Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 20. september 2010 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Presidentuuri teatis
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 9.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 10.Petitsioonid (vt protokoll)
 11.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 12.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 14.5. mai 2010. aasta protokolli parandus (vt protokoll)
 15.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 16.Tööplaan
 17.Tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimine ja ennetamine (arutelu)
 18.EÜ ja Pakistani vaheline tagasivõtuleping – Ühenduse tagasivõtulepingud kolmandate riikidega (arutelu)
 19.Kaubandus- ja majandussuhted Türgiga (arutelu)
 20.Bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktid (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.E-kaubanduse siseturu väljakujundamine (lühiettekanne)
 23.Intellektuaalomandi õiguste jõustamine siseturul (lühiettekanne)
 24.Loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamine (lühiettekanne)
 25.Vaesuse vähendamine ja töökohtade loomine arengumaades (lühiettekanne)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (409 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1849 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika