Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2178(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0175/2010

Ingediende teksten :

A7-0175/2010

Debatten :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Stemmingen :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0340

Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 20 september 2010 - Straatsburg Uitgave PB

22. Voltooiing van de interne markt voor e-handel (korte presentatie)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A7-0226/2010) van Pablo Arias Echeverría, namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming, over de voltooiing van de interne markt voor e-handel.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Arías Echeverría, rapporteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, zoals u allen weet, houden het internet en de nieuwe technologieën een revolutie in die zonder weerga is en die ons voor de noodzaak stelt de mechanismen te moderniseren die de elektronische handel reguleren in onze economie, om de uitdagingen te kunnen aangaan waarmee we geconfronteerd worden.

De nieuwe systemen van handel via internet, en de nieuwe technologieën en mogelijkheden waarover we nu beschikken, bestonden een paar jaar geleden nog niet. Nu zijn ze echter een gegeven, en al snel zullen ze een onontbeerlijk instrument zijn.

Als wetgevers moeten wij voldoende langetermijnvisie hebben om de instrumenten te creëren voor de bevolking die niet alleen de huidige problemen kunnen oplossen maar ook de problemen van morgen kunnen voorzien en daarop kunnen worden afgestemd. Dit is een verplichting die we op ons moeten nemen en een verantwoordelijkheid waar we niet onderuit kunnen.

We moeten de weg voorbereiden voor dat wat komt en voor degenen die komen, en dat betekent dat we de obstakels moeten overwinnen om dat doel te bereiken.

Met de elektronische handel hebben we een werktuig in handen dat een enorm potentieel heeft om het concurrentievermogen van onze economie een nieuwe impuls te geven en te verbeteren en om de interne markt te versterken. Het is een werktuig dat een grote toegevoegde waarde kan creëren en de burgers en ondernemingen van Europa belangrijke kansen kan bieden in deze tijd van crisis.

Het is van essentieel belang dat de leiders van de Europese Unie de maatregelen ten uitvoer leggen die nodig zijn om de bestaande obstakels in de grensoverschrijdende elektronische handel in Europa uit de weg te ruimen, en dat we het vertrouwen in dit medium stimuleren, dat we het eenvoudiger maken en de regels die deze handel reguleren transparant maken.

Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat burgers en ondernemingen zullen kunnen profiteren van dit enorme potentieel. Alleen op die manier zullen we in staat zijn om te concurreren op een globale markt die op niemand zit te wachten. Ofwel nemen we met overtuiging, besluitvaardigheid en leiderschap de vereiste maatregelen, ofwel blijven we achter bij onze concurrenten.

Het onderhavige verslag komt met voorstellen voor maatregelen om de obstakels in grensoverschrijdende elektronische handel uit de weg te ruimen. We hebben de gelegenheid om niet alleen de interne markt voor te bereiden op de elektronische handel maar ook om de voltooiing van de interne markt te ondersteunen door middel van elektronische handel.

De maatregelen die ik voorstel in het verslag zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de toegang tot het internet in Europa, op het vergroten van het consumentenvertrouwen door de invoering van een Europees keurmerk, op het versterken van de waakzaamheid en het toezicht op het net, en op het opzetten van voorlichtingscampagnes die de consument duidelijk maken wat zijn rechten zijn en hoe en waar hij bij problemen met zijn klacht naar toe kan. Verder zijn zij gericht op het beschermen van het privé-eigendom en de persoonlijke gegevens van de gebruikers, op het bevorderen van initiatieven die ondernemers aansporen hun producten online te verkopen, op het verbeteren van betaalsystemen of en het vereenvoudigen van de regels inzake belastingbetaling, om enkele maatregelen te noemen.

Ten slotte leek het me noodzakelijk in dit voorstel te benadrukken dat de bescherming moet worden verbeterd van minderjarigen als zij internet gebruiken.

Ik denk dat al deze maatregelen essentieel zijn om de onlinehandel te stimuleren en om de thans vigerende regels aan te passen aan een toekomst waarin we nu al leven. We hebben de plicht de markt mechanismen te bieden die het concurrentievermogen van onze ondernemers verbeteren en onze economieën versterken. Dit plan is ongetwijfeld een basis waarop we zonder obstakels of belemmeringen verder kunnen bouwen.

Om die redenen zou ik dit Parlement willen vragen om zijn steun om dit initiatief te kunnen voortzetten.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - (CS) Het doet mij buitengewoon deugd dat de rapporteur tevens geput heeft uit mijn tijdens de vorige zittingsperiode door het Europees Parlement goedgekeurde verslag over het vertrouwen van de consument in de digitale omgeving. Niettegenstaande het feit dat de e-handel een groei laat zien van 50 procent, benut de Europese economie het potentieel ervan slechts minimaal. Zo weigert tot een derde van de e-handelaren en -distributeurs klanten uit andere lidstaten. Enerzijds is dit het gevolg van het streven van sommige bedrijven om kunstmatig gescheiden nationale markten te creëren teneinde daar verschillende prijzen te kunnen voeren, maar anderzijds zijn er nog altijd talloze juridische obstakels op Europees niveau die we nog niet hebben weten te overwinnen. Ik stel het op prijs dat de rapporteur in zijn onderhavige verslag eveneens voorstellen doet ter verhoging van de veiligheid van het internet voor kinderen en de jeugd en dat hij hierbij wijst op de grootste gevaren op internet, of het nu om pornografie gaat, om anonieme aankopen van tabaksproducten of alcoholische producten, om kansspelen of om communicatie met onbekende mensen via zogeheten sociale netwerken. Ik wil er stellig in geloven dat de Commissie meer succes zal weten te boeken, op zijn minst ten aanzien van de bescherming van kinderen tegen gevaarlijke inhoud op internet, meer dan zij tot op heden geboekt heeft aanzien van de ondersteuning van de e-handel.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) E-handel staat nog in de kinderschoenen, en een toenemend vertrouwen van gebruikers in de veiligheid van transacties is cruciaal voor de ontwikkeling ervan en zijn bijdrage aan een beter functionerende interne markt.

Het verslag benadrukt het belang van elektronische handtekeningen de publieke sleutelinfrastructuur voor veilige e-overheidsdiensten in heel Europa en de veiligheid van e-handel. Ik ben van mening dat er actie nodig is om het opzetten van een toegangspoort voor Europese valideringsinstanties te versnellen, om te zorgen dat elektronische handtekeningen een grensoverschrijdende bruikbaarheid hebben. Ook roepen we de Commissie op om met concrete maatregelen te komen ter ondersteuning van het initiatief tot elektronisch factureren, zodat in 2020 in geheel Europa elektronisch gefactureerd kan worden.

Tot slot hoop ik dat in 2015 ten minste de helft van alle openbare aanbestedingen elektronisch zal plaatsvinden, in overeenstemming met het actieplan dat is afgesproken op de ministeriële conferentie over e-bestuur, die in 2005 in Manchester is gehouden.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Mijnheer de Voorzitter, bij dit debat over e-handel zou ik willen blijven stilstaan bij drie punten die volgens mij verduidelijking behoeven.

Het eerste punt betreft de noodzaak consumenten- en auteursrechten met elkaar in overeenstemming te brengen. Het tweede punt betreft de bescherming van de rechten van kinderen en de veiligheid van e-handel. We mogen de rechten van kinderen niet in gevaar brengen en moeten instaan voor de veiligheid van e-handel. Het derde punt betreft de doelstellingen die de Commissie heeft geformuleerd voor breedbandinternetverbindingen. Alle burgers van de Europese Unie zouden volgens de Commissie in 2013 toegang moeten hebben tot een basisbreedbandverbinding.

We weten dat minstens 30 procent van de gezinnen helemaal geen toegang heeft tot internet en dat ongeveer 20 procent van de inwoners van de Europese Unie in armoede leeft. Hoe denkt de Commissie er dan voor te kunnen zorgen dat iedereen in 2013 toegang heeft tot een breedbandverbinding?

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) In het voorliggende verslag worden formele maatregelen genoemd om de e-handel te verbeteren, maar er wordt weinig rekening gehouden met de specifieke sociale en culturele gewoonten van de individuele lidstaten.

Bepaalde farmaceutische producten zijn in sommige landen vrij verkrijgbaar, terwijl de verkoop ervan in andere landen strikt gereguleerd is. In sommige landen zijn softdrugs of diverse erotische producten vrij verkrijgbaar, terwijl in andere landen strenge beperkingen gelden voor de toegang tot deze producten. Bij een liberale benadering van de toegankelijkheid van de elektronische markt moeten we daarom ook aandacht besteden aan bescherming van de regels van de individuele lidstaten voor deze specifieke productgroepen, vooral als het gaat om de bescherming van minderjarigen.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, e-handel is van onschatbare waarde geweest voor zowel het bedrijfsleven als de consumenten. Er is echter één aspect waar ik niet tevreden over ben en dat wil ik onder de aandacht brengen: onlinekaartverkoop. Kaarten worden verkocht tegen exorbitante prijzen, met name kaarten voor grote concerten en sportevenementen. Dat is onaanvaardbaar.

In Ierland hadden we dit weekend de finale van de Ierse voetbalcompetitie. Het is een amateurorganisatie, maar de maximumprijs voor kaarten was 70 euro. Een fatsoenlijke club of persoon zou die kaarten nooit voor meer verkopen. Als mensen de kaarten op straat doorverkopen, zouden ze worden gearresteerd. Ze werden echter vrij aangeboden op internet voor bedragen tussen 350 en 500 euro. Je zou kunnen zeggen dat ze de kaarten niet zouden kunnen verkopen als er geen vraag naar was, maar ik ben van mening dat deze praktijk onsportief, oneerlijk en nutteloos is. Dit is de schaduwkant van e-handel, die de consument hoofdzakelijk voordeel oplevert.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur, de heer Arias Echeverría, en het Parlement in zijn geheel bedanken voor deze omvangrijke beoordeling van de Europese markt voor e-handel.

Met dit verslag worden we er op het juiste moment aan herinnerd dat de markt voor e-handel voor veel bedrijven en consumenten nog niet is verwezenlijkt. Een versnipperde markt voor e-handel is bovendien een zorgwekkend symptoom van de ontbrekende schakels binnen de bredere interne markt. De meeste consumenten hebben de interne markt direct ervaren bij het onlinewinkelen. Dat brengt hen in contact met verkopers uit heel Europa. Veel verkoopbedrijven, vooral kleine en middelgrote ondernemingen, zijn heel ambitieus in het ontwikkelen van nieuwe markten dankzij de kansen die geboden worden door internet.

Het aanpakken van de hindernissen waar burgers tegen aanlopen op internet kan aanzienlijk bijdragen aan het waarmaken van de belofte van een geïntegreerde interne markt. Dus wat kunnen we doen om de gaten in de interne markt op te vullen en e-handel beter te laten werken?

De Commissie zal grondig nadenken over haar reactie op het verslag. Veel van de genoemde punten worden aangepakt binnen diverse beleidsterreinen, waaronder ook de digitale agenda. In het kort worden in het verslag twee wegen uitgestippeld die we moeten onderzoeken. Ten eerste moeten we het zowel consumenten als bedrijven makkelijker maken. Dat kunnen we doen door de regels te harmoniseren, bijvoorbeeld de regels over consumentencontracten, en we kunnen procedures stroomlijnen om ze goedkoper te maken voor bedrijven die grensoverschrijdende transacties uitvoeren, bijvoorbeeld als het gaat om kosten voor afvalbeheer, auteursrechtelijke heffingen, btw-rapportageverplichtingen en facturering.

Tegen deze achtergrond is de Commissie verheugd over de steun die in het verslag wordt uitgesproken voor een consumentenrechtenrichtlijn, waar de Commissie interne markt en consumentenbescherming zich momenteel over buigt. We zullen het consumenten makkelijker maken door toe te zien op naleving van de EU-wetgeving, met name de dienstenrichtlijn, die geografische discriminatie jegens consumenten verbiedt. Het verbeteren van zaken met betrekking tot levering en betaling is ook een belangrijk punt als we e-handel willen ontwikkelen. Daarnaast kunnen we het burgers en bedrijven makkelijker maken met nationale overheden te communiceren door “one-stop-shops” op te richten.

De Commissie heeft een toegewijde groep commissarissen bijeengebracht voor de digitale agenda, om een gezamenlijke aanpak te kiezen voor beleid op het gebied van digitale ontwikkeling. De Commissie wil ook zelfregulerende oplossingen nastreven door de mogelijkheid te onderzoeken van een EU-keurmerk voor e-handel ter aanvulling van een reglement van onlinerechten.

Ten tweede moeten we regels beter handhaven en het toezicht op de interne markt aanscherpen: rechten die in de praktijk niet worden uitgeoefend, zijn waardeloos. Alternatieve geschillenbeslechting kan, zoals vermeld in het verslag, consumenten die aankopen doen op internet een goedkope, eenvoudige en snelle mogelijkheid voor verhaal bieden. We zullen onderzoeken hoe alternatieve geschillenbeslechting in de EU het best verbeterd kan worden en tegen 2012 een voorstel op tafel leggen voor een online systeem voor het oplossen van geschillen voor e-handelstransacties.

We willen er ook voor zorgen dat consumenten in geval van massaclaims in de EU vergoeding kunnen krijgen. Eind 2011 zullen we tevens met voorstellen komen voor alternatieve geschillenbeslechting en collectief verhaal. De wetenschap dat overheden samenwerken om de interne markt scherp in de gaten te houden is een fundament voor het scheppen van vertrouwen. In het kader van de Commissie interne markt en consumentenbescherming werken nationale autoriteiten regelmatig samen om onwettige praktijken op internet uit te bannen.

De Europese Commissie bewaakt de markt voor e-handel ook door middel van haar jaarlijks scorebord voor de consumentenmarkten. Eerder deze maand zijn we begonnen met een grondige studie over e-handel. Begin 2011 zullen we een mededeling opstellen over de beoordeling van de toepassing van de richtlijn inzake e-handel en over de manier waarop de handhaving hiervan kan worden verbeterd.

Tot slot wil ik nogmaals iedereen bedanken die betrokken is geweest bij dit nuttige en inspirerende verslag. Ik bied mijn verontschuldigingen aan namens de heer Dalli, die om persoonlijke redenen niet aanwezig kon zijn.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Hiermee is dit agendapunt afgerond.

De stemming vindt morgen (dinsdag, 21 september 2010) om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), schriftelijk. (PT) Mijnheer de Voorzitter, zoals de heer Monti zei, heeft de Europese Unie de interne markt het hardst nodig als die markt minder populair is. We moeten wegen vinden om de markt te verbeteren en sterker te maken en er vooral voor te zorgen dat de markt functioneert op basis van transparantie, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Een van die wegen zal gevormd worden door e-handel. De digitale markt kan werkgelegenheid en handel scheppen maar er dient een einde te komen aan de juridische versnippering van die markt om expansie over de grenzen heen mogelijk te maken. Tegelijkertijd moeten er waarborgen komen voor de rechten van de consument en dienen we het vertrouwen van de burgers te vergroten. Daarom hebben we duidelijke regels nodig voor contracten, fiscale coördinatie op het vlak van btw, intellectueel eigendom, betaalsystemen en postbezorging tegen rechtvaardige en concurrerende prijzen en snelle procedures voor het regelen van geschillen. We dienen te zorgen voor de naleving van artikel 20 van de dienstenrichtlijn en discriminatie op grond van de herkomst van de consument tegen te gaan. De “Single Market Act” is een uitgelezen kans om doelstellingen vast te leggen. Ik wil de heer Arias danken voor zijn open houding die hij vanaf het begin heeft getoond om een veelomvattende, op consensus gestoelde tekst te kunnen bereiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), schriftelijk. – (RO) Historisch gezien bloeit de EU dankzij de handel. We importeren en exporteren alles, van grondstoffen tot eindproducten, over de hele wereld. Om de gemeenschappelijke markt te leiden in de richting van de doelstellingen van de EU 2020-strategie moeten we efficiënt werkende, onderling goed verbonden markten hebben, waar concurrentie en toegankelijkheid voor consumenten groei en innovatie kunnen stimuleren. Zoals blijkt uit de onderzoeken zijn er grote verschillen tussen e-handel op nationaal en grensoverschrijdend niveau, met name vanwege de obstakels waar de interne markt mee te maken heeft. De resultaten van de test met uitsluitend winkels op internet zijn onrustbarend: Ongeveer 61 procent van de transacties mislukte om verschillende redenen. Zodoende denk ik dat er gezamenlijke Europese normen moeten worden opgesteld voor dit terrein, waardoor de verschillen tussen wetten in de lidstaten verdwijnen. We moeten onze inspanningen richten op het reguleren van deze vorm van handel, en volledig gebruik maken van zijn potentieel als onderdeel van onze inspanningen om het concurrentievermogen van de EU op wereldschaal te verhogen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid