζει να παρουσιάζει σωρεία προβλημάτων. Οι τουρκικές αρχές συχνά απαιτούν άδειες και επίσημα έγγραφα για τα εισαγόμενα προϊόντα, πρακτική που αντίκειται στους όρους της συμφωνίας. Γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν επίσης παρόμοιες πρακτικές. Η διευθέτηση αυτού του προβλήματος απαιτεί δράση και από τις δύο πλευρές.

Ο εισηγητής αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο θέμα των απομιμήσεων προϊόντων. Αυτό θα απαιτήσει πολύ περισσότερες προσπάθειες. Ένα μείζον πρόβλημα της Τουρκίας είναι, προφανώς, ο τομέας της παραοικονομίας. Αντιστοιχεί μέχρι και στο 50­70% του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, γεγονός που, φυσικά, επηρεάζει το εμπόριο και την οικονομία, και είναι ένα πρόβλημα για το οποίο η Τουρκία πρέπει να λάβει μέτρα.

Στο μέλλον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ, η δε τελωνειακή ένωση πρέπει να καταστεί πιο λειτουργική σε όλα τα επίπεδα. Η Τουρκία χρειάζεται την ΕΕ, όμως και η ΕΕ χρειάζεται την Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Kazak για την αντικειμενική έκθεσή του. Επιτρέψτε μου ωστόσο να κάνω δύο παρατηρήσεις με ρεαλισμό.

Η πρώτη αφορά την παράγραφο 26 για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Πιστεύω ότι και η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν υπερεκτιμήσει τη σημασία της Τουρκίας στον ενεργειακό τομέα. Η Τουρκία δεν παράγει ενέργεια. Η Τουρκία είναι μία εξαιρετική δίοδος για ενεργειακά δίκτυα. Δεν μας λύνει ιδιαίτερα προβλήματα· υπάρχουν και άλλα δίκτυα μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η μεταφορά της ενέργειας.

Ας είμαστε ρεαλιστές, και ας δούμε ότι στον ενεργειακό τομέα όλα αυτά που συζητάμε (Nabucco κλπ.) είναι ασκήσεις επί χάρτου γιατί η ίδια η χώρα δεν μπορεί να μας προμηθεύσει ενέργεια. Αντιθέτως, είναι μία χώρα με μεγάλη βιομηχανία η οποία χρειάζεται ενέργεια και είναι κάτω από αυτό το πρίσμα που θα πρέπει να την εξετάζουμε.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να τοποθετηθώ αφορά το εμπόριο: δεν μπορεί να αναφερόμαστε στο άνοιγμα εμπορίου με την Τουρκία όταν στην χώρα αυτή ανθεί η αγορά της παραγωγής απομιμήσεων ευρωπαϊκών προϊόντων. Όπου και αν πάτε, σε βιτρίνες, σε υπαίθριες αγορές, σε τούρκικα παζάρια, θα διαπιστώσετε ότι παντού υπάρχουν πολύ καλές, ομολογουμένως, απομιμήσεις ευρωπαϊκών προϊόντων. Η Τουρκία είναι εξάλλου και χώρα εισόδου απομιμήσεων από την Ανατολή. Αν δεν λύσουμε τα προβλήματα εμπορίου που έχουμε με την Τουρκία, προβλήματα τα οποία πλήττουν την ευρωπαϊκή αγορά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλες συζητήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζουμε τη σημασία των εμπορικών σχέσεων ΕΕ/Τουρκίας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τήρησε υπεύθυνη στάση συμβάλλοντας, κατά το μέτρο του δυνατού, στην εξισορρόπηση του αρχικού κειμένου της συζητούμενης έκθεσης.

Καλούμε την Τουρκία να εκπληρώσει πλήρως και αμέσως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ/Τουρκίας κατά τρόπο που δεν θα εισάγει διακρίσεις και υπενθυμίζουμε ότι η σχετική παράλειψη ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη πιο σοβαρά την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Θα ήθελα και εγώ να επισημάνω αυτό που τόνισε και ο κύριος Rinaldi, αλλά και τώρα μόλις η κυρία Τζαβέλα, ότι η Τουρκία διατηρεί υψηλή θέση μεταξύ των χωρών που παράγουν προϊόντα απομίμησης και κατάσχονται στην ΕΕ –επαναλαμβάνω, υψηλότατη θέση– και ότι δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανόνες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εξωτερική δράση της Ένωσης, περιλαμβανομένης της κοινής εμπορικής πολιτικής, επιδιώκει τη διασφάλιση της δημοκρατικής αρχής και τον σεβασμό των αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου καθώς και την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες που συμμερίζονται τις ανωτέρω αρχές.

Εκπτώσεις αυτής της θεμελιώδους διακηρυκτικής αρχής της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν νοούνται. Και να έχουμε πάντα προ οφθαλμών ότι δεν διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία αλλά η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσχώρησή της. Και το βάρος της προσαρμογής βαρύνει την ίδια την Τουρκία. Quod erat demonstrandum.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Η Τουρκία είναι ο έβδομος κατά σειρά σπουδαιότητας εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η μόνη υποψήφια προς ένταξη χώρα η οποία συνδέεται με την ΕΕ μέσω τελωνειακής ένωσης.

Κατά συνέπεια, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση απολαμβάνουν μια ειδική σχέση στο πλαίσιο της οποίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο το εμπόριο και η οικονομική συνεργασία. Γι’ αυτό, και οι δύο εταίροι πρέπει να συνεργαστούν για την ευθυγράμμιση των εμπορικών πολιτικών τους, ιδίως όσον αφορά την υπογραφή συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με τρίτες χώρες.

Η τελωνειακή ένωση πρέπει επίσης να ενισχυθεί μέσω της συμπερίληψης των γεωργικών προϊόντων, των υπηρεσιών και των δημοσίων προμηθειών στη συμφωνία, καθώς και με τη διευθέτηση του ζητήματος των θεωρήσεων για τους τούρκους επιχειρηματίες που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθούν να είναι αισθητές οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, είναι εμφανώς αναγκαία η στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο περιφερειακών δυνάμεων σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποστείλει σαφέστερο μήνυμα στην Τουρκία, για να μπορέσει να μεταδώσει με επιτυχία τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης στη χώρα αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paska (EFD). (SK) Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία διαπραγματεύεται την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί μακρό χρονικό διάστημα. Οι διαπραγματεύσεις ήταν χρονοβόρες και περίπλοκες, εν μέρει επειδή οι πολιτισμικές παραδόσεις της Τουρκίας απέχουν όντως πολύ από τις αξίες της σημερινής πολιτισμένης Ευρώπης.

Μια κατάλληλη εμπορική εταιρική σχέση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη συνεργασίας σε τομείς στους οποίους οι τούρκοι πολίτες και η τουρκική κοινωνία μοιράζονται κοινά στοιχεία με τους Ευρωπαίους, δημιουργώντας αμοιβαία επωφελείς εργασιακούς ή εμπορικούς δεσμούς. Με βάση τέτοιες καλές σχέσεις είναι έπειτα δυνατή η ανάπτυξη καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων και η οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να συζητήσουμε ανοικτά με τους τούρκους φίλους μας για όλα τα ζητήματα που απασχολούν εμάς τους Ευρωπαίους ως γείτονες και εμπορικούς εταίρους της Τουρκίας. Παραδείγματος χάριν, πρέπει να τους εξηγήσουμε με κατηγορηματικό τρόπο ότι οποιοσδήποτε διοχετεύει απομιμήσεις προϊόντων στην αγορά είναι κοινός κλέφτης, ο οποίος εκμεταλλεύεται με ωμό τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα από τους κατόχους τους. Είναι επίσης αναγκαίο να τους εξηγήσουμε ότι σε μια τελωνειακή ένωση δεν έχουν θέση τα τεχνάσματα ή η δημιουργία τεχνικών ή δασμολογικών φραγμών εις βάρος εμπορικών εταίρων. Κατά συνέπεια, έχω την ακλόνητη πεποίθηση ότι σε αυτά τα εμπορικά θέματα εξακολουθεί να είναι αναγκαίο να ενθαρρύνουμε υπομονετικά τους τούρκους φίλους μας να συμπεριφέρονται με πολιτισμένο και σωστό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). (PL) Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Kazak, για τις καλές προθέσεις και τις προσπάθειές του να συντάξει μια αντικειμενική έκθεση για τις εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία. Η έκθεση καλύπτει τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα που άπτονται των αρνητικών πτυχών της διμερούς σχέσης, και γι’ αυτό την θεωρώ αξιόλογη.

Το σημαντικότερο είναι να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προσαρμόζει την οικονομική της νομοθεσία στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρακτικές όπως η παροχή πλεονεκτήματος τιμής 15% στους εγχώριους υποψηφίους που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων είναι μεροληπτικές εις βάρος των ξένων επενδυτών. Οι περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων ή οι δασμολογικοί φραγμοί, καθώς και οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις όσον αφορά την εφαρμογή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου εμποδίζουν τον διάλογο. Μόνον η πλήρης εφαρμογή όλων των ισχυουσών συμφωνιών θα συμβάλει στην ανάπτυξη θετικών εμπορικών σχέσεων και θα διευκολύνει τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευελπιστώ ότι η Τουρκία θα επιτύχει αυτόν τον στόχο και της εύχομαι κάθε επιτυχία στην υλοποίηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (EFD). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, από οικονομική άποψη είναι θετικό να εμβαθύνει η Ευρώπη τις εμπορικές της σχέσεις με ταχέως αναπτυσσόμενες γειτονικές χώρες. Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρητικώς τουλάχιστον, εφάρμοζε πάντα μια εμπορική πολιτική με τρίτες χώρες στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές πτυχές.

Συνεπώς, οι ρήτρες αυτές πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά από την Τουρκία, μια χώρα η οποία αποκτά και πάλι πιο έντονα ισλαμικό χαρακτήρα, στην οποία η κατάσταση των γυναικών επιδεινώνεται σταδιακά, καθώς περισσότερες από 1.500 γυναίκες φονεύθηκαν σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 2009, και στην οποία οι χριστιανοί ζουν υπό τον φόβο επιθέσεων από ακραίους ισλαμιστές. Θυμηθείτε μόνον την άγρια δολοφονία του μονσινιόρ Padovese.

Στο κείμενο της έκθεσης, το Κοινοβούλιο ενθαρρύνει την Τουρκία να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την προαγωγή του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου. Ένα πράγμα είναι σαφές: πρέπει να μας ανησυχεί ο ηγετικός πολιτικός ρόλος τον οποίο επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία στον αραβικό κόσμο, καθώς και η φιλία την οποία καλλιεργεί η Τουρκία με το Ιράν και με τρομοκρατικές ομάδες όπως η Χαμάς.

Εν πάση περιπτώσει, αν είναι αναγκαίο να υπάρχει κάποια εμπορική πολιτική, ας γίνει αυτό. Δεν πρέπει όμως να μετατραπεί σε δούρειο ίππο για να διευκολύνει την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία έχουν πολύ καλές οικονομικές σχέσεις και, φυσικά, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω το εμπόριο με την Τουρκία, προσφέροντας έτσι βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός, και για την Τουρκία, αφετέρου. Ενόψει αυτού, επικροτώ αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις, έστω και αν οι εξελίξεις αυτές δεν είναι μόνο θετικές. Επ’ αυτού, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα θέματα όπως η καταπολέμηση της απομίμησης προϊόντων, οι περιορισμοί των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και ανακολουθίες στον τομέα των δημοσίων προμηθειών, τις οποίες πρέπει να προσεγγίσουμε με κριτική ματιά.

Ωστόσο, θέλω να επισημάνω κυρίως τα μέτρα προστατευτισμού που έχει λάβει η Τουρκία στον τομέα της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, τα οποία αντιβαίνουν τις διατάξεις που διέπουν την τελωνειακή ένωση. Στον γεωργικό τομέα, η Τουρκία παρουσιάζει επίπεδο απασχόλησης άνω του 26%. Είναι λοιπόν κατανοητό το ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον γεωργικό τομέα και στους γεωργούς που απασχολούνται σε αυτόν. Αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποβαίνει εις βάρος των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή να καταστρατηγεί τις κατευθυντήριες γραμμές της τελωνειακής ένωσης. Τα υφιστάμενα εμπόδια και τα μέτρα προστατευτισμού στην Τουρκία πρέπει να εξαλειφθούν το ταχύτερο δυνατόν εντός του πλαισίου των ισχυουσών συμφωνιών. Η εξαγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να εμποδίζεται από άδικα μέτρα τα οποία θέτουν φραγμούς στο εμπόριο. Αυτό είναι σημαντικό να καταστεί απολύτως σαφές εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). (PL) Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας έχουν ιστορία σχεδόν 50 ετών και έχουν παρουσιάσει πολλές διακυμάνσεις, με περιόδους στενής συνεργασίας, αλλά και περιόδους κρίσης. Για πάνω από μία δεκαετία, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται με καθεστώς τελωνειακής ένωσης, η οποία αποτελεί τη βάση για την αμοιβαία εμπορική και οικονομική συνεργασία και η οποία, όπως επισημαίνεται στην έκθεση του κ. Kazak, δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως. Υπάρχουν εμπόδια και από τις δύο πλευρές, τα οποία πρέπει να ζητήσουμε να άρουν τόσο η Τουρκία όσο και τα κράτη μέλη.

Η Τουρκία μετατρέπεται σταδιακά στον κύριο παράγοντα μιας περιοχής την οποία θεωρούμε στρατηγική, και χωρίς τη συνδρομή της οι προσπάθειες διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας ή της προμήθειας φυσικού αερίου, ή και επίτευξης σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, δεν πρόκειται ποτέ να καρποφορήσουν. Η στενή συνεργασία με την Τουρκία θα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την Ευρώπη. Η Κίνα επιδεικνύει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ρόλο της Τουρκίας ως πύλης προς τη Μέση Ανατολή και τον Καύκασο. Αν δεν κατορθώσουμε να άρουμε τα εμπόδια στις μεταξύ μας εμπορικές σχέσεις, μπορεί ακόμη και να χάσουμε την Τουρκία, όπως ακριβώς χάσαμε την Αφρική.

Παρατηρούμε σιγά-σιγά ενδείξεις κόπωσης του πληθυσμού εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης αναβολής της απόφασης σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας, καθώς και αντιφατικών δηλώσεων. Η τουρκική κοινωνία χάνει το ενδιαφέρον της για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταδεικνύουν πρόσφατες σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης. Μια πλήρης τελωνειακή ένωση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μέσο καλλιέργειας στενότερων σχέσεων, και θα δημιουργούσε ισχυρούς εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς, ιδίως ενόψει της δυσκολίας καθορισμού ακριβούς χρονοδιαγράμματος για την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία είναι ζήτημα το οποίο έχει και πολιτική σημασία. Ωστόσο, ενώ αναγνωρίζει το γεγονός αυτό, η ΕΕ δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο να αποφύγει τη δημιουργία της εντύπωσης ότι παίζει με την Τουρκία ένα παιχνίδι αντοχής. Καθώς δεν είναι πρόθυμη να καταβάλει το τίμημα της διακοπής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, περιμένει από την Τουρκία να το πράξει με δική της πρωτοβουλία, εξαντλημένη από τη μεγάλη διάρκεια και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας.

Η ευχάριστη είδηση είναι ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι Τούρκοι αισθάνονται ολοένα και μεγαλύτερη απογοήτευση από την ΕΕ, και, παρά την ηγετική θέση της Ένωσης ως σημαντικού οικονομικού εταίρου της Τουρκίας, άλλοι εταίροι, όπως η Ρωσία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ και το Ιράν, αναπληρώνουν με γοργούς ρυθμούς το χαμένο έδαφος. Επομένως, η επιτυχία των εμπορικών μας σχέσεων με την Τουρκία δεν πρέπει να επισκιάσει την ανάγκη να αποφασίσουμε επιτέλους αν θα δεχτούμε ή όχι την Τουρκία στην ΕΕ, δεδομένου του αντικτύπου μιας τέτοιας απόφασης στη διεθνή θέση της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φυσικά δεν μπορούμε να ταχθούμε υπέρ ενός μέτρου το οποίο ελευθερώνει περαιτέρω τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, ιδίως στον γεωργικό τομέα.

Στη χώρα αυτή, το κόστος της εργασίας είναι πολύ χαμηλότερο από το δικό μας, πράγμα που σημαίνει ότι, αν ανοίξουμε τα σύνορά μας στα προϊόντα της, θα βλάψουμε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· μια τέτοια απόφαση θα συνεπαγόταν αθέμιτο ανταγωνισμό. Η τοποθέτησή σας υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και επομένως υπέρ της απλούστευσης του εμπορίου, είναι εσφαλμένη.

Θεωρούμε ότι το πολιτικό, διοικητικό και κοινωνικό σύστημα της Τουρκίας είναι πολύ διαφορετικό από το δικό μας. Ως προς το θέμα του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, απέχουμε επίσης πάρα πολύ. Στην Τουρκία, όποιος είναι χριστιανός θεωρείται διαφορετικός. Η θρησκευτική μισαλλοδοξία, η οποία είναι παρούσα και στην πρωτεύουσα και στις μεγάλες πόλεις, αποτελεί τον κανόνα στα προάστια και τις αγροτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, αρνούμαστε να θέσουμε σε μειονεκτική θέση τις επιχειρήσεις μας δωρίζοντας στην Τουρκία την απλούστευση των εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες μας.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, όταν μιλάμε εδώ στο Σώμα για βιώσιμες εμπορικές σχέσεις και βελτιώσεις της τελωνειακής ένωσης με την Τουρκία, αυτό πρέπει φυσικά να αντιμετωπίζεται ως μέρος της διαδικασίας σύγκλισης της χώρας αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ως μέρος της διαδικασίας η οποία, κατά την άποψη μεγάλων μερίδων αυτού του Σώματος, πρόκειται να οδηγήσει στην προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε επίσης ότι όσοι επικρίνουν αυτήν την προσχώρηση, μιλούν πάντοτε για μια προνομιακή εταιρική σχέση, η οποία πρέπει να αποτελεί εναλλακτική λύση για την πλήρη ένταξη, και οφείλω να επισημάνω ότι, κατ’ ουσίαν, η Τουρκία διαθέτει ήδη μια τέτοια προνομιακή σχέση μέσω της υφιστάμενης τελωνειακής ένωσης, την οποία πρέπει, ασφαλώς, να κερδίσει και σε άλλα –πολιτικά– επίπεδα. Αν λάβουμε υπόψη τις αντιστάσεις που συνεχίζουμε να συναντούμε από την πλευρά της Τουρκίας όσον αφορά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία συνεχίζει να μην είναι πρόθυμη να επιλύσει το κυπριακό ζήτημα για χάρη της Ευρώπης, και αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ο κουρδικός λαός εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις, τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι η βελτίωση των εμπορικών σχέσεων από μόνη της δεν πρόκειται να καταστήσει δυνατό τον εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Θέλω καταρχάς να επικροτήσω το θετικό αποτέλεσμα του συνταγματικού δημοψηφίσματος που διεξήχθη στις 12 Σεπτεμβρίου. Αναδεικνύει την προσήλωση του τουρκικού πληθυσμού στο δημοκρατικό σύστημα, το οποίο αποτελεί τη μόνη αποδεκτή επιλογή στην Ευρώπη.

Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης επαναβεβαιώνει την ανάγκη εναρμόνισης των εμπορικών πολιτικών της Τουρκίας και της ΕΕ. Η λήψη αποτελεσματικών μέτρων με σκοπό την άρση των εναπομεινάντων τεχνικών εμποδίων στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης θα ενίσχυε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Η χώρα αυτή έχει επιδείξει εκπληκτικές δυνατότητες ανάκαμψης στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Ενώ η παγκόσμια ζήτηση έχει μειωθεί, ο όγκος του εξωτερικού της εμπορίου διπλασιάστηκε και ο ρυθμός της οικονομικής της ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 7% τα επόμενα χρόνια.

Οφείλω να υπογραμμίσω ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ρουμανίας και της Τουρκίας έχουν διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και οι δύο χώρες είναι οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι στην περιοχή των Βαλκανίων, με ετήσιο όγκο εμπορικών συναλλαγών που υπερβαίνει σε αξία τα 7 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Η Τουρκία συμμετέχει επίσης με αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων ενεργειακών υποδομών τα οποία αφορούν την ΕΕ συνολικά, όπως ο αγωγός Nabucco.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). – Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία έχει επωφεληθεί από την πολύχρονη τελωνειακή της σχέση με την ΕΕ. Ωστόσο, η τελωνειακή σχέση, για να καταστεί ακόμη πιο λειτουργική, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση πολλών εκκρεμούντων θεμάτων.

Η Τουρκία πρέπει να ευθυγραμμίσει καλύτερα τις εμπορικές της πολιτικές και το περιφερειακό εμπόριο, πρέπει να μειώσει τη γραφειοκρατία, τα προϊόντα απομίμησης, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των συνδικαλιστών και των μειονοτήτων, πρέπει να αντιμετωπίσει το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας και να προωθήσει την απασχόληση των νέων.

Κυρίως όμως οφείλει να εφαρμόσει πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης, να άρει το εμπάργκο σε βάρος κυπριακών πλοίων και αεροσκαφών, να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, να εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο και να σεβαστεί τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όσον αφορά τον συνδικαλισμό, το δικαίωμα στην απεργία και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Kazak για την πολύ καλή και αντικειμενική έκθεση που εκπόνησε.

Πράγματι, οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης/Τουρκίας είναι εξαιρετικά σημαντικές και γι’ αυτό πρέπει να τις προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά πρέπει και να αναδεικνύουμε τα σημεία τα οποία επιδέχονται βελτιώσεως.

Πρέπει να αναφερθώ λοιπόν σε δύο από αυτά τα σημεία: θεωρούσαμε και εξακολουθεί να υπάρχει η συζήτηση του κατά πόσον η Τουρκία είναι μία ευρωπαϊκή ή μη ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς σίγουρα θέλουμε να είναι η Τουρκία μία ευρωπαϊκή χώρα και να μπορέσει κάποτε να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Όμως, σε ό,τι αφορά τα πειρατικά προϊόντα, τα προϊόντα απομίμησης και τη μη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, η Τουρκία είναι σίγουρα περισσότερο ασιατική παρά ευρωπαϊκή χώρα.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, αφορά την τελωνειακή ένωση. Η τελωνειακή ένωση είναι ο πυρήνας του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Δεν νοείται λοιπόν μια υποψήφια χώρα να μην έχει εφαρμόσει πλήρως την τελωνειακή ένωση και να υπάρχει κράτος μέλος με το οποίο η Τουρκία αρνείται να προχωρήσει σε τελωνειακή ένωση, και αυτό το κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Σταύρου ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, από όσα ακούστηκαν καθίσταται σαφές ότι επικρατεί ευρεία συναίνεση ως προς το κείμενο αυτής της έκθεσης. Θέλω απλώς να διατυπώσω ορισμένα σύντομα σχόλια σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα: τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία ως προς τη σύναψη συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με τους εταίρους της ΕΕ, το ζήτημα των θεωρήσεων, καθώς και την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ).

Για να αρχίσω με το τελευταίο ζήτημα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης εθίγησαν επανειλημμένως η επιβολή των ΔΠΙ και η απομίμηση προϊόντων. Το θέμα με προβληματίζει και εμένα, και η Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Αφού της υποβλήθηκαν επανειλημμένως σχετικά αιτήματα για διάστημα άνω των δύο ετών, προσφάτως η Τουρκία δέχτηκε επιτέλους να συστήσει μια ομάδα εργασίας για τη συζήτηση των θεμάτων που άπτονται των ΔΠΙ. Πρόκειται για ένα θετικό πρώτο βήμα και ευελπιστώ ότι η εν λόγω ομάδα εργασίας θα συμβάλει στην επίτευξη προόδου σε σχέση με τα σημαντικά αυτά θέματα.

Δεύτερον, όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τουρκία ως προς τη σύναψη συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, η Τουρκία ισχυρίζεται επί σειρά ετών ότι υφίσταται αρνητικές συνέπειες εξαιτίας των δυσκολιών σύναψης ΣΕΣ με ορισμένους από τους εταίρους της ΕΕ που συνδέονται μαζί της με ΣΕΣ. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο αριθμός των κρίσιμων δυσκολιών ως προς τη σύναψη ΣΕΣ είναι πολύ περιορισμένος. Επιπλέον, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των υπηρεσιών της Επιτροπής, η Τουρκία δεν έχει υποβάλει συναφή στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν τις υποτιθέμενες αρνητικές συνέπειες για την τουρκική οικονομία.

Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενέργειες της Επιτροπής συνάδουν πλήρως με τους όρους της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης, ενώ έχει ήδη προσφέρει περισσότερα από ό,τι ήταν υποχρεωμένη, καθώς έχει βοηθήσει την Τουρκία να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη ΣΕΣ με τους αντίστοιχους εταίρους της. Είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε, μαζί με την Τουρκία, περαιτέρω τρόπους καθησυχασμού των ανησυχιών της ως προς τα θέματα αυτά· το κατά πόσον αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα προσκληθεί η τουρκική κυβέρνηση να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύναψη συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με τρίτες χώρες είναι, φυσικά, εντελώς διαφορετικό ζήτημα.

Όσον αφορά τα θέματα των θεωρήσεων, αυτά δεν καλύπτονται από την τελωνειακή ένωση. Η Επιτροπή εξετάζει μηχανισμούς εφαρμογής μιας διαδικασίας περαιτέρω απλούστευσης των μετακινήσεων προσώπων μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, ιδίως μέσω της ταχείας εφαρμογής του νέου κώδικα θεωρήσεων της ΕΕ, ο οποίος θα επιφέρει πρακτικές βελτιώσεις για τους πολίτες της Τουρκίας που υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης θεωρήσεων. Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης ότι δεσμεύεται να επιδιώξει τη διεξαγωγή διαλόγου ο οποίος ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση της κινητικότητας, εφόσον δοθεί από το Συμβούλιο το πράσινο φως για κάτι τέτοιο. Αναγκαία, ωστόσο, προϋπόθεση θα είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak, εισηγητής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους μου, τους σκιώδεις εισηγητές και τον Επίτροπο De Gucht για τις εξαιρετικά θετικές συστάσεις και απόψεις τους, οι οποίες διευκόλυναν τη συζήτηση της έκθεσης σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία.

.

Κατά την εκτίμησή μου, από τη συζήτηση μπορούμε να συναγάγουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πραγματικά σημαντικές και για τις δύο πλευρές, και ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ανάγκη ανάπτυξής τους. Νομίζω ότι, όσον αφορά το ερώτημα που υπέβαλαν ορισμένοι συνάδελφοι, σχετικά με το κατά πόσον οι σχέσεις αυτές συνδέονται με την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση μου είναι ότι, όσο πιο πολύ βαθαίνουν οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μας, και όσο πιο επιτυχημένες είναι αυτές, τόσο περισσότερο θα προοδεύουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας.

Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει σαφώς να καταβάλουν πολύ πιο σκληρή προσπάθεια προκειμένου να εφαρμοστούν κατά τρόπο ουσιαστικό και πλήρη οι διατάξεις που διέπουν την τελωνειακή ένωση, όμως πιστεύω ότι εν προκειμένω η βασικότερη προϋπόθεση είναι η καλή θέληση και η ειλικρίνεια σε ισόποσες δόσεις, από πλευράς τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Τουρκίας.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά όσους συνέβαλαν σε αυτήν τη συζήτηση, ενώ εκτιμώ ότι τα ζητήματα που εθίγησαν θα εξεταστούν προσεκτικά από την επιτροπή και ότι θα προσφέρουν πραγματική ώθηση, νέα διάσταση και νέο πνεύμα σε όλα τα ζητήματα που εκκρεμούν στον μηχανισμό διαβούλευσης της τελωνειακής ένωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η επίλυσή τους στο εγγύς μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς.(EN) Υποστηρίζω ενθέρμως την έκθεση σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Η προώθηση της διασύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας μέσω της ενίσχυσης των εμπορικών και οικονομικών δεσμών θα ωφελήσει σημαντικά και τις δύο πλευρές. Η σοβαρότητα της κρίσης όσον αφορά την ανεργία των νέων στην Τουρκία έχει επισημανθεί· η άρση των περιττών φραγμών στο εμπόριο και η κατάργηση των κουραστικών διοικητικών διαδικασιών θα οδηγήσουν σε αύξηση του όγκου του εμπορίου που με τη σειρά του θα επηρεάσει θετικά τα επίπεδα απασχόλησης. Οι προσπάθειες ολοκλήρωσης της τελωνειακής ένωσης πρέπει να υποστηριχθούν, ιδίως όσον αφορά την εμβάθυνσή της προκειμένου να συμπεριληφθούν τα γεωργικά προϊόντα. Μια τέτοια εξέλιξη θα καταδείκνυε την προσήλωση της Τουρκίας στον στόχο της ολοκλήρωσης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Στο ψήφισμα απευθύνεται επίσης έκκληση για μέτρα τα οποία θα προσέδιδαν ένα ευπρόσδεκτο στοιχείο δυναμισμού στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου