Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2151(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0227/2010

Indgivne tekster :

A7-0227/2010

Forhandlinger :

PV 20/09/2010 - 23
CRE 20/09/2010 - 23

Afstemninger :

PV 21/09/2010 - 5.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0326

Forhandlinger
Mandag den 20. september 2010 - Strasbourg EUT-udgave

23. Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (kortfattet forelæggelse)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Marielle Gallo for Retsudvalget om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (KOM(2009)04672009/2178(INI)) (A7-0175/2010).

 
  
MPphoto
 

  Marielle Gallo, ordfører.(FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Parlamentet må i forbindelse med afstemningen om denne initiativbetænkning, som ikke er min betænkning, men resultatet af mange kompromiser, indlede en vigtig forhandling. I næsten 10 år har vi gentagne gange i alle vores tekster sagt, at Europas økonomi skal være en videnbaseret økonomi. Eksplosionen af den digitale æra betyder, at vi nu må leve op til denne globale udfordring.

De kreative og innovative industrier sikrer i øjeblikket 7 % af EU's BNP og 14 mio. job. Over for en skarp konkurrence er og bliver de den europæiske økonomis nøgleaktiv. Vi er derfor nødt til at beskytte dem, ellers vil de forsvinde.

Hvilket instrument kan beskytte dem? Hvilket instrument tilskynder skabende personer til at skabe innovation? Hvilket instrument sikrer kulturel mangfoldighed i Europa og sikrer, at den formidles globalt? Hvilket instrument sikrer, at vores forskere, skabere, kunstnere, ingeniører og intellektuelle honoreres? Hvilket instrument gør de kreative og innovative industriers økonomiske sektor i stand til at fungere og udvikle sig? Hvilket instrument tilskynder smv'er og unge skabere til at gøre noget og omdanne den europæiske økonomi til år 2020?

Svaret på hvert af disse spørgsmål er indlysende: lovgivning om intellektuel ejendomsret. Alle er enige om intellektuel ejendomsret i forbindelse med fysiske aktiver. Men nogle af os er endnu ikke vågnet op og har set, hvad der er sket, siden internettet kom frem. De har endnu ikke forstået, at alle digitale aktiver – musik, film, bøger, videospil, software – også skal beskyttes.

Vi skal ikke være bange for internettet. Det er en usædvanlig mulighed, som vi kan byde velkommen. Vi garanterer alle EU-borgere adgang til internettet, det er en ret. Imidlertid skal internettet også underkastes en lovgivning, der beskytter intellektuel ejendomsret, for det er også lov. Hvis vi ikke gør det, får vi en jungle, og her er det jungleloven, der gælder.

Er det virkelig det, vi ønsker? Ønsker vi at ødelægge den kreative og innovative industrisektor ved ansvarsløst at ofre den? Vil vi EU-lovgivere give op og tage tilflugt til demagogi og populisme, eller kan vi reflektere over tingene og påtage os vores ansvar?

Jeg stiller dette spørgsmål, fordi formålet med denne betænkning er at sende et signal til Kommissionen, således at vi kan kombinere vores bestræbelser og finde passende løsninger. Lad os komme af med vores populistiske reaktioner. Lad os prøve at overvinde vores små politiske uenigheder, så vi kan arbejde for det fælles bedste. Lad os ikke give Kommissionen frit slag. De kreative og innovative industriers skæbne er i vores hænder, og det samme gælder således de mennesker, der er afhængige af dem. Lad os ikke falde over denne forhindring, forhandlingen er kun lige ved at begynde.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE). (PL) Hr. formand! Jeg vil først og fremmest gerne takke fru Gallo for en god og velafbalanceret betænkning. Betænkningen bekræfter, at EU værner om intellektuelle ejendomsrettigheder og ophavsret og beskytter den mest kreative sektor i Europa. Denne udfordring passer godt sammen med Europa-Kommissionens meddelelse om en digital dagsorden for Europa, som også omhandler spørgsmål som forældreløse værker eller værker, der er ikke trykkes længere.

Jeg vil gerne sige, at dagens betænkning er en afbalanceret og nøje gennemtænkt tekst. Den er ikke udtryk for en specielt restriktiv holdning til problemet med piratkopiering og vareforfalskning, da den primært introducerer et forebyggelsesbaseret system med henblik på at øge bevidstheden hos borgere, der ofte uforvarende bryder loven, om, at ophavsret er en grundlæggende og vigtig sag. Jeg vil gerne sige, at vi i dag – og her henviser jeg også til hr. Echeverrías betænkning – har brug for en god forretningsmodel, der kan beskytte ophavsret og intellektuelle ejendomsrettigheder og samtidig kan give mulighed for, at litterære værker og film kan købes til en rimelig pris.

Jeg synes, at betænkningen bør danne udgangspunkt for yderligere drøftelser, men jeg vil gerne takke ordføreren for betænkningens meget vellykkede fremhævelse af spørgsmålet om beskyttelse af både ophavsret og et system, der opretholder det højeste kreativitetsniveau.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Hr. formand! Jeg ser positivt på forhandlingen om betænkningen, som er en del af Europa-Parlamentets generelle initiativ til at styrke håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Jeg sætter stor pris på det arbejde, ordføreren, fru Gallo, har udført.

Jeg vil dog gerne fremhæve nogle få principielle punkter, der burde have været medtaget i betænkningen. For det første er der behov for at foretage en klar differentiering af de socioøkonomiske følger, overtrædelsen af ophavsretten kan have. Det er uacceptabelt, at alvorlige krænkelser med mulige alvorlige følger for den enkeltes sundhed og integritet, skal sættes i samme kategori som dem, der har begrænsede finansielle følger. Sidst, men ikke mindst, skal der være en bestemmelse om, at internetudbydere ikke gøres ansvarlige for deres kunders handlinger og ikke er forpligtede til at overvåge og filtrere trafikken på deres egne net.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE).(NL) Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren for vores samarbejde. Alle parter kom sammen i Retsudvalget og nåede frem til et kompromis. Det førte i sidste ende til en frygtelig diffus og følelsesladet diskussion, som jeg også oplevede i min egen gruppe. Til sidst fremsatte vi en alternativ beslutning som en middelvej mellem tilhængere og modstandere af betænkningen.

Jeg håber, at denne beslutning kommer igennem i morgen, men det er en skam, at diskussionen er blevet trukket sådan i langdrag, og at der stadig mangler at blive fundet en løsning. Vi ønsker alle mere innovation, mere e-handel og et indre marked, og alligevel ønsker vi ikke beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som i sidste instans er grundlaget for vores innovation. Jeg synes, det er en stor skam, så jeg vil opfordre alle til at stemme for det rette i morgen – hvilket jeg vil vove at påstå er den alternative beslutning, der er fremsat af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa.

Der er behov for en EU-tilgang, og jeg vil også opfordre kommissær Barnier til at fremsætte forslag til en EU-lovgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder, da der er et stort behov for f.eks. multiterritorielle licensrettigheder. Det er i øjeblikket umuligt og bremser dermed udviklingen af det indre marked.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Det er ikke noget tilfælde, at vi ikke finder det let at blive enige om denne sag, fordi vi kombinerer to uforenelige størrelser. Hvis vi havde koncentreret os om varemærkebeskyttelse, ville vi formentlig have kunnet nå frem til en god aftale. Men når vi blander det med emnet internettet, er det også materielt forkert, fordi der kræves nogle anderledes og nyere strategier her sammenlignet med dem, der er nødvendige i materiel ret. Det er ikke let at overføre disse strategier fra det ene til det andet.

Vi er også nødt til at få afklaret med os selv, at vi kommer til at betale for hver retsforfølgning på internettet med overtrædelser af borgerrettighederne, fordi vi ikke kan se eller finde ud af disse ting automatisk.

For det tredje er det virkelig klart for mig, at hvis jeg sætter kulturel nydelse på internettet under trussel om straf, således at jeg bogstavelig talt risikerer at blive sat i fængsel, hver gang jeg ser på internettet, vil jeg ikke kunne udnytte de muligheder, internettet også giver for kunst, kultur og kreativitet. Jeg vil derfor indtrængende bede om, at vi drøfter denne sag yderligere. Det ville være en mere intelligent strategi.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Hr. formand! Naturligvis har bekæmpelse af forfalskede varer topprioritet, også her i Parlamentet. Ikke desto mindre må jeg sige, at jeg helt klart ikke kan støtte min kollegas betænkning på onsdag, da jeg bl.a. deler rigtig mange unge menneskers og borgeres bekymring for, at man er ved at forsøge – f.eks. i artikel 22 – at gøre internetblokeringer respektable igen ad bagdøren.

Det er også beklageligt, at udtrykkene piratkopiering og forfalskning er blevet brugt som synonymer af Kommissionen og også i denne betænkning. Det vil skabe yderligere retsusikkerhed. Udtrykket piratkopiering er ikke hensigtsmæssigt om brug af ikkekommercielle internetudvekslingstjenester. Det ville de facto gøre mange millioner borgere til kriminelle, som det ganske rigtigt understreges i den alternative betænkning, der er fremsat af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance og Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet.

Jeg er også helt bestemt imod oprettelsen af en ny myndighed. Jeg mener, at de strukturer, vi har i øjeblikket, vil kunne klare denne sag meget økonomisk.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Hr. formand! Ejendom – hvad enten den er intellektuel eller fysisk – er hjørnestenen i markedsøkonomien. Det er derfor vigtigt, at vi overvejer, hvordan vi regulerer dette område med en høj grad af gensidig konsensus. Under alle omstændigheder har vi brug for en "kvikskranke-ordning". Det skal blive lettere for forbrugere, selvstændige og små og mellemstore virksomheder at erhverve de tilsvarende licenser.

Netop tilgængeligheden af EU-dækkende licenser til intellektuelle ejendomsrettigheder er særdeles vigtig. Vi har brug for et indre marked for intellektuel ejendom. Frem for alt har vi også brug for, at originalsproget er tilgængeligt i hele Europa. Hvert sprog er et vigtigt kulturprodukt, og det burde være muligt, at licenser, der er bevilget til ét sprog, gælder i hele Europa og derfor kan bruges af alle borgere. Vi har brug for interoperabilitet og teknisk neutralitet for at kunne bruge den intellektuelle ejendom i overensstemmelse hermed. Frem for alt har vi også brug for sanktioner for dem, der overtræder konkurrence- og handelsretten.

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström (Verts/ALE). – Hr. formand! Der er flere problemer med denne betænkning, men jeg vil sætte fokus på ét grundlæggende problem, og det er manglende sammenhæng. Det begynder med påstanden om, at vi ikke har de fakta og tal, der er nødvendige for at lovgive, så derfor skal vi have dette observationscenter for intellektuel ejendom til at skaffe disse fakta og tal. Herefter fortsætter betænkningen med en kritik af Kommissionen for ikke at have foreslået lovgivning. Siden foreslås ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger osv.

Jeg er enig i det, der blev sagt fra starten, nemlig at vi ikke har de fakta og tal til rådighed som beslutningstagere. Det er det grundlæggende problem, og det er grunden til, at det ikke er lykkedes EU-institutionerne at finde en god politik på dette område. Jeg anbefaler derfor beslutningen fra Verts/ALE, S&D og GUE/NGL, hvori det hedder, at vi under alle omstændigheder bør fremskaffe fakta og tal og derefter overveje, hvad vi skal gøre og så lovgive.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Hr. formand! De forskellige lovgivninger for intellektuel ejendom i medlemsstaterne forhindrer, at den intellektuelle ejendom beskyttes i samme høje grad alle steder. Det påvirker det indre marked negativt og hindrer innovation og investeringer på dette område. Krænkelser af intellektuel ejendomsret forekommer også oftere og oftere i forbindelse med organiseret kriminalitet. Desværre tilbyder internettet en platform, der er let at bruge til dette formål.

Et ensartet højt beskyttelsesniveau kan derfor kun opnås gennem en målrettet fælles EU-strategi. En harmonisering af de nationale lovgivninger skal derfor hilses velkommen, og det er en nødvendig forudsætning for, at det indre marked kan fungere tilfredsstillende.

Mange tak til ordføreren, som har taget et vigtigt emne op her. Jeg er sikker på, at vi vil komme til at drøfte dette emne mange gange endnu her i Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Hr. formand! Som ordfører for udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse er jeg skuffet over, at min kollega, fru Gallo, ikke har holdt sig til ordlyden af vores henstillinger. I mellemtiden har Europa-Kommissionen naturligvis som svar på mit spørgsmål bekræftet, at den vil behandle forslaget om at indføre EU-beskyttelse for registrerede varemærker allerede næste år. Tak hr. kommissær! Vi skal bekæmpe forfalskninger, især fra Asien, med alle til rådighed stående midler, som det med rette foreslås i Gallo-betænkningen. Jeg beklager naturligvis, at der er opstået en så uoverstigelig kløft mellem medlemmerne med hensyn til bekæmpelse af downloading af ophavsretligt beskyttede værker fra internettet. Massekommunikationen af ophavsretligt beskyttede værker på internettet skal reguleres, men det bør gøres gennem afbalancerede foranstaltninger og ikke ved at kriminalisere gymnasieelever. Lovgivningen om ophavsret er ikke hensigtsmæssigt fastlagt i Europa og sikrer ikke moderne regler, der kan støtte ophavsmænd og offentlighedens brede anvendelse af deres værker. Tværtimod giver den snarere indehavere af ophavsrettigheder og kollektive administratorer en fortrinsstilling på bekostning af de faktiske ophavsmænd og brugere af værkerne. Det bekymrer mig, at der i forbindelse med denne betænkning end ikke har været ambitioner om at formulere en hårdt tiltrængt balance i ophavsretslovgivningen i den digitale verden.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg er sikker på, at Kommissionen kan imødekomme alle. Hr. Barnier, De har ordet.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, medlem af Kommissionen.(FR) Hr. formand! Jeg lytter altid meget nøje til, hvad medlemmerne af Europa-Parlamentet siger. Kommissionen kan ikke vide alt og har altid brug for disse analyser og forslag. Derfor vil jeg gerne sige oprigtigt tak til fru Gallo og til Parlamentet for den interesse, det fortsat viser for at forbedre og styrke respekten for intellektuelle ejendomsrettigheder – det er denne betænkning et yderligere bevis på.

Jeg ved, at denne betænkning er blevet drøftet ved talrige lejligheder, og det er ganske normalt. Imidlertid synes jeg, den giver en god balance mellem alle de interesser, der er på spil. Jeg vil gerne sige endnu en gang og især i lighed med hr. Borys og hr. Rübig, at en effektiv beskyttelse af intellektuel ejendom faktisk skaber kreativitet og innovation og beskytter arbejdspladser i Frankrig.

Lad mig dog tilføje, at vi, når vi taler om beskyttelse og retfærdig godtgørelse for skabelse, ikke kun henviser til kulturel eller industriel skabelse, men også til en særlig opfattelse af demokrati. Her tænker jeg på journalister i den skrevne presse og deres arbejde, som også fortjener at blive beskyttet og ordentligt aflønnet. Så – jeg tror, det var hr. Borys, der omtalte sundhedsproblemer – ved vi også, hvad risici i forbindelse med forfalskning generelt indebærer.

Jeg vil gerne fremhæve Kommissionens ønske om at arbejde meget tæt sammen med alle parlamentsgrupper i de kommende måneder med henblik på at optrappe bekæmpelsen af forfalskning og piratkopiering, som fru Roithová netop har nævnt. Kommissionen vil fortsætte sin kamp mod brud på intellektuel ejendomsret under anvendelse af både lovgivnings- og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger. Jeg tror også, at enhver bekæmpelse nødvendigvis skal kombineres med positive foranstaltninger såsom fremme og udvikling af lovlige produkter.

Jeg vil gerne understrege behovet, sådan som jeg ser det, for at øge bevidstheden blandt borgerne og, naturligvis, blandt unge – men ikke kun unge – om disse fænomener under anvendelse af – og her vil jeg gerne gentage anmodningen fra hr. Engström – indiskutabel statistisk information om følgerne og omfanget af forfalskning og piratkopiering og også en analyse, der skal være så fair som mulig, af følgerne heraf for samfundet og økonomien. Det er en ting, hr. Enciu nævnte for et øjeblik siden.

Kommissionen vil være særlig opmærksom på udviklingen af observationscentret og på de øvrige foranstaltninger, der er anført i vores meddelelse fra september 2009 om administrativt samarbejde og dialog mellem parterne.

Næste efterår vil jeg præsentere en handlingsplan om alle disse forfalskningsspørgsmål og alle former for forfalskning og piratkopiering. Handlingsplanen kommer, for så vidt angår kommunikation, forskning og uddannelse af grænsekontrolmedarbejdere i hvert af vores lande, til at bygge specifikt på det arbejde, som udføres, og den ekspertise, der samles af det observationscenter, vi skal oprette på en meget troværdig og meget konkret måde.

Vi skal også være særlig opmærksomme på at forbedre den lovgivningsmæssige ramme for respekt for intellektuel ejendomsret og – det siger jeg naturligvis til hr. Jahr – en EU-ramme. Løsningen bliver baseret på en afbalanceret forholdsmæssig strategi, der respekterer borgernes grundlæggende rettigheder. Endvidere vil jeg gerne sige til fru Lichtenberger, som jeg også har sagt i udvalgene, at vi ikke har til hensigt at kriminalisere en bestemt adfærd på nogen måde, især ikke de unges. Det er ikke det, det handler om.

Kommissionen er ved at udarbejde en rapport, der kommer til efteråret, om direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Jeg ønsker derfor at bekræfte over for hr. Manders, der spurgte om dette, men især over for Deres ordfører, fru Gallo, som fremhævede dette punkt, at det er på grundlag af denne betænkning, vi vil fremsætte – for det, tror jeg, bliver nødvendigt – nogle ændringsforslag til teksten for at forbedre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Tak hr. kommissær! Det var rigtig udmærket opfattet.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen (tirsdag den 21. september 2010) kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), skriftlig.(EN) Jeg gik imod Gallo-betænkningen som et regressivt og uanvendeligt forslag, der går imod internettets åbenhed og grundlæggende rettigheder og efterlader mange problemer i en juridisk gråzone. Ikke mindst blandes forfalskning sammen med fildeling. S&D-Gruppen fremsatte en alternativ beslutning med fokus på behovet for at beskytte kunstneres og de kreative industriers arbejdstageres rettigheder og interesser og samtidig på behovet for at sikre europæiske forbrugere bred adgang til kulturprodukter og -tjenester. Det er en konstruktiv og progressiv vision for håndhævelse af intellektuel ejendomsret, der søger at udvikle en retfærdig, afbalanceret og fremsynet ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder i Europa til gavn for både skabere og forbrugere. Vigtigt er det, at den skelnede mellem, hvordan kommerciel og ikkekommerciel fildeling behandles, og gik imod kriminalisering af sidstnævnte. Den alternative beslutning søgte også at garantere neutralitet på nettet, beskytte personoplysninger og andre grundlæggende rettigheder, sikre klagemuligheder hos domstolene, gå imod ikkeretlige foranstaltninger til håndhævelse af ophavsrettigheder, afvise, at "three strikes"-modellen (Hadopi) indføres i hele Europa, og indeholdt forslag til udvikling af innovative alternative forretningsmodeller. Bemærk, at det er en betænkning, der ikke vedrører forslag til retsakt. Kommissionen ventes at fremsætte forslag til lovgivning om kort tid.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), skriftlig.(PL) Intellektuel ejendom er et bredt begreb, der dækker patentret, varemærker og logoer samt ophavsret. Betænkningen begrænser sig til spørgsmålet om piratkopiering, som indebærer krænkelse af ophavsret, hvilket generelt betyder en anden parts varemærke. Betænkningen omhandler håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder gennem oprettelse af observationscentret, gennemførelse af administrative procedurer og de relevante internationale aftaler. Varemærker bruges til at skelne varer eller tjenesteydelser, der tilhører forskellige økonomiske operatører. Enheder, der benytter illoyale handelsmetoder, kan prøve at udnytte et bestemt produkts eller en bestemt tjenesteydelses ry på markedet. Alle de foreslåede metoder til bekæmpelse af piratkopiering indebærer, at der skal udvikles en form for kontrolsystem finansieret af skatteyderne. Det, vi faktisk har brug for, er bestræbelser på at styrke toldmyndighederne, hovedsagelig for at forbedre opsporingen af trusler såsom skadelige plantebeskyttelsesmidler, forfalskede medicinalvarer, skadelige fødevarer og dyrefoder. De liberale forsøger på den ene side at svække enhver stat, der producerer billige varer, mens de på den anden side tvinger den til at beskytte monopoler. Disse problemer kunne man overlade det til brancheforeninger at løse. Statens eneste rolle bør være at afgøre eventuelle tvister. For at nå det mål må EU udarbejde og gennemføre lovgivning om patenter, brugsmodeller og varemærker, der er registreret indtil nu, samt lovgivning om ophavsret. Vi må også forbedre overvågningen af EU's ydre grænser, den alt for store indførsel af varer fra tredjelande, der konkurrerer med EU-varer, samt kvaliteten af de pågældende varer.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), skriftlig. (CS) Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (Marielle Gallo A7-0169/2010). Selv om denne betænkning indeholder en række værdifulde idéer og konklusioner, er den desværre et typisk eksempel på den manglende planlægning og endog ubeslutsomhed vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder på EU-plan. Naturligvis ville et endnu mere slående eksempel på den slags være Kommissionens meddelelse med titlen "Bedre håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked" (KOM 2009(467), som der bl.a. henvises til i betænkningen. Jeg finder det særdeles alarmerende, at det endnu ikke er lykkedes for Kommissionen at gennemføre en grundig analyse af virkningerne af direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om intellektuelle ejendomsrettigheder. Det fortsat manglende EF-patent er en væsentlig barriere for opbygningen af en effektiv fællesskabsordning for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Den sidste kommentar vedrører forslaget om at oprette et europæisk center for overvågning af forfalskning og piratkopiering. Der er ikke behov for yderligere organer, mere bureaukrati og flere omkostninger. Kommissionen har tilstrækkelige ressourcer til at varetage opgaverne, der skal tildeles centret selv.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), skriftlig.(RO) Jeg ser positivt på udarbejdelsen af denne beslutning, hvis bestemmelser i vid udstrækning vedrører kultur- og uddannelsesområderne, som jeg sidder i udvalget for. Det er almindeligt anerkendt, at ikke kun videnskabelig og teknisk innovation, men også kulturelle aktiviteter yder et afgørende bidrag til den europæiske økonomis konkurrenceevne. EU's uddannelses- og udviklingspolitik skal være baseret på videregivelse af viden, formidling af information og fremme af adgang for det størst mulige publikum til teknologiske fremskridt og produkter, der udspringer af kulturel kreativitet. For at opnå dette skal der etableres bedre omkostningsmæssige vilkår for forbrugerne, herunder adgang til ubegrænsede abonnementstjenester eller til lave priser, især i uddannelses- og kulturinstitutioner og almennyttige institutioner. Jeg vil derfor gerne foretage en nyttig skelnen mellem brug til uddannelsesformål og brug til kommercielle formål, hvilket naturligvis ville bidrage til at fremme innovation på EU-plan. Samtidig er det vigtigt for os at uddanne vores unge mennesker, så de forstår, hvad intellektuel ejendomsret handler om. Et andet centralt aspekt er, at ophavsmænd til værker skal have beskyttet deres indkomster. Denne foranstaltning kræver strenge regler for regulering af tredjeparters brug af disse produkter eller tjenesteydelser. Sidst, men ikke mindst, skal der rettes større opmærksomhed mod forældreløse værker, som ikke er medtaget i beslutningsudkastet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), skriftlig.(FI) Tyveri er altid tyveri. At stjæle en optagelse online er det samme som at stjæle det samme indhold fra en pladeforretning. Ikke desto mindre er holdningerne til piratkopiering fra internettet, eller tyveri, stadig langt slappere og mere lemfældige end til butikstyveri. Vi må se alvorligt på piratkopiering fra internettet. Informationsnettene er praktiske, effektive og naturlige måder at formidle digitalt indhold på, men det betyder ikke, at deres kreative indhold skal stå frit til rådighed for alle uden nogen form for betaling. Desværre ser det ud til, at nogle af dem, der er imod denne betænkning, ikke synes sådan. Den kreative sektors fremtid, og det er det samme for enhver sektor, afhænger af, om mennesker får betaling for deres arbejde eller ej. Når musikeres, skuespilleres eller filminstruktørers royalties falder i kløerne på pirater, er resultatet kulturel forarmelse, da professionelle kunstnere ikke er i stand til at tjene til livets ophold. Er det det, vi ønsker? En anden mulighed, som betænkningen indeholder forslag til – og det fortjener ros – er at udvikle retfærdige regler for informationsnettenes beskyttelse af ophavsret. De skulle bygge på en gammel forskrift, som der har været en lov om siden arilds tid – du må ikke sjæle.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik