Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2178(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0175/2010

Внесени текстове :

A7-0175/2010

Разисквания :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Гласувания :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0340

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 20 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

22. Доизграждане на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Седващата точка от дневния ред е докладът на Pablo Arias Echeverría, от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, относно доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия (A7-0226/2010).

 
  
MPphoto
 

  Pablo Arias Echeverría, докладчик.(ES) Г-н председател, както всички знаете, интернет и новите технологии представляват безпрецедентна революция, което означава, че ние трябва да осъвременим механизмите, които регулират електронната търговия в нашата икономика, за да сме в състояние да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени.

Само до преди няколко години новите системи за търговия в интернет и новите технологии и възможности, с които разполагаме в момента, не съществуваха. Сега обаче те са факт, а скоро ще бъдат основен инструмент.

Като законодатели трябва да сме достатъчно широко скроени, че да създадем средства за обществото, с които да се решат днешните проблеми, но които също така могат да предвидят и да се адаптират към утрешните проблеми. Това е ангажимент, които трябва да поемем, и отговорност, която сме длъжни да понесем.

Ние трябва да поставим основите за това, което предстои, и за онези, които ще ни наследят, а това означава да превъзмогнем пречките за постигането на тази цел.

Електронната търговия е достъпно за нас средство, с огромен потенциал за активизиране и подобряване конкурентоспособността на нашата икономика, а също и за укрепване на вътрешния пазар. Тя е средство, което може да създаде значителна добавена стойност и да предложи огромни възможности пред гражданите на Европа и предприятията в настоящата криза.

От жизнено важно значение е лидерите на Европейския съюз да приложат необходимите мерки за преодоляване на съществуващите бариери пред трансграничната електронна търговия в Европа и да изградим доверие в това средство, да го опростим и да направим прозрачни регулиращите го правила.

Това е единственият начин да гарантираме, че обществото и предприятията ще пожънат плодовете на неговият огромен потенциал. Това е единственият начин да бъдем конкурентоспособни в един глобален пазар, който не чака никого. Или ще вземем необходимите мерки енергично и решително от позицията на водачи, или ще изостанем от конкурентите ни.

Докладът, който представям днес, предлага мерки за преодоляване на бариерите за трансграничната търговия Имаме възможността не само да подготвим вътрешния пазар за електронна търговия, но също така и да го допълним чрез нея.

Мерките, които предлагам в настоящия доклад, целят да подобрят качеството на достъп до интернет в Европа, да повишат доверието на потребителите чрез създаването на европейска марка за качество, да се увеличи наблюдението и надзора над мрежата и да се проведат информационни кампании, така че потребителите да са наясно със своите права и да знаят къде и как да подадат оплакване, ако имат проблеми. Мерките са насочени и към защитата на частната собственост и личните данни на потребителите, както и да се насърчи развитието на инициативи, стимулиращи предприятията да продават продуктите си онлайн; да се подобрят разплащателните системи и да се оптимизират правилата, свързани с плащането на данъци, наред с други мерки.

И накрая, следвайки този план, изпитах потребност да подчертая необходимостта от подобряване на защитата на непълнолетните, ползващи интернет.

Считам, че всички тези мерки са от основно значение за насърчаването на електронната търговия и адаптирането на регулиращите я правила към бъдещето, в което вече живеем. Наше задължение е да предложим механизми на пазара, които да направят предприятията ни по-конкурентоспособни и да укрепят икономиките ни. Този план без съмнение е платформа, върху която да продължим да градим без пречки или затруднения.

По тези причини бих искал да помоля Парламента за подкрепа, за да продължим с тази инициатива.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Искам да изкажа радостта си, че докладчикът се позовава и на моя доклад относно доверието на потребителите в цифровата среда, който беше приет от Европейския парламент на последната сесия. Въпреки че онлайн търговията отчита нива на растеж от 50%, наблюдава се минимално използване на нейния потенциал в рамките на европейската икономика. Наред с други неща, до една трета от търговците на дребно или дистрибуторите по интернет отказват да работят с клиенти от други държави-членки. Причините за това са, от една страна, опитите на определени дружества изкуствено да създадат отделни национални пазари, за да прилагат различни цени, а също устойчиви законодателни пречки, които все още не са преодолени на европейско равнище. Одобрявам факта, че в днешния си доклад членът на Парламента също така представя предложения за по-голяма сигурност в интернет за децата и младите хора, предупреждавайки за главните опасности като порнографията, анонимното закупуване на тютюневи изделия и алкохол, хазартните игри и общуването с непознати чрез социалните мрежи. Надявам се, че този път Комисията ще постигне по-голям успех в подкрепата си за електронната търговия, поне що се отнася до предпазването на децата от опасното съдържание в интернет.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Електронната търговия е едва в своя начален стадий на развитие и повишаването на доверието на потребителите в сигурността на транзакциите е от жизнено важно значение за нейното развитие и принос към постигането на по-добре функциониращ вътрешен пазар.

Докладът подчертава значението на електронните подписи и на Инфраструктурата с частни ключове по отношение на гарантиране на сигурни паневропейски услуги на електронното правителство и сигурността на електронния пазар. Считам, че това действие е необходимо, за да се ускори създаването на Портал на европейските заверяващи органи, който да гарантира трансгранична оперативна съвместимост за електронните подписи. Призоваваме Комисията също така да излезе с конкретни предложения за мерки в подкрепа на инициативата за електронни фактури с оглед да се гарантира до 2020 г. употребата на електронни фактури в цяла Европа.

Накрая, изразявам надежда, че до 2015 г. поне 50% от всички обществени поръчки ще бъдат електронни съгласно плана за действие, договорен на Министерската конференция по електронно правителство, проведена в Манчестър през 2005 г.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Г-н председател, в настоящото разискване относно електронната търговия бих искала да подчертая три въпроса, които считам, че е важно да изясним.

Първият е свързан с необходимостта от съгласуване на правата на потребителите и авторското право. Вторият въпрос се отнася до защитата на правата на децата и сигурността на електронната търговия. Не можем да застрашим правата на децата и трябва да гарантираме сигурността на електронната търговия. Третият въпрос обаче засяга целите на Комисията за широколентов достъп, и по-конкретно целта до 2013 г. всички граждани на ЕС да имат достъп до основен широколентов достъп.

Към настоящия момент, знаейки че приблизително около 30% от домакинствата дори нямат достъп до Интернет и че 20% от хората в рамките на ЕС живеят в бедност, как Европейската комисия възнамерява да осигури широко лентов достъп за всички до 2013 г.?

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Представеният доклад разглежда формалните мерки за подобряване на електронната търговия, но не отчита в необходимата степен конкретните социални и културни обичаи, характерни за отделните държави.

Дадени фармацевтични продукти се продават свободно в някои държави, докато в други продажбата им е строго регламентирана. „Меки“ наркотици или различни еротични стоки са свободно достъпни в едни страни, докато в други органите налагат строги ограничения по отношение на достъпа до такива продукти. Във връзка с либералния подход за отварянето на електронния пазар следователно също трябва да се вземе под внимание спазването на разпоредбите на отделните държави, свързани с тези конкретни видове стоки, особено що се отнася до защитата на младите хора.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, електронната търговия е изключително изгодна както за предприятията, така и за потребителите. Има обаче още един аспект, от който не съм доволна и бих искала да обърна вниманието ви към него: електронните билети. Билетите, по-конкретно за големи концерти и спортни събития, се продават на безбожни цени. Това е неприемливо.

В собствената ми страна през почивните дни се провеждаха ирландските футболни финали. Това е любителска организация, но максималната цена на билетите беше 70 евро. Никой клуб или уважаващо себе си лице не би ги продавал за повече. Ако хванеха агитатори да продават билети на улицата, щяха да ги арестуват. И все пак, билетите бяха напълно достъпни в Интернет на цени между 350 евро и 500 евро. Може да се каже, че не биха могли да ги продадат, ако нямаше търсене, но същевременно смятам, че това е една неспортсменска, нелоялна и безполезна практика. Това е недостатъкът на електронната търговия, който в голяма степен е от полза за потребителите.

 
  
MPphoto
 

  Карел де Гухт, член на Комисията.(EN) Г-н председател, първо, бих искал да благодаря на докладчика, г-н Arias Echeverría, и на Парламента като цяло за тази широкообхватна оценка за европейския пазар на електронна търговия.

Този доклад служи като навременно напомняне, че пазарът на електронната търговия все още не е реалност за много предприятия и потребители. Един раздробен пазар за електронна търговия е също и тревожен симптом на липсващите звена в рамките на по-големия вътрешен пазар. Повечето потребители имат личен опит с вътрешния пазар чрез онлайн пазаруването. То ги свързва с търговци от цяла Европа. Много от тях, особено малките и средните предприятия, се стремят да развиват нови пазари благодарение на предоставяните от интернет възможности.

Преодоляването на пречките, с които гражданите се сблъскват в света на интернет, може да бележи дългия път на превръщане на обещанието за интегриран вътрешен пазар в реалност. Така че какво можем да направим, за да запълним празнините във вътрешния пазар и електронната търговия да заработи по-добре?

Комисията ще обмисли внимателно отговора си относно доклада. Много от повдигнатите въпроси засягат различни политически области, включително и Програмата в областта на цифровите технологии. Накратко, докладът очертава две насоки, които следва да проучим. Първо, трябва да улесним и опростим живота както на потребителите, така и на предприятията. Можем да постигнем това чрез хармонизиране на правилата, например при потребителските договори можем да рационализираме процедурите, да ги направим по-евтини за предприятията, провеждащи трансгранични операции, като например по отношение на таксите за управление на отпадъците, таксите за авторски права, отчетните задължения по отношение на ДДС и фактурирането.

Във връзка с това Комисията приветства подкрепата на доклада за директива за правата на потребителите, която в момента се разглежда в комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Ще направим по-лесен живота на потребителите чрез прилагане на законодателството на ЕС, и по-специално във връзка с Директивата за услугите, която забранява дискриминация по географски признак спрямо потребителите. Успешното решение на въпросите, свързани с доставки и плащания, също ще бъде основен фактор, ако искаме да развием електронната търговия. Можем да улесним гражданите и дружествата да взаимодействат с националните администрации чрез въвеждане на „обслужване на едно гише“.

Комисията сформира група от свои членове, посветени на Програмата в областта на цифровите технологии, за да гарантират съвместен подход в създаването на политики в областта на цифровите въпроси. Групата се ангажира и с насърчаването на саморегулаторни решения чрез разглеждане възможността за създаване на марка за доверие в електронната търговия на ЕС като допълнение към кодекс на онлайн права.

Второ, трябва по-усърдно да прилагаме правилата и да наблюдаваме вътрешния пазар: права, които не са прилагани на практика, са безполезни. Алтернативата за разрешаване на спорове, както е посочено в доклада, може да осигури евтино, лесно и бързо обезщетение за потребителите, които пазаруват в интернет. Ще проучим как най-добре да подобрим алтернативата за разрешаване на спорове (ADR) в ЕС и до 2012 г ще излезем с предложение за общоевропейска система за онлайн разрешаване на спорове относно електронни търговски транзакции.

Също така възнамеряваме да гарантираме, че в ситуации на завеждане на общ иск потребителите на територията на ЕС могат да получат обезщетение. Планирани са и предложения за алтернативно разрешаване на спорове и колективно обезщетение за края на 2011 г. Имайки предвид, че публичните органи си сътрудничат за внимателно наблюдение над вътрешния пазар, това е основа за изграждане на доверие. Като част от комисията за защита на потребителите националните органи редовно си сътрудничат за ликвидирането на незаконни практики в интернет.

Комисията също така наблюдава пазара за електронна търговия чрез годишния Индекс за развитие на пазарите на дребно. По-рано този месец стартирахме задълбочено проучване на електронната търговия. В началото на 2011 г ще бъде посветено съобщение на оценката за прилагането на Директивата за електронната търговия и ще се отрази за по-доброто й изпълнение.

Накрая, бих искал още веднъж да благодаря на всички ангажирани с този изключително полезен и вдъхновяващ доклад. Позволете ми също така да се извиня от името на г-н Дали, който не може да бъде тук по лични причини.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – С това разглеждането на тази точка от дневния ред приключва.

Гласуването ще се проведе утре (вторник, 21 септември 2010 г) от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), в писмена форма.(PT) Г-н председател, както г-н Монти заяви, моментът в който ЕС се нуждае най-много от единен пазар, е моментът, в който той е най-непопулярен. Ние трябва да намерим начини да го подобрим и укрепим и най-вече да гарантираме, че той работи въз основа на прозрачност, надеждност и качество.

Електронната търговия е един такъв начин. Цифровият пазар има потенциала да създаде заетост и търговия, но преди това трябва да преодолее правната раздробеност, за да се разпростре отвъд границите, като гарантира правата на потребителите и повиши общественото доверие. Поради тази причина се нуждаем от ясни договорни правила, координиращи ДДС, интелектуалната собственост, разплащателните системи и пощенските доставки на справедливи, конкурентни цени или бързи методи за разрешаване на конфликти. Трябва да гарантираме, че член 20 от Директивата за услугите е изпълнен и че не се упражнява дискриминация въз основа на произхода на потребителите. Законодателният акт за единния пазар представлява една чудесна възможност за поставяне на цели. Бих искал да благодаря на г-н Arias за показаната от самото начало откритост за постигането на един ясен и консенсусен текст.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. – (RO) Европейският съюз преуспяваше през годините благодарение на търговията, тъй като внася и изнася всичко, от суровини до завършени продукти, в световен мащаб. За да насочим единния пазар към постигане на целите на стратегията на Европа за 2020 г, ние трябва да разполагаме с ефективно работещи и добре свързани пазари, които щe позволяват конкуренция и достъп на потребителите, за да стимулират растежа и иновациите. Проучванията потвърждават, че съществува сериозно разминаване между електронната търговия на национално и трансгранично равнище, дължащо се до голяма степен на пречките за дейността на вътрешния пазар. Резултатите от проведените специално с онлайн магазини изследвания са повод за тревога, тъй като приблизително около 61% от трансграничните транзакции са се провалили по ред причини. С оглед на това смятам, че незабавно трябва да се изготвят общи европейски стандарти в тази област, чрез които да се отстранят несъответствията в законите на държавите-членки. Трябва да съсредоточим усилията си върху регулирането на този вид търговия и да почерпим максимално от нейния потенциал като част от кампанията за укрепване на конкурентоспособността на Европейския съюз в световен мащаб.

 
Правна информация - Политика за поверителност