Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2151(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0227/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0227/2010

Keskustelut :

PV 20/09/2010 - 23
CRE 20/09/2010 - 23

Äänestykset :

PV 21/09/2010 - 5.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0326

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 20. syyskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

23. Immateriaalioikeuksien valvonta sisämarkkinoilla (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana Marielle Gallon oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla (KOM(2009)04672009/2178(INI)) (A7-0175/2010).

 
  
MPphoto
 

  Marielle Gallo, esittelijä.(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, parlamentin on tartuttava tilaisuuteen, jonka tästä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä – joka ei ole minun ansiotani, vaan lukuisten kompromissien tulos – toimitettava äänestys tarjoaa tärkeän keskustelun aloittamiseen. Jo lähes kymmenen vuoden ajan olemme jatkuvasti toistaneet kaikissa teksteissämme, että Euroopan talouden on oltava tietopohjainen talous. Digitaalisen aikakauden huima kehitys merkitsee, että meidän on nyt vastattava tähän maailmanlaajuiseen haasteeseen.

Luovien ja innovoivien alojen osuus EU:n BKT:sta on nykyisin 7 prosenttia, ja ne työllistävät 14 miljoonaa ihmistä. Tiukassa kilpailussa nämä alat ovat, ja niiden on jatkossakin oltava, Euroopan talouden keskeinen valttikortti. Näin ollen niitä on suojeltava, koska muuten ne katoavat.

Mikä järjestelmä voi suojella niitä? Mikä järjestelmä kannustaa luovan työn tekijöitä innovoimaan? Mikä järjestelmä turvaa Euroopan sivistyksellisen monimuotoisuuden ja sen laajan levinneisyyden? Mikä järjestelmä takaa sen, että tutkijat, luovan työn tekijät, taiteilijat, insinöörit ja intellektuellit saavat korvauksen työstään? Mikä järjestelmä mahdollistaa luovien ja innovoivien toimialojen toiminnan ja kehittymisen? Mikä järjestelmä kannustaa pk-yrityksiä ja nuoria luovan työn tekijöitä yritteliäisyyteen ja Euroopan talouden muuttamiseen vuotta 2020 silmällä pitäen?

Vastaus näihin kysymyksiin on selvä: immateriaalioikeus. Kaikki ovat yhtä mieltä aineellisia hyödykkeitä koskevasta immateriaalioikeudesta. Jotkut meistä eivät kuitenkaan vielä ole havahtuneet siihen, mitä on tapahtunut internetin tulon jälkeen. He eivät ole vielä ymmärtäneet, että kaikki digitaaliset hyödykkeet – musiikki, elokuvat, kirjat, videopelit, ohjelmistot – on myös suojattava.

Emme saa pelätä internetiä. Se on erinomainen mahdollisuus, johon voimme olla tyytyväisiä. Takaamme kaikille EU:n kansalaisille internetyhteydet; se on oikeus. Internetiä on kuitenkin myös valvottava immateriaalioikeuksien suojelua koskevalla lainsäädännöllä, koska siitäkin on säädetty laissa. Jos emme tee niin, internetistä tulee viidakko, jossa pätee viidakon laki.

Tätäkö me todella haluamme? Haluammeko tuhota luovat ja innovoivat toimialat uhraamalla ne mielivaltaisesti? Aiommeko me EU:n lainsäätäjät antaa periksi ja sortua kansankiihotukseen ja populismiin, vai voimmeko pohtia asioita ja kantaa vastuumme?

Kysyn tämän teiltä, koska mietinnön tarkoituksena on lähettää viesti komissiolle, jotta voimme yhteisvoimin saada aikaan asianmukaisia ratkaisuja. Meidän on päästävä eroon suosiota kalastelevista ratkaisuista. Yrittäkäämme voittaa merkityksettömät poliittiset erimielisyytemme, jotta voimme työskennellä yhteiseksi hyväksi. Älkäämme antako komissiolle vapaita käsiä. Luovien ja innovoivien alojen ja niistä toimeentulonsa saavien ihmisten kohtalo on meidän käsissämme. Älkäämme kompastuko tähän esteeseen; keskustelu on vasta alkamassa.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE). (PL) Ensimmäiseksi haluan kiittää Marielle Galloa hyvästä ja tasapainoisesta mietinnöstä. Mietinnössä vahvistetaan se tosiseikka, että Euroopan unioni puolustaa immateriaalioikeuksia ja tekijänoikeutta ja suojelee Euroopan kaikkein luovinta toimialaa. Tämä haaste sopii hyvin yhteen Euroopan digitaalistrategiaa koskevan komission tiedonannon kanssa: siinäkin viitataan sellaisiin asioihin kuin orpoteoksiin ja loppuunmyytyihin teoksiin.

Haluan sanoa, että tämänpäiväinen mietintö on tasapainoinen ja tarkoin harkittu teksti. Siinä ei oteta erityisen tiukasti kantaa piratismiongelmaan ja tuoteväärennöksiin, sillä varsinaisesti siinä esitellään ennaltaehkäisyyn perustuva järjestelmä, jotta kansalaiset, jotka usein tahattomasti rikkovat lakia, tiedostaisivat paremmin, että tekijänoikeus on välttämätön ja tärkeä asia. Haluan sanoa, että nykyään – ja tällä viittaan myös Pablo Arias Echeverrían mietintöön – tarvitsemme hyvän liiketoimintamallin, joka suojelisi tekijänoikeutta ja immateriaalioikeuksia ja mahdollistaisi samalla kohtuuhintaisten kirjallisten teosten tai elokuvien hankkimisen.

Mielestäni mietinnön pitäisi toimia lähtökohtana lisäkeskusteluille, mutta haluan kiittää esittelijää siitä, että hän korosti mietinnössään erittäin onnistuneesti sekä tekijänoikeuden suojelua että mahdollisimman suureen luovuuteen kannustavaa järjestelmää.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Kannatan käsiteltävänä olevaa mietintöä, joka on osa Euroopan parlamentin yleistä aloitetta immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamiseksi. Arvostan suuresti esittelijä Marielle Gallon tekemää työtä.

Haluan kuitenkin korostaa muutamia periaatteita, jotka olisi pitänyt sisällyttää mietintöön. Ensinnäkin on tehtävä selvä ero niiden yhteiskunnallis-taloudellisten vaikutusten välillä, joita tekijänoikeusloukkauksilla voi olla. On kohtuutonta rinnastaa vakavat rikkomukset, joilla saattaa olla tuntuvia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja koskemattomuuteen, sellaisiin rikkomuksiin, joiden taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Lopuksi totean vielä, että tarvitaan säännös, jonka nojalla verkko-operaattorit eivät joudu vastuuseen asiakkaidensa toimista eikä niitä velvoiteta osallistumaan niiden oman verkkoliikenteen seurantaan ja suodattamiseen.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE).(NL) Haluaisin kiittää esittelijää yhteistyömme luonteesta. Hyvä Marielle Gallo, kaikki osapuolet tosiaankin saavuttivat oikeudellisten asioiden valiokunnassa yhteisen kompromissin. Se johti lopulta valtavan hajanaiseen ja tunnepitoiseen keskusteluun, jossa minäkin olin mukana omassa ryhmässäni. Lopuksi jätimme käsiteltäväksi vaihtoehtoisen päätöslauselman, joka oli keskitien ratkaisu mietinnön kannattajien ja vastustajien välillä.

Toivon, että päätöslauselma menee läpi huomenna, mutta on häpeällistä, että keskustelu on niin paljon pitkittynyt ja ratkaisu on edelleen löytämättä. Me kaikki haluamme lisätä innovointia ja sähköistä kaupankäyntiä ja toteuttaa sisämarkkinat, ja siltikään emme halua suojella immateriaalioikeuksia, jotka viime kädessä ovat innovoinnin perusta. Mielestäni tämä on suuri häpeä, ja siksi kehottaisin kaikkia äänestämään huomenna oikein – rohkenen todeta, että oikea vaihtoehto on Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän esittämä vaihtoehtoinen päätöslauselma.

Tarvitaan eurooppalaista lähestymistapaa, ja kehottaisin myös komission jäsentä Michel Barnier'ta esittämään ehdotukset immateriaalioikeuksia koskevaksi EU:n säädöskehykseksi, sillä esimerkiksi eri alueiden välisille lupajärjestelmille on valtava tarve. Tämä on nykyään mahdotonta ja estää siten sisämarkkinoiden kehittämisen.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ei ole mikään sattuma, että meidän on vaikea päästä tästä asiasta yhteisymmärrykseen parlamentissa, sillä olemme yhdistämässä kahta yhteensopimatonta asiaa. Jos olisimme keskittyneet tavaramerkkisuojaan, olisimme todennäköisesti pystyneet saavuttamaan hyvän yhteisymmärryksen. Tavaramerkkisuojan sekoittaminen internetiä koskevaan aiheeseen on myös olennainen virhe, sillä tässä yhteydessä tarvitaan erilaisia ja uusia strategioita verrattuna niihin, joita aineellinen oikeus edellyttää. Ei ole helppoa siirtää näitä strategioita yhdestä asiasta toiseen.

Meidän on myös itse oltava selvillä siitä, että jokaisen internetistä nostetun syytteen hintana on kansalaisoikeuksien loukkaaminen, sillä näiden asioiden toteaminen ja selvittäminen ei tapahdu itsestään.

Kolmanneksi olen täysin selvillä siitä, että jos julkaisen kulttuurinautintoja internetissä rangaistuksen uhalla, niin että käytännössä voin joutua vankilaan joka kerta käydessäni internetissä, en pysty hyödyntämään myöskään niitä mahdollisuuksia, joita internet tarjoaa taiteelle, kulttuurille ja luovuudelle. Siksi kehottaisin meitä keskustelemaan tästä asiasta enemmän. Se olisi järkevämpi toimintatapa.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Arvoisa puhemies, tietenkin tuoteväärennösten torjunta on ensiarvoisen tärkeää, myös täällä parlamentissa. Joudun kuitenkin toteamaan, että en selvästikään voi tukea kollegani laatimaa mietintöä keskiviikkona, sillä monien nuorten ja kansalaisten tavoin olen huolissani muun muassa siitä, että mietinnössä – esimerkiksi sen 22 kohdassa – pyritään salavihkaa taas tekemään internetin käytön rajoittamisesta hyväksyttävää

On myös valitettavaa, että komissio on käyttänyt termejä "piratismi" ja "väärentäminen" synonyymeinä, ja näin on tehty myös mietinnössä. Tämä luo lisää oikeudellista epäselvyyttä. Piratismi ei ole asianmukainen ilmaus muiden kuin kaupallisten internetin tiedonsiirtopalvelujen käytölle. Tosiasiassa tämä tekisi miljoonista kansalaisista rikollisia, kuten Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän ja Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän käsiteltäväksi jättämässä vaihtoehtoisessa mietinnössä aivan perustellusti huomautetaan.

Vastustan myös ehdottomasti uuden viranomaisen perustamista. Mielestäni nykyisillä rakenteilla pystytään hoitamaan tämä asia erittäin edullisesti.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, omaisuus – olipa se henkistä tai aineellista – on markkinatalouden kulmakivi. Siksi meidän on tärkeää pohtia, miten sääntelemme tätä asiaa hyvässä keskinäisessä yhteisymmärryksessä. Tarvitsemme joka tapauksessa yhden luukun järjestelmän. Kuluttajien, itsenäisten ammatinharjoittajien sekä pienten ja keskisuurten yritysten luvansaantia on tältä osin helpotettava.

EU:n laajuisten lupien saatavuus immateriaalioikeuksille on erityisen tärkeää. Tarvitsemme immateriaalioikeuksien sisämarkkinat. Ennen kaikkea lupien on oltava saatavilla myös alkuperäiskielellä kaikkialla Euroopassa. Jokainen kieli on tärkeä kulttuurituote, ja lupien, jotka on myönnetty yhdelle kielelle, olisi pädettävä kaikkialla Euroopassa ja siten oltava kaikkien kansalaisten käytettävissä. Yhteentoimivuus ja tekninen neutraalius ovat välttämättömiä, jotta voimme käyttää immateriaalioikeuksia sen mukaisesti. Ennen kaikkea tarvitaan myös seuraamuksia niitä varten, jotka rikkovat kilpailu- ja kauppaoikeutta.

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström (Verts/ALE).(EN) Arvoisa puhemies, tässä mietinnössä on useita ongelmia, mutta korostan yhtä perusongelmaa: epäjohdonmukaisuutta. Mietinnössä todetaan aluksi, että meillä ei ole lainsäädäntään tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja, joten tarvitsemme tietojen saamiseksi väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen. Sen jälkeen mietinnössä kritisoidaan komissiota siitä, ettei se ole esittänyt säädösehdotuksia. Siinä myös muun muassa ehdotetaan muita kuin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä.

Olen samaa mieltä siitä, mitä aluksi todettiin: meillä ei päätöksentekijöinä ole käytettävissämme yksityiskohtaisia tietoja; se on perusongelma ja syy siihen, että EU:n toimielimet eivät ole onnistuneet kehittämään asianmukaista toimintalinjaa näitä asioita varten. Siksi suosittelen Verts/ALE-, S&D- ja GUE/NGL-ryhmän päätöslauselmaa, jossa todetaan, että meidän pitäisi kaikin mokomin hankkia yksityiskohtaiset tiedot, sitten harkita toimia ja sen jälkeen säätää lakeja.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, immateriaalioikeuden alaa koskevat erilaiset säädökset jäsenvaltioissa estävät henkisen omaisuuden yhtä korkeatasoisen suojelun kaikkialla. Sillä on haitallinen vaikutus sisämarkkinoiden vapauteen ja se vaikeuttaa innovointia ja investointeja tällä alalla. Immateriaalioikeuksien loukkaukset liittyvät myös yhä useammin järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Valitettavasti internet tarjoaa helppokäyttöisen foorumin tähän tarkoitukseen.

Yhdenmukainen korkeatasoinen suoja voidaan näin ollen turvata vain Euroopan unionin kohdennetun yhteisen lähestymistavan avulla. Kansallisten säädösten yhdenmukaistaminen on siis kannatettavaa, ja se on välttämätön edellytys sisämarkkinoiden toiminnalle.

Monet kiitokset esittelijälle, joka on ottanut mietinnössä käsiteltäväksi tärkeän aiheen. Olen varma, että parlamentti keskustelee tästä aiheesta vielä monta kertaa.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon valmistelijana olen pettynyt siihen, ettei kollegani Marielle Gallo ole pitänyt kiinni suositustemme sanamuodosta. Tällä välin tietenkin Euroopan komissio on kysymykseeni antamassaan vastauksessa vahvistanut, että se aikoo käsitellä ehdotusta rekisteröityjen tavaramerkkien suojaamisesta Euroopassa jo ensi vuonna. Kiitos, arvoisa komission jäsen. Meidän on torjuttava erityisesti Aasiasta peräisin olevia väärennöksiä kaikin käytettävissä olevin voimavaroin, kuten Marielle Gallon mietinnössä aiheellisesti ehdotetaan. Olen tietenkin pahoillani siitä, että parlamentin jäsenten välille on syntynyt ylitsepääsemättömiä erimielisyyksiä, jotka koskevat tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten internetistä lataamisen torjumista. Tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten laajamittaista levittämistä internetissä on säänneltävä, mutta se olisi tehtävä tarkoin harkittujen toimenpiteiden avulla eikä leimaamalla lukiolaisia rikollisiksi. Euroopan tekijänoikeuslainsäädäntöä ei ole laadittu asianmukaisesti, eikä siinä ole annettu ajanmukaisia sääntöjä tekijöiden ja heidän teostensa laajamittaisen yleisen käytön tueksi. Siinä annetaan päinvastoin etusija tekijänoikeuksien haltijoiden eduille ja tekijänoikeuksien yhteisvalvonnasta vastaaville tahoille itse tekijöiden ja näiden teosten käyttäjien kustannuksella. On huolestuttavaa, että tässä mietinnössä ei edes aseteta tavoitteeksi digitaalisessa ympäristössä kipeästi kaivatun tasapainoisen tekijänoikeuslainsäädännön laatimista.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Olen varma, että komissio pystyy vastaamaan kaikille tyydyttävästi. Arvoisa komission jäsen Michel Barnier, teillä on puheenvuoro.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, komission jäsen. – (FR) Arvoisa puhemies, kuuntelen aina erittäin tarkasti, mitä Euroopan parlamentin jäsenet sanovat. Komissio ei voi tietää kaikkea ja tarvitsee aina näitä analyysejä ja ehdotuksia. Siksi haluan esittää vilpittömät kiitokseni Marielle Gallolle ja parlamentille siitä kiinnostuksesta, jota se edelleen osoittaa immateriaalioikeuksien parantamista ja vahvistamista kohtaan, mistä tämä mietintö on lisäosoitus.

Tiedän, että tästä mietinnöstä on keskusteltu useaan otteeseen, mikä on aivan tavallista. Mielestäni siinä kuitenkin löydetään tasapaino kaikkien kyseessä olevien etujen välillä. Haluan jälleen kerran todeta erityisesti Piotr Borysin ja Paul Rübigin huomautuksia myötäillen, että immateriaalioikeuksien tehokas suojelu itse asiassa edistää luovuutta ja innovointia ja turvaa Ranskan työpaikat.

Lisäisin kuitenkin, että kun puhumme suojaamisesta ja luovan työn oikeudenmukaisesta korvaamisesta, emme tarkoita ainoastaan kulttuuriin liittyvää ja teollista luovaa työtä, vaan myös erityistä demokratiakäsitystä. Tarkoitan tällä lehdistön toimittajien työtä, joka myös ansaitsee suojan ja asianmukaisen korvauksen. Samoin tiedämme – luulen, että Piotr Borys mainitsi terveysongelmat – mitä väärennöksiin liittyvät riskit yleensä aiheuttavat.

Hyvät parlamentin jäsenet, haluan korostaa, että komissio on lähikuukausina sitoutunut tekemään hyvin tiivistä yhteistyötä kaikkien parlamenttiryhmien kanssa tehostaakseen väärennösten ja piratismin torjuntaa, jonka Zuzana Roithová juuri äsken mainitsi. Komissio aikoo jatkaa taistelua immateriaalioikeuksien loukkauksia vastaan sekä lainsäädännöllisin että muunlaisin toimenpitein. Mielestäni kaikenlaisiin torjuntatoimiin on myös välttämättä yhdistettävä myönteisiä toimia, kuten laillisten tuotteiden edistämistä ja kehittämistä.

Haluan korostaa tarvetta – ainakin minusta se on tarpeen – tiedottaa kansalaisille ja tietenkin nuorille – ei kuitenkaan pelkästään nuorille – näistä ilmiöistä käyttäen apuna – ja tässä haluan toistaa Christian Engströmin pyynnön – kiistämättömiä tilastotietoja, jotka koskevat väärennösten ja piratismin seurauksia ja laajuutta, sekä mahdollisimman rehellistä analyysiä niiden vaikutuksesta yhteiskuntaan ja talouteen. Tämän näkökohdan Ioan Enciu mainitsi hetki sitten.

Komissio aikoo kiinnittää erityistä huomiota seurantakeskuksen ja muiden sellaisten toimenpiteiden kehittämiseen, jotka mainittiin komission tiedonannossa syyskuussa 2009 ja jotka liittyvät hallinnolliseen yhteistyöhön ja teollisuusalojen väliseen vuoropuheluun.

Hyvät parlamentin jäsenet, ensi syksynä esittelen toimintasuunnitelman, jossa käsitellään kaikkia näitä väärennöksiin liittyviä ongelmia ja kaikkia väärennöksiin ja piratismiin liittyviä näkökohtia. Tämä toimintasuunnitelma perustuu viestinnän, tutkimuksen ja kunkin maan rajavalvontahenkilöstön koulutuksen osalta nimenomaan seurantakeskuksen tekemään työhön ja siitä saatuihin kokemuksiin. Keskuksen perustaminen aiotaan tehdä hyvin uskottavasti ja käytännönläheisesti.

Aiomme myös kiinnittää erityistä huomiota immateriaalioikeuksien noudattamista koskevan säädöskehyksen parantamiseen ja – osoitan tietenkin sanani Peter Jahrille – eurooppalaiseen kehykseen. Ratkaisu perustuu tasapainoiseen, tarkoituksenmukaiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon kansalaisten perusoikeudet. Lisäksi haluan sanoa Eva Lichtenbergerille, että kuten olen valiokunnissannekin todennut, emme millään tavoin pyri leimaamaan tiettyä toimintaa – etenkään nuorten toimintaa – rikolliseksi. Siitä tässä ei ole kyse.

Komissio valmistelee syksyksi kertomusta teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista koskevasta direktiivistä 2004/48/EY. Siksi haluan vakuuttaa Toine Mandersille, joka kysyi minulta tästä asiasta, mutta erityisesti todeta esittelijä Marielle Gallolle, joka korosti tätä näkökohtaa, että esitämme – kuten on mielestäni tarpeen – juuri tämän mietinnön perusteella joitakin tarkistuksia direktiivin tekstiin parantaaksemme teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista Euroopassa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Kiitos, arvoisa komission jäsen. Se oli erittäin myönteinen kannanotto.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna tiistaina 21. syyskuuta 2010 klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. – (EN) Vastustin Marielle Gallon mietintöä taantuvana ja toimimattomana ehdotuksena, joka on ristiriidassa internetin avoimuuden ja perusoikeuksien kanssa ja jättää monia kysymyksiä oikeudellisesti epäselväksi. Mikä pahinta, siinä sekoitetaan väärentäminen tiedostojen jakamiseen. S&D-ryhmä jätti käsiteltäväksi vaihtoehtoisen päätöslauselman, jossa kiinnitettiin huomiota taiteilijoiden ja luovien alojen työntekijöiden oikeuksien ja etujen suojelutarpeeseen ja samalla tarpeeseen turvata eurooppalaisille kuluttajille kulttuurituotteiden ja -palvelujen laaja saatavuus. Se on immateriaalioikeuksien valvontaa koskeva rakentava ja edistyksellinen näkemys, jolla pyritään kehittämään immateriaalioikeuksia varten oikeudenmukainen, tasapainoinen ja tulevaisuuteen suuntautunut eurooppalainen kehys sekä luovan työn tekijöiden että kuluttajien eduksi. Mikä tärkeintä, siinä tehtiin ero suhtautumistavassa kaupalliseen ja muuhun kuin kaupalliseen tiedostojen jakamiseen vastustamalla viimeksi mainitun kriminalisointia. Vaihtoehtoisella päätöslauselmalla pyrittiin myös takaamaan internetin neutraalius, suojaamaan henkilötietoja ja muita perusoikeuksia, turvaamaan oikeussuojakeinot, vastustamaan muita kuin oikeudellisia tekijänoikeuksien valvontatoimenpiteitä ja hylkäämään "kolmesta varoituksesta poikki" -lain (Hadopi-laki) Euroopan laajuinen käyttöönotto. Lisäksi siinä ehdotettiin vaihtoehtoisten innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä. Huomatkaa, että tämä mietintö ei liity lainsäädäntöön. Komission on piakkoin määrä esittää lainsäädäntöehdotuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), kirjallinen.(PL) Immateriaalioikeudet ovat laaja käsite, joka kattaa patenttioikeuden, tavaramerkit ja tunnukset sekä tekijänoikeuden. Mietinnössä rajoitutaan käsittelemään piratismiongelmaa, joka käsittää myös tekijänoikeusloukkaukset eli yleensä toisen osapuolen tavaramerkin loukkaamisen. Mietinnössä käsitellään immateriaalioikeuksien valvontaa seurantakeskuksen perustamisen, hallinnollisten menettelyjen täytäntöönpanon ja asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten avulla. Tavaramerkkejä käytetään erottamaan eri taloudellisille toimijoille kuuluvia hyödykkeitä tai palveluja toisistaan. Hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin syyllistyvät toimijat saattavat yrittää käyttää hyväkseen tietyn tuotteen tai palvelun mainetta markkinoilla. Kaikki ehdotetut piratismin torjuntamenetelmät edellyttävät eräänlaisen verovaroilla rahoitetun valvontajärjestelmän kehittämistä. Tosiasiassa meidän on pyrittävä tehostamaan tulliviranomaisten toimintaa lähinnä parantaaksemme uhkien, kuten haitallisten kasvinsuojeluaineiden, lääkeväärennösten, haitallisten elintarvikkeiden ja rehujen, havaitsemista. Liberaalit yrittävät toisaalta horjuttaa kaikkia halpatuotteita valmistavia valtioita ja toisaalta samalla pakottaa ne suojelemaan monopoleja. Nämä asiat voitaisiin jättää toimialajärjestöjen ratkaistavaksi. Valtion pitäisi ainoastaan toimia mahdollisten kiistojen sovittelijana. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan unionin on laadittava ja pantava täytäntöön patenttilainsäädäntöä sekä hyödyllisyysmalleja ja toistaiseksi jo rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevaa lainsäädäntöä sekä tekijänoikeuslainsäädäntöä. Meidän on myös parannettava Euroopan unionin ulkorajojen ja kolmansista maista tulevien liiallisten tavaravirtojen valvontaa: ne kilpailevat EU:n tuotteiden ja niiden laadun kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), kirjallinen. (CS) Immateriaalioikeuksien valvonta sisämarkkinoilla (Marielle Gallo, A7-0169/2010). Vaikka tämä mietintö sisältääkin monia hyödyllisiä ideoita ja päätelmiä, se on valitettavasti tyypillinen esimerkki suunnittelun puutteesta ja jopa jahkailusta immateriaalioikeuksien alalla yhteisön tasolla. Tietenkin vielä silmiinpistävämpi esimerkki tämänkaltaisesta olisi komission tiedonanto "Immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen sisämarkkinoilla" (KOM(2009) 467), johon mietinnössä muun muassa viitataan. Mielestäni on erityisen hälyttävää, että komissio ei vieläkään ole pystynyt analysoimaan perinpohjaisesti immateriaalioikeuksien alaa koskevan direktiivin 2004/48/EY vaikutuksia. Yhteisöpatentin puuttuminen on edelleen merkittävä este immateriaalioikeuksien suojelua koskevan tehokkaan yhteisön järjestelmän perustamiselle. Viimeinen huomautus liittyy ehdotukseen väärentämisen ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen perustamisesta. Uusille elimille sekä lisäbyrokratialle ja -kustannuksille ei ole tarvetta. Komissiolla on riittävästi voimavaroja niiden tehtävien hoitamiseen, jotka on määrä antaa keskukselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), kirjallinen.(RO) Olen tyytyväinen tämän päätöslauselman laatimiseen; sen määräykset liittyvät suureksi osaksi kulttuuri- ja koulutusalaan, jota käsittelevään valiokuntaan kuulun. On yleisesti tunnustettua, että tieteellisten ja teknisten innovaatioiden lisäksi myös kulttuuritoiminta edistää ratkaisevasti Euroopan talouden kilpailukykyä. EU:n koulutus- ja kehittämispolitiikan on perustuttava osaamisen siirtoon, tiedon välittämiseen ja teknologisen kehityksen ja kulttuurituotteiden mahdollisimman laajaan saatavuuteen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kustannusedellytyksiä on parannettava kuluttajien kannalta myös mahdollistamalla rajoittamattomien tai edullisten tilauspalvelujen saatavuus erityisesti koulutus- ja kulttuurilaitoksissa ja voittoa tavoittelemattomissa laitoksissa. Siksi olisi mielestäni hyödyllistä erottaa toisistaan käyttö opetustarkoituksiin ja käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, mikä auttaisi ilmiselvästi lisäämään innovointia EU:n tasolla. Samanaikaisesti meidän on tärkeää valistaa nuoria, jotta he ymmärtävät immateriaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Toinen keskeinen näkökohta on teosten tekijöiden tulojen turvaaminen. Tämä toimenpide edellyttää tiukkoja sääntöjä sille, miten kolmannet osapuolet käyttävät näitä tuotteita tai palveluja. Totean vielä lopuksi, että on kiinnitettävä enemmän huomiota orpoihin teoksiin; tätä näkökohtaa ei ole mainittu päätöslauselmaluonnoksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen.(FI) Arvoisa puhemies. Varkaus on aina varkaus. Äänitteen varastaminen internetin kautta on varastamista siinä missä saman sisällön varastaminen levykaupastakin. Silti suhtautuminen tietoverkoissa tapahtuvaan piratismiin – varkauteen on vieläkin paljon löysempää ja lievempää kuin suhtautuminen myymälävarkauksiin. Verkkopiratismiin on suhtauduttava vakavasti. Tietoverkot ovat käytännöllinen, tehokas ja luonteva tapa levittää digitaalisia sisältöjä, mutta se ei tarkoita, että niiden luovien sisältöjen on oltava vapaasti kaikkien käytössä vailla minkäänlaista korvausta. Valitettavasti osa tämänkin mietinnön vastustajista tuntuu näin ajattelevan. Luovien alojen, kuten minkä tahansa alojen, tulevaisuus riippuu siitä maksetaanko työstä palkkaa vai ei. Kun muusikkojen, näyttelijöiden tai elokuvaohjaajien palkkiot lipsuvat piraattien pussiin, on seurauksena kulttuurin köyhtyminen, kun ammattitaitelijat eivät voi elättää itseään. Sitäkö haluamme? Toinen vaihtoehto, kuten tässä mietinnössäkin on ansiokkaasti esitetty, on kehittää kohtuulliset pelisäännöt tietoverkkoihin, joilla suojataan tekijänoikeuksia. Ne pelisäännöt perustuvat vanhalle moraalille, johon lainsäädäntökin on ikiaikoja ollut olemassa: Älä varasta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö