Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2178(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0175/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0175/2010

Keskustelut :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Äänestykset :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0340

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 20. syyskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

22. Sisämarkkinoiden täydentäminen sähköistä kaupankäyntiä ajatellen (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana Pablo Arias Echeverrían sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta laatima mietintö sisämarkkinoiden täydentämisestä sähköistä kaupankäyntiä ajatellen (A7-0226/2010).

 
  
MPphoto
 

  Pablo Arias Echeverría, esittelijä.(ES) Arvoisa puhemies, kuten kaikki tiedätte, internet ja uudet teknologiat merkitsevät ennenkuulumatonta vallankumousta, joka edellyttää, että uudistamme taloutemme sähköisen kaupankäynnin sääntelymekanismeja, jotta voimme vastata edessämme oleviin haasteisiin.

Uusia järjestelmiä internetin välityksellä tapahtuvaa kaupankäyntiä varten sekä nykyisin saatavillamme olevia uusia teknologioita ja mahdollisuuksia ei vielä joitakin vuosia sitten ollut olemassa. Nyt ne ovat kuitenkin tosiasia, ja pian niistä tulee keskeinen väline.

Lainsäätäjinä meidän on oltava riittävän ennakkoluulottomia luodaksemme kansalaisille välineitä, joilla ratkaistaan nykyisiä ongelmia, mutta jotka myös ennakoivat tulevia ongelmia ja ovat mukautettavissa niihin. Meidän on sitouduttava tähän ja olemme velvollisia kantamaan tästä vastuun.

Meidän on valmisteltava tulevaa ja tasoitettava tietä tuleville sukupolville, ja se edellyttää, että poistamme kyseisen päämäärän saavuttamista haittaavat esteet.

Meillä on käytettävissämme väline, sähköinen kaupankäynti, joka tarjoaa suunnattomat mahdollisuudet talouden kilpailukyvyn elvyttämiseen ja parantamiseen sekä sisämarkkinoiden vahvistamiseen. Se on väline, joka voi tuottaa runsaasti lisäarvoa ja tarjota valtavia mahdollisuuksia Euroopan kansalaisille ja yrityksille nykyisenä kriisiaikana.

On välttämätöntä, että Euroopan unionin johtajat toteuttavat tarvittavat toimenpiteet rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä haittaavien nykyisten esteiden poistamiseksi Euroopassa ja että lisäämme luottamusta tätä välinettä kohtaan, yksinkertaistamme sitä ja teemme sitä ohjaavista säännöistä avoimet.

Se on ainoa tapa varmistaa, että kansalaiset ja yritykset pystyvät korjaamaan hyödyn sen valtavista mahdollisuuksista. Se on ainoa tapa varmistaa kilpailukykymme maailmanmarkkinoilla, jotka eivät odota ketään. Joko toteutamme välttämättömät toimenpiteet ottamalla ohjat käsiimme tarmokkaasti ja määrätietoisesti, tai kilpailijamme ohittavat meidät.

Tänään esittelemässäni mietinnössä ehdotetaan toimenpiteitä rajat ylittävän kaupan esteiden poistamiseksi. Meillä on tilaisuus paitsi valmistella sisämarkkinoita sähköistä kaupankäyntiä varten myös auttaa täydentämään niitä sähköisen kaupankäynnin avulla.

Mietinnössä ehdottamieni toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa internetyhteyksien laatua Euroopassa, lisätä kuluttajien luottamusta luomalla eurooppalainen laatuleima, lisätä verkoston seurantaa ja valvontaa ja järjestää tiedotuskampanjoita, jotta käyttäjät ovat selvillä oikeuksistaan ja tietävät, miten ja minne valittaa mahdollisista ongelmistaan. Niiden tarkoituksena on muiden toimenpiteiden ohella myös suojata käyttäjien yksityisomaisuutta ja henkilötietoja, edistää yritysten verkkomyynnin lisäämistä koskevien aloitteiden kehittämistä, parantaa maksujärjestelmiä ja yksinkertaistaa veronmaksua koskevia sääntöjä.

Totean vielä, että tässä suunnitelmassa oli mielestäni korostettava alaikäisten internetin käyttäjien paremman suojelun tarvetta.

Mielestäni kaikki nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi ja sitä koskevien nykyisten sääntöjen mukauttamiseksi sellaiseen tulevaisuuteen, jossa jo elämme. Meillä on velvollisuus huolehtia markkinamekanismeista, jotka lisäävät yritysten kilpailukykyä ja vahvistavat taloutta. Tämä suunnitelma on kiistatta perusta, jonka varaan voimme edelleen rakentaa ilman haitallisia esteitä.

Näistä syistä pyytäisin parlamentilta tukea tämän aloitteen eteenpäin viemiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Olen iloinen siitä, että esittelijä on hyödyntänyt myös mietintöä, jonka laadin kuluttajien luottamuksesta digitaaliseen ympäristöön ja jonka Euroopan parlamentti hyväksyi viime istuntojaksolla. Vaikka sähköinen kaupankäynti osoittaa 50 prosentin kasvua, Euroopan talouselämä hyödyntää sen mahdollisuuksia erittäin vähän. Jopa kolmasosa verkkokauppiaista kieltäytyy muun muassa käymästä kauppaa muissa jäsenvaltioissa asuvien asiakkaiden kanssa. Tämä johtuu toisaalta määrättyjen yhtiöiden pyrkimyksistä luoda keinotekoisesti erilliset kansalliset markkinat, jotta ne voivat noudattaa erilaista hinnoittelua, sekä sitkeistä oikeudellisista esteistä, joita ei ole vielä poistettu unionitasolla. Olen tyytyväinen siihen, että parlamentin jäsen esittää tänään esittelemässään mietinnössä myös ehdotuksia internetiä käyttävien lasten ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi ja varoittaa suurimmista vaaroista, joita ovat pornografia, tupakkatuotteiden ja alkoholin hankkiminen anonyymisti, uhkapelit ja yhteydet vieraisiin henkilöihin sosiaalisten verkkojen välityksellä. Toivon, että komissio onnistuu aiempaa paremmin tukemaan sähköistä kaupankäyntiä ainakin siltä osin kuin kyse on lasten suojelemisesta haitalliselta internet-sisällöltä.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Sähköinen kaupankäynti on vasta lapsenkengissään, ja käyttäjien luottamuksen lisääminen maksuliikenteen turvallisuutta kohtaan on välttämätöntä sen kehittämiseksi ja edistämiseksi ja sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi.

Mietinnössä korostetaan sähköisen allekirjoituksen ja julkisen avaimen infrastruktuurin merkitystä yleiseurooppalaisten turvallisten sähköisten hallintopalvelujen ja sähköisen kaupankäynnin turvallisuuden kannalta. Mielestäni toimet ovat välttämättömiä, jotta vauhditetaan validointiviranomaisten eurooppalaisen portaalin perustamista sähköisten allekirjoitusten rajat ylittävän yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Kehotamme komissiota myös esittämään konkreettisia toimenpiteitä sähköistä laskutusta koskevan aloitteen tukemiseksi, jotta varmistetaan sähköisten laskujen käyttö koko unionissa vuoteen 2020 mennessä.

Lopuksi toivon, että vuoteen 2015 mennessä vähintään 50 prosenttia kaikista julkisia hankintoja koskevista menettelyistä toteutetaan sähköisesti, kuten toimintasuunnitelmassa, joka hyväksyttiin Manchesterissa vuonna 2005 järjestetyssä sähköistä viranomaisasiointia käsitelleessä ministerikokouksessa, todetaan.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, tässä sähköistä kaupankäyntiä koskevassa keskustelussa haluan korostaa kolmea asiaa, joita on mielestäni tärkeä selventää.

Ensimmäinen niistä liittyy kuluttajien oikeuksien ja tekijänoikeuden yhteensovittamisen tarpeeseen. Toinen liittyy lasten oikeuksien suojeluun ja sähköisen kaupankäynnin turvallisuuteen. Emme voi vaarantaa lasten oikeuksia, ja meidän on varmistettava sähköisen kaupankäynnin turvallisuus. Kolmas asia koskee komission asettamia laajakaistatavoitteita, erityisesti tavoitetta antaa jokaiselle mahdollisuus peruslaajakaistan käyttöön vuoteen 2013 mennessä.

Miten Euroopan komissio aikoo saavuttaa yleistä laajakaistan käyttömahdollisuutta koskevan tavoitteen vuoteen 2013 mennessä, kun se tietää, että nykyään vähintään noin 30 prosentilla perheistä ei ole edes internetyhteyttä ja että EU:n väestöstä 20 prosenttia on köyhiä?

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Käsiteltäväksi jätetyssä mietinnössä käsitellään sähköisen kaupankäynnin parantamista koskevia valmistelutoimia, mutta eri maille ominaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriin liittyvät käytännöt jäävät siinä vähälle huomiolle.

Tiettyjä farmaseuttisia tuotteita myydään joissakin maissa vapaasti, kun taas toisissa maissa niiden myynti on tiukasti säänneltyä. Mietoja huumeita tai erilaisia eroottisia tuotteita on joissakin maissa vapaasti saatavilla, kun taas toisissa maissa viranomaiset rajoittavat tiukasti tällaisten tuotteiden saatavuutta. Liberaalissa lähestymistavassa sähköisten markkinoiden vapauttamiseen on näin ollen myös otettava huomioon tietyn tyyppisiä hyödykkeitä koskevien säädösten suojaaminen eri maissa, etenkin kun kyseessä on nuorten suojelu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, sähköinen kaupankäynti on hyödyttänyt valtavasti sekä yrityksiä että kuluttajia. On kuitenkin yksi näkökohta, johon en ole tyytyväinen ja johon haluan kiinnittää huomiota: sähköinen lipunmyynti. Erityisesti suurten konserttien ja urheilutapahtumien lippuja myydään kohtuuttomaan hintaan. Se ei ole hyväksyttävää.

Kotimaassani Irlannissa käytiin viikonloppuna All-Ireland-sarjassa jalkapallon loppuottelut. Kyseessä on harrastajajärjestö, mutta lippujen enimmäishinta oli 70 euroa. Yksikään seura tai itseään kunnioittava henkilö ei myisi kyseisiä lippuja kalliimmalla. Jos trokareja saataisiin kiinni myymästä niitä kadulla, heidät pidätettäisiin. Silti lippuja oli vapaasti saatavilla internetistä 350–500 euron hintaan. Voitte sanoa, ettei niitä olisi voitu myydä, ellei niille olisi ollut kysyntää, mutta silti olen sitä mieltä, että tämä on epäurheilijamainen, epäreilu ja hyödytön käytäntö. Tämä on kuluttajia suuresti hyödyttävän sähköisen kaupankäynnin varjopuoli.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, ensimmäiseksi haluan kiittää esittelijää, Pablo Arias Echeverríaa, ja koko parlamenttia tästä Euroopan sähköisen kaupankäynnin markkinoiden laajasta arvioinnista.

Tämä mietintö toimii ajankohtaisena muistutuksena siitä, että sähköisen kaupankäynnin markkinat eivät vielä ole toteutuneet monien yritysten ja kuluttajien osalta. Pirstaloituneet sähköisen kaupankäynnin markkinat ovat myös huolestuttava merkki puuttuvista yhteyksistä laajemmilla sisämarkkinoilla. Useimmat kuluttajat saavat omakohtaista kokemusta sisämarkkinoista tehdessään verkko-ostoksia. Näin he saavat yhteyden kaikkialla Euroopassa sijaitseviin kauppiaisiin. Monet kauppiaat, etenkin pk-yritykset, ovat innokkaita kehittämään uusia markkinoita internetin tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta.

Puuttuminen kansalaisten verkossa kohtaamiin esteisiin voi pitkälti edistää yhtenäisiä sisämarkkinoita koskevan lupauksen toteutumista. Mitä siis voimme tehdä korjataksemme sisämarkkinoiden puutteet ja parantaaksemme sähköisen kaupankäynnin toimivuutta?

Komissio pohtii huolellisesti vastaustaan mietintöön. Monia esiin tuoduista näkökohdista käsitellään useilla politiikanaloilla, myös Euroopan digitaalistrategiassa. Lyhyesti sanoen mietinnössä kuvataan kaksi lähestymistapaa, joita meidän pitäisi tutkia. Ensinnäkin meidän on helpotettava ja selkeytettävä sekä kuluttajien että yritysten elämää. Tämä voidaan tehdä yhdenmukaistamalla esimerkiksi kuluttajasopimuksia koskevia sääntöjä ja keventämällä menettelyjä, jotta ne aiheuttaisivat rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittaville yrityksille vähemmän kustannuksia; tällaiset menettelyt liittyvät esimerkiksi jätehuoltomaksuihin, tekijänoikeusmaksuihin, alv-raportointivelvollisuuksiin ja laskutukseen.

Tässä yhteydessä komissio on tyytyväinen siihen, että mietinnössä tuetaan kuluttajanoikeusdirektiiviä, joka on parhaillaan sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan käsiteltävänä. Helpotamme kuluttajien elämää valvomalla EU:n lainsäädännön noudattamista erityisesti palveludirektiivin osalta: siinä kielletään kuluttajien maantieteellinen syrjintä. Jakeluun ja maksuihin liittyvien ongelmien korjaaminen on myös keskeinen tekijä, jos haluamme kehittää sähköistä kaupankäyntiä. Voimme helpottaa kansalaisten ja yritysten vuorovaikutusta kansallisten viranomaisten kanssa myös perustamalla keskitettyjä palvelupisteitä.

Komissio on perustanut erityisen digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaavien komission jäsenten ryhmän varmistaakseen yhtenäistetyn lähestymistavan käytön digitaaliasioita koskevassa päätöksenteossa. Se on myös sitoutunut edistämään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja selvittämällä mahdollisuutta ottaa käyttöön sähköistä kaupankäyntiä koskeva EU:n luotettavuusmerkintä, joka täydentäisi verkko-oikeuksia koskevaa säännöstöä.

Toiseksi meidän on tehostettava sääntöjen noudattamisen valvontaa ja sisämarkkinoiden seurantaa: oikeudet, jotka eivät toteudu käytännössä, ovat hyödyttömiä. Mietinnössä mainittu vaihtoehtoinen riitojenratkaisu voi toimia edullisena, yksinkertaisena ja nopeana valitusmahdollisuutena internetissä ostoksia tekeville kuluttajille. Komissio tutkii, miten parhaiten tehostaa vaihtoehtoista riidanratkaisua EU:ssa ja esittää ehdotuksen EU:n laajuisesta verkkovälitteisestä riidanratkaisujärjestelmästä sähköistä kaupankäyntiä varten vuoteen 2012 mennessä.

Pyrimme myös varmistamaan, että joukkovaateisiin EU:n alueella osallistuvat kuluttajat voivat saada korvauksia. Vuoden 2011 lopuksi on myös suunnitteilla vaihtoehtoista riidanratkaisua ja ryhmäkanteita koskevia ehdotuksia. Luottamuksen saavuttamisen perusta on tieto siitä, että viranomaiset tekevät yhteistyötä valvoakseen tarkasti sisämarkkinoita. Kansalliset viranomaiset tekevät kuluttajansuojavaliokunnassa säännöllisesti yhteistyötä internetin laittomien käytäntöjen lopettamiseksi.

Komissio valvoo sähköisen kaupankäynnin markkinoita myös vuotuisen kuluttajamarkkinoiden tulostaulun avulla. Aiemmin tässä kuussa komissio käynnisti sähköistä kaupankäyntiä koskevan perusteellisen tutkimuksen. Vuoden 2011 alussa laaditaan sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin soveltamisen arviointia koskeva tiedonanto, jossa pohditaan direktiivin parempaa täytäntöönpanon valvontaa.

Lopuksi haluan vielä kerran kiittää kaikkia, jotka ovat olleet osallisina tässä erittäin hyödyllisessä ja innostavassa mietinnössä. Pyydän myös anteeksi John Dallin puolesta, joka ei voinut tulla paikalle henkilökohtaisista syistä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna tiistaina 21. syyskuuta 2010 klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), kirjallinen.(PT) Arvoisa puhemies, kuten Mario Monti totesi, Euroopan unioni tarvitsee sisämarkkinoita kaikkein eniten silloin, kun niiden suosio on vähäisin. Meidän on löydettävä keinoja sisämarkkinoiden kehittämiseksi ja vahvistamiseksi ja ennen kaikkea varmistettava, että niiden toiminta on avointa, luotettavaa ja laadukasta.

Yksi tällainen keino on sähköinen kaupankäynti. Digitaaliset markkinat tarjoavat mahdollisuuden luoda työpaikkoja ja lisätä kauppaa, mikä edellyttää lainsäädännön yhtenäistämistä, jotta markkinat voivat laajentua yli rajojen samalla kun turvataan kuluttajien oikeudet ja lisätään kansalaisten luottamusta. Tästä syystä on tarpeen selkeyttää sopimuksia koskevia sääntöjä, yhteensovittaa arvonlisäverotus, immateriaalioikeudet ja maksujärjestelmät sekä turvata kohtuuhintainen ja kilpailukykyinen postinjakelu. Lisäksi tarvitaan nopeita riitojenratkaisumenettelyjä. Meidän on huolehdittava palveludirektiivin 20 artiklan täytäntöönpanosta ja siitä, ettei kuluttajia syrjitä heidän alkuperänsä perusteella. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti tarjoaa erinomaisen tilaisuuden asettaa tavoitteita. Haluan kiittää Pablo Arias Echeverríaa siitä, että hän suhtautui alusta lähtien avoimesti monipuolisen ja yhteisymmärrykseen perustuvan tekstin laatimiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. – (RO) Euroopan unioni on vaurastunut vuosien mittaan kaupan ansiosta, sillä se vie ja tuo kaikkea raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin maailmanlaajuisesti. Jotta yhtenäismarkkinat voisivat palvella Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita, tarvitaan tehokkaasti toimivat ja toisiinsa saumattomasti liitetyt markkinat, joiden ansiosta kilpailu ja kuluttajien mahdollisuudet vauhdittavat kasvua ja innovointia. Kuten tutkimuksista käy ilmi, kansallisen ja rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin välillä on suuria eroja, jotka johtuvat pääasiassa sisämarkkinoita haittaavista esteistä. Varsinkin verkkokauppojen osalta suoritetun testin tulokset ovat huolestuttavia, sillä karkeasti arvioiden 61 prosenttia kaikista rajat ylittävistä liiketoimista epäonnistui useista erilaisista syistä. Tämä huomioon ottaen olen sitä mieltä, että on välttämätöntä laatia välittömästi tätä alaa koskevat yhteiset eurooppalaiset standardit, joilla poistetaan jäsenvaltioiden lainsäädännön väliset erot. Meidän on keskitettävä toimemme tämänkaltaisen kaupankäynnin sääntelyyn ja hyödynnettävä täysimääräisesti sen mahdollisuuksia pyrkiessämme määrätietoisesti parantamaan Euroopan unionin maailmanlaajuista kilpailukykyä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö