Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2171(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0192/2010

Внесени текстове :

A7-0192/2010

Разисквания :

PV 20/09/2010 - 24
CRE 20/09/2010 - 24

Гласувания :

PV 21/09/2010 - 5.9
CRE 21/09/2010 - 5.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0327

Разисквания
Понеделник, 20 септември 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

24. Превенция на природни и причинени от човека бедствия (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е доклада на João Ferreira, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно съобщението на Комисията: Подход на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия (COM(2009)0082 - 2009/2151(INI)) (A7-0227/2010).

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, докладчик.(PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, няколко пъти през последната година заглавията и новинарските колонки са пълни с информация за бури, наводнения, топлинни вълни, пожари и други бедствия със сериозни последствия за обществеността, земите, икономиката и околната среда.

И все пак, това не е единствената година, през която се случват подобни явления. За първите шест години от съществуването на фонд „Солидарност“ Комисията е получила 62 заявления за финансова помощ от 21 различни страни. Близо една трета от тях се отнасяха до бедствия, попадащи в категорията „големи бедствия“. При други бедствия не бяха подадени заявления за мобилизиране на фонда, макар че последиците от тях за засегнатото население, околната среда и икономиката бяха значителни и в много случаи – трайни.

Бедствията са изключително несправедливи. Те почти винаги оказват най-голямо въздействие върху онези, които най-малко са в състояние да се защитят, независимо дали хора или държави. Поради тази причина в доклада се посочва, че подходът на Общността за превенция на бедствията следва да включва като главен приоритет намаляването на съществуващите в тази област неравенства между регионите и държавите-членки, по-конкретно чрез оказване на помощ за подобряване на превенцията в регионите и държавите-членки, които са изложени на повишен риск от бедствия и разполагат с по-малки икономически възможности.

Природните бедствия и съответно причинените от човека бедствия могат и следва да бъдат предотвратявани.

Те често се благоприятстват от политики, които водят до нарушаване на връзката между човека и околната среда.

В настоящия доклад се посочва, че някои от секторните политики на ЕС, като например Общата селскостопанска политика, допринасят за повишено излагане на риск на определени региони и на тяхното население, в този случай чрез насърчаване на изоставянето на производства и свързаното с това опустиняване.

Поради това е важно да се движим в посока към възстановяване и промяна в положението. Насърчаването на разумното земеползване и на икономическото и социално развитие в хармония с природата е фактор от жизненоважно значение за превенцията на бедствия.

Настоящият доклад е пълен с насоки и препоръки; разискванията, проведени в рамките на различните комисии, обсъжданията с докладчиците в сянка и с докладчиците по отношение на различаващите се гледни точки и предложенията, които всички страни направиха във връзка с окончателния вариант на доклада, допринесоха значително за това. Бих желал да благодаря на всички за тяхното съдействие и за интереса, който те проявиха, както и за тяхната готовност за обсъждане, което се оказа задълбочено и обогатяващо.

Бих желал накратко да подчертая някои от препоръките, направени в доклада, както следва: създаването на подходяща финансова рамка за превенция на бедствията, която да укрепи и координира съществуващите финансови инструменти; определянето на набор от действия, насочени към специална подкрепа за държавите-членки с оглед на коригиране на рискови ситуации; подобряване на системите за ранно предупреждение в държавите-членки и установяване и укрепване на връзките между различните системи за предупреждение; създаването на публична схема за селскостопанско застраховане; създаването на Европейски център за наблюдение на сушите и опустиняването; и стартирането на специална инициатива за горите и предотвратяването на пожари.

Накрая, във връзка с превенцията и като имаме предвид опита, натрупан по време на неотдавнашните бедствия, задължително се налага преработването на регламентите за фонд „Солидарност“ с цел да се позволи по-гъвкава и своевременна мобилизация на този инструмент.

Г-н председател, г-н/г-жо член на Комисията, въпросът за бедствията вече беше предмет на резолюции в парламента по много въпроси. Някои от препоръките в този доклад вече са включени в тези предишни резолюции. Това само повишава тяхната неотложност. Тези препоръки трябва да бъдат проследени и приложени на практика. За съжаление, в тази област не е направено много и Комисията носи конкретна отговорност за това забавяне.

Аз настоятелно призовавам Комисията да види широкия консенсус, който докладът привлече при неговото гласуване и обсъждане в комисията и който, надявам се, ще бъде потвърден при гласуването на това заседание – ясен знак, че тази резолюция следва да бъде взета на сериозно и че мерките, предвидени в нея, си струва да бъдат приложени на практика.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Г-н председател, г-н/г-жо член на Комисията, този доклад е от особена важност, особено понастоящем, когато природни и причинени от човека бедствия се случват все по-често и причиняват все по-големи човешки, социално-икономически и екологични загуби. Поради това е от жизненоважно значение да се действа бързо и ефективно, особено по отношение на превенцията, която е основният акцент на този доклад.

Аз имах честта да бъда докладчик по становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони по този въпрос и бих желала да използвам тази възможност, за да поздравя г-н Ferreira, който направи възможно изготвянето на един полезен документ по отношение на интегрирането на елементи от становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони в настоящия доклад на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Нашите основни опасения в комисията по земеделие и развитие на селските райони са свързани с въздействието, което наводненията, сушите и пожарите, по-конкретно, оказват върху селскостопанското производство и лесовъдството.

Спомняме си как тази година Португалия беше засегната от подобни събития, като наводненията в Мадейра причиниха материални щети на стойност 1,3 млрд. евро, а горските пожари през лятото причиниха щети, възлизащи на 385 млн. евро.

С оглед на това ние считаме, че спешно трябва да се въведат не само методите за превенция, описани в този доклад, но също и, по отношение на намесата, обща и задължителна европейска система за застраховане и взаимни фондове за селско стопанство и реформата на фонд „Солидарност“ на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Европейският съюз е свидетел на значително увеличение на броя и суровостта на природните бедствия. Наводненията и горските пожари, които се случиха през това лято, са доказателство за това. Освен загубите на човешки живот тези бедствия причиниха значителни щети в много държави-членки, оказвайки въздействие върху области като инфраструктура, икономически цели, селскостопански земи, както и върху природното и културното богатство.

Искам да подчертая особено важната роля, която играе политиката на сближаване за превенцията на риска от природни бедствия. Мисля, че е необходимо да се стремим да намалим съществуващите неравенства между европейските региони, особено чрез предоставяне на помощ за подобряване на превенцията в регионите и държавите-членки, които са изложени на повишен риск от бедствия и разполагат с по-малки финансови възможности. Финансирането по линия на ЕС е единственото решение, което може да позволи на тези страни да се справят с вредите, причинени от бедствия.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, беше казано, че природните и причинените от човека бедствия са нараснали показателно през последните години, причинявайки значителни загуби на имущество и дори на човешки животи. Изминалата година беше най-лошата по отношение на наводненията в моята страна. Бих желал да благодаря на члена на Комисията Барние и на Комисията за гъвкавостта, която те проявиха при осигуряването на средства от фонд „Солидарност“ за нас – 13 млн. евро.

Тъжното е, че някои от ирландските органи не проявиха същата гъвкавост. Например в Бандън се постигна обща договореност, че е необходимо въвеждането на незабавни временни мерки чрез драгиране на реката, за да се гарантира, че ако се случи подобно наводнение тази година, то няма да причини същите вреди; органът по вътрешен риболов обаче възрази и сега за населението отново ще съществува риск при следващо наводнение.

Всичко това сочи за наличието на необходимост, както заяви докладчикът, Комисията да използва своите правомощия и своето влияние, за да гарантира, че се предприемат мерки за смекчи последиците от тези бедствия в бъдеще. Да се надяваме, че те няма да се повторят.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Посланието е: „не изоставяйте Бандън“!

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) През изминалата година много държави-членки бяха сериозно засегнати от редица природни бедствия, които предизвикаха не само сериозни материални щети, но и загуба на човешки животи, които нямат финансово измерение.

С оглед на факта, че природните бедствия превишават възможностите на отделните държави за справяне с причинените вреди, аз бих желал отново да изтъкна необходимостта от модернизиране на фонд „Солидарност“. По-конкретно, става въпрос за увеличаване на прозрачността и адаптиране на критериите, както и за даване на възможност за по-бърза мобилизация на ресурси. При преработването на условията за ползване на фонд „Солидарност“, по-специално, ние трябва също така да вземем под внимание регионалния аспект, за да не се получават парадоксални ситуации, при които финансова помощ не се отпуска на онези региони, които се нуждаят от нея в най-голяма степен. Тъй като природните стихии не спазват национални граници, бих желал също така да спомена необходимостта от споделяне на опит и подобряване на координацията и сътрудничеството, особено в граничните региони.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, искам да отбележа, че моите коментари следва да се разглеждат като допълнение към тези на предишния оратор. В допълнение към финансовите предпоставки, от които се нуждаем, за да премахнем щетите от наводнения и да предприемем превантивни действия, в моя роден регион – Свободна държава Саксония – където напоследък ние също преживяхме наводнения, открихме също, че преди всичко се нуждаем от значително подобряване на сътрудничеството между държавите-членки. Става въпрос просто да се споразумеем помежду си за превантивни мерки. Безполезно е всичко по долното течение на реката да е добре, ако не е било възможно мерките за предпазване от наводнения да се приложат правилно по горното течение на реката. Освен това е важно да се гарантира, че комуникацията помежду ни е ефективна.

Следователно основното внимание трябва да е насочено към трансграничното сътрудничество, тъй като природните бедствия не се спират пред национални граници. Само заедно ще постигнем успех по отношение на ефективната борба с тези бедствия.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D).(EL) Г-н председател, като докладчик за комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи бих желала да добавя това, което ние написахме в своето становище, към вече казаното.

Нашият принос се състои във факта, че освен всичко, което беше казано за системи за ранно предупреждение, фондове за солидарност и оперативно сътрудничество, ние отдаваме особено значение на факта, че когато става въпрос за осигуряване на помощ, трябва да се прилага принципът за недискриминация.

С други думи, помощ следва да се предоставя на засегнати области по необходимост без дискриминация на основание на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, имотно състояние, произход или други признаци на получателите, които са жертва на такива природни или причинени от човека бедствия.

Припомняме също, че при бедствия и извънредни ситуации основните права на човека са изложени на опасност и трябва да се защитят.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря Ви. Благодарни сме Ви също и за гръцката дума „катастрофа“.

 
  
MPphoto
 

  Мишел Барние, член на Комисията.(FR) Г-н председател, от името на моята колега и приятелка, Кристалина Георгиева, която няма възможност да присъства тук тази вечер, бих желал да благодаря на г-н Ferreira за качественото и изключително задълбоченото и балансирано естество на този навременен доклад.

Както всички вие заявихте и както г-н Mikolášik, по-конкретно, посочи току-що, наблюдава се увеличаване на броя на бедствията извън Европа – по-специално, в Пакистан, но също и в Хаити – както и у дома на европейска територия, по-конкретно, в Централна Европа. В своите изказвания вие споменахте Мадейра, Ирландия, Португалия, а г-н Jahr наводненията в Саксония. Аз обаче не съм забравил наводненията от 2002 г., които ме подтикнаха, когато аз бях член на Комисията, отговарящ за регионална политика, да организирам и в крайна сметка да предложа, с подкрепата на г-н Проди, създаването на фонд „Солидарност“, който се използва често от момента на неговото създаване.

Тези събития ни напомнят, че не трябва да бъдем самодоволни, а трябва непрекъснато да подобряваме своите процедури, да укрепваме своите възможности да реагираме на бедствия и да насърчаваме политиката за превенция – превенцията винаги е по-добра от лечението – за да се сведат до минимум трагичните последствия от тези бедствия.

Комисията се е ангажирала да поддържа този балансиран подход, за да обхване трите елемента превенция, подготовка и реагиране. Г-н Ferreira, Вие подчертавате важността на финансовите инструменти на ЕС за подкрепяне на действията на държавите-членки в областта на превенцията.

Г-н Luhan спомена регионалните фондове, които също могат да подкрепят национални мерки за превенция. Съществува фонд „Солидарност“, чиято важност беше спомената от г-н Kelly и който мисля, че мога да кажа, г-жо Papadopoulou, се управлява обективно, макар че правилата за неговото използване винаги могат да бъдат преоценени. Този фонд „Солидарност“, с който аз съм запознат доста добре, подкрепя също действия при извънредни ситуации за компенсиране на обществеността за щети.

Понастоящем Комисията оценява ефективността на всички тези съществуващи инструменти. Ние работим върху набор от превантивни мерки, които държавите-членки могат да приемат, ако се търси финансиране по линия на ЕС. Също така нашата цел е да увеличим нивото на събиране на средства, за което мисля, че и г-жа Patrão Neves призова.

Необходимо е да се инвестира в превенция, тъй като това е още едно средство за свеждане до минимум на разходите за поправка и реконструкция. Както Вие, г-н Ferreira, подчертахте, трябва да разработим методология за картографиране на рисковете.

Ние работим върху съставянето на насоки въз основа на съществуващи национални инициативи и използването на най-добри практики, за да може да се създаде общ подход на ЕС за специфични рискове. Имам предвид горските пожари, които засегнаха Гърция, Португалия и Испания през последните години, и за екстремните климатични бедствия. От сега до края на 2012 г. ние ще насърчаваме държавите-членки да приемат превантивни мерки, основани на добри практики.

Тази година ние също така приехме Зелена книга за опазването на горите и създаваме обсерватория, която да анализира сушите, засягащи ЕС.

В заключение, започнати са многобройни инициативи за увеличаване на нашите познания относно бедствията и тяхното въздействие. Следователно ние ще сме в състояние да разискваме по-добре тези въпроси в бъдеще.

Както знаете, Комисията – и нейният председател, който през 2004 г., в резултат на и като част от анализа на последствията от цунами и други бедствия, ме помоли да разработя идеята за Европейски сили за гражданска защита – скоро ще представя предложения под ръководството на г-жа Георгиева за подобряване на възможностите на ЕС за реагиране в случай на бедствие.

Ние също така ще продължим да работим по предложения за подобряване на превенцията. Ето защо мисля, че това, което Комисията ще направи, това, което ще ви предложи, и това, което ще предложи на държавите-членки, ще намали тревогите, които Вашият доклад, г-н Ferreira, много полезно и много ефективно изтъква, в резултат на всички тези бедствия.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – С това разглеждането на тази точка от дневния ред приключва.

Гласуването ще се проведе утре (вторник, 21 септември 2010 г.) от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма.(PT) Подкрепям този доклад, тъй като го считам за въпрос от първостепенна важност, особено за хората от държави като Португалия, или за региони като Мадейра и Азорските острови, от където съм аз, които често са засягани от катастрофални пожари, бури и земетресения. За жителите на такива региони възможността да бъдат по-добре защитени чрез по-добра застрахователна рамка, по-добре подпомагани от постоянни европейски сили и по-добре подкрепяни чрез по-голямата гъвкавост на фонд „Солидарност“ бележи една особено значима стъпка напред.

Наборът от превантивни мерки също следва да се увеличи и да получи специална подкрепа, като обхване области като горите, крайбрежната ивица или земеделските дейности в области, засегнати от обезлюдяване и застрашени от природни бедствия. Поради това призовавам Комисията да представи законодателни инициативи за опазване на горите, превенция на горските пожари и земетресенията, както и за създаване на Европейска публична селскостопанска застрахователна схема, която да бъде достъпна за земеделските стопани. Освен това е необходимо да се преразгледат и да се направят по-гъвкави правилата на фонд „Солидарност“ на ЕС в полза на регионите, които са изправени пред допълнителни затруднения, например най-отдалечените региони, както беше изцяло демонстрирано при трагичния случай в Мадейра.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма.(PT) Докладът за превенция на природни и причинени от човека бедствия, по който аз бях докладчик в сянка, отразява широк консенсус относно необходимостта от активен и задълбочен подход от много различни сектори и лица, занимаващи се с превенция на природни бедствия. В него също така се предвижда обмен на най-добри практики и по-голямо сътрудничество в съответствие с принципа на солидарност. Независимо от факта, че отговорността за превенция на природните бедствия пада основно върху държавите-членки, в доклада е определен набор от основни мерки, някои от които вече бяха включени в моя доклад, като преди това бяха приети от Парламента, като например картографиране на рисковете, укрепване и координиране на финансови инструменти, преработване на правилата за фонд „Солидарност“, проучване и разработване на системи за ранно предупреждение и създаване на Европейски център за наблюдение на сушите и опустиняването. Бих желала също така да подчертая важността на предложенията, представени от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, които съдържат, наред с другото, проект на директива за насърчаване на приемането на политика на ЕС относно недостига на вода, сушите и приспособяването към изменението на климата, както и законодателни предложения относно опазването на горите и превенцията на пожари.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма.(RO) През последните години държавите-членки на ЕС станаха жертва на значителен брой бедствия, които доведоха до 62 заявления за финансова помощ от 21 различни държави. Почти винаги е трудно да се изчислят щетите, главно поради загубата на човешки живот. Държавите-членки носят основната отговорност за защитата на своите граждани и превенцията на бедствията. Ето защо увеличаването на сътрудничеството в областта на превенцията е напълно оправдано, както и подобряването на координирането на усилията, укрепването на солидарността и взаимопомощта, особено предвид факта, че бедствията обикновено засягат най-силно тези, които са в най-голяма нужда, които не разполагат с ресурси, за да защитят себе си, семейството и имуществото си.

Аз подкрепям установяването на сътрудничество между националните, регионалните и местните органи, на основата на поемане на отговорности, свързани с управление на бедствията, пространственото планиране, картографирането и управлението на рисковете, както и създаването на мрежа, предоставяща форум за обмена на опит и на мерки за превенция с участието на гражданското общество. Същевременно е уместно и необходимо да се създаде подходяща финансова рамка на равнище на ЕС за превенция на природни и причинени от човека бедствия, която ще консолидира и свърже съществуващи инструменти, включително онези в областите на политиката на сближаване, регионалната политика и политиката за развитие на селските райони.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D) , в писмена форма.(EL) Бих искал да започна, като поздравя г-н Ferreira за неговия изключителен доклад. Подробните препратки към жизненоважната роля, която играят местните и регионалните органи в цикъла на управление на бедствията, са изключително важни, защото именно те са тези, които понасят тежестта при бедствие. Бих желал също така да приветствам конкретната препратка към потребностите на планинските и островните региони и към необходимостта от намаляване на неравенствата между регионите по отношение на способността им да защитят своите жители. Не трябва да забравяме, че опит и инициативи в този сектор са натрупани и разработени на всички равнища: местно, регионално, национално и европейско. Това, от което се нуждаем сега, е да ускорим сътрудничеството между агенциите и да координираме политиките. В тази рамка и както заявих в измененията, които внесох в комисията по регионално развитие, за да се подобри превенцията, ние трябва да:

- използваме ценния опит, придобит в тази област по линия на инициативата на Общността INTERREG;

- укрепим и надградим транснационалното, трансграничното и междурегионалното сътрудничество;

- използваме изцяло единния европейски номер за спешни повиквания – 112;

- опростим правилата за управление и да направим фонд „Солидарност“ на ЕС по-гъвкав. Всички ние трябва да приемем своята отговорност за прилагане на практика на предложенията от доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), в писмена форма.(FR) Природните и причинените от човека бедствия се проявяват все по-често и по-интензивно през последните няколко години в Европа, като причиняват значителни човешки и материални щети. Следователно европейската система за превенция трябва да бъде подобрена. По-конкретно, особено важно е да се определи възможно най-бързо кои зони са изложени на риск, за да се знае вероятността от наводняване, кои са хората, които могат да бъдат засегнати, и потенциалните щети. Този подход, предвиден в Директивата за наводненията, ще означава че ние ще действаме по-ефективно по време на цикъла на управление на бедствието. Бурята, която засегна департамента Вар на 15 юни 2010 г., ни напомня, че трябва да подсилим допълнително възможностите на ЕС за реагиране при извънредни ситуации. Имам предвид, по-конкретно, инструмента за подпомагане на жертвите на природни бедствия – фонд „Солидарност“ на ЕС – който е изключително негъвкав и неотзивчив. Праговете, които трябва да се достигнат преди неговото активиране, са високи и много строги, а оценката на щетите оставя пострадалото население в състояние на несигурност и дори го лишава от основна помощ. От жизнено важно значение е да се определят условията за европейска солидарност, които да се приложат възможно най-бързо и най-всеобхватно в полза на пострадалото население и региони.

 
Правна информация - Политика за поверителност